T.C.
DEVLET DEMIRYoLLART igLETMEsi GENEL MUDURLUGU
TA9TNMAZLARIN sATtg vE DEGERLEND|RME
rexuir $anrrumlesi
isleni xizuer
ALIMI
29.',l2.20'14
Hazrrlayanlar
(
/
it.'/
NKAYA
Emlak ve Inpat
MOdUr YnL
ONAY
rlak ve lnsaat
MUdUr
V:
TASINMAZLARIN SATI' VE DE6ERLENDiRME iSLERi HizMET AUMI TEKNiK SARTNAMESi
TA9TNMAZLARTN sATrS vE DE6ERLEND|RME
rexnix glnrnauesi
igl-eni xizmer nuut
einiHcieOLUill
(Genel Hiikiimler)
AMA9
Madde-
1
TCDD lgletmesi Genel MUdUrlUgU tarafrndan ytirtit0len tagrnmazlarrn satrgr
ve delerlendirilmesi igleri igin, yasalann Kurulugumuza yUkledi$i cidev ve
sorumluluklarrnrn hrzh, dogru, eksiksiz ve tekniline uygun olarak yUrtittilmesi,
ikmali ve argivlenmesi hususunda yaprlacak i9 ve iglemlerine ydnelik
dtgartdan ilave hizmet ahnmasr igidir.
NiTELiK
Madde-
2
Bu teknik gartname, sdzlegmenin eki ve ayrrlmaz bir pargasrdrr.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Madde-
3
Bu teknik gartnamenin uygulanmasrnda, 4734 sayrlr kanunda ve di$er ihale
mevzuattnda yer alan tanrmlar aynen gegerlidir. Bunun yanl stra;
idare
:
TCDD Genel MiidUrlUgU'nU
: lhale dosyasrnr hazrrlayarak teklifini veren, istenilen benzer
ig
bitirme faaliyeti ile ilgili Limited veya Anonim girketi
Yiiklenici
: lhale neticesinde kendisi ile sozlegme akdedilen firmayr
Tan rmlamaktad rr.
rluur
Madde- 4 5335 sayrh kanunun 32. maddesinde
igiu
belirtilen tagrnmazlarrn satrg ve
delerlendirme i9i kapsamrnda; TCDD 3. B6lge MUdUrlUgU mrntrkasrnda;
tagrnmazlarrn, tapu, kadastro, belediye vb. ilgili kurum ve kuruluglar
nezdinde, gerek tagrnmazrn yerinde ve gerekse merkezde, ytirtjrhikte
bulunan mevzuat gergevesinde, her turlU iglemlerin tetkik ve takibi,
tagrnmazrn mahallinde aplikasyonu, ihtiyag duyuldu!unda tagrnmazrn
mahallinde r6leve, dlgtim, aplikasyon yaprlmasr, hali hazrr harita ve plan
hazrrlanmasr, kadastral pafta-kamulagtrrma planl-hali hazrr harita-imar plan
etUdti, imar plan tadilatrna y6nelik plan hazrrlanmasr ve ilgili kurumlar
nezdinde takibi, tagrnmazlartn sattgt ve deSerlendirilmesine ydnelik iglerin
(satlgt yaptlacak alanlarrn belirlenmesi ile igletmecilik faaliyetlerine y6nelik
alanlar ile kiralama, yaprmlr kiralama vb. degerlendirme yaprlacak olan
taSlnmazlar i.izerinde bulunan haciz ve gerhlerin kaldrrrlmasr iglemlerinin
yaprlmasr, kadastral gap, hali hazrr planlarrntn temin edilmesi, gizilmesi,
tagrnmazlann plan Uzerine gerek elle gerek sayrsal ortamda iglenmesi, proje
Uretimi, belediyelerin tagrnmazlarrmrza ydnelik
planlarrnrn
degerlendirilmesi, tagrnmazlanmrza yonelik imar plan tasla!r hazrrlanmasr
vb.) ytlrUtUlmesi, TCDD'nin igletmecilik faaliyetlerine iligkin gar, istasyon,
lojistik alan vb. planlarrnrn hazrrlanmasr, proje etudti vb. iglemlerin mer-i
mevzuat dahilinde haztrlanmast ve neticelenmesini teminen Emlak ve ingaat
MUdtir0 ve/veya MUdUr Yardrmctlarrnrn verdili tiim teknik iglerin yaprlmasr ile
idari ve hukuki igler igin gerekli olan veri ve belgelerin 0retilmesi, Emlak ve
imar
rAsrNMAZ|.ARrN SA15 VE DEGERLENDiRME |SLERi HiZMET
fLtMtEKNiK
'"v
SARTNAMESi
ingaat MUdUrlUgU argiv standartlarrnda argivlenmesi ve bunun gerektirdi$i
formasyon ve fenni mesuliyete haiz elemanlarrn hizmet ahmr igidir.
3. Bcilge Emlak ve Ingaat MUdUrlU$U mrntrkasrndaki;
a) 3.
B6lge MUdUrlUgU Emlak ve Ingaat MUdUrlUgU mrnttkasrndaki
tagrnmazlardan atrl durumda bulunan ve igletmecilik agrsrndan
delerlendirilmesine imkAn bulunmayan tagrnmazlarrn belirlenerek satrg
kapsamrna ahnmasr, Kurulugumuzca sattgtntn gergeklegtirilmesine yonelik
althk galrgmalarrn olugturulmasr ve rayig bedelin tespit edilmesi,
b) Tagrnmazlara yOnelik kiralama taleplerinin, Kurulugumuz menfaatleri
do!rultusunda degerlendirilebilmesi igin taleplerin yerinde incelenmesi,
taleplerin plan ve/veya gaplara iglenmesi, kira rayig bedellerinin tespitine
y6nelik belge ve bilgi toplanmasr, incelemeye iligkin raporlarrnrn
hazrrlanmasr,
c) Tagrnmaz kiracrlarrnln, kiraladrklan taglnmazlara yonelik kullanrm amacl
de$igiklikleri ile tadilat, bakrm ve onarrm talepleri, tagrnmazrn kiralama amacr
drgrnda akde aykrn kullanrmlanna yonelik tespiti ve giderilmesine iligkin
iglemlerin yilrUttilmesi,
d) Tagrnmazlara ydnelik akdedilen agrk alan, kapalr alan ve yaprmh kiralama
s6zlegmelerine yonelik kiracllarr tarafrndan Kurulugumuza iletilen ve/veya
iletilmesi gereken projelerin, sOzlegme hUk0mleri ile Kurulugumuz ve
yi.irUrlUkteki ilgili kanun, ydnetmelik ve mevzuat dogrultusunda tetkiki,
kontrolii ve takibinin yaprlmasrna yonelik iglemlerin ytirUtUlmesi,
e) Tagrnmazlarrn daha verimli ve gelir getirici yonde degerlendirilmesine
yonelik ilgili Belediyeler nezdinde gerekli gahgmalar yaprlmasr amaclyla imar
plan tadilatlarr ve/veya taslaklarrnrn hazrrlanmasl,
f) Belediyelerin tagrnmazlarrmlza ydnelik yaptrgr imar planlarrntn, takibi, askr
sUresi igerisinde temini, imar planlarrna mUlkiyet srnrrlarrmrzrn iglenmesi ve
tetkiki ile birlikte imar planlarrna y6nelik Kurulugumuz gdrUgilnUn ve varsa
talep ve itirazlannrn belirlenmesi,
S)
Belediyelerin
imar planlarrna ydnelik itirazlartmtzr 962
dnUnde
bulundurmamasr halinde imar planlarrnrn iptaline ydnelik gerekli davalarrn
suresi igerisinde agrlmasr igin konunun Hukuk Mtigavirligine intikal ettirilmesi
ve konunun Hukuk Mttgavirligi ile birlikte takibinin yaprlmasr,
h) Belediyelerce imar planlan yapma agamasrnda Kurulugumuzdan istenen
gOrtiglerin olugturulmasr,
i)
Tagrnmazlann gerektiginde zeminde 6l9UmU, Tapu, Kadastro ve
Belediyelerden tagrnmazlarla ilgili bilgi, belge, imar planr vb. toplanmasr, bu
galtgmalarrn plan Uzerine iglenmesi ve argivlenmesi,
j) TCDD'nin igletmecilik faaliyetlerine iligkin, istasyon, gar, lojistik alan, liman
sahasr, vb. gibi alanlarda, amactna gore, mahallinde dlgUm, aplikasyon, plan,
proje hazrrlanmasr ve etudUnirn yaprlmasl,
TASINMAZLARIN SATI' VE DEGERLENDiRME i5TERi HiZMFT ALIMI TEKNJK SARTNAMESi
k) Yukanda sayrlan t0m bu iglemlerin gerektirdigi idari yaztgmalar, evrak
tanzimleri, golaltrlmalarr, argivlemeleri ile birlikte igin gere$i olarak gerek
kurum igerisinde gerek kurum drgr gorUgmeleri yapmak, irtibatlarr sa!lamak,
l) Emlak ve ingaat MUdUrlUlU gorev alanrna giren ttim iglerle ilgili olarak
Emlak ve Ingaat MUdUr0 veya Yardrmcrlarrnrn verece$i gdrevleri yapmak;
m) Gdrev alanr 3. B6lge MUdUrlUgU mrntrkasr olup, gerektilinde Ankara'ya
kadar da (Ankara dahil) olabilir.
ixiHcieOLUilr
Genel Yiikiimliiliikler
YUKLENiciNiN GENEL SoRUMLULUKLARI
Madde-5
Yi.iklenici 4857 saylh 19 Kanunu ve 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel
Saghk Sigortasr Kanunu'ndan
yUrUrlUkteki diger mevzuatlardan
Kaynaklanan yiikUmlUlUklerini yerine getirmekle sorumludur.
ve
YUklenici, igleri gereken ozen ve ihtimamr gdstererek yerine getirecektir.
lglerde olabilecek kusurlarr sdzlegme hUkUmlerine uygun olarak giderecektir.
Ytiklenici, bu sorumluluklarrnrn yerine getirilmesi igin, ister kalrcr, ister gegici
nitelikte olsun, gereken butUn denetim, muayene ve testleri yaptrracak ve
iggilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
27.09.2008 tatih 27010 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan "Alt lgverenlik
Ydnetmeligi" htjktimlerine g6re: Sdzlegme Y0klenici tarafrndan izmir Qallgma
B0lge MUdUdtj$ti nezdinde stiresi igerisinde tescili yaptrrrlacak ve ahnacak
Tescil Belgesi tescili takip eden 5 Takvim gUnU igerisinde idareye teslim
ed
ilecektir.
Y0klenici gahgtrrdrgr iggilerine kargl ilgili Kanun ve mevzuattan dogan
herhangi bir yiik{.imlUlU0UnU yerine getirmemesi nedeniyle, ticret, fazla
mesai, ytlltk ticretli izin alaca$t ve benzeri mali ve sosyal haklar ve bunlarla
ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi konularda ve keza i9 kazasr ve meslek
hastah$r ve Uguncti gahrslara zarar verilmesi gibi sebeplerle veya
yUklenicinin istihdam ettigi igglnin i9 kazasr sonucu vefat etmesi veya sakat
kalmast gibi nedenlerle dogan yUklenici iggilerinin, varislerinin veya Uguncti
kigilerin her gegit alacak ve tazminatlarrndan YUklenici sorumludur. Bu
konularda Kurulugtan tazminat veya alacak talep edilmesi halinde 6deme
Ytlklenici tarafrndan derhal yaprlacaktrr. Aksi halde Kurulugga; ddenmedigi
kesin olarak tespit edilen bu miktarlar Y0klenicinin hakediglerinden veya
alacagrndan, bunun mtimkUn olmadr$r durumlarda teminatlardan tahsil
edilecektir
Bu i9 kapsamrnda kullanrlan aracrn yirriirlUkteki Trafik ve Karayollan ve diger
mevzuata uygun halde bulundurulmasr YUklenicinin
Sorumlulug undad rr.
t0m yasal
Madde-
6
Ytlklenici, Ustlenmig oldu$u yUkUmli.iltik siiresince taahhtit ettigi eleman ile
igin yaprlmasr igin zaruri olan bilgisayar, teknik ekipman ve araglarr igin
devamr suresince, igyerinde bulundurmak zorundadlr.
\/
TASTNMAZLARjN sATrS vE DE6ERTENDiRN4E iSLERi
'v
HizMfr ALtMt rEKNix sARTNAMEsi
i$iru
vUnUrUluesi
Madde-
7
i9ir.r
ceRexli pERsoNEL, ARA9 vE exipulru $ARTLARI
YUklenici, iglerin gergeklegtirilmesini teminen sozlegme stiresi devamrnda
aga$rda belirtilen sayr ve nitelikte personel, [email protected] ve ekipman
gorevlendirecektir:
A- Personel Durumu:
Nitelik
1-
23-
Adet
:
Harita MUhendisi (Anahtar Personel)
Ingaat MUhendisi
$ehir ve Bdlge Planlamacrsr
:
1
1
1
Teknik personel igin ihalenin kendisinde kalmasr halinde firma b0nyesinde
galtgtrrrlacaklarrna iligkin teknik personel taahhtitnamesi de gegerli olacaktrr.
Anahtar Personel veya yoklugunda diger mtihendis ldare ile Ytiklenici
arasrnda koordinasyondan sorumlu olacaktrr.
Qalrgtrrrlacak her bir personel en
az2 yll
i9
tecrtibesine sahip olacaktrr.
Qahgtrrrlacak personel T.C. Vatandagr olacak
olacaktlr.
ve 18 yaglnr tamamlamrg
YUklenici Sozlegmede yazrk i9e baglama tarihinden Onceki 5 ig gUnU
igerisinde (Sozlegme imzasr ile i9e baglama arasrnda 5 i9 g0nU olmamasr
halinde Sozlegmenin imzalandr!r tarihte) gahgtrrrlacak personele ait aga!rda
belirtilen evraklar dosya halinde idareye teslim edecektir.:
1. SOzlegme kapsamrnda galrgtrnlacak personelin Kimlik Bilgileri ve SGK
Sicil numarahnr igerir liste;.
2.
Sozlegme kapsamrnda gakgtrrrlacak personelin her birine ait:
a. Yiiklenici ile personel arasrnda imzalanmrg Belirli SUreli i9 Akdi
b. SGK Sigortalr ige girig bildirgesi
c. 4 Adet Fotograf (Son 6 ay igerisinde gekilmig, Onden cepheli
4x6 ebadrnda)
d. NUfus Ctizdan Sureti (NUfus.MUd.den);
e. Diploma sureti (Noter onayh);
Qahgtrrrlacagr ige uygun olduguna dair Saghk Raporu;
g. Askerligini Yapmrg olduluna veya Yapmrg Sayrlmasrna veya
Tecilll olduguna dair Durum Belgesi;
h. Affa ugramrg olsa bile Devletin guvenligine kargr, anayasal
dUzene ve bu dUzenin igleyigine kargr, milli savunmaya kargr,
devlet srrlannrn ifga edilmesine iligkin suglar, casusluk, zimmet,
irtikAp, rUgvet, hrrsrzlrk, dolandrrrcrlrk, sahtecilik, gUveni k6t0ye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgtrrma, edimin ifaslna
f.
fesat karrgtrrma, sugtan kaynaklanan mal varlrgr delerini
aklama veya kagakgrlrk suglanndan mahk0m olmadr!rna iligkin
Belge;
Sdzlegme baglangrcrnda bildirilen personelin ig akdi feshedilmesi halinde
Fesih ihbarnamesi, kendi istegi ile ayrrlma durumunda ig brrakma dilekgesi,
belgenin dUzenlenmesini takip eden 2 ig gUnU igerisinde idareye
bildirilecektir.
TASTNMAZLARTN sATtS vE DEGERLENDiRME iSLERi
ALIMI TEKNIK SARTNAMESI
akdi feshi halinde aynlan personelin yerine i9e baglatrlacak personel iqin
yukanda belirtilen belgeler ige baglama tarihinden 2 ig giinii 6nce ldareye
teslim edecektir. Kendi isteoi ile aynlma halinde aynlan personelin yerine i9e
baglatrlacak personel igin yukanda belirtilen belgeler ige baglama larihinde
ldareye teslim edecektir.
19
B- Arag Durumu:
Nitelik
Binek arag
:
Yeterlik
En Fazla 3 yagrnda
(4+ l kigilik, klimalr)
Adet:
1
Yuklenici sozlegme suresince aract kullanacak Stirocu personeli haztr
bulunduracaktrr. SUTUCU personel igin 9.A maddesinde yer alan tijm gartlarl
yerine getirecektir.
Ytiklenici yukaflda tanrmlanan iglerin gergeklegmesi iqin 1 adet, en fazla 3
yagrnda ve en fazla 50.000 km.'de, 4+l kiti oturma kapasiteli, sedan, binek
arag bulundurmak zorundadtr. Arag Dizel (Motorin) yaktth olacak, motorunun
silindir hacmi 1600 cc.'yi gegmeyecek, Anti Blokaj Fren Sistemli (ABS),
Elektronik Denge Programl (ESC), Elektronik Patinaj Onleme Sistemti
(ASR), Acil Fren Destek Sistemli (AFU), 6 adet Hava Yastrkh, en az 100 Hp
motor gucunde, hidrolik direksiyonlu, elektronik klimalr, siyah, beyaz ya da
metalik gri renginde olacakttr. 201416425 saytlt Bakanlar Kurulu Kararl
gereoi aracrn Yerli muhteva orant %50'nin iizerinde olacakttr.
Ara9, sozlegme s0resi boyunca ldare'de kalacaktrr.
Arag, trafik tescil belgesinde Yoklenici Firma adrna tescitli yada kiralanmrs
olacaktrr. Arag kiralama yontemi ile edinilmig ise Yiiklenici Firma Sdzlegme
silresini kapsayacak gekilde diizenlenmig kira sdzlegmelerini ve dioer hukuki
mevzuata uygun belgeleri ldareye Sozlegmenin lmzalanmasr srrasrnda
teslim edecektir.
Aragrn tiim ve€i, sigorta, baktm-onaflm giderleri Yukleniciye aittir. Aracrn
yakrt Giderleri ldare'ce kargrlanacaktrr.
Karayolu k6pr0 ve paralt otoyol gegigleri igin arag Uzerinde OGS yada HGS
sistemi bulunacak olup; kdpru ve parah otoyol gegig Ucretleri Yokleniciye ait
olacak bunlar igin herhangi bir ek ddeme yaprlmayacakttr.
lhaleye teklif veren firmalafln bu 6zellikte tagttr olmamasr durumunda
ihalenin iizerlerinde kalmasr halinde bu tagrtr bulunduracaklanna iligkin
verecekleri belgeleri veya noter tasdikli suretleri de gegerli olacaktr. 19
bitiminde arag yUklenicide kalacaktrr.
Yiiklenici ige baglama tarihinde, hizmete sunaca!r araglann fotooraflanyla
birlikte trafik ve tescil belgelerinin aslt ile birer fotokopilerini Kiralk AraC
Uygunluk Belgesi almak igin ilgili igyederinde hazrr bulunduracaktrr.
TCDD'nin ilgili igyeri tarafrndan; aractn, motor, rsrtma ve sogutma sistemleri,
yuruyen aksamr, boya, lastik, koltuklar, kasa, tente vb. gibi genel gOritnumLi
ile yukanda yazrlr sistemlerin arag Uzerinde varllot incelenir ve aractn tesql
ve trafik belgelerinin aslr fotokopisi ile burada yazrh bilgilerin araq ijzerinde
plaka, motor ve Sasi numaralaflnln dogruluou incelenerek gartnamedeki
niteliklere uygun olanlar igin Kirahk Arag Uygunluk Belgesi dUzenlenir.
TASTNMAzL nTN SATtSvE oE6ERLENDIRME iSLERi
HizMErAltMt IE(Nl( SARTNAME5I
C- Ekipman Durumu:
Ytiklenici, sdzlegme si.iresince gahgacak
kullanrlmasr igin
1 adet dizi.tstU bilgisayar,
temin edecektir.
3 adet teknik personelin iglerinde
.
Bilgisayar Uzerinde igin yUrUtUlmesi igin gerekli olan programlar ile igletim
ait
programlar lisanslr olmasr sorumlulu!u Yiikleniciye aittir.
Bilgisayar ve di$er araglar Ytiklenici tarafrndan sdzlegme stiresince faal ve
kullanrlabilir halde tutulacaktrr. Yazrgmalar igin gerekli kAgrt, dosya ve
sistemine
klasdrler ldare taraf lndan temin edilecektir.
Ekipmanlar sozlegme baglangrcrnda en geg 5 i9 gUnU igerisinde tutanak ile
Konhol Tegkilattna teslim edilecek, Sozlegme bitiminde tutanakla Y0kleniciye
iade edilecektir.
Yukanda sayrlan ekipmanlarrn sdzlegme stiresince kullanrm bedelleri igin
YUkleniciye herhangi bir ek odeme yaptlmayacak.
Finansal Kiralama Kanunu htiktimlerine gdre edinilmig ekipmanlar da kira
sdzlegmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar kiralarrn odenti
belgelenmek gartr ile isteklinin kendi mah sayrlacaktrr. Ortak girigimlerde
pilot ve di$er ortaklara ait makine ve ekipman, ortakhk oranrna bakrlmakslzrn
tam olarak de!erlendirilecektir.
Kontrol Tegkilatr taraftndan tespit edilecek ve g6rev drgr kullanrmlara ldare
tarafrndan herhangi bir Ucret Odenmeyecektir.
YUklenici, i9 yerinde gahgtrnlan eleman, arag ve ekipmanrna iligkin olarak
ldarenin isteyeceli bilgileri, idarece ongor0len gekilde ve srkhkta vermekle
yUkUml0dUr.
KAMU DUZEN|TE VC MALLARA ZARAR VERME
Madde'8
Bu igin gere$i gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara,
zarar tehlikesine veya hak kaybtna ugrarsa, bu nedenle ugradrlr her turli.j
zararr di$er haklan sakh kalmak tizere ( yoksun kahnan kar ve kagrrrlan
frrsatlar dahil ) yUkleniciden tahsil ve tazmin eder.
YUklenici gahganlarrn yada tigUncU kigilerin ugrayacagt zararlan lazmin
etmekle yUkUmltidUr. Bunu kargrlamak Uzere mali mesuliyet sigortasl
yaptrrmakla yUk0ml0diir. Dttzenlenen mali mesuliyet sigorta poligelerinde,
idare igveren srfatryla, y0klenici ise igi gergeklegtiren srfatryla yer almahdrr.
Klymetler tam deler Uzerinden sigorta ettirilmelidir. Sigortalara iligkin
limitlerin ige baglama tarihinin yrl ddntimtindeki grincel degerlere
ytrkseltilmesi zorunludur. Mali mesuliyet Sigorta poligeleri kesin kabul
tarihinden 1 yrl sonrasrna kadar gegerli olacaktrr.
Yilklenici muhtemel kaza, zarar ve kayrplarrn tazmini igin; Arag igin kasko
sigortast
ve
gahgtrrrlan personelin sozlegme sUresini (uzatma
yaprlabilece!ini de goz 6nUne alarak) kapsayacak gekilde ferdi kaza
sigortastnt yaptrrmakla yukUmludur. Kasko ve ferdi kaza Sigorta poligeleri
kesin kabul tarihine kadar gegerli olacakttr.
Yi.iklenici, idarelerce istenen sdz konusu sigortalara iligkin poligeleri ve
TASINMMLARIN SATIS vE DE6ERLEND|RME iSt ERi
HizMqyMt
ir
TEKN|K
SARTNAMES]
7
odeme kanrtlaflnr, Sozlegmede yer alan i9 bagr tarihinde idareye vermek
zorundadrr. Yiiklenici tarafrndan yaptrfllmadrgr takthde Sigortalar ldare
tarafrndan yaptrfllacak ve poligelerin toplam tutafl ve bu tutann %50'lik krsml
ceza olarak Yuklenicinin ilk hakediginden peginen kesilecektir.
Sigorta poligelerinde belirlenen, yuklenicinin kusurlu oldu$u hallerde, kusur
nedeniyle sigortanrn kargrlamadrgr bedeller igin Yilklenici idareden bir istekte
bulunamaz.
iS vE iSYERi cUVENLiGi
Madde-
9
19 Saglgr ve 19 Giivenligi Kanununun 22.Maddesine gitre olugturulacak 19
Sagfigr ve 19 Guvenligi Kurullarrna Yiiklenici katrlacak ve altnan kararlara
uyacaktrr.
YUKLENIciNiN KUSURU DISINDAK| HASAR vE ZARARLAR
Madde-
l0
Olaoanustll haller ve dogal afetlerin igyerlerinde ve yaprlan iglerde meydana
getirecegi hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler, sigorta kapsamrnda
olsun veya olmastn yilklenicinin sorumlulugunda bulunan araQ, ekipman ve
elemanlafln ugrayacagr bu tur hasar ve zararlar igin idareden hi9 bir bedel
isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlar nedeniyle meydana gelecek
gecikmeler igin yiikleniciye gerekli s0re uzatrmr verilir.
Sigortalanmasl miimkun olmayan tiirden risklerden dolayt dooacak riskler
idare'e
aittir'
uquNcu BoLuM
9ahganlann Haklan ve gahgma 9artlarl
9ALI$ANLARIN QALISMA $ARTLARI
Madde-
ll
Yuklenici, galtgtrracagt personel ile kargrlrklr olarak imzalanmrg Belirli sureli
i9 sdzlegmesini yaztlt olarak dUzenleyerek, bir nitshasrnr ldareye teslim
edecektir.
Bu sdzlegme;
a. SOzleqmeninsUresini,
b. l9e baglama ve ig bitim tarihlerini (lhale sonucu olugan Sdzlegme
siirelerine uygun olarak),
c, galtgma qeklini,
d. 9a[9ma ko$ullannr,
e. haftalk 45 saat galtgma siiresini,
Temel Ucret tutannr (Bu $artnamenin 20.Maddesine uygun olacakttr) ve
yol, yemek Ucretlerini,
g. Fazla Mesai birim saat Ucretini,
h. ticret ddeme donemini,
fesih halinde taraflann uymak zorunda olduklafl hiikirmlerini igerecektir.
f.
i.
qa||ganlann ldare taraftndan belirlenmig mesai saatlerine gdre l$yerinde
bulunmalarr zorunludur. Yirklenici Personelin igyerine girig-9rkrSlafl, gUvenlik
ve sdzlegme gartlannrn yerine getlrilip getirilmedioinin kontrolu amadyla,
kaprda alt igveren personeli laraftndan imzalanmrg olan "Alt Isveren lggisi
Takip Formu" nun bir orneoini gunluk olarak Yiiklenici veya Kanuni vekil
tarafrndan onaylanarak Sozlegmeyi Yiirirtmekle G0revli Kontrol Amirine
teslim edecektir. Ktdem ve ihbar tazminatlafl ve yrllk iicretli izin alacagt ve
sair iggilik alacaklaflnln hesabtnda bu formdaki kayttlar esas olacakttr.
Qalrgan Personelin igten aynlmast; ldare yada Yitklenici tarafrndan igten
TASTNMAZLARTN 9aTrS vE DE6ERLENo|RME ISLERI
HizttW\LtM I rEk
NiK
SaRTNAMESi
g
uzaklagtrnlmasr durumunda TCDD Genel MUdUrlUgU emirleri gergevesinde
yeniden ige alma igin gerekli onayrn ahnmasrnr mtjteakip aynr ozellikte
personelin Temini igin YUkleniciye yazrh olarak bildirimde bulunulacak,
tebligatrn YUkleniciye ulagmasrndan sonra en geg 10 takvim gtlnU igerisinde
YUklenici eksik personeli bularak ldare bUnyesinde galrgtrrmaya
baglayacaktrr. Personelin her ne sebeple lgten aynlmasrndan Yiikleniciye
personelin ahnmasr talebine iligkin tebligatr ulagmasr arasrnda gegen sUre
igin YUkleniciye herhangi bir odeme yaprlmayacaktrr.
9AL|$ANLARTN oZLUK HAKLARI
Madde-
12
YUklenici gahgtrrdrgr elemanlarrna ait Ucret, yan 6deme, harcrrah vb. hak
ediglerini yUrUrlUkteki mevzuatlar gergevesinde kendisi
cidemede
bulunacaktrr.
ldare, galtganlar arasrnda yUklenici tarafrndan 0cretleri 6denmeyenlerin
bulunup bulunmadr$rnr, asgari ticret odeme tutarrnrn alttnda ilgili personele
ddenip ddenmedilini, sosyal g0venlik ve igsizlik sigortasr primlerini tam,
zamantnda ve dtizenli olarak yattnlmasrnr kontrol ederek veya bu konuda
kendisine gelen talep ve ihbarlarr degerlendirerek, 4857 sayrh 19 Kanunun
36.maddesi ve 6552 sayrh kanunun 3.maddesi httktimlerine g6re iglem
yapfl rr.
Personel alacaklarrnrn konhol edilebilmesi igin yUklenici, gah$ttrdtgl
elemanlara yaptrgr 6demelerin bordrolarrndan birer kopyasrnr, hakedig
dosyasr igerisinde ldareye verecek ve bu bordrolarda elemanlarrn galtgttklan
yerler, TC. Kimlik No. larr, ad ve soyadlarr ile imzalarr bulunacaktlr.
Bordrolarda yUklenicinin veya vekilinin imzasl bulunacaktrr.
Ytiklenici taraftndan lg akdi feshedilen personelin lg mevzuatr htrkiimleri
gergevesinde, yrllrk Ucretli izin alacaklarr ve benzeri ttim mali ve sosyal
haklartntn yasal sUresi igerisinde YUklenici tarafrndan odendigine ve igginin
herhangi bir alacagrnrn kalmadrgrna iligkin Noter Tasdikli lbraname ve ou
ddemeleri gdsteren Banka dekontlarr buna iligkin mevzuatta yer alan siirenin
bitimini takib eden ilk i9 gUnU ldareye verilecektedir.
9ALTSANLAR|N UCRETLER| Ve
Madde-
13
6OeWeSi
Qahgan personelin rinvanlarrna gore ticretleri:
1- Harita Miihendisi, Ingaat MUhendisi, gehir ve B6lge Planlamacrsrnrn ayhk
maagr, brUt asgari Ucretin Yo 245 fazlastndan az olmayacaktrr. {Briit
asgari r.icret +(BrUt asgari Ucret x 2,45)l
2- $of6rUn ayhk maagr, brUt asgari Ucretin o/o 30 tazlagndan az
olmayacaktrr.{Brrit asgari Ucret + (Brtit asgari Ocret x 0,30)}
ldarece ihtiyag duyulmasr halinde 4857 sayrh ig kanununun 41. Maddesinde
yer alan esaslara gore $ofdr'e fazla mesai yaptrrrlabilecek ve fazla mesai
ticreti ait oldugu aytn bordrosunda gortinecektir
Personelin 0cretleri hakedig odemesinin ldare Tarafrndan YUkleniciye
ddenmesini takip eden ilk ig gunU personelin Banka hesaplarrna
aktarrlacaktrr. Buna iligkin bankaca onaylr belge ash personel hesaplarrna
aktarrmr takip eden ilk ig gUnU ldareye ibraz edilecektir.
TA5TNMAZLARTN sATrs vE DE6ERTEND|RMT
isLrni
tizilnlfrvt
TEKN|K
SARTNAMES|
g
YUklenici gahgtrrrlan personele, 4857 Sayrh 19 Kanunun 37. Maddesinde
belirtilen htiktimlere uygun olarak "Ucret Hesap Pusulasr" di.izenleyecektir.
Bu pusulanrn personel tarafrndan imzalanmrg bir nushasr Ozluk dosyasrnda
saklanmak Uzere Ucretin odendigine iligkin onayh Banka Dekontu ile birlikte
ldareye ibraz edilecektir.
Y0kleniciler tarafrndan iggi Ucretlerinin odendigine dair belgelerin Kuruluga
ibraz edilmemesi ve ticretin Odenmemig oldulunun kesin olarak tesbiti
halinde 4857 sayrlr lg Kanunun 36.maddesi ve 6552 sayrlr kanunun
3.maddesi h0k0mlerine g6re iglem yaprlrr.
9ALI$ANLARIN KAZAYA UTSRAMALARI
Madde-
14
YUklenicinin dnlemler almasrna ra$men olabilecek kazalarda, yiiklenicinin
i99i ve personelinden kazaya u|rayanlann tedavilerine iligkin giderlerle
kendilerine Odenecek tazminat yUkleniciye aittir. Aynca gahganlarrn ig
bagtnda veya i9e ba$h nedenlerle 6lenlerin defin giderleri ile ailelerine
odenecek tazminatrn ttimu de ytiklenici tarafrndan kargrlanrr. Yuklenici bu
hususta, yUri.irlukte bulunan genel hukilmlere uyacaktrr.
cALT9ANLAR|N yiyEcEGi
Madde-
iziH
15
ile ige GELig ciDigLER|
Ytjklenici, ige aldrgr elemanlann yiyecegini saglamak izere 1 iggiye 1 ayda
fiili gahgrhn her giin igin gUnlUk nakden asgari 5.00 TL yemek ticreti, asgari
5.00 TL yol Ucreti, nakden ctdeyecektir.
Hlrxr
Madde-
16
Qaltganlarrn, Yrlhk ticretli izinleri 6552 sayrh kanunun 6.maddesi hUkUmlerine
gcire kullandtrtlacaktrr. Ytlltk Ucretli izin sUreleri igin 4857 sayrh l9 kanunun
53.maddesi hUkiimlerinde yer alan si.irelerin alt srnrrr uygulanrr. Qahganlar
izinlerini Emlak ve Ingaat M0dUrU veya Vekilinin belirleyecegi takvim
gergevesinde kullanacak olup; yrllrk iJcretli izin talepleri izne ayrrlaca$r
gunden en az 3 ig giinu 6nce yaprlacaktrr.
Ytiklenlci 4857 saylh Kanunun 56 ncr madde altrncr frkraya g6re tutmak
zorunda oldugu izin kayrt belgesinin bir 6rnelini ldareye vermekle
ytikUmlUd0r.
Personelin hasta, raporlu olmasr durumlarrnda, alrnan rapor ldareye ibraz
edilecek ve aynca Emlak ve Ingaat MudUrU veya Vekiline durumla ilgili bilgi
verilecektir.
9ALrgAN pERSONEL|N HAK VE ALACAKLARTNTN TASFiyESi
Madde'17 Bu i9 kapsamrnda gahgtrrrlan tUm iggilerin krdem tazminatlarr hakkrnda
6552 sayrh kanunla degigtirilen 4857 sayrlr Kanunun 112 nci maddesinde
yer atan;
"4/1/2002
taihli ve 4734 sayilt Kamu ihale Kanununun 62 nci maddesinin
birinci fkrasrntn (e) bendi kapsamtnda alt igverenler tarafindan galtgtrntan
iggilerin krdem tazminatlan;
a) Alt igverenleinin degigip degigmediQine bak makstzn aralkstz olarak
aynt kamu kurum veya kuruluguna ait igyerleinde galrgmrg olanlann bu
gekilde galemtg olduklan stirelere iligkin kdem tazminafina esas hizmet
silrelei, aynt kamu kuntm veya kuruluguna ait igyeileinde gegen toptam
TASTNMAZLARTN
sArS vE DEGERLENDiRME jSLERi HizMblr4t TEKN|K
SARTNAME5
I0
gah$ma sArelei esas ahnarak tespit olunur. Bunlardan son alt igverenlei
ile yapilmtg olan ig s6zlegmelei 1475 sayilt lg Kanununun 14 tinca
maddesine gdre ktdem tazminafi 6denmesini gerektirecek gekilde sona
ermig olanlann ktdem tazminatlan ilgili kamu kurum veya kuruluglart
tarafindan,
igginin banka hesabtna yatmlmak suretiyle 6denir."
HUkmil ne uyulacaktrr.
D6RDUNCU BOLUM
6demeler
HAKED|$ DOSYASI
Madde-
18
Y0klenici Her Ay'a ait donem igin hak edig dosyasr hazrrlayacaktrr.
Hakedig Dosyasr igerisinde:
a. Vergi Dairesinden alrnacak Vergi borcu bulunmadr!rna iligkin Belge,
b. O Ay'a ait Personel Ucret bordrosu,
c. Bu bordroya gOre tanzim edilmig SGK Hizmet Listesi ve SGK Tahakkuk
Fi9i,
d. O ay igerisinde Personele verilmig Ucretli izin yada Doktor tarafrndan
verilmig (lstirahat) "Gegici
e.
f.
g.
i9 goremezlik raporu" varsa bunlara
iligkin
belgeler,
Bir dnceki Ay'a ait Ucretlere iligkin "Ucret Hesap Pusulasr" ve Ucretlerin
Personelin hesaplarrna yatrrrldrgrna dair personelce imzall banka
dekontlarr,
Tahakkuk iglemine esas olmak tlzere <ldeme ile sdzlegme h[ikUmlerine
gdre kesintilerin yer aldrgr vergilerde dahil olmak Uzere Ytikleniciye
odenecek tutan gosterir icmal tablosu
lcmal tablosuna ve yrirtirlUkteki mevzuata uygun olarak ait oldulu Fatura
bulund urulacaktrr.
Dosya igerisinde yer alan tUm belgeler Y0klenici tarafrndan onaylanmlg
olacaktrr.
Dosya igerigi Kontrol tegkilatr tarafrndan incelenip, varsa eksikliklerin
giderilmesini mtjteakip lcmal tablosu onaylandrktan sonra Tahakkuk iglemleri
igin ilgili birime gonderilecektir.
Hakedig Dosyalarr ait oldugu ayr izleyen ayrn
Yiiklenici Tarafrndan ldareye ibraz edilecektir.
6. (Dahil) gUnUne kadar
Hakedig Dosyalarr ait oldugu ayr izleyen ayrn 6. (Dahil) gUnUne kadar
Y0klenici Tarafrndan ldareye ibraz edilmedi$i taktirde; Kurum tarafrndan
Personel maaglarr hesaplanarak Ayrn 6. GtinUnU takip eden 3 i9 gUn0
igerisinde Kurum Tarafrndan Personelin Banka hesaplarrna odenecek ve
Firmanrn Kuruma teslim ettigi ilk hakediginden kesilecektir..
Bu durum sozlegme s0resi igerisinde 2 kez tekrarlanmasr halinde ldare
Sdzlegmeyi feshe yetkilidir.
Hakedig dosyasr ait oldulu ayt izleyen ayrn son g0nUne kadar Y0klenici
Tarafrndan ldareye ibraz edilmedili taktirde ldare Sozlegmeyi feshe yetkilidir.
li
TASINMAZLARTN sATrS vE oEGERLENo|RME iSLERi
i"v'/
Hlt:4Er AUMt rEKNlx SARTNAMESI
1l
6oeuelen
Madde-
19
Her ay igin hazrrlanan hak edig dosyasr en geg takip eden ayrn 6. (Dahil)
gunune kadar ldareye teslim edilecektir. ldareye teslim edilen hakedig
dosyasrna gore tahakkuk iglemi yaprhp Mali lgler M0dUrl0gUne intikalinden
itibaren 20 takvim gtinri igerisinde 6deme yaprlacaktrr.
lgin baglama veya bitig tarihi ayrn ortastna isabet ederse; A,B,C,D birim fiyat
de$erleri 30'a bdlUnerek bulunan gtinl0k degerler ile gahgmaya baglama
tarihi (dahil) ve gahgmanrn sona erdigi tarih (dahil) arasrndaki gUn toplamrnrn
garprmr neticesinde bulunan deger 0zerinden 6deme yaprlacaktrr. Hakedig
bedelleri, sdzlegmedeki kayrtlara ve ilgili kanunlara gore yaprlacak kesintiler
de grktrktan sonra, kendisine odenir.
BEgiNciBoLUM
KESiN KABUL
igleUleni
YUKLENiciNiN TALEBi
Madde-
20
YUklenici Sdzlegme bitimini takib eden 60 takvim gUnU igerisinde ldareye
Yazrlr olarak Bagvurarak igin kesin kabulUni.in yaprlmasrnr talep eder.
Yazrlr talebinin ekinde:
1- SGK'ya "SIGORTA lLl$lKSlZLlK BELGESl"nin drizentenmesi igin yaptrgr
bagvuruya iligkin evrak (SGK'dan Kabul Kaydr Bulunan)
2- Sozlegme bitim tarihine dttzenlenmig Qahgan personele ait SGK Sigortah
lgten Ayrrhg Bildirgeleri.
Bulunacaktrr.
Yriklenici igin kesin kabulU igin verilen sUre igerisinde yazrll olarak
bagvurmadrgl takdirde; Sdzlegme bitimini takib eden 7S.takvim gUnU Konhol
Tegkilatr re'sen kesin kabul iglemlerini baglatrr.
KONTROL TEgKiLAT|NtN yApACAGit
Madde-
21
igUilllen
Kontrot tegkitatr "HlzMET lgLERl KABUL TEKLIF BELGESI"n| Hizmet
Ahmlarr Muayene ve Kabul Y<inetmeli$i htikUmlerine gdre hazrrlar.
"HIZMET lgLERl KABUL TEKLIF BELGESI" ekinde yuktenici tarafrndan
verilmig yazrh bagvuru ve ekleri bulunur.
MUAYENE VE KABUL KOM|SYONUNUN yApACAriit igLEMLER
Madde-22 Kontrol tegkitatr "HIZMET lgLERl KABUL TEKL|F BELGESI" goz
onune
alrnarak Hizmet Alrmlarr Muayene ve Kabul Yonetmeligi h0kUmlerine g6re
Muayene ve Kabut Komisyonunca "HIZMET ISLERI KABUL TUTANAGI"
dtizenlenir.
\(
TAS|NMAZLARTN sATtS vE DE6ERLENDIRME ISLERi
\7
Hl44Fr ALtMr
TEKNiK SARTNAMEsi
t2
ALTINCI B6LUM
Di!er Htikiimler
cEzAi$ARTLAR
Madde-
23
YUklenicinin, Sozlegme yerine getirilmesi strastnda kargllagtlacak cezai
hiikUmler aga$rdadrr.
Madde
7 C
frkrasrnda
yer alan
Ekipmanlann Sdzlegme
baglangrcrndan 5 i9 gUnU igerisinde teslim edilememesi yada eksik
teslimi halinde; Sdzlegme baglangrcrndan bu eksikligin giderilmesine
kadar gegen her g0n igin Teklif Mektubunda Harita mtihendisi igin
teklif edilen birim fiyatrn 30'a bcilUnmesiyle bulunacak gUnltlk degerle
birlikte bu de$erin o/o50 lazlast ceza olarak hak edigten d0gUlecektir.
Eksiklik giderilmeden YUkleniciye Hakedig odemesi yaprlmayacaktrr.
Otuz (30) takvim gtinU iginde eksikligi gidermedigi taktirde ldare
Sozlegmeyi feshe, odenmemig hakedigleri
ve
teminatr
irat
kaydetmeye Yetkilidir.
11. Madde 3 paragrafrnda tebligatrn ulagmasrndan Yeni Personelin
bulunmasr igin gegen ilk 10 takvim gUnU igin Teklif Mektubunda teklif
edilen birim fiyatlardan uygun olanrnrn 30'a bdlUnmesiyle bulunacak
deger; 10 takvim grinU igerisinde sdz konusu personelin temin
edilememesi halinde YUkleniciye tebligatn ulagmasrn tarihinden
baglamak lizere her gUn igin Teklif Mektubunda igin teklif edilen birim
fiyatlardan uygun olanrnln 30'a b6lUnmesiyle bulunacak deger ve
yrizde elli fazlasr ceza olarak hak edigten dUgUlecektir. Otuz (30)
takvim grlnU iginde personel eksiligi giderilmedigi taktirde idare
S6zlegmeyi feshe, odenmemig hakedigleri
ve
teminatr
irat
kaydetmeye Yetkilidir.
c. lg yerinde kullanrlan aragtn herhangi bir nedenle
lgyerinde
bulundurulamamasr durumunda yeni aracrn bulunmasr igin gegen ilk
10 takvim gUnU igin Araca ddenen Aylrk Kira bedelinin 30'a
bolUnmesiyle bulunacak deger; 10 takvim giin0 igerisinde aracln
temin edilememesi halinde aracrn hizmetten ayrrldr$r tarihten
baglamak Uzere her gUn igin Araca odenen Ayllk Kira bedelinin 30'a
bdlUnmesiyle bulunacak deger ve yuzde elli lazlast ceza olarak hak
edigten dUgUlecektir. Otuz (30) takvim gUnU iginde arag eksiligi
giderilmedigi taktirde ldare S6zlegmeyi feshe, ddenmemig hakedigleri
ve teminatr irat kaydetmeye Yetkilidir.
d. Madde 12 2.Paragrafrnda yer alan gahganlarrn ticretlerinin
odenmemesi, sosyal gUvenlik ve igsizlik sigortasr primlerini tam,
zamanrnda ve dUzenli olarak yatrnlmadr!r tesbit edilip Sdzlegme
donemi igerisinde iki defa tekrarlanmasr halinde idare sozlegmeyi
feshe yetkilidir. ldare tarafrndan YUkleniciye odenmemig hakedigler ve
teminat bloke edilerek; Personel hak ve alacaklarrna ait odemeler
hakedigler
ve
teminatlardan defaten tahsil edilerek idarece
yaprldrktan sonra kalan krsml Ytikleniciye odenir. Hakedig ve
teminatlar yeterli gelmedigi taktirde idarece Y0kleniciye riicu edilir.
it'
,/\ /
ll
TASTNMAZLARTN sATrS vE DE6ERLENDIRME iSt-ERi
Hk'MF AUMI
TEKNIK SARTNAMEsI
TJ
e, Madde
18 de yer alan Hakedig Dosyalart ait oldugu ayt izleyen ayrn
6. (Dahil) giinune kadar Y0klenici Taraftndan ldareye ibraz edilmedi$i
taktirde 6.gi.inU takib eden herbir takvim gtini.i igin geciken doneme ait
Hakedig tutarrnrn 100'e bolUnmesiyle bulunacak deger ceza olarak
hak edigten dUgUlecektir.
Madde- 24
Di$er HUktjmler;
1- Arag sdzlegme ddnemi boyunca yUr0rl0kte bulunan trafik kurallanna
uygun olarak kullanrlacak ve aracrn anza veya kaza yapmasr durumunda
yUklenici ldareden her ne nam adr altrnda olursa olsun maddi veya
manevi herhangi bir tazminat, Ucret, 6deme talebinde bulunmayacaktrr.
2- Personele Doktor tarafrndan "Gegici ig goremezlik raporu" (lstirahat)
verilmesi halinde; Teklif Mektubunda teklif edilen birim fiyatlardan uygun
olanrnrn 30'a bolUnerek "Gegici ig gdremezlik raporu"nun si.iresi ile
garprlmasr sonucu bulunan tutar Yiiklenicinin ilk hakediginden kesilir.
3- Hangi
nedenle olursa olsun gerek Ucret, fazla mesai, yrllrk Ucretli izin
alaca$r ve benzeri tUm mali ve sosyal haklar ve bunlada ilgili prim, vergi
ve fon gibi konularda keza i9 kazasr ve meslek hastahgr gibi sebeplerle
ldare; YUklenici iggilerine veya UgUncU kigilere herhangi bir 6deme
yapmak durumunda kalrrsa, yaprlan odemeler Ytiklenicinin hakedig ve
teminattndan defaten ldarece tahsil edilecektir. Hakedig ve teminatrn
kargrlamadr$r tutarlar igin ldarenin YUkleniciye ri.icu hakkt sakhdrr.
rM
Mustafa TURAL
Emlak ve Ingaat
Mudor Yrd.
ONAY
I
6iJbsl,ik
^-,-rlak ve Ingaat
Mild0rV.
TASTNMAZLARTN sATrS vE DE6ERLENDiRME iSLERi HizMFr ALrMr TEKNiK SARTNAMESi
t4
Download

rexuir $anrrumlesi ( /