T.C.
ŞANLI URFA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/407
KARAR NO : 2015/1129
-S
EN
: HANİFİ TAŞAR
DAVACI
����������: AV.
VEKİLİ
����������-
: ADIYAMAN VALİLİGİ
DAVALI
����������:
VEKİLİ
�����������
AV.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez/ADIYAMAN
EĞ
İT
İM
DAVANIN ÖZETİ
Davacı tarafından Adıyaman İli, Merkez Sarıhannan
Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapmakta iken yönetici değerlendirmesinde düşük puan
verilmek suretiyle yöneticilik görevinin uzatılmamasına ilişkin olarak tesis edilen davalı idare
işleminin; düşük puan verildiği, işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali
istenilmektedir.
Davalı idare tarafından, davacının yasa gereği yöneticilik
SAVUNMANIN ÖZETİ
görevinden alındığı, yasanın idareye bir tasarruf yetkisi vermediği, davacı hakkında yapılan
değerlendirme sonucunda 75 puan alamaması nedeniyle görev süresinin uzatılmadığı ileri
sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
AK
Tİ
F
Karar veren Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği
görüşüldü:
Uyuşmazlık okul müdürü olarak görev yapan davacının yönetici değerlendirmesinde
düşük puan alması nedeniyle yöneticilik görevinin uzatılmamasına ilişkindir.
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl
Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve yardımcılarının ise Okul
veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millı Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllığına görevlendirileceği,bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması,
süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul
ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almıştır.
10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik'in I O. maddesinde; Yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla
aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı,
bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev
yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz
yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacağı,
yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanların,
1/3
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.ır adresinden iRzjmSH - 7g5izE3 - N39PPZ7 - OIVlKU= kodu ile erişebilirsiniz.
T.C.
2.
ŞA\İ,IURFA
iDARE }1AHKEMEsi
ESAS
No
KARAR NO
| 20lı41407
:
20l5/I l29
aynı görevlendinne dönemiyle sınırlı olmak üzçre, en son görev yaptıkları eğitim
kurumlarında görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, l5. maddesinde; Görev
-S
EN
sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik oıtamda başvuruda bulunacağı,
Müdürlükte dört yılhk görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz
yıltık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek- l'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim
Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, 16.
maddesinde; Dört yıllık görev siiresi sona crcn müdürlerden halen görev yapmakta oldukları
eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin,
Ek-1 'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda l00 üzerinden 75 ve daha
üstü puan almalan halinde, il milll eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile
uzatı|acağı hükümleri yer almıştır.
AK
Tİ
F
EĞ
İT
İM
Dava dosyasının incelenmesindenı Adıyaınan İli. Merkez Sarıhannan Ortaokulu'nda
müdiir olarak görev yapan davacıya ilişkin düzenlenen Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim
Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formunda 59 puan takdir edilmesine bağlı olarak müdür
olarak görev yaptığı okuldaki görev süresinin uzatılmamasl üzerine bakılan davanın açıldığı
anlaşılmıştır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, dört yılhk görev süreleri dolan eğitim
kurumu müdürlerinin görev sürelerinin uzatılııasında, yöneımelik ekinde yer alan Görev
Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden
değerlendirilmeye ıabi tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan
kriterlerin, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan iki şube
müdürü, eğitiın kuruınunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler,
öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı,
öğrenci meclisi başkanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak değerlendirme yapılması,
evet ile doldurulan kriterlerin karşılığında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan
kriterlere puan verilmemesi suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve izeri puan alanların
başarılı sayılacağı, bu puanın altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri Değerlendirme Formu genel olarak incelendiğinde, değerlendirme kriterlerinin;
olumluluk arz eden düşünce yapısı, tavır ve davranış, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden
oluştuğu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacağı ve hayır denilen kriterler için puan
verilmemesi öngörülmüş olup, bu duruma göre, hakkında değerlendirme yapılan yönetici için
puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanağının, somut bilgi ve belge
ile açıklığa kavuşturularak ispatlanması gerekmektedir.
Davacı hakkında düzenlenen uyuşmazlığa konu Ek-l Değerlendirme Formu
incelendiğinde, " Demokratik bir toplumda kabul edilmiş etik standartlarla eğitimin
gerektirdiği rolü yerine getirir.", "Davranışlannın kurumu nasıl etkileyeceğinin farkındadır ve
ifadeleriyle kararları ulumludur.", "Olaylara çok yönlü bakar, farklı görüş ve düşüncelere
hoşgörülü yaklaşır, iletişimi güçlü, samimi ve empatilidir.", "Gereksiz ve yersiz
tartışmalardan uzak durarak dikkatini korur.", "Muhatabını dikkatle dinler, eleştiriye açık
katılımcı bir yönetim dili kullanır." gibi sorulara gerekçesiz olarak hayır cevabınrn verildiği,
bazı sorulara hayır denilerek puan veITnemenin. davacı hakl<ında açılmış soruşturma olması
ve verilen disiplin cezaları gibi somut gerekçelere dayanması gerektiği halde bu konuda
davacı hakkında soruşturma ve disiplin cezası bilgisine dava dosyasında yer verilmediği, bazı
sorular hakkında olumsuz kanaat bildirilmesine karşılık bu değerlendirmeleri haklı kılan bilgi
ve belgelerin sunulmadığı; davacının müdürlük görevinde başarısızlığına veya yetersizliğine
2l3
UYAP Bilişim
S
i§teminde yer alan bu doküınana hııp:/^ a|anüs.uyap,gov.(r adresinden
iRzjmSH , 7 95ize3 - N39 PPZ7 - OlV 1KU =
kodu ile erişcbilirsiniz
T.C.
ŞANLI URFA
2. İDARE MAHKEMESİ
: 2014/407
ESAS Nü
KARAR Nü : 2015/1129
EĞ
İT
İM
-S
EN
ilişkin bilgi ve belgeler sunulamamasına karşılık, dava konusu değerlendirme formunda,
davacının başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı anlaşılmaktadır.
Bu duruma göre davacı hakkında düzenlenen değerlendirme fonnunda yer alan
değerlendinne puanlarının nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve
bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşılmakta olup dava konusu
işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan, Mahkememiz kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda davalı
idarece davacının durumu hakkında yeniden bir değerlendinne yapılarak sonucuna göre
davacının müdürlük süresinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan
203,75-TL yargılama gideri ile 2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen
750,00-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta
ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra re'sen iadesine, kararın tebliğini izleyen günden
itibaren (30) gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere
27/l 0/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN VEKİLİ
Üye
25,20 TL
25,20 TL
41,50 TL
111,85 TL
TOPLAM
203,75 TL
AK
Tİ
F
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı
Karar Harcı
Y.D. Harcı
Posta Gideri
Üye
3/3
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana hıtp://vaıandas.uyap.gov.ır adresinden iRzjmSH - 7g5izE3 - N39PPZ7 - OIVlKU= kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Esastan iptal kararı 2015/1129 Şanlıurfa2 için tıklayınız