ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ
2014–2015
Eğitim Öğretim Yılı
Etkinlik Havuzu
KASIM AYI
+4 YAŞ
AYIN TEMASI
-
Kızılay Haftası (29 Ekim- 4 Kasım)
-
Atatürk Haftası (10- 14 Kasım)
Dünya Çocuk Kitapları Haftası (Kasım ayının 2. Pazartesisi)
Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİKLERİMİZ
-
Kızılay‟ın bir yardım kurumu olduğunu depremlerde, yangınlarda, sel ve baskınlarında ilk yardım elini
uzatan bir kuruluĢ olduğunu kavrayacağız.
- Mustafa Kemal Atatürk‟ün hangi Ģehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının
adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa olduğunu, hangi okullara
gittiğini, derslerinde çok baĢarılı olduğunu ve öğretmeninin çok sevdiğini, baĢarılı
bir asker olduğunu, kazandığı savaĢları, ülkemizi padiĢahlardan nasıl kurtardığını,
cumhuriyeti nasıl kurduğunu, yaptığı yenilikleri öğreneceğiz.
Çocuk kitapları haftasının ilk kez kitaplara özel bir gün ayırmak düĢüncesiyle 1917 yılında “Amerika
Ġzciler Kütüphanesi” tarafından düĢünüldüğünü ve Türkiye de ilk kez 1946 yılında kutlanmaya
baĢlandığını öğreneceğiz.
- Mustafa Kemal Atatürk‟ün yeni Türk alfabesinin kabulü olan 1928‟de kara tahtanın baĢına geçerek
tüm ulusun baĢöğretmeni olduğunu ve bugünü bütün öğretmenlere armağan ettiğini öğreneceğiz.
YardımlaĢmanın önemi
-
Büyüklere saygı olmak
AYIN KAVRAMLARI








Derin-Sığ
Ġleri- Geri
Alçak - Yüksek
Aynı- Farklı – Benzer
ġekil kavramı
Sesli- Sessiz
Canlı- Cansız
Renk kavramı
AYIN KİŞİSİ

Mustafa Kemal ATATÜRK
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİKLERİMİZ
-
Atatürk‟ün hayatını öğrenmek
-
Doğdu yer ve tarihi, gittiği okulları
-
Atatürk‟ün sevdiği Ģeyleri tanımak
-
Getirdiği yenilikleri öğrenmek
-
10 Kasım 1938 yılında vefat ettiğini
AYIN ŞEKLİ
-
Daire, Üçgen, kare ve dikdörtgen
AYIN DEĞERİ
-
‘‟Nitelikli bireyler olmak…‟‟
Saygı ve HoĢgörü
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİKLERİMİZ
-
Büyüklerimize saygılı olmak
Sıra beklerken saygılı olmak
Çevremizde ki diğer canlılara karĢı saygı
Derste herhangi konuyu söylemek için parmak kaldırmamız gerektiğini .
Söz hakkı almadan konuĢmamız gerektiği .
Ġhtiyaçlarımızı dersten önce gidermemiz gerektiği.
Yerlere çöp atmamamız gerektiği .
AYIN SÖZÜ
“ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
AYIN ÜLKESİ

Hindistan
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİKLERİMİZ

Hintli çocukların ten renginin esmer, saç renginin koyu olduğunu öğrenmeleri,

Nüfusun çok kalabalık olduğu,

Yöresel kıyafetleri çok renkli ve ipektendir.
AYIN MESLEĞĠ:
ÖĞRETMEN
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİKLERİMİZ
Öğretmenlik mesleğinin önemi, öğretmenlerin görevlerinin neler olduğu çocuklara anlatıldı.Öğretmenlerin
öğrencilerini çok sevdiği, öğrencilerine bilgi vererek onlara hayata hazırladığı çocuklara anlatılır.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
AYIN ĠCADI:

BĠLGĠSAYAR
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİKLERİMİZ
-
Bilgisayar, belirli komutlara göre veri iĢleyen ve depolayan bir makinedir.
- Klavye, üzerinde harf, rakam, özel karakterler ve özel fonksiyon tuĢlarının bulunduğu bir bilgisayar giriĢ
birimidir.
Fare, klavyenin yerini almak için geliĢtirilmiĢ bir aygıt değil aksine kullanıcının imleci hareket ettirme
kabiliyetini geliĢtiren bir aygıttır.Ġki veya üç tuĢlu olabilir.
AYIN HAYVANI
„‟Hayvanlar canlıdır.‟‟
KUġLAR
AYIN BÖLGESİ
 AKDENĠZ BÖLGESĠ
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİKLERİMİZ
- Dördüncü büyük bölgemizdir.
- Dağlar geniş yer kaplar. Tarıma ayrılan arazi azdır.
- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
-
Yer fıstığı turunçgil, muz, gül ve soya fasülyesi üretiminde 1. Sıradadır
Muz yalnız bu bölgemizde yetişir.
AYIN SAYISI
1-20 arası ritmik sayma
4 ve 5 sayılarını tanıma
AYIN FEN ÇALIġMA

BALONLARIN ĠÇĠNDE NE VAR?
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ
İSTEDİKLERİMİZ
Çocuklar içine farklı nesneler konmuĢ balonlardan birer
tane alırlar. Aldıkları renge göre gruplarını oluĢtururlar.
Çocuklar balonlara dokunarak içlerinde hangi
malzemelerin olduğunu tahmin etmeye çalıĢırlar.
Balonların içinde ne olduğu, büyüklükleri, sert ya
da yumuĢak olup olmadıkları, kokuları, kullanıldığı
yerler, Ģekilleri hakkında birbirlerine sorular yönelterek
konuĢurlar.
Çocukların tahminleriyle ilgili çizim yapmalarına fırsat
verilir. Neden bu tahminde bulunduklarını söylerler.
Çocukların tahminleri öğretmen tarafından çizimlerin
üzerine yazılır.
Çocukların çizimleri gruplara göre masalara yerleĢtirilir.
Kendilerinde hangi renk balonların olduğunu söylerler.
Çocuklar balonunun içindeki nesneleri çıkararak yapmıĢ
olduğu çizimler ile karĢılaĢtırırlar.
-
Çizimler ve nesneler hakkında konuĢulur.
AYIN BESĠNĠ
„‟Bitkiler de canlıdır.‟‟
Havuç
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ
İSTEDİKLERİMİZ
1
Cildi canlandırır, güzelleĢtirir.
2
Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik bozuklukları ve
osteoporoza karĢı etkilidir.
3
4
Biraz limon ve zeytinyağı ekleyerek hazırlanan havuç salatası zihni açar, öğrenmeyi hızlandırır.
YaĢlanma sürecini yavaĢlatır.
AYIN SPOR DALLARI
 Sörf
ÇOCUKLARIN ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİKLERİMİZ
-
Sörf bir spordur. Deniz dalgalarında yapılır.
-
Sörf tahtasına malibu denir.
-
Sörf yapan kiĢiye sörfçü denir.
AYIN İLGİNÇ SORUSU

ATATÜRK HAYATTA OLSAYDI ONA NE ARMAĞAN ETMEK ĠSTERDĠN?

GÖKKUġAĞI NASIL OLUġUR?
AYIN SANATI

SERAMĠK
AYIN MÜZİK DRAMA VE OYUN ETKİNLİKLE
-
Kulaktan kulağa oyunu
-
Müzik eĢliğinde serbest dans
-
Vücudumuzla fırça drama
-
Atatürk ün askerleri drama
-
Bayrak oyunu
-
Dans eden yağmur drama
-
Keçi ve yavruları oyunu
PARMAK OYUNLARI
-
Atatürk bize ne dedi?
Dedemin gözlükleri
Atatürk’ün atları parmak oyunu
Sayılar parmak oyunu
ÖĞRENECEĞİMİZ ŞARKILAR
-
Bay mikrop
Vücudumuz
Çek çek
TEKERLEMELER
-
Saat dokuzu beĢ geçe
Karga
Kuzu kuzu me
Çan çan çikolata
ŞİİRLER
-
Sağlık mutluluktur
Atatürk
Bayrak yarıya çekilmiĢ
Öğretmenim
Sağlık Çocuklar
AYIN ŞARKILARI
-
Atatürk ölmedi
-
Ellerim tombik tombik
-
Dik dur kardeĢim
-
Öğretmenim canım benim
-
Ġçimdeki organlar
-
Hırsız karga
Download

kasım ayı +4 yaş - Balkanlar Koleji