T.C.
iNcpsu «ayvıaranırıĞı
İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :985|5756.50.99- 25 Zg
Konu : Ortak Sınavlarla İlgili
Bilgilendirme Toplantılan
28.10.20|4
,MüDüRLüĞtrNp
İıgi:
Kayseri Valiliği İı
ııılııi Eğitim Müdiırlüğü,nin23ll)lzl|4tarihli ve 479l726sayılı olur,u.
03ll1l20l4 tarihinde saat 10:00'da İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğiinde İlçe Milli Eğitim
Müdilr Vekili ÜzeYfu KARAKUŞ tarafından ilçemizdeki ortaokul müdİrlerine timel eğitiiden
o.rtaöğretime geÇiŞ sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı,3lt10l20l4 tarihinde
saat 10:0b,da da
llÇemiz AYfer Ismail Şahbaz Ortaokulu Rehber Öğretmeni Hasan ALTLNÖZ tarafindan
İlçemiz
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde ilçemiz ortaokullarındaki rehber öğetmenlere, ."hb.,
öğretmeni bulunmaYan ortaokullarlmzln ise müdrir yardımcılarına temel eğiİimden
ortaöğretime
geÇiŞ sistemi ile ilgili bilgilendirme
çalışması yapılacak olup, anılan toplantılal yazımızdabelirtilen
görevdeki Personelin kalılımının sağlanması, aynca ekte betirtiİen takvim. doğrultusunda
okulunuz 8. Sınıf öğrencilerine ve velilerine bilgilendirme
çalışması yapılması hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
ilçe
,}
[Ki
, { 5^"1
f.^
DAĞITIM:
ortaokul Müdürliiklerine
n * .ll1
ı**
Mü*üı
Incesu Ilçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
Hükümet Konağı Kat: 4 İncesıı/KAYSERİ
Tel:0352 691 35 57 - 58 Fax:0352 691 32 83
'
e-Po§ta: [email protected]
jğr-itr]-.+ 15: 45 l'ıiıid.
|.:i
ı ın* :
]iEı]
ıZ]5iE'i1
/
REI-ıI}BRoĞRETMENm
ıii
ı,(J
i
ı,ııNı)i ıtMB I.opLAN,1,1 .|,AKviMi
27, l 0.20 l 4_2t]. I (),20 l 4
leı:den gclccck tıltı.n
11 eh L-ıer öğrt-tıııerı
l eı.i
İl
8l ilden lıeliı,leıı,:.cek rchbcr
tigı:etnıenleriııt l3akanlık
yetkilileri tıırtıflırdaıı konı.ı i]c
ilgili bilgi lcndirn.ıt: .ya;rı lacak.
f
Ilçeden gelecek cılaıı
Rehber öğretıııenleri
j0. ı0.20 l4
{q,
ltt
3t.l0.20l4
ler
ilçevi
belirleneçek bir ",,rr*.
rehlıer
illeri tenısileıı
geİtır rehber iiğretı.ııeııler
taralindein bilgiIenriiıııe
yapılactık.
öğrttnlerıiıle,
'
tı;C:r
Oılaoku] tl.ehbcr Öğ.etıneıı [eı:i/
Ilgili Mtidtır Ynrdııııcısı
ki
lJeı: ilçede
ortatıkul ı:elılıer
(iğret nıeıılerine, vrıkşa ilgili
ınüd( ir yardııııt.ı liııı na, ilçey i
tenısi ltııı
gtılcıı rtılıbcır
öğrct üLİlt)r
fırafindtın
bilgil ondirıne ya;,ıı|acak.
03.11.20l4
Oı:tak S ı navlar Ka,psa,ııı ı ndak i
FJıaıış Dersleriııe Ciiı,eır 8. Sınrf'
()ğrctnıe nleri ile
8. Sınıl'Şubc
Rchbçr Öğrctıııcnlcri
Ortak
r,,",rrlü,u, kapsanıındaki
brıııış dersleriııc giı-cn [J. sııııl.
t)ğrctıırcrılcri ilc 8. sınıl rchbcr
öğrctnıcnlı-ıriııe, oılaı.ıkuluıı
ı,clıLrer (iğretnıeıri }oksa ilgili
lııtidür y;.ırdııııcısı ııırafjııdaıı
bi lgi lçııtl
(J4. İ
1.20l4 _ 05. l 1,2()I4
8.
Sııııl'Öğrcncileri
l 20l1
8. Sıııı l'(_)ğrelıci
Vçlilcri
rmc yapı lııcak.
8. sıııı.f ilğı:ençilerine t.ıkı,ılı,ııı
relılrer (iğretııreı,ıi, voltsa iIgili
ııı[itliir yıtrclınıcısı
bi lgilcncl
0(;.| | 2()] 4 _07.1
i
tirrirtından
irırıc yapılacak.
8, sıııı[ tiğreııci velilçriııe
ııkıı]ı.ıır relrbtır öğrctıncnİ.
ycıksa 8. sıııı1'laıda.ıı sorııııılrı
ıı-ıüdüı, yaı,dııııcıısı titı.iiliııditıı
bil
gileıidırnıu yitpı liıcak.
':,.
f ]
Download

Mü*üı - İncesu