S B .»
cAZETE
C H k e ly *dalti
'^ ^ Ijt t l.U- »
h aiuhPUz •*-
c a z e
*T.
M i cun J ' 4n“ 1“de"‘
(Sayfa 2’den
»un once bir do!u
P«|lnc gümiirn #41
,
tehlikelerden
£ 5 ? If* u k *> - fnak ve ana *
adını ta» ■
<
y»ftköpedi«
ta« ( v^turrnak
f^*n **bii dişi kı . etmekte, mı
film » ^n V 9
bu yüzden a- karlıklara V*İ
kiyorci
1 Bundan do•uuıtıhaneye götürül» hnr, , ! ° bnS h«
hatalı bir harel
vc
he- bağladığ] Doğu'
*umi flror* Î bir
tarafmdan
bir «»wiiJ
, ™ fbaşarıh
a r i l i tarafsız ülkeler
mr ««kilde kendisine cü - da federasyon u
. İ 1? X* ûn>}#*> She- nimseyerek Türl
fimdi
gumuş dişli ko rumunu
« il
p*k” olarak
buiunuuı
melerse, M M
»l^ede herkes taraf n
bölgede
*fln m ne suçu \
dn
d*n tanınmaktadır.
za m a n
kimin
İŞLİYOR
ELEFTHERIA
sı zamanın Türkle
de işlemekte olduj
ir Çağlayangil’in
AvTupalılar debrakise - ği sözleri ele a]
Myorlar. B*<\a de - şunları yazmakt
“Çağlayangil
kaiataalan gittikçe
cıl Îiyor.
Avrupa’ - mektedir. Zaman
» bazı yerlerinde, az lıların te'tTnde
ce Fransa’da ve Isviç - sa, Türkler le
*
id e yapılmış olan ince­ lememektedir
lemeler bu gerçeği ortaya işleyişi üçüncüler
in eıJurmt|tır.
Poiiou’da - dir. Çağlayangil biıme
ki 100 aileden 84 ünün yıı dir ki, Kıbrıs Türk ic
»A murta kafalılığa doğru an si, Ankara için daha
olar
tu c»k yvode 16’smın aksi la bir dayanak
Kıbrıs
devleti
kî
f i y«ıa# geuşme gösterdiği
verdikten sonra,
I* meydana çıkmıştır. He - Türk idaresi birkaç
V*i men hemen 20 yaşındaki
içinde çökecektir. Bu
nesli içme alan bu yeni
a r bir gün veri
oluş )enetil» bakımdan ha srektir”
kikalen bir evrimi belirt
DIŞ ÜLKELERDEN
ÜL
ASKERE ÇAĞR1LAT
______
bi
M
AHİgazetesi
'
smda dış ülkelerde
yan Rum gençle
kere çağrılmas*
M
■ v Poloflia
17
etenekte
ve ş-*
İte v Croatia
maktadır:
rM)
• v JV S T
fle bir
0-3
WiUermina
vatanın anı
4-3
v Bax HIR
karşısında
0-0
v V tak e d o n is
halinde bc _
0-3
ı v Daderwmg
dı. Şimdilik bc,
3-2
h v Ttvritina
tehlike yoktur,
1-0
ı»s v Athena
tedbir
dışarıda
0-1
^ham v Moreland
birçok aileler içir
3-4
» v PraHran
problemler yi“"4-1
on v Brtrfı^n
n it
Vatan tehlil
ı i f f ) v Alton*
her şeyi feda
7-1
ı*i v University
3-3
tanın im ’
*1« r RJdninood
lâzımdır,
2-2
R. v W«verley
tehlike dnu
2-1
ter v Gtenroy
Un, ailenin
3-3
ı v A)a*
runması
0-0
bin v Heidelberg
Dış ül
2-0
fu rs v Hercules
orada küçük
5-3
j v K tilor
bir i§ kurup
1-7
. v Cbelses
lunan kimse
2-5
: v ic ı
lık bir askerî
4-2
bark v St KiWa
rılmaları kc
0-4
t v Mornington
çok probU
1-2
r Pokmia
karşıya ge
0-2
land v Lion
dukları işi
3-2
askerlik ya{
y> fJudjp«*
rıs’a gelmek
.................. ......... .............. " " ’I tinde kalacai
rinde ecnebi /
evli olanlar *
rın aileleri
mek isteme
ülkelerde ya
Tie—
* *
kere çağ11*!*
* î . kJ * A ' u z u n o û l u
§ ki karar al
cak bütün
şünüldü mu i
ca alınan
ve yeniden
melidir.”
AVRUPALILAR,
YUMURTA KAFALI
OLUYORLARMIŞ
NETİCELERİ
ır
G e ld i |
1
»cesi”
IÇ|D
(Sayfa
C R l
m i*
^
diği gibi»
yi Kıbrıs
„ k iiıı o l i lürfef nşçı vasıti
jfı«<U»
u r*f,n
sr-r-'üss^
[«•*•*
AYRI
01
J5S *•**#*:
j
mesinl t !
rın iadesır
tir. Normal
si de
sına
dir.”
DAHA MUTLU GÜNLERE DOĞRU
SAU
İdare ve Basım evi:
37 — 39
9
Mecidiye Sokağı
LEFKOŞA — KIBRIS
¡USTOS
¡966
Kuruluş Tarihi: 1962
Yıl: 5 — SAYI: 517
B A Ğ IM S IZ GÜNLÜK S AB AH GAZETESİ
Fiatı: 15 mil
— İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Müdürü : Kemâl AKINCI
re n k ö y
S avaşlarının
îkinci
BARİKATLARDATÜRKLERE EZGİ
DEVAM EDİP GİDİYOR
Esas yollarda ve özellik
le Lefkoşa’da Mağusa Kn
pisi utanç barikatındaki
Rum sözde polisleri Türk
lere ezgi yapmaya ve müş
kilât çıkarmağa devam et
inektedirler.
Geçen Cumartesi günü
Meriç (Mora) köyüne on
yıldönüm ünde
N ZAFERE KADAR MÜCADELEYE
EVAM AZMİMİZİ TEYİDETTİK
Parolamız: “Ya istiklâl, ya olum
renköy savaşlarının
v
'm
Idönümü münasebe I
: dün Lefkoşa’da an i
, '< ;
m
irenleri düzenlenmiş
; < ,
Jabah saat 8.30’da E1
■
?*■ ••
w;
?: .N
i.::‘-V'
İy mücahitleri tara 1
'
A
•
Atatürk heykeii . ... • '•••:
;r
Şehitliğe çelenkler
I
r
Imuş, saygı duruşun
\
• ÎV?|
alunuılmuştur.
Saat
I •
ise Selimiye Camiij şehitlerimizin ruhu'
'V' < \
\
x- ■•'v'
^evlût okunmuştur.
akşam da Taksim
X
'-{
lasında bir anma ge
. V:: '
^
[düzenlenmiştir. Başr- ;
:
nmhurbaşkam Yar ­
ısı Dr. Fazıl Küçük
Asbaşkanı
Dr.
İli Kâzım / T.C. Büyüliği
Maslahatgüzarı
ıir Benler, Kıbrıs
Kuvvetleri
Alayı
itanı Kurmay Albay
ra Kıvılcıım, Tuğge
Hüsamettin Tan [askerî
komutanlar
llabalık bir halk top
mun izlediği törene
[20.30’da
mücahitler
)sunun çaldığı Istiklarşı ile
başlanmış
Talât Yurdakul'un
açış konuşması ve
Dakikalık saygı durum sonra kürsüye geîuımhurbaşkanı Yar- Dillirga hava harekâtında şehit diişen Pilot Yüzba şı Cengil TOPEL
îi Dr. Fazıl Küçük
bir konuşma yap * miştir. Dr. Küçük sözleri altın sayfalarla geçecek
Dr. Küçük, konuş ne son verirken şöyle de­ bir destan olduğunu söy­
lemiş, bu destanı yaratan
ıda, bugün
Kıbrıs miştir:
övgü ile
lüğünün bütün dün“Kıbrıs Türkü bu şeref mücahitlerden
eşsiz bir mücadele li mücadelede üzerine dü bahsetmiştir.
Ji vermekte olduğu - şen vazifeyi hakkiyle ye­
Konuşmalardan sonra
Eylemiştir. Dâvamı - rine getirmiştir. Ana vata Yüksel Haşan isimli
kız
ferdî değil, millî bir na güvenmekte ve zafe - Özker Yaşın’ın “Yüzba i olduğunu önemle be rin vakın bir
gelecekte şım” adlı şiirini okumuş,
Dr. Küçük, son za kazanılacağına inanmak - bunu Erenköy mücahitle­
iatanıncaya
kadar tadır/’
rinden
Özkan Hasan’ın
[delemize azim ve se
takibetmiştir.
Dr. Fazıl Küçük’tm son hatıraları
devam edeceğimizi
?re daha
belirtmiş ra, T.C. Meclisi Asbaşka- Özkan Haşan, hatıratında
Iıbrıs Türkü ou ada nı Dr. Şemsi Kâzını s j z bütün Erenköy harekâtı Ankara 8 (BY): Anka
iitımek değil, bilâkis almış ve yaptığı kısa fa - nı, Türk jetlerinin gelişi­
/yen burada kalmak kat özlü konuşmada E - ni ve Rumlarla Yunan as ra’daki Kıbrıs’lı Mücahit
öğrenciler, Erenköy savaş
(Devamı sayla dörtte)
idedir” diye ilâve et renköy destanının tarihe
larınm ikinci yıldönümü
münasebetiyle bugün Ha­
va Kuvvetleri Komutanı
Orgnl. irfan Tansel’e bir
telgraf göndererek, Kıb rıs’a yapılan hava akm larına katılan havacıları
dir. Hâlen tevkif edilmiş şahsında selâmlamışlar olanların sorguları sıra - dır.
smda verdikleri bilgiye
Bildirildiğine göre Papa
Ankara Kıbrıs Türk Ta
ıa, 8:- ELEFTHE
göre, Papayoannu ile PeİKOSMOS gazetesi - yoannu, ailesine Kıbrıs'a lağia Garufallaki isminde lebe Cemiyeti,
Erenköy
^ildirdiğine göre, son gideceğini söylemiş ve or bir kız arasında münase­ Mücahitleri adına çekilen
rde Atinada meyda- tadan kaybolmuştur. Pa - bet bulunmakta idi. Hat - telgrafta şöyle denmekte­
carılan silâh kaçak- payoannu Kıbrıs’a gelme ta bu gayrı meşru müna­ dir:
[ile ilgili olarak Yo- miştir. Tahmin edildiği - sebetten bir çocukları ol­
Yarınki ¿ayımızda
Papayoannu ismin- ne göre, Atina veya Pire­ muştu. Pelagia Garufalla­
arkadaşımız
Özker
yaşında bir Kıbrıs- de KlbrısTı öğrenci arka­ ki silah kaçakçılığı ile il­
ör polis tarafından a daşlarının evlerinde sak - gili olarak tevkif edilen­
ÖZGÜR’ün
Erenköy
ıktadır. Papayoan - lanmaktadır. Papayoan - lerden Eleftherios Garu hatıralarından bir par
kızkardegidir
tevkifi için, mah- nu’yu, silâh kaçakçılığı i- fallakis’in
ça bulacaksınız.
tarafından
tevkif le ilgili olarak tevkif edi­ Garufallakis’in evinin üst
ceresi kesilmiştir. lenler haber vermişler - (Devamı sayfa dörtte)
YEŞİL HAT
ANLAŞMASININ İHLÂLİ
DEVAM EDİYOR
Üniformalı Rum sözde
polisleri ile millî muhafız
ları Lefkoşa’da surlar da­
hilindeki Yeşil Hat Anlat­
masını fasılasız olarak ih
lâle devam etmektedirler.
2 Ağustos tarih in d e sa­
at 0715 ile
5 Ağustos’da
saat 22.55 a ra sınd a ki süre
Z arfında 35 Ühlâl v a k ’ası
d ah a k ay d e d ilm iştir.
Bu yeni ihlâl olayları
da Türk liderliği tarafın­
dan B.M. Barış Gücü yel
kililerine rapor edilmiştir
ton şeker ve un götürmek
te olan bir Türk taşıtı, şo
förü eşyaları “araştırma
için'’ yalnız başına indi rip tekrar yüklemeği red
dettiği için Mağusa Ka pısı barikatındaki
Rum
sözete polisleri tarafından
iki defa geri çevrilmiştir.
Aynı gün Dikelya Ingi­
liz Egemen Üs Bölgesinde
ki
Türk müstahdemin
Lefkoşa’ya getiren Türk
otobüsü ile
diğer altı
Türk taşıtı mezkûr bari­
katta 1-1% saat arasıııaa
değişen sürelerle kasıtlı
olarak geciktirilmişler dir. Bu iaşıtların şoförle­
rinden biri, taşıtını gölge
ye çektmek
istediğinde
Rum polislerinin haka retine
maruz kalmıştır.
Taşıttaki yolculardan bi-i de olayı Birleşmiş Mil­
letler gözlemcilerine ra por ettiği için aynı mua meleye tabi tutulmuştur.
Diğer bir Türk şoförü,
Hüviyet Cüzdanının cebi
nin üzerinde Kıbrıs Türk
tür ibaresi yazılı olduğun
dan aynı barikatla haka­
rete maruz kalmış ve cüz
danın cebi tahrib edilmiş
tir.
Bir Türk taşıtı söz ko­
nusu barikatta kızgın gü
neş altında kasıtlı olarak
bekletildiğinden
taşıtta
bulunan bir tavuk ölmüş,
diğer 5 tanesi ise Türk ke
simine yarı baygın vazi­
yette vasıl olmuşlardır.
Mağusa Kapısı Rum ba
rikatmdan geçen Türk ta
şıtları ile yolcularına ka(Devamı sayfa dörtte)
RUHLAR, 1 İM L E R E BENZİN
VERMEĞİ REDDEDİYORLAR
“Yukarıdan verilen di rektifler” gereğince hare­
ket eden Rum benzin is­
tasyonları sahipleri lâyı kı veçhile ruhsatlandırılmış olan Türk taşıtlarına
bemfin satmağı reddet mektedirler.
Geçen Cuma günün den bu yana Rum benzin
istasyonlarına giden Türk
taşıtlarına, sahipleri Türk
olduğu için para mukabi
ünde benzin verilmemek­
tedir.
Bilindiği gibi Makarios
yönetimi Türk benzin is­
tasyonlarına benzin veril
meşini yasak etmiş bulun
maktadır.
Erenköy Destanının
yıldönümü dolayısıyle
Anavatan Türkiye’de de
parlak törenler düzenlendi
ilâ h k a çak çılığ ıy le ilgili
tarak a ra n a n R um genci
rta d a n kay boldu
“Şahsınızda Erenköy
bambardımanı
kahra manlarmı, Erenköy Mü cahitleri olarak saygı ile
selâmlarız.”
öteyandan,
Erenköy
Mücahitlerinden 10 kişi -
lik bir hey’et,
Kıbrıs
Türk Talebe
Cemiyeti
Başkanı Ahmet Teralı’mn
başkanlığında Anıt Kab ri ziyaret ederek Kabre
bir çelenk koymuş ve Bü
(Devamı sayfa dörtte)
Yunan HiiKûmeti ile Grivas, yeni
Sdidiii plânları hazırladılar
Atina’dan gelen basın
haberlerine göre bir süre
den beri
Yunanistan’da
bulunan
ve önceki gün
Kıbrıs'a dönmesi bekle nen Grivas, “Türk-Yunan
münasebetlerinin yeni den gerginleşmesi dolayı
sıyla” ziyaretini uzatmış
olup yarın veya öbür gün
M AA D TARAFINDAN SA YISj
dönecektir. Grivas Atina*
da
Yunan Hükümetiyle
temaslarına devam et mektedir. Bu temaslar so
n ucunda muhtemel bir
Türk taarruzuna karşı “e
sash bir savunma plânı nın** hazırlandığı söylen­
mektedir.
(Devamı sayfa dörtte)
c
I
»
Saîı, 9 Ağustos 1966
z
AKIN
İNANMAK İSTERİZ
‘‘^»ámda.
,
konuşmasa
uVeí ^ iy le
destekleyerek başi,amasim
fa k ta d ır:
5UnIarı V*z
-
y önL*mjne
r*n bu çeşit
'\
> *.
a*
•y^cekJcri - anlar. Y unaT V dll';nde,>
1 « erV ûkl^ . dan- Ç in ’U Çin c e ? " ’“ ‘
f ', k?
Ji!Ufta kadar yun melemeden
Tr,,ı. Vi*
>. Korkai
cı*auten, Türk
•
ev|m ede . tehditten.
lemeden A«„„
,nısi1'
**«*
ve
Yunanliia.
r*5 *
* ar>* mi.*aY n la tl^ etm di,rnâsi g«rek lidir.
çok
teerüK«!*
•
blmu*
ert'< şunla- lerdir
T
Seçlrmiş -
iloU asırlar N
öteden beri Türk ve Hum ayırımını
en
çok körükleyen Rumlar, bu iki toplumun bir­
leşmesini de en çok savunan gene Tumlar ol­
muştur. Türkler ile Rumlar’ın bir arada yaşıyabileceğini iddia edenler davranışları ile iki
toolum arasındaki mesafeyi gün geçtikçe kapanmıyacak tarzda açmaktadır.
1955-59 eoka mücadelesini Rumlar, bir hür
riyet mücadelesi olarak dünya kamu oyuna
kabul ettirmeğe çalışıyorlar.
Bu mücadele,
Kıbrıslılarm hürriyete kavuşmak için yaptık­
ları bir mücadele değildi. Bu mücadele, Atina
nın direktifinde çalışan bir Yunan Generalinin
bir kısım maceracı teroriıst’i alet ederek, Kıb­
rıs’ı Yunanistan'a bağlamak çabası idi. Bu mü
cadeleyi bütün Kıbrıs’lı Ruımlar’ın tasvip et­
mediği ve katılmak istemediği, eokanın öMür
düğü Rum sayısının, öldürülen Ingiliz ve Türk
sayısından (1955-59) fazla oluşu ile apaçık mey
dandadır.
Mücadele bir hürriyet mücadelesi olmadı­
ğı içindir ki, eoka denen teşkilât, Türkleri bu
mücadelenin yardımcıları değil, d'.şmanları o
larak görmüş ve ilk devrede dağ’ttıkları bir
beyannaımede, “önce Ingilizler’i ekarte edece
giz, ondan sonra sıra Türkler’e gelecek. Şimdi
lik Türkler’e dokunulmasın” demek ihtiyacını
duydu. Bu bildirinin altında Grivas’m Diğenis
imzası vardı.
Bir ülkenin başka bir ülkeye bağlanması
Birleşmiş Milletler Anayasası'na
aykırıdır.
Rumlar bu yönde yaDtıkları her müracaattan
elleri boş dönmüşlerdir. Ondan sonradır ki,
dolaylı yoldan enosis’e gitmek yollarını ara­
mağa başladılar. Ondan sonradır ki biz Türk­
ler ile beraber yaşıyabiliriz dediler.
1960’da Londra ve Zürih
antlaşmalarına
sıçrama tahtası dediler, onu kabullenmediler.
Onu uygulamamak için ellerinden gelem yap­
tılar. Kendini tutamıyan Rumlar, “Türklere ö
lüm ” diye haykırdı,’ 1963 aralığında üzerimize
silâhlar boşalttılar ve Genel Kurulda,
“Biz
Türklerle asırlarca yaşadık, gene yaşarız. Bize
tüm Kıbrıs halklarına, ayırım yapmadan, tam
bag’msızlık ve self-di'terminasyon hakkı ve rin” dediler. Gayeleri, kendilerinin de gizle medikleri gibi ortadadır.
Bugün Kıbrıs Türküne
reva gördükleri
işkence malûm. Dışa karşı melek maskesi ta­
kman Rumlar içerde sadizmin en tipik örnek­
lerini veriyorlar.
Biz, gene de 1955-59’da inançları uğruna
can veren ve enosisi istemiyen Rumlar gibi,
bugün de enosisi istemiyen
ve Federatif bir
Kıbrıs’ta Türklerle samimi olarak işbirliği yap
mıya hazır sağduyu sahibi Rumların varlığına
inanmak isteriz.
özker ÖZGÜR
HA'
ras
minin
yaptığı
fucunda"
li oldı
d uklan
Uim
bilgiye
dilerine
la doğrt
tadırlar.
3İr bütün
tadır. Anc
renin en
e h e  ' r 4’ ”
y j iiin icra "> « n u lâz.mdır lt n i° nu?
« -elerde de'" £
“ “
opup
■ ¿»elen
t'cien killin««, 7
aynı dili
1 olan O ı ‘ • !
Kıbrıs’ın
n vet
i d a f L w täkT M i
- i aynı * « m
' i:r edíP I gerçekleştir' t Ve Enosisi b*t edi;™i?ti
ea*hiW .. I * er(*eKle^tır'Tiek için baş- ,! re her di?ia çare yoktur.’»
►I 'T ı fı
yuva yî
bu üm it Asya
* ve bar' üs1 olmarruşfcdeniz kıtnu^'-irdır
onların
olmanın
»M ir Dai
Ia !i daha
: tadır. Fa
tamamen
mille
ekcticri lir. Bun gvz, diçe
kadar bir
l yiyince
çevirdi düşme löo karşı
{etmiştir,
arı sür r, biz de
edece -
gazetesi. K.
o
van
« « « ı n ı taşıhâÎ!>ndlf ? r b.‘r yazısında,
Atma da yapıîmakıîa^ î f î
ve Grivas’ın da
katıldığı to p la n tıc a te maşla bu toplantılardı E
nosıs m gerçekleşmesi ı Çm kesin kararlar alma cağı ve Grivasm bu sefer
Kıbrıs’a dönüşünde Enosis i gerçekleştirme ferma
n.ın] ve müjdesini berafce
rinde getireceği ümit ve
dileğini belirtmektedir.
DONLARINI
dolduranlar
I nin yavrı
birlikte yaı
Kendisi mı
arasında me
tadır.
Ayrıca eri
yuvalarını
her Şeyi göze,
tesbit edil
Fiizecileı
arasında
ölümler
ETH N IK I gazetesi, mu
halefet lideri Dr. Derviş’Son zamanl*
in imzasını taşıyan baş -1malâtmın çeşitl.
yazısında Makarios idare- I rında çalışanlar!
sine saldırmakta ve sun- j esrarlı bir şeki
ları yazmaktadır:
vakalarının artn
‘ Türkiye toprakları - ! sin dikkatini çe^
miza göz dikmiş, bize mü lunmaktadır.
temadiyen harb tehditle - Tahkikat Bürosu
ri savuran bir ülkedir. Bu çevreler tarafa
na rağmen Kıbrıs Hükü­ len bilgiye gö
meti, bu ülke ile hâla dip ay içinde füzej
MU
lomatik münasebetler bu­ lışan 16 bilgin
:esı de, lundurmağa devam et - yen evlerinde
mektedir.
Leikoşa’daki muşlardır. Pol
mumum, Türkiye
Maslahatgüzarı da tahkikatı
Kıbrıs hükümeti ile hiç şekilde idare
temas
etmemektedir. Bu arada
Cumhurbaşkanının hu - çalışan iş
zuruna çıkmamış, itimat­ çak sıkı te
seti • s name vermemiştir. Esas i tır.
Olay bü;
’•ırak 5 tibariyle Türkleşin isyanı
yaratmış bulur
nı
ilh
3
m
eden
oaur.
Öi
n
zım Ankara’da bir elçi miz vardır. Bu Elçi Bonn
BEVI I da bulunduğu sıralarda,
Kıbrıs Devleti aleyhinde
birçok davranışlarda bu1II1III1IIIIİ ]unmuştu. Biz buna bak
ııtllHillıii madan, kendisini Bonn’ ­
dan Ankara’ya naklettik.
Bonn’dan doğruca Anka raya gitmesine müsaade
AKİS:
e tik .
Kıbrıs'tan geçip
Rüyada
Bonn’da yaptıklarının ne
aynada,
^abmı v e rm e s in i isteme - görmek çok
dik. Yalnız bunlar
mı.
iş veya
Bizi küçük düşüren da - ,
J
ha ço k şeyler vardır. Bu
mezellet dolayısıyla k™- zerinde
^ senin gözünde ıtıba.ımız
larını go&
hile İ k a lm a m ış tır . Kıbrıs h _
s | kıımetinin cesur bir F>
= ; icnin Enosis ıçm yapıl
1 1 m a k ta olduğunu gızlemei * bu neticeyi doğurmuş-
u
S
-tır
A r a b u lu c u P la z a , ra
s
=
„orunda. Makarios’la yap
poruu 1;
, ,
onun
I i UP H°n^ E n o s î kelimesi
Mumlar
erx»- = i a^ n jpfa bile iş itm e d iğ i
kadınlar
n«k*
« 11 J
ılıtm asını anca*
ıdai I Enosis
deAşk
s meydan nutuK
ortası ve
llm a g o ji yapmak ıç>n
cı.
5 rur Makarios h ü k to e ü m n
Aldatant
h a ta h . tutumu yuzuyuna
meftun eC
K'brıs ta
arbğı da a ■ » £ a^ 3 sayfada)
(Devamı •>. w
!
En büvilK, en uzun, en eski
Dünyanın en uzun yer
ladı Yeni Zelanda’daki bir
|köyün adıdır. North Is [¿andın Kuzey
Havokes
Baıj bölgesinde bulunan
j bu köy 83 harflidir: Ta umatawhak\;tangihanga koa-uotamateaturipuka
kxpil\maungahoronuku i pokaiwhenuakitanatahu.
(Maori dilinde bu kelime
u anlamı
taşımaktadır:
‘Bu toprağı keşfeden, dağ
S lardan kayarak
atlayıp
Ionian yutan kocaman diz
\
li adam Tamatea’nın sev\gilisine flüt çaldığı tepenin yamacı”
I
★
Dünyada en çok kulla [nılan, insan adı Mehmettir. Bu ad çeşitli milletler
e çeşitli şekillerde telâf
fuz edilir. Dünyanın In [gilizce konuşulan bölge lerinde en çok rastlanan
isim ise John’dur.
I
★
Eğer bütün yıldızlar ay
nı mesafeden görülebil selerdi bunların en par lağmın
Sigma Dodarus
olduğu anlaşılırdı. Bu yıl
diz güneşten 300.000 defa
daha parlaktır.
*
Dev kadınlar dev er keklerden daha nadirdir.
Gelmiş geçmiş dev kadın
larm en boylusu 1866 yı
lında doğan Alman Ma rianne Wehde’dir. Bu ka­
dının boyu
2 metre 55
santimdi. Hâlen yaşayan
dev kadınların en uzunu
Rolandalı Takja van Dyk
dir. Boyu: 2 metre 43 san
tim.
*
En uzun sakallı adam
olarak bilinen
Han N.
Lanoseth 1912 yılında va­
tanı Norveç’ten North Da
kota'ya göç etmişti. Uzat
tiktan 36 yıl sonra bu adamın sakalı 3 metre 20
santim uzamış bulunuyor
du.
Bu güne kadar
sayfa
İadedi bakımından bir sa\yıda en geniş bir şekilde
I yayınlanan gazete
516
★
|sayfalık sayısıyla 6 Mayıs
En eski Ölçüler uzun 1956 tarihinde çıkan Neıv luk ölçüleridir. En eski
[York Times gazetesidir.
olarak bilinen ölçü dir ★
sekten orta parmağın u Broadway’de oynanan cuna kadar ölçülen “kü len uzun süreli
piyes bit” ölçüsüdür. Bu ölçü [“Life with Father” adlı nün Milâttan 7000 yıl ön
[piyestir.
Bu piyes 3.224 ce kullanıldığını bilginler
ortaya çıkarmışlardır.
l»defa temsil edilmiştir.
KOMÜNİSTLİK
AMERİKAN
ALEYHTARLIĞI İLE
Mİ ÖLÇÜLÜR?
Ankara 8 (BY): Genel
Kurmay Başkanlığı bu gün bir bildiri yayınlıyarak, “Amerikayı sevme yenler Komünisttir” .şek­
lindeki bir broşürün or­
duya dağıtıldığı yolunda­
ki haberi tekzip etmiştir.
(Devamı sayfa dörtte)
SAYFA: 3
Gazetelerin
Gazetesi
problemler yaratmakta - Şüphe yoktur ki, bazıları
(Sayfa 2*den kalan)
dır. Bunların başlangıç - askere
çağrıldıkların lıp yürümüştür, “içimiz tan düşünülmesi lâzım de ‘Kalamaralar def ol dan bile haberdar olma sunlar” diye haykıracak dır.
Yabancı ülkelerde yacaklardır. Bazıları ise,
kadar ileri gidenler bu - tahsillerini bitirmiş olan­
lunmaktadır. Yunan as - ların ve askerlik yapma­ Kıbrıs’a gelmek için ge kerleri gitsinler de, Maka mak için lisenin
3’üncü rekli paraya sahip bulun­
güçlük rıos’im çeşitli silâhlı gu - ve 4’üncü sınıfında iken madıklarından
karşılaşacaklardır.
ruplarmın elinde yine o- kaçanların askere çağrıl­ lerle
j uncak olalım. O grup - ması haklı ve gereklidir. Çağrıya riayetsizlik dava
lar ki, 1963’ de Türkiye’ • Fakat
Avustralya gibi, ları açılmadan ve geleme
67 YAŞINDA BİR HÂKİM yi bile yok edeceklerini Kıbrıs Elçilik ve Konso - yenler vatana hizmetten
soyliy erek
övünürlerdi
DÖRDÜNCÜ DEFA
bulunma - kaçınmakla
damgalan Fakat sonunda, korkula - loşluklarının
EVLENDİ VE 23
rmdan donlarını doldur - dığı memleketlerde yaşa­ madan önce, bu hususla­
YAŞINDA BİR KIZ ALDI! muşlar ve Yunan Alayın yanlara bu husustaki t*b rın düşünülmesi iyi ola Los Angeles:- Amerika dan yardım istemişlerdir. liğat nasıl yapılacaktır? çaktır.”
yüksek Mahkemesinin Lir
ikili müzakerelerin na­
üyesi olan Mr. William
Dougles, 23 yaşında sarı­ sıl bir netice vereceği bel
şın bir kız ögıenci :1e ev li değildir. Muhakkak olan birşey varsa o da Yu
lenmiştir,
Bu izdivaç, Mr Daugla nan hükümetinin Türk'le­
s’ın dördüncü izdivacıdır. re taviz vererek mukadde
Kathleen Ileffernur adın­ satımıza ihanet etmeyece
daki kız, O'egon vilâye - ğidir. En sonunda yine A
tinin P o rth n i karabaşın­ merikan dolarları hareke
daki bir krc Kolelinin öğ- te geçirilecektir. Kıbrıs' istiyecek
rencilerinaen olup sosyo­ tan ayrılmak
loji de <eri takibetmek - her Türke 1964’de olduğu
gibi 5.000 değil
fakat,
tedir.
Mr. Douglas, 193:"¿¿n Türklerin talebettiği ka beri
Amenkn Yüksek dar yani 10.000 dolar ve­
Mrhkemes nin bir üyesi - rilecektir. O zaman Kıb dir. Orij *îi ^.l fikirlere sa ns’tan ayrılmak isteyecek
hip olduğa için eus*.riya Türklerin çok az olduğu
Mahkeme ^eyetinir cb^r hayretle görülecektir. Fa
bütün
üyeleriyle ihtilâfa düş - kat Yunanistan,
Kıbrıs
Türklerinin
ve
ay
mektedir. Dağcılığa me nı zamanda Yunan Krallı
raklı bir adamdır.
ğında yaşayan Türklerin
göç etmesini istemelidiı.
Şöyle ki bu mes’ele nihaî
bir hâl çaresine bağlan — Demek her gece aldığın temiz hava budur ha!
mis olsun. Komünistlere
ALKOL
— Bir viski şişesine bir
ve onların
yoldaşlarına
...
..
zırhlı maketi sokmam her
Operatör ameliyattan haUe u olmaU.. dedi.
gelince Yunan devleti, on
ellerini temızlıyecek
. r * ,. „ i• „
lara karşı gerekli tedbir­ once
ti. Asistanına:
Gemici şakın sakın cç leri alacaktır. Keşişler iTeknik, baş döndürücü se, manastır hücrelerine
- Alkol verin., dedi.
vaP v" dl: . ,
bir hızla ilerledikçe insa­ kapatılacaktır. Kilise mal
Hasta inledi:
Vbk‘
noğlu tabiatı hükmü altı­
- Teşekkür
ederim sokmak daha g^ tUrlarmı halkın yararına ola
na almak için durmadan rak, devlet idare edecek­ doktor ama ne olur, ame­
TEK FÎAT
yeni icatlarda bulunuyor. tir.”
liyattan sonra verin..
Adam, lokantaya gir Şehircilik mütehassıs miş yemek ısmarlıyordu.
larmın en büyük projele­
GÜÇLÜK NEREDE
ŞEREF MES’ELESİ
Metrdotel yanına geldi:
rinin başında “Gece Gü Memleketlerini
ziya — Tek fiat tatbik edineşi” gelmektedir.
’Yabancı
ülkelerdeki
ret eden
bir Amerikan yoruz efendim, dedi, içki
Coventry’li bir şehirci Rum gençlerinin
askere
olan B. Granville Berny’- çağrılması konusunu yo­ zırhlısını geziyorlardı. A- ve müzik dahil..
— İyi, diye cevap ver ye göre, yüzbin nüfuslu rumlayan SINAGERMOS dam, gemicilerden birinin
bir şehir ilerde göğe yer­ ve ALITHIA gazetelerin­ yaptığı akıl almaz sanat di müşteri. Yalnız müzileştirilmiş
tek bir ışık den birincisi kararı des­ eseri karşısında hayranlı yi kaldırın, yerine içki tğını belirtti:
lave edin.
kaynağı ile aydınlatabi­ teklemekte
ve vatanın
lecektir.
tehlikede olduğunu, onun
bir
Sovyetler
şimdiden imdadına koşmanın
böyle bir tertibatın yer - şeref teşkil ettiğini ileri
den 200 metre yüksekli - sürmektedir. ALITHIA iK 0 H I ) $ l) Y 0 R I
ğe konulmasını ve orta se, bazı ihtirazı kayıtlar i
ve şöyle
büyüklükte şehirlerin ı - leri sürmekte
şıklı balonlarla aydınla - demektedir:
KOÇ BURCU: (21 Mart - 20 Nmh)
“Alman karar,
çeşitli
tılmasım incelemişlerdir .
Hay?t ¿olusunuz. Ona dalıa çok yaklaşın.
BOĞA BURCU: (21 Niıan - 20 Mayı»)
Aklınızdan çıkaramadığınız biri var, onımııııııımımııııııııııııııııııııııııııııııııııııifiıııııııııııııııımıııııııııııı
-¿dan haber alacaksınız.
İKİZLER BURCU: (21 Mayı» - 20 Haziran)
Ümitlerinizi gerçekleştirebilmek için ya kınlarınızın size yardım etmesi şart.
Lefke Orta okul, Ticaret Lisesi, San’at Oka- |
YENC.*C HURCU: (21 H aznn - 20 Temmuı)
Sözünde durmayan bir arkadaşınız, verdi
İ İn kitapları tam »et olarak geldi.
ği
sözü
yerine getirecek.
Niyazi A. UZUNOĞLU
ARSLAN BURCU: (21 Temmuz - 20 Ağuıtoı)
Tmıııımııımmıııımmıııımıııııııımıımııımmııııııııııııımımıııif
Ç
Can sıkıcı ihtimalleri düşünmeyin, tatlı
^sürprizler var. Şansınız açık.
LİMASOL TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİMDEN
£ BAŞAK BURCÜ: (21 Ağusto. - 20 Eylül)
^
^
Size yapılan tenkidleri yanlış anlamayın. ^
i İyiliğiniz i<;in söylüyorlar.
T TERAZİ BURCU: (21 Eylül - 20 Ekim)
J
Tasavvurlarınız yakın bir gelecekte ger
[^çekleşecek, ümidinizi kırmayın.
T AKREP BURCU: (21 Ekim - 20 Kasım)
bir‘
Sıkılıyorsunuz ama, bunu giderecek
*7* tedbir düşünmüyorsunuz.
Şiir Gecesi iki kısımdır:
ı.
,
a- Şairleri tarafından şahsen okunacak şiirler •K YAY BURCU: (21 Katım - 20 Aralık)
Konuşulanlar çok önemli, gülüp geçmeyin
b- Şahsen katılamıyacak şairler tarafından
OĞLAK BURCU: (21 Aralık - 20 Ocak)
gönderilecek ve başkaları tarafından oDaha iyimser olun. Çünkü hiç önemli bir
kunacak şiirler.
sıkıntınız kalmamış.
2 . Şairlerin en az üç şiir ve kısa biyografilerini 14
KOVA BURCU: (21 Ocak - 20 Şubat)
Ağustos 1966 tarihine kadar (Limasol, Ankara
Para bakımından kendinizi üzmeyin, en Caddesi 101-B) adresine göndermeleri özlenir.
dişeleriniz yersiz. Yalnız biraz sabırlı olun.
Şiir Gecesi 25 Ağustos 1966 tarihinde Limasol
BALIK BURCU: (21 Şubat - 20 Mart)
3.
Karşı cinsten bir akrabanız size bir yar Türk Kültür Demeği Lokali’nde yapılacaktır.
dim
da
bulunmak için gayretler sarfediyor.
Şiir
Gecesi
anısı
olarak
bir
“Şiir
Demeti”
yayın­
4.
İ Z A H
!/!!;DIİZİLAR
i Kitaplar Geldi j
«Şiir Gecesi» için
Ç A Ğ R I
lanacaktır.
İ
IRAFINDAN SA YISAL ORTAMA AKTARILMIŞTI
Download

Parolamız: “Ya istiklâl, ya olum