T.C.
iNcpsu KAyMAKAlrr,ıĞr
ilçe Milfi Eğitim Müdürtüğü
Sayı : 16057788160413004955
|9l03/20lr5
Konu: DynEd İngilizce Dil Eğitim
ACELE VE GÜNLÜnÜn
Sistemi.
MUDURLUGU,NE
Ilgi: Il Milli Eğitim Müdiirlüğünin l8l03l2015 tarih ve 2992868 sayılı yazısı.
I|imiz Milli Eğitim Müdiırlüğiınün l|gi yazılarl yazımv ekinde gönderilmiş olup
DyneEd Dil Eğitim Sistemi ile ilgili olarak okul müdürlüklerince yapılması gereken iş ve
iŞlemlerin ilgi yazıda belirtilten hususlar dikkate alınarak ivedi olarak yapılası,
Ayrıca yazlm|z
ekinde
tarafindan doldurularak en
müdürlüğümüze gönderilmesi,
geç
gönderilen formun okulunuz DynEd temsilcisi
25 Mart 2015 tarihine kadar resmi yazı ekinde
Okulunuz DynEd temsilçisinin sistem uygulamalarında karşılaşılan ..güçliıkler
konusunda İlçemiz temsilcileri olan Şht.Yusuf Or.en. Ortaokul}ı Ing|Iizce Oğretmeni
Mustafa Oğuz DEMİR r,* Mustafa Özkan Anadolu Lisesi İngilizce Öğret-erri Ali KALEM
ile iletişim kurmalarr,
Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Üzeyir KARAKUŞ
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek:
İlgi yurrve ekleri(3 Sayfa)
DAĞITIM
ffi
üırenii
,Rü!i
Gereği:
ü i*it-ıı,*;ı:
i"
-
J..9.r.o3ı**"
Tüm Okul Müdürliikleri
Hriia
e-posta: incesu3 [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://ewaksorgu.meb.gov,tr
tf
.
Amtn.§nfi-E
vnwi
HıİkÜmet Koırağı Kat:4 İncesu / Kayseri
Elektronik Ağ:http://incesu.meb, gov.h/
iiı İıttaıı
j;:} ,:;'/I':ı,.'j
d#-
Bilgi İçin : aekir ÇİFrÇİ
Tel: (0352) 69|3557 ve (0352) 6913558
Faks: (0352) 6913283
adresinden 0d71-5
al1-37f2-9723-ec5d
kodu ile tevit edilebilir
T.C.
KAySERİ va.riı,iĞi
iı nrın Eğitim Müdürlüğü
Sayı
18l03l20|5
: 985157 56160412992868
Konu: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
KAYMAKAMLIGINA
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
DynEd Dil Eğitim Sistemi, öğrencilerimizin İngi|izceyi görsel, işitsel ve uygulamalı
olarak, aktif ve kalıcı bir şekilde öğrenebilecekleri en etkili yabancı dil öğretim sistemidir.
Bilindiği izere, ülke çapında bu sistemin kullanımlnın yaygınlaştırılması için çalışmalar
devam etmektedir. Yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin, sisteme sahip çıkmaları sonucunda
oluşan başarı haberleri, tarafımızça da özellikle takip edilmektedir. Ancak, bu çalışmalar
sırasında, öğrencilerimizin fırsat ve iııkan eşitliğine dikkat edilmesi, evinde interneti bulunmayan
öğrencilerimizin, internet alımı hususunda kesinlikle teşvik edilmemesi, mevcut imkanlarrn
etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasr esastrr.
Bununla birlikte, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili olarak, bazı okulların
gerekli işlemleri yapmadıkları görülmektedir. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemine kurumlarını
tanıtmayan ve DynEd ile ilgili, öğrenci işlemlerini yapmayan okullarımızın, daha önce DynEd
akul temsilcilerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısında verilen bilgiler doğrultusunda, bu
işlemleri en kısa sürede yapmaları gerekmektedir.
Konu ile ilgili, ekte gönderilen formun, ilçelerinize bağ|ı ilkokul, ortaokul ve liselerde
DynEd temsilcileri tarafindan doldurularak, en geç 30 Mart 2015 tarihine kadar
[email protected] adresine gönderilmesi, aynta DynEd okul temsilcilerinin, sistem
uygulamalarında karşılaşılan güçlükler konusunda, ekli listede bilgileri bulunan ilçe temsilcileri
ile iletişim kurmaları hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bilal Yılmaz ÇANDIROGLU
Vali a.
iı uiııi Eğitim Müdürü
EKLER:
Form (l Sayfa)
2 - Liste (1 Sayfa)
1-
nAĞıııır,l:
16 İlçe
Kaymakamlığına
Giiltepe Mal-ı. Talas Blv. Melikgazi/KAYsERI
Elektronik Ağ: www.kayseri.meb. gov.tr
e-posta: teıı-ıelegitim3
Bu evrak güvenli elektronik
8
@meb.gov,tr
Ayrıntılı bilgi için: Osman ŞEKERCI Şube Müdürü
Tel: (0 352) 330 l l 25 (l l51)
Faks: (0 352) 320 98 53
iııza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr adresinden ebCd-89b3-36e6,9141-9b26
toau ile teyit edilebilir
;
tıJ
,6
,o
(,uJ
=ğ
Eo
F<
J
f
o
o
lıJ
z
o
1^
q,
|)
.l<
1^ ü,
Eş
F5
lı.ı
jz
Yz
oo
v,
|ı,
:E
,(9
lJJ
.=
o5
ü,
aü
lıl J
z\u
(]
§
(§
(o
,,ğ
u
o'tr
ııj ıJJ
z.=
oğ
,6
J-j
o
=3
=>
lJJ G
,69
:oJ
>3
:Eo
,('
lJ.ı
(J
(§
9(,
.N .J
.Jco
(9=
L
F
-Y
(§
uJ
F
J
f,
o
ııl
z
a
E
Fr§
E
L
o
i+
X
X
X
x
cJ
c
o
!
f
C
f
İ
C
o
-ğ
c
f
f
-o
)bo
o
!
o
o
E
Ln
_so
§
L
ş
xX
O
(§
(§
(§
E
J
c
C
F
O
N
o
0J
C
,C
^ıI
§t
o
c
,=
io
ü!o
o
.N
c
E
X
X
X
ıJ')
Fl
N
J
c
f
al
O
o
o
§
c
N
o
E
E
=
C
,E
,a
0J
c E
0J
o
::
J
o
o
O-
U
Dynet Temsilci Bilgileri
lNCESU
Mustafa Oğuz DEMİR
0505 263 31 26
mod inista nbul@ hotma il.com
iıııcrsu
Ali KALEM
0505 475 83 73
[email protected]
Download

iNcpsu KAyMAKAlrr,ıĞr Ayrıca yazlm|z ekinde