İmtiyaz Sahibi
ve
Yazı IşJeri Müdürü
FEVZİ***
ALİ RİZA
Posta Kutusu 156
Telefon No. 687
Lefkoşa—Kıbrıs.
CUMA
30 Ağustos
1946
UR
SAYISI:
B i r Kuruştur.
Yıl: 1
Günlük Sabah
Gazetesi
Sayı: 13
TAYYARE
B A Y R A M I
BU GÜN 30 AĞUSTOS BAŞKUMANDAN MEYDAN MUHAREBESİNİN
24 ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜDÜR
i
DÜŞÜNDÜKLERİMİZ
3 0 Ağustos
Zafer Bayramı
Birçok Kapılara Anahtar O l a n
B i r Memleket: Kıbrıs
Dr. İhsan Ali
Vatan ve istiklâlinin kurtuluşu için Türk ordusu 19z2
yılının 26 Ağustosunda büyük bir taarruza geçmiş bulunuyordu. Yalnız ordunun
değil, bütün bir milletin giriştiği bu taarruz onun ezelî
kahramanlığının bir timsali
olarak tarihe geçecek şekilde
veyahut dünya haritası üzerinde adının silinmesini intaç
edecek acı bir mağlûbiyetle
neticelenebilirdi. Yani Mustafa Kemalin ortaya attığı
" Y a istiklâl, ya ölüm,, parolası hep bu taarruzun neticesin* göre tecelli edecekti.
Türk milletinin giriştiği bu
ölüm kalım savaşında düş
man ordusu Türk ordusuna
nisbetle gerek sayı ve gerek
teçhizat bakımından mukayese kabul etmiyecek derecede üstündü. Bundan başka bir takım büyük ve zengin devletlere arkasını dayamış bulunuyordu. Türk ordusu ise maddî bir perişanlık
içinde idi. Düşman ordusunun vesaiti nakliyesi modern
vasıtalardan ibaret iken Türk
ordusununki kağnı arabalarından ibaretti. Fakat bunlara karşı Tiirk ordusunda da
düşmanda olmıyan çok mühim şeyler vardı. Türk milletinin kaıımda yaşıyan kahramanlık cevheri; çok dirayetli kumandanlar, ve en nihayet Mustafa Kemal gibi
bir dehâ.
h
I
III
K o m O n i s t Disiplini A l t ı n d a
Çağımızın en büyük ve nüfuzlu muharrirlerinden B E V E R .
L E Y NİCHOLS bundau bir müddet evvel adamızı ziyaret ederek burada kısa bir tetkikatta bulunmuştu. Bu tetkikatın neticesi olarak ünlü İngiliz mnharriri memleketine döndüğünde,
İngilterenin en büyük gazetelerinden biri olan T H E D A İ L Y
TELEGRAPH'da "Birçok Kapılara Anahtar Olan Bir Memleket: Kıbrıs" Başlık ı bir yazı neşretmiştir. Bu yazıyı önemine
binaen DÜŞÜNDÜKLERİMİZ sütununa alıyoruz. Birkaç gün
devam edecektir.
Bu komünist partisi di- lerde gayet ciddi isyan tehğer komünist teşkilatlarının likeleri baş gösterdi.
kölelik modeli ürerinde kuAkel hakkında pek fazla
rulmuştur. Alelâde Kıbrıslı şeyler daha yazılabilir: Akel'berbat bir iddiacı ve bir hay- in dolgun casus teşkilatı, kali ferdiyetçi olmasına rağ- zaların potensiel gangster ve
men,
Akel
onun
üze- kabadayıları olan çobanlar
rinde gayet sıkı ve sert bir vasıtasıle köylü tabakalarına
disiplin kurmaya mııvffak ciddi bir şekilde yavaş yavaş
olmuştur. Bu parti harbe nnfuz etmeleri; ve bilhassa
karşı haraket tarzını Rus- probagandayı kullanış şekilyanın mukadderatına göre leri. Bu probagandayı kulayarlamıştı. Rusyaya taar- lanış okadar parlak bir şeruz edilmeden evvel akel ta- kilde olmaktadır ki şimdi
mam ile harp hatta Enosis
Kibri? Rumları arasında Lealeyhtarı idi. Fakat Rusya
"Baş Kumandan meydan muharebesi, Türk miletinin taarruza uğrar uğramaz Akel nin'in doğum günü Lenin bir
Yunan kahramanı imiş gibi
hürriyet ve istiklâl fikrinin lâyemut abidesidir. Her saf- harp taraftan oldu.
kutlanmaktadır.
hası düşünülmüş, hazırlanmış ve zaferle neticelenmiş olan
Harp taraftarlığını bilhasFakat ihtimalki bunlar
bu harekât. Türk ordusunun, Türk zabitan ve kuman- sa garip bir tarzda izhar etti.
dasının, yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir da- Yüzlerce propagandacı ve iş rüzgârın ne tarafa doğru esmekte olduğunu göstermiye
ha tesbit eden muazzam bir eserdir."
karıştırıcılarının orduya inkâfidir.
Bu rüzgârın esişinin
Bu eseri vücude getiren Türk milletinin evlâdı, Türk tisabına müsaade etti ve onbizim
için
hiçbir faydası olordusunun ünlü başkumandanı, ve Türk inkilâbının ya- ları ikişer üçer seçilen bömadığına
şüphe
yoktur. Oratıcısı ULU ATATÜRK'ün ruhu şadolsun.
lüklere
koydu.
Bu
böhalde ne yapmaklığımız lâlüklere intisaplarından birzımdır.?
kaç gün sonra, disiplin bunMutlu B i r G ü n ü n Yıldönümü
ların eline geçti, ve bazı hal- (Davamı Dördüncü Sayfada/
Yazan : FEVZİ ALI RIZA
Mütareke yıllarının Türk
Baş kumandan meydan
milletinin bünyesinde açtığı döğoşü yalnız biz Türklerin
yaralar o kadar genişti ki tarihinde değil, bütün bir inI »unların acı tesirleri altında sanlık tarihinde de ehemmi
kıvranan Türk milletinin ru yetli bir savaştır.
hıında derin bir isyan doğdu;
Tarihin seyri bu savaşla deve bu yüzden gencile, ihti- ğişmiş, mukadderata boyun
yarıle, kadını ve çocuğu ile iğmiyen bir ulusun kudret ve
vatanını kıırtarmıya ahdet- azameti bu tarihi günde damişti.
Onu kurtaracağına
ha bariz bir şekilde kendini
iman ediyordu, işte Türk
göstermiştir. 30 Ağustos zamilletiııdeki bu iman ve maferi ile neticelenen beş günlük
nevî
kuvvetle
düşmanın
savaş, öldü sanılan bir millemaddî kuvvetleri çarpışıyor
tin hayatiyet ve kudret imdemekti.
tihanıdır.
Filhakika 26 Ağustos 1922
Bu döğüşte Türk Ulusunun
günü dünya tarihinin kaydedeceği mühim bir savaş baş- bağrından ,ıkan bütün bir
lamı.ş bulunuyordu.
Dört varlığı ortaya konmuş, bir
gün sonra yani 30 Ağustos' ölüm ve kalım davası olan
günü Türk ordusu Dumlupı-f istiklâl Savaşının ilk zaferi
narda bizzat Mustafa Ke- bu savaşla
elde edilmiştir.
malin idare ettiği meydan 19 Mayıs 1919 sabahı, Ebedi
muharebesinde tarihin en Şef Atatürkün Samsuna çıkaşanlı zaferini kazanmış olu- rak, " Y a istiklâl ya ölüm"
yordu. Bu zaferden on gün bayrağını açtığı; Türkün bensonradır ki Mustafa Kemal liğinde şuurlu bir milliyet
"Ordular, hedefiniz Akdeniz- heyecanı yarattığı günden
dir, ileri!,, emrile düşmanı başlıyarak, inönü ve Sakarvatanın "harimi ismetinde,, ya döğüşleri ile birlikte tam
boğmuştu. Türk milletinin üç yıl üç ay süren ünlü savaş,
(Devamı dördüncü sayfada) 26 Ağustos 1922 sabahı (Ko-
eatepe) den verilen SALDIR
emri ile hız almış ve beş gün
sonra 30 Ağustos 1922 akşamı gün batarken verilen ATIL
buyruğu ile bitmiştir.
Bu
Zaferden sonraki
günlerde geçen savaş bir kovalama olmuş, ve Hedefini:
Akdenhdir Heri deyen başkumandanın emri yerine geti
rilm iştir.
,
Atatürk'ün Hayatı
Sesli Ve Sözlü Film
3 0 Ağustos Bu gün
Cuma
VE
31
A ğ u s t o s Y a r ı n C u m a r t e s i 5 s.
Saat 9 da
İSTANBUL SİNEMASINDA
Bu filmde ATATÜRK'ÜN Milli Mücadeledeki faaliyetlerini, memleket dahilindeki seyahat ve inkılâplaruıı,
Misli görülmemiş zorlukla- Büyük Millet Meclisindeki Tarihi nutuklarını, Yugoslavya
ra göğüs gererek en sonunda ve Afgan Krallarının ATA TÜRKÜ ziyaretlerini Hastalık
milletimizi böyle kutlu ve günlerini ve en son Muazzam Cenaze Törenini göreceksiniz
mutlu bir neticeye ulaştıran
ULU ÖNDERİN yüksek hatırası önünde saygı ile eğilmek, bugünün olduğu kadar
yarının da her Türkü için bir
ylpi
borçtur.
Kgg^ y-fglalS;
Dünya tarihinde kazanım. 'jBHrt^Vytaİ Kî
lan meydan muharebelerinin
başında gelen bu savaşın kazanılmasında emeği geçen,
yer yüzünde sayılan, sesi duyulan, sözü dinlenen tertemiz bir Türk devleti kurmak
için canlarını veren, kanlarıı
İ
nı döken kahramanların ruhları şad olsuıî.
Atatürkün Hayatı Filminde U l u önder Tariki Nutkunu v«rirk*n
'M
MA AD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
Sayfo 2
30 K f u t m
(HÜR80Z)
• « s * l SaMİlaı^ı
'i .M-
RESİM
Balkan memleketleri
ve Finlândiya barış
antlaşmasının
müzakereleri devam ediyor
Filistin ha'Nfcındaki
K o n f o r a ns 9
Eylülde
•«ılıyor
.ONDRA: 9 Uylülde » V lacak olan Filistin hakkında
Konferansta dışişler bakanlığını bizzat Mr. Beviıı temsil
edecektir.
Konferansa
iştirak edecek 7 Ar<ıp devletinin murahhaslarının henüz
isimleri
bilinmemektedir.
Yahudilerden de hangi temsilcilerin bulunacağı meselesi
halledilmiş
değildir,
Yahudi
üyeleri arasındaki
en müşkilpesent olanları halen Latciin kampında enterne edilmişpp bulunmaktadır.
Bazı ajans üyelerinin Filistin Yahudilerinin
görüşle,
rini izah etmiye memur edilmeleri
için İsrar etlikleri
bildirilmektedir. Filistin Araplarmın
temsili m"selesi
de halledilmiş değildir. Yüksek Arap komitesi Mıs rın da
murahhaslar arasında bulunması için İsrar etmektedir
MM
Ankara!
—Onu Anlatanlara va
Anlatacaklara—
IflÜ
Ankara dediğimiz zaman,
PARlS:
Balkan
ınemleketaklımıza
son yüz yılın en
n
eri ve Finlândiya ile aktemüşkül
ve
en kısa bir zaGeçen
yazımızda GüzelUuzel- 8an 'atkâr bunlan da (ihsas- dilecek barış antlaşmasının
manda,
şimdiye
kadar hiçbir
San atların
hemen hemen ı a r ı ) bertaraf ederek (Meselâ: iktisadi lıük ümlerini incelemilletin
başaramadığı
bir.ok
hepsinin
insanlık
a emi- Yeşil adamız sahiller, gümüş mekle ödevli komisyon meişleri, yapamadığı yenilikleri,
m u 3 1 ı k l ^ dalgalarından
doğan eşsiz saisine dün Molotof tarafınkuramadığı eserleri hazırlabizdeki (Cemiyet veya tahsil ı>,m,'»n çehresindeki) bütün dan söylenen nutkun tercüyan, çal şkan. mert, hiçbir
müessesemizde)
mevkiini tevazün ve ahengi belirtebi- mesi ile başlamıştır. Çekosşeyden korkmayan, \ilmayan
mümkün mertebe açıklamıya ü y 0 I < B u
ayni ihsaslardan lâvakya temsilcisi, Avustralistediğini yapan ve yaptırçalışmıştık.
yani neş'e, ıstirab veya he- ya tarafından yapılan teklif
tan, yaptığı işlerle iftihar
Paleolitik (Eski taş) devri yecandan bir kaç çizgiyi gereğince bir Romanya ikeden ve bıkmayan azimkar
sonlarına doğru taş aletler tablosunda biraz belirtmekten tisadî tahkik komisyonu teşbir m' İlet in ve son yüz yıl
yapmıya başlıyan mağra dev- olsun kurtulamıyanlar da kiline itiraz etmiş ve bunun
medeniyetinin başkenti "Anri insanları bunlara ihtiyaca v ar. Eğer bütün ihsaslarmı Romanyanııı dahilî işlerine
kara" demektir. Onu anmak
uygun şekiller vermiye baş- eseri üzerine temerküz ettiren tam bir müdahale teşkil edeonun hakkında birşey dülıyarak önemli bir terakki insanlar çoğalmış olsaydı bel- ceğini söylemiştir.
a m:
şünmek, her insanın harcı
tekniğinin başlamasına se- kide bu günkü hastalık teda
Çek delegesi
tarafmdan
11
olmadığı gibi, her kalem tu
beb olmuşlar, ve daha son- vi şekilleri değişerek hasta tazminatın İngiliz lirası vetanın kaleminin ucuna gir
raları ateşi de icat etmiş olan hk ve ıst ırabını eserinde ya Dolar olarak tediyesi sismez ve kağıdına sığmaz
insanlar mağaraların içlerini (resminde) okuyan san'atkâr teminin Romanyayı nv'şkül
Onun her bir harfi çelikten
tenvir «derek duvarlarına re- doktorlarle hastaları teda- bir duruma sokacağını ve
bir leblebidir; Onları bi. a
iki taraflı anlaşmaların Çe
simler, gravürler çirmeği öğ- v i etmek mümkün olurdu
raya getirmek kolay değildir w
** z A
renmişlerdi.
Şimdi misafir talebe olarak koslâvakya taraf ndan kabul
Onu ancak kalpleri mület
Ortaasyadaki Türklerde de Yirminci Asır Türkiyelinin edilmiyeceğini belirtmiştir.
Tazminat mosolos>no dair sevgiyle dolu, damarlarımla
Güzel San'atlar pek eski de- Modern Avrupa Akademileri
Ukrayna murahhası, Avus
ki
Uan
"Asıl"
hakkıyla
Avusturalyanln tokllflerl
virlerde başlıyarak diğer Dev- derecesinde olan, bir cephesi tralya
tarafından yapılan
oranın her hususiyetine varaddadMlyor
letlere geçmiş ve onlarda X V karşıdan Marmara'ya diğeri tekliflere karşı koyarak itiraz
kjf olan. ömrünün eıı tatlı
eti «^."Tatl»- » .
ncı asırda Ronesansle "ye- Boğaziçi'ne bakan istanbul etmiştir.
PARİS: italyan Ekonomik günlerini ve gecelerini mi!
s®! ve ^
T,
.
niden doğuş" (diğer ilimler- Güzel Sanatlar Akademisi
Beyaz Rusya murahhası Konseyi diiıı sn at 16.10 da lotine ve va* anına yı madan
m jifct tö®. "
I
le) Resim de bir tekâmül ge- bahçesindeyiz. Her taraf ye- Dört Dışişleri bakanları ta- açılmıştır. Görüşmelere, A- bıkmadan, yorulmadan seve
für o e ^ T fi
çirmiş ve Rafael, Mikelanj şil a ğaç toplulukları arasında rafından tayin edilmiş olan vustralyaıun tadil teklifleri seve çalışan ve takdir gören
1
-""ita V»
ve Leonardo da Vinci gibi en g ü z e l heykellerle süslenmiş tasarının kayıtsız şartsız aley- nin müzakeresiyle başlanmış- tarafından
fi^Ttoçis«
tasviri imkânı
böyttk şahsiyetlerini vermiş- b i r halde. Yavaş yavaş arka- hinde bulunmuş ve esasen tır. Üye kendi teklifini mü- vardır- Oıııın hakkında bir
i le&ıaiı. Zi»
,
tir. Onlarda en son haddine daşlarle birlikte güzel tablo- halledilmiş olan bu mesele dafaa ederek birçok mülâha- kaç mektupla, birkaç gazete
varmıya giderken X V I I I ncı iann,çalışma atöliyelerin bu- üzerine dönmenin lüzumsuz- zalarda bulunmuştur.
nedauvcu tto»ve dergiyle, korkak ve titasırda Osmanh imparatorlu- ı un d U ğu kata kadar çıkıyo- luğunu işaret etmiştir.
Yugoslâv üyesi Avustralya reyen ellerle değil, korkmabü Mdmjmn
^
ğunda inhitat devirlerinin m z . Ç ı p l a k modeller kaş.sında
Bundan maada bazı tem- teklifini reddeylemiş ve Mo yan ve titremiyeıı ellerle ve
tofe
toteru
başlamasde, bizleri kat kat
Avusturalyanın lotof söz alarak Avustralya- bütün dünya gazete ve derçabalıyan nim sın'atkârlar silciler de
Idlemycün u® w "
gerilerde bırakarak bftyük
tekliflerinin
reddini
istemiş- lım ııoktai nazarını tenkit gileriyle anlatılması ancak
octeTfl K> m
durmadan çahşıyorlar, herilerlemeler, kaydetmişlerdir. kes kendi işile meşgul vazi- tir.
kabildir.
etmiş ve Avustralya heyetirai bil soty«l 0f|mşm
Bundan sonra Güzel San' yette, dıvarlar pek şirin tabÇünkü; harp yılları bize
mahsul ve hOfltiraK! tt
nin takibettiği siyasetin Sovatlardan
gayri
fflecjııusKİır; «w
a
uanrnu
g t t yilimler
n m ^ tabia- lolarle süslenmiş, ortada Ve- HilletlerarasıSosyalist yet birliği menfaatine muga- oranın ııe yıkılmam bir kale,
wM kanlım.
a
tın sırrını keşf ededursunlar ^
^
j f
h
yir olduğunu
iîad'5 etmiş. ne unlaş lmaz bir set olduğu
konferansı açıldı
ö
1
fajttbü
makim
uzaktan bir smema objektı^
gös
ermiştir,
gösteriyor
ve
bjr köy
tabİ03im
Tazminata mütedair bütün
»'iyesidir".
f, gibi bunları seyreden Re- ^
PARİS: Milletlerarası Sos- Avustralya teklifinin Sovyet gösterecektir. Bundan böyle
suIanrl aklŞ*tarana, de.
Kültürün \mjt& at »İM»
sim, bir tabiat köşesini bir
.. \
yalist konferansı dün sabah Rusyaya kar$ı matuf bulun- sevgili vatandaşlarım sizinle
İ
s
ikir değildir, BuniUırdı tu,
müddet içerisinde karşınızda girmenin dönüşüne, bakıla- açılarak ispanya meselesini duğunu beyan etmiştir. Esas beraber; çıkacak ,yazılarl;ı
I ilini;"Kendi ünjv wıa.
c
a
k
o
l
u
r
s
a
Ankarayı
tamamıyle
öğrentemerküz ettiriyor. Fakat
,
bir kenara yaslan- müzakere etmiştir. Verilen tazminat meselesine gelince
slem
. eydana gelen. ıt btsn :
arasıra onlar arasına karış- m ı ? »oy
kızlarının şakrak karara göre, konferans bu Molotof. Rusyamn talep et- meğe çalışacağız.
II iefaari bir otonte tonik
maktan da vaz geçemiyor.
seslerde birlikte adeta bir meselenin evvelâ diplomatik tiği 100 milyon Do ar, gör-f
A. K. Alpaslan
i iddiı etaayea, ân ınt
+ ^ ı. -» ı -ı
j
melodi hasıl eder sgibi, agaçve ekonomik veçhelerini gö- muş olduğu zararların 15 ve
âtın heyeû ataaus
işte b u > k ı l meydana ge- l a r m a r a s m d a n
i n ufu | la V .
rüşecek ve daha sonra da hatta 20 de birini teşkil etSeti
hncıye kadar san atkarın bu- r a
m ı l ( ,, n e r l ? ü z e l t i r e n
Artırma
ile
satış
tiğini
söylemiştir.
Sözlerine
Cumhuriyetçi
îspanyalılara
toim arifudctı^.,^
tün ihsaslarını birlikte tetkik M
>nmlar
eğik tepeli, fçamlar
göze çar- yapılacak ilk pratik yardım son verirken Rus üyesi kontetardt'ın ifade j®^
edelim:
karşısmdakı
herhan
Mağusada
Saray
meyda. , . ,
,
.
pıyor. Diğer bir tabloda ise ları inceliyecektir.
feransa olan hararetini ve nında kâin olup müteveffa
fNjdtfde ik pttty,
gı bir tabiat numunesi veya Ç / b e M Ü m | n
v<> g ü z e l b i r
^'»an olnutiıL tj'if "
Leon Blum'un başkanlı- Avustralyalım muzir teklif Kasap Hasan efendi varisleesen butun inceliğiyle fırça^
^
g j ,
£
fade
•!P®Sk Uaki bir tum,
lerini konferansın reddede
ğında
toplanan
konferansta
rinin malik
bulundukları,
J
sına almıya uğraşan ressam
.
ilntetikitnjjj, w 'vt» .
ispanya,
ingiltere, Fransa ceğindeıı emin olduğunu be- Katak evi olan iki kapulu
yalnız o eserin i fade ettiği edilmiş halı lablolann bu- ve Belçika üyeleri dinlenmiş- yan etmiştir.
bina ile Bay İsmail Kemalin
manayı çizmekle kalamayıp lundugu atohyeden fezyını tir. Sosyalist konferansı öğişgalindeki dükkân ve bakkal
istemeksizin o anda ruhunda, San'at ar, Türk Süsleme ve leden sonra müzakerelerine
Çeşitli Haberler
Bay Salâlıi Mansurun işgataşıdığı neş'e, hicab, ısrirap, Heykeltraşlık
atohyelenne devam edecektir.
lindeki
dükkân yani dükkânROMA:
Amerikan
uçakbahtiyarlık, hasret, korku ve oradanda bahçeye, son olaların
her
üçü de 1 Eylül 1940
ları
düşürüldükten
sonra
MütRadar Alall, «0»|0k
heyecanlan da kalemine al- rak da (Akademi kapısında)
talihinde
Pazar günü sabahhayatta da tatbik «diliyor
maktan jkendini alamıyor. Türk Mimarlarının pîriB'iyük
tefik uçaklarının Yugoslavya
LONDRA: Ingilterede Ra- üzerinden geçtiği bildiri Imiş- leyin aleni artırma ile satıFakat daha yükselmiş, res- Üstat Mimar Sinan'ın heylacak vc saat 12 de mal sadarla idare edilen bir Trakmin tekniğine vakıf yüksek keline rastlıyorsunuz.
se de Müttefik Askerî K o - hipleri verilen fiatı muvafık
törle geniş bir arazi sürülmüştür. traktörün üzerine uçak- mutanlığı tarafından yalan, buldukları takdirde teslim
edeceklerdir.
lara konan cihazlar yerleşti- lanmıştır.
rilmiştir. Radar aleti de müK A H İ R E : Mısır, Filistin
teharrik bir kamyona yerleş- ihracatına kapılarını
kapaB ü y ü k kârlı bir iş
tirilmiştir, Traktör mükem- mıştır. Filistin menşeli maSatılıktır; Kâğıt torba ya
mel vazifesini yapmış ve müş. mulât Mısır topraklarından
pan çok iyi vaziyette bir ma>
kilâtsızca
bütün
manevralarıQirne H I L A R I O N Sinemasında
geçirilmiyecektir.
kiııe ile muhtelif büyüklükte
nı icra eylemiştir. Tecrübeler6|Cylfll Ç U H A gOnü mkşmm, •••» 9 . 9 0 4m de bir operatör ayni zamanda
ve kâğıt torba imaline yarı
«tt*t*rlUc«ktlr
yan
5 ton kâğıt satılıktır.
6 Traktörü idare edebileceği
f BlMUrl«lxi »l-«lld«n t*d«rlk «diniz
Müracaat
yeri t
HÜR SÖZ'de neşredüeoek hususi
cihetle bu usûl yapıldığı takBilet Satış Yerleri Girnede: Sabri Tahir, Berber frükru, tirde el emeğinden büyük ta şartları olmayan ilânların beher
N. D. Naltcacıyan
Hacı Hüseyin ve gecesi Sinemahanenin bilet sanıflar teinin edilecektir.
incinden .'? şiliıı alınır ve her ilâKadınlar Pazarı Sokağı No. 2(i
nııı ınes'uliyoti onu üeşredene
kişesinde.
f'oBta Kutunu 158
Inşllla M m r anlafinaaının
aittir.
Lefkoşa
Müfredat Programına
Uygun
»•hlrl
Safa SABRI
i p
HASRET
Filmi Girnede
ilân bedeli
ORTA OKUL ve LİSE KITAPLARI
g • I m iı ş
ı tir
KmmI Rlsfom vm Kaırdof'lndo*
a*r a y ı n ı z
Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Coğrafyası
Yasam Z- TURHAN TAN
Ikı fasıkul halinde hazırlanmakta olan Kıbrıs Tarihi
ve Kıbrıs coğrafyasının yakında çıkacaklarını, Türk vatandaşlarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize pek
faydalı olaoak olan bu iki eseri müjdeleriz.
K A H İ R E : Halen ortada
bulunan Ingiliz-Mısır görüşmelerinin Bayram yüzüuden
devam edomiyeceği tahmin edilmektedir. Kahirenin umumiyetle beklediği yeni bir
İngiliz teklifinin Bayram esnasında yapılması ihtimali
pek zayıftır. Mısırın Londra
Elçisinin Bayram haftasın
dan evvel vazifesi başına dö.
nemıyeceğı bildirilmektedir.
STATE E X P R E S S
555
Dlnyanın En Güzel
Sigarası
ARDATH
TOBACCO
Co„ Ud., London
Jk
MA AD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
"t t
4 İHV »V
(HttRSOZ)
go A* "Z'ÜÜİ
EDEBİYAT VE FiKiR
Sftyfe i
SAYFASI
IkHbaıUr
O
D İ Y A R
Naclp Fasıl
O diyar ki, geçit meydanla
kadar geniş, cam «ırtı gibi düz
güvercin kanadı der 'cesinde temiz
yollarında, uzun boylu, nur yüzlü,
nade kılıklı, zarif edalı, maddeler»
ve ruhları mamur insanlar dolaşır
O diyar ki, insanları ı.ıaddî ve
nıaııevî manâda biribirile kakış
maz, çekişmez, söğüşıııez: biribirini
kıskanmaz,
biribirinin
zararına
beslenme».
biribirine
faydasız
gözle bakmaz... O diyar ki, halkı,
(politeknik) talebesi gibi hep ayni
dognıa'lara inanır, teşbih taneleri
gibi
hep aynı
dizide sıralanır
duvar tuğlaları gibi hep
aynı
yükselişe omuz verir... O diyar'ki,
içide, ceza ve hukuk mahkemeleri
sayısınca,
güzellik,
iyilik
ve
doğruluk mahkemeleri çalışmakta
ve üstün müeyyidelerini haykırmaktadır...
O diyar'ki
fertleri,
hayvan ve nebat hürriyetine zıt
insan
hürriyetiyle
hürdür:
hürriyet denince de insanın kendi
eli ve iradesüe tahdit ettiği ve
kimseye
"ferdiyet,
hürriyet"
lâfını ettirmediği şeyi anlar... O
diyar'ki. çevresinde idrak soyluları
paçalı tavuklar derecesinde olsun
bir farikaya sahiptir: ve alınlardakı
fikir
kırışıklıklarından
üstün
rütbe işareti yoktur... O diyar'ki,
sınırlan içide hâkimiyet, ne onun!
ne sınıfların, ne
cemiyetin,
ne
milletin sadece hak ve hakikatindir; ve her kes, her kesi aşkın bir
kanuna esir ve lıi^ kimse başıboŞ
değil.. O diyar ki, kiiy,
toprakşehir, insan, meUtep hükümet, ^ser,
dava, her unsuru, en iyi şairin en
güzel manzumesi gibi, lisan, vezin,
kafiye, ahenk, manâ halinde emsalsiz bir düzene bağlıdır ..
Kültür Ve Medeniyet
N « s l ( StkUyman
EBOĞLU
Kültür" ve medeniyetin mân ı^sebebtendirki, bir kültür halka
' mahiyetini ekseriya
karıştı "ısmarlama " zorlanamaz.
r, r ,' ve bu iki kelimeyi
yalnuLç K ü ı t ü r g e n e l olarak
m ü c e
ret,
olarak sık sık kullanırız. K u l t u r - ^ . H A Y A T I Y A Ş A M I Y A D E
tü, medeni insan veya meden ı Ğ E R y a p a n g a y r i m u a y y e n bir
millet, kültürlü millet
deriz -hususiyet ; fakat
kültürü mü
Hakikatte bu ıkı kelimenin k a s - | ş a h h a s b i r
içerisinde
çerçeve
ve
teltiği mânâ birbirinden t a m a - | d e i f a d e , debiliriz; bunlar arasın
mivle farklıdır.
Genel 0 İ a r a k l d a e n g ö z e c a r p a n büyük edebi
medeniyetle, kültür
arasında ^ | y a t > büyük mimarî
ve büyük
farkı biliriz : medeniyet m a t e r - l r r s i m d e v a r d ı r
yalist b i r başarıdır ; kültür de- » Burckhardt muasır medeniyeJjğimizde ise d i n î , akademik v e « t i m i z i n esas gayretinin,
genel
artistik b i r
başarı
haurımıza l h a y a t s e v i y e s i n i çoğaltmıya tevgelir.
İ
— I c i h edildiğini ve modern dün-
i
B i r ç o k kimseler m e d e n i y e t | y a m n
idealini
en yakın
bir
le a kültür arasında tesadüfi birPşekilde ^ifade eden
kelimenin
ilgi olduğu kanaatindedir. O n - «« büyüklük " ve hatta " saadet "
lara g ö r e
medeniyet olgun bir|fl tcrı f a z ı a
« a h ılık
olduğum e y v a v e kültür de bu meyva- n a işaret etmiştir. |
va^ilâve e d i l e n bir çiçektir.
Ekseriyetin böyle bir kanaat
lpnlar size şöyle
diyecekler t a ş ı m a s m ı kusurlu
görmemeliir : Medeniyetinizi sağlam bir d i r Z i r a b i r c e m i y e t t e " kültür "
temel üzerine kurup inkişaf et- t a h m i l e s u n ' i bir.şey manasına
tiriniz ve
kültür, sağlam
bir g e ı m e k t e d i r : Yani
halktan ve
binaya ilâve edilen
bir zirve halkın y a ş a m a tarzından fırlıyan
gibi, bir medeniyetin
üzerine b i r ş e y d e ğ i l d e >
protahsü Ve
kendiliğinden^ilâve_olunacakur : p a g a n d a y o l u y l e
bu
yaşama
" " H a l b u k i * hakikât hiç de b ö ) * tarzına
zorlanan
birşey.
Bu
le değildir.
Zira kendisini ko» mânâda alındığında kültür, üni
ruyacak yüksek ve yekpare bir versiteler akademiler, öğretmen
medeniyeti olmaksızın
da bir ler ve genel olarak kültür, üni
kültür var olabilir ; sırasında ise ^versiteler akademiler, öğretme nbir medeniyetin
doğuşu
vaı ler
ve genel olarak
kültürü
olan bir kültürü mahvedebilir, 'yapanlardan müteşekkil birbirile
Medeniyetin tam
bir tarife alâkadar
toplulukların
heyeti
ihtiyacı yoktur medeniyet m e v - "mecmuasıdır,
O diyar, o diyar, o diyar nerede?.
***
cut bir
sosyal organizasyonun • B u p r o f e s y o n e ı
topluluklarda
mahsul ve hoşluklarının heyeti m u a y y e n bir bilgi an'anesi; geçDünya, yepyeni bir sistem ve
mecmuasıdır : servet
sâadet ve m j ş j n ' s a n a t
edebiyaumn
ve
maddi başarılarıdır. Kısaca me- m u a y y e n bir kıymete ircaı zevk bambaşka bir -.alâhıyet ölçüsüne
dniyet bir memleketin
hayat m a n z u m e s i içinde formullenmiş ; gebe..
seviyesidir
bir an'ane olarak ileri nesillere
Î
*
KISAKöRîK
Kültürün bünyesi ise okadar
aşikâr değildir. Burckahardt kültiirü ; " Kendi ihtiyar ve iradeüüe,.meydana gelen, ve beşeri veya "icbarı bir otorite
üzerinde
hak iddia etmiyen, fikri
inkişafiarın heyeti mecmuası olarak"
târif etti.
Kültürün tarifindeki t guçluğu
Burckhardt'ın ifade etmek istediğ; uususiyetlerde ile görebili
rh : ihtiyari olmaklık, tenevvü
velserbestlik hakikî bir kültürün harakteristikleridir ve işte bu
meyvaya
devredilmiştir. Böyle
bir an'anenin b i r k l a v u z ve m o del olması bakımından söyleneolmasına rağmen,
c e k çok şeyler
alelâde bir insan
bunun günlük
hayatile her hangi
bir alâkası
olmadığını kabul etmekte tamamile haklıdır.
î
TKIZIL
SONATA i
Yazan: T I m m m Burk»
Çeviren;
N . S . E.
Û
-maSr
bakıhı
it bir oturma
dan bazıları
perde altoda
, bir sandık
kt parçasına
ıiçbir fakirlik
değidi.
ayı seven bir
nziyordu. Sibenek benek
ah ve ve çay finı sancım masanın üzerinde
arlardı. Bunlar anlaşılan buryapılan bir partiden arda kalan
Uda
islik içinde
asına
I -3i
Gecelerim
Huturu genç kız gibi çiçekler gecelerim
Duygular ipek ipek, sükût ışıktır.
Hayal ormanlarına ümit ve aşk serperim.
Islanan gözler bana mısralar hatırlatır.
Yâr saçlarının izi ayni sarılıktadır,
Ki uzandıktı bir gün başbaşa o yastıkta,
Bir Hint dilberi gibi bana masal anlatır.
Minareler bahçeler ve sular karanlıkta..
Alım*» Nadir CANER
' Tarsus ,
B a ş k a Bir ülk<
Neden içimde büyür gitgide
Darlaşan ufukların mahpusluk sıkıntısı i
Uzak ülkelerde diner belki de
Yıllardır dost ariyan yorgun gövdemde sızı!
Binbir hatırayle dolu bu yerin
Çiçeklerinin bile gözlerinde desise;
Se/.erim içimde çılgm hislerin
Varlığını... serseri bir kuş yanımdan geçse..
Ey rüyalarımda binbir perdeyi
Yırtıp hayallerimin iilkesiçi gösteren!
Orda iyi, güzel olan herşeyi
Şu dar muhitimde de niçin görmiyeyim ben
Eğer imkânsızsa sence dileğim
Bir ölüm kasırgası gibi es de rüyamda
Ruhum kanatlanıp burdan gidevim:
llıtirasle vücudum cansız kalsın odamda!..
A. HuzaH.r G O R K A N
asana? - *
Floom itaat etti ire
ktıklarında adam solde
ya girerek
ribrit
ıktı
iti
yok-
:ilâı
et
*
Yaprak hışırtısı yaratan rüzgâr,
Ufler ıstırabı buğu buğu,
Bir muhabbet âlemi doğar,
Başlar melâl yolculuğu...
t
t
t
i
•
it
t
l
i
t
i
mamıştı. Floom
onun çirkin ellerini, çirkin konuşma ve tavrı hareketlerini unutmuştu. Şimdi yalnız daha az fırsat verdiği olmuştu.
Genç adam bağırdı
geniş bir arka ve omuzları iğili
Çünkü herşey Londrada açık ve
yst„mA,
, .. ,
görünüyordu, ve bu arka arzın ıs- ifşa edilmiş görünüyordu. Fakat bu
istemez
D U n v a V ™ * » W İ e r i
tırabın için htı;ua dalmış bir Ti
B û t ü n
defa öyle değildi, tam üstüne vur- g ^ M
L ?
^ T * '
'
wtedıgı_dıinyan
sopadır,
ve
kenin
tan'ın arkasına benziyordu.
loor içeriye
fr
izah
Sanatın kültürle olan alâkası
bu noktadan başla . Sanatın kül
tür üzerinde büyük etkileri var
dır.
Zira kültür yukarda kültür
çerçeversi içinde saydıklarımiz
dan başka şeyler de ifade ede
Zira onu
bilgiye
klavuzl uk bili , fakat hiçbirkültür sanatsız
eden asrımızın sosyolog, psikolog, olamaz.
tarihçi veya
politikacıları cemi
Gelen yazımda bir
milletin
yetlerin hayat ve ölümlerinin al kültüründe
sanat ve >anatkârın
tında yatan sebebleri ve bu yıkı oynıyabileceği büyük rolü izaha
lışta kültür ve medeniyetin rol- çalışacağım.
gnm~tt MI
İ
lerini, halk dilile ona
memişlerdir.
Bir şarkı söylenir her an,jy
Gümüş saçlarında annemin.
Aşk gibi, rüya gibi her zaman,
Gölgeli derinliğinde gözlerin...
dı.
Floom
edilmiş
jjjj şahes«»—»
du-öyle bir şahes<
eğer onu alan
kında biraz birş „
çalar Avrupamn konsersal
modern insanlığın şimc
bu sahada çalışa
sona erişmiş b
son'a işte şimdi do
BU HtÇ
3 0
Ağustos
Zafer
Bayramı
—Birinci sayfadan kalan —
hürriyet ve istiklâl aşkının
bir âbidesi olarak tarihe geçm i ş olan bu emsalsiz zaferin
yıldönümünü kutluladığımız
bu günde kahraman Atatür'kün manevî huzurunda saygı
ile iğilmek, istiklâl harbi şehitlerini
minnetle anmak,
kahraman Türk erlerine ve
kumandanlarına şükran hislerile meşbu bulunmak her
Türk için mukaddes bir borçtur. Bunların
sağladıkları
zaferlerle Türk milleti yeniden hayat ve şeref buldu
Bir vakitler 'Hasta, adam
diye anılan Türk milleti bu
gün kendine mahsus vakarıyle, mücehhez ordusu ve
medeni teşkilâtı ile Millî Şefinin idaresi altında dipdiri
bir millet olarak arzı vücut
etmektedir. Türk milleti bu
günkü varlığı ile bütün dün
yanın hürmet ve takdirini
kazanmış bulunmaktadır.
Komünist
Disiplini
Altında
ı—Birinci .sayfadan kalan—
idare Teşkilâtı
Nizamlarının
Durdurulması
Bir şey var ki münakaşaya lüzum görmeden hepimiz
de bu noktada hemfikiriz,
bu da halihazırdaki durumun
ilelebed devam edemeyeceğidir.
Bu İngiliz kolonisindeki
idare
Teşkilâtı Nizamatı
durdurulmuştur. Onbeş senedenberi Meclisi Kavanin
yoktnr, yalnız bir Meşveret
Meclisi vardır ki onun tavîyeleri ekseriya tasvip •edilmemiştir
Onbeş senedenberi temsilî
olmıyan vergi tarhedilmektedir ve bir mektep talebesi
bile bü küçük ibarenin manasım takdir edebiliyor. Vergi
tarhının az olduğu ve gelirin
akıllıca ve halkın menfaati
gözetilerek kullanıldığı fikrile
kendimizi teselli etmek faydasızdır. Bu. esas yanlışlığı
değiştiremez.
Şeker Bayramıı
Şeker bayramı adanın her
tarafında hararetli bir şekilde
kuşanmıştır. Bayramın ilk
günü Lefkoşanm Ayasofya
Camisi baştanbaşa dolmuş
Fetva Emini tarafından bir
çok nasilıatları muhtevi mevizade bulunulmuş ve bun
dan sonra bayram namazı
kılınmıştır
Ayni gün Lefkoşa Yoksul
lar Kurumu menfaatına ro
zet tevzi edilmiştir.
Ziyaret K a b u l l e r i
Türkıya
Sigaraları
T Ü R K İ Y E SİGARASI sizin öz malmızdır.
Elinize, ağzınıza, cebinize ANCAK
bu yaraşır. Şaşmayınız, Daima kendi
malınız ola T Ü R K İ Y E SİGARASI kullanınız
M . Seyfi A k d e n i z v e O j l u
İlân
Et fiatları
Aşağıda gösterilen bütün et nevileri için tesbit wlilen azami fiatların 1 Eylül, 946 Pazar gününden itibaren yiirürlüğe gireceği umumun malûmu olmak ü7,(re
ilân olunur:—
Evkaf Murahhası Muhterem Miinir Bey makamlarınS k ü z eli
Oğlak
da halkın bayram tebrikle
But ve böbrek
rini kabul ptmiştir.
21- tanesi
Kelle
yatağı
6)6 okkası
Fetva Emini de sabahleyin Böbrekten yukarı 7/- okkası
Çeyrek
5)3
evinde tebrik kabul ermiş6/,,
aşağı
Pirzola
5)
tir.
Kara ciğer, Ak
Diğer parçalar
4)Kulüplerde
ciğer ve Kalp
6/o
Dil
4>- tanesi 1
Lefkoşa Komiseri Vekili
4)Beyin
Beşli
Mr. Wayne Lefkoşa
Türk
4)- okkası
Kara ciğer
.Kulübü ile Kardeş
Ocağını Kelle
Beyinsiz
ve
dilsiz
3/- tanesi
ziyaret ederek
azanın bay Böbrekten yukarı 8/- okkası
baş
4)ramını tebrik etmiş ve bu
7/„
(Keçi
aşağı
arada aza ile hususi müsahe
Kelle
1)3 tanesi
belerde bulunmuştur. Yapı- Kara ciğer. Ak
Böbrekten
yukarı
5)
6/„
okkası
ciğer
ve
Kalp
Buzlu Lfimbalar
lan konuşmalar arasında bilaşağı 4)O halde bir kere daha so- hassa hayat pahalılığı konuAtatürk meydanında yılD u m u z eti
Kara ciğer v
4)„
lardır harp dolay i siyle yakıl- rabiliriz, ne yapmak lâzım- suna temas edilmiş ve KoBoyun
3)okkası
Koyun
miser
cenapları azanın bu
mıyan buzlu elektrik lâmba- dır?
5)3
„
Kelle
1 )3 tanesi
ları Arefe gecesinden itibaren
işte size iki tavsiye ki a husustaki fikirlerini sormuş- Çeyrek
6)„
'
Cevrrk
pirzolası
Böbrekten
yukarı
5)okkası
tur.
yakılmıva başlamış ve Ata- danın *n tecrübeli adamlarıaşağı
4)6)4
„
Pirzola
türk meydanına yepyeni bir nın fikrine göre Kıbrıs meT. C . Kıbrıs Konsolosluğunda: But ve böbrek
Kara ciğer
4)„
manzara vermiştir.
selesinin halline bir hayli yaBu arada Türkiye Cumhurıyabilir.
Tekke
yatağı
7)3
„
KoNtı-ol
Dairesinin
Merkez
riyi Kıbrıs Konsolosu Sayın
Evvelâ, ciddiyetle ilân et Bay Mehmet Ali Balin'de Beykon
ŞObesi
5).,
Kelle
1)3 tanesi
5)Böbrekten yukarı 6)- okkası
Kontrol dairesinin Lefko- meliviz ki en azdan on sene sabahleyin
kendi evlerinde Domuz yağı
5)3
„
aşağı
5)„
şadaki merkez şübesi, 2 Ey- daha Enosis mevzuubahis o Bayram tebrikine gelenlerin Kara ciğer
1)- tanesi Kara ciğer
4)„
lül 1946 tarihinden itibaren lamaz Milletlerarası durum hususi ziyaretlerini kabul bu- Boy unsuz baş
No. 12 ve No. 14 Kral Ed- buna mânidir. Yunanistanm yurmuşlardır. Konsolos CeYukarıda gösterilen tasnif hilâfına veyahut tesbit
vard V I I I (sokağında iş gör- vaziyeti buna mânidir. Bu napları ayni gün ö.s. bilâ is- edilen fiatlardan yüksek fiatlara et satımı yapan sahışları
ilânı
yapmazsak adadaki tisna bütün ziyaretçilerin bu herhangi bir kimse Belediye Çarşısında hazır bulunan
miye başlıyacaktır.
kimse,
ister ingiliz
ister ziyaretlerini iade etmişlerdir. Kaza Belediye Çarşısı Müfettişine bildirmelidir, Kasabın
Standard Sabun
Kıbrıslı olsun, istikbal için
mezkûr tasnif hilâfına veya izahata muvafakat etmediği
Ailelere bildirilirki Eylül yapıcı ve fikirli bir plân yaG i r n e Kapısında:
isbat
edilebildiği takdirde sonraki, 1946 Müdafaa Nizam-^l
ayı için Standard sabun is- pamaz.
Girne kapısı her bayram larınin birinci cetvelindeki (iaşe ve idare) Emirnameleri
rilıkakları kasabalarda insan
İkinci olarak, şimdi ve he- olduğu bu bayram da birkaç mucibince cezaya çarpılacak ilâveten ruhsatı talik veya;5İ
başına 150 dirhem ve köyeğlence ve toplantıların bir feshedilecektir.
bizimle
lerde de 100 dirhem olarak men Kıbrıslıların,
bir merkezi haline gelmiştir.
(iaşe Münakalât ve Çarşı Kontrol Dairesinden
müşterek kalmalarında, Yutesbit edilmiştir.
Bilhassa halkın tahaccümünii
isdar edlnıiştir.)
naııistanla
hele
Yunanistanm
Polonyaya M e k f u p ' a r
nazarı itibara alarak BelePosta dairesi Polonyaya gön Komünist unsurlarıle birleş- diyenin halkm rahatsız olderilecek iş mektupları tah mek suretile elde edecekl»*- madan eğlenmesine
fırsat
Aşağıda gösterilen 4 sınıf balık için tesbit «dilen
didatının kaldırıldığım bil rinden tazla fayda bulundu- vermek için bütün nakliyedirmektedir.
ğ u n u i s b a t etmeliyiz.
nin durdurulması için ted- azami fiatların 1, Eylül 946, Pazar gününden itibaren
birler alması takdire şayan- yürürlüğe gireceği umumun malûmu olmak üzere ilân
1 9 4 5 H a r p Tahvillorij
BAKIMSIZLIK
olunur.
1945 harp tahvilleri ikra-1 Sanırsam
bunu hür bir dır.
BIRINCÎ CİNS
Sinemalar ve eğlence yermiye keşidesi 5 Eylül, 194H vicdanla, sözlerimizi yerine
Barbun,
Fangri,
Milokopi, Mineri, Sinagrida ve Lavsenesi sabah saat 11 de çe- getirmek niyetinde olursak, leri dolup boşalmış ve ez- raki 8 er şilin.
kilecektir. İkramiyeler şöyle- yapabiliriz. Kıbrıslıların in- cümle evvelki akşam istanİKİNCİ CİNS
gilizler aleyhine
yapacağı bul sinemasında Hasret filmi
dir:
Haradjida, Kalamaria, Mürekkep balığı, Murmuros,
göster
lerek
fazla
kesif
bir
yegâne itham (bakımsızlık)
Bir tane 400 liralık
Orfos, Sarpes, Sfirna, Sorkos, Suros, Stringla (büyük)
olabilir. Kıbrıslıların alâka- halk kitlesi tarafından sey- elosse (büyük) ve Voppa 5 er şilin okkası,
iki tane 100 liralık
dar oldukları ne yaptığımız redilmiştir.
8 tane
50 liralık
ÜÇÜNCÜ GİNS
Akşam öğretmenler kurudeğil, ne yapmadı ğımızdır.
30 tane
25 liralık
Drakena,
Hannos,
Litsa, Marida, Ahtapot, Palamut,
Tahsilde, halk sıhhatinde, mu tarafından Hürriyet A- Perka, Skorpios, Köpek balığı, Smirna, Supia, Tserulles.
Bir açıklama
partmanı
istanbul
sinemaziraatta, ulaştırma,
liman
Vati, Velonida, Asheli Stringla (küçük) glosse (küçük)
"islâm dini ve birlik" baş- kolaylıklarında ve bilhassa sında sahneye konmuştu
ve
diğer başka neviler 3 er şilin okkası.
lığı altmda, Bay M. Emin genel sosyal hareketimizde
Bu husustaki görüşlerimizi
DÖRDÜNCÜ CİNS
Uçar tarafından yazılan ve fena halde uyuşuk olmuşuz- yarın gazetemizde bulacakBütün
balık
nevilerinin
skartaları 2 er şilin okkası.
Bayramın birinci günü gaze dur.
sınız.
Yukarıda gösterilen tasnif hilafına veyahut tesbit
temizde yayınlanan yazının
Bayram bugün de devam edilen fiatlardan yüksek fiatlara balık satımı yapan şaiyi bir şekilde yalnız iki
içerisindeki Hz Peygamberin
edecektir.
Bayramm üçüncü hısları herhangi bir kimse Belediye Çaışısında hazır
meseleyi hallettik. Birisi or"Hadis'' inin terceme ve tefgününün
30
Ağustos kurtu- bulunan Kaza Belediye Çarşısı Müfettişine bildirmelidir.
mancılık ve diğeri de sulama
sirindebazı yanlışlar olduğu,
işleri. Bunun için de Kıbrıs- luş bayramına tesadüf etmiş Balıkçının mezkûr tasnif hilâfına veya izahata muvafagörüştüğümüz bazı din alimlıların gayet zeki sempatik Kıbrıs Türkleri için çifte bir kat etmediği isbat edilebildiği takdirde sonraki. 1946
leri tarafından iddia olunarzet- Müdafaa Nizamlarının birinci Cetvelindeki (iaşe ve idare)
bir idareci olan Kıbrıs Valisi bayram manzarası
maktadır.
mektedir.
Charles Wooley'e teşekkürleEmirnameleri
mucibince cezaya çarpılacak, ilâveten
Bıı konu etrafında salâhi- ri lâzımdır.
ruhsatı talik zeya feshedilecektir.
Balık fiatları
yet sahibi kimseler tarafında»
Kibrisin durumunu şöyle
yazılacak her hangi bir yazı
hulâsa
edebiliriz : — Güneş
ve tevihin
memnuniyetle
ışıklı
bir
ada, mavi denizden
neşredileceğini beyan ederiz.
sanki de oraya hususî olarak
Ç a y Fincaaı
bizi muhafaza etmek için
İngiliz mal < 480 duzina konmuş ve bizi selâmlıyan
çay fmcanı gelmiş ve serbest bir ada; bir ada ki küçük bir
olarak satılacaktır.
cennet olabilir, fakat bir ada
En yüksek satış fiatı du- ki orada süratle yaban otları
zinası 15/- (onbeş) şilindir.
bitmiye başlamıştır.
(Delfi)
M o r f l ve Katamba
ihmalimiz dolayısıyle ya.
Ticarethanesi
ban otları bitmiye başlamışMağusa
722
Numaraya telefon edin I s
tır; yalnız tarla yaban otları
değil ruh yaban otları da.
Eldivenlerimizi çıkararak
bu yaban otları sökıııiye başlamamız zamanı gelmiştir.
(iaşe Münakalât ve Çarşı Kontrol Dairesinden
isdar edilmiştir )
laıje .Münakalât ve Çarşı Kontrol Dairesi
Lefkoşa: 29 Ağustos, 1946
Yaş
Mahsûller
'
ft> £
- İ i f l *
Uf
ıAfidir
B*»
W
bir
S
S rtiB P!tb'1
* *
ediha f*1»
fil! MM**
*
**
Teklidir.
i itfftl
Bunu önta
lak surette. «Ö»
1
L»taü»
f<ı«\i<>,
d,an d1aha
küdınlması ve mm
ederse (bir haksd
dm kalmaması ı
hayvan satıpmıti a
met rolü ile re m
aşpth' ile 7*Pm
doğru reçıkır y
naatmdav 7,.
Arusturyeyı |&ı4rii««l
mıitfupîir
Post» Dairesin İP! itiidiî
işnegöreAnıstumpi.n
ferileoet mektaplinrı u n
Ik tahdidatında ^
Btler yapılmıştır. U,>,
»ak 1 oz göaddilebilii,
Nbaaprii j
»Hjtt.
[ «N$ı tıdsr ınustiJ
[t ' nebîp Xt H e e f f l
^ditibaİBdaff.
»idi, I 'ît*
Mi.
Botttb
«»»t
PSÜ- pjfınten y
lT® fe dm JJT"
5
6
1
S^Jî
ıC"1"'
W
'"T
İ ^ K i ,
«41
'®4»l
Nıi,
Projesi
Aşağıdaki Müstahsil fiatları 28.8.946 Çarşamba gün
öğleyin Müstehlik fiatları ise 29.8.946 Perşembe günii
yürürlüğe girmiştir:—
Müstahsil fiatı
Sofra üzümü
Karpuz
Müstehlik fiatı
7İ k. okkası
10 k. okkası
2.35/40 k. ok.
4 „
(İaşe Münakalât ve Çarşı Kontrolörü)
Cildinizi Parlak Tutmak için Oatine Krem Ve Krem Pudrasını
Foto. M. FEVZİ AKARSU'da bulabilirsiniz.
tı«
fctır
:
Ski
W
MlVkT
MA AD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
Download

tayyare bayramı