T,C
:\1EZİ1'Lİ KA YMAKA:"ILlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
967617
t:.{'/l<()
:12172032-841.02,011 ci
'ı
Konu :Yolluk Ödemeleri
Sayı
c9?!08/2014
TELEFO, Zt~CiRi
'00'"''''
MÜDÜRLÜCÜNE
MEZİTLİ
ilgi:
iı
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 3107'2ül.ltarih ve 3181744 sayılı yazısı.
BakaniığlffiU
Destek Hizmetleri Cenel \·lüdürlilg,ü'nün 22/07/2014 tarih ve 3087754
sc:yılı "Yolluk Ödemder;" ile ilgilı :az)sı
Bilgilerinizi ve
gereğini
gönderümiştir.
rica ederim.
vi!!
fK:
Yazı Örneği 12 ,,,jet)
DAGITIM: Tüm Resmi O"L'I
\'C
Kurum Müdürlüklerine :'v!F/'.', L.i i:"-',~E M:!"~! E(;-ı !\': _,,'_i-rı::,",J_~~(I_
Y:n \ıJ1LGJ",{ LB\tha~: \,k7\tll :;;xU;:,:J ~;tt'" Gin~: ~dik AptJ(aı:2 \'.LZlTl,:I.'v;1- ;"5;~ Td\~l0r; G2.! )358546-1- Fal'q0124-;~:,9:"\-;4 ç-v·y~t:ı-rae.l\fıU3 i'{m;::b go; \ Jr \- c'!J ::tt;y/!:ılczitli.P.lc,J.,g:O\ '.r OP
t:'," ~4
T.C.
MERSiN VALİLİGİ
iı Milli Eğitim Müdürlü~ü
....':._
\lt,?c,Jiıl
{:~/
Sayı:
T,C.
MiLLi EGİTiM BAKANLlGI Destek Hizmetleri Genci Müdürlüğü
~ı~~§,";~~
~r5
,lm121l14
)4776202/&41.02,01IJI&1744
Koııu:Yolluk Ödemeleri
Sayı:
795237'19/0/3087754
Konu: Yolluk Giderleri
KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürliiğü)
DA(;ITIM
:DeSfek Hizmetleri Gene! Müdürlüi.!.ünün 22J07/20 1-1 !arih ve 30R7754
personelinin il içi ve il
Genel
dL.~l
s,tyılı yazı!;.!.
geçici görev yolluğu ödenekleri. Bakanlığımız
İliniz personelinin il içi ve il dışı geçici görev yolluğu ödenekleri, Genel
ılgilı
Müdiırlüklerinden
talep edilmekıedir.
yazıda; 6360 sayılı Kanunun 2). maddesinde; Rüyük~ehir bck'dıye smırhrınln ilin
nedcniyJe, il içi geçici görev yo!lııklarının yeni bir yas"l
düzenleme yapılana kadar ödenmemesi ve il dıjll görevlendirÜen personelin geçici görev
mülki
22/07120[4
sınırlarına geni:>letilrnesı
6_
yoBnldarının
ödenebilmesi için, personelin adı, soyadı, unvanı ve göreve gittiği yeri belirten
!İstenin
düzenlenerek,ilgili MüdlJrlükten ödenek talep edilmesi halinde taleplerin
kar:;.llaMcağı belirtilmektedir.
Müdtırtüğümüzden ıalep
sayıtı
edilmektediL
Kanunun 23. maddesinde;
Büyük~ehir belediye sınırlarının ilin mülki
geni.r;fctilmesi nedeniyle, söz konusu rilfepleri kaı;;11anamaml~tır,
Ancak yeni bir yasal diizenleme yapılınc.aya kadar, ıl dışı görevlendirilen personelin
geçici görev yolluklarının ödenehilmesi için, personelin adı, soyadı, unvanı ve göreve
6360
sInır!arına
yeri belirten listenin düzenlenerek, Genel MüdürIiigümlilden ödenek ralen edilmesi
ta tepler kar~!lanaçakrıL
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
.-1Jilgikrin.izi ve gereğini rica ederim.
Mehmet AKYOL
Vali 8.
Şube Müdürü
osi D if'/ 1.fi;ı(t.ı
Mehmet KOÇ Bakan ıl. Genel Müdür V. 9d'6~
i
dK.t:
1 Adet
!"
~~-j'~
Bakanlık Yazısı
oc.,
':::,~,
'2-DI~
u,,,nli Elektroıılk
/1.511 iI~ Aynıdır
DLI"D.iJ ıO,LLı .
c)
Müdürliiğü)
nıı helge, 5070 ~ayıh Elektrcmık imı:ı K:ınurluııu'l5 ;n~'i maddeti gereg,ııce gUvenli elektroııık !mu il4 ,rıı1Alarımı;;l1(
---­
BiL bdj!C, 5070 ,a)'111 Ekhrmıık i m1.l1 K,mullllmin 5 incı rrıııdı:!c~i gcrt~inte gUvcnli eieklwnik hıwı lIç inmllilr\nıı~(ır
Ewıık ıeyitlı 111!i':!f"vr~kS('ıfgl!-.mch go" tr a.1resiIıJ,;n üllcı-fi i fi· :\{l95·')ü i o-ı SM ko,lu ik YIIJ-lıbhıi1r.
Aj~h'ırk
--------------Pnmhıpııı:ır M~h.
(;MK
I-hı!v, Yeni~elıirIMER.sfN
EkktfWıik Ağ: www.mctı.gov.tr
l'-J'MlW ~\rnll'J'Y\(oı)rrıt~lı_gov
LI
Ayrıntılı bilgııçılı" A.Öl'KI IT
Td' (O
l'l\k~:
n,n 329 14
Meıı.llf
i\J-~--l
(IJ U>L} I',''! ~'Ii'(.j'!
Glv, \J(i64I1:KmlayfANKARA
EI~kıffimk
C"f>n~til:
Ai(, www.mcb.govır
Jlıg"~Mij,r141mJ({hnA, 1i'w tr
-~~
_.-­
AYf1ılhh hilg ı ;~;Il Ays\.ll'\ 'KAPıCı V,HXj
Td:(\J JI2j413 14 q
Faks. (nJ!2}41RtH 7()
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin