ffi
T.C.
§-Kkn
piyıRna,xrR va,ıiı,iĞi
iı vııııi Eğitim Müdürlüğü
Sayı ı 43289|2l/480.0312963649
l8l03l2015
Konu: Açıköğretim Ortaokulu II. Dönem
Sınavı Öğretmen Görevlendirmeleri
KAyMAKavlıĞıNa
(tlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GeneI Müdürlüğü
tarafindan 20|5 yılı Merkezi Sistem Sınav takvimi gereğince, 22 Mart 2015 tarihinde
AÇıköğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı ilimiz Baglar, Kayapınar, Sur, yenişehir
İlÇelerimize bağlı Okullar / Rehabilitasyon Merkezi / Cezİevletınde (Merk ez Açıkc.i,r.,
o
Tipi Yüksek Güvenlikli Kapah C.İ.K., E rlpi Kapalı c.i.İ.i yapılacaktır.
İlÇenize bağlı oku|larda22 Ma* 20|5 sabah oturumu saat l0:00'da, öğlen oturumu
saat l4:00'da YaPılacak olan Açıköğretim Ortaokulu Il. Dönem Sınavı,nda ekli listede
bulunan okulların otomasyonda isimleri yazılı personel/öğretmeıı/idarecileri
görevlendirilmi şlerdir.
AÇlköğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavında görev alan Bina Yöneticileri/Bina
Yönetici Yardlmcılan, Salon Başkanı, Gözetmen, yeoeı< görevliler için Bakanlığımız
Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ekders Saatlerine ilişkin Kararın ı1. ırıaddesinin
5.
flkrası gereğince her sınav oturumu için 5 (Beş) saat ekders ücreti Valilik Makamının İlgi
Olur'u gereği kurumlarınça ödenecektir.
Sınavın YaPıldlğı okul müdürlükleri; okullarında görevlendirilen Bina Sınav
Ve Güvenlik Görevlisi (Emniyet) personellerinin ücret girişlerini
Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programına (http://mss.meb.gov.tr) görevli
Sorumlusu, Hizmetli
oldukları her oturum için kaydetmeleri gerekmektedir.
Sınavın aksamaması için ekli listede bulunan ilçeniz okullarının adı
geçen
Personel/öğretmeıı/idarecilerinin belirtilen gün ve saatte görevlendirildikleri okullarda hazır
bulunmaları hususunda okullarınıza gerekli duyurunun yapılması ve yasa| mazeretinden
dolaYı belirtilen tarihte görevinde bulunamayacak görev|İlerin, resmi mazeret belgeleri ile
birlikte durumlarını belirten resmi yaz|nln,20 Maİt 2015 Cuma günü saat 14:00,a kadar
Müdürlüğümüz Bilgi İŞlem ve Eğitim Teknolojileri
Şubesine goıİderilmesini önemle rica
ederim,
Medet AYDIN
Vali a.
Milli Eğitim Müd. Yrd.
Mehmet Akif Ersoy Cad. 2 l l00 Yenişehir /
Elektronik Ağ: diyarbakir.meb.gov.tr
e-posta: a§[email protected]
DiYARBAKIR
Bu evrak güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Kenan AKYOL Öğretmen
Tel: (0 4l2) 22658 47
Faks: (0412) 226 5828
adresjnden3O9f-ad3
7
-37bb-b66g-cb8+ ı.oo, İı. trıt
"oiı.uıi,
NOTı Görevli Öğretmenler;
- Kılık Kıyafet Yönetmeliği doğrultusunda sınava geleceklerdir.
1
2- Açıköğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı sabah saat l0:00'da, öğlen saat 14:00'da
başlayacak olup, en geç
l
yapılacaktır.
görevlendirildikleri okulda hazır bulunacaklardır.
bulunmadan gelmeyen öğretmenler hakkında yasal işlem
saat önce
3- Göreve yasal mazereti
4- Okul müdürleri resmi mazereti olan öğretmenlerin görevlerini yaka kartları ve resmi
mazeret belgeleri ile birlikte 20 Mart 2015 Cuma günü saat l4:00'a kadar Müdürlüğümüz
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknoloji|eri Şubesine bildireceklerdir.
EKİ:
- Dikkat Edilecek Hususlar (Çoğaltılarak görevli öğretmenlere verilecektir.) (Otomasyondan
Alınacaktır.)
- Valilik Oluru (Otomasyondan Alınacaktır.)
- Ek Ders Sınav Ücreti Resmi Gazete (Otomasyondan Alınacaktır.)
- Merkezi Sistem Sınav Yönergesi (Otomasyondan Alınacaktır.)
- Görev Yerleri Listesi lYaka Kartları (Otomasyondan Alınacaktır.)
DAĞITIM:
- Bağlar,
Kayapınar, Sur, Yenişehir İlçe MEM
Mehmet Akif Ersoy Cad. 2 l l00 Yenişehir / DİYARBAKIR
Elektronik Ağ: diyarbakir,meb,gov.tr
e-po§ta: [email protected]
Bu ewak güvenli elektronik imza i|e imzalanmıştır. http://evraksorgu,meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Kenan AKYOL Ögretmen
Tel:
(0 4l2) 22658
4'7
Faks: (0412) 226 5828
adresinden3O9f-ad37 -37bb-b669-cb84 kodu ile teyit edilebılir
okul adi
Diclekent ortaokulu
Durulmus Mezrası ilkokuIu
Esentepe ilkokulu
Evliya ÇelebiAnaokuIu
Evliya Çelebi Ortaokulu
Fatih Sultan Mehmet AnadoIu Lisesi
Göleçoba Aşikan Ortaokulu
Gözalan ilkokulu
Gözegöl ilkokulu
Hantepe Eğitim Şehitleri iıkokulu
Huzurevleri İlkokulu
İıvıı<B Hattat Hamid Aytaç ortaokulu
İVrn l<ayapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi
kaldırım ilkokulu
Karayakup ilkokulu
Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayapınar ilkokulu
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kayapınar Vehbi Koç İlkokulu
Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kuyusırt ilkokulu
kuzucuk Mezrası ilkokulu
d
Mehmet İçkale İlkokulu
Mevlana ilkokulu
Mevlana ortaokulu
Nafiye-Omer Şevki Cizrelioğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu
Nazime Tatlıcı İlkokulu
Nazime Tatlıcı ortaokulu
piri Reis ortaokulu
Pirinçlik İlkokulu
Pirinçlik Ortaokulu
Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu
şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik pehlivan ortaokulu
Şehit Öğretmen Ayşe Numan Konakçı İ|kokulu
Şehit Polis Mehmet rlçin İlkokulu
Şehit Polis Sabri Kün ilkokuıu
Taban canavdın ortaokulu
Yaşar Eğitim ve Kültür vakfı İlkokulu
Alpaslan İmam Hatip ortaokulu
Mardinkapı İlkokulu
Gazi İlkokulu
ınönü ortaokulu
Download

§-Kkn - Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü