ELÍBONREČ ČERNOBÍLE
PRAHA 1969 – 2010
JAROSLAV KUČERA
ISBN 978-80-903862-6-6
Fotografie na obálce:
Praha, Na Můstku; rok 1976
Čekala na přechodu na zelenou. Namířil jsem na ni Leicu
a doufal, že se na mě otočí.
Cover photography:
Na Můstku, Prague; year 1976
She was waiting for the green light at a pedestrian
crossing. I aimed my Leica at her hoping she will turn
round facing me.
ČERNOBÍLE
PRAHA 1969 – 2010
JAROSLAV KUČERA
BLACK-AND-WHITE
PRAGUE 1969 – 2010
JAROSLAV KUČERA
© Josef Chuchma
© Jaroslav Kučera
© Grafic design: Vladimír Nevosad
ISBN: 978-80-903862-6-6
Praha, 11 . 11. – 30. 12. 2010
a jeho následky jako kdyby mu nadobro určily téma pro volnou tvorbu. Student
stavební fakulty ČVUT z euforie „pražského jara“ definitivně vystřízlivěl v srpnu 1969 – byl zatčen při demonstracích k prvnímu výročí okupace, držen dlouhé dny ve vazbě a mlácen v rámci mimořádných represí, které posvětil takzva-
Jaroslav Kučera: Black-and-White
Jaroslav Kučera: Černobíle
Fotografovat začal Jaroslav Kučera v roce 1968. Tento přelomový letopočet
Jaroslav Kučera started taking photographs in 1968. This turning-point era
mezi „lidem“ a jejich „představiteli“ zela nepřekonatelná propast. Kučera ji
le yawning chasm, legibly shown by Kučera’s views. The only exceptions were
and its consequences seemed to determine for him a theme for free creation
svými snímky čitelně ukazoval. Jedinými výjimkami v tom jsou záběry příslušní-
photos of the national militias being known as the working class fist; these
for good. This student at the Faculty of Civil Engineering at the Czech Techni-
ků Lidových milicí, jimž se říkalo dělnická pěst; ty Kučera pozoruje se vztekem
ones were observed by Kučera with exasperation and irony.
cal University definitely sobered up from the exaltation of the Prague Spring
a ironií.
in August 1969 – at the demonstrations on the first anniversary of the occu-
Tohle všechno by však samo o sobě bylo málo na to, aby Kučerovy sním-
However, all this would be too little for Kučera’s views to be able to
resist the time and retain the ability to address the public even in the wholly
pation he was arrested, held in custody and beaten, within the framework of
ky odolávaly času a podržely si schopnost oslovovat publikum i ve zcela změ-
changed social context. In addition to the sense of describing a gesture, Jaro-
extraordinary repressions that had been endorsed by so-called law of trun-
něném společenském kontextu. Kromě smyslu pro vystižení gesta Jaroslav
slav Kučera interposes a great feeling for a ritual and every day situation in
cheon – this law was to exemplarily and definitely break down the openly
Kučera do snímků vkládá velký cit pro rituály a situace každodennosti.
his shots. Last but not least: Kučera’s photographs are permeated with melan-
manifested resistance of the citizens towards the politicians who elbowed
A v neposlední řadě: Kučerovy fotografie jsou prosáknuté melancholií. Taková
choly. Such an attribute of a work always bears relation to its creator’s charac-
their way to power with Moscow’s consent.
vlastnost díla vždy souvisí s povahou jejich tvůrce. Povahu si člověk, jak zná-
ter. As you know, you do not change your character as easily as a coat – be it
mo, nevymění snadno jako kabát – ať kabát skutečný, nebo názorový a politic-
a genuine coat, or an opinion and political one. That is why Kučera’s authorial
photographic creation swiftly crystallized in image-ethical polemic with the
ký. Proto se Kučerova autorská nátura po roce 1989 v podstatě nezměnila.
nature did not, in principle, change after 1989. He continues to be a walker
acceded order, without the photographer’s decision to take straight-lined poli-
Zůstává chodcem, kterého zajímají „malí“ lidé. Ovšem dramaticky se mění pro-
who is interested in “humble, average” people. However, these people are
tical views. Incidentally, he was not a dissident, he was getting about the so-
středí, v němž se ti lidé pohybují, a to zejména ve městech, přičemž Kučera je
found in environments and especially in dramatically changing towns, while
rálním rozporu s oficiální ideologickou linií radostné přítomnosti a zářné
called grey zone, making his livelihood by photographic orders. However, when
svou povahou především fotografem města a městským. A s nástupem digitali-
Kucera is, through his disposition and above all, a photographer of a city and
budoucnosti. A fotografoval-li Kučera na veřejných shromážděních, mířil objek-
he was taking photographs for himself, he was interested in real life that was
zace se navíc neméně dramaticky proměňuje jazyk a vnímání fotografie jako
city life. In addition to that, with the arrival of digitalization, the language and
tiv na ty dole, v jejichž jménu se ony zformalizované slavnosti konaly, přičemž
with its roughness and, frequently, greyness in diametrical conflict with the
média.
perception of photography as a medium are no less dramatically changing.
ný pendrekový zákon. Ten měl za cíl exemplárně a definitivně zlomit veřejně
projevovaný odpor občanů vůči politikům, kteří se prodrali k moci se souhlasem
Moskvy.
Fotografická tvorba Jaroslava Kučery (nar. 1946) se s nastoupivší politickou „normalizací” rychle vyhranila v obrazově-etickou polemiku s novými
pořádky, aniž se fotograf rozhodl pro přímočaré politické záběry. Ostatně nebyl
disidentem, pohyboval se v takzvané šedé zóně a živil se fotografickými
zakázkami, především dokumentováním architektury. Ale když si fotil pro sebe,
zajímal ho reálný život, který svou syrovostí a mnohdy i šedivostí byl v diamet-
With the acceded political “normalization” Jaroslav Kučera’s (b. 1946)
official ideological line of joyful presence and shining future. And if he was
taking photographs at public gatherings, he aimed his objective at those
Jaroslav Kučera to vše bere v potaz – už tím, že přešel na digitální pří-
Jaroslav Kučera takes all of it into account – by that very fact that he
underneath in whose name those formalized festivities took place, whereas
stroj a naučil se řadu technologických kroků, před nimiž nejeden jeho vrstevník
switched over to a digital apparatus and learnt a number of technological pro-
between the “masses” and their “representatives” there was an unsurpassab-
zavírá oči a odmítavě vzdychá: To už není nic pro mě! –, avšak v linii své volné
cesses in the face of which many of his contemporaries sighing disappro-
tvorby, kterou představuje výstava Černobíle, vlastně říká: Ano, vím, dneska se
vingly: Such a thing is not for me any more! –; however, in the line of his free
celkem snadno může zdát, že všechno je jinak, ale nenechte se strhnout povr-
activity, represented by the Black-and-White exhibition, he really says: Yes,
chem a nevidět, že některé věci života, jak jsem sám na vlastní kůži poznal, se
I know, nowadays it could be easily seen that everything is otherwise, but do
až tak nemění. Člověk totiž, moji milí, zůstává i mezi druhými lidmi sám, život
not let yourselves get carried away by superficiality, and fail to see that some
things, as I have learnt by experience, are not changing that much. That is my
friend, that one remains alone, you remain alone even among other people, life
is not all skittles and beer. At the same time, this melancholy line of Kučera’s
Foto | Photo: Markéta Poláková
2
photography also serves to show his adherence to a creative method that is
3
se s námi nemazlí. Současně je tato melancholická linie Kučerova fotografování
not, however, so-called trendy any more. That is, this style of black-and-white
i dokladem věrnosti tvůrčí metodě, byť ta už není takzvaně trendy. Tento typ
document and snapshooting is already past its pride. Not in the sense that it
černobílého dokumentu a momentkářství má totiž svá nejlepší léta za sebou.
could not manifest evidence of existence, but as regards the extent of being
Nikoliv v tom smyslu, že už by nedokázal vydat svědectví o existenci, nýbrž co
accepted both in the media and artistic sphere.
do míry, s níž je akceptován jak v mediální, tak umělecké sféře.
Když vznikala tato výstava a katalog k ní, nejednou jsem – shodou okol-
When this exhibition with an appropriate catalogue were originating,
many a time – coincidentally – I turned on my player with the newly published
ností – do přehrávače vložil zrovna vydanou reedici živých nahrávek písničkáře
re-edition of live recordings by songster Vladimír Merta that he recorded in the
Vladimíra Merty, které nahrál v pražské Malostranské besedě v červnu 1988.
Malostranská Beseda in June of 1988. Gradually, I realized how the subject
A postupně mi spínalo, jak obsah a duch některých Mertových tehdejších písni-
and spirit of some Merta’s songs, at that time, and also, to a no less extent,
ček, ale v nemenší míře i pražských písní Vlastimila Třešňáka, souzní s Kučero-
the Prague songs of Vlastimil Tresnak’s, are in accord with the Kučera’s photo-
vými fotografiemi oné doby. Proto jako volný komentář nebo doprovod zacituji
graphs of that time. That is why, as a free commentary or an accompaniment,
zde dvě sloky Mertovy proslulé skladby z osmdesátých let Praha magická:
I am going to recite here two stanzas of Merta’s famous composition of the
1980s, Prague magical:
Temná zákoutí Týnského chrámu – Praha husitská
alchymií věků dýcháš rudolfinská, magická
Dark nooks of Tyn Cathedral – Hussites’ Prague.
pootevřenými veřejemi Evropy řve své sny sprostá
You breathe through the alchemy of ages – Rudolfan, magical.
Praha nevěstek
Praha dobývaná, pleněná, sama v sobě dusí vztek
Through the doorways to Europe she roars her obscene dreams
Prague of harlots.
Prague conquered, plundered, suffocated in her own rage.
Město bouří ve sklenici piva a diskusí
básníků píšících svoje verše na schůzích
The city storms in a glass of beer and discussions of poets
Na nároží hospoda Parlament, kdo do toho můžeš mluvit –
writing their verses at meetings.
jen to zkus
za sto let budeš mít svoji ulici jako on, mistr Hus.
At the corner a tavern Parliament – who dares to speak of this –
Just try it
In a hundred years, you will have your own street like him, Master Huss.
Josef Chuchma, Praha, 26. října 2010
Josef Chuchma, Prague, 26th October, 2010
4
5
Praha, Vodičkova ulice; srpen 1969
Vrátil jsem se na první výročí srpnové okupace z Mnichova, kde jsem 12 hodin denně na stavbě vytahoval hřebíky
z prken za tři marky na hodinu. Než jsem během demonstrací skončil zbitý v policejním antonu, nafotil jsem jediný
film. Ten mi pak vyvolali estébáci. Po letech jsem ho
dostal od soudu. Byl na něm i tenhle tenkrát populární
kamelot s mokrým šátkem proti slznému plynu.
Vodičkova Street, Prague; August 1969
For the first anniversary of the August occupation I returned from Munich, where I had extracted nails from boards
at a construction site for three marks per hour for twelve
hours a day. Before I finished beaten in the police Black
Mary, during the demonstrations, I shot one single film.
Then it was developed by the State Secret Police (STB).
After some years it was returned to me by the Court of
Justice. It also contained this then popular news-vendor
with a wet scarf for protection against tear gas.
6
7
Praha, Náměstí Krásnoarmějců
(nyní Náměstí Jana Palacha); leden 1969
Krasnoarmějců Square (now Jan Palach Square),
Prague; January 1969
Praha, dolní část Václavského náměstí,
Můstek; 25. února 1969
Lower Part of Wenceslas Square, Můstek, Prague;
25 February 1969
Pohřeb studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti počínající „norma-
Funeral of student Jan Palach, who burnt himself to death in protest against the
Rozjaření příslušníci Lidových milicí, kterým po srpnu 1968 – když přijely
Hilarious members of the National militia, who after August 1968 – when the
lizaci“. Moje první opravdová fotoreportáž. Okamžitě jsem z ní připravil svoji
commencing “normalization“. My first genuine photoreportage. Immediately,
sovětské tanky - znovu otrnulo. Slavili výročí 25. února 1948, který jim dal do
Soviet occupation tanks arrived – forgot about the pain again. They were com-
první samostatnou výstavu na strahovských kolejích. Po týdnu mi kolejní výbor
I prepared my first independent exhibition at the Strahov campus. After one
rukou moc. Pohybovat se mezi nimi bylo trochu riskantní, protože jsem nebyl ofi-
memorating the anniversary of the 25 February 1948, which gave power into
důrazně doporučil výstavu zavřít. „Normalizace“ postupovala.
week, the college committee strongly recommended to me to close the exhibiti-
ciální fotograf. Vždycky někdo vystartoval s otázkami. „Proč nás fotíš?!“ „Pro
their hands. To move among them was rather risky because I was not an official
on. The “Normalization“ proceeded.
koho to je?“
photographer. There was always somebody asking questions such as: “Why are
you taking photographs of us?“, or “For whom is it intended?”
8
9
Praha, Letenská pláň, květen 1985
10
Letná Parks, Prague; May 1985
Praha, Staroměstské náměstí; 25. února 1973
Old Town Square, Prague; 25 February 1973
Poslední komunistická vojenská přehlídka v Praze. Jenom na jiném místě. Bylo,
The last communist military parade in Prague. Only in another place. As usual, it
Po osmašedesátém roce jsem začal naprosto pravidelně chodit na komunistické
After 1968 I started, quite regularly, to attend communist red-letter days. As
jako vždycky, plno. Částečně tam šli lidi z donucení, ale velká část chodila
was crowded. Partly, people attended it by force, but a great part of them went
svátky. Jako vždy, po skončení oslav, nastoupila úklidová četa. Fotil jsem tak
usual, when the celebrations finished, the cleaning party took up work. I was
dobrovolně. Chtěli vidět rakety a tanky.
voluntarily to see it. They wanted to see the rockets and tanks.
říkajíc do šuplíčku - „na věčné časy“.
taking photographs so to say into a drawer – “for perpetuity”.
11
Praha, Letná, Veletržní ulice; květen 1985
Letná, Veletržní Street, Prague; May 1985
Praha, Letenská pláň; 1. května 1975
Poslední komunistická vojenská přehlídka v Praze. Další se měla konat – stejně
The last communist military parade in Prague. The next was to take place – in
V roce 1990 jsme založili obrazovou agenturu Signum
jako spartakiáda – za pět let, jenže to už bylo po převratu. Přes smíšené pocity
the same way as the Spartan discipline – in five years, only it was after the
a tuhle fotku jsme vytiskli jako plakát. Do týdne byl roz-
jsem ten kontrast agresivních tanků a postiženého kluka, kterého táta vzal na
revolution. In spite of mixed feelings I had to take photos of the contrast of the
prodán – hodně lidí chtělo mít ironickou vzpomínku na
přehlídku, musel vyfotografovat.
aggressive tanks and a handicapped boy, who was taken by his father to the
„pěst dělnické třídy“.
show.
Letná Parks, Prague; 1 May 1975
In 1990 we founded the picture agency Signum and had
this photo printed as a poster. It was sold out within one
week – many people wanted to have an ironic reminiscence of the “fist of the working class”.
12
13
Praha, Holečkova ulice; 1970
Holečkova Street, Prague; year 1970
Praha, Karmelitská ulice; rok 1969
Rovněž jedna z fotek, které jsem znovuobjevil až po dlouhých letech. Tahle paní
Likewise, one of those photographs I rediscovered after many years. This lady
Českoslovenští komunisti odmítli navštívit sjezd jugosláv-
budívala pozornost. Vědělo se, že v kočárku vozívá panenky a plyšové medvídky.
attracted attention. It was known that she carried dolls and plush bears toys in
ských komunistů, protože ti se postavili proti okupaci Čes-
the pram.
koslovenska sovětskými vojsky. Na podporu Jugoslávců se
konala v Praze demonstrace. Ten den jsem zrovna nebyl
ve formě, měl jsem nohu v gypsu. Opřel jsem se o berle
a zmáčkl spoušť.
Karmelitská Street, Prague; year 1969
Czechoslovak communists refused to participate in
Yugoslav communists’ congress because they opposed the
occupation of Czechoslovakia by the Soviet army. In
support of the Yugoslavs there was a demonstration in
Prague. I was not in form that day, my leg was in plaster.
I propped up against my crutches and pressed the release.
14
15
Praha, Václavské náměstí; rok 1972
Praha , Strahovské koleje; rok 1970
Milenci na jednu noc, z cyklu Noční Praha. Když jsem
Občas jsme dělali na kolejích mejdany. Muž na fotce byl
odcházel z herny U Nováků, kde jsem hrával šachy, měl
můj nejlepší kamarád, taky fotograf – amatér. Ti dva se po
jsem ve fotoaparátu poslední snímek. Bylo po půlnoci
skončení studií vzali. Jejich fotku jsem objevil v archívu až
a nějaký Arab si odváděl do hotelu prostitutku.
po dvaceti letech, když jsem připravoval knihu Lidé, které
jsem potkal.
Wenceslas Square, Prague; year 1972
Lovers for one night, from the cycle Night Prague. When
Strahov campus, Prague; year 1970
I was leaving the gaming-house U Nováků, where I used
From time to time we had a party at the studentīs hostels.
to play chess, I had the last shot in my camera. It was
The man in the picture was my best friend, also a
after midnight and an Arab was taking a prostitute into
photographer – amateur. Those two got married after the
a hotel.
completion of their studies. It was only after twenty years
when I discovered that photo of theirs in the archives
when I was preparing the book Lidé (People) who
I had met.
16
17
Praha, Národní třída; rok 1976
Národní Avenue, Prague; year 1976
Praha, ve staré dřevěné tramvaji, konec 60. let
In an Old Wooden Tram, Prague; End of the 1960s
Šli jsme s kamarádem Honzou Všetečkou po Národní třídě. Fotil jsem přiopilého
We walked with my friend Honza Všetečka along Národní Avenue. I was taking
Tvářila se naprosto nezúčastněně, protože věděla, že se po ní všichni dívají. Sta-
She posed entirely uncommitted, for she knew that everybody is looking at her.
Honzu, jak líbá malinkou babičku, která je na téhle fotce neostrá vlevo. A při
a photo of tipsy Honza kissing a smallish granny who is unfocused in this photo
rému pánovi to taky nedalo. Je to jedna z mých prvních fotek fotografovaných
An old man could not resist either. It is one of my first co-called off-the-hip pho-
tom setkání vznikl i snímek pána s odrazem ve skle.
on the left. And it was at this encounter when the picture of a man reflected
tzv. od pasu.
tographs.
in the glass came into being.
18
19
Praha, Pod Palmovkou; rok 1970
Pod Palmovkou, Prague; year 1970
Praha, Michalská ulice; rok 1973
Michalská Street, Prague; year 1973
Tenkrát jsem vnímal čoudící lokomotivu uprostřed Libně jako velkou romantiku.
That time I perceived a smoking steam-engine in the centre of Libeň as a great
Jako studenti jsme často chodili do vinárny Blatničky na „růžák“. Ten den jsem
As students we often used to go to Blatnička wine-bar to have some rose wine.
Ekologové by dnes šíleli, stejně jako kdysi lidi v okolí tratě. Já tam totiž něja-
romance. Environmentalists would go mad this day, in the same way as the
to nějak přehnal a šel se provětrat před vinárnu, kde jsem narazil na tuhle
I rather overdid it that day and went outside the wine shop to get some fresh
kou dobu bydlel.
people in the surrounding of the railway-tracks did. That is, I lived not far away
slečnu. Řekla mi, že prodává na Malém náměstí v prodejně pro rybáře. Nějak mi
air where I came across this young lady. She told me she was working as a shop
for some time.
to k ní nesedělo. Jenže čas zařídil pointu: v roce 2000 jsem měl výstavu na Sta-
assistant in the Malé Square in a shop for fishermen. Somehow, it did not seem
roměstské radnici v Praze a do zápisu mi jedna návštěvnice napsala: Pane
right. Only the time arranged the point: in 2000 I set up an exhibition at the
Kučero, opravdu jsem prodávala v prodejně pro rybáře, stala jsem se vedoucí
Old-Town Town Hall and a lady wrote in the visitorsī book: Mr Kučera, I was
a pracuji v oboru dodnes.
really selling goods in the shop for fishermen. I became the manageress and
I have been working in this field up to the present day.
20
21
Praha, Krakovská ulice; rok 1975
Praha, Petrská ulice; rok 1975
Petrská Street, Prague; year 1975
Podíval jsem se, nevím proč, nahoru, a spatřil ji. Chodila
Právě přivezli slepičí vnitřnosti a hned vznikla před speciálním obchodem fronta.
Chicken entrails were delivered and a queue immediately formed outside a spe-
sem a tam a strašně se nudila, prodavačka z Domu módy.
Droby byly levné.
cial shop. The offal was cheap.
Zamířil jsem na ni z ulice teleobjektiv a čekal, až si mě
všimne.
Krakovská Street, Prague; year 1975
I looked up, I do not why, and got view of her. She drifted
around, horribly bored; a shop assistant of the House of
Fashion. I aimed the telephoto lens at her waiting for her
to take notice of me.
22
23
PRAHA 1969 – 2010
JAROSLAV KUČERA
24
25
Praha, Vodičkova ulice, herna U Nováků; rok 1970
Když jsem zrovna nehrál šachy, tak jsem se motal u kulečníku. Ale tolik „učitelů“
jako tahle mladá dáma, to jsem bohužel nikdy neměl.
Gaming House U Nováků, Vodičkova Street, Prague;
year 1970
Praha, Vodičkova ulice, herna U Nováků; rok 1972
Fotografie ze seriálu Prohraná partie. Když jsem neměl s kým hrát, díval jsem
Gaming House U Nováků, Vodičkova Street, Prague;
year 1972
When I was not playing chess at that moment, I milled about the billiards. But
se, jak hrají staří mistři. Hráči sedávali v klasických kavárenských boxech, hnědá
A photograph of a series A Lost Game. When there was nobody to play against,
unfortunately, I never had so many “instructors” as this young lady did.
kůže, silně zakouřeno, nádherná atmosféra. Sledoval jsem jejich partie a občas
I observed the old masters play. They used to sit in classical cafe boxes, brown
je i fotil.
leather, heavy smoke, splendid atmosphere. I looked at their games, and
sometimes I took some photos.
26
27
Praha, Václavské náměstí, bufet Koruna; rok 1972
Buffet Koruna, Wenceslas Square, Prague; year 1972
Praha, Václavské náměstí, bufet Jalta; rok 1970
Buffet Jalta, Wenceslas Square, Prague; year 1970
V nejvyhlášenějším pražském bufetu té doby měli knedlíky s houbovou omáč-
The most renowned Prague buffet of that time served dumplings with mushroom
Denně jezdil na svém vozíčku po Václaváku, po Příkopech a vjížděl i do bufetů
He used to ride his wheelchair daily around the Václavské Square, along Na Pří-
kou za 2,60 Kčs. Chodil jsem tam na ně často a většinou měl u sebe Leicu.
sauce for Kčs 2.60 (Two Czechoslovak crowns and sixty hellers). I often used to
a restaurací a prodával Večerní Prahu. Pokud jsem si nepochutnával na smažen-
kopě Street, also entering snack bars and restaurants, selling the Večerní Praha
go there, mostly with my Leica camera.
kách nebo na párku v bufetu Koruna, zašel jsem do nedaleké Jalty na rybí
(Night Prague) newspapers. Unless I was enjoying deep-fried meatballs, or
pochoutky, kde toho kamelota krmívala paní kuchařka.
frankfurters at the Koruna buffet, I dropped in the near-by Jalta for fish delicatessen, where this news-boy used to be fed by a lady, the chef.
28
29
Praha, Vršovice, Kulturní dům Eden; rok 1990
House of Culture Eden, Vršovice, Prague; year 1990
Praha, Žižkov, bar U Pytlíčků; rok 1999
Night Club U Pytlíčků, Žižkov, Prague; year 1999
Sexuální revoluce se v Čechách dostavila vzápětí po revoluci sametové. A s ní
Sexual revolution came into Bohemia immediately following the velvet revoluti-
Servírka Bára seděla u baru, pila pivo. Pak se mě zeptala, kdy ji budu fotit.
Waitress Bára was sitting at the bar drinking beer. Then she asked me when
i vznik Nezávislé erotické iniciativy, politické strany, která hlásala aktivní pří-
on. And with it the emergence of the Independent Erotic Initiative, a political
Říkám: Teď to není ono, nejlepší by bylo, kdyby se něco stalo. V tom se chtěla
I was going to take photos of her. I say: It is not the right time now, the best
stup k sexu a řešení mezilidských vztahů erotikou. Na prvním sjezdu stylově
party that proclaimed an active approach to sex and solution of interpersonal
napít, ale její černé rukavice byly moc kluzké. Půllitr jí vyletěl z ruky a… foťák
would be if something happened. At that she was going to have a drink, but her
vítala delegáty polonahá hosteska.
relations through erotism. An almost naked hostess welcomed delegates on the
jsem měl stejně v brašně. Tak jsem jí aspoň pomohl sesbírat střepy.
black gloves were too slippery. The pint slipped from her hand and... all the
first convention.
same, my camera was in the bag. So I helped her pick up the slivers of glass,
anyway.
30
31
Praha, Václavské náměstí; 23. listopadu 1989
Wenceslas Square, Prague; 23 November 1989
Praha, Václavské náměstí, u Národního muzea;
prosinec 1989
At the National Museum, Wenceslas Square, Prague;
December 1989
Fotka ze dne, kdy se komunistická strana ještě nevzdala mocenského monopolu,
A photo from the day, when the communist party still did not give up its power
zatím bolševici v ústavě nezrušili článek o své vedoucí úloze. Proto jsou tváře
monopoly, so far the Bolsheviks had not cancelled in the constitution an article
Od prvních listopadových shromáždění uplynul už měsíc, ale pořád bylo na ulicích
A month went by from the first November gatherings, but there was always
demonstrantů vážnější než v pozdějších dnech – ještě je v nich vidět nerozhod-
on their leading role. That is why the demonstrants’ faces are more serious than
za co demonstrovat: takzvaně se dobýval parlament, tlačilo se na poslance, aby
something to demonstrate against: the parliament was, so-called, to be conque-
nost a obava, jak to celé dopadne.
in the following days – irresolution and anxiety are seen in them, with no
zvolili Václava Havla prezidentem země. Záběr vznikl na jedné z posledních před-
red, there was a pressure on the members of parliament to elect Václav Havel as
certain outcome of it all.
vánočních demonstrací.
president of the country. The view was taken at one of the last pre-Christmas
demonstrations.
32
33
Praha, Bubny; rok 2005
Bubny, Prague; year 2005
Praha, Bubny; rok 2005
Láďa, opravář vagónů. Když jsem do prastaré fabriky přišel fotit a dali jsme se
Láďa, the carriage mechanic. When I came to the time-honoured factory to take
Každý den si Zdeněk oblékl tenhle mundůr a podomácku
do řeči, vypadlo z něho, že zná moje fotky z internetu. A nabídl se, že mi udělá
some photographs and we began to talk, I found out that he knew my photos
vyrobenou masku, aby vyrazil do lakovny dát repasovaným
nové webovky.
from the Internet. And he offered to fix up new web-sites for me.
vagónům nový kabát. A vagóny pak mohly po České republice vyrazit v soupravě, s výstavou fotek Sebastiãoa Salgada Workers.
Bubny, Prague; year 2005
Every day Zdeněk put on this outfit and a home-made
mask so that he could make for the paintshop to put
a new coat on the updated railway carriages. Then the
carriages could start travelling across the Czech Republic
in a set, with an exhibition of photos by Sebastião Salgado Workers.
34
35
Praha, pasáž Lucerna; rok 2010
Lucerna Arcade, Prague; year 2010
Praha, Hlavní nádraží, hala u Fantovy
kavárny; rok 2010
Odvahu vyfotit tyhle milence mi pomohlo pár panáků, které jsem vypil s kama-
A few shots gave me the courage to take a photo of this courting couple, we
rádem Filipem v kavárně a knihkupectví U Řehoře Samsy. Někdy je alkohol uži-
drank with my friend Filip at the cafe and bookshop U Řehoře Samsy. Alcohol is
Dceru známého, studentku grafické školy, jsem se snažil
tečný.
sometimes helpful.
učit, jak fotit lidi. Při téhle lekci jsme bloumali Hlavním
nádražím, kde jsem uviděl kluka, Itala z nějaké výpravy,
jak volá ze staré telefonní budky.
Hall at Coffee Loung Fanta, Main Railway
Station, Prague; year 2010
I tried to teach a daughter of an acquaintance of mine,
a student at a school of graphics, how to photograph people. At this lesson we wandered around the Main Station,
where I saw a boy, an Italian from an excursion tour,
calling from an old phone booth.
36
37
Praha, velký sál Lucerny; rok 2010
Great Lucerna Hall, Prague; year 2010
Praha, Velký sál Lucerny; rok 1972
Pozval mě kamarád, jeho dcera měla maturitní ples. Řekl jsem si půjdu, ale
A friend of mine invited me, it was his daughter’s graduation ball. I said to
Tenkrát se na školních plesech tančil hlavně „holanďan“.
s foťákem, a střihnu si po skoro čtyřiceti letech zase ples. Všichni kolem se sví-
myself I would go, but only with my camera and, after forty years, I would enjoy
Byl to svižný tanec – něco mezi džajvem a rokenrolem.
jeli, jen on tam stál jak kůl v plotě.
one more ball. All of them were wriggling on the dancing floor, only he was standing there like a derelict.
Great Lucerna Hall, Prague; year 1972
At school balls at that time, the “Holland” dance was the
most popular. It was a supple dance – someting between
jive and rock-and-roll.
38
39
Praha, metro, trasa B; rok 2009
Underground, line B, Prague; year 2009
Praha, Lublaňská ulice; rok 1974
Po Praze chodím většinou s Canonem na krku a někdy se podaří zajímavě vidět
I stroll around Prague mostly with a Canon camera on my neck, and
Od svých tří let putoval po dětských domovech, až skončil
i úplně obyčejnou situaci odjíždějícího vlaku.
sometimes I happen to see even an ordinary situation of a leaving train in an
v pasťáku v Lublaňské ulici na Vinohradech, odkud neu-
interesting way.
stále utíkal. Za trest ho ostříhali dohola. Jeho naděje na
normální život byla mizivá. Do pasťáku jsem se podíval
díky reportáži pro jeden časopis. Ale z reportáže nebylo
nic, ředitel si nepřál žádné focení. „Kde je tady záchod?“
zeptal jsem se ho. Tím jsem se dostal z jeho dozoru a tajně jsem nafotil jeden kinofilm.
Lublaňská Street, Prague; year 1974
From the age of three he had been wandering around
children’s homes until he finished in a juviey in Lublaňská
Street in Vinohrady, from where he constantly kept escaping. As a punishment his hair was cut close. His hope for
a normal life was slim. I visited the house of correction
thanks to a reportage for a magazine. But nothing came
out of the reportage, the director did not allow any photos
to be taken. “Where is the lavatory?” I asked him. In this
way I got out of his supervision and secretly shot one roll
of film.
40
41
Curuculum vitae | Curuculum vitae
Fotograf | Fotographer Jaroslav Kučera
Narodil se 19. prosince 1946 v obci Ředhošť, okres Litoměřice. V roce 1966 maturoval
He was born on 19 December 1946 in the municipality of Ředhošť in the Litoměřice
Moldávie (1978 – 1981)
1995 – Kladno – Malá galerie spořitelny
na Střední průmyslové škole stavební v Mělníku. Následujícího roku zahájil studium na
district. In 1996 he graduated from the Secondary School of Civil Engineering in Měl-
Pražská periférie – štíty domů (1986 – 1992)
1995 – Cheb – Galerie G4
Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Bydlel ve strahovských
ník. The following year he commenced studies at College of Civil Engineering at the
Sametová revoluce (1989)
1996 – Praha – Galerie „13“
kolejích – a tam se stal spoluzakladatelem Fotoklubu Strahov, z něhož vzešlo několik
Czech Technical University in Prague. He was accommodated at the Strahov campus,
Židovské hřbitovy (1990 – 1991) – se skupinou Signum
1996 – Praha – Pražský dům fotografie
později známých fotografů (Miroslav Machotka, Zdeněk Lhoták, Eva Hejdová). Zde také
where he became a co-founder of the Strahov Fotoclub, from which later arose seve-
Sudety (od r. 1990)
1998 – Berlín – České kulturní centrum
poprvé veřejně vystavoval.
ral known photographers (Miroslav Machotka, Zdeněk Lhoták, Eva Hejdová). It was
I taková je Praha (od r. 1996)
1998 – Drážďany – Galerie Neue Zeiten
here where he conducted exhibitions for the first time.
Pražské hospody (od r. 1997)
1998 – Vilnius – Galerie Litevské fotografické společnosti
Kameny a násilím proti globalizaci (2000)
1999 – Haag – Konzulát České republiky
1999 – Duisburg – Wasserturn galerie (společně s Viktorií Rybákovou a Janem
V roce 1969 byl při fotografování prvního výročí okupace Československa armádami pěti státu Varšavské smlouvy zatčen, několik týdnů vězněn ve věznici na Pankráci.
Ovšem právě tady a vlastně díky tomu se Jaroslav Kučera rozhodl stát fotografem.
occupation by the Soviet Army, he was arrested and kept in the Pankrác prison for
Vagóny pro Salgada (2005)
Nicméně ČVUT dostudoval – absolvoval roku 1973 a získal titul stavebního inženýra.
several weeks. However, in this very place and, actually, thanks to that, Jaroslav
Lidé, které jsem poznal – portréty (od r. 2004)
Ihned po státnicích ovšem započal svoji existenci fotografa na “volné noze“. Živil se
Kučera decided to become a photographer. Nevertheless, he completed his studies at
Pasáž (od r. 2008)
1999 – Wessel – Wasserturn galerie
zakázkami, například pro některé časopisy a státní podniky, ovšem nerezignoval na vol-
the ČVUT – he graduated in 1973 obtaining the title of a civil engineer. Immediately
Arménie (od r. 2010)
1999 – Bratislava – Dům VPN (společně s Janem Šibíkem)
nou tvorbu.
after the state examinations he started to earn living as a “freelance” photographer.
Po roce 1989 stál u zrodu české fotografické skupiny Signum a v roce 1996 se
stal členem mezinárodní agentury Bilderberg Hamburg. Nadále se profesionálně věnuje
fotografii. V roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských
42
In 1969, while taking photographs at the first anniversary of Czechoslovakia’s
Samcem)
2000 – Praha – Amadeus Prag
He was earning his living by commissions, for example from some magazines and
Samostatné výstavy:
2000 – Berlín – České kulturní centrum
state enterprises, however, he did not give up the free creation.
Solo Exhibitions
2001 – Praha – World Web foto Gallery
After 1989 he stood at the emergence of the Czech Signum Photographic
1969 – Praha – Strahovské koleje
2001 – Plzeň – Městská radnice
protestů proti globalizaci hlavní cenu – titul Fotografie roku. Se snímky z téže události
Group, and in 1996 he became a member of Bilderberg Hamburg international agency.
1975 – Praha – Výstavní síň Fotochemy
2001 – Sarajevo – Galerie kavárny Čulhan
získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Od
Up to the present day he has applied himself to professional photography. In 2000,
1975 – Olomouc – Galerie V podloubí
2002 – Kladno – Malá galerie spořitelny
roku 2007 provozuje knižní nakladatelství JAKURA.
he obtained the main award – a title of the Photography of the Year, in the contest
1977 – Praha – Galerie U jednorožce (společně s Janem Všetečkou)
2002 – Praha – Staroměstská radnice
of the Czech Press Photo for a photograph from Prague protests against globalizati-
1977 – Brno – Funkův kabinet
2003 – Praha – Galerie Na schodech
on. With his snapshots of the same event he was awarded the first prize in the Aktu-
1979 – Olomouc – Galerie V podloubí
2003 – Berlín – České kulturní centrum
alita category of the Fuji Euro Press Photo Awards 2000 competition. Since 2007 he
1983 – Praha – Výstavní síň Fotochemy
2004 – Lvov – Palác umění
has been running the JAKURA Literary Publishing House.
1990 – Basel – Galerie No Name
2005 – Kyjev – RAphoto Gallery
1990 – Freiburg – Stadtbibliothek
2005 – Praha – Nikon Gallery
Volné tématické cykly:
1992 – Brno – Stará radnice
2005 – Kyjev – Dům umělce, Galerie Majstěrna
Free Thematic Cycles
1994 – Freiburg – Galerie Schwarzeskloster (společně s Danou Kyndrovou)
2005 – 12 nádraží v České republice (vlak Leica Gallery Prague)
Setkání s člověkem (70. léta)
1994 – Basel – Galerie No Name
2006 – Brusel – Pražský dům
Komunistické slavnosti (1969 – 1989)
1994 – Denver – Temple Emanuele
2009 – Praha – Literární kavárna U Řehoře Samsy
Mělnická vinárna (1976 – 1982)
1995 – Amiens – Galerie Jacques Tati
2009 – Praha – Literární kavárna U Řehoře Samsy
43
2009 – Roztoky – Galerie Academic
2001 – Kodaň – Fujifilm Euro Press Photo Awards 2000
1992 – Cheb – Galerie G4
Moravská galerie Brno
2009 – Praha – 32. Salon ZENTIVA (se sochařem Václavem Frýdeckým)
2001 – Praha – Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka – Kamenná
1992 – České Budějovice – Galerie Dílo
Svaz českých fotografů
1993 – Freiburg – Státní galerie Marienbad
Galerie Hlavního města Prahy
Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci
2009 – Praha – Smart Gallery (s Jiřím Egertem)
krása barokní Prahy
2009 – Praha – Beseda – Ars Pragensis
2002 – Praha – Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka – Romové
1993 – Štrasburk – Fnak galerie
2010 – Praha – Poštovní minigalerie Klubu gentlemanů Žižkov
2002 – Leverkusen – Kulturabteilung Bayer – Junge Tschechische Kunst
1993 – Plzeň – galerie X Centrum Maecenas
2010 – Hořice v Podkrkonoší – Muzeum Hořice
2002 – New York – Leica Gallery – Česká dokumentární fotografie
1994 – Mnichov – galerie Alfreda Kubina
Ceny:
2010 – Levice – Dobóovský kaštieľ
2003 – Praha – Leica Gallery Prague – Dárek na rozloučenou
1994 – Regensburg – Museum Ostdeutsche
Prizes
2003 – Český Krumlov – Galerie Doxa – President a disident
1994 – Frankfurt n/Mohanem – Palais Jalta
1971 – Teplice – Stříbrná jehlice Svazu českých fotografů
Účast ve skupinových výstavách (výběr):
2003 – Ostrava – Galerie Opera – Současná česká dokumentární fotografie
1994 – Turín – Muzeo automobile
1995 – Praha – Czech Press Photo – Grant primátora Prahy, 2. cena – kategorie
Participation in Group Exhibitions (Selection)
2004 – Praha – Staroměstská radnice – Listopad 1989
1994 – Jeruzalém – Universitní knihovna
1977 – Praha – Fotochema – Skupina Setkání
2005 – Praha – Městská knihovna – Česká fotografie 20. století
2001 – Berlín – České centrum
1989 – Praha – PKOJF – Salon užitého umění pražských výtvarných umělců
2005 – Praha – Staroměstská radnice – Czech Press Photo
2001 – Norrköping – ABF galery
1991 – Denver – Colorado photographic Center – The Wall
2008 – Bruntál – Muzeum – Magie české fotografie
2001 – Stockholm – České centrum
1996 – Praha – CD foto Bler – Fotoarchiv budoucnosti
1992 – Chicago – The Art Institute – What‘s New Prague
2008 – Brno – Moravská galerie – Třetí strana zdi
2002 – Prostějov – Muzeum Prostějovska
1998 – Praha – Czech Press Photo – 1. cena – kategorie Aktualita série, 3. cena
1994 – Praha – Mánes – Česká fotografie 1989-1994
2008 – Praha – Staroměstská radnice – Czech Press Photo
1995 – Praha – Staroměstská radnice – Czech Press Photo
2009 – Brusel – České kulturní centrum – Via Lucis
Výstavy s tématem historické architektury:
1996 – Praha – Pražský hrad – Hledání a jistoty
2009 – Bonn – Museum Mile – Česká fotografie 20. století
Exhibitions of Topics of Historic Architecture
1996 – Praha – Ambit kláštera Františkánů – Leica Magic Moment
2009 – Praha – Ambit Františkánů – Jan Palach
1987 – Řím – Palazzo Barberini
1996 – Praha – Staroměstská radnice – Czech Press Photo
2009 – Praha – Staroměstská radnice – Rok 1989 očima fotografů
1988 – Bologna – Palazzo de Renzo
1997 – Brno – Dům umění – Jistoty a hledání v české fotografii 90. let
2009 – Brusel – Stálé zastoupení ČR v Bruselu – Via Lucis
1988 – Moskva – Veletržní palác
1997 – Praha – Ambit kláštera Františkánů – Výročí časopisu Týden
2009 – Bratislava – Dům umění – Via Lucis
1989 – Dortmund – Městská radnice
2001 – Kodaň – Fujifilm Euro Press Photo Awards 2000 – 1. cena
1998 – Praha – Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka – Václav Havel
2009 – Praha – Dům U Kamenného zvonu – Tenkrát na Východě
1989 – Helsinky – Městská radnice
2002 – Praha – Fujifilm Euro Press Photo Awards 2001 – 3. cena v národní
1998 – Praha – Staroměstská radnice – Czech Press Photo
44
Účast na výstavách fotografické agentury SIGNUM (výběr):
1999 – Praha – Starý královský palác – Ten Years After 1989-1999
Participation in Exhibitions of the SIGNUM Photographic Agency
1996 – Praha – Czech Press Photo – 1. a 3. cena – kategorie Každodenní život
série, Cena firmy Konica
– kategorie Každodenní život série
1990 – Praha – Veletržní palác
1999 – Chicago – Chicagské kulturní centrum – Česká fotografie 90. let
Reportáž série, 3. cena – kategorie Lidé, o nichž se mluví
2000 – Praha – Czech Press Photo – Hlavní cena – Fotografie roku, 1. cena –
kategorie Aktualita série, 2. cena – kategorie Každodenní život
série
2001 – Praha – Fujifilm Euro Press Photo Awards 2000 – Hlavní cena v národní
soutěži
soutěži
2005 – Praha – Czech Press Photo – 2. cena – kategorie Portrét, 3. cena –
Zastoupení ve sbírkách:
kategorie Portrét série
Representation in Collections
1999 – Praha – Staroměstská radnice – Rok 1989 očima fotografů
1990 – Praha – Výstavní síň Fotochemy
2000 – Praha – Obecní dům – Společnost před objektivem 1918-1989
1991 – Brno – Dům umění
ICP New York
2000 – Praha – Staroměstská radnice – Proměny Prahy
1992 – Paříž – Židovské muzeum
Life Magazin New York
2000 – Praha – Staroměstská radnice – Czech Press Photo
1992 – Praha – Staronová galerie
Colorado Photographic Art Center Denver
45
Literatura | Literature
Autorské knihy:
Benešová, Zdeňka | Flídrová, Dana | Součková, Taťána | Prahl, Roman | Vybíral,
Dufek, Antonín: Společnost před objektivem 1918 – 1989; Brno, Moravská gale-
Volf, Petr: Svědek; Reflex, 2002, č. 42
Authorīs Books
Jindřich: Národní divadlo: historie a současnost budovy; Praha, Národní divadlo
rie 2000
Chuchma, Josef: Černobílý svět Jaroslava Kučery; Týden, 2002, č. 41
Mrázková Daniela: Lidé, které jsem potkal; Praha, KANT 2002
1999
Zika, Adolf: Poslední kniha století; Praha Zipo film 2000
Váňova, Magdalena: Kučera zachycuje okraj společnosti; Hospodářské noviny
Hule, Miroslav: Rybáři na Třeboňsku; Praha, JAKURA 2009
Horyna, Mojmír | Hojda, Zdeněk | Zahradník, Pavel | Fidler, Petr | Kropáček, Jiří |
Mrázková, Daniela: Czech Press Photo: fotografie desetiletí; Praha, Czech Photo
2002, č. 196
Fučíková, Eliška | Novák, Zdeněk | Šefců, Ondřej | Vojta, Jan | Nejedlý, Vratislav |
2004
Matějů, Věra: Fotografie Jaroslava Kučery; Fotografie magazín, 2002, č. 11
Katalogy k autorským výstavám:
Pelant, Pavel | Marková, Nina: Valdštejnský palác v Praze; Praha, Gema Art
Kolektiv autorů: Naučte se komponovat kreativně, Brno, Zoner Press 2010
Pospěch, Tomáš: Co všechno znamená člověk; Právo, 2003, č. 10
Catalogues for Authorīs Exhibitions
2002
Suk, Jiří: Jan Palach; Praha, Pražský dům fotografie a KANT 2009
Mrázková, Daniela: Jaroslav Kučera; PhotoArt, 2007, 9. září
Mach, Jan: Setkání s člověkem; Praha, Fotochema 1975
Baran, Ludvík: České Budějovice; Praha, Pavel Dobrovský – BETA 2005
Birgus, Vladimír | Pospěch, Tomáš: Tenkrát na Východě (Češi očima fotografů
Jiráčková, Blanka: Rozhovor s Jaroslavem Kučerou; Ateliér, 2009, č. 6
Remeš, Vladimír: Jaroslav Kučera; Brno, Moravská galerie 1977
Homolová, Marie: Západočeské lázně; Praha, Pavel Dobrovský – BETA 2006
1948 – 1989); Praha, KANT 2009
Mrázková, Daniela: Jaroslav Kučera; Praha, Fotochema 1983
Homolová, Marie: Karlovy Vary; Praha, Pavel Dobrovský – BETA 2007
Filmy:
Články (výběr)
Ptáček, Josef: Jaroslav Kučera; Brno, Stará radnice 1992
Mrázková, Daniela | Kučera, Jaroslav: Sudety; Cheb, Galerie G4 1995
Publikace vydané nakladatelstvím JAKURA:
Illek, Zdeněk: Fotografie und Malerei tschechischer Künstler; Duisburg, Wasser-
Publications published by JAKURA Publishing House
Articles (Selection)
Films
Signum (P. Jasanský, J. Kučera, D. Kyndrová, J. Ptáček, J. Vaniš), režie Josef Har-
Schreiber, Hugo: Cesty a výpravy Jaroslava Kučery; Revue Fotografie, 1974, č. 4
van, Praha, Česká televize 1994.
Kúzlo fotografie, režie Matej Mináč, Slovensko 2006.
turn galerie 1999
Karbaš, Jiří: Liliana Maftei; Praha 2007
Jírů Václav: Fotografovo setkání s člověkem; Tvorba, 1975, č. 14
Mrázková, Daniela: Jaroslav Kučera; Praha, Staroměstská radnice 2002
Urban, Jiří: František Ronovský; Praha 2007
Mach, Jan: Pasťák; Revue fotografie, 1976, č. 1
Staňková, Iva | Kučera, Jaroslav: Vagony pro Salgada; Praha, Leica Gallery
Pěšky 1. světovou válkou | Objektivem neznámého vojáka; Praha 2009
mou: Jaroslav Kučera ve Fomě; Československá fotografie, 1983, č. 10
Prague 2005
Dvořák, František: Václav Frydecký; Praha 2009
Remeš, Vladimír: Post factum: dvakrát v akci; Československá fotografie,
32. Salon Zentiva; Praha, Zentiva 2009
Hule, Miroslav | Kučera, Jaroslav: Rybáři na Třeboňsku; Praha 2009
1990, č. 1
Janata, Michal: Jaroslav Kučera: Sudety; Ateliér, 1995, č. 26
46
Publikace o architektuře:
Publikace, spoluúčast (výběr):
Remeš, Vladimír: Proměny Prahy objektivem JK; Xantipa, 1996, č. 12
Publications on Architecture
Publications, Copartnership (Selection)
Třeštík, Tomáš: Primátorský grant (danajský dar pro JK); Fotografie magazín,
Šnejdar, Josef a kolektiv autorů: Národní divadlo 1983; České Budějovice, Praha,
Škorpil, Josef: Pražské metro ‘78; Praha, Panorama 1978
1996, č. 11
Pozemní stavby České Budějovice & Videopress MON 1983
Karbaš, Jiří: České výtvarné umění v architektuře 1945 – 1985; Praha, Odeon
Žák, Petr: Fotograf na E55; Advanced (foto video ), 1999 č. 4
Šnejdar, Josef: Národní divadlo; České Budějovice, Praha, Pozemní stavby České
1985
Remešová, Michaela: Hospodský svět JK; Nedělní Blesk, 1999, č. 50
Budějovice & Olympia 1987 (doplněné a přepracované vydání)
Mžiková, Marie: Vojtěch Hynais; Praha, Odeon 1990
Moucha, Josef: Jaroslav Kučera: Setkání s člověkem; Ateliér, 2000, č. 13
Pšenička, Ivan a kolektiv autorů: Historie a současnost Prahy 1, Praha: Novinář
Pikhart, Petr | Vít, Jan: Listopad ‘89; Praha, Odeon 1990
Tesař, Milan: Hosti a hostesky; Reflex, 2000, č. 45
a ONV Praha 1, 1990
Moucha, Josef: Příběh Galerie 4; Cheb, G4, 1995
mgd: Demonstrace dokumentuji už více než třicet let; Hospodářské noviny 2000,
Líbal, Dobroslav: Z mapy UNESCO; Praha: Akropolis 1997
Birgus, Vladimír | Vojtěchovský, Miroslav: Jistoty a hledání v české fotografii
č. 223
Horyna, Mojmír: Dientzenhoferové; Praha, Akropolis 1998
90. let; Praha KANT 1996.
Ostruhová, Zlata: Jaroslav Kučera; Top foto, 2001, č. 1
47
ČERNOBÍLE
PRAHA 1969 – 2010
JAROSLAV KUČERA
BLACK-AND-WHITE
PRAGUE 1969 – 2010
JAROSLAV KUČERA
Text: Josef Chuchma
Fotografie: Jaroslav Kučera
Grafická úprava a sazba: Vladimír Nevosad – TYPO-N
Vydalo: Vydavatelství a nakladatelství JAKURA
Tisk: Europrint
Náklad: 500ks | 48 stran
Vydání: první 2010, Praha
Email: [email protected]
ISBN: 978-80-903862-6-6
Download

JAROSLAV KUČERA - Showspace Gallery