.
oo
"$ -".*
T.C.
usAK var,irici
.il Milli
Egitim Miidiirliigii
kffi
Sayr : 41848011
182113426215
r8/08t2014
Konu: Genqlik $iihedanrn lzinde proiesi
..............,............irgE KAvMAKAMLTcT
(Ilqe Milli Egitim Miidiirliigiine)
,..............MUOUnrUctnte
Ilgi : ll/0812014 tarrhve j8141664lI90l
sayrhyazt.
ve Spor it Mndiirtiigir ilgi yaztsrnda Kocatepe,den
Zafertepe'ye Baltmstzhga Giden Yolda projesinin gerqekleptirilecegini bildirmiptir.llgi
yazr
www.usak.meb. gov.tr adresinde yayrnlanmrptrr.
Genglik Hizmetleri
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
Biilent FAHIN
Vali a.
Milli Egitim Mtidiirii
EKIER;
I AdetYazt
Dalrtrm:
-S ilge Kaymakamh[r
(I19e Milli Efitim Miidiirlilgiine)
-Lise ve Dengi Ok.Miid.
$uvsnli HlcktrPnlk
lmmtlAsfr lfeAYnrdm
&#9.K..Jas,Ah,
I
,tr'l
AICAttiN KAYA
Mernur
Bu belge, 5070 sayrh Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi gerelince grivenli elektronik imza
ile imzalanmrstrr
Evrak teyidihttp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinilen 9bc7-dabe-3460-b191-4151 kodu ile yaorlabilir.
Ortacilretim Hizmetleri Bolumri
Enstirri Sok. Valilik Binasr Arkasr 64100-MerkczAJ$AK
Bilgi iqin :M.CELiKORS
gef
\
Telefon :(0
21 6)2245603
:(0 216) 2233989
e-posta :[email protected]
Faks
\\
e4{+
rw\,
\ffffisryy
\l
rc
II$AK vru-iliGi
Genqlik Hizmetleri ve Spor il Vttidtirtugu
,U
\.2.V
;78141664tG'H.47t l1o
KONU: Genqlik $iihedamn Izinde
sAYr
T
1
\
1u +-ALri
{
1.08.2014
,rnll/
€'6\?im ntlb.rL.,Jej rVC
ve .Tiirkiye cumhuriyeti'nin kurulmasrrun
Kurtuluq Savagr'mn zafetle sonuglandrfir
gogkusunun yaqandr[r 30 Asustos
rtr"ri*.ryi'nin
M;;;
Baqkomutanlrk
atrrdrfr
teme'erinin
izinde: Kocatepe'denii fi" gengle ..Genglik $'iihedamn
ekte
zafer Bayramr t.renleri kapsamrnda i
yotau pro;.J gergekleqtirerecet olup; proje ile ilgili talimat
Baprmsrzhfa Giden
zafertepe,ye
gonderilmigtir.
katrlrmn
Bunedenle,sozkonusuprojeninKurumunuzpersonellerinevegevrenizedul-urulmasr,
bilgilerinize atzve rica ederim.
saglanmasr h'*,,,,,du g.'.gini
1/
Ekler:
ilUyg"lama
Talimatnamesi
DAGITIM:
Kamu Kurum ve Kuruluqlart
Sivil ToPium Kurulugiart
70u
Adres
Telefon
E-Posta
fficad.No:8u$AK
'.0 (2'76)22222 33
: [email protected]'tr
BG fqtt vf"*tt'.
e"f"g"q"t
Ei.i"=".ir,
ng
tt'tehmet OZDEM
.0 (2.'76)tT,"t:.
: usak'genclikmerkezi'gov'tr
2014
*KOCATEPE,DEN
YILI GENQLiK $turno,tNrN iziNnE
pnOfE'Si
Ga CiOeN YOLDA"
DUMLUPINAR-ZAFERTEPE'tg,
"iCIMSfZf'f
ra.r-iwrarNAwrBsi
uYGULAMa
1)
GENEL AqIKLAMALAR
Kurtuluqsavagr'runzaferlesonuglandr[rveTiirkiyecumhuriyeti'nintemellerinin
Zafer
cogkusunun yaqandrgr l-!-aEustos
at1ldrgr Bagkomutanhk Meydan Muharebesinin
gengle "Genglik $iihedamn izinde: Kocatepe'den
Bayramr torenleri kapsamrnda*!!,.Q0.Q
Yolda" adh proje gerqeklegtirilecektir'
Dumluprnar -zafertepe,ye, Ba$rms rzltpacia"r,
gelecek genglerin illerinden almtp
Bu proje kapsaminda; Ktitahya ve yakrn illerden
ve
gottriilmesi, iaqelerinin kargrlanmasr' safltk
programa katrlmasi ve soffaslnda illerine
iq ve i glernleri gergekleqtiriiecektir'
seyahat sigortalanrun yaprlmasl
(Ek-Z)
ile il1er ve kontenjanlannt gdsteren tablo
Projemn uygulama plograml (Ek-1)
iliqikte sunulmaktadrr'
2) KATILIMCTLARIN
NirEr',ixr-ERi vE KAYITLARI
a) ProjeYe Kahlacak Gengler
/
'/
'/
'/
'/
/
'/
gengler'
$ehitve gaziYakrru
gengler'
Spor ve sanat alamnda baqanh
kabiliyeti olanlar'
Engelli genglerden kendi bagrna hareket
Gelir seviyesi diiqiik olan gengler'
Dezavantajh gengler'
Olcullannda baqanh olan gengler'
Genglik merkezi tiYesi gengler'
./AiievesosyalPolitikalarBakanlr[rnabafirbirimlerdekalangengler,
'/ 14-29 yaS arahlmdaki tlim gengler'
Kayrt iqlemteri
b) Projeye Katrlacak Genglerin
iligkin
genglerin projeye katrhmlarrna
Katrhmcrlardan 18 ya9m1 doldurmamrg
yer alan forma uygun
durumlanm belirtir beyanran Ek-3'te
safrrk
ve
onayran
muvafakat
imzalanacaktu
olarak velilerince doldurularak
olan gengler ise Ek,/ Katrhmcrlaidan 18 ya;lru doldurmug ve tist yaq grubunda
,/
3,tebelirtilenformunilgiliboliimirniidoldurarakimzalayacaklardrr.
3) YAPTLAcAK
i$ vn igr,rnrr,en
a) Kafillmcrlann Programlara Ulagrmr
,/ il Utiatirhitteri;
illerinden gelecek genglerin Ek-3'te belirtilen proje etkinlik
alanlanna gdtiiriilmesi ve tekrar doniiqlerinin saglanmasr igin ihtiyag duyulan otobiisleri, ihale
ycintemi veya rayig b edel frzerinden kiralayabileceklerdir.
'/ Organizasyona katrlacak genglerin illerinden organizasyon alanlarrna
ulagrmlan igin kiralanacak otobtisler illere gdnderilen ddenekten kargrlanacaktrr. Otobtislerin
en az iki gofrr ve bir muavininin bulunmasma, klimasmm gahgmasrna ve yolculann
sigortasmrn yaprlmasr ile "D2" belgesinin bulunmasr gibi hususlara dikkat edilecektir.
Genglere refakat edecek mihmandarlara, gidig-ddnti$ yol ticreti ile kanuni harcrahlan
ridenecektir. YolculuSun 24 saarlen fazla siirmesi halinde 2 giinltik harcrah Odenebilecektir.
./ Katrhmcrlara refakat etmek, kutlamalar srrasrnda sevk ve idareyi saSlamak
iizere her 45 kigilik grup iqin en azbir mihmandar gorevlendirilecektir.
./ il Mtidiirliikleri, katrhmcr genglerin her biri igin salhk ve seyahat sigortasr
yaptrracaklardrr.
./ il
Mildiirliiklerince gorevlendirilecek bir proje sorumlusu, Kiitahya'da
otobiislerin bekleme alarund4 illerinden gelen kafileleri megafon yardrmryla yonlendirmek
suretiyle Bakan}k gdrevlisine yardtm edecektir.
b) Kahhmcrlartn Iage Ihtiyaglarrnrn Kargrlanmasr
./
Kabhmcrlann, proje kapsamrnda illerinden arrhglanndan tekrar illerine
doniinceye kadar yiyecek ve igecek ihtiyaglarr Ek-2'de belirtilen zaman dilimleri goz oniine
aftnarak it tUiiaurttitteri tarafindan karqrlanacak olup, yolculuk gartlan ve iklim koqullan gdz
6niine ahnarak bozulacak veya bakteri i.iretecek nitelikte yiyecek ve igeceklerin olmamasma
dikkat edilecektir.
./
Mevsim qartlan g0z dntine ahnarak katrhmcrlann su ihtiyaglannm eksiksiz
olarak karqrlanmasrna dikkat edileceklir
c) Katrhmcrlara Dafrttlacak Promosyonlar
url
Bakanlr[rmvca; 15.000'er adet Ttirk Bayraft, krrmtzr siperlikli Bakanirk logolu
qapka
ya$murluk katilrmcr genglere da$rtrlacaktrr.
,/
Katrhmcrlara DaErtrlacak Tisdrtler: it ItttidUrtiiklerince; katrhmcr genqlere
veriimek tuerebirer adet srfir yaka yanm kol tigdrt yaptrnlarak da$rtrlacaktrr. Ome$i Ek-4'de
yer alan kollu beyaz renkli tigiirt benzeri olacaktrr. Tiqdrtlerin arkasrna proje logosu
basrlacaktr.
,/
Otobiislere Asrlacak Kurumsallar: illerden hareket edecek otobiislerin dniine
Bakanlik logosu ile "Genglik $iihedamn izinde: Kocatepe'den Dumlupnar-Zafertepe'ye,
Bafrmsrzft[a Giden Yolda" yazit 1xi,5 m Avnrpa Vinil, kolon bulunacak, askr ipleri takrlt
olacak (her biri 1,5 m) gekilde brandaiar asriacaklr.
EK-3
.r- fl-- -r
r'tr\
T.C.
SPOR BAKANLIGI
Genglik Hizmetleri Genel Mtdiirliifii
cENeLiK l'E
\Iri.V
\ €.+g.xYEsPoE ,/
{.3AxAJ{jG,l'/
.Sz
\?s/
€ :F(* i..i U li: Ert+IT?-ifr i
$ ! r-:{L "sx',j*u-RLUG;i
cENeLir( $frneuaNn r izino n
" Ko catep e' d e n D uml up m ar Z afertep e'y e, B a{tmsrzl$ a Gide
n
Y o lda'
PROJESi BA$\lrRU FORMU
,
..1
rfl
.t
i
I
Adres
,..!
tjl
, Katrldrgr
z
Sabit Telefon
rll
Qep-
il
14"&ry
Adresi
Genqlik $rihedamn lzinde "Kocatepe'den Dumlupmar-
w
Ft
Q
ZD
.1
r
l'1
.\
Zafertepe'ye, Ba!-rmsrzhfa Giden Yolda" Projesinde yer alan
programlara katrlmaya ve seyahate engel safhk somnu var
mr?
Evet €
Hayrr €
EK-z
F..
lrEt\
v
jgte
lgJG
L\. f Y
s -l
],
\r
\,v\.@.q.flvEsPor.
;i J/.Vv
\\t'4^*//
\?s/
Gr${ilt
T.C.
GENqLIK \rE SPOR BAKANLIGI
Genglik Hizmetleri Genel
rr:a"to{iTLSRi
Miidiirliigi
GFNgr- &4Lt*URi-'Jdii
cENqLiK $ilrEDANrN iziNDE
" Ko c at ep e' d e n D uml up rn
a
r-z afe rt ep e'y e, B a{tms qh E a G id e n yo r d a' pRoJE si
KATILIMCI ILLERE AiT ZAMAN VE YER qiZELGESi
1
Kiitaliya
Kiitali,va Durnluptnar
1.50C
i
1.500
500
2
i.5
Afuonkarahisar
llk
Hecief Aarti
c9.c!i
75
1.500
Ktitahya Zafertepe Zafer Anttr
13.00
Kutahya Durnlucinar i1k iiedef A-nitl
C9.CN
Kiitahya Zafertepe Zafer Anrtt
13.00
a
J
Ugak
-i00
1i
Kiitahl'a Duraiu-p:n:-i i-ik iiecef ,a;i:
C9.OC
4
Deaizli
5CC
289
Kiltahya Durnlupinar i1k Hecef e,ri'r
1}ii.
5
Manisa
500
A
T
316
Kiitahya Zafertepe Zafer Anttt
13.00
o
Ankara
500
5
311
Ktitahya Zafertepe Zafer
Antt
13.00
7
lzrrnr
1.000
5
334
Kiitahya Zafertepe Zafer Arutr
13.00
8
Bahkesir
500
5
221
Ktitahya Zafertepe Zafer Anrtt
r3.00
9
Eskigehir
1.000
2
78
Ktltahya Zafertepe Zafer Arntt
13.00
10
Bursa
s00
4
T78
Ktitahya Zafefiepe Zafer Amtr
13.00
11
Bilecik
s00
J
110
Kiitahya Zafertepe Zafer Anfii
13.00
T2
Konya
1.000
a^
JZ+A
Kiitahya Zafertepe Zafer Anfir
13.00
13
Istanbul
1.000
5
360
Ktitahya Zafertepe Zafer Anftr
13.00
14
Kocaeli
500
+
249
Ki.itahya Zafertepe Zafer Arutr
13.00
15
Sakarya
s00
J
2t2
Ktitahya Zafertepe Zafer Anfir
13.00
16
Yalova
250
a
J
236
Kiitahya Zafertepe Zafer Arntt
13.00
17
Isparta
500
J
241
Kiitahya Zafertepe Zafer Anttr
r
18
Aydrn
s00
415
Kttahya Zafertepe Zafer Anftt
13.00
t9
Burdur
2.50
1A1
Kiitahya Zafertepe Zafer Anrtr
13.00
a
J
LAL
LtJ
3.00
i,3T. Ktitahya, Afyonkarahisar, Denizli ve (iSak illerinden gelecek genElerden saar 09.00'da
Kiiroht'a Dumlupmar llk Hedef Antt'ndq toplanacak olanlar, buradaki torenlerin ardmdan ance
Dtnnluprnar $ehitli{ine gidecek, saat I 3.00'da ise Kljtah},a Zafertepe Zafer Arutmdaki torene
iroulacaHardtr.
Download

oo "$