TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (ÇSGB) bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü, Kanunen zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinin online takibi
için, İSG Katip olarak adlandırılan bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem üzerinden Türkiye’de
kayıtlı olan tüm şirketlerin İSG hizmeti alıp almadıklarını bilgisayar ortamında kolaylıkla
takip edebilmektedir. Böylece İSG hizmeti almayan işverenlere yönelik otomatik olarak cezai
işlem yapılabilmekte, itiraz söz konusu olduğunda işyerleri denetime alınmakta ve itirazlar
incelenerek karar verilmektedir.
ISG Katip İşlemleri Nasıl Yapılır?
ĠĢverenler bu konuda ÇSGB onaylı yetkili ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMLERĠ (OSGB) üzerinden ĠĢyeri
hekimi ve iĢ güvenliği uzmanı görevlendirerek yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirler.
OSGB’ler sözleĢme imzaladıkları iĢyerleri için, iĢyeri hekimi ve iĢ güvenliği uzmanını ĠSG-Katip
sisteminde görevlendirmesi, iĢverenlerin de bu görevlendirmeleri onaylaması gerekiyor.
Kanunda yasal hizmetin İSG Katip’ten karşılıklı onaylamadan itibaren başladığı belirtilmiştir.
Aksi takdirde Devlet nezdinde hizmet alınmamıĢ olarak göründüğü için iĢveren için cezai iĢlem
uygulanabilmektedir. Aynı Ģekilde OSGB’lerde onaylanmamıĢ sözleĢme ile hizmet verdiği için
kapatılmalarına bile neden olacak Ģekilde cezalandırılmaktadır.
Kanunen Zorunlu olan İSG Katip karşılıklı onaylama işlemi için; Hizmet alacak iĢyerinin OSGB’ye
SGK iĢyeri sicil numarasını bildirmesi ve OSGB’nin ĠSG Katip üzerinden görevlendirme yapması. Sonra
da hizmet alan iĢverenin, E-Devlet Ģifresi ile ĠSG Katip sistemine giriĢ yaparak ĠSG hizmeti aldığına dair
ONAY vermesi gerekmektedir ve yasal zorunluluktur.
e-Devlet Şifresi Nedir ve Nasıl Alınır?
e-Devlet, vatandaĢlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. eDevlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan eriĢim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Tek bir
kimlik doğrulaması (Ģifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı
adresten alabilirsiniz: www.turkiye.gov.tr
e-Devlet ġifresini, Ģahsen baĢvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin
(nüfus cüzdanı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili Ģubelerden
alınabilir. ġifre ilk alındığında PTT tarafından iĢlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir.
Bununla birlikte, mobil imza veya elektronik imza kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile
giriĢ yaptıktan sonra Ģifreyi oluĢturabilirsiniz. ISG Katip onaylama iĢlemleri dahil tüm elektronik
hizmetlere eriĢebilmek için TC Kimlik numaranız ve PTT’den almıĢ olduğunuz Ģifre ile sisteme giriĢ
yapmanız gerekmektedir.
Download

ISG Katip İşlemleri Nasıl Yapılır?