T.C.
BARTIN il,i
ULUS BELEDiYE BA$KANLIGI
KARAR
MECLisran^mt
r.qRiui I
oglostzur4
xnn qR xo
|
I
st
Ulus Beleiiiye Meclisini Tepkil Ede4erin ve2Dl4Yilr Mays Ayr Meclii.Toplantrsrna
Katrlan Uyelerin Adr ve Soyadr
Beledive ve Meclis Baskanr
Meclis Uvesi
Meclis Uvesi
Meclis Uvesi
Meclis Uvesi
Ilasan Hiisevin UZIIN
Metin GOKMEN
MuratEmin OK
Kadir SARAC
Giilsiim TOKLUCU CETiN
Meclis Uyesi
Meclis Uvesi
Meclis Uvesi
Meclis Uyesi
Meclis Uvesi
AhmetYAGCI
Mustafa AY
Irfan AI(MAN
Serpil TURAN
Ilasan DEMIRCI
GUNDET
-2Plamkonusunun g<iriistilmesi vardrr.
KARAR
ilave ve Reviryon Nazrm ve Uygulama imar Planr iginde kullamlmak ve maliyetin%Sg 'lik krsmr ,.iller
Bankasr Anonim $irketi Yrlhk fardan Aynlan Odenelin Kullandrnlmasrna iligkin ydnetmelik" gergevesinde
aktarrlacak ddenekten kargrlanmak iizere iller Bankasr A.$.'den 37.150,-(oturyedibinytizetiiy-tL kredi
kullamlmasrn4Krediden kaynaklanacak anapar4faiz,denetim giderleri,komisyon,vergi,resim de kredi olarak
kayn
A.$.
enetim
bele
kullamlmasrna,krediden
eigi,resim,harg,ticret v.s.
tidemelerin, iller Bankasr
ak
1r.- ill., Bankasr A.$. ve
Maliye Bakanhlrnca daErtrlan yasal paylanmrzrnmevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oramna -ba[1
kalmaksrzrn tamammdan (%o40'rn drgrnda ve %100'iine kadar) kargrlanmasrna,kredi teminafina konu
gelirlerden krediye iligkin ddemelerin kargrlanamamasr halinde,bu krediyll elde edilen tesis,ingaat ve her nevi
.$.'ce
aym garlarda ve talep
.$.'ce belediyemize
yi ve ewakr imzalanaya ve kredi ile ilgili devam eden
her ttirlti gayrimenkulii iller Bankasr A.$.'ye ipotek
her
alacaklarrru iller Bankasr A.$.'ye terhin ve temlik
her ttirlti
iller Bankasr A.$.'ye rehin vermeye,iller Bankasr A.$.'nin
mevcut mevzuatr ve br.rnda meydana gelebilecek her tiirlti deligiklik gergevesinde,53g3 Sayrl Belediye
Kanun'un 68,maddesinde yer alan kogullann
krediye konu igle ilgili her tiirlti
iglemi yapmaya Belediye Bagkammn yetkili
i ile karar verilmigtir.-
talep
edilmesine,
ediyemiz
tiirlti
t
i
yerine
krhnmasr
Hasan Hi.iseyin UZTIN
Belediye ve Meclis Bagkanr
Murat Emin OK
Meclis Katip Asil Uyesi
Giilsiim TOKLUCU QETN
Meclis Katip Asil Uyesi
Download

MECLisran^mt