T.C.
ANKARA VALiLiGi
il Demekler MiidiirltisU
Sayr
Konu
: 7 407 l0l2-477 .01.05.01 : Yardrm Toplama
I
\ I 3?
05/2014
VALILIK MAKAMINA
Diyanet igleri Baqkanh$r'nm Valililimize vermig oldufu 22.05.2014 tarih ve 89988151-814/
sayrlr yazrlannda ozetle; Bosna-Hersek ve civannda meydana gelen sel ve heyelan sebebiyle felaketten
olumsuz etkilenenlere yardrm etmek amacryla, 2860 sayrh Yardrm Topl a Kanununa gcire
Bagkanhklanmn sorumlululunda, personellerinden; Yusuf KOL, Mustafa TEKE ve Nuri
TATLILIOGLU'nun koordinesinde,23 Mayrs 2014 Cuma giinii Ttirkiye genelinde ttim camilerden
bankada hesap agmak, sergi sermek ve kutu koymak suretiyle, nakdi yardrm toplayacaklarmr, bununla
ilgili Diyanet igleri Bagkammn onayr oldulu bildirilerek izin talebinde bulunmuglardrr.
Toplanan nakdi yardrmlann ihtiyag sahibi tilkeye Bagbakanhgrn 201419 numarah
genelgelerinde belinilen banka hesaplarrna aktarilmasr kaydryla, yukarrda belirtilen komitenin
sorumlululunda, Diyanet igleri Bagkanh[r'nm 23 Mayrs 2014 Cuma gtinti, Ttirkiye genelinde, tiim
ilerden bankada hesap agmak, sergi sermek ve kutu koymak suretiyle, nakdi yardrm
toplamalannda Mridiirlii[timiizce bir sakmca gdriilmemekte ise de; izin verilmesi hususunu
olurlarmza aruedeim.
c
4
Vali a.
Vali Yardrmcrsr
Download

Bosna-Hersek Yardım Toplama.PDF