,r51.
EY LOa
.o'^l
DOKUZ EYLUL UNiWNSiTESi HASTANESI
sOzLE$MELi PERSoNEL ALIM ilaNl
Universitemiz Hastanesinde giderleri 6zel Btitge Gelirlerinden (9 Hemqire) karqrlanmak ijzerc 657
Sayrlr Devlet Memurlan Kanununun 4. maddesinin B flkrasna g0re istihdam edilmel< izere
O6lO6tlgTS tarihli 711575,4 sayrh Bakanlar Kurulu karanna ekli 28.06,2007 tanh ve 26566 Sayrh
Resmi Gazetede yaymlanan 'S<izlegmeli Personel Qahgtrrllrnasrna iligkih Esaslarda De[iqiklik
Yaprlmasma Dair Eiaslar' da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fikrasrna gore aga$rda belirtilen
unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sralamast esas almmak suretiyle, yuzrh ve scizli.i miilakat
yaprlmaksrzrn sdzlegmeli personel ahnacaktrr.
BUTCE
SAYI.IJIWAN
ILANNO
azolariu
igin2.200,45TL.
Ozel Btitge
9 HEM$IRE
20t40401
ARANANNITELIKLER
BRUT UCRET
- Krdemi 5 yrldan
- Krdemi 5 ytldan 10 yla kadar
olanlar igin 2.228.45 TL
-Lisans Hemqirelik bOltimii
mezunu olmak
'2012 KPSSP3 srnavt puant olmak
Bagvuruda bulunacaklann I
tarih 5917 Sayrh Kanunun 47. maddesi gerepince son I yrldrr (istifa tarihinden itibaren)
herhangi bir kurumda scizleqmeli personel (657 4B) olarak gahqmamrg olmasl,
657 Sayrh Devlet Memtulan Kanununun 48. maddesinde belirtilen qartlan tagrmasr,
Ncibet usuli.i gahqmaya engel bir durumu olmamast,
Herhangi bir sosyal giivenlik kurumundan emeklilik veya yaqhhk ayh[l almryor olmast gerekmektedir.
tO.W.ZOOS
*
*
*
isteklilerin;
Bu ilanrn gazetede yayrnlandr[r O3tO5l20l4 tadhinden itibaren
tarihi mesai bitim119 kadar
niifus ctizdan fotokopisi, KPSS sonug belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, SGK hizmet
dciki.imii ve.bir foto[raf ile birlikte Hastanemiz insan Kaynaklan Birimine ga]rsen miiracaat etmeleri
2010512014
gerekmektedir.
KPSS Puan sralamasr, baqvuru stiresinin bitiminden itibaren en geg 5 iE gtinti iginde www.deu.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebli! mahiyetinde olacafmdan, aynca adaylara tebligat
yaprlmayacaktr. Kiqilerin g<irere baglatrlabilmesi igin talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr
adresinden duyurulacaktrr.
Bagarrh olundu[u www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adaylarrn gcireve b.aglatrlabilmesi igin,.talep
ediien belgeler ile birlikte agrklanan 'Evrak Teslim Tarihi' nde Dokuz Eyttil Universite Hastanesi insan
Kaynaklarr Birimine qahsen baqvurmalarr gerekmektedir. Gdreve baglama tarihi evrak teslim tarihinden
itibaren en geg 10 gtin igerisindedir.
Gerge[e aykrn beyanda bulunan adaylann mi.iracaatlan kabul edilmeyecek ve haklannda Genel
Hiikiimlere grire iglem yaprlacaktrr.
Adres: DEU Hastanesi BaqhekirnliEi inciraltr I
izuin Tel: (0 232) 41223 22-412241g
Download

DOKUZ EYLUL UNiWNSiTESi HASTANESI sOzLE$MELi