DEĞERLER EĞİTİMİ KASIM AYI KONUSU: NEZAKET KURALLARI
Uygulama Tarihi: 18.11.2014
Süreç:
1. Öğretmen nezaket ve nezaketsizlik kavramlarının neler olduğunu sorar.
2.Nezaket davranıĢlarının neler olduğu konuĢulur.
3.Nezaketin bize kazandırdıkları konusu konuĢularak etkinlik sonlandırılır.
TEġEKKÜR EDERĠM
Dünyada en çok söylenen kelimenin ` TeĢekkür Ederim ` kelimesi olduğunu biliyor musunuz ? Artık bugün bu
kelime medeni dünyanın parolası ve Ģifresi olmuĢtur. Parola ve Ģifreyi bilmeyenler içeri giremez ! TeĢekkür
ederim sihirli bir kelimedir. Çünkü söyleyene hiçbir zararı dokunmaz. Her yerde her zaman her Ģeye
teĢekkür edilir. Nerede ne için ne sebeple olursa olsun size teĢekkür edildiğinde mutlaka cevap vermek
gerekir. Susmak olmaz! Ġçinizden sessizce cevap vermek de olmaz! Samimi bir iki kelime ile cevap vermek
Ģarttır. TeĢekküre cevap vermek zor bir iĢ değildir; "ben teĢekkür ederim" "rica ederim" "bir Ģey değil" gibi
birkaç kelime söylemekle nezaket ve kibarlığınızı göstermiĢ olusunuz.
LÜTFEN! LÜTFEN! LÜTFEN!
Lütfen `LÜTFEN` siz hiçbir Ģey söylemeyiniz. YaĢadığınız müddetçe herhangi bir kimseden; maddi manevi
bir Ģey isterken bir Ģey verirken hatta emir verirken dahi söze mutlaka `Lütfen ` ile baĢlayınız. "Lütfen verir
misiniz?" "Lütfen alır mısınız?" "Lütfen yapar mısınız?". Bir ` Lütfen ` ise size çok Ģey kazandırabilir. Çünkü
lütfen kelimesi kibarlığın ve nezaketin temelidir.
ĠSĠM UNUTMAYINIZ !
Yapılan incelemeler göstermiĢtir ki; insan kulağına en hoĢ gelen ses kendi ismidir. Dünyada hiç kimse isminin
unutulmasını veya yanlıĢ söylenmesini hoĢ karĢılamaz. Bu sebepledir ki tanıĢtığınız kimsenin ismini
unutmayınız. Eğer tanıĢtığınız kimsenin ismini ilk söyleniĢte kaçırmıĢ anlayamamıĢ ve öğrenememiĢ iseniz
tekrar sorunuz. Tekrar sormak kesinlikle ayıp değildir. Ayıp olan tanıĢtığımız kimsenin ismini unutmak veya
yanlıĢ söylemektir.
AYAĞA KALKINIZ !
Medeni insanlar yanlarına gelen ve yanlarından ayrılan herkese ayağa kalkarlar. Herkes sözüne size hizmet
etmekle görevli olan kiĢiler dahil değildir. Ayrıca çalıĢma odanıza kim girerse girsin ayağa kalkılır ve oturması
için yer gösterilir ve ziyaretçiniz oturmadan da oturulmaz. Ziyaretçiniz yanınızdan ayrılırken de ayağa kalkılır
ve ayakta uğurlanır.
SELAM VERMEK
Ġnsanlar çok eski çağlardan beri selamlaĢırlar. Selam vermek sevgi saygı ve nezaket ifade eden asil kibar ve
insancıl bir harekettir.
KONUġURKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR
KonuĢurken görgü ve nezaket kurallarına uymak gerekir. Herhangi bir kimseye hitap etmede ilk kural
ifadelerin gayet nazik ve saygılı olmasıdır.
· Dedikodudan kaçınınız. Dedikodunun yüzde yüz doğru olduğunu bilseniz dahi sizden duyulması hoĢ
değildir.· Hiç kimseye duymasını istemediği bir Ģeyi söylemeyiniz. ·Nerede ne zaman ve nasıl konuĢulacağını
biliniz.· KonuĢmaya baĢlayınca kendi kendinizi kontrol etmeyi ve dinleyenleri tesiriniz altında tutmayı biliniz.
· ` Ġyi dinleyici iyi konuĢmacıdır! sözünü hiç unutmayınız.· KonuĢanın sözünü kesmeyiniz.
· Özel olarak konuĢan iki kiĢiye kulak misafiri olmanın çok ayıp olduğunu biliniz.
· DavranıĢlarınızın tavır ve hareketlerinizin daima mütevazi hoĢ ve zarif olması gerektiğini aklınızdan hiç
çıkarmayınız.· Bütün konuĢmalarınızda `Sen` yerine `Siz` diye hitap ediniz. (Ancak çok yakın samimi ve
yaĢıtınız olan kimselere `sen` diye hitap edilebilir.)
ĠYĠ BĠR DĠNLEYĠCĠ OLMAK
` Söz gümüĢ ise sükut altındır.`Atasözü susmanın ve dinlemenin değerini ne güzel anlatmaktadır. Kibar ve
nazik insanlar iyi bir dinleyici olmak zorundadırlar. Ġyi bir dinleyici olmak sadece görgü ve nezaketin gereği
değil hayatta baĢarılı olmanın da Ģartıdır.Ġyi bir dinleyici olmak doğuĢtan getirilen bir özellik değildir. Ġstek ve
irade ile kazanılan üstün bir özelliktir.
Download

NEZAKET KURALLARI NELERDİR