Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ BÖLÜMÜ
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ 1. SINAV
13.11.2014
Öğr.Gör. Mustafa Kösem
1) 2 temmuz 2011 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
AĢağıdakilerden hangisi iĢ sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden birisi değildir?
A) Mesleki risklerin araştırılması
C) Çalışan sağlığının korunması
B) Makine verimliliğinin artırılması
D) Hata ve kazaların azaltılması?
1) 2 temmuz 2011 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
ĠĢ Kanunu’na göre, çocuk ve genç iĢçilerin iĢe alınmalarından önce, hangi yaĢtan hangi yaĢa kadar
muayene ettirilerek iĢin niteliğine ve Ģartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla
belirtilmesi gerekir?
A)13 yaşından 15 yaşına kadar (15 dâhil)
C)15 yaşından 19 yaşına kadar (19 dâhil)
B)14 yaşından 18 yaşına kadar (18 dâhil)
D)15 yaşından 17 yaşına kadar (17 dâhil)
3) 24 aralık 2011 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
I- Geçici ve sürekli iĢçiler
II- ĠĢyeri sahasında çalıĢan taĢeron stajyer ve çıraklar
III- Yeni alınan iĢçiler
ISG eğitiminden bir iĢyerinde yukarıdakilerden hangisi/hangileri faydalanabilir?
A) I - II - III
B) I - II
C) II - III
D) Yalnız I
4) 24 aralık 2011 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
Belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi ile çalıĢan bir iĢçinin iĢ güvencesinden yararlanabilmesi için ĠĢ Kanunu’na
göre iĢyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır?
A) Bir ay
B) Üç ay
C) Altı ay
D) Oniki ay
5) 24 aralık 2011 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
ĠĢ Kanunu’na göre, bir iĢyerinin iĢ güvencesi kapsamında olabilmesi için o iĢyerinde en az kaç iĢçi
çalıĢtırılması gerekir?
A) 50
B) 30
C) 15
D) 7
6) 13 mayıs 2012 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
ĠĢ sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İşçide verim kayıplarının önlenmesi
B) Meslek hastalıklarının önlenmesi
C) İşle ilgili hastalıkların önlenmesi
D) Yaralanmaların önlenmesi
7) 21 ekim 2012 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
AĢağıdakilerden hangisi bütün iĢverenlerin yükümlülüklerinden biri değildir?
A) İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak
B) İşçileri yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
C) Çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek
D) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli araç ve gereçleri noksansız bulundurmak
8) 21 ekim 2012 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
“... çalıĢanı, yürütülen iĢten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karĢı
koruyan, çalıĢan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıĢ
tüm alet, araç, gereç ve cihazlar.” ifadesindeki boĢluğa aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kişisel donanım
C) Makine koruyucusu
B) İşçi koruyucusu
D) Kişisel koruyucu donanım
9) 18 mayıs 2013 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
Çocuk ve Genç ĠĢçilerin ÇalıĢtırılma Usul ve Esasları Hakında Yönetmelik’e göre, temel eğitimini
tamamlamıĢ ve okula gitmeyen çocukların çalıĢma saatleri haftada en çok kaç saattir?
A) 7,5
B) 9
C) 35
D) 40
10) 18 mayıs 2013 c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı
AĢağıda verilen tehlike-risk eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır?
A) Yüksekte çalışma - Düşme
C) Yetersiz aydınlatma - İş kazası
B) Kimyasal madde - Zehirlenme
D) Titreşim - İşitme kaybı
11) 6331 sayılı kanuna göre hangisi yanlıĢtır?
A) "İş güvenliği uzmanı": İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş,
iş güvenliği belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
B) "İşyeri hekimi": İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri
hekimliği belgesine sahip hekimi,
C) "Çalışan temsilcisi": İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir
alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
D) "İşyeri sağlık ve güvenlik birimi": İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere
Bakanlıkça yetkilendirilmiş birimi ifade eder.
12) 6331 sayılı kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluĢtur?
A) Aile sağlığı merkezi
B) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
C) Ortak sağlık ve güvenlik birimi
D) İş sağlığı ve güvenliği eğitim merkezleri
13)
I) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun
yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak
II) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve
uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak
III) Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak
IV) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak
6331 sayılı kanuna göre iĢverenin genel yükümlülükleri yukarıdakilerden hangileridir?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV
14) 6331 sayılı kanuna göre, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun bulunmadığı iĢyerlerinde, ciddi ve
yakın tehlike ile karĢı karĢıya kalan çalıĢanlar nereye baĢvurarak durumun tespit edilmesini ve
gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir?
A) İşverene
C) Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne
B) İş güvenliği uzmanı’na
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
15) 6331 sayılı kanuna göre iĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi
amacıyla iĢveren, çalıĢanları ve çalıĢan temsilcilerini iĢyerinin özelliklerini de dikkate alarak bazı
konularda bilgilendirir. AĢağıdakilerden hangisi bu bilgilendirmeler için yanlıĢtır?
A)İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
B)Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
C)İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda kimlerin
görevlendirildiği.
D)Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların işverenlerine tehlike, risk, acil durum,
vb. konularında gerekli bilgileri verir.
16) 6331 sayılı kanuna göre herhangi bir sebeple kaç aydan fazla süreli iĢten uzak kalanlara, tekrar iĢe
baĢlamadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir?
A)3
B)6
C)9
D)12
17)
I) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler.
II) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek
zorunda olanlar.
III) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar.6331 sayılı kanuna göre
6331 sayılı kanuna göre yukarıdakilerden hangisi / hangilerinde çalıĢanlar için alkollü içki kullanma
yasağı uygulanmaz?
A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
18) 6331 sayılı kanuna göre 1600 çalıĢanı olan bir iĢyerinde kaç çalıĢan temsilcisi görev yapar?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
YORUM :
6331 sayılı kanuna göre risklerden korunma ilkeleri aĢağıdaki gibidir. Beton kırmanın söz konusu
olması durumunda aĢağıdaki her seçenek için örnek veriniz.
Risklerden korunma ilkeleri
MADDE 5 – (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde
bulundurulur:
a) Risklerden kaçınmak.
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim
metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe
olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.
d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini
kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
Download

iş sağlığı ve güvenliği bölümü