KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
2014
LĠSANSÜSTÜ
EĞĠTĠM
ÖĞRENCĠ EL KĠTABI
İÇİNDEKİLER
1-ENSTİTÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI………………………………………………………………2
2-AKADEMİK TAKVİM………………...………………………………………………….…………………………3
3-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU VE KABUL…………………………………………………..4
4-DANIŞMAN BELİRLENMESİ VE DERS KAYDI………………………………………………………….. 5
4.1. Danışman belirlenmesi…….…………………………………………………………………...……….5
4.2.Yeni Kayıt………………………………………………………………………………………………………..6
4.3. Ders kayıtları ve Kayıt Yenileme……………………………………………………………………7
5-ZORUNLU DERSLER VE SEÇMELİ DERSLER……………………………………………..…………..10
5.1.Zorunlu Dersler…………………………………………………………………………………………….10
5.2.Seçmeli Dersler……………………………………………………………………………………………..11
5.3.Başarı Durumu……………………………………………………………………………………………...11
6-TEZ KONUSU VE ÖNERİSİ BELİRLEME…………………………………………………………………12
7-TEZ TESLİMİ………………………………………………………………………………………………………..13
8-MEZUNİYET İŞLEMLERİ………………………………………………………………………………………14
1
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 2007 yılında kurulması ile birlikte kurulan enstitümüz 6 ana bilim
dalından lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.
1-Fizik Ana Bilim Dalı
: Tezli Yüksek Lisans Programı
2-Biyoloji Ana Bilim Dalı
: Tezli Yüksek Lisans Programı
3-Kimya Ana Bilim Dalı
: Tezli Yüksek Lisans Programı
4-ĠnĢaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı :
: Tezli Yüksek Lisans Programı
5-Matematik Ana Bilim Dalı:
: Tezli Yüksek Lisans Programı (Gaziantep
Üniversitesi ile Ortak Program)
6-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı : Tezli Yüksek Lisans Programı
(KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ile Ortak Program)
2
2-AKADEMİK TAKVİM
2014-2015 DERS YILI AKADEMİK TAKVİM
BAŞLANGIÇ
01 Ağustos 2014
01 Ağustos 2014
19 Ağustos 2014
20 Ağustos 2014
27 Ağustos 2014
08 Eylül 2014
01 Eylül 2014
01 Eylül 2014
-------------------15 Eylül 2014
02 Eylül 2014
15 Eylül 2014
12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
29 Aralık 2014
02 Ocak 2015
-----------------12 Ocak 2015
BAŞLANGIÇ
12 Ocak 2015
12 Ocak 2015
27 Ocak 2015
28 Ocak 2015
04 Şubat 2015
02 Şubat 2015
02 Şubat 2015
02 Şubat 2015
-------------------13 Şubat 2015
03 Şubat 2015
16 Şubat 2015
16 Şubat 2015
16 Şubat 2015
01 Haziran 2015
03 Haziran 2015
--------------------15 Haziran 2015
BİTİŞ
------------------15 Ağustos 2014
------------------26 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
12 Eylül 2014
10 Eylül 2014
05 Eylül 2014
11 Eylül 2014
19 Eylül 2014
15 Eylül 2014
26 Aralık 2014
10 Ekim 2014
15 Ekim 2014
09 Ocak 2015
09 Ocak 2015
20 Ocak 2015
16 Ocak 2015
GÜZ YARIYILI
Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Şartlarının İlanı
Öğrenci Başvuruların Kabulü
Kazanan Öğrencilerin Enstitü İnternet Sitesinden İlanı
Asil Öğrenci Kayıtları
Yedek Öğrenci Kayıtları
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin Yatırılması/Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Danışman Ataması
Ders Muafiyet Başvuruları
Ders Muafiyet Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün
Mazeretli Ders Kayıtları
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayı
Enstitülerde Derslerin Başlaması/ Derslerin Sona Ermesi
Seminer Konusu, Tarihi ve Yerinin Enstitüye Bildirilmesi
Tez Öneri Formlarının Enstitüye Teslimi
Yarıyıl Sonu Sınavları
Seminerlerin Enstitüye Teslim Edilmesi
Sınav Not Girişleri
Bütünleme Sınavları
BİTİŞ
-------------------23 Ocak 2015
-------------------03 Şubat 2015
05 Şubat 2015
06 Şubat 2015
11 Şubat 2015
06 Şubat 2015
11 Şubat 2015
20 Şubat 2015
16 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
16 Mart 2015
16 Mart 2015
12 Haziran 2015
12 Haziran 2015
22 Haziran 2015
19 Haziran 2015
BAHAR YARIYILI
Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Şartlarının İlanı
Öğrenci Başvurularının Kabulü
Kazanan Öğrencilerin Enstitü İnternet Sitesinden İlanı
Asil Öğrenci Kayıtları
Yedek Öğrenci Kayıtları
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin Yatırılması/Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Danışman Ataması
Ders Muafiyet Başvuruları
Ders Muafiyet Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün
Mazeretli Ders Kayıtları
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayı
Enstitülerde Derslerin Başlaması/Derslerin Sona Ermesi
Seminer Konusu, Tarihi ve Yerinin Enstitüye Bildirilmesi
Tez Öneri Formlarının Enstitüye Teslimi
Yarıyıl sonu Sınavları
Seminerlerin Enstitüye Teslim Edilmesi
Sınav Not girişleri
Bütünleme Sınavları
RESMİ TATİLLER
28 Temmuz 2014 30 Temmuz 2014
30 Ağustos 2014
04 Ekim 2014
07 Ekim 2014
29 Ekim 2014
01 Ocak 2015
23 Nisan 2015
01 Mayıs 2015
19 Mayıs 2015
Ramazan Bayramı ( Arefe: 27 Temmuz,Bayram 3 Gün)
Zafer Bayramı (Cumartesi)
Kurban Bayramı ( Arefe:3 Ekim,Bayram 4 Gün)
Cumhuriyet Bayramı (Çarşamba)
Yılbaşı (Perşembe)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe)
Emek ve Dayanışma Günü (Cuma)
Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı (Salı)
3
3-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU VE KABUL
1-Yüksek Lisans Alımları Ne Zaman Yapılır
Yüksek Lisans alımları her yıl Güz-Bahar dönemleri olmak üzere yılda 2 defa yapılmaktadır.
2-Kimler başvuru yapabilir
Yurt içinde en az dört yıllık bir fakülteden/yüksekokuldan veya YÖK tarafından eĢdeğerliği kabul edilen
yurt dıĢındaki fakülte veya yüksekokuldan mezun olanlar,
ALES‟ ten baĢvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan almıĢ olanlar ya da GRE veya
GMAT sınavlarından eĢdeğer puan almıĢ olanlar,
BaĢvurulacak Ana Bilim Dalının belirttiği Ģartları taĢıyanlar,
ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.
Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES Ģartı aranmaz.
3-Değerlendirme
Tezli yüksek lisans programlarına baĢvuruda aĢağıda bulunan kriterler göz önünde bulundurulur.
Enstitü değerlendirme tablosu
Başvuru Belgeleri
ALES ( GRE-GMAT)
LİSANS DİPLOMASI
YABANCI DİL SINAVI
(YDS)Zorunlu Değil
ASGARİ
( En az)
55
-------------
Değerlendirmeye
katkı Yüzdesi
% 50
% 40
% 10
Değerlendirme
Başarılarınızın başarı
sıralamasına katılması için not
ortalamanızın 60 ve üzeri
olması gerekmektedir.
ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan
adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Tüm yüksek lisans programları
için asgari başarı notu 60’tır.
4- Kayıt için gerekli belgeler
Adayların, yüksek lisans programlarına baĢvuru ve kayıt yapmaları için aĢağıdaki belgeler gerekmektedir:
1) Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği,
2) Lisans not ortalamasını gösterir not dökümü,(Transkript) aslı veya onaylı örneği,
3) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) BaĢvuru formu. (Enstitü Ġnternet sitesinden temin edilebilir.)
5) Yabancı Dil Belgesi (Zorunlu değildir)
6) 3 Adet Fotoğraf
7) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
4
4-DANIŞMAN BELİRLENMESİ VE DERS KAYDI
4.1.Danışman Belirlenmesi
Yüksek Lisans öğrencisinin danıĢman hocasının nasıl belirleneceği enstitü yönetmeliğinin 33.
maddesinde açıklanmıĢtır.
Madde 33 – (1) DanıĢman; öncelikle EABD‟ de görevli öğretim üyeleri arasından, ilgili ABD kurulunun
teklifi, EYK‟nın kararı ile yarıyıl baĢlangıcından itibaren en geç on beĢ gün içinde atanır. Atanan
danıĢman aynı zamanda tez danıĢmanı olarak görev yapar. Farklı anabilim dalından bir öğretim üyesinin
danıĢman olarak atanması hususunda bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre iĢlem yapılır. Tez
çalıĢmasının niteliği birden fazla danıĢmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danıĢmanı atanabilir.
DanıĢman; yüksek lisans programında açılması kararlaĢtırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı
dersleri belirleyerek, her yarıyılın ilk onbeĢ günü içerisinde enstitüye bildirir. DanıĢman atanıncaya kadar
bu görevi EABD baĢkanı yürütür. Tez danıĢmanı önerisi ilgili EYK onayı ile kesinleĢir.
4.2.Yeni Kayıt
Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıt yaptıran öğrencilere kayıt esnasında otomasyon sistemi
üzerinden kullanıcı adı ve Ģifre tanımlaması yapılır.
Öğrenciler not durumlarının takibini ve ders kayıtlarını sistem üzerinden gerçekleĢtirir.
ġifresini unutan öğrencimiz danıĢmanı veya Ģahsen enstitü ile iletiĢime geçerek yeni Ģifre
talebinde bulunur.
Öğrenciler otomasyon ile ilgili iĢlemleri için Kilis 7 Aralık Üniversitesi internet sitesi (www.kilis.edu.tr)
veya Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından otomasyon sistemine giriĢ yapar.
NOT: Size verilen ilk şifreyi en kısa sürede değiştiriniz.
Otomasyon üzerindeki kişisel bilgilerinizi kontrol ederek güncelleme yapınız.
5
*Ekran üzerinden bağlı olduğunuz enstitünün öğrenci otomasyon sistemini işaretleyiniz.
*Enstitü tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
6
4.3.Ders Kayıtları/Kayıt Yenileme
Öğrenciler ders kayıtlarını Enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihler arasında Bahar-Güz
dönemi olmak üzere yıl da iki defa dönem baĢlarında yapar.
Ders kaydı yapamayan öğrenci mazeretli ders kayıt döneminde mazeretini belirtir bir dilekçe ile
ilgili Ana Bilim Dalına baĢvurur. Öğrenciler enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde
mazeretli ders kaydını yapabilirler.
Belirtilen tarihlerde ders kaydı yapamayan öğrenciler bir daha ki ders kayıt dönemine kadar
beklemeye alınırlar.
3 Yıl (6 dönem) içerisinde Yüksek lisans programını bitiremeyen öğrenciler ders kaydını
yapabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde harçlarını yatırarak dekontu
enstitüye teslim etmek zorundadır.
Ders Kayıt Şablonu
Otomasyon sitemine giriş
www.kilis.edu.tr
1-Dönem uzatan öğrenciler enstitünün hesap numarasına harç
ücretlerini yatırır.(Hesap No web sitesinde alınabilir)
2-Enstitü tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
Danışman Hocasının onayı doğrultusunda dersler seçilerek
kesinleştirilir.
3-Ders kayıt formunun çıktısını alarak danışman hocasına
imzalatır.Bir örneğini enstitüye teslim eder.
4-Danışmanın onayı ile birlikte öğrencinin ders kaydı
tamamlanır.
NOT:
Uzmanlık Alan (Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 4 dönem almak zorundadır.)
Seminer
(1.sınıf olanlar 1.veya 2. Dönemde almak zorundadır.)
Tez Çalışması ( 7 adet seçmeli dersi(21 kredi) ve seminer dersini alarak başarılı olan öğrenci tez
çalışması dersini alabilir.
Yukardaki dersleri seçecek öğrenciler danışmanı olduğu hocaya ait olan bu dersleri seçerler.
7
1-Ders Kaydı için öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ders ve dönem işlemleri kısmı işaretlenir.
2-Ders ve dönem işlemleri kısmından ders kayıt bölümü işaretlenir.
3-Öğrenciler dönem dersleri ekranından danışman hocasının da onayı doğrultusunda seçeceği
dersleri
sembolü işaretleyerek ders formuna ekler.
8
4-Öğrenci seçtiği dersleri ders formunda kontrol ettikten sonra kesinleştir butonunu işaretleyerek
ders kaydını tamamlar.
Not:
Öğrenciler seçmeli dersleri farklı anabilim dallarından da seçebilir.
Açılan dersler içinde seçeceğiniz ders yoksa ÜSTTEN DERSLER/ALTTAN
DERSLER/NOT YÜKSELTME bölümlerine bakarak ilgili dersler seçilebilir.
5-Otomasyonda ders kaydını tamamlayan öğrenciler, danışman hocası ders kaydını onayladıktan
sonra 2 adet ders kayıt formu çıktısı alır. Ders kayıt formunun öğrenci ve danışman hocası
tarafından imzalandıktan sonra, formun 1 nüshası enstitüye 1 nüshası da danışman hocada kalır.
9
5- ZORUNLU DERSLER ve SEÇMELİ DERSLER
5.1.Zorunlu Dersler
Zorunlu Dersler
AKTS
KREDİ
Dönemi
Açıklama
Danışman hocasının ismine
açılan dersi seçer
Danışman hocasının ismine
açılan seminer dersini seçer
Seminer dersini ve 21
kredisini tamamlayan öğrenci
alabilir.
Uzmanlık Alan
6
0
Her Dönem
Seminer
6
3
Ders aşamasında alınır
Tez Çalışması
24
0
21 Kredilik ders ve Seminer dersi
tamamladıktan sonra tez çalışması
dersi alınır
* Bir öğrencinin mezun olabilmesi toplam 120 AKTS’ lik ders alması gerekmektedir.
A-Uzmanlık Alan Dersi
Her öğrenci kayıt olduğundan itibaren her dönem danıĢman hocası adına açılan uzmanlık alan
dersini alır.
Öğrenciler mezun olabilmeleri için en az 4 dönem uzmanlık alan dersi alıp baĢarılı olması
gerekir.
B- Seminer Dersi
Öğrenciler tez çalıĢması dersini alabilmesi için danıĢmanı adına açılan seminer dersini alarak
baĢarılı olması gerekir.
Seminer dersi kapsamında enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak bir rapor hazırlanır ve sözlü
olarak sunum yapılır. 
Öğrenciler seminer konusu, tarihi, yeri ve zamanını Ana Bilim Dalı BaĢkanlığı aracığıyla ders
kaydını takip eden 1 ay içerisinde enstitüye bildirir.
Semineri baĢarı ile sunan öğrenci 1 adet ciltlenmiĢ semineri, seminer teslim formunu Ana bilim
Dalı BaĢkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder.
Seminer dersinden baĢarısız olan öğrenci tekrar alıp baĢarılı olmak zorundadır.
Seminer dersinden baĢarılı olmadan Tez çalıĢması dersine kayıt yaptıramaz.
C-Tez Çalışması Dersi
Öğrencilerin tez çalıĢması dersini alabilmeleri için; 7 adet seçmeli ders (21 kredilik) ile seminer
dersinden baĢarılı olmaları gerekmektedir.
10
5.2. Seçmeli Dersler
Bir tane seçmeli ders 3 kredi 6 AKTS „dir.
Bir öğrenci yüksek lisans programında en az 7 adet (21 kredilik) seçmeli ders alıp baĢarılı olmak
zorundadır.
Öğrenciler baĢarısız olduğu dersi açıldığı dönem tekrar alarak baĢarılı olmak zorundadır.
Öğrencinin baĢarısız olduğu ders açılmamıĢ ise, Ana Bilim Dalı BaĢkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurul Kararı ile farklı eĢdeğer bir ders alıp baĢarısız olduğu dersin yerine saydırabilir.
Matematik Ana Bilim Dalı yüksek lisans programı Gaziantep Üniversitesi ile ortak
yürütülmektedir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler 7 adet seçmeli derslerden 3 tanesini
Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde açılan derslerden seçmek zorundadırlar.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans programı KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi ile ortak yürütülmektedir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler 7 adet seçmeli
derslerden 3 tanesini KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde açılan
derslerden seçmek zorundadırlar.
5.3.Başarı Durumu
Lisansüstü derslerin baĢarı notu ara sınav not ortalamasının % 40 „ı ile genel sınav not
ortalamasının % 60‟ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten baĢarılı sayılabilmesi için, tezli ve
tezsiz yüksek lisans programında ortalamanın en az CB (70) doktora programında ise en az BB
(80) olması gerekir.
Bir dersten yarıyıl sonu baĢarı notu olarak CB‟ nin altında not alan yüksek lisans öğrencisi ile
BB‟ nin altında not alan doktora öğrencisi o dersten baĢarısız sayılır ve dersin açıldığı yarıyılda
aynı dersi almak ve baĢarmak zorundadır.
Ancak öğrenci, baĢarısız olunan derslerin açılmaması durumunda ve zorunlu hallerde danıĢmanın
ve ana bilim dalı baĢkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, baĢarısız olduğu
derslerin yerine baĢka dersler alarak saydırma yapabilir.
Sınavların değerlendirilmesinde aĢağıdaki puanlama sistemi uygulanır:
Ders Notu Katsayısı
KarĢılığı
AA
4.0
90-100
BA
3.5
85-89
BB
3.0
80-84
CB
2.5
70-79
CC
2.0
60-69
DC
1.5
55-59
DD
1.0
50-54
FD
0.5
40-49
FF
0
39 ve aĢağısı
S: BaĢarılı-yeterli-muaf,
U: BaĢarısız-yetersiz,
NA: Devamsız,
I: Mazeretli-eksik-girmedi anlamına gelir.
11
6-TEZ KONUSU VE ÖNERİSİ BELİRLEME
Öğrenci 7 adet ders ile (21 kredilik) seminer dersini baĢarı ile tamamladıktan sonra tez çalıĢması
dersine kayıt yaptırır. Tez çalıĢması dersine kayıt yaptırdıktan sonra izleyen 1 ay içerisinde
danıĢman hocası ile birlikte bir tez konusu belirler.
Tez konusu enstitü internet sitesinde formlar kısmında bulunan “Tez Önerisi Bildirim Formu” na
uygun Ģekilde hazırlanarak ana bilim dalına sunar. Ana bilim dalı kurul kararı, üst yazı ve “Tez
Önerme ve Teslim Formu” ile birlikte ana bilim dalı baĢkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir.
Enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi sonucu öğrencinin tez önerisi kabul edilir.
Tez Konusu
Belirleme
Danışman Hocanız ile
birlikte tez konusu
belirleyiniz.
2-Enstitü internet
sitesinden formlar
bölümünden TEZ
ÖNERİSİ BİLDİRİM
FORMUNU indirip
doldurunuz.
2
3
Danışman Hocanız
ile TEZ KONUSU
ÖNERME ve
TESLİM FORMU
doldurunuz.
4
Ana Bilim Dalı Kurul Kararı, Üst yazı ve tez
önerisi bildirim formu ile Enstitüye gönderilir.
5
Formları doldurduktan sonra imzalayarak
ABD Başkanlığına sununuz.
6
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınarak
öğrencinin tez konusu belirlenmiş olur.
NOT: Tez Konusu belirleme süresi akademik
takvimde belirtilen süre içerisinde ( Ders
kaydını takip eden 1 ay içerisinde)
yapmak zorundadır.
7
12
7- TEZ TESLİMİ
Lisansüstü Öğrencinin Tez Teslim Aşamaları; (Yönetmelik madde 36)
Tezini tamamlayan öğrencinin danıĢmanı tez savunması için tezin bir örneği ve tez jüri öneri formu
ile ana bilim dalı başkanlığına baĢvuruda bulunur.
Ġlgili ana bilim dalı baĢkanlığı, tezin bir örneği ile birlikte tez için altı öğretim üyesini “Enstitü
Yönetim Kurulu (EYK)” na önerir. EYK, önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluĢturur ve atamasını
yapar.
Savunma sınavından önce Tez örneği enstitü tarafından incelenerek varsa gerekli düzeltmeler için
öğrenciye 10 gün süre verilir.
Jüri üyeleri, EYK kararın alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez
danıĢmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır.
Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, enstitü ana bilim dalı baĢkanlığınca, tez
savunma sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sonucu enstitüye bildirilir.
Tezini baĢarı ile savunan öğrenci tez sınavından itibaren en geç 1 ay içerisinde mezuniyet belgelerini
hazırlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir.
Tez teslimi
Tezini tamamlayan öğrencinin danışmanı
1 tez örneği ve JÜRİ ÖNERİ FORMU ile
ABD başvuru yapar.
Jüri üyeleri en geç 1 ay
içerisinde toplanarak
öğrencinin tez savunmasını
yapar.
4
5
Jüri tez savunmasını izleyen
3 gün içinde sonucu Tez
savunma sınav tutanağıyla
enstitüye bildirir.
6
ABD tez örneği ile 6 öğretim
üyesini EYK ‘ya önerir.
2
3
EYK tez jürisini oluşturur atamasını yapar.Tez
enstitü tarafından incelenir hata varsa düzeltmeler
için 10 gün süre verilir.
Tez savunmasını başarı ile tamamlayan öğrenci tez
sınavından en geç 1 ay içinde mezuniyet için gerekli
belgeleri tamamlar.
7
Mezuniyet için gerekli belgeler
tamamlandıktan sonra mezuniyet
işlemleri yapılır.
13
8-MEZUNİYET İŞLEMLERİ
Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programından mezun olunabilmesi için
1-Öğrencinin 21 kredi (7 adet seçmeli dersi) almıĢ baĢarılı olmuĢ,
2-Seminer dersini almıĢ baĢarılı olmuĢ,
3-Uzmanlık Alan dersini (4 dönem) almıĢ baĢarılı olmuĢ,
4-Tez çalıĢması dersini alarak tezini Jüri önünde savunmuĢ ve baĢarılı olmuĢ,
5-Tezini Enstitü tez yazım klavuzuna göre hazırlayarak aĢağıdaki tabloda belirtilen belgeleri
enstitüye teslim etmiĢ olması gerekmektedir.

Mezuniyet



Tez savunma sınavından sonra 1 ay içerisinde
6 adet ciltlenmiş tez (enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak
hazırlanmış)
1 adet tezin tamamını içeren CD (PDF formatında)
2 adet Tez Veri Giriş ve Yayınlama İzin Formu (YÖK sitesinden
doldurulup getirilecektir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)
İlişik kesme belgesi(enstitüden temin edilecek).
İle birlikte enstitüye teslim edilir.
Bunları tamamlayan öğrenci EYK kararı ile
mezun edilir.
Yüksek Lisans Diploması hazırlanır.
İstenildiği takdirde diploma hazır
olana kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.
Yüksek Lisans diplomasında
*Mezun olunan programın adı
*Hologram
*Soğuk Mühür bulunur.
14
Download

3 - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kilis 7 Aralık Üniversitesi