„o»
Adresi
ÇARŞAMBA
KÜBA’DAKİ RUS ASKERLERİ
GERİ ÇEKİLİYOR
Washington, 19 — İyi haber alan
diplomatik çevrelerin bildirdiğine göre
Moskova Hükümeti, hâlâ Küba’da bu­
lundurduğu binlercQ Rus askerini üç
haftaya kadar geri çekeceği hususunda
Birleşik Amerika Hükümetini haberdar
etmiştir. Bütün askerlerin 15 Marta ka­
dar geri çekilmiş olacağı tahmin edil­
mektedir.
37, Maddly» Sokağı.
LEFKOŞA - KIBRIS
20
T*ls 3970 - P.K. 8B7
Telgrai: AKIN
KURULUŞ TARİHİ
Ş ü B A T
1963
i • eı
BA ĞIM SIZ GÜNLÜK SABAH GAZETESİ
YIL : 2 SAYI : 198
FIATl: 15 MİL
1 i'
tmtîynz Sahibi ve Genel Yayın Müdürü: KEMAL AKINCI
Ma karios’un kışkırtıcı konuşmasına cevap
Türkler, EOKA’nın izinde
Rumlara yardımcı olamaz
Türk Cemaatı Enosis ilmiğini kendi boynuna geçirmiyecektir
NÜKLEER
DONANMA İÇİN TALİM RE AKTÖRÜ
İstikbalin donanmaları, nükleer teçhizatla mücehhez olacaktır. İngiltere bunun için
hazırlıklara başlamış olup gerekli teknik personeli yetiştirmek için gayret sarfetmektedir. Bunun için Greenvvich’teki Kraliyet Donanma Kolejine bir reaktör yer­
leştirilmiştir. Burada, geleceğin nükleer donanması için teknik personel yetiştirile­
cektir. Yukarıdaki resimde bir laboratuvar teknisyeni, reaktörün haznesini tetkik
ederken görülmektedir .
Dr. Küçük Dr. Adenaur’le
dûn bir görüşme yaptı
Görüşülen mevzular üze­
rinde mutabakata varıldı
CUMHURBAŞKAN YARDIMCISI, YARIN ALMANYA’DAN İSTANBUL'A GİDECEK
Türk Cemaat Meclisi Baş­ matsızlık yarattığını kaydet
kanı Rauf Denktaş, dün, mekte ve bu durumun TürkCumhurbaşkanı Makarios’a lerin Anayasanın harfiyen
gönderdiği bir mektupta, ge tatbikinde İsrar etmekte ne
çen Pazar günü Baf Kazası­ kadar haklı olduklarını anın Tala köyünde bir Eoka- I çığa vurduğunu belirtmekcı için dikilen bir büstün a- ı tedir. Cumhurbaşkanı Maka
çılış töreninde Makarios’un rios’u, Eokanın gayelerinin
yaptığı ve Eokanın izinde , Kıbrıs Rumlarının da buyürümeğe devam eleceğini I fcünkü gayeleri olduğunu ve
belirttiği kışkırtıcı ve Ana­
MOTOSİKLETLE BARA
yasaya aykırı konuşmasının
GİRDİ
Türk Cemaatı arasında ya­
rattığı “endişe ve infiale”
Maraş’ta Kokos Dimitriu
tercüman olmuştur.
adında 27 yaşında bir şah­
Türk Cemaat Meclisi Baş­ sın sürmekte olduğu bir mo
kanı bu mektubunda, Ana­ tosiklet Evagora caddesinde
yasanın tam ve samimî bir gitmekte iken ansızın yol­
şek/ilde tiıtbikini talebeden dan çıkarak bir barın içine
Türkleriıı müfrit olarak va- girmiş ve girerken de barın
sıflandırıldığı bir zamanda vitrinini kırmıştır.
Cumhurbaşkanının her gün
Sürücü yaralanarak bay­
için kendi hareketleri ve ko­ gın bir halde Hastahaneye
nuşmaları ile şüphe ve iti­ kaldırılmıştır.
100 meyva ağacı kesilip
tahribedildi
kendisinin de bu yolda ça­
lışmak azminde olduğunu
belirtirken T üllerin duru­
munu hiç nazarı dikkate al­
mamakla itham eden Denk­
taş, Cumhurbaşkanının id­
dia ettiği gibi Anayasada tat
biki mümkün olmıyan maddej bulunmadığını, aslında
itiraz konusu olan maddele­
rin, Makarios’un Eoka’nm iizinde yürümesine set çeken
maddeler olduğunu ilâve et­
miştir.
“Hareketlerinizle ve ko­
nuşmalarınızla iki topluluk
arasında itimat, iyi niyet ve
samimî işbirliği için gerekli
havanın yaratılmasınamüsaade etmiyorsunuz” diyen Ra
uf Denktaş, Rumların istik­
bal için besledikleri siyasî
emeller açığa vurulurken
Türklerin Anayasadaki hak­
larında nfedakârlık etmele­
rini beklemenin beyhude ol­
duğunu kaydetmiş ve mek­
tubuna şöyle son vermiştir;
“Eoka’nm gayelerim bir
an önce tahakkuk ettirmek
için çalışırken Türklerin, si­
ze hiçbir zaman yardım edemiyeceğini ve Enosis ilmiği­
ni kendi boyunlarına geçirmiyeceklerini bilmeniz icabeder.”
Batı Berlin Belediye Başkanına göre
Berlin Meselesi Ancak bü­
tün olarak bir Almanya
meselesi halinde mütalâa
edilebilir
Berlin 19 (Basın - Ya­
yın) : İyi haber alan çevre
ler, Batı Berlin Belediye Baş
kanı Willy Brandt’ın yakın sürmektedirler. Bunlar ara- , maktadır.
da
başlıca Dünya başkentle smda Vaşington, Londra,
Bununla birlikte bu tasarı
Dün Polis tarafından a- meçhul şahıs veya şahıslar
(Devamı sayfa dörtte)
çıklandığma göre 14 ile 19 ^rafından kesilerek tahri- rini ziyaret edeceğini ileri Paris ve Moskova da bulun I
Şubat 1963 tarihleri arasın bedilmiştir.
da Aleminya köyünde LefHadise ile ilgili olarak iki
koşa’lı Haralambos Mihailudis adında bir şahsa ait Türk tevkif edilmş olup tah
tahminen 100 meyva ağacı kkata devam edilmektedir.
Bir Turk Doktorun Buyuk Basarısı
KEBAN BARAJI
ÇALIŞMALARI
’ il e r l iy o r
Dr. Münir Derman, bir
çocuğun kopan ayağını
tekrar yerine taktı
Ankara 19 (Basın - Ya- başlamışlardır.
Ankara 19 (Basın - Ya-|ratör Doktor Münir Derman
Amerika’lı uzmanlar hey’
ym) : KEBAN Barajı ve
yın)
: Türkiye Radyoları j tarafından yapılmış ve koİKİNCİ
eti, bugün, Türk uzmanlar­ DENKTAŞ — CLERİDES Eskişehir muhabirinin bildir puk bir uzuv, dört saat vüHidro-elektrik santralinin in
la beraber Elâzığ’a hareket
(Devamı Sayfa dörtte)
diğine göre, tıp tarihinde en
GÖRÜŞMESİ YARIN
şaat projelerini yapacak oetmişlerdir. Hey’et, bir müd
der
görülen
ameliyatlardan
Türk Cemaat Meclisi Baş
lan Amerikan firması yetkili
det Keban’da
çalıştıktan
TÜRKİYE’DEN
kanı Rauf Denktaş ile Tem­ birisi, dün akşam Eskişehir
dönecek
leri dün uçakla Türkiye’ye sonra Ankara’ya
BİR EVKAF İDARECİSİ
Devlet
Hastahanesinde
opesilciler Meclisi Başkanı Glaf
gelmiş ve ilgili makamlarla ve çalışmalarına burada ele
GELİYOR
kos Clerides arasında dün
FIRINLARDAKİ DENEMELERİN RAPORU
BİR ALMAN GENCİ
temasa geçerek çalışmalara vam edecektir.
BİR OTOMOBİLDE
öğleden sonra Belediyeler
HENÜZ HAZIRLANMADI
Türk Cemaat Meclisi Va­
SAHTEKÂRLIKTAN İKİ
TABANCA
VE MASKE
konusu
hakkında
yapılması
kıflar
ve Din İşleri Dairesin
AY HAPSE MAHKÛM
BULUNDU
beklenen
ikinci
görüşme
ya
de gerekli incelemeleri yap
EDİLDİ
Akşam saat 8 sularında mak ve yardımda buluna­
rmki
Perşembe
gününe
bı­
Eduard Kramer adında
Lefkara Jandarması, yapı­ rak, vakıf teftiş hizmetini
rakılmıştır.
20 yaşında bir Alman gen­
Toplantının,
Pakistan lan bir ihbar üzerine, Vavat düzenlemek üzere, Türkiye
ci, Michael Searing isminde
Ticaret ve Endüstri Ba­ caktır. Bütün Kıbrıs’lı ihra Yüksek Komiseri Nevras sinya köyü dışında bir oto­ Cumhuriyeti Vakıf İşleri ebir şahsın adına çıkarılan
kanlığı, Fransız Hükûmeti- catçıların Fransız ithalâtçı- Han’ın Türk Cemaat Meclisi mobili durdurarak aramaya lemanlarından Remzi Gü­
1I V C I C 1İ. bu
u u
hususta
ııu M is ıa
Hüküme
1 1 U K . U 111C
12
IL
dolar
u u ıa ı
u
değerinde
c g c ııııu c
-4
r sey
o c jî- i
jr ı
ı
ı
..
Dün Ticaret ve Sanayi Ba liyerek
geçmeleri Başkanına yaptığı nezaket tabi tutmuş ve otomobilde ven, Müfettiş olarak, iki yıl
/
. . . . | ,
, . . . , .c ,
,
ı nın Kıbrıs tan portakal it­ lariyle temasa
kanlığında Bakan Andreas te mühlet verilmesini iste- yah çekim tahrif ederek sah , . . . . , .
.
.
tavsiye
olunur.
İcap
eden it ziyaretinden dolayı tehir e- 32’lik bir otomatik taban­ için Kıbrıs’ta görev ifa ede
I, , « , t
ı
i
halı için kota tahsis etmeğe
Aravuzos ile Türk ve Rum mıştır.
tekarlık yapmak suçundan
halat
ruhsatı
için
müracaat
D ,
. . . . . . .
ı,
D
ar
hahişker olduğunu bildirir.
ca ile siyah bir maske bul­ çektir.
dildiği anlaşılmaktadır.
fırıncılarının temsilcileri aBu konuyu görüşmek uze Leymosun Kum Ağır Leza
^ Haziran 1963 ta Fransız ithalâtçıları tarafın
Bu arada Glafkos Cleri- muştur.
Müfettiş Remzi Güven
rasında bir görüşme yapıl­ re Türk v eRum fırıncılar Mahkemesi tarafından iki
rihine kadar muteber ola- dan yapılacaktır.
des’in
İçişleri
Bakanı
P.
Yor
ve
ailesi, bugün T.H.Y. uçaOtomobildekilerin
hepsi
mıştır. Bu görüşmede Ba­ bugün öğleden sonra saat ay hapsfc mahkûm edilmişgacis’le
bir
görüşme
yaptı­
de
tevkif
edilmiş
olup
tah-1
ğı
ile
Lefkoşa’ya gelecek
kan, ekmeğin kaça mal ol­ 4’te Lefkoşa’da Rum Esnaf tir. Bu Alman gencinin duVERGİ ZAMLARINDAN ŞİKAYET EDEN
ğı
bildirilmektedir.
kikata devam edilmektedir, ve görevine başlıyacaktır.
duğunu tespit için yapılan Birliği lokalinde bütün ada­ ruşmasını Kıbrıs’taki Al­
Federal Almanya Cumhu, dün sabah Bonn yakınında- lılara ait tarihi eserleri tet
riyetine yapmakta olduğu ki Köln şehrini ziyaretle Be- kik eden Dr. Küçük, daha
resmî ziyaret münasebetiy- lediye Sarayında Altın Def- sonra her türlü makine imâl
le halen Bonn’da bulunan teri imza etmiştir.
j eden Humborg fabrikalarıCumhurbaşkan Muavini Dr.
İmza töreninden sonra nı ve Güzel San’atlar Oku(Devamı sayfa dörtte)
Küçük ve maiyeti erkânı, Belediye Sarayında Roma-
Fırıncılar bugün
toplantı yapacak
denemelerle ilgili raporun ya şamil bir toplantı yapa­ man Büyükelçiliğinin bir
temsilcisi de takibetmişti.
henüz hazır olmadığını söy caklardır.
GÜVEN
GÜVENECEĞİNİZ SİGORTADIR
Motorlu taşıt vasıtala n sahiplerinin nazarı dikkatına..!
Vasıtalarınızın her cins sigortası için
“GÜVEN” Türk Anonim Sigorta Şirketi
Emrinizdedir.
. .
Tel: 74474
Kıbrıs Mümessilleri:
Lefkoşa Türk Bankası Ltd
Lefkoşa - Kıbrıs.
FRANSA’YA PORTA'
KAL İHRACI
Şoförler bugün Türkiye Savunma Bakanına gönderdiği mesajda
yürüyüş ve top­ Amiral Russel Türk Silâhlı
lantı yapacak
Kuvvetlerinden övgü ile
Öğrenildiğine göre otomo
bil, benzin, yağ ve lâstik üzerine yapılan Gümrük ver­
gisi zamlarından dolayı du­
rumlarının daha fazla kötü
(eştiğini ileri süren şoförler
bugün öğleden sonra saat
5’te Rum Şoförler Cemiyeti
binasında, muhtelif meslekî
teşekküllerin
temsilcilerini
ve aynı zamanda basın
mensuplarını davet ettikle­
ri bir toplantı yapacaklar
ve durumlarını izah edecek
lerdir.
Bu toplantıdan evvel şo­
förlerin bir yürüyüş de ya­
pacakları anlaşılmaktadır.
bahsetti
Ankara 19 (Basın - Ya­
yın) : Türkiye’nin NATO’ya girişinin 11. yıldönümü NATO camiasına katılışının
münasebetiyle, Milli Savun­ seneî devriyesi olan bu mut
ma Bakanı İlhami Sancar’la
Iu günde müttefik
Güney
Amiral Russel arasında aş£\
ğıdaki mesajlar teati edil­ Avrupa mensupları olarak
hepimiz, silâhlı kuvvetlerini
miştir :
“Türkiye ve Yunanistan’ın zin göstermekte bulunduğu
samimi ve sarsılmaz işbirli-'
ği dolayısiyle memnunluğu­
muzu ifade etmek
isteriz.
Böyle cesur subaylar ve kişi
lerle omuz omuza iş görmek
bir şereftir. Türk Ve Yunan
askeri kuvvetlerinin ırtevcU-*
diyeti, İttifakı desteklemiş
(Devamı sayfa dörtte)
SAYFA 2
AKIN
....1
» iii« ıııııin iıı» iiııı ı ı ı i ı ı ı m m ii iMin* im ı» ii »n«!i m « m m ı m ı il i n i « u i ı ı ı ı ı in in « ıııııı miııııı i ıılııııııııııııııın
Harcanmak
Kalemi elime alıp, toplumumuzun herhangi
bir derdini deşmeğe, fertleri ikaz etmeğe kalkışdlğım zamanlar, kalemimi gizli bir kuvvet çekmekte,
gizli bir ses, “Şimdiye kadar yazdın da ne oldu?
Yazılarını kaç kişi okudu?” kulağımı çınlatmakta­
dır ; ve ben de istemiye istemiye ya kalemi bir ta­
rafa atarım ya yazmağa devam ederim.
İşte bizim toplumda, her yazar bu hislerin te
siri altında olsa gerek. Yazıp da okunmamak, oku
nup da benimsenmemek ve boşu boşuna harcanıp
gitmek kaygusu. Sosyal düzen, toplumca kalkınma
fertlerin eğitilmesi, vatandaşların görgülü olması
millî ahlâk ve daha neler! Yaz babam yaz!
Bir toplumda, yazılanlara, söylenenlere kıy­
met verilmezse, fikirlere hürmet edilmezse, yazar­
ların yazdıklarını yine kendileri okurlarsa, görüş­
ler gazete sütunlarının dışına taşmazsa, o toplum
da ne bir hamle ne bir değişiklik ve ne de bir iler­
leme olabilir. Fikir cereyanlarından bihaber bir
toplumda yaşamak, o toplum için yazılar yaz­
mak ve neticeyi görüp hayal kırıklığına uğrama­
mak.
Ama her şeye rağmen, yine de bedbin olma­
mak lâzım. Yeni kuşak daha uyanık olur ümidiy­
le devam etmeli yazmağa, söylemeğe ve uyarma­
ğa.
Sözde birtakım idealistler gibi, her gün yön
değiştirmemeli, idealistlik de taslamamalı. Realist
olmalı, gerçekleri görmeli, yazmalı söylemeli ve ne
pahasına olursa olsun beklemeli, beklemeli, bekle­
meli. Eller bağlı olarak değil, didinerek bekleme­
li.
Yazmağa başlarken gizli bir kuvvet kalemimi
çekecek, gizli bir ses kulağıma ümit kırıcı sözcük­
ler fısıldıyacak ama realiteleri yazmağa devam edeceğim. Tekrar be tekrar, bıkmadan, usanmadan
o gizli kuvvet ve gizli sesi mahvedinceye kadar. Ve
siz okurlarım, bana yardımcı olacaksınız.
Özker Enver
€A€YO€PIA
HM AXH
K Y JiP O t
V
1
YANKILAR
XAPAYEHlgfP
ö (JmAeAeû Oe p ö ç ,
Bir İmparatorun bulduğ:
C
A
Y
mevcut olmadığı
zamana tır. Bugün, Türkiye’nin de
mı temas ediyorsunuz? Yok imzasını taşıyan Zürih ve
mücadele Londra Andlaşmalarının, kö
sa acaba milli
günlerinden mi bahsediyor­ tü hiçbir sonuç yaratmadan
sunuz? Hani Türk belediye alaşağı edilebileceğine ina­
sakinlerine hizmette bulun­ nan ve ayni hatayı tekrarla
mak üzere Türk mahalleleri mağa hazır bulunan kimse­
ne giden Rum belediye me­ ler vardır.”
murlarının katledildiği gün
Gazete, yazısına devam­
Çok geçmeden bu nefis altında yavaş yavaş eritmek
Fakirinden zenginine ka­
lere mi? Herhalde ihtilâlden la, iki cemaat arasındaki çe
kokulu yapraklar zamanın suretiyle içerler. Tibetliler
önceki devreyi kastediyor­ kişmelere bir son verilmesi dar herkesin aynı zevkle iç­
tiği çayın oldukça enteresan hekimlerinin de dikkatini çe çayı bir nevi yağla pişirirler
sunuz. Fakat biz bu devre­
fakat bu arada Zürih
ve
kiyor. Bugünkü tıp âleminin Günde içtiği çayın haddini
bir hikâyesi vardır..
de Rumlarla Türklerin mü­
Londra Anlaşmalarının yeni
temelini teşkil eden metodla hesabını bilmiyenler olduğu
nasebetlerinin 1952’de açık
Çay Milâttan önce 2737
den gözden geçirilmesi lüzu­
landığından farklı olduğu­ munun herkesçe ve bütün senesinde Çin İmparatoru rı ile yaptıkları tetkikler so gibi istatistikler insan başınu hatırlamıyoruz.
Şayet
Şen - Nung tarafından tesa nunda bu yaprakların din- na bir senede ortalama bin
Batılı devletlerce kabul edil
düfen bulunmuştur. Bir gün lendirici, şifa verici, iyi edi bardak çay isabet ettiğini
Bakanınızın vermiş olduğu
mesi gerektiğini yazmakta­
demeçle hemfikir değilseniz
sarayının civarındaki koru­ ci hassalara sahip olduğunu göstermektedir.
dır.
Bazıları uyku kaçıracağı
görüşlerinizi
açıklayınız.
lukta geziye çıkan impara­ açıklıyorlar.
Avrupa’ya
çay
ancak
nı
söyliyerek gece çay iç­
Rum
Türk
Münasebetleri
Hiç korkmadan gerçeği ator dinlenmek için bir ağa­
dört
bin
sene
yani
13.
asrın
mez.
Halbuki içindeki Kafe­
Eleftheria
gazetesi,
diğer
çıklamanızı bekliyoruz.”.
cın gölgesine uzanmış, hiz­
bir makalesinde geçenlerde metkârları da hemen orada başlarında gelmiş ve uzun in, Tanin ve yağ sebebi ile
"Meş’um Yıldönümü”
Eleftheria gazetesi, yu­ Lefkoşa Rum dükkân sahip­ yaktıkları ateşte su ısıtma­ müddet dünyanın bir ucun­ çayın fizyolojik tesirinden
karıdaki başlık altında ya­ leri tarafından Belediye Pa ğa koyulmuşlardır. Tarihçi- da yetiştiği için ilâç niyetine ziyade psikolojik bir tesiri ol
“Gerçeği Açıklayınız”
Mahi gazetesi, yukarıda­ yınladığı başyazıda, Kıbrıs zarı ve Ermu sokağıyla ilgi-1 ler suyun ne maksatla ısıtıl- kullanılmıştır. Meselâ İn­ duğu anlaşılmış zaman za­
ki başlık altında yayınladı­ Anlaşmalarının imzalandığı 1i olarak Rum Ticaret ve En djğj etrafında çeşitli fikir- giltere’de çay 1660 dan son man uyku kaçırdığı gibi ço
ğu zaman da yorgun sinirle­
ğı başyazıda, “ 1952 yılın­ günün dördüncü yıldönümü­ düstri Federasyonuna gönde ler ileriye sürüyorlar. Kimi­ ra içilmeğe başlanmıştır.
rilen
dilekçeye
temas'etmek
ne
temasla
bu
günü
"meş’­
si imparatora yemek hazır­
Çay Çin’den Avrupa’ya rin dinlenmesinde iyi bir mü
da, halen Sağlık Bakanı bu­
te,
şöyle
demektedir
:
landığını kimisi de tozlanan gelene kadar birçok Asya sekkin vazifesi gördüğü an­
lunan Dr. Niyazi Manyera’- um bir gün olarak vasıflan
“Kıbrıs
Rum
liderleri,
gön
dırmakta
ve
diğer
şeyler
elini yıkamak istiyeceğini memleketlerine de yayılmış laşılmıştır. Üstelik çay B2
nın Rum ve Türk belediye
derilen
bu
dilekçeyi
esaslı
arasında
şunları
da
yazmak
söylüyorlar.
Su kaynamağa geçen asrın başlarından iti­ grupundan kıymetli bir vita
üyeleri arasındaki münase­
surette
incelemeli
ve
beledi­
başladığı sırada imparato­ baren Hindistan ve Seylân mini de ihtiva etmektedir.
betleri “ideal’ olarak vasıf tadır :
yelerin coğrafi taksimi gibi run gölgesine uzandığı ağa­ çayları büyük rağbet kazan
Bir imparatorun tesadü­
Türkiye’nin Önemi
landırdığına” işaretle şöyle
hayatî
bir
konuda
politika­
cın
yapraklarından
bir
ikisi
fen
bulduğu çay zamanımız
“Kanaatimizce
bugün
iş­
mıştır.
demektedir :
larını
ona
göre
ayarlamalıda
en
fazla içilen tek içkikabın
içine
düşüyor
ve
etra
On beş metre boyundaki
“Dr. Niyazi Manyera’- lenmekte olan en büvük ha
almadığımız
hususları
da
fa o ana kadar duyulmadık yabani çayağaçları ıslah edi dir. İngiltere Kraliçesi Viknın bu demecini yayınlamak ta, söz konusu Andlaşmalatan maksadımız
Kıbrıs rın tek taraflı olarak ale­ dır. Bugüne kadar dikkate bir koku yayılıyor. Koku­ lerek bir buçuk metreyi geç toria’nın tabakla içtiği, Şark
Türk gazetelerinin ve bazı nen takbih veya alaşağı edi inceliyelim ve esasen men- nun güzelliği ile alâkalanan miyen fidanlar haline getiril da semaverin icadına, Ja­
T ü r k
liderlerinin, geç­ lebileceği intibaının yaratıl­ faatlar müşterek olduğu için imparator oluyor. Beş on miştir. Anavatanı Çin olma ponya’da çayhanelerin açıl«
mişte Türklere
belediye mış olmasıdır. Bu arada U- tüm olarak Kıbrıs Rum ' ve yaprak daha toplatarak su­ sına rağmen pek çok mem­ masına, çay bardağı, çay ka
meclislerinde baskı yapıldı­ luslararası şöhreti haiz bir Türk halkına felâket getire­ ya atılmasını emrediyor. Su leket çay tiryakiliği ile şöh şığı, çaydanlık, çay süzgeci
ğı ve karma belediye komi şahsiyetin başkanlığında bu cek davranışlardan kaçına­ kaynadıkça rengi kızıllaşı­ ret kazanmıştır. Meselâ İran tanışma çayı, saat beş çayı,
*
lım,”
yor ve kokusu orada bulu­ lılar çay demlemekteki ma­ buzlu çay, limonlu çay dem
Lefkoşa Bayraktar Orta Okulu Sekreterlik mevkii telerinde Rumlar’la Türkle- lunan Anayasa Mahkemesi­
rin işbirliği yapamıyacakla- nin dahi hiçbir netice doğur
nanlar tarafından da beğe­ haretleri, çayı buruk buruk li çay, kelimelerinin lisanla­
için dilekçe kabûl olunur. Mevkiin yıllık maaşı erkek­
Yıldönümü
madan
lâğvedileceği
intibaı
rı
iddialarını
çürütmek
iler için £264xl8-£372 ve Bayanlar için £264x £18Solcu Haravgi gazetesi nilerek içmeğe karar veri­ için karanfil ve anason gibi ra yerleşmesine sebep olan
yaratılmıştır.
Bugünkü
güç
£336 dır. Maaşa ilâveten, Mahallî Hükümetin zaman çindir.
de Anlaşmaların imzalandı­ yorlar. içiyorlar ve en ufak burukluğu daha da artıra­ çay insanların günlük haya­
Dünkü Türkçe gazeteler, şartlar içinde B. Milletlere ğı günün dördüncü yıldönü­ bir rahatsızlık hissetmiyor­ cak maddeler katarak içme tına girmiş, sıkı sıkıya ke­
zaman tesbit ettiği nisbette Pahalılık Tahsisatı ödenir.
İstenilen evsaf : 6 yıllık bir tâli okul diploması, o zaman tanınmış belediye yapılacak sade bir müraca­ mü münasebetiyle yayınladı lar 0 günden sonra bu yap­ leri ile meşhurdular Ruslar netlenmiş ve vazgeçilmesi
üyesinin bu demeci karşısın atla Andlaşmaların alenen ğı başyazıda, Andlaşmalar- rakların suyu imparatorun çayı kıtlama denilen içine atılması imkânsız hale gel­
defter tutma ve çok iyi daktilo bilgisi.
Dilekçeler 27 Şubat, 1963, tarihinden geç olma­ da sükûtu muhafaza ettiler. takbihini sağlıyabileceğimizi la Kıbrıs’ın elde ettiği ka­ başlıca içkisini teşkil ediyor şeker atmayıp şekeri dilin miştir.
mak üzere Lefkoşa Türk Tâli Okulları Komisyonuna Sustular çünkü yazacak bir sanan kimseler, Kıbrıs And- zançların bir
bilânçosunu
uluslararası vermekte, şöyle demekte­
ulaşmalıdır (Müftü Ziyai Ef. Sokak No. 13, Lefkoşa). şey bulamadılar. Çünkü ar­ laşmalarımn
tık gazetemizi değil, Türk vasfı bulunduğunu nazarı dir :
cemaatinde önemli yeri bu­ dikkate almıyorlar.
Daha
MÜŞTERİLERİNE MÜJDESİ
“Dört yıl sonra, Zürih ve
lunan ve Bakanlık mevkiini önce defalarca yazdık :
Dünyanın her tarafına seyahat edeceklere
işgal eden bir şahsiyetin ile­ Andlaşmaların tek taraflı Londra Andlaşmalarının mil
li
davaya
bir
hal
çaresi
teş­
Tarife üzerinden bilet tedariki, pasaport
ri sürmüş olduğu görüşe na olarak bozulması, Kıbrıs’a
kil
etmediğini
bütün
dünya
hazırlığı, bedava vize yaptırma ve rehber­
sil mukabelede bulunabilir­ büyük felâketler getirecek­
ler refakatinde SEYAHAT
tir.
Nitekim,
mücadeleden
benimsemiş
bulunuyor.
Kıb
ler?"
önce
ve
mücadele
sırasında
nsa
verilen
bağımsızlık
mah
“Mahi, bu arada, “Akın”
Ingiltere ve sair memleketlere
m, Dr. Niyazi Manyera ta­ Türkiye’nin dikkate alınma­ duttur. Halk bunu idrâk ede
yerleşmek istiyenlere iş temini ve
rafından 1952’de
verilen masından doğan felâketler­ rek her geçen gün, Emper­
21.30 Nadir Hilkat Çulha’hususi kolaylıklar.
KIBRIS RADYOSU
demeci aynen iktibas ettiği­ den daha büyük olacaktır yalistlere karşı daha sağlam
dan şarkılar
Ambalâj, nakliyet. turizm ve her
ni, fakat herhangi bir yo­ bu felâket. Mümtaz Yunan bir cephe kurmaktadır. Çün
22.00 Haberler
06.59 Açılış ve program
nevi sigorta muameleleri
kü
halkın
1
numaralı
düş­
rumda bulunmadığını kay­ politikacıları ve siyasi mü­
2^,15 Operetlerden seçme­
07.00 Sabah melodileri
detmekte, şöyle devam et­ şahitleri, Türkiye’nin nazarı manı ve Andlaşmalardan so
ler
07.30 Haberler
★ Bilet alanlara cazip HEDÎYET.ER
dikkate alınmamasının teh­ rumlu olanlar emperyalistler
mektedir :
07.45 Radyo san’atkârları 23.00 Kapanış.
NOT Müşterilere dağıtmak maksadlyle £2000 lirnltk güzel hediyeU«
dir”.
Gazete,
adadaki
ya­
“Türk meslektaşlarımız, likesini zamanında belirtmiş
bir arada
(eşynlar) temin edilmiştir.
ve
siz
Türk liderleri, karma ler, Türkiye’nin, kendisini bancı askeri üslere de te­
ir
08.15 Ölmeyen eserler
MÜRACAAT :
Lefkoşa Tel : 5932
belediye meclislerinin Türk- ilgilendirmeyen bir konuva mas etmekte, bunların bir
TELEVİZYON
08.45 Oyun havaları
an
evvel
kaldırılması
tale­
leri ne vakit baskıya tabi müdahale için fırsat kolla­
Mağnta : Tel : 3583, Baf : 231«.
I
09.00 Kapanış.
tuttuğunu veya haklarını dığını ileri sürmüşlerdi. On­ binde bulunmaktadır.
7.00 Açılış
11.59 Açılış ve program
gasbettiğini bize söyler mi­ ların tavsiyeleri Kıbrıs’ta ge
7.02 Sihirbaz Oz.
12.00 Karma Türk müziği
siniz?
Karma belediyeler reken tepkiyi yaratmamış7.08 Yabanî Hayvanlar
12.30 Öğle melodileri
13.00 Mefharet Yıldırım ve 7.20 Hooton’ların Çiftliği.
İnci Atalay’dan şar­ 7.45 Diana Dors Revüsünün
ikinci ve üçüncü kı­
kılar
sımları
13.30 Haberler
8.15
Aralık
13.45 İngilizce program
8.26 Baş rolünü Orson Wel
15.00 Kapanış.
les’in ovnadığı
16.59 Açılış ve program
Yazan : Louis Boussenard
Çeviren : Cemil Cahit Cem
“MACBETH”
17.00 Aylâ Büyükataman’TEFRİKA NO: 40
dan şarkılar ve ney
mi? Elbette evet..
^
saçan rovelverleri vardı. Ka , bancalarını yakalayıp yeniNÖBETÇİ
Bu sözü kalabalığın alkış
taksim
Lakın neye^ uğradığını ^an labalığın içine durmamaca- den ateşe başladılar.
PC2AHANELER
ları karşıladı. Papaz bozun lıyamadan kaba etlerine doğ sına ateş ediyor ve yaralılar
17.26 Kur’an-ı Kerim “Ya­
Ortalık barut kokusu, du
tusu:
LEFKOŞA :
sin Sûresi” ve ney
ru övle bir tekme yemişti la ölüleri, üstüste yere yığı­ man ve iniltilerle dolmuştu.
— A’â! dedi. Haydi ba­ ki âdeta havaya fırlamış ve yorlardı. Peniles’in sesi gür
Vatan Eczahanesi M. Münir
taksim
„ _
Sarhoş altın arayıcıları, çev
kalım.. Başlıyoruz. Neb Ren bek altı adım öteye uçuver lüyordu:
17.39 İftar vakti. Müteaki­ ve oğlu, 1 Mecidiye Sokağı.
relerine ölüm saçan bu dört
Demos G. Muskidis, 17 B.
cer, şurada gördtiSümüz ba mişti.
ben orkestralar
— Allah yarattı demeyin adamın karşısında, bir an,
yanı. Neydi adı? Mistres Os
Stasinu Caddesi,
saat
Aynı anda genç kadının arkadaşlar!.. Çekilin, savu­ müthiş bir korkuya kapıla­
tin. Hayır canım mühendis.
Piter Eczahanesi, 14, St.
18.00 Türk Beste ileıi:
rak gerilemiş, kapılards
ağzından ferahlatıcı bir fer lun yoldan!..
0 da değil, Mistres Klodya’Selâhattin Pınar
Andruv Sokağı,
Kalabalık
bir
baskına
uğ
pencerelerden
kaçışmağa
yat fışkırmıştı;
yı meşru karılığına almak
LEYMOSUN :
18.30 Sambalar
radıklarını sanan sarhoş gü koyulmuşlardı. Doğrusu k
—
Oh..
Nihavet
Peniles!.
istiyor musun?
18.45 Koka Kola programı A. Antoniadis Eczahanesi,
ruhu, dehşet içinde kaçışı­ kulmıyacak gibi de değildi.
Nihavet gelebildiniz!..
Hâlâ Klodya’nm elini bı19.00 Kadın saati
15, Kanaris Sokağı,
Ve hemen cebinden kü­ yordu.. Klodya, hemen yere Dört arkadaş, meyhaneyi öy
rakmıyan insan azmanı; nez
19.15 Ahmet Sezgin’den
MAĞUSA :
çük tabancasını çekmiş, de­ eğilmiş, Neb Rencer’in iki leşine bir kurşun yağmuru­
leli bir sesle:
Hero Telemahu, 3 Gregoriu
türküler
nenmiş ustalığı ile Net’in al tabancasını birden çekerek na almışlardı ki yerler, bir­
— Evet! dedi.
Afksentiu Sokağı
19.30 Haberler
Peniles’e uzatırken:
biri üstüne yıkılan cesetler­
Fakat o, bu sözü henüz nının ortasını nişanladıktan
19.45 Lânitis programı
LARNAKA :
A B C yazı makinelerinin müessesemize vasıl ol­
—
Teşekkür
ederim
de­
le dolmuştu.
sÖvlemişti ki, içeriyi tıklım! sonra tetiğe basmıştı. Koca mişti.
20.00 Türk müziğinden seç­ G.V. Vikis, 24 Zenon Kitiefs
duğunu müjdeleriz.
havdudun
kollarını
acmasile
meler
Sokağı.
tıklım dolduran sarhoş kala
Fakat onlar da ortalığın
A B C kalite, zarafet, sağlamlık bakımından dün­
Meteliksiz centilmen, elin
balığı
da aniden hareketlen- arka iistü vuvarlanarak ken
20.15 Akordeon toplulukla­
boşaldığını
ve Klodya’nıti
yaca tanınım} Alman malı yazı makinelerini almıya ko­
deki iki tabancanın son kur
rından müzik
HAVA RAPORU
mişti. Son sıralardan gelme dişile birlikte bir kaç kişiyi
kurtulduğunu
görünce bura
funuz.
şunlarını, iki haydudun sura
20.30 Temsil saati: Garso­
Bugün hava güneşli geçe
bir baskına benzeyen bir kı de yere yıkması bir olmuş­
Sayın Halkımıza ödemede çeşitli kolaylıklar gös­
tına boşalttıktan
sonra, da daha fazla gecikmemeği
nun iyisi
cek, rüzgârlar Batıdan orta
mıldanış vardı. Kimse ne ol tu.
terilmekte ve 1 sene garanti verilmektedir.
Klodya’nın uzattığı tabanca akıl ederek hızla meyhane­
20.55 Şükran Doruk’tan
şiddette esecek, sıcaklık 20)
duğunun farkına varamamış
den dışarı fırladılar. Dört
Bu,
müthiş
bir
aoç:usun
Yalnız İngilizce, İngilizce — Türkçe ve
yalnız
ları yakaladı ve:
şarkılar
- 21 derece santigrata ka­
tı. Papaz aldırmamış, bu se baslansrıc işareti oldu. Bir­
bir tarafı tabancalarile sin­
Türkçe yazan A B C yazı makinelerimizin fiatı rakip­
Borcumu ödüvorum!
21.15 Valsler
dar yükselecektir.
fer de Klodya’va dönmüştü: den. kalabalığı varan kanlı
sizdir. Almakta acele ediniz.
de-*. Havdi Mister Pif! Ya­ direrek madenci kampının
Ev siz ne dersiniz buna bir makine eribi harekete Re
şa Mister Paf! Patlat Karto dışına kadar çıktılar ve bir
AHMET SEDAT
siz de bu vakısıklı delikan­ ren bir kafile püründü: Sı­ pu!..
fundalığa kadar geldil*
38 Girne Caddesi
lıyı, bu Neb Rencer’i meş­ kışık hir haMe ilerliven dört
İki polis hafivesiyle arap Lâkin oraya varınca delikafl
LEFKOŞA
ru kocalığa kabul ediyor kisivdiler. Her birinin iki ePeniles ı taklit ederek yere Iı bir hiddet narası attı:
TEL : 3640
musunuz? Tabiî evet değil linde cehennemî birer ateş
serdikleri haydutların ia­
(Devamı V a r )
Makarios’tan Medet
Umanlar
Dünkü Mahi gazetesi,
Makarios’a hitaben yazılan
ve, “Müti Türk tab’alarınız
adıına Mütevazı Bendeniz”
imzasını taşıyan bir Türkçe
Açık Mektubun fotokopisi
yayınlanmıştır.
Mahi gazetesinin, “Bir
Kıbrıs’lı Türk Makarios’a
SOS işareti gönderiyor —
Bizi Zulümden Kurtarınız TMT bir arada kardeşçesine
yaşamağa engel oluyor”
başlıkları altında yayınladı
ğı bu mektupta Kıbrıs Türk
Cemaatının bir tedhiş
ve
korku havası içinde yaşadı­
ğı iddia edilmekte ve KıbJ
rıs Türkünü zulümden kur­
tarması için Makarios’a mü­
racaatta bulunulmaktadır.
Hem uyku getirir ve he
de insanı uyanık
Münhal Sekreterlik
ENDER Turizm ve Vapur Acenteliğinin
Sayın müşterilerimize
ME
DEVRİALEM
Daima KRFUZER Dolma
Kalemlerini tercih ediniz.
"ARAFINDAN SA YISAL ORTAMA AKT
Çarşamba, 20 Şubat 1963
"
A K I N
TAVŞANC1KLAR
Bilaistisna herkes cesare­
tinden dem vurup, kendine
aşırı bir öğünme payı ayırır
Acaba cesaretinden bahse­
denlerin hepsi de cesur mu­
dur? Bu suali müsbet olarak
cevaplandırmak imkânsızdır
Siz de birçok defa cesareti­
nizden bahsedip, birkaç hi­
kâye anlatmışsınızdır. Bu
anlattıklarınıza rağmen aca
ba hakikaten cesur musu­
nuz? İşte ancak insanın ce­
vabını kendi kendine verebi
leceği bir sual.. Bu sualin ar
kasında gizli olan hakikati
öğrenmek istemez misiniz?
Evet mi? Öyleyie hodri mey
dan!..
Londra’nın West End semtinde buHman bir kabare imiş
teri çekmek için orijinal bir usul bulmuştur. Yukarıda
görüldüğü kıyafete giren güzel kızlar kabareye gelen
müşterileri kapıda karşılamakta sonra da gayet eğlendi
rici numaralar yapmaktadırlar. Bu usul başarılı olmuş,
kabarenin müşteri sayısı bü yük ölçüde artmıştır.
Her EVET (2) puan, BA
ZEN veya BELKİ (1) puan,
HAYIR (0) puandır. Her su
alin hizasına bu üç cevap­
tan briini okunaklı olarak
yazınız.
1 — Hoşunuza gitmiyen
bir iddia veya ithamı kolay
lıkla defetmek için, yalan
söylemek lüzumunu hisseder
Britanya Üniversitelerine
giriş usulünde değişiklik
ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ MÜRACAATLARI, ÖĞRENCİ KABUL KONSEYİ ADI
ALTINDAK BİR KANALDAN İDARE EDİLECEK
artmasıdır. Bu probleme bir taneye kadar yazılabilir ve
hal çaresi bulmak için, Bü- tercih sırası da gösterilebi­
yük Britanya’daki üniversite lir.
leri temsil eden bir Üniversi
Müracaat
formalarının
tırı sayılır değişiklikler ya- teler Merkezi Kabul Konseher yılın 31 Aralığına ka­
pılmıştır. İlk defa, hemen yi ihdas edilmiş ve buna bağ
dar Merkezî Daireye gönde­
hemen bütün üniversitelere lı Merkezî bir Daire kurul*
rilmesi gerekmektedir.
|
kabul için yapılacak müraca muştur,
Bunların bir kopyesi, namze
atlar, ayrı ayrı her üniversi | Bundan böyle her öğren- din bahsettiği üniversitelere
teye gönderileceğine, merke ci namzedi, her üniversiteye gönderilecektir. Her ne ka­
zî bir daire tarafından ele ayrı ayrı müracaat yapaca- dar her üniversite kendi usu
gına, sadece tek bir forma lüne göre her müracaatı inalınacaktır.
Bu değişikliğe sebep, Ü- dolduracaktır Bu müracaat celiyecekse de, üniversiteler
niversitelere girmek istiyen formasına öğrenci, girmek Mart veya Mayısta belirli
namzetlerin sayısının her se istediği üniversiteleri yaza- bir güne kadar hiç yoktan
ne gayet müthiş bir sür’atle çaktır. Bu üniversiteler dört geçici kararlarını açıklamak
zorundadırlar.
Kararlar,
Merkezî Daire vasıtasıyle il
gili öğrencilere iletilecek ve
öğrencinin cevabı da yine
Merkezî Daire tarafından
üniversitelere
iletilecektir.
* t OĞLAK BURCU (21 Aralık-20 Ocak):
1962 yılının Eylül ayında, Büyük Britanya’daki
üniversitelere öğrencii kabu
lü ile ilgili arajmanlarda ha-
/ILD1ZLAR K0NÜ5UY0R
Biraz daha dişinizi sıkmağa gayret etmelisiniz
Asabınızı frenlemeğe muvaffak olduğunuz takdir­
de sakin bir limana gireceğiniz muhakkak.
KOVA BURCU (21 0cak-20 Şubat):
Onu ikna etmiş sayılırsınız. Fakat kâfi değil.
Aynı nisbette sizin de ikna olmanız şart. Yoksa her
şeyin bir kere daha bozulması mümkün.
BALIK BURCU (21 Şubat-20 M art):
Herkes için olduğu gibi çekememezliğe konu
olmak sizin için pekâlâ mümkün. Ama, kim ne der .
se aldırmayın. İt ürür, kervan yürür.
KOÇ BURCU (21 Mart-29 Nisan):
Netice mi? Hangi netice? Bundan iyisi can
sağlığı. Alan almış, satan satmış. Münasebetlerini
zin bundan sonrası ikinize ait olacak.
BOĞA BURCU (21 Nisan-20 Mayıs):
Haksız davranışların sebebiyet verdiği aksi
tesirleri bugün idrâk ediyor ve tutumunuzu müsbet
bir istikamete doğru ayarlıyorsunuz.
. i İKİZLE RBURCU (21 Mayıs 20 Haziran):
Asıl mesele nedir biliyor musunuz? Dikkate ^
alınacak tavsiyeleri küçümsüyor, fakat saçma sa' i pan sözlerin tesiri altında kalıyorsunuz.
,
• <YENGEÇ BURCU (21 Haziran-20 Temmuz):
J
Tatlı sözle veiyilikle yapılmıyacak hiçbir şey ^
yenilmiyecek hiçbir güçlük yoktur. Hadiselerin üs- ^
tüne üstüne gitmek manasız. Sâkin olun.
-I ARSLAN BURCU (21 Temmuz-20 Ağustos):
»
Makul tavsiyeleri yerine getirmekle iyi bir 4
. t §ey yapıyorsunuz. Şimdi, can sıkıcı olayları önle- ]£>
mek imkânı da artık sağlanmış demektir.
BAŞAK BURCU (21 Ağustos-20 Eylül):
Bazı niyetleriniz var. Faydalı şeyler olduğu
muhakkak. Lâkin ilk adımı atmak ve teşebbüse
geçmek bakımından zorluk çekiyorsunuz.
TERAZİ BURCU (21 EyIüI-20 Ekim):
Arzu ve temayüllerinizle, yaptığınız hamleler _
birbirine zıt. Bu yüzden bazı başarısızlıklara uğru ?
yorsunuz. Tabiî moraliniz de bozuluyor.
AKREP BURCU (21 Ekim-20 Kasım):
Gerektiği zaman biraz maddî biraz da taraf­
sız davranmağa kendinizi alıştırmalısınız, iyi niyet
: lerinizi de yalnız iyi niyetlilere gösterin.
YAY BURCU (21 Kasım-20 Aralık):
Fazla şüpheci olmak doğru değil. Kuruntulara
; da mağlûp olmamak lâzım. Aksi halde katlandığı[nız fedakârlıklar boşa gider, lüzumsuz şey.
BUGÜN DOĞANLAR: Çok sabırlı, fazla geniş
' 1 yürekli ve son derece iyi niyetlidirler. Dedikodula" * ra, rivayetlere asla önem vermezler. Herkes hak- T
]1 kında bir kanaatleri vardır. Bu kanaat asla değiş- ^
* mez.
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
misiniz?
büs neticesine, teferrüatın2 — Bulunduğunuz top- dan daha çok önem verir mi
lantıda, orada mevcut olmı! siniz?
yan birisi hakkında, yalan
10 — İnandığınız biı
ve mesnetsiz ithamlarda bu mevzuyu her ne pahasına oluııulduğu zaman, o şahısla l lursa olsun, birçok kişiye
arkadaşlık dereceniz ne olur ! karşı sonuna kadar müdafa
sa olsun, hakikati meydana |a eder misiniz?
Puanlarınızın yekûnu 1/
koymak için müdahale eder
veya daha yukarıysa, göğ­
misiniz
sünüzü gere gere cesareti­
3 — Herhangi birinin anizden bahsedebilrsiniz. Bu
leyhinde haksız olarak itsizin hakkınızdır.
hamkâr bir lisan kullanırsa­
Puanlarınızın yekûnu 12
nız ve bir müddet sonra hak
ile 18 arasındaysa, cesaret­
sizliğinizi anlarsanız, o şahı
siz sayılmamakla beraber
sa gidip yanılmış olduğunu­
bazen insanları rencide et­
zu söyler misiniz?
memek için, mütereddit ha­
4 — Sokakta giderken,
reket ettiğinize inanabilirsi­
kimsenin görmediği bir sıra
niz.
da mühimce bir para veya
Puanlarınızın yekûnu t
mücevherat
bulduğunuzu
tahayyül ediniz. Bulduğunuz ile 11 arasındaysa, cesur o
minik servetin kime ait oldu mak için kendi kendinizi, .ondra’da bir elektrik kum panyası, küçük mutfaklar i çin ideal hacimde yeni bir
buz dolabı yapmıştır. Dolap küçük olmasına rağmen içinde bir büyük buzluk ka­
ğu belirtilmiş ve bu kayıpla bazı telkinlerde bulunman,
dar çok maddeler muhafaza edilmektedir .
o şahsın sarsılması imkân­ icap etmektedir.
Puanlarınızın yekûnu 8
sız olsun. Bu şartlar dahilin
de minik serveti sahibine den aşağıysa, topluluklarda
bahsetmemeniz
götürüp, iade etmeyi düşü­ cesaretten
daha isabetli bir hareket onür müsünüz?
lur.
5 — Bazı kimseler: “Her
kes böyle yapıyor” diyerek,
aleyhinde oldukları şeyleri
yaparlar. Böyle hallerde, ASKERÎ RADYO İSTASYO •
prensiplerinizden
vazgeç­
NU F.BJS’İN AĞROTUR
meyi reddeder misiniz?
YAYINLARI
6 — Bir dost veya arka­
Gerçekten seviyorsanız
Daha taze, daha güzel ve
daha manalı olabilirsiniz
daşınızı, gıyaben de olsa
müdafaa eder misiniz?
7 — Herhangi bir teşeb­
büsün arefesinde bulunan
bih şahsı, hakikate uygun o!
sa dahi ümitsizliğe sevketme
mek için susmayı tercih eder misiniz?
Askerî Radyo İstasyonu
F.B.S.’in Kıbrıs’ta orta dal­
gadan pek yüksek frekanslı
(V.H.F.) yayınlara geçmesi
işinin ikinci safhası, Ağrotur
da yeni bir VHF transmiterinin resmen hizmete açılma
sıyla tamamlanmış bulun­
maktadır.
8 — İşinizin randımanını
veya hayat seviyenizi yük­
Buna benzer bir transmiseltecek tehlikeli ve yeni me ter 18 aydan beri Lefkoşa’todları, tereddüt gösterme­ da çalışmaktadır. Şimdi de
den derhal kabul eder misi Limasol, Ağrotur ve Piskoniz?
bu bölgelerindeki dinleyici­
9 — Herhangi bir teşeb- ler bu yeni sistem sayesinde
müracaatları yani,
Eylül
1963’den sonraki müracaat
lar bu proje hükümleri gere
ğince merkezî Daire vasıtasiyle yapılacaktır. Daha faz
la tafsilât 29 Tavistock Squ
are, London W.S. 1 adresin­
Deniz aşırı öğrenciler de de, ilgili Konsey merkezin­
dahil, 1964 yılına ait giriş den temin edilebilir.
parazitlerden tamamen ari
yayınları dinliyebileceklerdir.
Ağrotur’daki Verici İstas­
yon hiç bakım istemeyip
Lefkoşa’daki stüdyolardan
‘uzaktan kontrol’ cihazlarıy
la açılıp kapanmaktadır. İs
tasyona, programlar, Olemp
dağındaki verici ve alıcı ci­
hazlar ile sevkedilmektedir.
BEKARLAR GÜZELİ
Geçen hafta Londra’da yapılan" bir güzellik müsabakasında Britanya’nın en güzel
bekâr kızı seçilmiştir. Yukarıdaki resimdemüsabakada derece alan kızlar görülmek
tedir. Birinciliği Joyce Gilmore adında 25 yaşında bir kız kazanmıştır. Mükâfatı,
Akdeniz’de bedava bir yaz tatilidir.
Kap Telleri (Steel Wool)
Fiatlarımız
j/2 İb.
!41b.
Soap
tane)
(Büyükler) Yekûn düzinesi £0.550; perakente £0.600 mils
(Küçükler) Yekûn düzinesi £0325; perakente £0.350 mils.
pads (Sabunlu) Yekûn düzinesi £0.440; Kutularda 5’şer t
perakente düzinesi £0.480 mils.
Beher kartonda Büyüklerden 3’er ve Küçüklerden 5’er
düzine vardır.
NOT : Satışlarımız Fabrikada teslimdir.
Yüz liralıktan
yukarı olan satışlar için hususî iskonto yapılır.
CYPRO - STEEL WOOL Co.,
A. Z. RATİB ve OĞULLARI
5, Ziya Gökalp — Lefkoşa
P. K 240 — Tel. 2262.
Aşk, biitün güzellik kremlerine bedeldir
Önemli bir fabrikada ste- j ile uzun boylusu, esmeri ile olmadığını biliyordu)' ka­
no-daktilo olarak çalışan sarışını arasındaki eşitliği. dında âdeta bir ‘kompleks’
Bayan J. C. hakkında şöyle Evet, aşk karşısında tüm meydana gelmiş.
Sir! Sir! Baksanıza ba­
kadınlar birdir. Aynı şekil­
diyorlardı:
de
ışık
saçarlar,
iştah
açıcı­
na,
ben çirkinim ama! diye
— Ne kadar çirkin bir yü
dırlar, saadet kadını olmuş­ feryadı basmış.
zü var bu kızın!
Kral çenesini kaldırarak
Çirkin bir yüz, biraz çir­ lardır.
Sevmeyen bir kadının da aşkla bakmış yüzüne :
kin çağa benzetilebilir. Yani
— Bırakın sizi seveyim
her şeyi ifade eder, hem de muntazam hatları olabilir.
hiçbir şey ifade etmez. Kısa Hatta kadın güzel olabilir. madam, siz de beni sevin.
cası erkekler böylesine dö­ Fakat asla cazip değildir o Size yemin ederim ki, gü­
nüp de “Ah! Ne güzel genç kadın. Ancak sevmek gere­ zelleşeceksiniz, demiş
kir cazip olmak için. Seven
Michele Morgan sahnede
kız” diye iç çekmezler.
Doğrusu onun da ne gü­ kadının gözleri ufak, ağzı hayatında gerçekten sevdi­
zel gözleri, ne de fevkalâde büyük de olsa, o kadın ca­ ği tek erkek olan Henry Vibir burnu vardı. Alelâde bir ziptir. Aşık kadının “çirkin dal ile oynarken, dünyanın
Kay
yüzü” olmaz. Mutluluğu ba en güzel kadınıydı.
tipti.
kışlarının içindedir.
Kendall kocasının kolların­
Derken hiç kimsenin gü­
Flöransa’lı ünlü ressam da iken Tanrılaşırdı.
lümserken görmediği
bu
Bütün hanımlara tavsiye
Boticelli’ye müşterilerinden
genç kız, bir gün tebessüm
âsil ve güzel bir hanım bir miz : Alabildiğinize sevin!
etmeğe başladı. Durmadan
gün kendisini “yeteri kadar Çünki en güzel sima, aşkın
gülümsüyordu. Ve bu tebes
güzel resmetmemekle itham simasıdır.
süm onu âdeta birden değiş
etmiş. Boticelli’nin cevabı:
tirmiş, güzelleştirmişti san­
CASUS FAHİŞE
— Aşık olduğunuz za­
ki. Olgunlaşmış, mesut bir
man gelin. 0 zaman güzel
ifade belirmişti simasında.
bir portrenizi yapabilirim.
Gözlerinin içinde ışıklar oku
Bu sözlerde onun: “Atol
nuyordu. Aynı genç kızdı
yeme bir kadın girdi mi, yü
ama o genç kız değildi san­
züne bakınca âşık olup ol­
ki!.
madığını anlarım. Kadın âArkadaşları:
şıksa sanki cildinin altında
— Muhakkak bir şey gel binlerce yıldız ışıldar.”
di bunun başına diyorlardı.
Bütün çağlarda aynı mu­
Evet, gerçekten de başı­ cize tekrarlayıp durmuştur.
na bir şey gelmişti. Fevkalâ
IV cü Louis, Matmazel
de bir şey. Aşık olmuştu. La Valier'e vurulduğu za­
Kendisine: ‘Seni seviyorum’ man (ki kendisi de güze!
diyen erkeğe rastlamıştı.
Onu kollarının arasına al­
SPOR ERKEK MODASI
mış, öpmüştü. Artık o deli­
kanlının J. C. siydi. Aşk
çok kelime istemez. Bakış­
mışlar, sonra bir daha bakışmışlardı. Ve bu aşkın
sağladığı mutluluk sayesin­
de» J. C. çok daha pembe­
leşmiş, olgunlaşmış, güzelleş
mişti.
Çünkü inanın ki aşk, tüm
güzellik müstahzaratına be­
deldir. Bir kadını güzelleş­
tirmek için bütün makiyaj|lara tek başına yeter. Hattâ
Alman film yıldızı Ingrid
burnunuzun, çenenizin şekli
Van Mergen, son günlerde,
ni bile değiştiren estetik a“Yalancı Hain” isimli bir
meliyattan da tesirlidir aşk.
film çevirmektedir. Mevzuu
I Çünkü aşk insanı öylesine
ikinci dünya harbinden alı­
bir değiştirir ki, sizi kalbiniz
nan bu filminde İngrid, Al­
boşken tanıyanlara, sonra­
ınanlara karşı Batılı devlet­
dan gördüklerinde:
ler hesabına casusluk yapan
— Bak hele şuna, ne ka­
bir fahişe rolünde oynamak
dar değişmiş! dedirtir.
Londra’da,, erkekler için tadır.
Veya:
— Vay canına, aşk am­ bir moda defilesi tertiplen­ “ a ğ a ç l a r a z a r a r
YAPTI
ma da yakışmış buna! diye miştir. Bu defilede en çok
teşhir
edilen
elbiseler
iki
Atalasa’lı
Aleksis Papadö
söyletir.
renkli
puloverlerdi.
Yukarı
pulos, 14 ile 18 Şubat 1963
Evet, doğrudur, aşk ka­
biri görül­ tarihleri arasında Atalasa’dınlara, hattâ bütün kadın­ da bunlardan
ziyan
lara yaraşır. Toplum henüz mektedir. Arka kısmı kalın da ağaçlara kasten
mavi
yünden
yapılmıştır.
yaptığı
iddiasiyle
hakkında
kadınları eşit kılacak sırrı
bulamadı ama, aşk bilivor Ön kısmı ise daha ince yün açılan tahkikatın kolaylaştı
bunu. Beceriyor da. Eşitli­ den yapılmış olup, kurşuni rılması için dün alınan malı
ği sağlıyan aşktır. Parası o- renktedir ve Örgüsü farklı- keme karariyle 3 gün möVkuf tutulacaktır.
lanla olmıyan, kısa boylusu dır.
M A AD TARAFINDAN SA YISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
1
4AYFA 4
A
K
Çarşamba, 20 Şubat 1963
1 N
DR. KÜÇÜK ALMANYA'DA
BİR TÜRK DOKTORUNUN BAŞARISI
(Birinci sayfadan kalan) Küçük iki tarafı ilgilendi­ (Birinci sayfadan kalan) |aln saat sonra yerine giren
lunu ziyaret etmiştir.
ren meselelerde mutabaka­ cuttan ayrı ve cansız olarak bacakta kan dolaşmıya baş
Müteakiben Bonn’a dö­ ta varıldığından bahsetmiş­ kaldıktan sonra tekrar vü- lamıştır.
nen Cumhurbaşkan Muavini, lerdir.
Bundan üç ay önce, böy­
cuda eklenmiştir.
Federal Almanya Cumhuri­
Kıbrıs’a Alman yardımı­
Emirdağ’da dün vukubu- le bir trafik kazası sonucun
yeti Şansölyesi Dr. Adena- nın tatbiki hakkında Dr. Kü lan bir trafik kazasında se- da kopan bir ayağı vücuda
ver’i ziyaret ederek kendi­ çük’ün, Cumhurbaşkanı He- kiz yaşındaki bir çocuğun ekliyen ve bu başarısı bü
siyle resmî görüşmelerde bu inrich Lübke ile müzakere sağ ayağı tamamen kopmuş tün Dünya gazete ve radyo
lunmuştur. Bu görüşmeler­ ettiği konunun, Dr. Adenau- tur. Derhal Eskişehir Devlet larında Dünya’ya duyurulan
de Kıbrıs tarafını Dr. Fazıl er’le yepılan görüşmede da­ Hastahanesine kaldırılan kü operatör Dr. Derman, kü
Küçük, Savunma Bakanı Os ha esaslı bir şekilde ele alın çük yavruya Dr. Münir Der çük yavrunun bacağı kang
man Örek ve Kıbrıs’ın Bonn dığı anlaşılmaktadır.
man tarafından üç buçuk ren olmadığı takdirde iki
Büyükelçisi Ahmet Zaim
Müzakere edilen projeler saat süren bir ameliyat ya­ ay sonra rahatça yürüyüp
Kıbrıs Türk Liselerinin ilk temsil etmiştir.
(Ali Gazi)
düz kaleye kadar girdi ve erdi.
arasında su kaynaklarını ge pılmıştır. Dr. Derman üç koşabileceğini - söylemiştir.
ve son golünü attı. Bu golle
Bir müddetten beri ada-! şutunu çekti. Türker bu şu­
İkinci Devre :
Bir saatten fazla süren bu liştirme ve bir tarım okulu­ buçuk saat içinde kopan a- Dr. Derman’ın bundan önce
mızda bulunan İstanbul Li­ tu çok güzel bir şekilde kur
Devrenin ilk dakikaların­ Kıbrıs Türk Liseleri karma­ görüşmeyi müteakip Dr. A- nun inşa edilmesi de vardır. yağm kemiklerini birbirine ki ameliyatında da vücuda
seler Karması
ilk maçını tardı. Bu akını müteakip da İstanbul Liseleri Karması sı açılmağa başladı. 26’ncı denaver tarafından Dr. Kü­
Dr. Küçük ve maiyeti er­ perçinledikten sonra en kü eklenen parça kangren ol
dün Lefkoşa Taksim Stadın Kıbrıs Türk Liseleri karma­ nın eline geçen güzel bir a- dakikada Eray’ın İstanbul çük ve eşi şerefine bir öğle kânı, öğleden sonra Bad Go- çük damarlara varıncaya ka mamış ve hasta
tamamen
da Kıbrıs Türk Liseler Kar sı bir akın düzenlediyse de kını Kıbrıs Türk Liseleri Liseleri karmasının bir o- yemeği verilmiştir.
desberg’te Almanya’nın en dar dikmiştir. Ameliyattan i iyileşmiştir
ması ile yapmış ve netice­ bir netice elde
edilemedi. Karması çok güzel bir şekil yuncusunun belinden tutma .Dr. Küçük’ün Batı Alman büyük basımevlerinden biri­
BERLİN MESELESİ
de sahadan 4 — 1 galip ay 26. dakikada Necati’nin aç de uzaklaştırdı. 3. dakika­ sı ile hakemin faul vermesi ya aşbakanı Dr. Konrad ni ziyaret etmiştir. Müteaki­
(Birinci sayfadan devam)
rılmıştır.
tığı topu Türker güzel bir da İstanbul Liseleri karma­ ne yol açtı. Faulü Gündüz Adenauer ile yaptığı görüf ben Kıbrıs Büyükelçiliği ve
Batı Berlin Belediye Baş­
Saat 3’de ve Mustafa şekilde kurtardı. 30’ncu da sının çektiği faul Türker ta­ çekti ve takımına bir gol mede Kıbrıs’ın İktisadî du­ Büyükelçinin ikametgâhını nın, dün gece Berlin’de top kanı, Batı Berlin problemi­
Saffet idaresinde başlıyan kikada güzel bir akın ya­ rafından kurtarıldı. Bu akı daha kazandırdı. Böylece rumu üzerinde durulduğu ziyaret eden Cumhurbaşkan lanan Sosyal Demokrat Par nin ancak tüm olarak bir Al
maça takımlar şu kadrolar­ pan Kıbrıs Türk Liseleri nı müteakip Kıbrıs Türk Li maç 4 — 1 İstanbul Liseleri anlaşılmaktadır.
Muavini ile eşi Bayan Kü­ ti Yönetim Kurulu tarafın­ manya problemi halinde mü
K a r m a s ı sağiçinin to­ seleri karması bir akına geç Karmasının leyhine sona er­
la çıkmışlardı :
Kıbrıs
Büyükelçiliğine çük’ün şerefine dün akşam dan çekimser bir şekilde kar talaa edilebileceğini ve Do­
İstanbul Liseleri Karması : pa müdahalesi ile top dışa ti. Fakat bundan birşey el­ di
bağlı bir sözcü görüşmenin Bonn Büyükelçisi Ahmet Za­ şılandığı ileri sürülmektedir. ğu kesiminde kalan Alman
Maçtan sonra Dr. Orhan
Yüksel (Altı) - Hacı, Ton- riya atıldı. Böylece ilk dev de edilemedi. 20. dakikada
siyaset lara serbest seçim ve gerekli
'çok iyi bir şekilde cereyan im ile eşi tarafından bir res­ Batı Berlin’in dış
guç - Gündüz, Büyüsen, E- re İstanbul Liseleri karması Galliga topu aldı ve 18 çiz­ Müderrisoğlu galip takıma
menfaatlerinin
mevcut
ka­ hürriyet haklarının tanın­
mi
kabul
tertibedilmiştir.
ettiğini söylemiştir.
hemen içerisinden kupa vermiştir
rol - Mustafa, Ergun, Gök­ mn 3 - 0 galibiyeti ile sona gisinin
masıyla Berlin probleminin
nunlara
göre
Federal
Alman
Başbakanın daha sonra Cumhurbaşkan Muavini ve
men, Seyfi, Necati.
hallinin mümkün olduğunu
ya
tarafından
korunması
ge
verdği bir yemekte gerek Maiyeti erkânı bugün (Çar­
Kıbrıs Türk Liseleri
Dr. Adenauer, gerekse Dr. şamba) Bonn’da Wiesba- rektiğinden Brandt’ın bu ge söylemiştir.
den’e gidecek ve geceyi ora zisinin, yetkilerini aşan bir
Bu arada, Türk - Alman
Karması :
davranış
olarak
yorumlan­
münasebetlerine de temas
da geçirdikten sonra yarın
Türker - Arman, Nevzat
MİLAN VE VENEZİA’NIN
masından endişe edilmekte­ eden Willy Brandt,karşılıklı
(Perşembe)
sabah
İstanbuEray, Caner, Osman - Tecel,
MAÇLARI YARIDA KALDI
la mütevoccihen Almanya- dir.
olarak yaklaşma konusunda
Hüseyin, Bilâl, Tezel, Ziya.
Roma : İtalya Liginin 22
ileri adımlar atıldığını ifade
İlk dakikaları İstanbul li
Anadolu Ajansına
Lig maçlarına bu lan takımlar için maçların ka çekecek
durumdadır, nci hafta karşılaşmaların­ dan ayrılacaktır.
etmiş ve Federal Almanya’­
Verdiği Demeç
seleri karmasının akınları hafta da İstanbul ve Anka- hiçbir ehemmiyeti bulunma Bunlardan bilhassa Cumarte
dan ikisi fena hava şartlan
TÜRKİYE VEİİATÖya çalışmaya giden Türk iş­
Öteyandan
dün,
Anadolu
ile geçti. Maçın daha 8. da­ ra’da yapılacak maçlarla de masına rağmen, bu
hafta si ve Pazar günleri yapıla- yüzünden yarıda kalmıştır. (Birinci sayfadan kalan)
Ajansının
özel
muhabirine
çilerinin bunda büyük rol
kikası dolmadan İstanbul li­ vam edilecektir. Grup maç- yapılacak maçları hayli iddi cak olan maçlar,
Kırmızı
Mantova şehrindeki Man- bulunmaktadır. Müttefikler
bir beyanat veren Belediye oynadıklarını ifade etmiştir.
seleri karması Seyfi’nin aya larında üst sıralarda yer a- alı ve çekişmeli geçecektir. Gruptan Şekerhilâl’den sontova - Venezia maçı ancak arasında eşit çalışmalar ve
Brandt, NATO içinde bir­
ğından bir gol kazandı. Bu­ __________ ~
_______
Haftanın ve ikinci devre ra ikinci lige düşecek diğer 43 dakika devam edebilmiş işbirliği, Türkiye ve Yuna­ Başkanı Brandt, Batı Berlin’
leşmiş
bulunan iki memleket
in
Dünya
efkârında,
Batı’Iı
nu müteakip yine Seyfı’nin
nin dev maçı, hiç şüphe yok takım da belli olacaktır.
ve hakem sahanın berbat nistan tarafından ortaya ko
YAK,
İNGİLİZ
HAVA
.
.
n
r
...
,
...
arasındaki
ananevi dostluğa
kuvvetlerin
Almanya’daki
ayağından 2nci bir gol ka­
hale gelmesi yüzünden oyu nan misallerle kuvvetlenmiş
Haftanın
maçlarının
prog
KUVVETLERİ
İLE
kl
Bey,
a
z
Î
Iup"
kV
n
bir hürriyet sembolü haline da işaret etmiş ve Türkiye
zanıldı ve durum 2 - 0 ol­ vadoit *c k p k v
namzedi renerbahçe ve Be ramı şu şekildedir :
nu tehir etmiştir. Oyun tatil bulunmaktadşr, Geçmiş yıl
.»
•
ı
»ıı
••
geldiğini söylemiştir.
Bu ile Almanya arasındaki bu
du. 14’ncü dakikada Tecel îvAKMLAuALAiv.
..w ,.w. .
..
,
Şiktaş ın bayramın ilk guedildiği anda maç 0 - 0 be­ içinde gösterdiğiniz tam iş­
anlayışın daha da derinleş­
şehrin,
bütün
hür
memleket
topu alarak ilerledi, fakat
Öğrendiğımıze göre bu- nyne tesadüf eden pazartesi İSTANBUL’DA :
rabere idi.
birliği ve destekten dolayı
lerin menfaatlerini temsil e- tirileceğine emin olduğunu
ayağı kaydı ve bu akın da gün ö.s saat 2.30 da R Ar ı günkQ
karşılaşmalarıdır, Cumartesi :
Milâno şehrinde 30 bin se duyduğum memnunluğu se
den bir mana taşıdığını söy- söylemiştir.
¡(k devrede Karagümrük - Feriköy
heba oldu. 16’ncı dakikada ziyaret edecek olan siyah - Her iki ^
yirci önünde Milan ve Lane seneî devriye tebrikleri ile
liyen Brandt, Batı Alemi’yine Seyfi’nin ayağından ü- beyazlı Yenıcamı futbol ta- yaptlkjan
karşılaşmanın Galatasaray - Beykoz
rossi takımları, 75 dakika birlikte müstakbel yıllar için
nin Sovyetler Birliği tarafın
Çüncü gol da kazanılınca kımı, İngiliz Hava Kuvvet- , . , berabere bitmiş olma- Pazar :
oynadıktan sonra, vaziyet beslediğim inancı size du­
dan girişilecek
herhangi
oyun büsbütün heyecanla leri futbol takımı ile bir kar sı, Fenerbahçe’nin halen nâ Karagümrük - Beykoz
ZAR OYNADILAR
0 — 0 berabere iken, ha­ yurmak isterim.
bir
harekete
karşı
Berlin’i
doldu. 21. dakikada Gün­ şılaşma yapacaktır.
28 Arahk 1962 tarihinde
mağlûp unvanını muhafaza Galatasaray - Feriköy
Amiral Russel”.
kem, sahanın oynanamıyakurmak ve hürriyeti savun­ köylerinde zar oynadıkla­
etmesi ve averajla Beşiktaş’ ANKARA’DA :
Savunma Bakanı İlhami
cak hale gelmesiyle maçı,
mak azminde olduklarını i- rından dün Trimitya’lı kah­
ın üstünde bulunması, ma­ Pazar :
tatil etmiştir. Milan futbol Sancar da bu telgrafa şöyle
fade etmiştir.
ve sahibi Yeorgios Hristifoçı iddialı ve kritik bir şekle Hacettepe - Altınordu
takımında Altafini oynama- cevao vermiştir :
ru £6, ve 34 yaşında işsiz
sokmuş bulunmaktadır.
maktaydı ve forvet şu ter­
“Türkiye ile Yunanistan ’
İSTANBUL'DA :
ATOM TOZLARININ MEV • Yeorgios Haralambu, 43 ya
Diğer taraftan, haftanın Pazartesi :
tipte idi : Mora, Sani, Piva m NATO’ya iltihaklarının
CUDİYETİNİ ORTAYA ÇIKA şında işçi Andreas Hristofo
diğer maçları da hayli alâ- Fenerbahçe - Beşiktaş
yıldönümü, münasebetiyle
telli, Rivera, Barison.
RACAK BİR GAZ
tu, 32 yasında boyacı Hrisgöndermiş olduğunuz nazikâ
Londra,
(L.P.S.) Havada todulos Filippu ile 34 yaşın
ne mesaj, beni çok mütehas
mevcut bulunan uranyum ve da işçi Kiryakos Hristofi ad
sis etti.
ya
plutonyum
tozlarının larındaki şahıslar da £5’er
NATO’ya dahil Türk Silâh­
mevcudiyetini
ortaya
koya­ para cezalarına çarptırılmış
lı Kuvvetlerinin subay, ast­
bilecek
yeni
bir
cihaz
geçen
lardır.
subay ve erlerinin kabiliyet
lerde
Londra’da
Associated
16 Aralık 1962 tarihin­
ve faaliyetleri hakkındaki si
Elevtrical
Industries
firması
de
Palehor köyünde zar oy
tayişkâr ifadelerinizden do­
tarafından
tecrübe
edilmiş
nadıklarından 32 yaşında
layı size çok teşekkür ede­
★ Grip
bulunmaktadır.
kahveci Savaş Thomas, 34
rim.
Nezle
Dünya Ordulararası Fut­
Lüksemburg Ordu takımı I bu maç için Perşembe günü
Bu
yeni
cihaz,
yakıt
ola­
yaşında
boyacı Andreas Lu
Sulh ve hürriyetin muha­
Soğuk Algınlığı
bol
Şampiyonasının
eleme
Cumartesi
günü
19
Mayıs
uçakla
Ankara’ya
gelecekrak
plutonyum
veya
uran­
kas
ile
29
yaşında işçi LuS
faza ve idamesi için kuru­
Sızı
grupu maçlarında Lüksem­ Stadında oynanacak olan1tir.
yum
kullanan
fabrikaların
kas Thimotheu adlarındaki
lan NATO İttifakının, İttifa­
^
Baş Ağrısı
burg ve Hollanda ile aynı
ka dahil devletlerle birlikte yanında bulunduğu zaman şahıslar £5 ’er, 51 yaşında
Ve kadınların muayyen zamanlarındaki ağrı­
grupta bulunan Ordu Fut­
Petros Hacıdimitriu
Batı Dünyasına kazandırdı­ son derece faydalı olabilir. işçi
lar CORİSİDİN ile tedavi edilir. Bu gibi ahvalde,
bol takımımız, ilk maçını
Firmanın
idda
ettiğine
gö
£6
ve
40
yaşında kahve sa
ğı emniyet ve güvenlik. Dün
bütün eczahanelerden İsrarla CORİSİDİN isteyiniz.
cumartesi günü şehrimizde
re,
bu
yeni
buluş
beş
daki­
hibi
Theoharis Agapiu da
ya tarihindeki
en önemli
CORİSİDİN bütün eczahanelerde satılmaktadır.
Lüksemburg takımı ile ya­
müsbet, yapıcı hamlelerden ka içinde fazla miktardaki £10 para cezalarına çarp­
CORİSİDİN Amerikan Schering müstahzarıdır.
pacaktır.
birinin fiili tatbikatıdır. Bu nükleer tozları haber vere­ tırılmışlardır. Kahve sahibi
NAKLİYAT
Birbuçuk aydanberi ge­
yıldönümü
münasebetiyle, bilmekte ve tehlikeli bir ma ayrıca 1 yıl için £30 kefa­
niş bir kadro ile sıkı bir şe
siz başta olmak üzere, bü­ hiyet arzeden radyasyonları lete bağlanmıştır.
kilde bu maçlar için hazır­
YANGIN
tün Güney Avrupa Müttefik ise 20 dakika içinde kat’i
lık maçları yapmak üzere
Kuvvetleri mensupları hak- nisbetiyle birlikte bildirebilHAYAT
gttiği Eskişehir ve Kütahya
ÇİNGENELER SU
kındaki en samimi kanaatle­ mektedir.
dan Ankara’ya dönerek ça­
BORUSU ÇALDI
rimin ve gelecek yıllarda İt­
TRAFİK
lışmalarına tekrar başlamış
Mağusa’lı Stelyos Kiriatifakımızın daha derin bir LAOS KRALI KENNEDY’Yİ
“TARI” vapuru 21 Şubat, 1963 tarihinde
tır. Cumartesi günü Lüksem
ZİYARET EDECEK
ku, 18 Şubat 1963 tarihin­
işbirliği ve anlayış
içinde
KAZA
burg'la oynadıktan sonra
Perşembe günü saat 10.00 da Lârnaka ya gelip
kuvvetleneceğine ait inancı
Washington, ‘USIS) - La de evinin avlusundan meç­
26 Şubat saiı günü Hollan­
aynı gün saat 17.00 de İskenderun, Mersin, Kilin
mın kabulünü rica ederim. os Kralı Sri Savang Vattha- hul şahıslar tarafından £10
dire, Anamur, Alanya, Antalya, Finike, Kas, Kal­
da Ordu Takımı ile karşıla­
Sigortalarınız için her zaman ve her yerde
İlhami Sancar" na. Başkan Kennedy’nin mi değerinde su boruları çalın
şacak olan Ordu takımımız
kan, Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum, Güllük,
safiri olarak 25 Şubatta dığını Mağusa Polisine şikâ
OTOMOBİLLERİN
İzmir, Çanakkale, Gelibolu, Tekirdağ ve İstanbul a
bilâhara mart ayı içinde bu
emrinizde ve hizmetinizdedir.
Washington’u ziyaret ede­ vet etmiştir. Çalınan boru­
LASTİKLERİ PARÇALANDI
müteveccihen hareket edecektir.
maçların rövanşını rakip
cektir. Kendisine oğlu Prens lar Polis tarafından üç Çin
Muhtelif şahıslara ait 11
sahalarda yapacaktır.
Yolcu ve yük kabul edilir.
Souryavong Savang ve Hü­ genenin tasarrufunda bulun
otomobilin 17 - 18.2.1963
Not: Yolcular en geç saat 14.00 de Lârnaka
Karşılaşmalara büyük bir
kümet mensubini refakat e- muştur. Bu çingeneler der­
SÜRAT — EMNİYET ve KOLAYLIK
gecesi Lefkoşa’da muhtelif
Gümrüğünde hazır bulunmaları rica olunur.
ehemmiyet veren Ordu takı
dest edilerek
mahkemeye
decektir.
sokaklarda park edilmiş ol­
GENEL ACENTE.
mımızın, Lüksemburg karşı
Kral 22 Şubattan 25 Şu­ sevkedileceklerdir.
• ııır ım M iıııı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 ıı ı t ı ı ı ı ı ı ı i i i ı ı ı if jjt ıı t ıı a ıi ! n ı
duğu sırada lâstikleri bıçak
Lefkoşa Türk Bankası Ltd.,
sına hangi kadro ile çıkaca
bata kadar New York şehri
la kesilerek hasar yapıldığı
ğı henüz katî olarak açık­
Lefkoşa - Kıbrıs.
Dizilip Basıldığı Yer:
ile Birleşik Amerika’nın di­
Lefkoşa
Polisine
şikâyet
elanmamış olmakla beraber
Tel:
AKIN Basımevi
ğer bölgelerini ziyaret ede­
dilmiştir.
Yekûn hasarın cektir.
takımın sahada şu tertiple
Lefkoşa: 74474
Lefkoşe,,
£65.850 mil olduğu bildi­
dizilmesi muhtemeldir:
Mağusa: 2389
Genel Mümessili : Can Kardeşler Ltd. Şiu.
rilmekte olup Lefkoşa Poli­
Necmi- Altan, ŞehmuzLârnaka: 2435
■ m um sam
sinin Cürüm Tahkikat Şübe
Oral, Yılıdırm, Nuri- Yıl­
Limasol: 3834
50, Atatürk Meydanı ,
si meseleyi tahkik etmekte­
maz, Mustafa, Kaya, Orhan
Baf:
2382
dir.
Candan.
Lefkoşa • Tel : 6351.
Bayram tebrik kartlarının en güzelini görüp ye almak
llıılııiM iıııuiil ın ıııııııııın iiıııtM M iııiK iııııııııın ııııiiiın ıııın M iıııın ın ıııın ıııııiM tıÎM iın ııııııııın iin ıııııııııtıtııııııın ın ııııu n lIım iıtfm ıılır in ııllıılıtıııtı
MOTOSİKLETİNİN YEDEK için KEMAL DENİZ Ticaretevi'ni ziyaret ediniz
Tebrik kartları şimdi satışa arzolunmuştur.
TEKERLEĞİNİ ÇALDILAR
Diğer Kazalardaki şubeleri
KEMAL DENİZ TİCARETEVİ
Limasol’lu Andonakis
Panteli, 17 Şubat 1963 ta­
LEFKOŞA
PRENSİBİMİZ:
Mağusa : Otello Seyahat Bürosu
rihinde Limasol’da Georgiu
Can ve Mal Emniyeti il* Müşterilerini
Mihailidis sokağında park
EMNİYET — KONFOR — SÜR*AT — EKO.
16, Liman Yolu Tel : 4451
edilmiş olarak bıraktığı lâm
NOMI içerisinde memnun etmektir
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
bretta
tipi
motosikletinin
Seyahatlerinizde mutlaka bizleri 6 3 5 1 nu­
Lârnaka : Jet Seyahat Bürosu
£5.750 mil değerindeki ye­
maralı telefondan arayınız .
dek tekerleğinin çalındığını
50 Atatürk Meydanı, Lefkoşa. . .P. Kutusu 885
Küçük İskele Sokak. TEL : 2937
Limasol Polisine şikâyet et­
16 Liman Yolu, Mağusa . .
Tel. 4481
e
miştir.
müminim»
A
K I N
Istanbul Liseler Karması, Kıbrıs
Türk Liseler Karmasını 4*1 yendi
Fenerbahçe ile Beşiktaş
pazartesi karşı’aşıyorlar
Soğuk Algınlığının
ilk Emarelerinde
Türkiye Ordu Takımı,
Lüksemburg ile cumartesi
günü oynuyor
Corisidin
Hapları alınız
s
g ü n eş sigorta
>.$.
Denizcilik Bankası T.ft.O.
Kıbrıs Acenteliğinden
GÜNEŞ SiGORTA’dadır
im i
Bayram Tebrik Kartları
KARDEŞLER Seyahat Bürosu
i Dolma Kaleminiz Kreuzer mi?
MAAD TARAFINDAN SA YISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
Download