T.C
iSTANBUL
CUMHURiYET BA$SAVCILIGI
(CMK' nun 250 MaddesiyleYetkili Biiltm)
.../.../2008
SORU$TURMANO : 2007/1536
DiZi
PUSULASI
(OktayYILDIRIM - MehmetDEMiRTA$ - Ali YiGiT)
I NOLUKLASOR /
1 . I - 27 sayfalararasrndaqiiphelilereait parmakizi sicili formlan, samk haklarr
formlarr,niifuskayrtdmekleri,kimlik fotokopileri
2.. 28 - 31 sayfalararaslnda
iist aramatutanaklarl
3 . 32 - 35 sayfalararasmdaincelemetutana[r
A
ele geEenGiiglii eylemplanr
OktayYILDIRIM'rn igyerinden
36 - 63 sayfalararasrnda
konulu Andrg
5 . 64 -71 sayfalararaslndaev aramave el ko)'matutanaklan,tutanaklarve olay tutanagl
6. 72 - 85 sayfalararaslndatelefonincelemetutanaklarl
7. 86 - 89 safalar araslndaincelemetutanalt
8 . 90 - 97 sayfalararasrndaCD inceleme,kaset incelemeve VHS kasel inceleme
tutanaklan
9. 98 - 104 sayfalararastndatabanca,figek,kovan,kasaturave brgaktetkiki hakkrnda
ekspertizraporu
bilgisayar,flashdisk ve disketincelemeraporlarl
10. 105- 119sayfalararasrnda
11. 120 - 123 sayfalararasrndaOktay YILDIRIM'rn parmakizi tespiti konulu emniyet
yazrsrve ekindekion parmakbasm izi formu
fiqekve qarj6rtetkiki konuluekspertizraporu
12. 124- 125sayfalararasrnda
el yazasrtetkiki konulueksperlizraporu
13. 126 130sayfalararastnda
qiiphelilereait habervermetutanaklarl
14. 13i 149sayfalaraarasrnda
arastnda
ev aramave el koyma tutanaklarl ve iSyeri arama
150
155
sayfalara
15.
tutanaklan
Raporu
OlayYeri inceleme
arasrnda
16. I 56- 158sayfalar
bilgi almatutanaklart
17. 159 160sayfalaraarasrnda
krsrtlamakarart
18. 161- 162sayfalararasrnda
g6zetinaramae[ koymave incelemekararlan
19.163- 177sayfalararasrnda
OktayYILDIRIM emniyetifadetutanagt
20. 178 l9l sayfalararasrnda
196
MehmetDEMIRTA$ emniyetifadetutanagt
sayfalararasrnda
21. 192
-202
Ali YieiT emniyetifadetutanaklan
sayfalararastnda
22. 197
23. 203 emniyetdizi pusulasr
gdnderilmesikonulu
oktay YILDIRIM ve arkadaglannln
24.204- 211 sayfalararasrnda
emniyetyazrsr
giiphelilerinadli muayeneraporlart
25.212 - 220sayfalararastnda
giiphelilerinmahkemesorgusu
26. ?21 227 sayfalararasrnda
qiiphelilerintutuklulukbildirim yazrlanve vekaletname
27. ?28,230 sayfalararasrnda
28.231 240 sayfalararasrndaOktayYILDIRIM'dan ele geqenmobiledisk iqerisindeki
ewaklanngiiziimlerive incelemetutanagr
29. 241- 244.sayfalararasmda
el yazrsrtetkiki konuluekspedizraporu
30. 245 247 sayfalararasmda
Ali YiGiT savcrhkifadetutanagr
31.248 249 sayfalararasrnda
MehmetDEMIRTA$ savcrhkifadetutanalr
32. 250 251 sayfalararasrnda
OktayYILDIRIM savcrhkifbdetutanagl
yazdrsrdilekgesi
qiipheli
Ali yiCif in cezaevinden
33. 252 251sayfalararasrnda
34.254 256 sayfalararasrndaAli YiGiT'in tahliye mizekkeresi ve buna iliqkin
miizekkere
35.257. sayfada2007/1536- 2008116]sayrhayrrmakaran
kararr
36.258.sayfada
2008/811-147
sayrhgdrevsizlik
ele gegenLobi isimli belge
37.259 282 sayfalararasrnda
Eiipheliden
38.283- 31l. sayfalar
arasrnda
Andrgisimlibelge
qifrelidosyalarkonulumiizekkereve ekindekitutanaklar,
39. 312- 318.sayfalararasrnda
iligkin
40.319-339sayfalararasrndaparmakizi mukayesesonuglannave mukayeseye
ekspertizraporlanve ekleri,
Zabrt Katibi
}
W
iSI.ANBULV
Enrnilct M
..f
iil
iLiCii
iirliigti
'(\......toarzoot
S a y r : B . 0 5 . 1 . E G M . 4 . 3 4 . 0 0'.1114). 1 0bI(o[rLr: EksUcnz"Raporu'nun
Lr(lndcn
t0rgr.
I
ii l ' '
i
i
i
,
ISTANBULCUMIIURIY BA$SAVLrLre
NA
(CMK 250,Sayrh
ile Yetkili)
r i i
I
Oktay YIILDIRIM,MehrnetDEMiRI'ASj\ Ali YILDIRIM isinrli qalrrslarrn,
12.06.2001
urihi$de el bompalarrile birlikte yakalanmalzur
ve
nda vanrlanislem nericesitutuklanmalarr
kofu{u ile iJgili Ba;savcrh!rmzca
yiiriitiilmekte
Sorugturm a:2007/1536sayrll soru$turma
kapsallnda l.rel iiq Eahsrnel yazr ornekleri ve ,
aL mukayeseanrac;y)aKliminal Polis
labbrdtuaflMiidiirlii[ilne g<inderilmigti.
"Nlsnn aylllr
B u q a l r r s l a r dAalrirY i e i T ' i n t u L r r k lbuu l u n d u ! ,cezacvinden
gonder.mig
oich-rIri;
*Ati
yic i7." i i ile son bulan (3) sayfadanibaretel yazmasr
2 luiltti. istutt geldilim" ile baglayan.
nrei<tupCdzaeviSavcrhlr aracrhlr ile Miidilrliigriuriize gdndelilmiptir.
gcinderilen
Ilahse konu mektup, daha cince mukayese
Krirninal Polis laboratuarrna
OktayYILDIRIM, MehmetDEMIRTA$ ve Ali
yazrlalr
el
IRIM isimli Eahrslarrn
ile rnukayese
yaprlmakiizere23.06.2007
tarih ve (9875)sayrh
ile anrlan Mi.idiirliile gcinderilmig,altnan
"Tetkik korrusu (3) sayfadan ibaret
23
tarih ve (BLG-5242)sayrh ekspertiz
;
i el yaulut ile Mehmet D
isimli Sahnn mevcut mukuyese el ya4larr
ve kurakteristik ijzellikler
uygunluk ve benz.e
rlikler bulundu{u
, bnhsc konu tl yoTllanntn ehmet DEMIRTA$'rn eli mnhsulii oklu{u
. " geklinde
belirtilmigLir.
Stiz.konuiu EkspertizRaporu Soruqturma:
/1536 sayrh soru$turmadosyasrnakonulmalr
te gcinderilmigtir.
Az ederim.
SelinrI(UTKAN
TelorleMiicadele$ubel\4iidiirii
3, Surf EmniyelMiidiirii
Ali ViGiT imzahmektupfotokopisi.
!
,
't'.c.
'
O S"t
EI{NiYET GENELMUDI.JRLUGU
Istanbul Kriminal Polis I-aboratuval MiidiirlUfii
Sayr : 8.05.1.ECM.0.34.25.04.200718LG-5242
Konu ; Ekspertizraporu gonderilmesi.
2i.06.2007
I E R O R LM
EU
, cAr)rLE
$ u t s hM U D U R L I J C U N E
llgi
tarihvets.05.1.EGI\4.4.34.00.
: 23.06.2007
l4.l 0^987
5 sayt yanntz.
Ilgi yazr ekindcgonderilenel l,azrlalriizerindegerekliincelemeyaprlmr
edilenEkspertizraporuile birlikte giinderilmiqtir.
Bileileriuizearz ederim.
EKLEI{:
1- llkspeltizllaporu (l adet,1 sayf'a),
2- MiihtirliiLzarf iginde, (3) sayfadanibaret fotokopi vaziyetteki el yazrlarl
ve ii9 gahsaait (3) sayfamukayeseel yazrlarr.
VatanCad.A BLokKari7 34091Fatih/iSTANBIIL
T t l 0 ( 2 1 2 ) 6 1167 6 6 F a k s : 0 ( 2 1 2 ) 6 3 6 2 3 9 7
li-rosrr:ist,rnbul,lAknl.aov
g ('ntftxrsr
(j! aC))
tr (nit€flret jd3{i.&at!44!&l!c!11!sl
AynntrhBilgiiginrY,\YCI(Pol.Me )
EMNIYET
GENET
MUoUnTUISTU
KniMiNAL
PoLisLABoRATUVARTARI
DAiREsi
BASKANLT6T
EKSPERTIZ RAPORU
isTANBu;- KRiMiNAL paLis
LAB1RATUVARTMtiDtiRLUEU
Uzmanhk Numarasr
: B L G - 2 0 0 ' /1 5 2 4 ?
Eksnertizi Veren Yer
(Yazr Giin ve Sayrsr)
: Terorle
Ekspertiz
:
ISTAN]]U],
23.06.2007
M l i c a d e l e $ube MUdiirlUqU
2 3 . 0 5 . 2 0 0 7 - 8 .0 5 . I . E G M4. . 3 4 . 0 0 .1 4 . 1 . 0 9 8 7 5
F l
v : " r q r
Ekspere Verilen Egya : T e t k i k
t a f L i k i
konusu ol a.rak gOnder.ilen;
- (3)
sayfadan
yazrLarr.
ibaret
MUKAYESEYE ESAS
:
Mehme: DEMiRTA$,
gahrslara
isimli
gbnderi l.en bjrer
ya zr l arr -
Ati
e.1.
yiGtT
ait
sayfadan
yrr,DiRTl']
ve
Okray
olrl:riu
b e Li r t -1- ] i : r e i <
ibaret
mukayese
c l
R A P O R
Tetkik
konusu
olarak
gonderilen;
"Nisan
geldiqin
ayrnln
2A
leriydi.
iqten
bir
akEam. . "
"
.
ibareleriyle
bagfayan ve
15 nolu karanl-ina hUcreslndL.- yazdr<jrnr
beyanLa kabuL ederim. A1:t YidiT" ibareli
el yaz-LLarryla son bulan (ll)
sdyfadan ibaret fotokopi vaziyertek- el yazr larr
i . . e M e h n e r .D E M ' l ' l $ ,
vidif
Ali
q
a
h
t
s
l
a
r
r
n
ve Oktay YILDTRIM isimli
mevcut- mukayese ;r
yaztLarr VSC-2000 ve di$er optik cihazlar
yardtmryla karsrltklr
olar.rk
i nr-a l onmi
<
r,o
nal- i narlo-
Tetk i k
konusu (3)
sayfadan
ibaret
foLokopi
vaziycrr.eki
yazrlarr
i f e M e h m e t D t r M i R T A $i s i m l i
gahsrn mevcut mukayese el yazr-L.irr.
arasrnda kaligraf:lk
yoniinden uygunLuk vr:
ve karakteristik
ozeLlikler
benzeriikler
bulundu{u mlisahede edilnekle,
bahse konu eI y;lzr larrnrn
M e h n e t D E M I R T A $ ' r n e . 1 . im a h s u l i i o l d u q u k a n a a t i n e v a r r l m r $ t t r NOT: Rapor muhteviyatr ektedir.
Y
ineleheyi Fpan labolaluvarve uimarilk
,
t i
.
r t l
qti
tli:qn l5r^,1 2otci.1hJlt-r
5"iJryXU',.
a\o
1aLr,l"&.ti}..h*
q\!d\*.(.r\$.
>-^.Ad lrr\Jr-',.S'^J'L
CrL-J-,-. tJ,-\, ^.54.,..
b,a
*"p'dlr-
dv!-"Jo
sv'r
b,.Lu}.1.1rt
Q4rye
le
J"
:'^{*".l\"FotJi
i
h"b''i oitro'\o^o o'^oL'\--t'-L*+"1 J;'
€{
/o-"J lirr st.r^
",t,-,t*.^- iui^r q-'J-,ie'r'
,"\c^ po5el.' l.\
d\U\---
ffs\s\., b *r\f .N.,a\L'\dr ..,!-f r(*.Bo-", t'.ut'3'-'.f*
i..a<iig
sc--c s"^,-\r
**t" J,L-. W-
u.b'-e
b,. to\iJ ,-.u-Lra^+ trti-t1€..0"*1"-.A,. i{;*.ql&u
;ate,v1\e5,.$"{-"=
5o,..L+$L!*-,s"^.^
&
Aa
J b.^L'r'l*J4.8'-\-r'Lof
4-.ll LL\n^ +-a
|1-^.-L
(\'l'\
t-".1*.,p \.1Jr^ri 1eri^.c-l-r1Ju,",'-1-o'ti 1lr r"r<
..i lr.FSt'',^.BuJ.-.boL-'.,,,..
b.^I{U.l6qcl'tr
*\*"L
t''' 7"i''te
-cd-.t..:,-'l
"-.\"6,1 >- \..*-n1.,^'
€*r
(Ltjth'r^
ben, .,ut\'.t'q h"'b"'h'. +
yr
1.aa (yqbr.-." di{ti.&,^J-,
2,3.br
b"
bq*ft{,J,^'
t-lot{ \(
2t-.4.r\
br' L-.*o
c,-\
J-Lr.,^-o vc !rn5.1 a 2.\tt.^a lAi,Nlrrcr
va,, b.,\orq L-fr.,\ilt.
(/1
b^,
bolr*
,'..,qr-otr Jbtl.n,"lo
.7
\ r/,
) /\-
, ' \(
r't' '
1,o\'; ;"o-tj^r
$hI'-\-Ir.-
s"'^-=
J,f+.L.G'L*.LI-*-
j[t+-&h'.' (eL o.rt-..^''-L\o,-J*"*('-r'*8.:;i F.^s,UzoJ"L Ur"- \o).-=,.-1---...
5"1
q-{-..L
Jt-U,h -
oJ=',
n-c\'r'.-'\.r o\-, -r''
Ear
".l
'{"a.-
po\i* -f,r,*t B,..L*l
lgiari-
b rul
.ry"^n'-
3'^
s r-l''"
ci+4'11'r
Oc-Jt-^'
;^"4" 3i\---.e ..''' $ - o1"i*J.,,'L
{=-'."-\,-,i\,.-. o\r' L-c,ltod-.R'-: e\""'^" J-\^
J'.,a l"-3',-'5'S*'-'-"
1.-r..Lr'..!-!.L1i
qiLtg pe\t .rtr[-r^" .,,f+L9- 3, oJ.',.,-.,J'J!" 9"..J" d.^, -.J-o
Q--r,,|. Jo-o
\,u--'+*L
g c'-c-
.$"*- b.-. [.'-=,1
i"\,,U-J- 'L1Jo1,r-"-.
\q {'o,'.-t1-- irr,:.il.- /'L'r
t''",'-'L r'."^['-J-
',fJ
,"J;.,*'-.- -i.-r",..
o\J;1,'t-,,,{.-lh,.r
\-,-. \.,-L ,r\.=^.^.'B-"^..
l;,.,
lJ*-"*.
\ p"[;; v"J''A'''t'^4 7.("'"''-l]"
I"' t,--,u"lr* rAo-i". 3,'Ji.it'[!"
h--.. s',&-.t oI-- vL ,.yoI.- s-',\L riJ"'h'"^-Je-"\{""'A- }q ' ? L
,i-t
b-L+'.
,,,LtrG..,--.-..J,..^.,"!-'f,"*. ;,-..!i.',J*L-i-,L-r ','.F-
,/i,.-,--.,,qeilu,,"!,1,rr.,
.Ll. [)!-'" -..L,. ,,.,,--.\J*-
t::.* ^ .-. o-.,-,1.*t',.-.:; La*
a^.];'
o
6*,''-,-.. b..,-.,*
{.'
.,iJ
fi'v
I ',/ )
!-^,
L . - y , . c. -L c . , o . L
h-"r- L.."* " l&*'1,^ .Lj.\c- "
..-J-J\* q'L+,L.J,,^.* s.",l \i J*[l., -,.t-."Jio,i,L vr
$..irt !-!-o, i",
ct"
c-'.'-.. iC,r-.
'1L-",,'o
,r.-\; ;
,"-r-L";'o-
.J'
'L--tl .-{ti'^
"t IILB'-J
b^i
TarL <--fL3o".-"
,g\o- 0il-. e*. A,-;
rjo'i1
i)'t
J
l*;
-r-r
i"trb.J* L, - ,..'"'',h;,[.{.,\ir ."o-!'o'nL +1.,lJL U,n^o
,,3\.L",-'{,^r,|"-LJLB'.,',.u..i..,!"i"-,Ju6, G,.'.f.{
S.r.'.toy,
Je
L-'-'ir,,j,<-(^elJi.
q-o'LcJo h'--Le
qf*c/
t ".(^r{'i''- /\q*"'*3'^*u
o
'.,'gr-J,.!-.,,*
ryacl6.\a-r- |
[*7,y <
(tla1o'-:"'-
"a.l..,roi:.{
n{.lo
-. 5-^'\\cL*l''L-' t*k-&
i*t.lr,, hu-d",+-.' -..tL.rt*\'L"'*r.
rrt-^L,*.. -e- JJi*,N-U* L..[,r'1a-ync p'\,JrL b*-L'.-^|'1.'i'L{tL
C*\* ..'L' ..--.,"-'o,J.'lJ.^.-. J. *-",'-', {.t ;-t^"-JL b" ^-"-d-o'c'}""'
,.."\t-&+.
.r.V-.-,ir-'h.q- b(-i.*"d,,t L.L-.
ot
[i\u.**--L, L.- f..-,';^;-,1i*1',,[-!i W*'
- [.,r\ot- ...*i,,.,,fr-$'.\"-..
!-'cz.!-r
!.ooooo,,',\;
l-,.,.'t :..".L!,'i+.^* ..."!"\-
[+.^t'\t-'''
--o -i*\'.\--. ;*^-.
ff':a
tu\*''tj,tl" lt'r
'teg-
!r4*
o*-,,,,1[o.-1,*\^,r+--.IJLt., --:-*- oy.'I,g J,iu,'".c\4--.if{:l^^Jr-
Fr+,t+V
f,.r*. L7,.r
o"--g
-1rL.ir.c'zc\<'- v+- )., . ."!.. tn-o'L,..b;'- r;1an 6;{"'-',.
-'i
3rtf,Le
l-tt
httlE
t-L.
'I-10+.-..."
,
J
'--(, !r".,
5rL ,',- i[--
.'.tqr{r"Ca* J'j "^ YaJ''*J'.
eo^,-ilcLru' pdhi .n--l^-,^a&J"$*i"
lecLl,!,,^,Vn-
\
fr,3" -."'o,*tl tuil-1 ;.*-, J'tr{r.
etut.E,. ,..'ur','xif""' r\"* *ohL*
,n*LL"",-r,
\.,!"Ltu'-J.B.tIo
''n^^ls
i,,n'"{-or''
i"LLt [;l+iv"''
:'-"^I 3 L;;
L(-L.':;e.;-,rn
jr"L^,/J,.n.Lr:"-o c"i\L
b;{'
'L"L^'
',! '-
' , "l
lA
a.
r 1 1
i'r
.1
i
\'31.,
J*..8.. L.'u'.'!...[o,^,
LLr,\ [',,',l*n cl&,1."-.-,
7^,.-:,itL ,.-.dii,.',..t.
' J,i
fi6$.-* f."h-r I,-*,-u 'ii.r..' ctirp 3,*|\1.ifi,,, 1 b-,.,io,
0.",3n
G,,r t^oL
lr, -lbo*.
\r1,.t\.rc*-J'\ir
r]c-:I-,-L1
L.'Lo-l-l Ag,rLec-,''r e^ L-o
J^,f
q,L.f
i.-J,1--, ;'],$
L," -;.-
i;[.L
!,, ....& ln-i-,^r, 1,,. viLrL,\
\,,.,.,c.r,f, jop[.-.-. 3-e.^.'11f,
a),*,|,t c'Ld"i3o^,..-'.
L6^L'i hu,'- Ln..-Jn{J.--..,utr hi, ^,-,*lL.
o
'\'1, \
\o,:r-.r
,l$1.,'G'.b'''1 \i ol
L.^qk[,
'
: l
\]i.tf
,\crLi, [.,,V p**'
51,.,".c-c
Lj.A'
\').g-i.
Ap
-Yu[i
|}^'
qt;fa5",n*-
L.L
A q JiGi'T.LJ,tL,
) f".LJ, I"r., Itn bo,\,-'',-t cir. ,,.1frnn l*,1,"*1."fulr-l2*;kr'L-t Ja.lJ*p fu,ay,-tr^tf
o1,1 I | ,rl- *[ k*o-f -,Vi ,rq, ^ du
o
iJ,LJ1 ".-,
4 **Lt
Ad f " , c fi
..]
r 1"1..
- r,1
.
,,
fIB
*r_",frF
I A..,.h,.
,^o
ru,i{u,, ,,.,
N
:t
7 i
c
t
t,r-t
<D,
z
ln
6 r n
E =E <
, e =e a
v c f
c
,6
L
:X
F"J
t
I
a*
F--l
2.
I
z
=
<t1
<l)
=
4f:
cri
: ! D
-
tTl
=
,
rTt
tTt
z.
m
-
z
=
,"flili{i,'1Ll1.6t
'"u60
.af
ttjcii
,'\
.
,u\b$?ohpb\
I J l
b4
>.>Lz
Q/... natzoot
Sayr
Konu
iSTANBUL
C U M H I J R i Y EBTA $ S A V C I L I C I N A
(CMK 250 SayrlrY[sa ile Yetkiii)
itgi
a) 12.06,2007
tarihve Soru$turma:2007/
1536 s{yrhsorirgturrnalrrz-,
19
ve
b) 06.2007tarih 8.05.LEGM.4.34.00.21
.05-2007
(513 l6)-Rp.200
7/Eks:t 564sayrh yazr.
c) 19.06.2007
tarihve8.05.1.8GM.4.34.00.21.p5-2007
(5i325)-(12983)
sayrhyazr.
Ilgi (a)'dakayrthsoruqturma
kapsamrr.rda
12.
007 tarihindeel bombalarrile billiktc Ilinizde
yakalanarak haklannda yaprlan iglem neticesi
tutuklananOktay YILDIRIM,
MchmetDEMIRTAS veAIi YILDIRIM isimli
Bu gahrslarla
irtibatholduklanndan
irtibath
sahrslarla
olduklanndandolayr
dolav 15. .2007 tarihinde yakalanarakhaklannda yaptlan
i$lem..neticesiI9.06.2007 giinti Bagsavcrhlrnrzcatutuklarun Muzaffer TEKIN ve Mah mut
OZTURK'e ait parmak izi mukayesesonucu (
Yeri Incelemeve Kimlik Tespit $ube
(c)'de
Miidikliiliiniin ilgi (b) ve
kayrthyazrlarrile Mt
iigtimtizegdnderilmigtir.
Sdz konusu parmak izi mukayeseraporlarr So
sayrhdosyasrna
konulmak
n:2007/1536
i la
SelirnKUTXAN
Tercir:le
MticarJgfc
Subc Nliidilru
:. Sri t' niyi Miidtbti
1- (4) SayfaIlgi (b)'de kayrtlryaZrve ekleri.
2- (9) SayfaIlgi (9)'dekayrthyazrve ekleri.
T.C,
ISTANBULVALiLiGi
Emniyet Miidiirliifii
-05-2007
( 51316\
:B.05.1.EGM.4.34.00.21
Ro: 2007/Eks:1564
Konu l P-armakizi tesoiti
Say
€>
3sl
f.f.narzoot
TNRORLE MUCADELE $UBE MUDTJRLO6OT*E
itgi:
(a) 13.06.2007
tarihlive B.05.1.8GM.4.34.00.34.03(500)-51?
sayrhyazr
(b) 14.06.2007
tarihlive 8.05.1.EGM.4.34.00.21-05-2007
(51316)Rp:2007/Eks:1564
sayrhyazr
ilgi(a) saph yazt 12.06.20O7
giinii ilimiz UmraniyeigesiQakmakMahailesiSamanyoluCaddesi
Giingdr Sokak No:02 sayrh yerde yaprlan ev incelemesiolayrnda,Bomba Imha ve lncelerne$ube
Miidiirliigii g<irevlilerinin olay yerinde yapmrgolduklan inceiemelersonucu; 13.06.2007tarihinde Olay
Yeri Inceleme ve Kimlik Tespit $ube Miidiirliigii Parmak |zi LaboratuarBiiro Amirliline gdnderilen
materyallerdenelde edilen 2(iki)adetarug izinin mukayeseyeelverigli nitelikte oldulu, 2O(yirmi)adet
parmak izinin mukayeseelverigsiznitelikte oldu[u, 3(iq)adet parmak izinin olayrn giiphelisiOktay
YILDIRM isimli gahsaait oldu[u, S(beq)adet
parmakizinin mukayeseyeelveriglinitelikte oldulu ve
Olay Yeri Incelemeve Kimlik Tespit$ubeMiidiirliigii ParmakIzi LaboratuarBiiro Amirliline getirilen
materyallerden
iizerindeyaprlanincelemelerindevemettili ilgi(b) sayh yazrile tarafinrzabildirilmigti.
Olay Yeri Incelemeve Kimlik Tespit $ube Miidiirliilii Parmak Izi LaboratuarBiiro Amirliline
getirilen materyallerizerinde yaprlanincelemelersonuglanmrg
olup, yeni parmakizi eldeedilememiqtil.
Konu ile ilgili hazrrlaaanevraklaryazr ekindegdnderilmiqtir.
Gere[inirica ederim.
lvtUdUrU
EKLERi:
l-Ekspertizraporu
2-Matervalfotofuaflan
3-Onpairnakba'srmizi formu
4-Materyaller
(. sayfa)
(. ..sayra)
(.. . adet)
(. ..adet)
ONPARMAR IZI BASIM FORMU
Izini GgnderenYerin Adr
Soyad
Bilgi Iqlem Kodu :
Emn, Gen. Miid. No :
:
DEMIRTA
Mahalli Sicil No
Ilki / Krzhk Soyadr
Do$umYeri
Parmzrkizi Formiilu ;
Kimlik Belge Cinsi
Cinsiyeti
trrkek,
Varsa ihtimali Formiilti :
gahrslailgili lkaz
F i ZK JK i M L I G I N iTNEi S P I T
lzi Ahnma Nedeni
Adresleri
- /r4-
ISI]KLALI\,IAH.IV1IHRAQ
SOKAKNO 14l10UN4RAN|YE
|STANBUL
Kimligi Dogrulandr
mr ?
!
Evet
I
Hayrr
QEVRiLEREKALTNMT$PARMAKiZi n.q.SrMr-,anr
5- Sai SergeParmak
1- SaSBagparmak
@
s.-.''.*F
10- Sol SerqeParmak
6- Sol Ba$pannak
DUZ BASIMLAR
Sot El ( Aynt Anda Ahnan Ddrt
.w1ww'
M*-vffiffi
;w'wo
w
W*WW
%*ffi@
M@
Ot'lp..q.nnrn
Kizl BAsIM FoRMU
Izini GiinderenYerinAdr
'.
Emn. Gen. Mi.id. No :
yiciT
Soyadt
AnaAdl
Ilki / Krzhk Soya&
DogumYeri
Kimlik BelgeCinsi
:
:
Lakap i Kod Adr :
SURIVENE
DofiumTarihi :
GULUZAR
O4lO7l1
MahalliSicil No
Parmak izi Formiilii :
:
Frkek '
Cinsiyeti
$ahrslallgili lkaz
VarsaIhtimaliFormiilii:
:
lzi AhnmaNedeni
Adresleri
Bilgi lqlemKodu:
FiziKiKlMLiGiNiNi
TESpiTir.;
Kimligi Doirulandrmt ?
CI\MLIK:MAH.
LEYLAKSOKAKNO 35/2 UMRANiYECAKI\,IAK
|STANBUL
!
Evet
!
Hayrr
qEvRiLEREKALTNMT$
PARMAKizi slsrN{r.,anr
1- Sag Ba$pamak
5- Sag SergeParmak
10-Sol SergeParmak
DUZBASIMLAR
SagEl (
Alnan Dcin Parmaklzi )
li
+itt
izi nlsrnr FoRMU
3ZE
Bilgi iqlemKodu:
Ernn. Gen. Mtid. No :
MahalliSicil No
Parmzrkizi Formiilii
t:rkek
:
varsa rntllniul formulu
FiziKtKtt\,tLiciNiN
TESP|T|_
I
Kimligi Dogrulandrmr ?
,Ltv
I
Evet
!
Hayrr
PARMAKIZI SA,SrMr,anr
QEVRILEREKALTNMT$
I - Sag Ba$parmak
z- Jag rsarcrrarmaK
3- Sag Ofia Parmak
4- SagYiiziik Parmak
,@
5- Sa! SergeParmak
,,
6- Sol Baoparmak
/- JOI tsarel rarmaK
8- Sol Orta Parmak
9- Sol Yiiziik Parmrk
10-Sol SergeParmak
m
DUZ BASIMLAR
Her Iki Bagpannak( Diizgiin $ekilde )
SOL
SAG
).@@,w)@
=-::i,
ffi $
W l.'
#,
@;;;','iiit".,,F,'
',rW
,isr.i1,,1;gl'
ffiw
ffi,wffi,,
r.c.
.ffi
Tz.M
\2-]
ISTANBULVALILIGI
EmniyetMtidiirlulii
a:r!,IlI
t6p3gl
\7
Say : B.05,l.EGM.4.34.00.21--05-2007(51325)12983
Konu:Parmakizi incelemesi
TERORLEMUCADELE $UBEMUDURLUGUNE
ilgi: 16.06.2007
sayrhyazr.
tarihliveB.05.1.8GM.4.34.00.
14.10.9365
ilgi sayrh yazt ile ilgili olarak 13/06/2007giinu ilimiz Umraniye ilgesi QakmakMahallesi
SamanyoluCaddesiGiingdrSokakNo:02sayrhyerdeyaprlanev incelemesiolayrnda:$ubemizParmakIzi
LaboratuarBiiro Amirlifine getirilenmateryallertizerindetespit edilen ve mukayeseye
elverigli 5 (beg)
parmak izi.ve
(iki) adet
qiiphelisi
qiiphelisi
izt.ve 2 (iki)
parmak
parmak
izleri
izleri
gdnderilen
gdnderilen
adetparmak
adet
adet.4vuE.izi
ile
olayrn
olayrn
olarak
olarak
on
on
mak
basrm
bastm
ednderilen
.gvuE.izi
Muzaffer TBKIN
Muzaffer
gahrslannparmak
parmakizleri
avug izleri
yaptlan
TEKIN ve Mahmut
Mahmut OZT{JRK
isimli gahrslann
izleri ve avug
izleri arasrnda
arasrndayaptlan
OZT{JRK isimli
mukayesede
parmakizlerininOPIM bilgisayarsistemindeve
benzerlikgdrtilmemigtir.Adr gegengahrslann
parmakargivinde
yaDrlansorgulamasrnda;
gubemiz
410 sayya
sauva
on parmak
arsivindeyaprlan
sorsulamasrndal
Mahmut OZTURK'iin EGM:00977410
subemizon
aynrkimlik
kimlik bilgisi
bilgisi ile argiv
kaydenaynr
kayden
argivbilgisine
rastlamlmrgtrr.
Diler qahsrnargivbilgisinerastlanllmamr$tr.
bilgisinerastlanllml
AFIS veri tabamndakayrth faili meghulolay yeri izleri ile adr gegenqahtslannparmakizleri arasrnda
benzerlikgdriilmemi$tir.$ahlslaraait on parmakbasrmizleri yazrmrzekinde
Gerelini rica
Yl'o
€ 'o7
Yardrmcrst
yet Mudijrii
E K i: On parmakbasm izii(?ader) . ,
'
FORMU
IZIBASIM
ON,PARMAK
YerinAdr:
Piizini Giinderen
Eski/ IftzhkSovadr
:
Doi'umYeri
:
Kimlik
Cinsi
P.IziAhnmaNedeni :
Adrcslcri
:
izi BASIMLIRI
PAAMAK
Ar.JNMr$
GEVRiTBRBK
SolEl ( AymAndaA}nanDiirt Parmaklzi
##e
fry
ff:. ffi
t4'
l r \
l--I
t\\
\ - J
-'--
#:
[email protected]
(/^
p
Dl
Nrl
tI
. ONPARMAK iZi BASTNN
FORMU'
lzini Gdnderen
YerinAdr
Bilgi iqtemKodu:
Emn. Gen. Miid. No :
:
Soyadr
Mahalli Sicil No
llki / Krzhk Soyadr
:
Lakap/ Kod A& :
DoSumYeri
Kimlik BelgeCinsi
Cinsiyeti
VarsaIhtimali Formiilii :
gahrslallgili lkaz
lzi Ahnma Nedeni
Kimligi Dolrulandr mr ?
Adresleri
I
Evet
I
Hayrr
QEVRILEREKALTNMT$PARMAK iZi SlStNrr-,Enr
l- Sag Batpannak
5- Sa! SergeParmak
6- Sol Baqparmak
l0- Sol SerqeParmirk
DUZ BASIMLAR
SoI El ( Aynr Anda
Parmak lzi )
@@
I
ON PARMAK izi BASIM FORMU
_..----.--
PJziniGiirrderen
Yerir Adr
letn
Kodu:
-Ttrrur*"tt
n
'
)Lt
+)r
ttar-
:
Soyadr
tsabaAdr
Adr
Ana Adl
Eski / Krzftli Soyadr ;
I-akap / Kod Adr .
Dolum Yeri
Dolum Tarihi
:
Kimlik BelgeCinsi ;
Belge No
Cinsil'eti
MilJiyeti
:
Mahalli Sicil No :
Parmali Izi Formiilti :
Varsa ilrtimali Fonniilii :
galuslallgili Ikaz
P.izi AlrnrnaNedeni
Iirmlili Do!rulandrmr?
Adresleri
E
Eu"r
fl Hav'
CEVRiLEREKALINMIS PARMAKizi TAsTMLARI
fa!B+nar.mat
6- Sol Bagparmak
2- Sa! iEaretParmak
3- SaE Orta Parmak
.l- SaEYiiziik Parmak
5- Sa! Serge parmak
7- Sol igaret Parmak
8- Sol Orta Parmak
9- Sol Yiiziik Parmak
10. Sol Serqe Parmak
o
DUZ B ASIMLAR
Sol El (Aynr AndaAhual
Ddrt Parmatiizi)
Baskrnrn
ilk Uretilenl:l OlduEunu;
Sa! El (Aynr Anda Ahuan Dijfi Pannakizi)
ParmakIzi Ahn
i..
/)" hn'u'l
'- t)-6
--'
rr
C\
\'!
/
i
(
/
i.),{)tA'ti
,+,i.'t.
;i.i;:1,;
r,.i,N
'.;Il$
r,tr$s
.:.'i
a,
ON PARMAK izi BASIM FORMU
P.lzini GbnderenYerin Adr
Bilgi iglern
:
Emr. Geu. Miid,No :
Soyadr
Baba Adr
Adr
Ana Adr
Eski / Krdr.k Soyadr ;
I-akap / Kod Adr '
DogumYeri
DogumTarihi
:
Kinlik BelgeCinsi ;
Belge No
Cinsiyed
Milliyeti
:
Mahalli Sicil No :
Parmali izi Formiilii :
Varsa ihtimali Fonniilii ;
$aluslailgili ikaz
P.iziAlma Nedeni
Kimli!i Dolmlandrrnr?
Adresleri
E
Euer
E Huytt
PARMAKizi sAsrMLARr
QEVRILEREKALTNMTS
|aeBatnarmak
6- Sol Bagparrnak
2- Sa! iqaret Parmak
3- Sai Orta Parmak
4- Sa! Yiiziik Parmak
5- Sat Sergeparmak
7- Sol igaret Parmok
8- Sol Orta Parmak
9. Sol Yiiziik Parmak
10- Sol Serqe Parmak
o
DUZ BASIMLAR
Sol El (AynrArda Allnan Ddrt Parmakizi)
Her Iki Ba5parmaii(Diizgiin Sekilde)
SOL
Baskrmn
ilk uretilenl:1 oldrrd',!n'r
Sag El (Aynr Anda Aluran Ditrt Pannalilzi)
SAG
Parmaklzi AhnrsTarihi:
n
/ '\ t
|
i
l
|
J ,'c,l'ti\i, ,J'' -)
\-.' \ -
i)-(,'{.,r-i
"
r:r
' 'ri,!'Il
, ., : :
:
;ili'
."..
'i7:-
t::.'
:..121
t '
rrft,i
i
,
ON PARMAX iZi BASIM FORMU
-, -)
Biigi iqlemKodu:
P.IziniGdrderenYerin Adr
Emn. Ger:.Mird.No:
Soyadr
BabaAdr
Adt
Ana Adr
Eski/ Krd r Soyadr ;
I-akap / Kod Adr
DolumYeri
Dolum Tarihi
:
Kimlik BelgeCiusi :
Belge No
Cinsiyeti
Milliveti
:
]t{alalli Sicil No :
Parmali Izi Formiilii I
VarsaIhrimali Fomriilii :
galuslaIlgili Ikaz
P.iziAlmmaNeded
Kimlili Do!rulandrrnr?
Adresleri
D
En"t
D Hayrr
envnirnnpK ALrNMrgPARMAKizi nlsrurlnr
-qE
Bagparmak
6- Sol BaEparmnk
2- Sa! iEaretParrnak
3- Sa! Orta Parmak
4- Sat Yiiziik Parmak
5- Sai Serge parmak
7- Sol Isaret Parmak
8- Sol Orta Parmak
9- Sol Yiiziik Parmak
10. Sol Serge Parmak
o
DUZ BASIMI,AR
Sol El (Ayn Anda Alnal
Ddrt Parmaklzi)
Sa! FJ (Aym Anda Ahuan Dtirt Pannalilzi)
SOL
Baskrnrn
Ilk Uretilenl: I OlduEun
SAC
/
A^
't
i
t
ll I
t ;2 cJ ,.-\+^
u , J
^' ;
^)/lL
1
c L'
li
6.s -;,t t
/) r,'u.4\
l o
t-<-
)
ru
t&
ON PARM,qKiZi BASIM FORMU
,lrl
fr.lAru Uo4deren ) enn Adr
Emn. Geu. Miid.No :
Soyadr
BabaAdr
Adr
Ana Adr
Eski / Krdrli Soyadr :
l:liap / Kod Adr
DolumYeri
Dotum Tarihi
i
Kimlik BelgeCinsi ;
BelgeNo
Cinsiyeti
Milliveti
aeh,cla
flnili
I
rJ gt lglem Kodu
:
. Mairalli Sicil No :
ParmaL izi Formiilii i
\rarsa Ihrimali Fonniilti
IL'or
-P.IziAhnma Nederu
KimliSi Dolrulaldr mr?
Adresleri
E
E'r"r
E Huy,t
qIvRiLEREK ALTNMI$PARMAKizi nlsrvil,anr
TagB+narmak
6- Sol Bagparmak
2- Sa! igaret Parmak
S Sai Orta Parmak
+ SagYiiziik Parmak
5, Sa! Serge parmak
7- Sol igaret Parmak
8- Sol Orta Parmak
9. Sol Yiiziik Parmak
l0- Sol Serge Parmak
o
DUZ BASIMLAR
Sol EI (Aynl Anda Allllar) Dijfl Parmaklzi)
Sa! El (Aynr AndaAhuan D6rt Pannntrilzi)
n4
/'-
fll
r
:
L
c
{ \ ' l U ,,J l - f " ..^' ) i r , ' x )
73r':,(,-
r--.-.(
iL\L)tt A,
,'
,.
r -.4
-\
ONPARMAR IZI BASIM FORMU
Bilgi Iqlem Kodu :
Iiini GtinderenYerinAdr
Emn.Gen.Miid. No :
Soyadr
:
O L-tC (L\C
BabaAdr
, ff\:
Adt
:
I\A*l^r-.t
AnaAd1
:
Ilki / Krzhk Soyadr
:
Lakap / Kod Adr :
DogumYeri
, (l.Jfr.
DogumTarihi
Kimlik Belge Cinsi
:
Belge No
'
Lrnsrveu
f
-
:
t-
:
--;----.------: I ^\ \-\r \ -,:_
.
$ahrslallgili Ikaz
lzi Ahnma Nedeni
F
'
F€G
C^ *,.,
n
Mahalli Sicil No
Izi FonnUlt :
\ot 6 1-
Milliyeti
\E-h-\
."
t
ihtimali Formiilii :
KimliSiDolrulandrmr ?
G J
.
Adresleri
Evet
I
!
Hayrr
PARMAKlZl n.lSrVrr,anr
QEVRiLEREKALTNMT$
1- Sa! Bagparmak
2- Sag lqaretParmak
3- Sag Orta Parmak
4- SagYUzUkParmak
5- Sa[ SerEeParmak
6- Sol Basoarmak
7- Sol lgaret Parmak
8- Sol Orta Parmak
9- Sol Yiiziik Parmak
10- Sol SerEePrLrmak
i. ,:''.rr:
DUZ BASIMLAR
Sol El ( Aym Anda Ahnan Ddn Parmak Izi )
Her lki Ba$paflnak( Diizgiin ekilde )
SOL
SAG
SaSEl ( AynrAndaAhnanDcirtParmaklzi )
ONPARMAK izi BASIM FORMU
Bilgi IglemKodu :
Izini Gdnderen
YerinA&
:
Soyadr
,TQ\4!^J
Baba
Adr
, f qfo l^ ft,uc,,
Adr
; y,rrr-.,-aF€ef
AnaAdr
:
Ilki / Krzhk Soyadr
.
Lakap / Kod Adr :
DogumYeri
:
Kimlik Belge Cinsi
;
Belge No
Cinsiyeri
, $.
Milliyeti
Emn. Gen. Miid. No :
(".-\^^r
r
Dolum Tarihi
'
l+-^!
o-
Mahalli Sicil No
:
lzl rormulu :
\9.9 O
ihtimali Formiilii :
SahrslaIlgili Ikaz
-
lzi Ahnma Nedeni
{*: r\-
\; *.L--tc,e'. f,l-
Kimligi Dolrulandrm ?
'
Adresleri
!
Evet
I
Hayrr
qEVRILEREKALTNMT$PARMAKlZl n,q.Sl1\rr-ant
1- Sa[ Bagparmak
5- Sag SergeParmak
't ,-,.-*--rl--*li;.
6- Soi Ba$pamak
l0- Sol SergeParmak
DUZ BASIMLAR
Sol El ( Aynl Anda Allnan Ddrt Parmak Izi )
@
ffi:-,.t,
SaSEl (
Ahnan Dilrt Parmakizi )
a
iSTANBULVALILIGI
Emniyet Mudurlufu
sayr : B.05.1.8GM.4.34.00.i
4 rc- l4g//
4f...1ot1zooa
Konu : $ifreli Dosyalar.
iSTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGINA
{CMK 250 SMY)
Ilgi : 06.12.2008tarih ve B.05.1.EGM.4.34.00.14.10-(18136)
sayrhyazrmrz.
Baqsavcrhlrmzca surdurulmekte olan Sorugturma:2oo7/ 1536 sayrh soruqturmasr
kapsamrnda yakalanarak gdzaltrna ahnan qahrslarrn ikamet ve iqyerlerinde yaprlan
aramalarda elde edilen biliqim malzemeleri, ilgide kayrth karar gereli daha dnceden
incelenmek uzere Biliqim Suglarr ve Sistemleri $ube Mudurluiiine g6nderilmiq ve inceleme
neticesi tanzim edilen inceleme raporlarr Baqsavcrh{mrza grinderilmiqti.
Soz konusu qifreli dosyalar i1e ilgili qifai talimatrnrzda; "EIde edilen biligim
malzemeleri hakktnda tanzim edilen inceleme raporlannda Sifreli dosgalar bulundulunun
bildintdigi, bahse konu biliSim malzemelen iqeisindeki pifreli dosgatann gifrelerinin q6z lerek
bu konuda tanzim edilecek inceleme raporunun gondeilmesi" istenilmiqtir.
Hakkrnda iqlem yaprlan Oktay YILDIRIM'a ait biliqim malzemeleri igerilinde
bulunan qifreli dosyalann dokumu ve bu konuda tanzim edilen tutanak ile qifreli dosya
iqeriSinin kopyalandrpr CD ilgide kayrth yazrmrz ile gonderilmigti.
Oktay YILDIRIM, Fikret EMEK, Halil Behic GURCIHAN, Muzaffer TEKiN, Mehmet
Zekeriya OZTURK ve Kuwai Milliye Dernefinden elde edilen biligim malzemelerinden qifreli
olanlarrndan bir krsmr Biliqim Suglarr ve Sistemleri $ube Mudurlufunce g6zulerek, tanzirn
ettikleri tutanaklarda qifreleri belirtilmiq olup, aynr tutanaklarda;
- Fikret EMEK'in; Asus marka Laptopunda bulunan Eifreli pdf uzantlh dosyalarm
qifrelerinin tespit edilemedigi,
- Halil Behic GURCirnu'in; HP marka dizustu bilgisayarr, Seagate marka (2) adet
harddiskinde tespit edilen pdf uzantrh qifreli dosyalarrn gifrelerinin tespit edilemedifi,
- Kuwa-i Miiliye Dernegi izmir Temsilcilinde elde edilen harddisklerin igerisinde
bulunan "GENEL.doc", "TASARI.doc", "YONTEM.doc" ve "MAKALE.doc" isimli dosyalarrn
gifrelerinin tespit edilemedigi bildir.ilm i qtir.
Biliqim Suglarr ve Sistemleri $ube Mudtrhigr.ince ve Mridrirluiumrizce tanzim edilen
tutanaklar ile qifreleri tespit edilen dosyalann kopyalandrir CDler dosyasrna konulma-k
uzere ekte gonderilmiqtir.
Arz ederim.
Selim KUTKAN
Terorle Mucadele $ube Muduru
3. Srnrf Emniyet MuduruDt
:
E K L E R
1- (2) Sayfa Bil.Sug.ve Sis.$b.Md.yazrsrve ekinde tutanak.
2- (1) Sayfa Mudurlnlrimii zce tanzrrrr edilen Muzaffer TEKiN'e ait tutanak,
3- (1) Sayfa Mudurlufumuzce ta zim edilen Fikret EMEK'e ait tutanak.
4- (1) Sayfa Miidurluiiimuzce tanzim edilen H.Behic GURCIHAN'a ait tutanak.
5- (1) Sayfa MudtirluSumu zce tanzim edilen izmir Kuvva-i Milliye Der.'ne ait
tutanak.
6- (1) Adat $ifreli dosyalann kopyalandr$ CD.
,laJ
" ral
F{
scl
$Jl
Ftllts
'rt - i
:3
rEn
!.
1
EgE
=5=
u>Po
-lJAt
'__rEtA
dl r- s
isl
,
E=E
ufr
t-
T.C.
@
israNeul vALiLiCi
Emnivet Miidiirliilii
;.,../0112008
lB-1628
Sayr : 8.05.1.EGM.4.34'00.58'07-2007
Konu : Inceleme
lrucAlnln
TERORLE
$uBEMiiDiiRLiiGU
14'10-18135sayrhyaztntz'
tarihveB.05.1 EGM4'34'00'
1212007
itei : 061
cumhurivet
istanbul
yanntzda;
irgisayrrr
:Y:1,:iit[T*:-i:
t"p*"'""aiPa:salclllc:lc1,!:-YT,,?::
vakaianarak-giiz{l'.ii?l1:
f,11'-"';1,'*fl*,1;
;;;i"li;io.-.^"-**J|',-?1'*,
l-fiii::';';i;""H;il,1il1i!,iirffi
ilfi",1"'#31,ff111
rilt cUi.ciunN, MuzafferTEKiN-Mehmetz:\ttl.vt,9z- -*;r,*ii. .,. "ir,arerinciiziiterek
bu
"r""zoiliir!?J'.ffiffi;;il"
r$yerrnoeyaprrarr arrr4r..'waLsP'
fUnf
:;:'ffiffii:'*llllfillhtiili;;;;r;;"'
l;;;;;""i.
ve Kuvvai Milliye Derneginden
bu
veeirrererin
edziirerek
'tililqrlls".,q:TllYJ
istelitm,e!{1
giinderilmesi
;dilecekincelemeraporunun
ince
Personer
B:l:..*:111:'
;tj; I Veriinceremt,
riporlary a'tmtzekindesunulmuqtur'
hizrrlanan
tlTfiT.' iff ii ffiffi ;iiltc#;
uuo,tun'i""tirii";ft;"i;;;r;nda
Bileilerinizearz ederim.
Biligim Suglanve Sistemleri$b' Md'
3. SrnrfEmniYetMiid iirii
EKLER:
l- Raporlar
bulunduluCD
2- $ifreli dokiimanlarrn
(1 saYfa)
(2 adet )
i:.:**3::*1'.*t1,1*hu*".?'l;iTfJilL1i'#:1"#*:liHrllil'H""lli;it';'il*:tT;F"[1tli*
RAPOR
TerdrleMiicadele$ubeMiidtirltipiini.fd06|12|2007tarihveB'05'1.8GM.4.34.00.14.10(g-y[?:0... lMY)
tSl3i sayrh yaztlarrnda i.tunUut Cumhuriyet Baqsavcrhprnca
Fikret EMEK' J{alil .Behiq
okiay..YILDIRIM'
tuftu*t"au
soruEturma
olan
siirdtirtilmekte
Demelinden
Lunbii]niri, rta-ure, rerirq, r'tit-"t z.t"tlvaOzTURKveKuwaiMillive
gifreli oldufu
ve dokiimanla'n bazrlarmtn
A; ;6i1"" materyallerden"fd" "aif.n belge
raporun Terdrle Miicadele $ube
sdrtilmus ve bu qifrelerin gtirutei"t tanzim edilecek
taiidiinttigti""gdnderilmesiistenilmektedir'
Biiro Amirlifi Personelince
Konu ile ilgili olarak rrluJtiriiiciilti", Dijital veri ihceleme
ve
,"""",rid" qiireli olan belge ve dokiimanlarile bu belge
yaprt* t.koik i-ncelemeler
iolii,rnanlaraait giftelera;agrdakiqekildetespitedilmiqtir'
CIJ'de
o Fikret EMEK'ten zapt ;dilen CDilerden 15 numaraile numaralandrrrlan
dosyalanntnqifrelerinin
bulunansergen isimlikl"totath rapor'doc ve EKA'doc
3049oldufu tespitedilmigtir.
CD'de
numa.talandrrrlan
Fikret EMEK'ten zapt edilen CD'lerden 15 numaraile
edilmi$ir'
Url** buftE-a Listesi.xlsdosyamngifresi2002oldufulespit
Fikret EMEK'ten zaptedilenCD'lerden15 numara-ile--ty**.{*lllT^9?.9:
bekiroldugu
qifresi
ilil;;;*-'"
itink nnlrioxrusi v'qxnt RAPoRU'ttoc
tespitedilmi$tir.
gifreli EM'doc' EkB'doc
Fikret EMEK'ten zapt edilen materyallerdeki
doryul-rnttt qifr"si )Uk@>X olduEutespitedilmigtir-'
bulunan gifreli pdf uzanttlt
Fikret EMEK'ten zapt edilen iaptop bilgisayarda
dosyalanngifrelerinin tespiti yaptlamamlEtr'
HPlaptop
glgis:tlgf--6l199]1:":::
z'aptediien
Sea8ate
ilffiil;^&;;il.;;;;;
seri^numarah
numaralt20.4 GB Seagatem;ia harddiskteu" CfqgltSZ
markaharddisktebulunanqifrelipdfuzantrlrdosyalarrnqifreledningdziirnii
yaptlamamtqfir.
tespit edilenkm'xls
izmir Kuwai Miltiye Derne! inden zaptedilenmateryallerden
TASAR['doc'
qifresi egemenlik'olaraktespit edilmigtir' GENEL'doc'
;;;;
yaprlamamtqtu'
giiziiLrnti
dosyala'nmqifrelerinin
-vONinvr.ao. "" lilKAln.doc
lta
MAXToR marka15262
zaptedilenmateryallerden
;il;il;Jv"-Ozrtim
cudi 21 bdliim'doc qifreli
seri nolu 30 GB kapasitelih".d;it'kit igerisindebulunan
gifresicdgnlolaraktespitedilmigtir'
dosyantn
CD'de
zapt edilenCD'leiden 16 numaraile numaralandrrrlan
ni"'r"rr-"rnriN'ien
CUMHURIYET
igerisinde bulu-nan . gifreli
ttasoru
bulunan MZ
lifresit4e4]9:l1t
[i6i,t"criierx.q,.do" aotvu'irun
tespitedilmiqtir'
oktavYlLDlRlM,denzapt.oit.nusnFlaqhDiskigerisindebulunanqifreliCemil
A#.#;;;'c;ioi"n'r-iinFinr.ER'doc,iRAxvaxrx'rGELDi'docvekaparrii""
a"tt"i*t
gifrelerininoperasyonoldufu tespitedilmiqtir'
-L,-{2b-_,
201.684
BiirolarAmiri
EmniyetAmiri
Dijital
Diiital Veri\rlcelemeBiho Memuru
TUTANAK
istanbul Cumhuriyet Baqsavcrh{rnrn 15.06.2007 tarih ve 2OO711536
sayrh kararrna istinaden, istanbul ili Emindnu ilqesi Katip Kasrm mahallesi
ntifusuna
kayttlt,
Salih
Raci ve Handan o$lu
1950 Qankrrr doSumlu
Muzaffer Tekin, ilimiz Kadrkoy-Griztepe Dr. Ergin Caddesi Bahar apartmalr
no:2113 saytlt adresinde yakalanarak
elde edilen ve tarafimrzdan
istanbul
10.
AErr
gozaltrna ahnmrE, yaprlan aramada
numaralandrrrlan
(16) nolu
ve
Tek.Tak.No:2OO71668 sayrh karanna istinaden yaprlan incelemede "MZ"
'CUMHURiYET
gifrell
isimli
klasdr
gorulen
iperisinde
oldugu
BA$SAVCILIGINA.doc"
Mtidurlu$u
Ceza
Mahkemesinin
CD iqerisinde,
16.O6.2007
tarih
isimli dosyanrn, BiliEim Suglan ve Sistemleri $ube
ile kurulan koordine neticesi Eifresinin
L49416
oldu$u tespit
edilmiqtir.
iq
bu
tutanak
tarafrrr'rzdan
tanzimle
altr
birlikte
imzalanmrgtrr.17.0 1.2OO8
IN
iwc!
Tem.
Tem. $b. Md. Gor.
1b1-6a f-
/-]
'l /t'
;'ocL1 I o
4l't\
TUTANAK
istanbul
Cumhuriyet
Baqsavcrhlrnrn
2OA7 11536
sayrh karanna
istinaden 26.06.2OO7tarihinde Eskigehir ilinde yakalanan, Afyon ili Emirda!
ilgesi Yenikaqerli
doiumlu
Flkret
Mahallesi nufusuna
kayrth Mustafa-Emine
oilu
1963
EMEK isimli qahsrn, Eskiqehir Cumhuriyet Bagsavcrhfirnrn
25.06.2OO7tarihli karanna istinaden, annesi Emine EMEK'in ikamet ettifi,
EskJqehir ili Uayriye Mahallesi Dumrulollu
Sokak No:124/5 Kat:3 sayrh
ikametinde yaprlan aramada elde edilen, (15) On beg adet CDhin, istanbul
1O.Alrr Ceza Mahkemesinin 27.O6.2007 tarih ve Teknik Takip no:2OO71749
Soruqturma no:2OO711536 sayrk karar:.na istinaden yap an incelemesinde,
$iFRELi oldugu gorulen dosyalann, Biligim Suglan ve Sistemleri $ube
Mudnrluiu
ile kurulun koordine neticesinde tespit edilebilen qifreleri aqa$rya
grkarrlmrqtrr.
-15 numara ile numaralandrrrlan CD de bulunan "sergen' isimli
klas6rdeki "fapor.doc" ve "EKA.doc" dosyalarrn gifresinin 3O49 oldu!"u,
"Qahqma
-15 numara ile numaralandrrrlan
CD de bulunan
Listesi.xls"
-15
isimli dosyanrn qifresinin 2OO2 oldu{u,
numara
ile
numaralandrrrlan
CD
de
bulunan
'TURK
DEMoKRASi VAKFI RAPORU.doc" isimli dosyanrn gifresinin bekir oldu[u
-15 numara ile numaralandrrrlan CD de bulunan "EkA.doc" ve
"EkB,doc" isimli dosyalann qifresinin
luk@ >x olduiu tespit edilmi$tir.
- Zapt edilen Asus marka Laptop bilgisayarda bulunan qifreli pdf
uzantrh dosyalann gifrelerinin tespit edilemedi$i bildirilmiqtir.
ig bu tutanak
17.01.2008
tarafimzdan
IN
Tem.
48+ee+-
tanzimle
altr
birlikte
imzaianmrgtrr.
iNcBr,BrueviYAPAN
Tem. $b. Md. Gor.
pcaq/.6
7
TUTANAK
istanbul
istinaden,
kayrth,
Cumhuriyet
aslen istanbul
Ali
Baqsavcrkirmn
sayrh kararrna
2OO7 I1536
ili Fatih i1gesi Muratpa$a Mahailesi nufusuna
ihsan-Nurten
oglu
istanbul-l972
GURCiHAN isimli qahsrn, ilimiz Uskidar
do[umlu
Halil
Behig
ilEesi Barbaros Mahallesi Veysi
Paqa Caddesi Site 62 No:2O16 sayrh ikametinde yaprlan aramada elde edilen:
(1) adet HP marka TWl1908278 seri nolu dizr-istubilgisayar,
(1) adet Seagetemarka GT933397 seri nolu hard disk,
(1) adet Seagete marka 6EJO0TXL seri nolu hard disk ile ilgili olarak
istanbul
10. A{rr
ve teknik
Ceza Mahkemesi 28.06.2007 tarih
takip
no:2OQ71772 saylh karanna istinaden, ahnan imajlan igerisinde yaprlan
incelemede tespit edilen pdf uzantrh $iFRELi dosyalar, Biliqim Suglarr ve
Sistemleri $ube Mudurlu$une
gonderilmiq, aLnan cevabi yanda bahse konu
dosyalann qifrelerinin tespit edilmedili tarafimrza bildirilmiqtir.
bu
iq
tutanak
imzalanmrgtrr.17.01.2008
tarahmrzdan
tanzimle
birlikte
altr
iNC
Tem.gb.Md.Gor.
A
)tcj
/1 /
(Lt
7
4$'
).-
TUTANAK
izmir ili 863 Sokak Trrrgutlu iq Hanr No:53 Kat:3 D:307 Konak
adresinde bulunan
Istanbul
Kuwa-i
Milliye Dernefinin
izmir Temsilcili{inde,
10 Nolu A{rr Ceza Mahkemesinin 17/0612007 tarih ve
Teknik Takip no:2007/671 soruqturma no:2007 11536 sayrh kararrna
istinaden yaprlan aramada elde edilen hard disklerin ahnan imajlarr
igerisinde yaprlan incelemede tespit edilen SIFRELI dosyalann,Biligim
Suglan ve Sistemleri $ube Mudurlugti
ile kurulan
tespit edilebilen qifreleri aqafirda belirtilmiqtir.
" isimli dosyanrn gifresi egemenlik
_" km.xls
"GENEL. doc"
_
koordine neticesi
oldu$u,
_"TASARI.doc"
_"YONTEM.doc"
_"MAI{ALE.doc"
isimli
dosyalann
qifreierinin
qoziimunun
yaprlamadrgr bildirilmiqtir.
iq
bu
tutanak
tara mrzdan
tanzimle
altr
birlikte
imzalanmrqtrr. 17.O1.2008
iNCELEMEYi YAPAN
Tem. $b. Md. Gdr.
4t ? 6 r 1
flr'\:)|[6
"...Jandarma
OkullarKomstanr(CerkezEthem)Tiimg.NurettinEaktr 6 ytl personelbaskanlt6tyaptr.
Tr-imeerkezleriistedidikomuta mevkiineyerlegtirdi.Kendisindensonra personelbaskanl|!rna
uzaktankomuta edecegiadamlannrgetirdi.SimdikiPersonelBaskantTokat
JandarmaBdtge
Komutantolacakmrt.Onun yerineTu$generalLeventErsdzgelecekmis(Leventinaile yaptstayn bir
aragtrrmakonusu)Onilmuzdeki6 yrl igindebunlannolaca!rnlbiit n jandarma teSkilattbiliyor.
Nurettinpasanlnzamantndaqerkezler,Abazalarve Giirctiler,Istanbul,Yalova,Kocaeli,Sakarya
bdlgelerineil jandarma komutanrve bdlge komutsnrolarakatandtflldrlar.O btilgelerdejandarma
kimfereig yapryor,parala(kimleregidiyorbir ara$ttrmaklaztm.Nurettin pasantne9i GulerQakrr'rn
yapttgrresimler20-25 milyarakimler tarafrndansatrnahnryor.gerkez bastnrnatadrdril jandarma
komutanlaflillerdebulunanhrrsrz,uyusturutaciri miiteahhitlerigdnderipbu tablolanastronomik
fiYatlarlaaldrnyorlar.Hele bu kriz donemindeiinlir ressamlannresimleriniye bu fiyata sattlmryor?
Ri.itbeliolarak bizlerbu resim sergisindegdrevlendirildik.
Bunun neresidUn:ist[lk?Okul
nizamiyesinden
hergungirip grkanHayrullahFerikogluadh miiteahhit kim?" - Emre Sadlam
bu igler nasrldainliyor
l) Jandarma
GenelKomutamolangeneralleremekliliklerinebir veyaiki yrl kalagdreve
geliyorlar.Tegkilatrtammayabaglayrnca
da gidiyorlar.Ve geneldeortakyaptrklarqey
mevcutevlerinirestoreetmek,yeniev (ler) yaptrrmak.Tabi evlerikendiparalanile
yaptmrlar.Ama bizim il jandarmakomutanlangokmaharetlidir,100lirahk igi, 5
kurugamalederlerve kargrhlrmsonrakitayinleahrlar.Baz artterfi srrasrnda
ise
"paga"yaprlarakddiillenirler.
AydrniLTER paqanrnFoga'daevini yapanHayri
TEZCANb6yleliklepasaoldu.gimdi MuglaIl Jandarma
KomutanrRecepONUR,
AYTAQ YALMAN'a ev yapryor,karqrhlrndapagaolacak.(30 Agustos'talisteye
bakmayrunutmayrn)Ev yaprirnaya
baqlandrlrndan
beri yrldur birdenparladr.Qok
diiriistbiri olarakgdrevegelen(!) GenelKomutan'rbizimjandarmalarbozdu...
2) GelelimNurettinQAKIR'a namrdiper" QERKEZETEM". NurettinQAKIR
gegmipinimerakedenler"DERSALALIM" Kitabrrubulupokusunlar.
Paqanrn
Bu zaq
albayhfrnda2, tufgenerallilinde2, ttimgenerallilinde
2 yrl olmakiizeretoplam6 yri
"PersonelBagkanh!r"yaptr.
QerkezETEM'in riitbesiarttrkga,Personel
Bagkanhfr'mnkadroriitbesidearttrnldr.6 yrl bagkatiirlii o g6revdekalamaz,
yarrmkalrrdr.gimdi de 'TandarmaOkullar
QERKEZ-ABHAZkadrolaqmasl
Komutant"ve okuldankadrolagma
harekatrdevamediyor.Aragtnlsrnsoniki yrlda
gavul
astsubay
ve uzman
okulunagirenlerinyiZdekagrQerkezve Abhaz?
1\'
B
ANDIq
ixr ctrv.n.
3590-
KONU
Giiglii EylemPlanr
KiMDEN
istihbaratB agkanhlrndan
KiME
KomutaKatlna
-98/IKKve Giiv.D.iqisth.$.
NISAN 1998
Yazryt Hanrlayan Tlf.: 1975
irci
(a)
Gnkur.Bgk.hfrnrn
21 Nisan 1998 giin ve GENSEK.:3050-212-98/ICRA
SB.
sayrh
direktifi.
(b)
Gnkur.Bgk.L[rnrn15 Nisan 1998 giin ve HRK.: ] 570-02i-98liCHD.Hrk.
$.
(313)
I.
sayrlemri.
KONU :
TSK.'nin baqanltbir operasyonuile yakalanantist diizey terbristlerdenbiri olan $emdin SAKIK'rn
sorgulanrnasr
sonucualmanifadelerinpsikolojik harekatve basrnuygulamalanaglsrndandelerlendirilrresi
maksadryla;
ilgi (a) emirle gahgmagrubuteqkiledilmigve bu grup tarafrndanuygulamazamanlannrihtiva
edenbir eylemplanrhazrdanmrgttr.
2. ONCESi
Bdliicii Terdr Orgiitti PKK'nrn gdkertilmesiigin gerekli bilgilerin elde edilmesi ve sorgulamanm
ydnlendirilmesimaksadryla;Bdliicii Teriir drgiitii PKK'nrn gdkertilmesiigin sorgununyiinlendirilmesi,
TSK.'nin ve Ozel Kuv.K.hlrnrn bagarrsrnrn
i9 ve drgkamuoyunayansltllmaslve PKK'nrn dalrlma siireci
esnastnda
drgiiteaiternatifolabilecekVEJIN ve KAWA gibi rirgiitlerin,legalveya illegalsiyasioluqumlarrn
eylem salhasrndagdkertilmesimaksatlarrnaydnelik olarak ilgi (b) direktif yayrnlanmrgve bu direktif
esnasrnda
sorgulama
uygulamaya
baSlanmtgtrr.
3. iNCELEME :
a. 7 nci Kor.K.hfrnca;haztlananrizelsorgulama
sonuglannm
incelenrnesi
neticesinde;
(1) Biiliicti TerdrOrgiitii lider kadrosunda
Zeki $emo(K) $emdinSAKIK'In tlrgtittenaynlmastve
.r , -f ')
W
bilahareTiirk Silahh Kuwetleri tarafindanyakalanmasrnrn,
iirgUtiin itzellikle taban ve orta kadrosunda
yaratacaglnrn,
olumsuzluklar
(2) ifadedeadr gegenkigilerin,rirgiit iligkilerin,bdlgeselde[erlendirmelerinqok yenr ve garprcr
bilgileri ihtiva etmedifini,ancakTiirkiye'de demokratikortamdanistifadeederekB<iliiciiTerdr OrgUtiiniin
uzantlsrolarakfaaliyetgOsteren
siyasilerin,gazetecilerin,
IIADEP ve insanHaklarrDerneli gibi kuruluglarr
hakkrndaeldeedilenbilgilerletincekamuoyuoluqturulmasrnrn
ve miiteakibenyasals0recinbaqlatrlmasrnrn,
(3) Olaf Palme'nin PKK tarafrndandldiiriflmiiq oldulu iddiasrnrnaynntrlandrrrlarak
Diinya
kamuoyunda
kullanrlabilecek
niteliktednemlibir bilgi oldulunur,,
(4) Boliicii Terdr Orgutii ile biitiinlegenve her tiirlii desteli veren Suriyeile bu iilke vasrtasryla
iirgiit ile irtibatrnl devam ettiren Yunanistanhakkrndayeni elde edilen bilgilerin DrqiqleriBakalhlrna
aktanlarakuluslararasr
temaslarda
kullanrlmasrmn.
b. Yaprlanbu deEerlendirme
gergevesinde;
(1) PKK terdr tirgiitiiniin g€$itli basrnve yayrn organlanndakonu ile ilgili olarak yapacalr
propagandanrn
etkisizlegtirilmesi
amacrylayo$unpropaganda
icrasrmn,
(2) qe$itli kurum/kuruluq,legal-illegalOrgiitlerinyapacaglpropagandanrn
ilnlenmesiamacryla;
MED TV.'nin kapatrlmasrigin DrqipleriBakanhfr tarafrndangerekli argtimanlannhazrlanarakingiltete
nezdinde kullanrlmasrve ayrrca di$er 0lkelerde uydu kiralanmasrnrndnlenmesi igin girigimlerde
bulunulmasrnrn,
(3) PKK terrir drgiitiiniin uyutturucu trafilinde roliini.i ortaya koyan propagandayadevam
edilmesinin(uyugturucukagakgrhlrnrntirgiite silah ve malzemeterninindeen etkin kaynakoldulu temasr
iglenerek),
(4) Bu kapsamdayiiri.itiilecekyasalfaaliyetlerinve dzellikle mahkemesafhasrnda
yargrlamanrn,
kamug0venlili, kamudiizeni,gahsrngiivenli$ive yukarrdabelirtilenmaksatlarmtahakkukigin;
"GiZLi" yaprlmasrnrn,
(a) Durugrnalarrn
(h) $ahsrn,yargrlamasiiresincediler tutuklulardanayrr bir b<tliimdetecrit edilmi$olarak
muhafazasrnrn
uygunolacalrmiitalaaedihnektedir.
SONUCVE TEKLiFLER
a. Sonug:
lncelemesonucunda;
(1) i9 kamuoyuna
ydnelikfaaliyetleri,
(2) i9 ve dr$kamuoyuna
ydnelikfaaliyetleri,
(3) Yurt dqr ballantrlarr,
(4) Sanrltn($emdinSAKIK) basrnagrkanlmasr,
saftralarmr
ihtiva edecekgekildehazrrlanan
EylemPlarunrn24 Nisan- 1 Mayrs 1998tarihlerindeemirle
icrayabaglanrlmaslnrn
uygunolacaSrkrymetlendirilmektedir.
b. Teklifler
:
Giiglii Eylem Planr'nm Faaliyet Takviminde belirtilen zaman ve esaslar do$rultusunda
gecikmeksizin
icrasrnabaglanrlmasrnrn
uygturolacalrdefierlendirihnektedir.
Tensipve emirlerinize
arzederim.
isth.Bqk.V.Tiimg.F.TURKERi
:
BiiIENtDAGSALI
Kur.Alb.
ie isth.$.Md.
I.IYCUNDUR/I.,,^/GLTN
DEGiLDiR
q€vik BiR
OrgeneralIl nci Bagkan
ctlel,tl Err,EMPLANr
FAALiYET
KULLANILACAK
Y6NTEM
KOOR icRA
EDECEK DiNE ZAMANI
MAKAM EDiLE
CEK
MAKA
MLAR
!e
-YAPILAN KATLINMLAR HRK.B$K.iSTH.B
VE KANLI EYLEMLERIN, LIGI
NiSAN
$K.
GLNAHSIZ
Ki$ILERE
YONELTiLEN FAALIYETL
LIGI 1998
ERIN
LER
- YURTICNDE
TAMAMEN TERORISTBA
TARAFINDAN
ORGUTLE
BAGLANTILI,SIY EMREDILDiCi VE HER
6ncurrN ASILER,
EYLEMDENHABERDAR
YAPISI VE
i$LEYI$i GAZETECiLER, OLDUGLTNUiqEREN BiR
i$ADAMLARI,
BiLGi
NOTU
HAKKIND
PARTIVE
HAZIRLANMASI,
ELDEEDILEN
KAMUOYU BiLGILERDEN
NA
iSTIFADE
YONELIK EDILEREK;
o
BiLGiLERi DERNEKLERiN
DE$IFRE
N
EDILMESi
KAMUOYU
SURETiYLE
NA
AKTARIL
MASI,
6ncurE
- BiR MERKEZ KOMITE
UYESINiN
oncur iqi\DE
BILMESI VE YAPMASI
GEREKEN GOREVLERLE
iLGiLi BiLGi NOlUNLTN
HAZIRLANMASI,
SAGLADIKLARI
DESTEKVE
VATAN
HAINLiKLERiNiN - SAKIK'IN IFADE ETTIGI
SERGiLENMESi, VEYA
BiLDiGiN]
BELiRTTidi BELGE VE
o
icn-t
- BUKi$iLERVE DIGER
DELiLLERN
DERNEKLER
.11\ rNr-,rr\J l..
HAKKINDA BILGI KAVU$TURULMASI,
VE BELGELERIN ELDE EDILMESI VE
ORTAYA
GNKUR.B$K.LIGINA
KONULMASI
iNTIKALiNiN
SURETIYLE
SA.6LANMASI,
YASAL
i$LEMLERIN
BA$LATILMASIDI
R.
$EMDIN
SAKIK'IN
ORCUTIIN YAPI
vE i$LEYi$i,
EYLEMLERi
HAKKINDA
,- -.L'
#
BELGEVE
DELiLLERE
SAHiP
OLDUCUNU
KAMUOYTINA
YANSITMAK
SURETIYLE
NauonicrucrN
I VE GUVENNI
SAGLAMAK,
B.SiYASi
PARTILER
VE
DERNEKL
ER:
BU PARTININ
l- HAZTRTANAN Bil-ci HRK.B$K. HRK.B 24
TURKIYE'DEKID INOTLINUN
YAZILI VE LIGI
NiSAN
$K.
1 . .
EMOKRATIK
GORSEL
1998
ORTAMDAN iSTiF BASINAAKTARILMASI,
LIGI
ADE EDEREK,
z)
PKK'NIN SIYASI -HADEP iLE TER6RiST
iSTH.BNiSAN
(l) HADEP UZANTISI
6ncur
1998
$K.
OLARAKFAALIY ARASINDA iHTILAF
ET
YARATACAKVE
LlLrl!
GOSTERDiGINi
BLINUSURDURECEK
TAR
GENSE
ORTAYA
ZDA
K
BA$LATILANFAALiYETE
QIKARMAK.
DEVAMEDILMESI,
o
-LEYLA ZANA ,HATIP
DICLE,MURAT BOZLAK
iLE TERORIST
BA$ININ $AHSi
TEMAS
KURDUGU VE YABANCI
HEYETLERVASITASIYLA
MESAJiLETTiGi,
- BU PARTiNiN iL vE iLQE
TE$KILATININ ORGUTE
ELEMAN TEMIN ETTiGi
TEMALARINI
I$LEYEN BiLGi
NOTUNUN
HAZIRLANMASI
o
s. IAALIYET MAKSAl
NO
KULLANILACAK
YONTEM
KOORDINE I CRA
EDECEK EDiLECEK ZAMANI
MAKAM MAKAMLAR
I CRA
. J.GN.K.LIGI,MIT rsTH.B$K.LrGr
K,K.K.LIGI
VE
EMN.GN.
MD.LUGIINE
HADEPPKK i$BiRLiGiNi
f,RTAYA
CIKARMAYA
24 NISAN
1998
YONELiK
iSTIHBARAT
iSTEGINDE
BULT]NULMASI.
-
ETKrN Ko$EGENSEK.
YAZARLARINDAN
SEqILEN BiRiNE
iFADEDEN
FIADEP'LE iLGiLi
BILGILERIN
AKTARILMASI,
HRK.B$K. 24 NISAN
1998
LIGI,
rsTH.B$K.
LIGI,
-TELEVIZYONDA
HADEPvE GEQMi$i
iLE iLGiLi HABER
PROGRAMLARIN
YAYINLANMASININ
SAGLANMASI.
YARGITAY4qLI
CUMHURIYET
TiTU$AVIR
BA$SAVCISI
NEZDINDE
GiRi$iMDE
BULUNLT,ARAK,
1999
YILINDA
YAPILMASI
DU$UNULEN
GENEL VE YEREL
SEQiMLERE
BU
PARTiNIN
GiRMEMESiNiN
SAGLANMASI,
HRK.B$K. 24NISAN
LI6L
1998'DEN
iTiBAREN
isTH.B$K.
LIGI,
. YARGITAY
CUMHURIYET
BA$SAVCISINA
GEREKLi BiLGi VE
BELGELERIN
SONDERILMESi,
FAALiYET MAKSAT
N
o
(2) rNSAN
HAKLARI
DERNEGi
(iHD)
KULLANILACAK
YONTEM
icna
icRA
KOORDINE
EDECE EDiLECEK ZAMANI
MAKAMLAR
K
MAKA
M
BU
HRK.B$ GENSEK, 23NISAN
PSK.HRK.D.B$K.LTGTNCA
1998
DERNEGi ;
K.LIGI
N PKK
GUDUMU - ELDE
EDiLEN
NDE
BILGILERIN UYGU{ BiR
''1c)"\
H
OLDUGU
KONUSU
NU
ORTAYA
KOYARA
K,
SAGLADI
$EKILDE
DUZENLENEREK
VERILECEK
BASINA
BiLGi NOTU $EKLINE
GETIRiLMESi,
- IHD.B$K.AKrNBIRDAL
UI
VE
IHD.HAKKINDA
DESTEGI BiLGi
NOTUNLIN
AQIKLAM HAZIRLANMASI.
AKVE
KAPATIL
MASINI
SAGLAM
AK.
. J.GN.K.LIGI,MiT VE ISTH.B$ K.K.K.LIGI
EMN.GN.MD.NEIHD VE K.
AKIN BiRDAL'IN PKK
LIGI
iLE i$BiRLiciNi
ORTAYA qIKARMAYA
YONELIK ISTiHBARAI.
ISTEGINDE
BULUNULMASI,
KO$EGENSEK HRK.
ETKIN
B$K.LrGr
YAZARLARINDAN
ISTH.
BIRINEVE
B$K.LIGI
iHD
TELEVIZYONLARA
VE AKIN BIRDAL iLE
BiLGILERIN
iLGiLi
AKTARILMASI,
ISTH.
r jHD'NIN ADLi
iqiN MU$AVi B$K.LrGr
KAPATILMASI
R
DERNEKLER
o
e
24NISAN
1998
24NISAN
1998
24NISAN
1998'DEN
iTiBAREN
KANTINUNA
AYKIRI
FAALiYET GOSTERDIGi
KONUSI.INDA iqi$LERi
BAKANLIGI NEZDINDE
ciRi$IMDE
BULUNULMASI,
(3)FAZILETREFAH
HRK.B$ isrH.B$K.
FP'NINMUTEAKIP
PARTISi PARTiSINi sEqiM DoNEMTNDE
PKK K.LIGI
LIGI
N PKK iLE iLE i$BiRLici
i$BiRLiGi YAPACAGITEMASINI
GENSEK.
NI
I$LEYENBiR Bil-ci
NOTUNLTN
ORTAYA
KOYARA HAZIRLANMASI
K
FAZiLET
23NISAN
1998
,-Lc;>
;w''
PARTISTNi
YIPRATM
AK
RPILEBOLUCU
ISTH.B$ K.K,K.LI6I 24 NISAN
oRGUTUNAMAQiqiN
K.LIGI
1998
ORTAKHAREKETLERINI
AqIKLAYANIFADELERE
DAYANARAKBENZER
BiRiLi$KiNiN FAZLLET
PARTISIil,e eOrUcU
TERORORGUTU
ARASINDAKI
MEVCUDiYETNiN
ARA$TIRILMASIiLE
iLGiLi iSTiHBARAT
isreciNnquir vp
o
EMNIYET GENEL
uulunruG[nqp
BiLDiRiLMESi,
S. FAALiY
NO
ET
KULLANILACAK
Y6NTEM
icRA
EDECEK
MAKAM
KOORDiNE icna
EDiLECEK ZAMANI
MAKAMLAR
HRK.B$K. 24
- 6RGUT VE PARTi l- ErKiNKo$E
GENSEK.
MENSUPLARININ, lvezanr.anrNoeN
SEMPATiZANLARIIBIRINFVE
HRK.B$K.
LI6I
NINPKK'NINBU ITELEVIZYONLARA
ORGUTVE
IFADEDENREFAH LIGI
isrH.B$K.
PARTILER
PARTISI ILE
UZERiNDEKi
BOLUCUORGUT ISTH.B$K.
LIGI
AMAq VE
ARASINDAKI
(5)
HEDEFLERI
ORTAKAMAQ
LIGI
GENSEK
GKK'LA HAKKINDA
DOCRULTUSLTNDA
RA
BiLGILENDiRiLME Ki FAALiYETLERi GENSEK.
K.K.K.LIGI
YONELi SI,
KAPSAYAN
I\
KISMIN
HRK.B$K.
HRK.B$K.LrGr
FAALIY
AKTARILMASI,
ETLER GKK.'LARINDAN
GENSEK. LIGI
ORcurrrN
A$rRr - ELDE EDILEN
0LquDE
BiLGiLERiN
qEKTNDiGi,
BU
MAKSATA UYGL]N
MAKSATLA GKK.' TARZDA
LARIN ORGUT
DUZENLENEREKBi
TARAFINDAN
LGiNOTU
SUREKLiBASKI HAZIRLANMASI,
ALTINDA
- A$tRrsol
TUTULMASI
AMACIYLA
ORGUTLER
iLE
YOGUNBiR
PKKAR,A.SINDAKI
(4)
A$IRI
SOL
PARTI
VE
ORGUT
LER
t
MAKSAT
NiSAN
1998
28
NiSAN
1998
28
NiSAN
1998
29
NISAN
1998
z)
NiSAN
1998
24
NiSAN
1998
PROPAGANDA
i$BiRLldiNi
YURUTruGU
ORTAYA
HAKKINDA
QIKARACAK iLAVE
BiLGILENDiRiLMEBiLGILERIN
LERi,
J.GN.K.LIGI,
MiT,
EMN.GN.MD.LUGU
NDEN iSTENMESI,
- HAZIRLANAN
BiLGiNOTUNLTN
YAZILIVE GORSEL
BASINA ILETILMES
I,
- ELDE EDILEN
BILGILERIN
MAKSATAUYGUN
TARZDA
DUZENLENEREKBi
LGiNOTU
HAZIRLANMASI,
o
-HAZIRLANAN
BiLGiNOTUNLIN
YAZILIYE GORSEL
BASINA ILETILMES
i,
KULLANILA
CAK
Y6NTEM
a
D. SiYASILERN ADI GECEN
DESTEGi
MiLLETVEK
iLLERTN
(1)MiLLETVEK PKK iLE
iLLERi
il,i$KiLERi
NiN
(A) SELIM
ORTAYA
ENSARIOGLU KONULARA
(DiYARBAKIR./ K SiYASi
DYP)
PLATFORM
DA
(B) FETTULLAI{ YIPRANMA
ERBA$
LARININ
(vAN/rP)
SAGLANMA
SL
KOORDINE
EDiLECEK
MAKAMLAR
MEVCUT
HRK.B$K. isrH.B$K.
iFADEDEN
ELDE
LIGI
LI\J1
EDILEN
BiLGiLERE; iSTH.B$K.LIGENSEK.
GI
QE$irl-i
iLAVELER
K.K.K.LIGI
YAPILARAK; GENSEK.
HRK-B$K.
(c)
A, PARTI
iQERERiSND
E
YIPRATILMA
LARINI
SAGLAYACA
K,
SEGBATULLAH
SEYDAOGLU
(DIYARBAKIR./
B.
SIYASIKARI
LIGI
23NISAN
1998
24 NISAN
i998
24NISAN
1998
IANAP)
I
I (2)ESKI
IMILLETVEKILL
lERr
I
l(A)MUHITTIN
(BrTLrS)
IMUTLU
I
l(B) ..
IABDULMELIK
lrner
YERLERiNi
ETKILEMEK
AMACIYLA
BIR BILGI
NOTUNUN
HAZIRLANM
ASI,
C. MEKTUP
KAMPANYAS
ININ
BA$LATILM
ASI,
l(ERZURUM/DYP
I(B) LEYLA
|
o
IZANA
(DIYARBAKIRID
EP)
(3) DiGER
SIYASILER
(A) MEHMET
MENGi
(HADEP
DIYARBAKIR iL
BA$KAND
(B) TURGUT
ATALAY
a
(DIYARBAKIR
ESKIBELEDIYE
BA$KAND
(C)MURAT
BOZLAK
(HADEPGENEL
BA$KANi)
(4)DrCLEvE
LiCEBELEDIYE
BA$KANLARI
J.GN.K.LIGI,
MiT VE
EMNIYET
GENEL
MD.LUGINE
SOZKONUSU
Ki$iLERiN
PKK iLE
i$BiRLiGiNi
ORTAYA
QIKARACAK
iSTIHBARAT
iSTEGiNDE
BULUNULM
ASI,
ELDE
EDiLEN
BiLGILERIN
VE BiLGi
NOTUNIIN
YAZILI VE
GORSEL
BASINA AKT
ARILMASI,
- iLGil-i
AD.MU$.
CUMHURiYE
T BA$SAVCIS
iNA SUq
DUYURUSTIN
DA
BULUNULM
ASI.
isrH.B$K.
LIGI
24NiSAN
1998'DEN
ITIBAREN
- BELEDIYE
BA$KANLAR
ININ
GOREVDEN
ALINMASI
iQN
iqi$LERi
BAKANLIGI
NEZD1NDE
ciRi$IMDE
BULTINULM
ASI,
FAALiYET
o
MAKSAT
KULLANILAC
AKYONTEM
- ORGUTE
ELDE EDiLEN
MADDi DESTEK BILGiLER iLE
(1) 1992YILINDA
SAGLAYAN
Ki$i 6ncUruN
HAZRO'DASU
VE
MADDi
KANALI IN$AATI
KURULU$LAR DESTEGINI
YAPAN MUTEAHHIT. HAKKINDA
ORTADAN
KAMUOYUNUN KALDIRACAK
(2) 1993YILINDA
BJLGiLENDiRiL $EKILDEiLAV
BATMAN BARAJ
MESiNi
E BILGILER
IN$AATINI YAPAN
SAGLAMAK,
iLE TAKViYE
ADLI TAHKiKAT EDILEREK
BA$LATMAK BiLGi
(3)
SURETIYLE;
OTLTNUN
E. I$ADAMLARI:
HAZIRLANMA
CANTURKAiLESi Di OncUrrl't
YARBAKIR'DA
MADDi
KAYNAKLARINI
DEMIR OTELI
KURUTMAK,
SAHiBi
BU Ki$iLER
HAKKINDA
(4)BATMAN
oRcurB
J.GN.K.LIGI,
MADDI DESTEK MiTVE
PETROLLERi
SAGLAYACAK EMN.GN.MD.L
DiGER Ki$iLERi UGUNDEN
ETKILEMEK
ISTIHBARAT
SUR-ETiYLE
iSTEGINDE
CAYDIRICILIK BULUNULMAS
SAGLAMAK.
I,
BILGI
OTTINUN
YAZILI VE
GORSEL
BASINA
icna
KOORDiNE
icna
EDEC EDiLECEK ZAMANI
EK MAKAMLAR
MAKA
M
HRK.B GENSEK.
$K.LrG
I
24NISAN
1998
K.K,K.LIGI
ISTH,BHRK.B$K.
$K.
LIGI
LIGI
GENSE
K
27 NiSAN
1998
25NISAN
1998
w
rjj
VERILMESi
AD.MU isrH.B$K.
$AHISVE
$IRKETLERIN $AViR
TESPiTiNI
LiK
LI6I
MUTEAKiP
SU9
DUYURUSU
HUSUSLINL]N
DEGERLENDiR
ILMESi,
F. GAZETECILER,
-M.ALiBiRAND,
- CENGIZCANDAR
I
- YALQIN KUqUK
- YA$AR PARLAK
.MAHIRKA\}{AK
- MAHIR SAYIN
. iLAvE
a
- ADI GEqEN
l- oRGUT[rN GENSE isrH.B$K.
GAZETECiLERiNIPARAILE
K.
KAMUOYLINDA HER$EYI
LI6I
SAYGINLIGIN KENDINE
AZALTILMASI
MUZAHiR
VE iTiBARINiN GAZETECILER
DU$TTNULMESi l1
iLE TEROR
YAPTIRDIGINI
ORGUTLINE
N GAZETE
SAGLADIGI
SAHIPLERI,SE
DOLAYLI
QiLENKo$E
DESTEKILE
YAZARLARIN
iLGiLi
AVE
ALEYHLERINE TELEVIZYONL
KAMUOYU
ARA
OLU$TURULMA AKTARILMASI
EDILMESININ
sL
FAYDA
SAGLAYACA6I
DEGERLENDiRiLEN
GAZETECILER
(YAVUZGOKMEN,
ALTANKARDE$LER
GiBD
27 NISAN
1998DEN
iTiBARE]'
05 MAYIS
1998
TELEViZYONL
ARDA BASIN
AHLAK
YASASI
AQISINDANK
ONLTNI.IN
TARTI$ILMASI
NIN
SAGLANMASI,
HRK.B GENSEK.
BAZI BASIN
MENSUPLARIN )la.Lr\r
I
IN TEROR
ORCUTT'NUN
OYI.INCAGI
oLDUGLINA
ili$KrN BiR
BiLGiNOTU
HAZIRLANMA
SI,
04 MAYIS
1998
F
ffi
-MEKTUP
KAMPANYASI,
iCRA
KOORDINE icn-r
EDECEK EDiLECEK ZAMAN
MAKAM MAKAMLAR
BAHSE
rsTH.B$K.
K.K.K.LIGI 05
MAYIS
KONU GAZET
1998
ECILER
LIGI
HAKKINDA
ARA$TIRMA
YAPILMASI
MAKSADIYLA
J.GN.K.LIGI,
MiTVE
EMN.GN,MD.L
uctrNlpyazt
YAZILMASI,
dncurul YURTDT$r
HRK.B$K.isrH.B$K.
BACLANTILARINIVE
YURTDI$INDA
OLOFPALME LIGI
LIGI
i$LEDici
CiNAYETiiLE
CiNAYETLERI
iLGILi ELDE rsTH.B$K.DiB.LIGI
ORTAYAKOYMAK EDILEN
SURETiYLE
BiLGiLERIND LIGI
TOPLANTI
OZELLIKLEAB
UZENTEI\ERE
ULKELERiNEZDNDE K ORGUTTIN
27NiSAN
KAMUOYU
KANLI
1998
OLU$TURMAK,
EYLEMLERi
VE
DiB.LI6I
OLOF
AVRUPA'DA
PALMECNAYETIiLE i$LEDiGi
27NISAN
iLGiLI ELDEEDILEN DiGER
1998
BiLGiLERiNETKN CINAYETVE
BiR $EKILDE
KLTNDAKLAM
KULLANILMASI
AEYLEMLERi
SURETIYLE
PKK'NIN HAKKINDAiq
KANLI BiR TEROR
VE DI$
ORGUTU
KAMUOYUNU
OLDUGUNUN
iQ VE N
DI$ KAMUOYLTNA
AYDINLATIL
YANSITILMASIVE
MASr iQiN BiR
OZELLLKLEORGUTUN BiLGi NOTU
AVRUPA'DAN
HAZIRLANMA
SAdLADIGIDESTEGINsL
KESILMESi,
. BOLUCU
TEROR
ORGUTLTJUN
OLOFPALME
!.)
NiSAN
1998
24
AN
1998
,r.{.\'
ffi
o
CINAYETI iLE
il,i$KiSiNi OR
TAYAKOYAN
BiLGILERN
Dr$i$LERI
BAKANLIGINC
A 2TNISAN
1998
TARiHINDE
YERLI VE
YABANCI
BASIN
MENSUPLARI
NABiR
TOPLANTI
YAPILMASI
SURETIYLE
AKTARILMASI
NIN
SAGLANMASI
- DiB.NTN
ISVEC
ISVEq
a
BUYUKELqILi
GiNEZDINDE
ciRi$iMDE
BULLTNARAK
CNAYETLE
ILGILI
BILGILERIN
AKTARILMASI
NI
SAGLANMASI,
KULLANILACAK
YONTEM
icne
KOORDINE
EDECEK EDiLECEK
MAKAM MAKAMLAR
. OLOFPALME
GENSEK.H RK.B$K.
CNAYETI iLE iLGiLi
BiLGi NOTUNLIN25
LIGI
NISAN 1998
GUNU YERLI BiR VEYA
iKi GAZETEiLE TDN
GAZETESINDEGENI$
BiR $EKILDEYER
ALMASINI
SAGLAYACAK
$EKILDEBASIN
MENSUPLARINABiR
25NiSAN
1998
,7: )k'
.ffi
SENARYO
DAHILINDE VERILMESI,
- EYLEMDE ADI GEqEN AD.MU$.DiB,LIGI
SORUMLULARININ
(HALEN FRANSA'DA
IKAMET ETMEKTEDIR.)
YAKALANMASI VE
YAKALANDIGI ULKEDE
YARGILANMASI
VEYAHUTAVRTIPA
28
NISAN
1998'DEN
iTiBAREN
sucLARrNiADESi
o
t
ANLA$MASIGEREGi
YARGILAYACAK
ULKELERE(ISVEQVE
TURKIYE'YE)iADESi
HUSUSLINUN
SAGLANMASI
KONUSITT{DA
GEREKLI
ciRi$iMLERDE
BULTINMASI,
GENSEK. 27NISAN
HRK.B$K.LIGI
YLINANISTAN,- ELDE
3 . YURT DI$I
1998
BAGLANTILARININ SURiYEVE
EDILEN
AQIKLANMASI
IRANTN,
BiLGiLERiNISTH.B$K. DiB,LIGI
DEVAMLI
BTO.'NE
DEGERLEN
SAGLADIGI
DiRiLEREK LIGI
28NISAN
DESTEGiN
BASINA
1998
YANSITMA
ORTAYA
KONULARAK, K UZERE
HUKUMET
BILGI
TARAFINDAN; N OTLARINI
N
HAZIRLAN
YI.]NANISTAN' MASI,
IN TEROR
6RGUTUNE
MUTEAKIP
SAGLADIGI
DESTEGINAB SAFHADA;
ALMANYA,
VENATO
IRAK, ERM.
UYELERi
NEZDINDE
GURCISTA
ARGUMAN
N iLE
OLARAK
KULLANILMA iLGiLi BILG
iLERiN
SI,
KULLANIL
-BU
MASI
SURETIYLE
ULKELERiN
P/H
TERORE
FAALiYETi
DESTEK
VEREN
UlrEr.sR
NE DEVAM
EDILMESi,
LiSTESINE
DAHIL
ELDE
EDILMESI IQIN EDiLEN
ciRi$iMDE
BiLGiLERiN
BULTINULMAS Dr$i$LERI
I,
BAKANLIGI
NA
- SURIYE'YE iNTiKAL
KAR$I UYGUL ETTiRiLME
ANACAK
SI,
YAPTIRIMLAR
IN VE
TEDBIRLERIN
IVEDi
OLARAK
PLANLANMAS
I,
t
. YABANCI
ULKELERDEN
ORGUTE
SEMPATi
DUYANKI$I
VE
KURUMLARIN
BOLGEYE
ciRi$iNi
ENGELLEMEK
iqiN GEREKLI
TEDBIRLERIN
ALINMASININ
SAGLANMASI,
. ORGUTE
HAZIRLAN GENSEK.
MUZAHiR
ANBiLGi
YAZILI VE
NOTLARINI
N YAZILI
GORSEL
VE GORSEL
BASININ
YAYINLARINI BASINAVE
N
RiLMESi,
ENGELLENME
SI, (MED TV,
a
HRK.B$K.23NISAN
1998
LIGI
ciBD
S.
NO
A
FAALiYET
MAKSAT
PKK
PKK'NIN
UYU$TURUCUGELiR
KOORDiNE
KULLANIL
icRA
EDECEK EDiLECEK
ACAK
Y6NTEM MAKAM MAKAMLAR
- ELDE
HRK.B$K. GENSEK.
EDILEN
icna
ZAMANI
28NiSAN
ILI$KISI
KA\'}JAKL
HAKKINDA
ARINDAN
OZELLiKLE
dNelali
DI$
BiR
KAMUOYTINU KISMININ
N
UYU$TURU
BILGILENDiRi CU
LMESi
KAQAKQILI
GI YOLU
ILE
SAGLANDI
BiLGiLERi
N UYGUN
$EKiLDE
DUZENLEN
EREK
MAKSADA
UYGLJN
BILGI
NOTU
HAZIRLAN
MASI,
LIGI
K.K,K.LIGI
isrH.B$K.HRK.B$K.
LIGI
1998
29NISAN
1998
LIGI
GENSEK.
29NISAN
1998
\J'Il
HAKKINDA
KAMUOYU
oLU$TURM
AK,
a
C
5 . PKK'NIN
FINANS
KAYNAKLARI
HAKKINDAIq
VE DI$
KAMUOYT'NU
N
BILGILENDiRi
LMESi,
- FINANS
KAYNAKL
ARI
HAKKINDA
KAMUOYU
oLU$TURM
AK VE
KAYNAKL
ARIN KESIL
MESINi
SAGLAMA
K,
-MIT,
EMN.GN,M
D.LUGLND
EN KONU
iLE iLGiLi
iLAVE
BiLGi
iSTENMESi,
HAZIRLAN
ANBiLGi
NOTLTNLTN
YAZILIYE
GORSEL
BASINA
VERiLMESi,
- ELDE
28NISAN
HRK.B$K. GENSEK.
1998
EDILEN
K,K.K.LIGI
BiLGiLERi LIGI
28 NISAN
NUYGT]N
1998
HRK.B$K.
ISTH.B$K.
$EKILDE
DUZENLEN
29 NiSAN
EREK
LIGI
LiGI
1998
MAKSADA
UYGTIN
GENSEK. iSTH,B$K.LIGI
29NISAN
BiLGi
1998DEN
NOTU
AD.MU$. iLGiLi
iTiBAREN
HAZIRLAN
BAKANLIKLAR
MASI,
i$LENECEK
TEMALARD
OZELLIKLE
iSTANBUL'
DAKi
OTELLER
-,.'1
,-'t l\ \
#,
GIBI
HUSUSLAR
IN
EKLENMES
i,
-MiT,
EMN.GN.M
D.LUGI]'ND
ENKONU
iLE iLGiLi
iLAVE
BiLGi
isrENvesi,
HAZIRLAN
AN BiLGi
NOTLTNLTN
YAZILIVE
GORSEL
BASINA
VERILMESi,
a
. ADI
GEqEN
OTELLERiN
SURATLE
DENETIM
VE
KONTROL
ALTINA
ALINMASI
iQiN iLGiLi
BAKANLIK
LAR
NEZDiNDE
o
ciRi$IMDE
BULLINUL
MASI,
S.
NO
o.
KOORDINE icna
KULLANI icRA
LACAK EDECEK EDILECEK ZAMANI
Y6NTEM MAKAM MAKAMLAR
BILAHARE
HRK.B$K,GENSEK.
l NCI
$.SAKIK'IN - ORGUTIIN
TESPiT
BASINONUNEQOKU$SURECINE SAFHA:
EDILECEK
KATKI
LIGI
QIKARILMASI,
SAGLAMAK,
GEREKiRS
FAALIYET
MAKSAT
F
. KATILIMLARI
YONLENDi
ENGELLEMEK,
- KENDINE
MUZAHiR
KiTLENIN
TOPLUCA
lRMEYI,
INISPETEN
lsOMUT
IBiLGiLERi
lNErnn
IEDILMESI
NIVE
IKNA
SAGLAMAK,
EDILMESI
NI MUTEA
- ORGUTE
KiP,
SAGLANAN iq VE KONTROL
ALTINDA;
DI$ DESTEGIN
MADDi VE SiYASi
BOYUTLARI
HAKKINDA
isnonisr
KAMUOYUNU
BA$I
BILGiLENDIRMEK, HAKKIND
0ncurreN
KAqr$rNr
a
AQIKLAM
ALAR,
- ORGUT
iQiNDEKi
GOREVVE.
YETKILERI
]
'
1
I
- KENDTNE
I
MUZAHIR I
GRUPLARI
A
l
a
YoNELIK I
MESAJLAR
I
I
N
i
:F*ll'c' I
\JI VE,
I
SADECE I
rRr rv.DAI
HAZIRLANI
ANBIR I
METIN I
UZERINDE
I
N
l
KONU$MAI
YAPMAST,
I
I
-DicER I
rv.
I
KANALLA I
',7!)\
w
lnruner'l
IDABU
IKONU$MA
lNnrr
lvnvrNr-erv
IMASI,
Ilnunugve
ISAFHASIN
lD+.
IGORUNTU
IALINMASI,
o
I
lznrci
lsnnrn,
tGEREKIRS
E, GELr$EN
DURUMA
VE ,.
TERORISTI
N
TUTUML]N
ABAGLI
OLARAK
BIR
TV.MENSU
BU iLE
(rRr)
a
SORU
CEVAP
$EKLINDE
BANTTAN
BiR
ROPORTAJ
IN
YAYINLAN
MASI,
- DIGER
TV.
KANALLA
RINDAN
DA BU
PROGRAMI
N
YAYINLAN
MASI,
3 NCU
SAFHA;
GEREK1RS
E, cELi$EN
DURUMA
VE
TERORiSTi
N
TUTUMTIN
ABACLI
OLARAK,
BASIN
MENSUPL
ARININ
KATILACA
6I SORU
CEVAP
PERiYODL
U TV.
PROGRAMI
NA
QIKARILM
ASI,
o
S.
NO
a
FAALIYET
MAKSAT
KULLANILA
CAK
Y6NTEM
icnq KOORDINE ICRA
EDECEK EDiLECEK ZAMANI
MAKAM MAKAMLAR
HRK,B$K,K.K.K.LIGI
$EMDiN
SAKIK'IN
BUGUNE
LIGI
isrH.B$K.
KADAR
PLANLADIGI GENSEK. LIGI
VE iCRA
- BASIN
ETTIGi
GENSEK.
BUTIIN
YAYIN
ORGANLARI EYLEMLERi
HRK.B$K.
iLE iLGiLi
NIN,
BiLGi
LIGI
- ORGUTE NOTLARININ
HAZIRLANM
MUZAHiR
ASI,
QE$irl.i
KURUMVE
KURULU$L HAZIRLANA
ARIN,
N BiLGi
NOTLARININ
- $EMDTN
YAZILI VE
GORSEL
SAKIK'IN
KENDiSTNiN BASINA AKT
ARiLMASI,
7. YARGILANMA
SAFHASINDA YARGILAM
iCRA
EDILECEK
SAFHASIND
FAALIYETLER.
BILAHARE
TESPiT
EDiLECEK
BILAHARE
TESPiT
EDILECEK
. VE DiGER
ULKELERDE
ALEYHiMiZ
E
OLABiLECE
K
MUHTEMEL
DAVRANI$L
ARININ
ONLENEBiL
MESi,
GticLU EYLEM PLANI
o
s.
FAALiYET
MAKSAT
NO
I
iC
KAMUOYUNA KAMUOYUNA
iNANDIRICILIK
SAGLAMAK
YONELIK
FAALIYETLER
iCRA
icRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
ETKI
DEEERLENDIRMESI
J-2,1-3, 24 NISAN 25 NiSAN r998
GENSEK 1 9 9 8
A. ORGUTLINYAPISI,
i$LEYi$i
B. SIYASi PARTILER SEQiMLERE
VE DERNEKLER:
KATILMASINI
ENGELLEMEK
(1)HADEP
(2)iHD
KAPATILMASINI
SAGLAMAK
(i) FAZiLET PARTISi YIPRATMAK
o
t-z,J-3, 24 NISAN 2 5N i S A N1 9 9 8
GENSEK,r 998
AD.MU$.
J-2,1-3, 24 NISAN 25 NiSAN r 998
GENSEK, 1 99 8
AD.MU$.
I-2,r-3, 24 NISAN 25 NISAN | 998
GENSEK r 998
(4) A$rRr SOL BiLGiLENDIRME VE I.? I-?
28 NISAN 29 NISAN 1998
ORGUTLER
YIPRATMA
GENSEK 1 9 9 8
(5) GKK
BiLGiLENDiRME
C,
SJYASILER,YIPRATMAK,
BELEDiYE
GOREVDEN
BA$KANLARI
UZAKLA$TIRMAK
s.
I-?
25 NISAN 26 NISAN 1998
GENSEK 1 9 98
J-2,1-3, 25 N]SAN 26 NISAN 1998
GENSEK,1 9 9 8
AD.MU$.
D. I$ADAMLARI
MADDI KAYNAKLARI J-2,t-3, 25 n-ISAN 2 6 N i S A N1 9 9 8
KESMEK,CAYDIRMAK GENSEK, 1 9 9 8
AD.MU$.
E.GAZETECILER
SAYGINLI6I
AZALTMAK,
YIPRATMAK
J-2,J-3, 04 MAYIS 05 MAYIS I998
GENSEK 1 9 9 8
I
iCRA
icRA
ETKI
EDECEK ZAMANI DEEERLENDiRMESI
FAALiYET
uers-lr
NO
2.
MAKAM
ic
vE
A.OLOF
SUiKASTI
DIS KAMUOYU
24 NIS
oLU$TURMAK, DI$ GENSEK,
DESTEGiKESMEK
AD,MU$.,BiLGi
DiB.
NOTU
PALME
27 : 28 NiSAN 1998
26 NIS
BAS.
VERME
28 NiS DiB
BAS,TOP.
a
B. ,
YURTDI$I HUKUMET
I-2,1-3, 29 NiSAN 30 NISAN 1998
BAGLANTILARININ
TARAFINDAN TEDBIR GENSEK, t998
AgIKLANMASI
ALINMASINI
SAGLAMAK
DIB.
3_
4.
KAMUOYUNU
BiLGiLENDiRMEK
FiNANS
KAYNAKLARI
FiNANS
KAYNAKLARINI
KESMEK
I.'
T-?
30 NISAN OI MAYIS 1998
GENSEK, 1 9 9 8
t-2,1-3, OI MAYIS 02 MAYIS 1998
GENSEK, 1 9 9 8
AD.MU$.
5.
BASIN
CIKARMA
ONUNE KATILIMLARI
ENGELLEMEK
K.K.K.
EMiRLE
GENSEK
6.
o
YARGILAMA
ALEYHIMIZE
DAVRANI$LARI
ONLEMEK
K.K,K.
J-2,t-3,
CENSEK,
EMiRLE
n'6'{-,
-P
GUCLUEYLEMPLANI
s.
FAALiYET
icRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
NO
I
icRA
MAKSAT
IC
KAMUOYI]NA KAMUOYUNA
INANDIRICILIK
SAGLAMAK
YONELIK
FAALiYETLER
ETKi
DEGERLENDIRMESi
t-2,1-3, 24 NISAN 25 NISAN I998
GENSEK 1 9 9 8
A. ORGUTI'N
YAPISI,I$LEYI$i
B. SIYASI PARTiLER SECIMLERE
VE DERNEKLER:
KATILMASINI
ENGELLEMEK
24 N1SAN25 NISAN 1998
GENSEK, 1998
AD.MU$.
(I) HADEP
(?)lHD
o
KAPATILMASiNI
SACLAMAK
(3)
PARTISI
2.
IC
VE
A. OLOF
SUiKASTI
FAZILET YIPRATMAK
I.'
I.I
24
NISAN 25 NiSAN 1998
GENSEK, l 9 9 E
AD.MU$.
J-2,J-3, 24 NISAN 25 NiSAN 1998
GENSEK 1 9 9 8
t-z,t-3, 24 NiS
OLU$TURMAK,
DI$ GENSEK,
DESTECiKESMEK
AD.MU$.,BILGI
DIB,
NOTU
DIS KAMUOYU
PALME
26 NiS
BAS.
VERME
2E NIS
DIB
a
BAS.TOP.
27 : 28 NiSAN 1998
cticI,ii EYLEMPLANI
FAALiYET
S.
icRA
icRA
ETKi
EDECEK ZAMANI DEGERLENDiRMESi
MAKAM
MAKSAT
NO
IC
KAI,IUOYUNA KAMUOYI-]'}iA
YONELIK
iNANDiRICILIK
SAGLAMAK
I-2,J-3, 24 NiSAN ?5 NISAN 1998
GENSEK 1 9 9 8
A. ORGUTUNYAPISI,
i$LEYi$i
B, SIYASi PARTiLER SEQIMLERE
VE DEFNEKLER:
KATILMASINI
ENGELLEMEK
(1)HADEP
(2) iHD
o
J-2,1-3, 24 NISAN 25 NiSAN 1998
GENSEK,1998
AD.MU$.
J-2,J-3, 24 NiSAN 2sNiSAN1998
GENSEK, 1 9 9 8
AD.MU$.
KAPATILMASINI
5A6LAMAK
(3) FAZILET PARTISi YIPRATMAK
(4) A$rRr sol- BILGILENDiRME
ORGUTLER
YIPRATMA
(s)GKK
t-2,1-3, 24 NiSAN 2 s N I S A N1 9 9 8
GENSEK | 998
VE
28 NiSAN 29 NiSAN 1998
GENSEK 1 9 9 8
BiLCILENDIRME
25 NiSAN 26 NiSAN 1998
GENSEK 1 9 9 8
C.
SIYASILER,YIPRATMAK,
BELED]YE
GOREVDEN
BA$KANLARI
UZAKLA$TIRMAK
o
D. I$ADAMLARI
MADDI KAYNAKLAzu
25 NISAN 26 NISAN 1998
KESMEK,CAYDIRMAK GENSEK, l 9 9 E
AD.MU$.
E. GAZETECILER
SAYGINLI6I
AZALTMAK,
YIPRATMAK
s.
FAALiYET
I
MAKSAT
I:2,1-3, 04 MAYIS 05 MAYIS I998
GENSEK 1 9 9 8
icRA
icRA
ETKi
EDECEK ZAMANI DEdERLENDiRMESi
MAKAM
NO
2.
I-2,J-3, 25 NISAN 26 NISAN 1998
CENSEK, 1 9 9 8
AD.MU$.
ic
vE
A.OLOF
SUIKASTI
DrsKAMUOYU
t-2,J-3, 24 NiS
OLU$TURMAK, DI$ GENSEK,
DESTEGIKESMEK
AD.MU$.,BILCI
DIB.
NOTU
PALME
26 NiS
BAS.
VERME
28 NiS
DIB
BAS.TOP.
2 7 : 2 8N i S A N1 9 9 8
B. .
YURTDI$IHUKUMET
29 NISAN 30 NiSAN 1998
l-2,t-3,
BAGLANTILARININ TARAFINDANTEDBIR GENSEK, r 9 9 8
AQIKLANMASI
ALINMASINI
SA6LAMAK
3.
PKK . UYUSTUBUCU
K AMUOYLTNU
BiLGILENDiRMEK
,1
FINANS
KAYNAKLARI
FINANS
KAYNAKLARINI
KESMEK
DIB.
30 NISAN 0l MAYIS 1998
J:2,t-3,
GENSEK, 1 9 9 8
I-2,1-3, 01 MAYIS 0 2 M A Y T S1 9 9 8
GENSEK, 1 9 9 8
AD.MU$.
5.
BASIN
CIKARMA
oNTJNEKATILIMLARI
K.K,K,
EMIRLE
ENGELLEMEK
T-?
GENSEK
6.
o
a
YARGILAMA
ALEYHiMiZE
DAVRANIiLARI
ONLEMEK
K.K.K.
I-? T-?
GENSEK,
EMIRLE
i1'6
tF
ciiqr,ti EYLEMPLANr
s.
FAALiYET
MAKSAT
ICRA
iCRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
NO
1
IC
KAMUOYUNA KAMUOI'IJNA
YONELIK
INANDIRICILIK
FAALiYETLER
SAGLAMAK
ETKI
DEdERLENDiRMESi
J-2,J-3, 24 NISAN 25 NiSAN 1998
GENSEK 1 9 9 8
A, ORGU|UN YAPISI,
i$LEYI$i
B. SiYASi PARTTLERSEciMLERE
VE DERNEKLER:
KATILMASINI
24 NISAN 25 NISAN 1998
GENSEK, 1 9 98
AD.MU$.
ENGELLEMEK
(I) HADEP
(2)rHD
KAPATILMASINI
SA6LAMAK
T.? I-?
24 NISAN 25 NISAN 1998
GENSEK, 1 9 9 8
AD.MU$.
(3) FAZILETPARTISi YIPRATMAK
(4) A$rRr SOL BILGILENDiRME
ORGUTLER
YIPRATMA
(s)GKK
24 NiSAN 25 NISAN 1998
CENSEK 1 9 9 8
VE
2E NISAN 29 NISAN 1998
GENSEK 1 9 9 8
BILGiLENDiRME
25 NISAN 26 NISAN I998
GENSEK 1 9 9 8
C.
SIYASILER,YIPMTMAK,
BELEDiYE
GOREVDEN
BA$KANLARI
UZAKLASTIRMAK
D. I$ADAMLARI
MADDi I'A}NAKLARI J:2,J-3, 25 NJSAN 26 NiSAN 1998
KESMEK,CAYDIRMAK GENSEK, 1 9 9 8
AD.MU$.
E. GAZETECiLER
SAYGINLIEI
AZALTMAK,
YIPRATMAK
S.
FAALIYET
I
MAKSAT
J-2,1-3, 04 MAYIS 05 MAYIS 1998
GENSEK r 998
icRA
icRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
NO
2.
J-2,1-3, 25 NISAN 26 NISAN 1998
GENSEK, 1 9 9 8
AD.MTI$.
IC
VE
Drs KAMUOYU
FAALIYETLER
A. OLOF
SUIKASTI
t-2,1-3,
24 NiS
OIU$TURMAK, DI' GENSEK,
DESTEGi
KESMEK ADMu$., BiLGi
KAMUOYUNA
DIB.
PALME
NOTU
26 NIS
BAS.
VERME
28 NiS
DJB
BAS.TOP.
ETKI
DECERLENDiRMESi
2 7 : 2 8N i S A N1 9 9 8
\
B. ,
YURTDI$rHUKUMET
J-2,J-3, 29 NISAN 30 NISAN I998
BAOLANTILARNIN TARAFINDAN TEDBIR CENSEK, 1998
AqIKLANMASI
ALINMASINI
SAGLAMAK
DiB.
TYUSTURUCUKAMUOYI.]NU
3 . PI<K : !JBILGiLENDiRMEK
J-2,J-1, 30 NISAN 0l MAVIS 1998
GENSEK, 1 9 9 8
4.
J-2,J-3, OI MAYIS 02 MAYIS I998
GENSEK, 1 9 98
FiNANS
KAYNAKLARI
FINANS
KAYNAKLARINI
KESMEK
AD,MU9.
).
BAUN
CIKARMA
ONUNE KATILIMLARI
K.K.K.
EMIRLE
ENGELLEMEK
GENSEK
6.
YARGILAMA
ALEYHIMIT-E
DAVRANI$LARI
ONLEMEK
K.K.K.
l-2,1-3,
GENSEK,
EMIRLE
,&
'iqinnEKiLER
BOLUM:
I
1).Girig
l/a).Amag
l/b).Kapsam
B O L U Ml l:
3).Politika
a
4). Hedef
5).Yontem
B O L U Ml l:l
6).Organizasyon
Planl
6i1).Merkez
6i2).Aragtrrma
ve BilgiToplama
6/3).Analizve Delerlendirme
a
6/4).Finansve Ticaret
6/5).Ktiltiir
6/6).TeoriveSenaryo
6/7).lletigimve Propaganda
6/8).Hukuk
6/9).Uluslararasr
iliqkiler
BOLUM:
lV
7).Kadro
7/a).ElemanProflli
7/b).BirimBagkanlarr
7/c).KdprtiPersonel
BOLUM:V
8). Finans
8/a).Ticari$irketFaaliyetleri
8/b).VakrfFaaliyetleri
BOLUM:Vl
o
9). GenelDe$erlendirme
BOLUM:Vll
10).Sonugve Oneriler
BotUm:
I
1).ciRig
o
Geligen
bilimselve
toplumsaldUnya
ve de$igensiyasal,
ekonomik,
ozgr.ir
kogullarr
ile bolgeselcografyasrnda
ve kendiigindeTtirkiye'nin
iradesidrgrna
ve ulusalgrkarlanna
aykrnbigimdeiginesUruklenmek
goz 6nrinealrndr$rnda;
Tlirk SilahltKuvvetleri
istedi$igegitliolugumlar
"Ergenekon"a
biinyesinde
ba$lrolarak,"Sivil
faaliyetgosteren
Unsurlann"
cirgutlenmesi
kagrntlmaz
bir gergektir.Bu
zorunlulu$u
"Lobi"
gergekten
hareketlehazrrlanan
adtverilenbu "gizli6rgUtsel"
ve
qalrgmasrnrn
gimdiyede$infaaliyet
amaglando$rultusunda
gosterilmemig
olmasr,bizegrirebriyrikbir talihsizliktir.
SSCBgibi
ingiltere,
Almanya,Fransa,AmerikaBirlegikDevletleri,
"sivil
sonuna
irlkeler;kendiideolojileri
do$rultusunda, unsurlardan"
de$inyararlanmayr
bilmigler,
emelleriadtnatUmdunya
emperyalist
siyasalve
irlkelerinde
sonucundakUltUrel,
heralandage$itlifaaliyetler
ekonomikgrkarlarelde etmiqlerdir.
sivilunsur
GunumUzde
de$igende$il,giderekdahada geligtirilen
etkinlikleri
saytlangiderekartan
ile sUrdUrUlmekte
olanbu galtgmalar;
H
"siviltoplum
"insaniyardtm kuruluqlarr",
orgiitleri","vaktflar",
P-2
gegitli
MasonLocasr,Bilderberg
gizlive ortUluadlaraltrnda,
Grubuvb.
d[inyanrn
dortbir yanrndaideolojik,
siyasal,ekonomik,kiilturelve
bilimselgahgmalan
619Utsel
olarakyurutmektedirler
yapmakyerine,siyasiparti
Tiirkiyeise;bu alanlardagaltgmalar
gemsiyesi
kuruluglart
ile onlaraba$hdrgUtlerin
altrndakalmakla
yetinmi$tir.
yalnrzcasiyasiliderlerin
Bdylelikle
sultasralttndakisiyasal
otoritegruplannrn
krsrrig hesaplagmalan
igindetrkanrpkalmrg,
ve srnrrkomgularrna
dUnyaya
tanrtrpkabullendirememigtir
ideolojisini
gergekanlamda6zUmseyememig,
Toplum,Kemalistideolojiyi
"sivil
emperyalist
devletlerin
ve yerliigbirlikgilerinin
unsurlarrnrn"
gabalansonucunda-bunafrrsatbulamamrgolarak,
kagrnrlmaz
yabancrideolojilerin
cazibesinekaprlmrgtrr.
Geligendtinyatilkelerindekigenig
halkkitlelerinin
erigebildi$i
kogullart
gdz onUnealanTUrktoplumu;gergektesiyasiliderlerve yandaglannln
grkarlanadrnahareketlerinden
oturU,
kaynaklanan
hatalardan
ydnelmigtir.
Kemalizm'i
Titrk halkt,
sorumlututarakyargrlamaya
toplumsalgerikalmrglrk,
kayna$rolarak
mutsuzluk
ve umutsuzlu$un
Kemalizm'isorumlu
Ve bugun:gegitliideolojiler
tutarhalegelmigtir.
do$rultusundan
hareketletoplum;dUgUnsel
ve inangalanlannda
pargalara
bdliinmtlg,etnikayrrmcrhk
kendisine
dUnyaplAtformunda
"yeni
yer edinebilmig,
kaosuna
toplum
rejim"arayrglannrn
surliklenmigtir.
bir dUnya
etkisindekalarakkendilerince
Qegitlisiyasalideolojilerin
gctrUgU
geligtiren,sahiplenereksavunangruplarile birbirlerinetUmuyle
zrtgoruglere
sahipgruplararastnda"konsens[is"
olugmugve birlikte
hareketlemevcutKemalistrejiminortadankaldrrrlabilmesi
gegitlietkinliklere
yonelinmigtir.
hedeflenerek
Bu gabalarkargrsrnda
toplumUzerindeki
baskryadayalruygulamalann
arttrrrlarak
QozUm
"sinsi"
aranmasrise;toplumuKemalistrejimdenkurtulugun
arayrglanna
sUniklemigtir.
TUrktoplumubugUn:koskocabir omurboyuncakendisinisosyal
guvenceve manevitatmine
umut
ulagtrramayan,
mutluedemedi$igibi
verilerideortayakoyamayanrejimekargryaglrinsanlar(50 yag Uzeri);
giiveniniyitirmig,dUgkrrrkh$r
ti.rmden
igindedir.
Ortakugak(30-50yag
arasr)olarakele ahnacaknesiliginde durumbdyledir.Gengkugakise
o
o
(18-30);kendilerinden
yagamakve katlanmak
dncekikugaklarrn
zorundakaldrklarr
kogullarile geligmigulkeinsanlannrn
erigtikleri
kogullararasrndamuhasebeyapmaktave mevcutrejiminkendilerinepeginen
bir geleceksa$layabilecek
gugve dinami$esahipolmadr0rnr
gdrmektedirler.
Genighalkkitleleriumutsuzlugun
ivmesiile kaosu
yagamaktadrrlar.
igtebu kaos,ilk bakrgtakendisinisorumsuz,
adamsendeci,aymazve gtkarcttoplumimajryaratryorsada gergekte
durumbciyleolmayrp,tam tersidir.Bu vizyon:sorumsuz,
ortaya
adamsendeci,
aymazve grkarcryonetimkadrolarrnrn
foto$raftnt
koymaktadrr.
Bu foto$rafise;yrllaryrhgenighalkkitleleritaraftndan
heran gozleronundeolmugtur.
Alrqrlmrg
amakesinlikle
kanrksanmayan,
kabullenilmeyen,
stireklive her donemdereddedilen
birfoto$rafolarak;1938yrlrndangUnirmiize
kugaklannzihinlerdeyer
etmigtir.Bu gerge$ekargrn;siyasiotoritegruplanbu foto$raftdayatma
gaba
ve baskrile "toplumunfoto$rafr"olarakkabullendirmeye
harcamakta
direnmektedirler.
Siyasiotoritegruplannrnen bi.ryuk
"aymazlrk"
"ihaneti"
ve
igtebu noktadagizlikalmtgtrr.
Oncakdti.ive adaletsize$itimekargrn;Trirkinsanrkendisiniiginde
bulundu$u
kdtUkogullara
bir bigimde
direnggosterebilecek
-drg
gabalartna
guglerinoncaemperyalist
e$itebilmigtir.
Bu nedenle
genighalkkitlelerine
kargrn-TurkiyeCumhuriyeti'nde
dayalrsosyalve
siyasalpatlamalar
bir turliigergeklegtirilememigtir.
Ti.irktoplumuhangi
gortiqve inancasahipolursaolsun,-tarihselbirikimsonucubireyolarakkendiside var
bilmektedir
ki; Ulkeayaktakalamadr$rnda,
olamayacaktrr.
Bu nedenlebir yandanvarhgrnrn
devamlnrsaglamak,
"zuliim
di[er yandan
rejimi"olaraktanrmlarhalegeldi$imevcutduzeni
yollanntaramaktadrr.
degigtirmenin
TtlrkSilahlrKuvvetleri
biinvesinde
faalivetqosteren"
pldnlanan
galrgmasr
Ke
. stvl unsur
"Lobi"yeve yapacagrgokydnliryararlrfaaliyetlere
yeniyuzytlda
L ozellikleortave geng
flu]9
kuga!rnigindebulundugu
arayrgve kaosortaml
gelecegini
btiyukbir rahatlrkla
kendigrkarlandogrultusunda
pek gok ulkenin
bigimlendirebilecektir.
hareketle,
Bu gergekten
gegitli
faaliyettebulunanlegal/sivil
toplum619Utleri
TUrkiye'de
galrgmalar
yaptrklarr
0rne$in:FederalAlmanFrtedrtch
bilinmektedir.
EberStrftungVakfrile KonradAdenauerVakfi'nrngalrgmalanndan
'TUrkGengli$i98-Suskun
yalntzcabirkagrna
bakrlacak
oldu$unda,
ve
Altrnda","AvrupaBirligi'nin
AkdenizPolitikasr
KitleBuyUteg
"Enformel
Turkiye",
Sektdrve SosyalGUvenlik:
Sorunlarve
Perspektifle/','Trirkiye'de
ve'TLjrkMedya
Sendikacrhk
Hareketleri"
gibigegitli
Sektorunde
Yo$unlagma
Hareketlerive Beklenen
Etkileri"
aragtrrma
pekgok
raporlanhaztrladklangdrulur.Bu galrgmalann
benzerlerinin
Avrupave ABD'ninsivilunsurlarr
taraftndan
gergeklegtiriliyor
igindeEtnik,
olugu;Turksiviltoplumorgritleri
Fundamentalist,
KUltUrel.
faaliyetlerde
belirleyen
Siyasal
ve Ekonomik
yeralabilmeleri
fakt6rolaraketkinve yogunbirbigimde
ise;
kugumsenecek
birunsurolamaz.
"Lobi?.."
NedensivilKemalist
=-q'.b...**.r'-#_..
gunt.imUze
Baglangrgtan
en bagtaone sUrUlen
Kemalizrn'e
saldrrrda
kargrfaktor,YUceOnderMustafaKemalAtatUrk'Un
askerkigili$idir.
Ataturk'Un
doktiriner
sivildevletadamrolarakher alandakazandr$r
bagarrlargcirmezdengelinerek,hattayok varsayrlarakhareketle
"diktat6r"
imajryaratrlarak,
ve demokrasiruhuyla
Kemalizmyrpratrlmak
gdrU$tidayatrlmaktadrr.
21.
ba$dagamayacagr
Bu gdrUgten
hareketle,
Yi.izyrl
Turkiye'sinde
ve
Kemalizm'i
sivilunsurlannbenimsemig
gere$ivardrr.Aksi haldeyer yUzunun
ozUmsemig
olaraksavunmalan
yetigen,
tek KemalistAkademisiolarakgorulen"HarpAkademilerinden
yalntzcasilahltkuwetlermensuplannrn
ile
savundu$uve dayatmalart
"izm"
ayaklatutmayagah$trklan
olarakgosterilmeye
bir rejirnve
gere$ikagrnrlmazdtr.
devamedilecektir.
Bununonunegegilmesi
"k6gedcinUcrllU$e"
parayave gtkarlara
Insanlanntn
kogullandrrrlarak,
endekslenmig,
tOmmanevide$erleriyrpratrlarak
dejenereedilmig
bireylerden
kitleleri,
oluganbir toplumadonUgtUriilen
sivilunsurlartn
gereginimotiveedecek,moral
etkinlikleri
birlegtirecek,
ozUnesarrlmasr
ve umutkayna$rolacaktrr.
AyrrcaTUrkiye'de
faaliyetgosterenyabancrsiviltoplumOrgutleri,
onlerindeilk kez bir sivilk
direncini
bulacaktrr.
areketin
caklanbu sivlFtlirenc,
etkinliklerini
srfrrnoktasrna
a
etigkinve
otoritegruplarl
boltictive
d'5iViltoplumorgutlerinin
t6?i5
yrkrcrgiligimlerini
etkisizkrlacaktr
r. Lobi'ninllqqlg{irenci ile
kargr
rak Kemalistsivil "Lobi"ile
rr. (Ornegin: benzerdt9
[email protected]!-d!lt"caklard
gugodaklanarasrncla
grubuile ig
yer alanMasonlocasrve Bilderberg
uirtit9itigeyone|inmeSigibi)[email protected]]n
olamay?e?ktiillffifTVlEdya vaprlanmasI ise; KemaIist siviI "Lobi'nin
---F
s,
1
!:-:--
".
-.ir
,-
gtkarlaradtna,halkrsiyasiotoritegruplanna
faaliyetleri
kargrsrnda,
ydnlendirmeyi
ve bUtUnlegtirmeyi
bagaramayacaktrr.
l/a).AMAQ
gidereksayrlanartan,galrgmalan
20. Ytjzyrhnson donemlerinde
yogunlagarak,
genighalkkitlelerini
hedefalanve TUrksivilToplum
Orgtitleriile biitunlegerek,
siyasiotoritegruplaniizerindeetkinbaskr
yabancrulkelerinsdzdesiviltoplumorgutleri,
unsuruhalinedonUgen
gergektesiyasiveemperyalist
birerortUsU
ideolojikgalrgmalann
oldu$ubilinmektedir.
Turkiye'de
YabancrUlkelerin
faaliyetgosterenSivilToplum
'ni etnik/ fundamentalist
/
amacr:TtirkiyeCumhuriyeti
0rgutlerinin
yararlanarak;
bdlerekytkmaya,
siyasal/ ekonomikfaktorlerinden
yonelikycinlendirmelerle
bir anlamda
bagarrlamaz
ise de grkarlara
yonelebilmeyi
iligkiler
kUltUrel
hedefalmaktadrr.
ilk adrmlartnrn
bugUnulaqtr$rnokta,
duzeyinde
airldrgrsoz konusukuruluglartn
erigti$igibi,
almaagamasrna
mevcutrejimittimUylekontrolaltrna
olmastylada ne denlibuyiik
ulkeninbdlirnmenin
egiginegetirilebilmig
yaratrlabilecekleri
sakrncalar
son 15 ytldayagantlanolaylarile ortaya
grkmrgtrr.
finanseetti$i
Her birininardrndagdriinensdzdevakrfkuruluglartntn
bilindi$iuzere,gergekteait olduklart
soz konususiviltoplum619utleri,
Ufkeferin hazinekasalarrnda
n kargrlanan milyarlarca dolarlafinanse
gizli
edilmektedirler.
Atacaklanher adrmise;yineait olduklartUlkelerin
orgiitlerinin
istihbarat
son derecedeneyimliaragttrmact
planlanmaktad
rr.
teorisyenlerince
faaliyetgostermekte
olanyabanctsiviltoplumorgutleri,
Turkiye'de
kulturel,ekonomik,bilimselve siyasalolmakuzereher alandaher
yararlanmaktadrr.
YabanctsiviltoplumorgUtleri,
tUrdenargumandan
amacrylakurduklart,
Tiirk halkrnrndemokratikhaklartntkullanabilmek
vaktflar,medyave benzer
sozdesiviltoplum619Utleri,
dernekler,
yerliigbirlikgiler
de finanseederek,kendilerine
faaliyetlerini
olugturmaktadtrlar.
ve ait olduklarriilkelerinresmi
Ulkelerarasrpek gok anla$malar
ve 6rtillUolarak
alttndarahatltkla
misyonlannrn
korumagemsiyesi
"yrkrct/bolucU
"istihbarat",
"provokasyon"
yurUtebilen
bu
faaliyetler"
ve
gegitlialanlardakendiUlkegrkarlartna
uygunbigimde
kurumlarrn
pldtformlarda
atacagl
raporlar,
dtizenledikleri
Tiirkiye'nin
uluslararasr
heradrmrn
belirleyici
etkenihalinegelmigtir.
"tarikat
iletarihselsUregigindeSiyasiotoritegruplan,
saltoy kaygrsr
yasalanylamen edilmig
yonelmigler,
ile igbirligine
Cumhuriyet
liderleri"
lkara
rejimkargttt
fundamentalist
dayalrbu sorumsuz
tutumsondcunda.ise;
gdrtigiktidarolabilmigtir.
Bq-i
o
igin,brliukve ola$anustU
birkargrgabagere$i
olugturulabilmesi
tarih
ileyerliigbirlikgilerinin
do$mugve sonucunda
drgulkeotoriteleri
"
"sivi
",'Tu"t(*Silah.lt
t olarak
Kuwetleridayatmas
oniinde
l darbetezgdhr
Yine
gosterebildikleri
tanrmlama
cUretini
28 $ubatsirreciyaganmtgttr.
siyasi otorite grupIarI tarafrndan uIke kaVlaklatl=ustslik.oncagtfglyk
pegKgg_gekilerek,
gruplarape$Kgg_gekilerek,
igindeolunmasrna
kargrn-fundamentalist
goriig finanse
eFon-o1ggr
e
ediIerek, Ulke
UIke ekg
fundamentalist
fundamentaIist goriig
finanse edilerek,
ni-glgSgfi-r-m
1fonomit<
operasyon
u duzenlenmigtir. Bu operas.yontar:iib'iffrn'Gffi
gUgodaklanyaratrlaraksuni ve yasadrg+-yellarh'beslenmigtir.
ve
Siyasiotoritegruplan,grkarlanadrnaMAFIAgruplanolugturmug
Bu yollapek gokdevletihalesi,bankalar,stratejik
desteklemigtir.
yanl stra;geqitliUretimbirimleri
cinemesahipenerjiuretimtesislerinin
"ele
gegirme"operasyonlan
siyasigruplartnyandag
sonrastnda,
adeta
ve Fumar,her donemde
kartellerinin
elinegegmigtir.
Uyugturucu*.silah
llgl!,prettr
ydnlendiren
medyaorganlarl,
ve bigimlendiren
Kamuoyunu
etkileyen,
uygunhareketeden
higesayarak,saltkendigtkarlanna
Ulkegrkarlartnt
ise;oni.inegeSitlisetler
halinegetirilmigtir.
mekanizmalar
Dir.gggnlerin
lgtrr.
gekilerek
ayakta
taL'p,u-"atl$la!"nl
iu F
1995yrhndan1999yrlrnadeginoldukgaktsabir sUreqte,
TUrkiye'de
kalmamtqttr.
kUgUk
amaba$rmstz
tek biryayrnevi
QUnkumedya
-0stelikkir orantgok
kartelleri
ile bankasektortikitapyayrncrlr$rna
hertUrlUd0gUnceuretiminebu yolla
dugUkolmasrnakar$rn-yonelmig,
stjzdekultUr
gokkolayca,zahmetsizce
ve toplumahissettirilmeksizin
son verilmigtir.
hizmetigergeklegtirilerek
gelenkugaklar
varllglndan
araslnda
1950-1960
do$umlular
ardrndan
ne denli
olmasr,faaliyetlerin
sozUedilebilecek
tek bir yazaryetismemig
yok edicive zararlroldu$unun
en belirginkantttolarak,
sindirici.
yer almtgtrr.
TUrkiyeCumhuriyeti
tarihikayrtlannda
yazarve kitapsayrsrnda
yagandr0r
patlamalann
Geligmig
Ulkelerde
glinlimlrzde,
yalntzca
Tiirkiye'nin
kitapgr
dUkkdnlarr
nrn vitrinlerinde
yabancr
yazarlann
kitaplannrn
sergilenip
satrlabildi$i,
az geligmig
(ilkel-dUg0nce
yerialmast
ve sanateseriiiretemeyen)
iilkelerarasrnda
saglanmrgtrr.
Ki.rltirrel
alandaetkinve stratejikfaaliyetler
uygulamaya
yaptmlarl
konufarak
sinema,tiyatro,yazrlrbasrn,radyove televizyon
gUngegtikge
giderekdahada aSagtdUzeylere
halktnkUlturel
dUzeyini
gekmigtir.
o
Dirzeysizlik
sonucu,genighalkkitlelerinin
anlayrg,
kavrama
ve
yetenegi
gagtntve igindebulundu$u
sorgulama
ortadankaldrrrlarak,
kogullan
algIlamasrn
In 6niinegegilmigtir.
Orne$in
: Qa$dagUniversite
gegmig,
pozitifbilimletanrgmrg
o$renim
surecinden
TUrkgengleri,
"dergah"
2000yrlrnrn
egiginegelindigi
birga$da,gegitli
tarikatlarrn
tezgahlarrnrn
hammaddelerine
doniigtUrtilebilmigtir.
Oteyandan,6zelsektortingeli$tirilmesi
igingdsterilen
tUmgabalar,
"arpahk"
heralandadevletolanaklannrn
birer
halinegetirilmesiyle
sonuglanmrgtrr.
klilttlre,kUltUrden
Siyasetten,
ekonomiye,
e$itime,eQitimden
toplumsal
ekonomiden
huzurve barrga
de$inuzayrpgiden
gdstergeleri
geligmelerin
tiimUyle
aykrn,
ulusalgrkarlara
yolsuzluklar,
pargalanrg
zincirinin
olumsuzluklar,
halkalanna
toplumsal
donUgmugtUr.
o
gUgodaklarr,
Turkiyeigindeillegalolarak,gegitli
ekonomiUsiyasal
teror,tehditve $antajgruplanolugturulabilmig
ve bu olugumlann
"bagan"
olarakalgrlanmasr
dzendirilerek,
toplumsal
de$erler
saglanrp
"de$er",
"inang"
"ideolojik"
g6kertilmig,
ve
anlayrg
alt-ustedilmiqtir.
gokozetolarakde$inmeye
gafugrlan
Yukarrda
olumsuzluklar
kargrsrnda
toplumsal
olarakhigbirtepkive direngsergilenmemig
olmasrise;oldukga
dligUnd[irticUdUr.
Oysaki;ttimbu olumsuzluklar
aydInlatrcr,
kargrsr
ndaaydrnlar,siviltoplumcirgtitleri,
caydrncr,
ve belirleyici
etkileyici
birerdirenqunsuruolarakgdrevalabilmeliydiler.
gergekiglevlerini
yerinegetirmemig
SiviltoplumOrgUtlerinin
olmalan
yetersiz
ise;aymazlrk
kalrnmrg
De$igen
ve
olmasryla
tanrmlanamaz.
(siyasal/ekonomik/enerji
dunyakogullarr
kaynaklan)
iginde,
TUrkiye
cografyasrnrn
cinpl6nagrkarak,
dneminin
dahada artmrgolmasl
gelenemperyalist
sonucu,uygulana
senaryolara
uyumsaolama
gorevini
iistlenmig
bulunduklarrntn
kantttdtr.
yabanctortakll
Ttrrksiviltoplum
Orgtitlerinin
finanskaynaklarr,
karteller
ve drg0lkelerin
vaktfveyasiviltoplumkuruluglandrr.
Demeklerden
vakrfve sivilhareketOrgUtlenig
baglayarak
bigimlerinin
programlanan
heragamasrnda
Ulkedrgrkaynaklarca
finanseedilerek,
kamuorgUtleniginin,
ulusalgrkarlara
uygunolmaslbeklenemezdi.
"Lobi"
arakonerilen
karrda
lardagokdaha
edilen
kolayve sa$|khistibbarat
oekve Qe$erlendirme
ile analizi
toplayabileC-ek
gergeklegtirecektir.
Kontra.senaryolar
tireteblles.ek,
eJKintKler
o
tasarlaya
rakuygulamayakoyacak,kamuoyununKem-qlg!_]glsolojiye
ve
u|usalcrkad
lirituivilhareketisahiplenerekkatr|imrnt
ayabilecektir.
gengligin,
Raote S'frriiklenen
siyasalgruplar,tarikatlar,
MAFiA
gergektedrgUlkegtigodaklarrile istihbarat
olugumlafl,
drgUtlerinin
uzantrlan
durumunda
olansiviltoplumorgUtlerinin
iginde
etkinlikleri
yeralmalannlsaglayan
yonelik
olanaklarr
ortadankaldrrmaya
faafiyetleruygulanmas
nt amaglar.
o
Lobi'nin
amaglan
arasrnda
unsurve
etnik/fundamentalisVbdliicU/yrkrcr
gengligin
olugumlar
iginegekilmek
istenen
boylesituzaklara
dUgUriilerek
kullanrlmasr
nIn 6ntinegegilmesini
saglamaktrr.
TUrk
genqliginin
21.yuzyrlda,
Kemalizm'e
ve ulusalgrkarlara
uygunyeni
hedeflere,
AtatUrk'tin
igaretetti$iheyecanlara
motiveedilmeye,
parlakbir
umutsuzlugun
kurtanlmaya
karanh$rndan
ve en 6nemlisi
gelecegi
hakedebilmeye
ihtiyacr
vardrr.Ve bu devletin
sorumlulugudur.
t/b).KAPSAM
ydnelikgahgmalannda
genglerin
Lobi,genighalkkitlelerine
6zellikle
yeniden
grkadan
do$rultusunda
@e
619Utlenmelerini
sa$l-mHyrtasarlamaktad
rr. Drg Ulke istihbarat
drgiitlerinin
uzantrlan
olankuruluglarrn,
finansve kontroliinde
etkinlikler
sergileyen,
ulusalgrkarlara
mevcutsiviltoplumcirgiitlerinin
aykrnfaaliyetlerini
bu faaliyetlerin
sa$hkhbigimdebelirleyerek
kamuoyunu
etkilemesinin
igin;gerekli
6nUnegegilmesini
saglamak
[email protected]
uygulama
alanlan
lireterek
yarat||masr'vgJagama4egirilrnes
ini saSIayacaktrr.
Birmerkezde
toplanacak
olanbilgiler
rgr0rnda
analizve de$erlendirme
yapacak,teorivesenaryolar
yoluyla
tireterek,iletigimve propaganda
ulusalgtkarlara
aykrnhklar
kargrsrnda
sivildirengodaklan
olugturacaktrr.
o
yaprlanmasr
Lobi'nin
ve tiimfaaliyetleri
mevcuthukukpldtformu
ile
gergevelenmigtir.
yaprlanma
Orgutlenme,
legal
ve faaliyetlerinde
igindekalacaktrr.
srnrrlar
Bdylece
ozlemleri
igindeki
temiztoplumun
yaprsrna
kamuoyu,
ozlemini
kendi
duydu$u,
uygunsiviltoplum
kavugmug
drgUtlerine
olacaktrr.
Lobi'nin
hergirigimi
kendiiginde
yasalkogullara
hukukbirimitarafrndan
olugturulan
uyumluhale
getirilecektir.
Lobi'nin
Kemalist
ideolojiye
bagrmsrzh$t,
kendiiginde
ba$lrlr$rve
koyaca$r
ilesa$lanacaktrr.
Lobi,gegitli
uygulamaya
ticarifaaliyetler
giderlerini
ticariqirketlerin
alanlarda
kuraca$t
faaliyetleriyle
projelerini
ve mevcut
kargrlayacak,
uygulama
kavugacak
olanagrna
gUglerin
yaprlanmalann
faaliyet
rejimkargrtr
olugturdu$u
ekonomik
gosterdikleri
ydnelerek,
rekabete
rejim
alanlarda
Ulkeekonomisinin
gUglerin
gegirilmesigabalarrna
engel
kargrtr
denetimve kontrolUne
olacaktrr.
o
yenigagda
galrgmalanyla
KUlttrrel
6z kUltUrUn
ve Kemalist
ideolojinin
grkmrg,
artrkbirg6zUm
olmaktan
oldu$u
eskimi$
ve kdhnemi$
gabalannr
izlenimini
uyandrrma
bogagrkartacaktrr.
Giderekgtiglenmig
geligmig
ve ikikutupluhalegelmiqemperyalist
dUzenin
i.ilkelerce
yagama
galrgmalannrn
zorlandrgr
ve bagkaca
kutuplar
olugturulmasr
gegirildi$i
gagda,Trirkiye'nin
Kemalizm'in
varlrgrnr
dnderli$inde
geligme
korumakla
kalmayrp
sa$layabilece$inin
cirneklerinin
girigimlerde
temellerinin
atrlmasr
ve go$altr
lmasrdogrultusunda
bulunulacaktrr.
gengliginin
yantstra,briyUkkentlerinvaroglarrnda
Universite
ve
Gi.ineydo$u
gengli0in
Anadolu'da
boglu$a
sahipsiz
sUrUklenmig,
orgiitlenerek,
ulusalgrkarlar
do!rultusunda
toplumsal,
siyasal,ktiltiirel
ve ekonomik
alanlarda
motiveedilmeleri
ve topluma
kazand
rrabilmeleri
sanIldrgInIn tersineoldukga
kolayd
rr. Buradascizu
ydnlendirilmesi
edilenkitlenin
uretime
bilepekgoksorunun
kendili$inden
ortadankalkmasr
iginyeterlidir.
Kendilerine
belirli
hedeflergdsterilerek
tiretimcihaleddntigtUrtilen
halkkitlelerinulusal
grkarlara
aykrnunsurlar
igindeyeraldrklan
orne$itarihsahnesinde
gorUlmemigtir.
B O L U Ml:l '
o
3).POLiTiKA
girigimve uygulamalarrnda
Lobi,tasannln,
toplumun
temiztoplum
ozlemiarayrgrna
orneksiviltoplumorgUtlenmelerinin
olugturulmasrnda
Onderlik
edecektir.
Girigimlerinin
mevcutanayasal
uygunlugu
ilkesion
dUzenin
kurallarrna
plandatutulacaktrr.
Siviltoplumdrgi,itlerinin
ulusalgrkarlara
uyguntepkiseleylemlerde
bulunmasr
saglanacak
ve kitlesel
kontrolde
tepkiler
organize
edilerek
tutulmasr
saQlanacak.
o
gegitliiggisendikalannrn,
iglevvb misyonunu
tamamlamrg
siviltoplum
orgUtlerinden
etkilenmeleri
sa$lanarak,
mevcutsendikalann
tepkisel
yonlendirilmesi
ve kitlesel
saglanacak.
eylemleri,
endirekt
metodlarla
Lobi,prensipolarakhigbirzamando$rudan
do!ruyatoplumsal
yer
iginde almamah,
eylemler
olugturaca$r
siviltoplumkuruluglarrntn
etkinlik
ve eylemler
dUzenlemesini
organize
ve kontroledengUglubir
mekanizma
olarakkalmahdrr.
ticarive kUlttirel
faaliyetlerde
Anrgekilde
de do$rudan
T[im
do$ruyagiriqimve etkinlikler
igindeyeralmamahdrr.
gatrsraltrndaolugturdu$u
faaliyet
alanlarrnda
organizasyon
kurulug
ve
gegirenbirmekanizma
6rg0tlerini,,
amaglan
do{rultusunda
harekete
olarakkalmaya
6zengostermelidir.
4). HEDEF
giigtenkaynaklanan
GiinumUz
dUnyasrnda
ekonomik
tUmgUgler
hareket
ve yaptrnmgiicUeldeedebilmektedir.
Bu nedenleamaglanan
'7)1('
tr
girigimlerin
uygulanabilmesi
ve sonucaulagllabilmesi
igin,ekonomik
faaliyetler
6n pldndatutulmahdrr.
Lobi'ninamaglanndan
saptrnlamamast
igin,ekonomikolarakgLigltiolabilmesi
esastrr.
A
gegirilmesi
plAnlanan
Faaliyete
Lobi,oncelikle
tjqq["girfqtler
aracrlrgr/qfa
7 \ )
ileekonomiKgiic
kaZeffnalf,
aldndanKUiasaglUal<rlje*de-gkqnomik
gilctinti arttrrma galtgmalanna y6nelmelid
ir.
Bilgininpara
rrlmamafi.
mevcut
I n ad
eldeedebilmekigin
yararlantlmaltd
tr.
Mevcutpekgoksiviltoplum
ilegegitlialanlarda
faaliyet
drgUtU
gdsteren
pekgokvakrfbulunmaktadrr.
Bunlarrn
frnanskaynaklan
ve
gUglU
amaglan
iyisaptanmalr,
kontrafaaliyetler
ile6nlerinde
direngler
olu.qtuLul4-ralrdrr.
y6netimkadrolarrnrn
Mevcutsendikalann
a$ryenidengdzden
iligkiler
gegirilmeli,
siyasive ekonomikgirgodaklanyla
ilintileriele alrnmah,
tabanlarr
bu iligkiler
hakkrnda
bilgilendirilerek,
i99ikitleleri
Uzerindeki
genig
etkinlikleri
krrtlmalr
ve gtiglerizaytflatrlmahdrr.
Boylece
iggi
gUgodaklanUzerinde
grkarsaglama
kitlelerinin
siyasive ekonomik
-suiistimal
yoluylaamagh,
basktunsuruolarak
kullanrlmalarr
0nlenmelidir.
glkarlanadrnaulusalgrkarlarr
Ulkeekonomisini
elindetutanve kigisel
gokuluslugitKgller
higesayabilen,
ilqprtakltklan
olan.girglti
kontrolaltrnaalrnmahdrr.
holdinglerin
faaliyetleri
Bu ttirdenholdinglerin
'atsadlanmal
faaIiyetvep!g[E!!g!qhg[En$ 1s-t!!
baqlflg
lg qraIr,enseIleyici
kontraonlemler
ve
irretilmeli
geligtiril
r konulmahdrr.
o n u l m a h dGere$inde
tt
bu
ve i$birl
ds'
;:#)
insankaynaklarrna a l l
hizmetgirketi
gUglU
kurularak,
lmelidir.Yi
ticariSurulu$larda
kadrclqgua
aynl
K""drgl?sr"
lmelidir.
MAFiAgruplantiim
nn
zden
bq grup
ihmalarr
saglanmall
limevcut
rularak,
denetim,
)/e
rilmeli
w
Lobi,galrgmalarrnda
Medyakuruluglarr
iledo$rudan
temasta
bulunmamaya
azami6zengosterilmelidir.
Dahagokorganizasyonun
gemsiyesi
altrndayer alacaksiviltoplumOrgUtleri
ile vakrflarrn
faaliyetleri
do$rultusunda
kontakkurdurulmast
saglanmaltdtr.
5).YoNTEM
Yukarrda
da ifadeedildlgi=U4gre;
higbirgirigimve
Lobiprensip-olara[
ve. tiimiiyle yasal dUzenlemeiginde
a
tltetl' toplllllsgl,prensiplere
saygIII olmalt, Ornekbii sivil
@,siy.asettentUmiiy|euzakbiryapio|arakfaa|iyet
-ffi*T*-..
bulunaca$r
Merkeziiyeleridrgrndaki
kadrolarr,
iligkide
Sbstermelidir.
kigiler,
kurumve kuruluglar
Lobinin
ba$fioldu$umerkezhakktnda
bilgi
gizlilik
sahibiolmamaltdrrlar.
Lobinin
tUmgalrgma
ve faaliyetlerinde
sadrk-kahrunahd
rr.
_glgngip-ledne
gOLUM:ltt
6). ORGAN|ZASYON
PLANI
Lobinin organizasyon plant, aiagrdaki birimlerden
olugmaktadrr:
1).Merkez
2).Araqtrrma
ve BilgiToplama
,-3). Analizve Degerlendirme
o
4). Finanse
ve Ticaret
1.5).KUltUrve Bilim
,6).TeoriveSenaryo
.,7).iletigimve Propaganda
.. 8).Hukuk
iligkiler
_p). Uluslararast
Bu-dgkuzdepartmanOrgUtiin tUmUn[i olugturmaktadrr. Departmanlar
Ergenekon
ilir,beg
tarafrndan6rgutUnmerkezuyeli$ine
atannLlggriven
Begsivilyonetici
sivilydneticiye
d_olgqllan
b.aglr.pfaraky6_netilec,eklir,
on ile temasl
personelile sagl
[isivil
an ba$kanlan
medezdekibeg
ve yonlendirileeektir.
6/1).MERKEZ
gorevalmastigin,Ergenekon
Lobi'nin
merkezinde
tarafrndan
atanmtg
gUvenilir
gorevielde
be9sivilydneticib-ulunacaktrr.
Yoneticipersonelin
grzlrlrK
prenl
edilenverilertstdtn
izlilikprensiplerine
sadrk
lzasJonq
illonug
u$u.kadalheralandageligim
ek oldudu.kadar.
tekin
un yantstra,
birimlerin
olu$turulrnast
ve
birimlerinsa$lrkh,dUzenlive etkinbigimdeigleyigini
saglamaktrr.
o
ARA$TTRMA
VE eilCirOpLnMn
612).
segilmi$
[email protected]
birbagkanve on kigilikbiryardrmcr
Lobi'nin
kadrodan
olugmaktadrr.
amaglan
do$rultusunda
istihbarat
toplamak,
argivlemek
ve
verileri
merkeze
sunmaktrr.
/-'.-..--......*^..'...
6/3).ANALIZVE DEGERLENDIRME
Analizve Degerlendirme
Departmanr,
birbagkanve begkigilik
yardrmcr
birkadrodan
Eldeedilenistihbarat
verilednin
olugmaktadrr.
gallgmalan
analizraporlarrn
In hazrrlanmasr
nryiirtitmekle
sorumludur.
6/4).F|NANSVE T|CARET
o
Finansve TicaretDepartmanr,
bir baqkanve altrkigilikyardrmcl
personelden
yakrndan
olugmaktadrr.
izlemek,
ticari
Ticarikogullan
gahgmalannrn'
faaliyet
ve yatlnmalanlannrn
belirlenmesi
yUrUtUlmesinden
ticari
sorumludur.
Ayrrca,iilkeninigindebulundu$u
gahgmalannr
yiirtlttir.Bu birimin
ve ekonomik
kogullann
belirlenmesi
ve denetimini
bagkanr
619Ut0n
ticarigirketlerinin
kurulug,
organizasyon
kontroleder.
6/5).KULTUn
ve eititr,l
personelden
Kultiirve BilimDepartmanr,
birbagkan
ve altryardrmcr
geli$meleri
yakrndanizlemekve
Bilimselve kUltrlrel
olugmaktadrr.
yararlanrlabilecek
gergekle$tirir.
KUltiirel
alanlann
tespitigalrqmalarrnr
ve bilimselfaaliyetlerde
ulusalgrkarlar
bulunarak
kamuoyunu
yuri.itur.
galrgmalannr
do!rultusunda
aydInlatrpy6nlendirme
Ulke
,1 i
4
aykrnktiltiirelfaaliyetleri
tespitederve kargrargtrmanlar
Qtkarlanna
tireterek,
kamuoyunu
ve siviltoplumkuruluglarrnr
kargrbilinglenme
ilegereginde
yOneltir.
kargreylemlere
6/6).TEOR|VESENARYO
/
><
Tqg[ve-Se-naryo
DepartFant, bir bagkanve begsenaristten
gorevi,ihtiyag
olugmaktadrr.
Bu departmanrn
duyulmasr
halindeelde
yararlanarak
edilenanaliziSpD-rTdrrndan
kontrateorivesenaryolar
gi.irUttilmesinde
ugetmektir.lJ.UsAer-KErlarn?yk1f
i teorive-se-naryolann
belirleyici
tpt.oynar.--Uyg
oynar.--Uygulafgyg
ulmast d
tigtintilen se
se-naryolafl
naryolafln
konulmasr
drigtinrilen
ulaf ayg kon
191.
99![!--"y'gi
I
labilecek
ra ulagmasmr
saglamak-arnacrylA
Ie rS"!
|?Sr
@Jj.l,!'99nugta
onIema||nmasmrsag
lqr.KUltUrel,
E-dllgg-"Jgry9larrbeIirleyerqK
bilifi.seT$ffirvo
kurqu
in 6nUne
g"lglit-Uedyak.qru
Iqglartm ydnlendirme
7/7).iLETigirU
Ve PROPAGANDA
o
lletigim
ve Propaganda
departmanr
birbagkanve begyardrmcrdan
goreviamaglara
olugmaktadrr.
Bu departmantn
uygunolarakmedya
yrinlendirmek
kuruluglarrnr
bilgilendirmek,
ve bu yollakontrolaltrnda
tutmakttr.
Ayrtca,faaliyetlerde
amaglara
uygunkamuoyuolugturulmasl
yUrtrtUr.
galtgmalannt
ve kamuoyunun
desteginin
sa!lanmasr
Bunlarrn
yanrsrra,
organizasyonun
iligkikurmayr
tasarladr$r
kigi,kurumve
gahqmalan
gergeklegtirerek,
kuruluglar
Uzerinde
etkileme
saghkll
iligkiter
kurulabilmesinin
altyaptsrnt
hazrrlar.
8/8).HUKUK
HukukDepartmant,
birbagkanve begyardrmcrdan
olugmaktadrr.
girigimve faaliyetlerinin
Organizasyonun
mevcutyasalannhukuksal
yer
yUrutiJr.
temeline
gahgmalannr
dayandrrrlabilmesi
Bu departmanda
alacakpersonelhukukgulardan
olugacakhr.
Organizasyonun
hukuk
iqlerini
Ustlenecek
olanbu departman,
kurallardan
azami
hukuksal
yararlanrlmasr
gahgmalannl
yUrUtecektir.
6lgUde
e/9).ULUSLARARAST
il-igrircn
Uluslararasr
lligkiler
Departmanr,
birbagkanve altryardtmcrsrndan
gdrevi,organizasyonun
olugmaktadtr.
Bu departmanrn
uluslararasl
alanlardaki
y[irUtUlmesini
faaliyetlerini
sa$lrklr bigimde
sa$lamaktr
r.
Trirkiye'de
faaliyetgdstermekte
olanuluslarast
kuruluglann
gahgmalanm
analizetmek,bu kuruluglar
ileyakrniligkikurulmasrnr
sa{lamakve drgg0godaklanolanbu kuruluglarrn
amaglanntn
belirlenmesini
sa$lamaktr
r.
BOLUM:|V
7). KADRO
o
[email protected]$
r bu <irgUtlenme,kdpni
eleman
I r(.! | ile
rr\z L-r
EroenekoisGdl
oliiak-[9!
GativeiffiiEdeikfrr."
r\ur .
i',
vvr rrJr\vr | €r r,,crv
j.j.glglf!
cr I Ly-s;r y.lJturglgr,E
i
gorev
personel
anizasyonun
merkezinde
alacakbegsivil
ile koprU- }'
gdrevini
shril,
persone
g
;onel
iki
I 6revini qglslggghjlnsrvit
ustlenecqk
Erqenekon
E
tarafrndan
rgenekon ta
rafrndan
v
belirlenerek
atan4arc|lt Birimbagkanlarr
ile orgtitUnkuraca$r
vakrfve
[email protected]!p|eriise;mer[ezdeyera|anyonetim
esastntnKorunmasl
saglanmahdrr.
7/a).ELEMANPRoFiLi
gadaayak
LobirirgUtlenmesi
igindeyeralacakelemanlarrn
uydurabilecek
donanrm,
bilgivedeneyime
sahipolmastesasl
gibi,geregindehertur elemanprofilinden
aranacagr
yararlanrlmasrndan.ka$fllmamatrdrr".--Qzellikle
sistemlebarrgrk
olmayan,aredg!!!_bgl
nku,
rdakikigiliklel
b
o
7/b).BiRiMBA$KANLARI
Orgiitlenme
igindedepartmanlann
iglevve amaglanna
uygunyaprya
sahip,konusunda
deneyimsahibikigilertercihedilmelidir.
Birim
bagkanlart,
Lobifaaliyetlerinin
srntrlarl
ttimUyle
serbestgirigimcilik
gekilde
igindekaldr$r
konusunda
kugkuya
kaprlmayacak
yonlendirilmeli,
do$rultusunda
ortakamaqlar,
fikirbirli$ive inanglar
gahgtrnlmalldrr.
ve faaliyetamacl
igbirli$inde
organizasyonun
kurulug
olarakesas;karve toplumayararsa$lanmasr
olmahdrr.
7/c).K6PRUPERSONEL
Ergenekon
tarafrndan
atanacakikisivil,mutlakabagkakuruluglarda
gorevliolanlararasrndan
gizli$insaglanmasl
segilmelidir.
Bdylece
.
, L
,Lk;-
korunmug
yeterlibilgivedeneyimsahibi
olacaktrr.
Bu kigilerin
olmalarrndan
yer almalarl
sonra,organizasyonun
merkezyonetiminde
saglanmah,
organizasyonun
merkezbagkanr
bu kigilerarastndan
segilmelidir.
e6lUna:
v
8).FiNANS
L"obi'nin
faaliyetlerinin-lfi?nsl
baglangrg noktast
nda Ergenekon
taleffiian kffinmatiOrr. Ancai, organizasyon
ilk ticJrigirketinikurup
gegllrng
frnansaldestegeson velil,qelive
_faa|iyete
kaynaklan
olugturmasr
sa$lanmalrdrr.
ffins
#''
8/a).TicARiginrer FAALIYETLERi
Organizasyon,
krsasureigindebelirleyece$i
ardtgtkolarak
alanlarda
ticarigirketlerkurupydnetmelive giderekartanfinansekaynaklarrna
sahipolabilmelidir.
Bu geligmenin
igin,ticaret
siiratlesa$lanabilmesi
pekgokargUman
hukukuigindeyararlanrlabilecek
mevcuttur.
girketlerin
Baglangtgta
kurdurulacak
stireklili$i
de$il,finansesa$lamasl
dikkatealrnarak
hareket
edilmelidir.
Kalrcrve alanrnda
etking0golarak
geligtirilecek
girketkuruluglan
na yeterlifinanse
organizasyonlan
yatrrrm
gergeklegtirilmelidir.
kayna$
rna ulagrlmasrn
In ardrndan
Bu
yatrnmlar
giderekorganizasyona
sonucunda
aitholdingler
gegilebilecektir.
olugturularak,
uluslararasr
ticarifaaliyetgirigimlerine
yeralarak,ekonominin
Finanse
dUnyasrnda
drizeye
kontroledilebilir
erigmesi
ise;holdinglerin
faaliyetleri
sonucuhedefeulagrlmasrnl
saglayacaktrr.
s/b).vAKrF FAAL|YETLER|
geregivardrr.
Organizasyonun
mutlakabirkagvakrfolugturmast
gUcUve etkinli$i
gibi,organizasyon
Bdylelikle
arttrrrlabilece$i
gemsiyesi
altrndakurumlar
bu kurumlar
olugturulabilir.
Olugturulan
yararlar
aracrlrgr
ile uluslararasr
iligkiler
kurulacak
ve heralandagegitli
eldeedilecektir.
Organizasyon
amaqlannr
on sa$hkhgekilde
perdeleyecek
olankurumlar
olabilir.
vakrflar
yurt
Fundamentalist
faaliyetler
do$rultusunda
kurulange$itlivakrflann
gUglenmesinin
igive yurtdrgrnda
halktanparatoplayarak
6nUne
gegilebilmesi
iginde ayntkulvardakurulacak
naylonbir vakrfla
onlenebilmesi
mUmkUn
krltnacaktrr.
e0LUilr:
vr
e).GENELDEGERLENDIRME
21.yizyildaillkelerinkaderlerini,
siyasalaktivitelerden
dahagokve
kesinolarakekonomikgiiglerbelirleyecektir.
Oyleki; silahlrgliglerin
hareket
olanaklarr
bileekonomik
kogullarrn
kilitlenmesiyle
kontrol
planlanan
altrnaahnabilecektir.
Bu nedenle
Lobi'nin
ilk
uygulanmast
adrmlannr
ekonomik
alandaatmastveekonomik
alandagiderekgtig
kazanrp
denetleyicive
belirleyici
unsuradon0gebilmesi
en 6nemlive
birincil
amagolmaftdrr.
ikincihedefolarak,Trirktoplumunun
Kemalizm
yeniden
yaprlandlnlmasl
ve ulusalgrkarlar
do$rultusunda
gahgmalanna
agtrltkverilmelidir.
Lobi'nin
faaliyetalanlanigindeAvrupa,Balkanlar,
Ortado$u,
Kafkaslar
gokdnemlibagarrlar
ve tiim TitrkiCumhuriyetlerde
sa$lanabilecektir.
aSrrhkta
QUnkti,k0lttirel,bilimsel,ekonomikve senaryogalrgmalan
oldu$ugibifaaliyetalanlangokyrinltive gokgenigamaglrtutulmugtur.
BOLUM:VII
10).soNugvE oNER|LER
Emirve tensiplerinize
sunulanbu galrgmamrza
masonikBilderberg
orgUtU,
AlmanNaziorgiitlenigi,
ingilizistihbaratrnrn
ortUliiorgtitlenme
modelleri
ve bazrAvrupatilkelerinin
siviltoplum619iitlenigleri
ile Do$u
kaynaklr
bazristihbarat
ve siyasal619ritlenmeleri
kaynakhk
etmigise
plAnlamasl
de yaprlandrnlmasrnrn
ile higbirbenzerli$i
olmamasrna
ozengosterilmigtir.
yaprsrnrn
Lobi,TUrkinsantnrn
ve toplumsal
0zellikleri
iledo$abilecek
herturdengereksinim
ozen
dikkateahnarak
tasarlanmasrna
gcisterilmeye
galrgrlmtgtrr.
Ayrrca,Ttirkiye'nin
bugrinigindebulundu$u
gbzoniine
kogullar
ilegelecekte
istedigi
iginestirUklenmek
kogullar
ahnarakprojelendirilmigtir.
"sanalortam"
Gelece$in
dtinyasrnda
6nemifadeedecek
bUyUk
olmaklabirlikte,
belirleyici
katrgergekler
ve sonuQlandrrrcr
unsurlar
olmayadevamedecektir.
Bu nedenleTiirksilahlrKuwetleri
bUnyesinde
faaliyetgosteren
Ergenekon'un
Lobiadrnrverdigimiz
619titselorganizasyon
un faaliyetlerine
oniimUzdeki
zamandilimiiginde
gokdahafazlagereksinimi
gdrr.igtlnde
olaca$r
haddimizin
stntrlannl
zorlayanrsrarcrhktaki
ifadeve igaretlerimizin
amacr,konunun
oneminden
kaynaklanmaktad
rr.
Saygrlarrmrzla,
a
BU VADI BA$KA VADi!
ULTRA TiJRKLER GELiYOR!
Yer: Ankara...
Tarih:2003yrh nisanayr...
Saat:22:00civan...
Baqkent'te,
bir aracrniginde,hig gegmedi[imcaddelerin
iizerinden,geceninsessizligiiginde
randevuyerimedogruilerliyorum.
Aleladebir binanrnalt katlarrndaym...
"Gdkdelen"neyse,bu datam tersi...
"Yerdelen"denilencinsinden...
Binamniqi, drggdriiniimiindenbeklenmeyecek
cilgiideteknolojikve grkdekoreedilmig.
Randevuyerineyaklagtrkga,
insamnigini rsrtanbir miieik sesininruhumuokgadrlrm
hissediyorum.
Purodumantkokusuisebumumuyalayrptavanadolru yiikseliyor.
Banamihmandarhkyapaniyi giyimli geng,"HayrullahBey,benimgdrevimburadason
buluyor.Sizi,brifing odasrnda
bekliyorlar"deyipbir kryryagekiliyor.
Tegekkiiredip,dniimdedurankaprtokma$rmgevirip,bambagka
bir diinyayadolru adrm
afiyorum.
Her biri Atatiirk'iin kryafetdevriminihatrrlatangrkhkta,il eEilimalmrg,engenci44 yagrnda
olan,TiiLrkler'den
oluqanbir grubunarasrndayrm.
Ktsabir selamlagmarun
ardrndan,
hemenbrifingegegiliyor.
"Diitryanereyegidiyor,Tiirkiyenereyegidiyor,gegmigte
neredeydik,
bugiimneredeyiz,
gelecekte
neredeolmayrhedefliyoruz"uigerenbir 6zlii sunugbu!
Yaklaqrkiig saatsiirenanlatrmsrrasrnda,
konularmda
uzmanyanm diiztineismin anlattrklal
kargrsrnda
etkilenmemek
miimkiinde[il!..
TiiLrkiye'de
kim kimdirdentutunda,yakrngelecekte
biiyiik
operasyona
ugrayacakgruplardan,
sermayenin
hesaphareketlerine
dekher geyvardrbu brifingdel..
iglerindenbiri, hatrrlamakta
giigliik gektifim bir yazrma,gegmiqte
bir sohbetsrrasrnda
sdyledilimbir sdziimeatrf yaparak,qdylediyor:
'Halrullah Bey,biz sizi iyi tanyoruz.Davetettigimiz
iyi ettt ederiz.Siz,bizi
Eahsiyetleri
dahatammryorsunuz.
Bizi tammaruzigin sizi burayadavetettik.Uzun yrllardrrsizi izliyoruz.
Higbirdrqve i9 servislebaflantrnrzyok. Aym ortakheyecanlan
paylaqryoruz.
Sizesadece
yazrlannzdastksrkbahsettifiiniz'Atatiirk'iin Tiirkiyesisahipsizde[il', siiziiLniizde
ne denli
hakholdu[unuzugdstermekigin burayadavetettik."
Ardrndanhayattayiizlerini gdrmedifimakrabalarrma
bir kalemde
dektiim qeceremi
srrahyorlar.
D-t,;
BeniAnkara'dasonderecegiivenlibir ortamdaafrrlayanbu beylerkimlerdiacaba?t.
Bunlarsivil askerlermiydi?!
Ya dabir avugmaceraperest
mi?!
Yoksa,adrmsrkgaduydu$umErgenekon
mu?l
Ama o gergekolamayacak
kadarbiiyiik bir efsaneydil
T*ihten siiziiliipgelenbir mitosdegilmiydi?!..
Ergenekon'dakileri
benhepak sagL,DedeKorkuttipindehayaletmiqtim.
Ama bunlarrnhig dedylebir gdrtinii.Lrnleri
yoktu.
Iyi elitim almrg,iyi giyinen,iyi konupan,konularrna
hakim,gustosahibi,qehirliTiirkler'dil..
4b\
y+,
Drgandabekleyenliiks jeeplerbunungdstergesiydi.
O haldebanabu brifingi verenbeylerkimlerdi?!
Cremde la crem'indahiloldulu bazrortamlarda,
istanbul'daadlanna"Ultra TiiLrk"(UstULn
"her
"herkesten
qeydenhaberleriolan"ve
Ttirk) denilen,
dncegeliqmeleridlrenip kontrayapanbir grup"unvarhlr hakkrndakul afrmabazrbilgiler fisrldanmrgtr.
opetasyon
Ama...
Duyduklarrmdahaziyade"qehirefsanesi"krvamrndaydr.
Banaverilenbrifing srrasrnda
dinlediklerimise ytizde100gerqekti.
Bunlargergekten
onlarolabilir miydi?!
ya da istanbul'dabazrgevrelerinkendilerinetaktrlr adla"Ultra Tiirkler"!..
Ergenekon,
Evet!
Bunlaronlardr!..
"Ergenekon" diye ilolaganefsaneTiirkler!.,
Adlan halk arasrnda
Ya daistanbul'dakiyakrgtrrrlan
adlanyla"Ultra Ttirkler"!..
Ultra Tiirkler'in ortakdzellifi hepsibir defaokumuq,iyi diiqiinen,mesleklerinde
baganh
insanlar...
Her giinii songtinleriymiggibi yaqayan
ytiksekadrenalinbafrmhlan!..
Akhmzagelenher ig kolundaniiyelerivar.
Kariyerdertleriyokl..
igadamudar biirokrata, bilgisayarmiihendisindenaskere,gazetecidendiplomata,film
yaprmcrsrudan
senariste,istihbaratgtdanqarkrcrya,emniyetgidenhukukguyarlek her ig
kolundanTiirk var bu yaptnrr iginde!..
Bir nevi Kuva-i Milliye'nin evrim gegirmig,2000'li yrllara rgrnlanmrqhali diyebilirsiniz!
Tamgtrklanm
iqin sriyleyebilirim,IQ'lan 140'rniiqerinde
!..
Hepsidahimertebesindeki
Tiirkler!..
Diinyanu her yerini bir a! gibi sarmrqbir yapr bu!
Bu insanlannortaktutkulanvatanlan.
Trirkiye igin yapamayacaklan gey, ddemeyi giize almayacaklan bedel yok!
Hangiiilke, hangiagrkya da gizli giig olursaolsun,yaptrlrmyanlannabrakmryorlar.
Milli sermayeolarakgdnilenbir qirketoperasyon
a mt u$radt,hemengayrimilli sayrlanbir
bagkapirketinkirli gamaqrrlan
Ticari
ortayaddkiiliiyor.
itibarrsrfirlamyor.
Temelfelsefe:
"Azdanaa,goktangok gider!"
Amerikanftrtbolundan
hoglanana
Amerikanfutbolu,tamamenfizikselgiicedayalt,gdzegoz
diqediqkuramr...
Avnrpa futbolundanhoqlananlarada Avrupa frrtbolu;tamamenteknik ve hrzad ayah,bacak
arasryapmadantutun da,topu rakibinin bolundan agrrtrpyamndanriizgar gibi gegmeye
dayahincelikkuramr...
Bu Tiirklerinhepsidevatamnbir gakrltagrigin cammvermeyehazrrlar!
Yalnz aymzamandayagamrnenkutsaldefieroldu$unada inanryorlar.
Yaqayarak
miicadeleetmeyi,pisi pisinedlmeye,rakipleriniustabir satrango)'uncusu
titizlieji
igindealt etmeyetercihediyorlar.
"Ttirkiin Tiirkten baEkadostuyoktur" sdzihreinanmryorlar.Her operasyonauygun drqarrdan
mtittefiklerteminediyorlar.Qokiyi mUzakereciler.
Kimsenintopralmdagdzleriyok...Giiglii,dinamik,Batrhtilkelerlerekabetedebilen,rekabet
edebilmekigin gereklialanryaratmayagahqaninanghTiirkler bunlar...
Modernzamanlarntiim enstri.imanlanm
kalma
kullanmalarma
ra[men,atadan,dededen
ydntemlerden
devazgegmiyorlar...
Hilal teknifiiher ddnemoldufiugibi bu ddnemdederevagta!
O tekniksayesinde
Edelman,topulunabakabakaABD'nin yolunututmakzorundakaldr.
Bilgi toplamave analizetmeyetenekleriisrail'in Mossad'rna
parmakrsrrtacakkadariyi.
degifre
aylatdncesinden
$u andaUltra Tiirkler,diinyadabilgiye enhrzhulaqan,operasyonlan
ediponagdrepozisyonbelirleyendiinyadakiyeganedinamikgiig!..
Biiyiik OrtaDolu projesinirealizeetmekigin krtalararasr
rizelugafr ile dolaqan,Kaballar'rn
bagrdagelip sonundaUltra Tiirkler'lemasayaoturdu.
6nce tehditetti, ardrndanaidrlr cevaplizerine,bir qeydiyemeden
ugalrnabinip gitti.
Buncasatrnniyeyazdrlrmtmerakedenlerinizolabilir.
Hemenagrklayayrm:
Birincisi;Tiirkiyeiizerineoperasyon
yapanBatrhgiiglerarhk qunugok iyi 6!rendi.
TiiLrkiye'de
6nemlimevkilerdekiadamlarrya damedyadakibaa kalemlerisatrnalmaksorunu
gdzmiiyor.Bu sadecezamanve paraisrafinayol agryor.
ikincisi; TiiLrkler
dtinyamnbu en zor ve dnemlicolrafyasrnda
ayaktakalmamnbir defiil,
baqkabir
binbiryolunubulmuqlar.Onunigin kdqeyes*rqtrrmayagahgmaknafrlebir gabadan
geydelil.
yaparlarsa
yapsrnlar,
Ugtinciisii;devletintapususa[lamellerde.Yabancrlar
hangioperasyonu
misli fazlasrylabedeliniddetiyorlar.
Yani, samldrlrgibi Tiirkiye sahipsizdelill..
Bu baktmdan...
Beni arayrp,yolumugevirip,soranvatansever
dostlanmadnceliklequhususunaltrmgizmek
istiyorum.
IstiklalMargr"Korkma" diyebaghyor.
Ve...
iginiz rahatolsun!..
Tiirkiye'deAllah'tan bagkahigbirgeydenkorkmayansonderecenitelikli bir grupvar!
Bunlannne makam,ne mevki,ne deriitbedertlerivar!..
Onlar,Atatii*'iin emanetinikorumakiqin var gtigleriyleEahgryorlar.
Admaister"Ergenekon",ister"Ultra Ti.irkler"deyin,bugiindensonra,iqteonlannadlanm
srkgaduyacaksrmz.
adlanen gokzikredilen,"Operasyonlarrmrzr
bozuyorlar"diye
$u andaBatrhBagkentlerde
qikayetedilen,6him dahil aklagelebilecek
ve
her geyletehditedilen,akhnrzagelebilecek
gelmeyecek
herydntemlesatmahnmayagahqrlan
grup,iqtebu grup!..
Ki...
Bu tehditleriumursadrklan
dayok!
Onlar da aynensizler gibi 24 saatleini yaqamaya
devamediyorlar.
Kimi zamansizi bir dizininigindebir replik olarakselamhyor...
Kimi zamanbir qarkrsdziinde
bayrakgdsteriyor...
Kimi zamanbir kdgeyazrsrnda
Ttirkiye'yemesajveriyor...
tiiLrn
"trafik
"gehitlik"
yiikseldiklerinisevenlerine
Kimi zamanda
duyuramadan,
mertebesine
kazasrndaiildtf' ti.idindehaberlerlemedyadayer bulabiliyorlar...
G6steriqten
uzakbir hayat!..
Tamamenvatanagkr...
Ama...
Adlan neolursaolsun,hepsibu iilkeninMustafaKemalleri,MehmetAkifleri...
Onunigin tiim vatansever
milliyetgidostlarrma
tavsiyem;umutsuzlufakaprlmamalan,
ydniinde
duygulu delil, akh 6negrkaranyenimilliyetgilikanlayrgrna
uygundavranmalarr
olacakfir!..
(1,) '
xl
DahaOrtado[u'dasavaggrkmadr!
Ama gokyakrndagevremizalevtopunaddnecek.
gelmeyelim.
O yiizdenprovokasyonlara
"irlandah
igimizdeki
Ttrkler"e kargrsalduyudabirleqelim.
vadi
Bu
baqkavadi!..
Diler vadilereb enz,emez.
Tiirkiin ateqleimtiham devamediyor.
iginiz rahatolsun...
Akh, bilimi merkezeoturtmuq"Ultra Trirkl€r"heralandaiktidarageliyor.
Qokyakmdabunusizlerde gdrecek...
Hatlag.ewenize
dikkatlicebir gdz atltpntzda,bunugimdidenhissetmeye
baglayacaksrmz...
Sevgiler...
HayrullahMahmud
T.C.
isrmwul
cUMHURiYET BA$SAVCll,tct
(CL[K' nun 250/1MaddesindeBelirtilen Suglura Baknakla Gdret,li ve Yetkili Birim)
SorupturmaNo : 2008/81
I
Karar No
:20081141
ccinnvsizr,ixrcrrum
3. KOLORDU KOMUTANLIGT
ASKERI SAVCLTGINA
israNsuL
I}AVACI
$upnrli
SUC
SUCTARiHi
: K.II.
:OKTAY YILDIRIM,
MEHMET Oglu SAf,iYB'tlen ohna.
2810911971
dolumlu, 1li, OLUR ilgesi,KOPRUBASI KOYU
kiiy/mahallesi,22 cilt, l7 aile srrano, 7l srra no'da niifusa kayrth
Qamhk Mah. tsolelti Sitesi D/8 fekmekiiy tJ-.outyer
ISTANBUL adresinde ikamet etmekte iken bapka suqtan
Tckirdag 2 Nolu Kapah Cezalnfaz,KurumundaTUTUKLU.
: Askeri Malzemeleri Bulundulmak
:1210612001
SORUSTURMAEVRAKIINCELENDI
e
/
12.06.200'7giinii limraniye' de ele geqirilen bombalarla ilgili Cumhuriyct
Bapsavcrhfrmrzcayaprlan soru,sturma
kapsamrnda,
Umraniye 2. Sulh Ceza Mahkelresinin 12.06.2007giur vc 2007/959 de[ipik ip
sayth karan ile Qakmak Mah. Giingdr Sok, No:2 Umraniye istanbul adresnideyaprlan
aramadaclc gcgirilcn 27 adetel bonrbasrile I adetkasaturaele gegirilmipve bu olayla ilgili
olarak gijzalhna ahnan ve silahh ter6r 6rgiitirneiiye olmak, tehlikeli rnaddeleriizinsiz olarak
bulundurma veya el degiptirme suqlarrndan ) 6.06.2001 giinii tutuklanan ,siipheli OKTAY
YILDIRIM' tn ele gegirilen bombalar iizerinde parmak izlerinrn bulundufuna dair ekspertiz
raporu soruFtuma dosyasmdamevcuttur.
Mahkeme kararr ilc yaprlan arama sonucu el konulan malzemelerlc ilgili
yaptlan yazpmalatda clc geqirilen malzenrelerinaskeri malzeme oldufunun anlaprlmasr
iizerine;iiiphelinin 1632sayrhAskeri CezaKanunun 13l/1-2 maddelerindebelirtilenaskeri
malzcmc bulundurmak suqunuipledifi" bu sugr:n da 353 sayrl Askeri Ma-bkcmelerKurulup
ve Yargrlama Usulii Kanunu 12 maddesi ve 1632 sayrh Askeri Ceza Kanunun 192.
maddesinde belirtilen suqlardan oldulu anla,srldrlrndanCumhuriyet Bapsavcrhlrmtztn
GORXVSIZLIGINE.
Sorupturmaevrakrnrngerefinin takdiri ve ifasr iqin yetkili ve giirevli 3.
Kolordu KomutanhfrAskeri Savcrllrna giinderilmcsinc
CMK' nun 3, l2 ve 250 maddcleri
gcrelincekararverildi- 2610312008
ry37
yef S,avcrsr
'" 'i
.r
a.t
o[**jl' I r,' . :
ri:
rri
,
T.C.
israttsur
CUMHURiYET BA$SAVCILIGI
(CMK'nun 250MaddesiyleYetkili Biiliim)
SorusturmaNo
Karar No
z 200711536
:2008/163
AYIRMA ICARARI
12.06.2001giinir Umraniye' de ele geqirilen bombalarlailgili Cumhuriyet
Bagsavcrhlrmrzca
yaprlansorupturma
kapsamrnda;
SilahlrTerijr OrgirriineLiye Olma. Tchlikeli Maddcleriizinsjz Olarak
Bulundunna veya El Degiptirmc suqlarrndanpiipheli OKTAY YILDIRIM hakkmda
CumhuriyetBapsavcrh[rmrzca
yaprlansorupturma
evrakrnrnincelenmesinde;
$iiphclihakkrnda1632sayrhAskerjCezaKanununun13I/l-2 maddelerinde
belirtilen askeri melzemebulundurmaksuqu ile ilgili 3. Kolordu Komutanhlr Askeri
Savcrl!rna giirevsizlik kararr verilecelinden evrak tefrik edilerek Cumhuriyet
Bapsavcrhlrmrzrn
2008/81
[ sorupturmasayrsrna
kayrtedilmesine,
Bu husustasoruFturmadefterinepcrh diirpiilmesine,
evrak iizerindeyaprlan
incelemesonucunda
kararverildi. 2610312008
Lo235837
T.C.
isr.+Nsur
cUMHURiYETBA$SAVCrLrcr
(cMK.2s0.t\[aDDESi
ilr crinnvr,il
Sayr
: 2007ll5JG Sorupturma
t2/o5t20n8
DOSYASINA
Teriir brgiitiineiiyc olmak. tehlikcli maddeleriizinsiz olarak bulundurmak
veya el defiptirmesugundanIstanbu]10. Agrr CezaMahkemesinjn
16.06.200'7
tarilr ve
2001161
sorgusayrhtevkifmiizekkeresi
ile tutuklanarak
KandrraF Tipi KapahCezaInfaz
Kurumundatutukluiken pirpheligevki ve Giilizar oflu, 1984.Siirmenedolumlu, Trabzonili
Of ilqesi EskipazarMerkez niifusunakayrtl ALi YiGiT istanbul I l. Alrr Ceza
Malrkemesinin16.0'7
.2007tarih ve 20011344
defipik ip sayrhsayrh karan ile tahliyesine
kararverilmipolup,ip bu tutanakuyaportamrnda
pi-rphelinin
taliliyeiplemininyaprlabilmcsi
igin diizcnlcncrck dosyasrnaeklenrniptir.
KERIYA (D235837
Ist. Cumhurivct Savcrsl
Ki.9ss3B
nQ
L'
.[ . r_.
isr$rnuL
1T.AGIR CEZA MAHKEMESi
(cMK.2s0.MADDESiir,p ccinnvril
DEGISIKIS KARAR
nrciSiriS No
SORU$TURMANO
HAKiM
KATiP
2007/344
2007/r495
MEriN OZQELLTStZtS
MELiHTEMiZ 99585
,tC
sahveiilmesi iqin
*,rrOffi
2'
T.C.
isreunur,
11.AGIR CEZA MAHKEMESi
(cMK.2s0. MATIDESIiLE c6REvLi)
Deliqik i9: 20071344
Soruqturmano: 200711536
16.07.2007
israxnul cUMHURiyET
BA$sAvcrLrGrNA
(cMK.2s0.
MADDESi
im Conrvr,il
A,r
Silabh Terbr Orgiitfine tye Olma, Tehlikeli Maddeleri izinsiz olarak
,
. bulundtrftra; yeta El de$qtirme sugundan istanbul 10. Alrr ceza Mahkemesinin
16.06.2007$ldin,2007167
sorgu,2007/1536sorugturmasayrhtutuklama mlizekkeresiile
qiipheli
tutuklanan
i'$evki ve,Giiliizar o[lu, 04.07,1984
siirmene D.lu Trabzon, of,
Eskipazar Merkez Mahr niifusuna kayrth" ALi YIdiT 'in C.BagsavcrhEurntalebi
' uygun gdriilmeklg Mahkememiz niibetgi hakimlifince verilen 16.07.2007giinln
''. . . 2007/344rD.i$,nolu defi$ik i9 kararr ile BiHAKKTN TAHLiyEsiNE karar
verilmig
oldu[undan,
.ITaIenKANDIRA F TiPi CEZAEViNDE TUTUKLU bulunan sanrkALi YiGiT
'in , bagka sugtrn tutuklu ,yada
hiikiimlii bulunmadrfr takdirde DERIIAL
SALMRiLEREK
hakl<rndakitutuklama miizekkeresininC.Bagsavcrhfrna
iadesi,
Aynca; CMK'nuu 106. maddesi uyannca giipheli sahverilmedenlince cezaevi
miidiirliifiince adres ve telefon numaraslnrn alrnarak sorugturmantnsona erdirilecefi
tarihe kadar adresinde dlabilecek defigiklikleri gahsengelerek veya iadeli taahiitlii
mektupla C.Bagsavcrhlrna bililirilmesi gerektifinin, aksi halde dnceden bildirdigi
.adresinetebligat yapllacalrnrn sanlfia ihtar edilmesive sanrlrn adresi ile ihtarl igerir
tutanaIln C.BagsavcrhIl
sorugturmadosyasrna
gdnderilmesi,
Rica oluuur.
M.T.
Hakim 37278
lnu)14 .! o ) trl'v 'P Ti?)
A-Br;/E
Flx
fktcol
i; -:,: )k,-l
2t-r3
t*w
I
T '
ADALETBAKANLIGI
1 NOLUF TiPi YUKSEKGUVENLiKL|KAPALICEZAINFAZKURUMU
TEKIRDA6
aiRiMi infaz
SAYI 2oo7t-.39ac
XONU AtiYtGD Hk.
Ir.c;|.-y
153
28.@.2007
21 695675 S54
CUMHURIYET
BASSAVCILIGI'
NA
TEK|RDAG
I
CezainfazKurumumuzda
SilahhTerorOrgutijneUyeOlma,Tehlikeli
Maddeleri
lzinsiz
yetkiliistanbul10.
OlarakBulundurma
veyaEl Dedigtirme
sugundan
CMK.2SO.Maddesiyle
Airr CezaMahkemesi'
nin 16.062007
tarih 2007167
sorgu2007/1536
sorugturma
sayrtrtevkifi
-otdugu
,,tiavasrnrn
ile TutukluolarakbutunanAli yiciT, in MakamrnrzJ
yazmrl
hitaben
"
Gidigairnallitkin ig€riklidilekg€siekt€sunulmugtur.
Geregi
takdiderinize
az olunur.
..C)
.
6
11To
c.
t' <a \)-,T;;
g4! t sayta
citer<ge
n
' Ldl '
b- 'qt)
-"7
KurumM0di.irir
V.
l<tJ'um
2. Mt)dttt)
3
Not : Yargrlanmasna
henilzbatlanmamrsttr.
-A[rcs:,14utut[t.{olu
t0. n " Te4i/t40%I 0 2822]t t. J0,nJtat)tfaf'$:O 282234
e-nud a66ft Lndagftfu:[email protected]'aht gov.tl
| (
F
l-14>D()\< t-\ e r:\l
(: f z il I v'
CLlf(t+olr',VE-r
<A!c \L,etfiA
2tl.oG.2ca? -v"cllrlJc-
&S'*
N.l^
A *!-."}
e,\ Arrt-r ;=1,-n1's"-\s
v.,.J..
.-.,t
,.
1 \ U
;116pego\a
!€ Fi LillElz i)aEqE
t l-.,.3c: ...,"l-1,.
cpq ,^'lJ' -' . Ueg-E ,.-J5,+{,"" ,
r E\{ \ \<-$r'\ \3
\,^
o\J-rb., ^-
!le^Js"^:^
<-lJr
>-5\.25<'r
A',,"!*\
zr. a6 4_.{ra
Nl
--
J:r-c&
\le.'1
+q^-Y"\q
-Os3..^.
t
LS\
T.C.
ISTANBUL
CUMHURIYET BAFSAVCILIGI
(CMK.nrn 250.Maddesiyle
Yetkili Bitliimii)
Sorupturma
No : 2007/1536
s o R c u L A MA T U r a l n i l
(Dupnefir(rn,
IFADE VERENIN *
T.C, Kimlik Numarasr
Adr ve Soyadr
Vekil
r1345205494
OKTAYYILDIRIM
Av. AHMETtjLGER,iSraNnUI- Adrcs:Zeytinlik
Mah.,Filekhane
Cad.,No:
18/3Bakrkiiy/lstanbul
Babave Ana Adr
Dolum Yeri ve Tarihi
NiifusaKayrth Oldudu Yer
IkametgahYahut MeskenAdresi
Av, Yrldnm CavuSovalF3069s-Ist.Barosu
Av.Murat Inan -37137-Ist.Barosu
MEHMET - SAFIYE
Bt1'zlc - z ogttglt
F R ZR
L U VO rU nr O l n U A n SKt O V U
QamhkMah.Bolelli SitesiD/8 Cekmekiiy
Umraniye/ISTANBUL
IpyeriAdresi
Varsa Telefonu(Ey-b-CepJrtibat)
Faks Numarasr
Elektronik PostaAdresi
Meslegi,Ekonomik Durumu
giivenlikpirketinde
yiinetici-1000
YTL
Medeni llali, qocuk SayNr
Evli - 2 qocuklu
IfadeninAlDddr Yer
IstanbulC.BaFsavcrlEl
BeFikta!
Ifade vereneyiiklenen suq adahldl, miidafi seqmehakkmmbulunduguve omur
hukuki yardrmrndanyararlanabileceli,
miidafiinifadc alma s[asmdahazrr bulunabilecefi,
miidafi segecekduumda degilse ve bir miidafi yardrmrndanyararlanmakistediEi takdirde
kendisine baro tarafindan bir miidafi giirevlendirebileceli,yakrnlaflndanistediline
yakalandrEmrn
derhalbildirileccli, isnat edilen suqhakkrndaagrklamada
bulunmamasrnm
kanunihakkroldulu, Fiipheden
kurtulmasr
igin somutdelillerinintoplanmasmr
isteyebileceEi
kendisinehatulatdlDac*landr.
SORULDU
Emniyetteverdilim ifadedoErudur,
banaaittir dedi.
MehmetDemirta! isimli lahrs benim 1994-1997yrllan arasrndaKilis'te astsubay
olarakgiirevyaptrgrmdiinemdebenimaskerimdi.Dahason.aMchmetDemiltaFterhis oldu
ve aynldl. Taftminen2003yrhndansonralstanbul'da
gdriipmemizoldu,
kendisiile resadiifen
aramtda irtibat kurduk. DrLhasonrabu pahrslagiiriipmelerimizdevametti. Ben Qekmekdy'de
oturmaktaylm.Mehmet Demirta$'n da Umraniye'dedaha iincleri LPG istasyonuvardl.
benim de aractm LPG li oldulu igin yolum diiptiikgeoraya gidip gelirdim. Mehmet
DemirtaFlnailesininsahibiolduEuUmraniye'dekimanavada gok s& olmamaklaberaber
gidergelirdim.AncakAli Yigit isimlilahsrhi9 giirmodim,tanlmryorum.
MuzafferTekin isiTli pahsr1991iyrhndaMahmutOztiirk isimli astsubayarkadalrm
sayesinde
de tanrdlm.
tantdlm.Mu
Muzaffe\Tekinile dahasonraarkadaFlErmu
devametti.MuzafferTekin
t
't h"'"-'1'^ik:z
r', ..>
tsc
a
qok sevdilim ve fikirlerine saygr duydulum bir insandrr.Mahmut Oztiirk de bir diinem
MuzafferTckin'inyanmdagiirevyapmrp.
Umraniye'de
bulunanMehmetDemirtap\naile gevresitarafindanipletilenmanavm
yanmdakievde yaprlanaramadaele gegirilen27 adetbombaile benimhigbir ilgim yoktur.
Bombalarda
benimparmakizininCtkmasmm
nedeninidebilmiyorum.
Evimdeyaprlanaramada
ele gegirilensilahve kasaturagibi aletlersiisolarakevimin
vitrininde duran ve bana hediye edilmif etyalardr. Evimd€ yapllan aramadaele gegirilen
Yaluz 16 Compactmarkasilahemeklilikapamasrnda
tarafimaaskeriyetaraflndanverilmii
bir silahhr. Bu silahrbedelimukabilindealdm. llgili birimleresoruldulu takdirdedurum
q*acaktlr.
aqrEa
Ben yeni kurulmaktaolan Kuvvar Mrlttye demegrninistanbul il temsilcisiyim.
.
Ipyerimdeyaprlan aramadaele gegirilenewak gantastigindekidokiimanlarda yer alan
dzgeqmi$raporlaflda bu dernelekaydolmatalebindebulunankipilereaittir. Bu iizgegmi!
raporunualmamlzrnscbebibu pahrslar
hak:krnda
adli yiindcndaha6nceyapllmr! iFlemolup
olmadrEmr
tespitetmektir.
Ipyerimdeyaprlanaramada
eldeedilenkingstonmarkadiskiqindeyaprlanincelemede
word belgesiigindc "lobiergenekon.doc"
isimli belgeyiintemettenokumakamacryla,yine
"grkarpaia.doc"
isimli word belgesindeki
yazryrda intemettenindirdim.Hala yazlyt okumuF
deEilim.Emniyetteverdilim sartnmayaekleyecelimhususlarbunlardr.
Bcn yrllarca teriirle miicadcledegtirev yaptrm ve bununsonucundahary maliilii olarak
emekliyeayrrldrm.gahsrmayiinelik teriir suquithammdabulunulmasr
beni gok incitmistir,
sugsuzum
dedi.
soruldu;iizellikleson diinemlerde
SilahhKuwetler aleyhine
$iiphcli miidafiilerinden
belli kesimler tarafindanyiiriitiilen olumsuz kampanyalarqergevesinde
miivekkilimiz de alet
edilmekistenilmiFtir.
MilLvekkilimiz
MehmetDemirtaf\ geqmipten
tanr ve ona ait iFyerine
gelip gider. Ancak muhtemelenAli Yigit ilc Mehmet Demirta! arasrndakihusumct
miivekkilimize yansltllmak istenilmiptir. ijncelikle siizkonusubombalann bantlandrlr
bandajln yaplfkan yiizeyinde sadeceiFaret pamakla nln izine irsflanrlmastoldukga
diipirndiiriiciidiir.
Zira bu pakctlomeledn
sadeceifaret parmaklarlile yaprlmrFolmasrolayrn
akrfrnaaykrndrr ve milLrnkiindegildir. Bu nedenlebu yiindeki tespitikabul etmiyoruz.Aynca
lahlslararasmdaCumhuriyetBaFsavclllltnrtngdrevalanmagirecekmahiyettebir iirgiit de
bulunmamaktadlr.
Kaldr ki Ali YiEit siizkonusuevde 1,5 yrl oturmui olmaslnaralmen bu
bombalarlailgili herhangibir ihbardabulunmamrFtrr.
Aynca miivekkilimizsabitikametgah
sahibidir.kaqmave delillerikarartmaFiiphesibulunmamaktadlr.
Hakkmdadava aqrlmasr
diiliiniilmekte ise tutuksuzyargrlanmasrnltalep etmekteyizdediler.
Ceza MuhakemesiKanununun l47hci rnaddesindevazrl hususlann yeflne
getirilmesinden
sonratutanakokunup,ifadeverenile hazlr bulunanlartarafindanimza altlna
alrnmrptrr.
l6/06/2007
FikretSEQEN-34460
lstanbulC. Savcrsr
1 2 . K . 9 3 5 1 5Miidafii
. , " \ {
Miidafii
Miidafii
-Pi1Lphgli..
(L
E
,i-u!s
T.C.
isrlunul
cuununiynr r.Lgslvcrlrcr
(CMK.nn 2s0.Maddesiyle
Yetkili Biiliimii)
Sorulturma No , 2OO7l1536
SORGULAMA TUTANAGI
($iipheli ISin)
IFADE VERENIN *
T.C. Kimlik Numarasr
Adr ve Soyadr
Vekil
Brba ve Ana Adt
Dolum Yeri ve Tarihi
Niifusa Kayrt} Oldulu Yer
lkametgahYahut M€skenAdresi
4403293
t'758
MEHMETDEMIRTAP
Av. YUSUFCOLAK, ISTANBUL Adres:
BiiyirkdereCad.Defne
Ap. N.56 K.9 D.19
Mecidiyek6y/ ISTANBUL
ZIYA - FATMA
oF - 14/r0/1973
TRABZONOFYUKARI K]SLACIK MAH.
IstiklalMah.MihraqSok.No.l4 D.l0 Umraniye/
ISTANBUL
ItYeri Adresi
Varsa Telefonu(Ev-ip-Cep-irtibat)
Faks Numarasr
Elektronik PostaAdresi
Mesleji, EkonornikDurumu
ticaret-4000YTL
Medeni Hali, Cocuk Sayrsr
Evli -2 gocukiu
Ifadenin Ahndrfr Yer
IstanbulC.Balsavcrh!r
Bepiktap
lfade verene yii{<lenensuq anlatrldr, miidafi seqme hakkrnrn bulundulu ve onun
hukuki yardtmrndanyararlanabilecegi,
miidafiin ifade almasrrasrnda
hzzrr bulunabileceli,
mirdafi segecekdurumdadegilseve bir miidafi yardrmrndan
yararlanmakistediEitakdirde
keadisine baro tamtindar bir miidafi giirevlendirebileceAi, yakralanndan istediline
yakalandrlrmnderhalbildirilecegi,isnat edilensuq hakklndaaqrklamada
bulunmamasrnrn
kanunihakkroldulu, piipheden
kurhrlrnasr
iqin somutdelillerinintoplanmasml
isteyebilcceli
kendisinehahrlatrlpagrklandr..
SORULDU
EmniyetteverdiEimifadedoEruduf.
banaaittir dcdi.
Ben 1993-1994yrllnda Gazinantep'de
askerlikyaptrlrm diinemdeOkay Yrldrrrm
b€nim komutammdr.Kendisi ile oradantan$tyoruz.Ali YiEit de yeEenimolur. Mahmut
Oztiirk'il geneldemedyadanduyanm, ancak bazenbenim manilT-ditka firgg{if,-xfcltt o
kadar samini deEilizdir. Manav diikkam da Ali YiEit tarafindan iFletilmektedir. Manav
fiff;Ftil bombalann ele gegirildili ev de kaympederimin kaympede ne
aittir. Dahabnceyaklallk 2-3 yrl iince bu evdebenoturuyordum.
Dahasoniayaklairk 2 yrl
kadariinceAli Yilit bu evetaprndr.
Sonolarakda 2007Mayrsaylndaevi tahliyeetti.
Bu evde ele gegirilenbombalarile ilgili hiqbir bilgim yoktur. Ben Ali Yigit'e
bombalarrnOktayYrldrnm'aait olduEunusiiylemcdirn.Ali Yigit'in ailesi ilc benim ailem
arasrnda
bir husumetbulunduEundan
bu yiindebir beyandabulunmulolabilir.ele gegirilen
Oktay
p
Yrldurm\n
idpin bulunmasrnedeninibilmiyorum. Benim
lombalarda
(il
a
4,,u0
kendimeait ruhsatll Sarsllmazmarka silahlm vardu. Evde bulunanbir adete7.65 mm
qaprndakirnermidenhaberimyoktur. A1'rrcaele gegirilenbop kovanlarda Bursa'dabir da!
diililLniiesnasmda
benimtarafimdan
atllm$mermilerdir.
Benimele gegirilenbombalarlahiqbir ilgim yoktur,zta benbu evdenyaklap* 2yrl
i;nceaynlmrftrm,sugsuzum
dedi.
$iipheli midafiinden soruldu,miivekkilim olaylan samimi bir pekildeanlatmrltr.
Bombalann ele gegirildigi bina bir gecekondudurve bombalar evin qatl krsmmda
bulunmuptur. Buraya evin ig krsmrndan girilmesi miimkiin delildir, herkes taralindan
drpa dan bu malzemelereve konulmupolabilir. Miivekkiliminbu bombalarile hiqbir ilgisi
yoktur.Sugsuzolanmiivekkiliminserbestbrraktlmasml
talepediyoruzdedi.
Ceza Muhakcmesi Kanununun 147'nci maddesindeyazrh hususlarrnyerinc
etirilnesinden sonratutanakokunup,ifade veren ile hazr bulunanlartarafindanimza altma
al\mrtr,r. l6106/2007
N 34460
lstanbulCumhuriyetSavclsl
r,;rr""prf**.o")
e35rsztilKatibi
Miidafii
ehmetDemirtaF
$npheli
.LL{Y
T.C.
isrlNsur.
curvlHuniv
sr s,4gsnvctt-tit
(CMK:nrn 250.mqddesiyle
yerkili biiliimii)
Sorulturma No | 200'111536
SORGULAMA TUTANAGI
($iipheli lqin)
trunr vnnrldN *
T.C. Kimlik Numarasr
Adr ve Soyadr
Vekil
Babave Ana Adr
DogumYeri ve Tarihi
NiifusaKayrth Oldu[u Yer
IkametgahYahut MeskenAdresi
21695675854
eri vicir
Av. MehmetSamiSel$uk-30681-IstBarosu
SEVKT- GULUZAR
SURMENE- 04/0711984
OF / TRABZON
CamhkMah.LeylakSok.No.35/2Limramyet
ISTANBUL
llyeri Adresi
Varsa Telefonu(Ev-ip-Cep-irtibat)
Faks Numarasr
Elektronik PostaAdresi
MesleEi,Ekonomik Durumu
Taksipofdrii-1000YTL
qocuk
Medeni llali,
Sayrsl
Evli -1 gocuklu
IfadenioAhndrgrYer
lstanbulC.BafsavcllAlBeFiktaF
Ifade vereneyirklenensuganlahldt,miidafi seqmehakkmrnbulunduluve onunhuk
yardrntndanyararlanabileceli,miiLdafiinifade alma srasmdahazr bulunabileceEi,
mii(
seqecekdurumda delilse ve bir miidafi yardrmrndanyararlanmakistediAi takdirde kendis
baro taraflndanbir miidafi gdrevlendirebileceli,
yakrnlanndan
istedilineyakalandrlrmnder
bildirileccgi,isnat edilen sug hakkmdaagrklamadabulunmamasmm
kanuni hakkl old!
Fiiphedenkutulmasr iqin somutdelillerinin toplanmaslnlisteyebilecelikendisinehatlrlal
aqrklandt.
SORULDU
:
EmniyetteverdiEimifadedoErudur,
banaaittir dedi.
MehmetDemirtaFdayrmolur.OktayYlidrnm isimlilahsi da yaklap< 4 seneiinceday
vasltaslile tanrdrm.OsmandaylmbanaOktay Ylldnm\n Mehmetdayrmn komutamoldugr
sbylemipti.2003 yrl Mayrs aymdan2004 yrll Mayrs ayna kadar Ummniye ilgesindeSr
yrkrlmrsolan LPG istasyonunun
yrkamab6liimiindeqalftrm. OktayYrldrrrmda siireklibur
daytm MehmetDemirtaF'rgiirmeyegelirdi. 2004 y 1 Mayrs aynda askcrcgiftim. 2005
Alustos ayrndaaskerden
diindiimve 2005yrh Ekim ayrballanndalstanbul'agelerekagabej
Murat YiAit'inyanlnayerleptim.Bu di;nemigerisinde
yrkamayalla
Umraniyeoto sanayinde
iginc girdim ve 4-5 ay buradaqaltptrm.2005 yll sonlannda.dayrm
MehmetDemirtaFyanr
gelereksanabir manavagahmdedi.Ben de kabul ettim ve UmraniyeMithatpafaCad.Girn
Sok.J.,lo.2/lsayrhadrestekimanavda
basladrm.Manavrnhemenarkaslndabulur
l''otb
evde daylm Mehmet Demirtaf oturuyordu.Daha sonra bu evde[ taflndt. Oktay y dr
manavdaqaltptrlrmdiinemlerde
Mehmetdayrmlziyaretegelirdive srksrk telefonlagiiriipiule
Aynca adml dahasonradandgrendigimMahmut Oztiuk isimli pahrsda manavadaytml ziyal
gelirdi.
Manavm arkasmdabulunanve dahaiince daymm oturmuFolduAu ev 4 ay bo; kah
ben ailemlebirliktebu evetaFrndlm.
2007yrh Nisanaynda evi bofaltttm.Ciinkjj bu ev dayn
kayrnpederiolan Rrlkr Qoruh'aaitti ve bu pahrsda evi bopaltmamr
istemipti.Benim bu e,
oturdugumdiinemdeOktay Yrldrnm, Mahmut Oztiirk ve ismini bilmedigim bir pahrsda siir,
daylm MehmetDemirtap\nyanna gelip giderlefdi.Bu pahrslarmanavageldiklerizamang
gizli konuFurlar
ve benyanlannageldigimdekonupmalanm
yanmkeserlerdi.Bende bu olay,
rahatszolurdum.DayrmMehmetDemirtal'aO|lay Yrldrnm\n ne ip yaptrlrnrsordulumdab
bir intemetadresivererekorayabakfErmdakim oldulunuanlayabilecegimi
sdyledi.Ben de
siteyegirdim.Geneldeiqerilindedevletve PKK konularripleniyordu.
Birgiin Oktay Yrldlnm'aKuvai Milliye ne diye sordum.Bu soruw sormamrnncd
intemet sitesindeKuvai Milliye hareketi diye bir nitelendime giilmiiptiim. O da bana Ku
Milliye'nin devletin qrkarlanmkoruyan bir demek oldulunu, devleti ydnetenleringer
yiineticiolmadrlrmsiiyledi.
Yine Oktay Yrldmm\n manavda oldulu bir giin daha ijnce ismini gazete
televizyonlardan
iigrendilim Muzaffer Tekin, dayrmlnmanavmrniiniine geldi. Manavmiq
yavap
baktr ve
yavap SamanyoluCaddesindenileri dogru devam etti. Oktay aracm mana
iintne geldigini giirmiipfi ve 5 dakika sonra manavdanaynlarak aracmbulunduEu istikar
dogrubaikabft araglagitti.
Yaklalrk 3-4 ay kadar iince babam oturmuFoldulumuz cvin qatrsrnatahta alr
amaclylagrkmlftl. Tahtalai bolalthktan sonratahtalann altrndabir asker sandrgrgiirdiigiinii
igindebombalaroldulunusiiyledi.Bununiizerinebende babamlaberaberevin Qatlslna
qlk
ve bu sandrlr babamlabirlikte aqtrk, igerisindebirgok el bombasrvardr. Aynca igerij
bilmedilim banth bir siyahkutu vardr.Bu kutulu salladrElmda
iqindendemir sesigeliyor
ancakigini agrpbakmadrmve sandlEltehar kapattrm.Sandrktadikkatimiqekenanahtarktr
alrhp aQrlmadrEr
farkedilsindiye delipik bn tele baAlanmrfh.Dahasonrabu konuyla il
daytmrnalzrm aramayabaFladrm.
Qahyldiizelttilimi s6yledim.O da banagahdabirley giir(
mii diye sorduben de kendisineyok dedim.Birkaggiin sonradayrmM€hmetDemirra$b
gatlda askeribir sandtkoldulunu, igerisindeel bombalanoldulunu, bu bombalarrOl
Yrldrnml brraktrltru, bu malzemelerebir pey oldugu takdirde baprmrnbelaya girece!
kurtulamayacalrmrzr
ve bu nedenlekimseyebi$ey bahsetmemem
gerektiginisiiyledi.Haffa
olayrkonuptuktan
sonraOktayYrldnm'rn bir dahabizimmanavageldilini giirmedim.
Yaklalrk I ay iince babamla telefonla giiriiptiigiirnde babam bana gereken kipi
arayacaglnrve bu konudaihbardabulunacalmr,qiinldi teriir olaylarimn arthElnt,masumki$il.
6ldiigiinii, belki de bu bombalarlabir qok masum insamn iildiiriilebilccelini siiylem
muhtemelen
bu ihbanda babamyapmrFtrr.
Bu. tarihtenyaklaprkI yrl 6nce Dan;tay saldrusroldulu girnlerde,ben televizyo
Mahmut Oztirrkve Oktay Y drlm'r giirdiim, bu durumudayrmasotdum,o da banaonlar de.
ir;in qalgansubaylar,hattaMuzafferTekin'inQavupbaplndaki
evindearamayaprldrlrndae
bulunansilahlarmaramadabulunamadrEmr
sdylemifti.Ciinkii bu kipilerindevletinherJeri
adamlarroldulunuve dahadnceden
bilgi ald*lanm belirtmiFti.
Evde yapllanaramadaele gegirilen7.65mm QapLWaltermarkasilah aEabeyim
Mr
Yidit'e
,') t4 -)
yaklalrk 15giin iincegegiciolarakta$rndrm.
Bu bombalannbentalmmadanyaklairk 1,5sene6ncebu evekonuldulunuduymuptr
O diinemde de evde Mehmet Demirtag oturuyordu. Kimse bana evde bomba oldulr
sdylememifti.Banazararvereceklerini
siiyledikleriiqin ben korkup ihbardabulunmadrm.I
Oktay Y drlm'rn manavageldifi zamanlardagay iham ettiEim zamankonupmayrkesip ba
bir konuyageqiyorlardr.
Bendebir peysakladrklanm
hissediyordum.
Suqsuzum
dedi.
Fiipheli miidafindensoruldu,MUvekkilim bombalannele geAi ldigi adresteoturdr
d6nemdebombalafln burayakonuldulundan haberi yoktur. Zira kendisi eve taplnmadano\,
bombalarburayayerleFtirilmiptir.Daha sonrabombalan evde oldufrrnugiirmiip, ancak
Fallslardankorktugu iqin zamamndabildirimde bulunamamtFhr.
Fakat yakalandrlt anr
itibarcn biitiin olaylafl detayl bir pekildeanlatarakbazr faillerinijzellikle Oktay yrldrfln
yakalanmasrnr
sallamrptu.Miivekkiliminbu pahrslarla
higbir ilgisi yoktur.Miivekkilimin sr
bildirmemekten
ibareteylemitutuklamayr
gerektirecek
mahiyettedeEildir.Serbestbuakrlma
talepediyoruzdedi.
Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yazrl hususlann yer
getirilmesindensonra tutanak okunup. ifade vere ile hazr bulunanlartarafindanimza all
hnmrptr.l6106/2007
lstanbulCumhuriyetSavctsl
vri4rfveNKARA
e35rf zabr
t Katibi
1
YA
Miidafii
ALI YIGIT
Fiipheli
illr"t
2t^L.
FROJ1:
Ffi(s NO.| 9E 031? 6]E?E?1
EYL. 21 2EA? 1?:F
2A'/+-/:lW\ u2 "\jt VC/rA/rt/-'Ac*t1
UL
EMN|YFT
cENtt MIo0fitgGtj
xriMrMr.Por.is
LAEoRATuvAnuBr
DAIR€SI
OAsXANI.IGI
EKSPERTIZ NAPORU
,1.9$!!!!!i.AI80L
.r-?l-1if-,.:-l
f J z : n u n !N
= k. r m a r a s r i = ' - i . ;
!!kepl$lil.Ll&rsE IE!,i
(YnrrOiin v()Sa,vrst
2!!-:S
L;E)A!-1IJV,\P.I
SiiDaitlardal
i slfr\Nrtl.rr,
2J 06.200t
/-':-
f I - : 4 . 2 i I r - i - c 5 . I . Eci'r. 4 . I 4 . | :) . I .l U.| - I :r j l
:
lksperiiz
]ll5sucre Verilen Esva :
-
r\
< 1!'fu;:
n
,L\r-Ets
F,rF^!^,1i,r:.-i
/..r.,.,
MT'KAYESEYE ESAS
.'. |
t- tt-
i;i:ni:
^r i. Y iai t .Jc l l k t : i r Y l L l i i { I t !
a!t
..-l:luair l r a i r I r . r r o r t r
5a-'.:51era
.+\,.''.nj,
snyfadnr.
rtri i:r l.
rk,r)::..i
: i.
R A P O R
Tetkik
konusu
ola!3k
qdndetilen;
"N.s.rr:
qc.lillalim bi.r: :!l(ii'ii..,''
20
lerlyCr.
ier€n
rt/:::::.
'--'
i5 nolu karantirL: t'ii':. *i^d3
, ' a z i i L r jl r l
De:"1;r'dr vt
rir.iilr'.iv.Ie
el Va7!lJi:r!r,: iisrr li-1rLi (:1)
Yi{i'1" iba:e1i
liovi:L;r kt!]!l
eda:::r. !Li
j.l€ IlrirnrJL: l,\il llil'/\li,
v.zi-v,eitekl
e.L yazlrlafr
fc::l<cp:
:Jryi:ral;r.J ib,:.3:
.
r
e
nluf:;rv.s0 t: I
milv.u.
isinlr
i'Li
YiaiT
ok-.ay YIL!:RIl!
$ahrsl.tr1.i
y
a
r
c
i
r
.
r
'
.
n
v
l
n
k.rr$r.LrkLr.r:rf::lr
oprik cihazlar
yrzr:.rrr
vsc-20CC ve ciie:
.idI+nft:s,'e :rpt:cede;
'lrtkik
',r21\.eIi:'rii
ibaret
iolokopi.
Ll
sayfadan
ko:1ua.1 (3)
.i,rr,Lrrr
r
e
v
c
!
l
r
o
l
f
f
u
k
a
y
i
r
c
lr. r4:1re: rEl:tRTA9 isi{1i
Y.z.!irrl
sahsln
6?4lliklur:
Ye 12rak:erisEik
;rj;i.i r:.i: k:lig:;::l<
r-anilnCe..:ttilr:n.lLrl( vi)
y;ilrLlir '!r:
-.diir€kle,
ic:alede
b:lrs"- !oiirr tl
l:r,i2:.[]i.(r(:: iru l.Ca;r , : 1 r I r | r :L ) l ! i i i ? . q s ' r . . : : : . d i 1 5 " 1 ' i
oldr,jJ kn.:6tti.r:e !,]r inriil: i.
ekledir'
Ni): : llapo! rrun:eviya:j-
a\.tl't''
FFt[s N0. | 9E 0212 6J62871
FRl|t :
G-
,\*
't1"i c'r*r"'-t"u
{i!-.^ "d\^\11o1.;rhirt"r6a&f-."-" '\..""L
-'*'d\r'
l---'*"
ut
6vl'"'{o
l
.\u'*'.,'" L*'"'1'
--*ou
'l-!'*"
!-"\'.Ll'
cvi
>''r1lc*r trIi \1^c'r
vt k+rre
hql'-$' *
'"'at't] 6"*tl*'5'^ l"- .U*t',""lt"ut
"^ 1cL'-'*^'L
b'' [-t 'fr .'''c <{"\\c
i.!t'ru','*''2,:3t' *) lrqbz^'o
J'^\e
J.!.$J'*
e",
6^\or'
k'' 14*" :"'1^'r\"F+-{'
'=*tt
U"tt'*
:*-].t
k"
..,![.- 'f* o\-L
u*f,'.'8'-!*^., \-''rnr
b'^L'r'
J
i'''l
''S-O"'
t'^A$'" *tt.'^
"Jq'1
"*r
qr!-t-
v
' 1e'i^r L'1!*?s'z-]
!"o-Lv7 \a1j^
t.L\-Scn^
*^o\^!*t* L*J"'l]i'
h"c"i 'tt'-l^-*
; L":J$'^3'*-'i^'^
b t\r"N^"\f"\p" r-r' c'L 9'\6t"
Za-zS
e", 4-'rrLtl*'a
..'LAir- Bo' t"*'t-'l*
U&
*'{'-'i---
\''lSqsrf'
r,i-'*L
,'\"-
f>'i'
\'L;
"c"n c'*iq a
i-i;r o*'Jj a'
"!!-\a'
'':--r
>r^! JiFrl*-'C"J*-I0.rl. b. .iJi. iy3-v2
o
!l
1"''
5"*\
' t"u" r
i'{--"'oi!u
ra'J'u!*-s--..--.';'i'D:\-1\a)'-Ju€'*
ti.
f*
8''
i -'tz-i-f'
L1''r"^'
En\';
!a
^'"\"lJ'-
'u*l';"r
5'f+'u C'tlLl*
'E!tr''^u'-
s*^-*
q+*' -'-L' \o J""'('{'J':a-*l'['-' Lou
3*' s ''Ja'* <"t'f'.rtr
6='-a !-j-'){- b'"oj ;1'--
L"-- \6i-'-l-''*
..--",.*-hL i,-r,{ {l--h,'.\. r *!''-''
+**,^
S"-. 1"r,.u!r"-x
B'-r-t
'I.*-
'-"-r'
i="i''
--l'\*-'6
;i"*
"'\;
'-: '' !i * ^I.'(JJ- cQfit'-L-c"lal- Bor1 o\"-u &l*
rrr''L! !'L1n 'j''i !'J*'i' t-'"'"
($-ku;ct
b't --r,,'\",t'.--..
'1!{.'u9' ;' "'t-*.. J'!'\' B"-'J "'*'\*' sJ"ec
c.,i\,19
1"r.-.+J,;e'i:''or'' "
i''l''^' b'qrL +eln!-=i'r
5'* 1"*..l'1"- ir-:{*
-!,.-o1"'-""
,u.-I-.
l.t
''i''{
i'''r
.\-,.. t -' ,t; 't'1-''-" 'Jr-^""'-- '''L'-:\j;1.'' '' 9'1L5o'
"'"i A'"'r-Al"-'t-{' !+-&
r.r.1' -;'r''-l''(-1trJ- \ pl;;
j"-, la,="t',u''
'1r!
-',rL" i"!"'k"-J' B\1"-"J- -a!
o'oLu;
ol^
!)",o'. r'5'ar.
r-'1 ''1!' ""1At''-'["'i+
'*'"'lt'rlJ'i'
""!-i
,.r\rG., '-'-"&
,lJ
'^'-i".i''-'::'^ '" "-"t* t---l:l
ii'l-'-*l''
'ltr
,'i,...-". ..;*\,'''li'+'
,,
. .'..-./' I
,':1., .,--'
.r I
2cr 2
FRl't :
FFiK5fll. | 9E 6212 raf,62g?1
|.i.!oy, '-^'
l-,t.
ti..-
.,\-'''-.'-i
,:+t.- Q;i",- e-.
E/L. ?1 ?elf
53
"^":1' Lr'"Ll 'rr''ct
t-
'+iu5'^-'
12146
c=-,-;.irjvyp k-;'5' <r"-"1,' I'ttv {'i" f\c'''"''r'-<o
',\\*,..f b,-, ..-tr, ir- ;-r'c-"oc1'-IL&'-a ^:':\ i't):..'"'Illk''A="t
",.''J''
"...lJ"i' -'lL'1''d-"1n"..
;'\+L-B*+*
J*-'ir"'h,:-.-1.-''
,r^.d!.-\Bi&AAi q^;i-..!:r'
u,=",-f-e1:,,ir r.::r:1
l.--\LZ--
"i',*,.\uo- -. .-.r.,-:\.
[r.,i di..'.. b.-i'. av.i*''-
"*'i
q:f,lJr'n;,"st'*i-nli.,'-,'i
'-"1- i,r^ ru- -1
't '.i'
d*6,\a^.-r.
l-:o ''-<'
1\':J'+''r- 'efi'rt
t o'ZT Jll*
i'"" ' r'u"-J'l'-':\-'L'U* L
<'.\'f-t"
b'-:rF
J"
iC'',..- G*- J""
-< h\-\-+
Eti..'-*']. f*-"q--.
1:<'9' ,""'
'-"1'p
t't1a
^ q.,.i
ctrh1"o'-'
L-L-'Y"".,u,
"LL\L'-i -''i=''t'r"L^:
1=+-,,'
fr-dc'-e+a
o,-I\,.'-&d
**:"
tL"h-ia
r''\Jr'rt'
fiP
nn--L-. -"' .J*'N-l^
-"t'n'"r*1" l''],t:u
L
'*l'*'fLo*'-"
C-U" ,-*\'. -.-',-' ,*:l 3'-: *,\'
l"d-L!'\u*;-L' L'-t;";^:"llJ'l'"'ii
.r..!- ra\1.,:- H *,i-+ t,"u-r
h,,{-L L'.,'''L'\.-'''L"\"'Jv1'1'r''
1",. h..,ti- ^,*;,^.,t'--L'-h-".i''-i'-'
e'
r,,,',,i-l'-, *tt,'?-*^' -'L"- -*'-$i\- ;'^* if':U Inf\*
-i: --rr^':- !'ijt
?r,--,i-V q..*-.-'.
A=--l*
") ''\'n' 'J"';.''^r\"-- l0tl^"J*
".r*lt
""t"'''J"
Ln"l'''bt,. 1,'v-,i."',
ii,^ ".' .'
1;o.-,.!.r
/Ja+-J :| ; - 1c-ta-*r
o."i!"
-:t, -i,;'.; rirL' i' ;-'icr,\.fLe-..-'*
^-^t'
'lii''"4;'
:'-."n'^1";r."''"tgrih:
'l^'-.
' *;,.
'
/ I
i'..1;"..."
\
k'rrt\
, ;r
,
. ^:
i "\,,-\.^
i:'.1^ '''-**':'
!r:'t!"13'" i'[{t"
't'*s"'
'^+"''
UL'
N1
5' '--n.L 3 ti '1
q-"
'o"hL-t
A"'^"
'
n-if'*
''',"''
,r.*\[.ov *itt
it:t\ 'l..L^'
o-'^7
L't'z'
j.
a' r'e-"r( ioL-l)'\"!"uv.'J.13,'.
;.frr4i&
l - . 1
21'\t1
(;
. , 1 ; ^+. . _
: t i i - . . ; ; - - . \ - & - , , 1 , , " . " 1 , , [;-l r, _, , ,
, r . i , . - ,f-, ,' , 1 . , .
jt,i\.,,-, ',-.! r
, .- :
.J
',
i
.
.!,-.z- L
,,1p
r...{l,qr, , -.\ r),J,r!a
idr
I
i-- <- i r r
.-.'1 .-r,.i- Lr"
6,'y-r,r.".r1\
';rr!!-r,
')\.\.r,o.-.
;.ti!-.
r
t -,11,
-,i"r.
G -. ,^liL
,.:,"-b..^.
;.1*'i
j^,r
! _..Lv..tJ'lir ;,*; i-..-o,^, -.Ltg
c\11..
I )
. ,.,:-^
,;\L'1"-,, \'.,.\,,,...t..-,,$"-1,..'to'-l-.f'---rqL:.',^ cr^!.-,r
r..,i1'.^, la,l+$ ;ri.,f.- i.,, -1---
1.\,^i,,l,.]rr ,:-Ll---. -i€-;.,.,--;-.
1. ,*-..1^|,'.L,-,, /,,.- r.,.Lr
.r..lr,!.i ,-tL-.-..-' Li-..':.: lz-'.,. Lr:-tJ"^
.-e ;",(1..^-,,.,.1L,.,
i-:", 1
, _' - - ;!r- i- i1r\t
,)qt"il--ir-. l, o!' ,\,.0i' € *p*.". L).1i a,,,f,1,..,
lJi-,' i,,*^t L ' J , , J A q : l i t i " 7L J , L , L L
+j*,,
'r
tn/l"43 p,,},:
.-{ L,J,. t:,lhtt
f..'i", J^'-,r;,''' Io:'-'
'b1-"^1.t,
8l i,ij-b[/"'-''t..,l.il,t,^.i,.t'Yirl":i.p
i
t
r
,i , ."
!)Cc14-,r_q
c,^ln
.^1
!- ,,J,"., 1,.,,.
!2<l i- t-'l
J
J
I
.
t
; '.''^
lakul
ld't
ir
/-ri ,316
'
'i'"-_o
_)s,+jl t*
. tJ -
7-/
cf e*l
!t"c.
T.C.
iSTANBUL VALILIGi
EmniyetMiidiirhgii
Sayr : 8.05.1.EGM.4.34.00.14.10t8ic6
Konu ; $ifieli Dosyalar.
5.6rz,zoot
iSTA}.IBUL
BASSAvCILIGn.JA
cU}.1IruRiYET
(ctr zsosl,rvj
BagsavclhglnEca
siirdiiriilmekteolan Soru$turma:2007/1536
sayrhsoru$tumasr
kapsamrnda
yakalanarak
gtizaltlnaahnangahlslannikametve ifyerlerindeyap an aramalarda
elde edilenbiliqim
malzemeleri,
ilgide kaytl karargeregidahadncedenincelenmekiizereBilifim Suqla ve Sistemleri
Mtdiirltigiine
gijnderilmiqve incelemeneticesitanzimedilenincelemeraporlanBaqsavcrhfrmza
Sube
gijnderilmisti.
Siiz konusuqifreli dosyalarile ilgili gifai talimatmrzda;"Elde edilen bilisim malzemeleri
hakkrndatanzim edilen incelemeraporlarmda Sifreli dosyalar bulundu4ununbildirildiEi, bahsekonu
biliqim malzemeleriigerisifideki Sifreli dosyalann Sifrelerinin qbziilerek bu konud.t tanzim edilecek
ircele e taponlnun gijndeih esi" istenilrii'i$tr'
HakkmdaiqlemyaptlanOktay YILDIRIM'a ait biliqirnmalzemeleri
igerilindebulunangifreli
dosyalannddkiimii ve bu konudatanzim edilen tutanak ile qifreli dosya igerilinin kopyalandr[r CD
ekte gijnderilmi$tir.
Arz ederim.
Teriirle Miicadele $ube Mildiirii
3. Smf Emniyet MiidtidiJ
,
E K L E R
1- (1) sayfaTutanak.
2- (8) sayfaDiikiim.
3- (1) adetCD.
I
..,v.\ -"1'- 5-."V-=-
--1.-,-t'--"^-^
-<q
iNCELEMETUTANAGI
TrabzonIl JandarmaKomutanLg 156 hattm gizli numaradanarayan,isim ve kimlilini
belirtmeyen gahsrnidaremiz "Umraniye QakmakMahallesi Muhtarhgmm kargrsmdakitek kath
binanm Sniindebiife var gatrsrndaelehtrik dircginin yamfidael bombasrve C-4 patlayrd madde
patlayrclmaddeyiMehmetDEMIRTA$ isinli $ahsllrsakladrgr,
patlaylcrlaxr
bulunduEu,
bu Sahsa
bir Astsubaytntemin ettigini,aym ihbarcrkili, adresolarakMithatpa$aCaddesiile Samanyolu
yamndakitek kath bina diye adresini
Caddesinin
birleltigi sokaktabulunanKardakBahkgrsmrn
netleltirmeksuetiyleihbardabulunmuqtur.
Bahsekonu ihbarlailgili olarakUmraniye2.SulhCezaMahkesidn2007/959 sayrharama
karannaistinadenMehmet-Safiye
oglu ElMrg 1971dogumlu Oktay YILDIRIM isimli gahrs
giinii saat:0l:00 sualanndaReinaisimli eflencenerkezininiiniindeyakalanmrptr.
13.06.2007
Adr geqenOktay Yrldrrrm isimli fahsrn lalrfnrakt.roldugu REiNA isimli igyerindeki
galrpmaodasrnda,istanbul 10. Agr Ceza Mahkemesinin13.06.200'7
tarih ve Teknik Takip
No:2007l616Som$turma
kamnnaistinaden
No:2007l1536
sa)rlr AramaEl Koymave inceleme
ay giin yap an aramadaeldeedilen(1) bir adet Kingslo| Marka2 Gb Mobile Disk igerisinde
yapllanincelemeneticcsia'alrya grkanlmrqtrr.
* C\Kapahdosya/ Cemil qitck word belgesi
* C \ K a p a hd o s y a/ D E e L R L i M i S A F i R L t R\ v o r , rl ) c l g e s i
* C \ K a p a hd o s y a/ I R A K Y A K I N AG E L D i$ o r d t - , l g e s i
* C\Kapahdosya/ kapal-l rvord bclgeleriningificli olduEu
$ifreledningiiziilebilmesi
iginBiliqimSuglanve Sistemle $ubeMtdtirliigiinegond.fil r\ii ve yaprlangdztimdegiftelerin
"operasyon"oldulu bolirtilmif, belirtilendosyalanlgilicLri girilerekagrlmrgolupbelirtilen
dosyalarcd ortamndave dilkiimiialmarakektcsunulmugtur'.
| 2.2007
If bu incelemetutana[r tarafimrzdanlanzimle altl birlikte imzalanmr9nr.06.
Ten.$b.Md.Giir.
t6Tc
t6q0b
o!\.Gu'i
Q'"6*'"t-
2S
IRAK YAKINA GELDi, BAKARKORLER GdRstIN DiYE
"Irak, Irak kalr, yaklndanbaqlayahm"
baghkhyazrmtzr
" Ve Sdztin BittiEi Ye/'
( http://wr4w.acikjstihbarat.com/Yazilar.asp?vazi:420
) ve
article detail.php?id:349)
balllkl yazrmrzlhatrrlayan
0rttp://www.kuwaimillive.net/author
dikkatli okuJucuyaselamolsun.Bakarkijrlerede selamolsun.Selamrgdriirlermi bilmem
amaverdik iste. adr iisti.indebakarkiir.
Bir de iqine geleni giirme konusuvar ki o hepsindenfarkh bir konu. $emdinli
provakasyonu
yaqandrgrzamanlarmal bulmugmalribi gibi, bulduklan her mikofon ve
kamerayrganimetkabul cdip, salyasiimiik b6Eiirenzevattanbahsediyorum.
Bu giin Ankara'da, Ulus meydamnda,ulusa kargr, Tiirk ulusuna kar$r bir sald[l
yaprldr.Yenileri ve belki dahafazla zaratayol aganlal yaprlacak.Yeni bombalarpatlayacak
yeni kaoslarigin.
yaprlacak
memleketin
kalbinde.Belki yeni cinayetleriglenecek
ve suikastlar
."Yeni operasyonlar,
ddviz kizi ve baskm segim Baglkh yaamzr hahrlayandikLatli
okupcuya da selamolsun.(http://weav.kuwaimillive.net/author
article detail.php?id=277
)
Kaostandogandiizenin kendisininve Tanrfnm hakkr olduluna inananlar,kendi diizenlerini
grkaracaklan
yeni kaoslanyaratmayadevamedecekler.Kaos diizen iginde yaqandr$r
igin
kolayhkla anlaqrlamamakta
ve kaos $aftlannaaht maktadr. Bir illke dtigtiniinki ba$kentinin
g6befindebombapatlar,79 ki$i yaralamr,6 kiqi 6ltir amahala borsayiikselir,ddviz diiter.
Sadecektigiik bir aznhk igin iyi, toplumun geneli igin kiitii olan €kononik qartla\ ka9tt
iizerindeiyi gtidinmeyedcvameder.
Sdz patlamadan agrlmrqkendaha genig bir gergeveyeyaymadan ana hatlan ile
patlamaylincelemekgerekirsee!er, ilk gozegarpantaraflannbirbirlerineverdiEimesajlar
olmahdrr.Ilk olarak patlamanmyeri, tazr ve yaralanankigilerin Pakistanllolu$u, bu
yaralrlanndolrudanGATA'ya kaldrrrlmasr,
BehigGiircihan'rn23-05-2007 tarihindeAgrk
( http://w}w.acikistihbarat.oom,4Iaberler.asp?haber:6640
istihbaratsitesindekikaj$esinde
)
dile getirdigianalizin,kesinliklegdz ardr edilmemesigerektiEinigdstedrken,konununbir
diler bo1'uturun da artrk y an hikayesine ddnen Tiirkiye'nin muhtemel Kuzey lrak
operasyonu
ile ilgili oldugugtlnUIF gibi oltadadr.
Yeni giiney komgunuz taxihe geqecekbir yalanlar dizisini bahaneederck Irak'r,
kendisi ile olan taxihi vc stratejik ofiakhgmrzdan(?) dolayr bize yakm ettiginden ve artlk
bizim sadecestratejik orlagrmu(?) delil, aym zamandagiiney komqumuzoldufundan br:
yana,megruve sabrkolmaklaberaber,yaptrlr anlagmalar
uluslararasrhukuk nezdindehala
gegerliolan Irak hiikiimetiile terijrlemiicadeleigin yapmrgoldugumuzslcaktakip anlatmasl
geregi,en dogalhakkmrz olan ve kimsedenizin almadanyapabileceEimiz
ve bu giinekadar
yaptrErmrz,
giinlerde
defalarca
bu
yrlan
dtesi
haxekat.
ancak
hikayesine
dtinensrnrr
Hepyaptrglmrz$eyyani.
Hepyapabilecelirniz
geyyani.
Ne ciheti
$u anakadar,stratejikmiittelikimizile aramrzbozulurdiye yapamryorduk.
askeriyeve ne de hiikiimetbu giinekadarbu konudanet bir tavlr sergilememi$ti.
Biz tav[
qomagrzhafiretreislerinintehditve tahriklericiiriimlerinden
beklenmeyecek
sergilemedikge
bir qekildearnr, aym zamandada eq giidiimlii olaxakb6liicii drgiiliin eylemleri ve cinayetled
de arltr.
Bir taraftan"biz buradaykenburayagiremezsin"mesajrs6zdestratejikortagmrz
tarafindanbizeiletilirkendifer taraliankamuoyu nezdildeher giin gelenlehitlet yiiziinden
"mutlaka operasyonyaprlmah,bu kan durdurulmah"izlenimi olu$turuldu.Kandil dagr
neredeyseterdriin kaynagrolarak lanse edildi ve oraya gitmenin bu katillere haddini
bildirmenintek yolu oldugu karusryaratrldr.Bir taraftankan akryor diger taraftanka
akrtanlartahrik ediyor, Irak'taki kan deryasrmntek sorumlusuABD ise "izin vermefiz"
tiirtinden beyanatlara devam ediyordu. Gergek sorunumuzun terdr olmadrgl, gergek
')
diigmammEuyol bilmez aliret aEalanolmadrgrkamu oyununzihninekaznmayabaqladtlt
noktadaAnlera'dakisaldruyaqandr.
Aylardanberi giindemimiziiggaledenkak yakrna,hatta
ba;kentimize
kadargeldi,getirildi.TrpkrUsameBin Laden'inugaklanylaABD'nin gijbegine
geldigi,getirildiEisibi.
Hemenarkasmdan
aqrklamalar
ve kamu oyu vicdarumkaSlyansava;qrlmkanhklan
"Irak'a,
geldi,
Irak'a,Irak'a" .
Ne kadar milli oldugu malum bazl iiniversitelerinbiinyesindekimiikemmeliyet
merkezlerinin,
sahipleriadrnamtikemmelscizciiliikyapansdziim ona ba$kanlan,kafasmln
iizerindenbir tek mermi gcamemig,sdziim onalerdr uzmanla savat grgrrtkanhklanyapmaya
baqladrlar.
Qitlisi, gitsizi,cli deEneklistateji uzmaran, adrnaanchormandediklerigitsteri
bagladrlar.
Ancakbu aradadahadnce
habercililiyrldulan bir agrzdanaym qarkryrsdylemeye
yapanABD'li yetkililer,
Irak operasyonuna
kargrneredeyse
tehditboyutunavaranagrklamalar
anladrklarimbelirten,
bir andaTiirkiye'ninKerktik ve terdr meselesiile ilgili hassasiyetini
yapmayabaflad ar.
bryrkaltrndan"haydigirin lrak'a" tiiriindenaglklamalar
Miizik notasrtiidilden seviyesizbir diplomasiile duymayaallttrglmrzhiikiimetise
"askerden
talepgeliNegircriz"ttidindensorumluluksavugturucu
hamlelerini,dahabirkaggtin
"
ijnce
Ordu baqbakanabaEhdlr" ag*lamalarrnm meydan okuyan havasmr unutamk
yapmaktadrr.Qeligkilerledolu ve siirekli kendi kendini tekzip eder mahiyettekibu
agrklamalararagmen Gcncl Kurmay balkam ve tiim ltuwet komutanlan resti gordiikleri
anlammagelecekfekilde ve bununaskeribir tehdit oldugunubildikleri mesajmauyacak
bigimdeolayyerindeydiler'.
Tehdidinhernekadarorganizebir terdrdrgiitiiigi oldugurusoylesede,hedefinkendisiolup
olmadr$tkonusundaki
sdylentilerle
ilgili sorulansoruyaisesonderecemanidarbir gekilde
"TERoRiSTBANA 6YLI BiR
vererek,"saldflnln axkasndaki
SEYDEMEDI" cevabrnr
giiglerebakmaklazrm,ba$kabir tey sdylemiyorum"
qeklindekiciimlesinde
vuguladrgl
"arkasrndakileri"
(
bildilini ni ilaret etmiiti acaba? http://wu'-w.zamar.com,t/webapptrlhaber.do?habemo=541
513)
Giidineno ki Biiyiika t paqa,kandilinneredesondiiriilmesigerekti$inibilmektedir.
Bu noktada" Ve SdztinBittiEi Yer" baqlkh yaamrzdayazdrlrmrzkandilininsdndiidilmesi
Tiirkiye
gerekenyerlerve bir takrmboncuklularrn
kurdugutezgahlarylktlmahdrr.Operasyon
igindebaglamahdrr.
BLuadanboEazlannagiden suyu vc ekmeEikesmekigin kimdenizin
almamlzgerekiyor?
BilyiikatutpagaIltiytik$ehirlerde
bunabenzertehlikelerolabilece[ini,M. Ali $ahin'in
"biiyiik gehirlerdebu olaydandolayr'acabayenilefiyLe
mLytz'diye bir endigeye
kargrla9rr
" agrkiamasnaralmen tizelliklc mi yapmrttr?Bu. geliqmenin
vatandaglaimrz
kaprlmasrnla.
ABD ile Tiirk
sebebi neydi? (http:/hv\\.!v.mdikal.com.trlhaber.php?haberno=222035).
hiikiimetiarasmdaIrak'a girmektzerine kurulu bir anlaqmamt vardt ve Btyiikanlt'n bu
anlaqmayakargrduruSumuydubu?
Haydi pagam,haydi komutamrn,yeter arhk giidiiltip ydnetildigimiz.lJzme bizi
bumumuzun
dibindekikandilleriblrakrpIraklardakandilarayarak.
Irak yakrnageldipaqam.
sengoriir.Lin
palarn.
Bakarkdrlerg<lrmcz
Irak igimizde,igimiz Irak'ad6nmeden,
iqimiziyakmadansdndiirtin9ukan{illeri.
axttnn.
KapatlnHabur'u,Ovakdy'iiaqrn.$u Nusaybin'in,Onctipmar'lnkapasitesini
Vermeyinelektriklcrini.
OYAK'a her gazi ve gehiti.iyedfuve her ay dtizcnli olarak aidat dder, o aidatlan
Kiirdistan'lin$aetmekiqin kullamyorsaeler OYAK'a bagl bazl tirketler,bunaengelolun.
Bizim paramlzakarllmrzbulagmrghr,
sermeyinBarzani'nininineyaphglftzyollara.
Bu saldrnyakarqr verdifiniz cevap son derecegiizel baqladr,ayn ciddiyet ve
kararhhkladevametsinpa$am.Iraklaragitmeyegerekyok. lrak yakrndadr.Odceburadaki
kandillerisitndiiriip,dizliyediz gdktiidin,baqllyabat eEdirinsonradegilKerkilkle,Selanik'e
hattaFizan'abile giderizpagam.Gideryanm kalmrSttim hesaplarr
kapatrnzamaarkarmzdan
gdriirr
r.urdurmayrn
Kerktk
palam.
Bakar kiirlerlgtjrmezsiz
bizi.
bir tuzaktubu a'amada
gdriilsiiniiz.
Buradakidizliler diz gijktip, baqLlarbaq egdiklensoffa emin olun [email protected] tek
Ttirkmen'in krhna zarar gelmeyecektir.Galali'si, bihnem nesi bar ktigelerindemebus
devgirmeyecesaretedemediEizamankandil de sdnmiisolacaktlr,giin dolmuq yol da
aydrnlanm4olacaktrr.
Yoksayiiz binlercedolardalrtrlarak,oldukgauouzaDcvgirilengazeteler,
2is
LiSTESi
REINAPROJESI
ONCELiKLi
iHT|YACLAR
. Ayrtbir ofis.
Grlvenlikmtrduryardrmcrsr.
Ekstralar
da dahilolmakUzereherpersoneliginyetecekkadarbas
konugtipi kulakhk.
ayntfrekansta
Ekstralar
da dahilolmak0zereherpersonelin
ASELSAN.
konugmasrnr
sa0layacak
telsizler,
mumkirnse
yanlrggarjrnedeniyle
bataryalannrn
eldengrkmastnl
Telsizlerin
onlemekadrnahertelsiziginyedekbatarya.
tamamlanmast.
Silahteslimdolabriginkayrpanahtarlarrn
gekildesilahteslim
Silahlannigerdeteslimedilmesini
onleyecek
yerininde!igtirilmesi.
dolabrnrn
lskeleiQinsilahteslimdolabr.
. Personelin
iginyeterlisaytda
dokunmamast
teslimahnansilahlara
kilitlipoget.
o G0venlikpersonelinin
sa!lanmastve yaz
tek tip kryafetgiymesinin
personele
yazauygunkryafetbelirlenmesi.
iginigerdegalrgacak
. Bilgisayar
igindahaoncedenvarolanInternetba!lantlslntn
yeniden
sa$lanmasr.
. Birtaneolanel detektdrUntin
yaz doneminde
en az ikitanedaha
detektdriletakviyeedilmesi.
o Yaz sezonuigingtivenlikpersoneli
ve valeihtiyact;
personelsayrsr5
1. Halihazrrdaki
2. Aramaiginerkekgdrevli
1
1
3. Aramaiginbayangorevli
personeli
ve 1 kigigefolmakUzere
OlmakUzeretoplam7 gUvenlik
Yaz sezonuiginhalihaztrmevcuda
toplam6 valegorevyapmaktadrr.
ek olarak;
yardtmctst
1. 1 MUdUr
2. Degigtirici
dahilolmakUzere3 bayanaramagorevlisi.
3. 1 bayaramagorevlisi.
ilzeretoplam14
4. Tesisigindeve kaprdagdrevlendirilmek
guvenligorevlisi(
Gegenyrl galrgankadromevcudubaz
alrnmrgtrr.
)
hariqtoplam26 kigilikbir Guvenlik
OlmakiizereGenelkoordinator
iginhalihazlr
kadrosuiletoplamvalemiKaflnr18'etamamlamak
yaz sezonuiginuygun
miktaraek olarak12valedahaaltnmastntn
olaca!rde$erlendirilmektedir.
OktayYILDIRIM
GuvenlikMudurtr
Cemilei(ek'in dijnUrril4asonerkh
CemileiEek...
AdalelBakanr...
Muhafazakar
kisillolyle
bilindihep...
muhafazakarlann
ANAPieindeki
liderlidini
de yaptr...
SonraAKP'yekahldr...
koltuquna
AdaletBakanlrgr
oturdu...
oturduktan
debiSik
dedikodular
hepgLjndemde
kaldr,..
Bakan[kkoltuduna
sonraCemileieekhakkrnda
ydnelikkrsrtlama
partisinin
TCKdedisiklidl
srrasrnda
din ve vicdan629rjrlii6tine
eabalannedeniyle
sertelegtiriler
aldr...
tabanrndan
'VATANA
sijrerken/
dUzenleme
Tambu elestiriler
BodaziEi
Universitesi'nde
ErrneniKonferansr
Cabalannr
IHANET'
olarakniteleyerek
en alstsrralanna
tekrarq0ndemin
erktr,..
Bu srradaAnkarakulisleri'ndeuzun sijredirsessizs€dasrzdillendirilenbir ic,c,iayiikseksesle
bailandr...
dillendirilmeye
adayolmayahazrrlandrdl
CemileiEek'in,
arkasrna
aldrirbazrgUgler
sayesinde
CumhurbaSkan16lna
gilti...
iddialansa0rrsultanrn
bilekulaorna
Cemileieek,
bu iddialarrn
hitbirisine
cevapvermedi...
Ne'evetadayrm'dedi,
ne de 'hayrradaydedilim'dedi...
gtjnlerde
TLimbu siyasitartrsmalann
C€mileieek'ine v i n d ed e t a t h b i r i e l a s
srirdrioLj
C€mil8ey kayrnpederolmayahazrlanryordu
KrzriclalAydrn,ZeynelAnrlCiciodlu
ile dilnyaevinegirmeye
ZeynelAnrl
Ve iclalgiCek5 EylUl'de
Ciciodlu
ile dijnyaevineg i r d i . . .
kaEanlinemlibir aynntl
8u evliliktehergeynormalgibigdrtinsede ashndagijzlerden
ya kimsedikkatetmediya da ettiler ama
Cemileieek'indUnijr0NurcanCicioglu'nun
kim olduquna
yazmaya€esaret
edemediler...
yrllarrarasrnda
2003-2004
iclaleigek'inkayrnpederi
Fenerbahge
LionsKulubil'nd€
NurcanCiciodlu,
yaptr.
baskanhk
Halenaynrkul0biinasiloyesive demirticaretiyle
uqraSryor...
Fenerbahge
lionskuliibijnijndzellidi,Hilr ve KabulEdilmisMasonlarBiiyiik Locasrustadlaflnln,bu kulijpte
baskanlkyapmalanSart..diiniir0NurcanCiciodlu,
en buyijktistadrolmaya
YaniCemileigek'in
bundansonrakiddnemdemasonlann
aday...
Rum'dur,..
Fenerbahge
LlonsKulobii'niin
ilk ba'kanriseDimitriMihalAlanasofisimlibir Hristiyan
Atanasof'tansonrakibaskanise srileymanHalukSanverdir...5u an Hur ve kabul EdilmigMasoniarBLjyilk
LocasrListadrdrr,
YanittrmMasonlocalar,nrr
or bijyiikiistad....
2?1
DUnLjrl€
ilgilibu kadaraynntdansonrabununnedenbu kadardnemlioldugunabakalrm...
giinlerdeTijrkiye'dehararetlibir taru9mavardr...
eUnkilbu evliliqingereeklesti6i
yaprlmasr
ErmeniKonferansr'nrn
mahkemekaranyladurdurulmu9tu,.,
gereeklestirmek
Konferansr
ist€yenleridaha dncevatan hain' ilan edenCemlleieek,AdaletBakanrolarak,
yolunugdsteriyordu...
nasrlyaprlacadrnrn
mahkeme
karaflnaradmen,konferansrn
bir
dedigiklikte,
acabadUniirNurcanCicioqlu'nun
CemilCieek'te
meydanagelenbu yuzseksenderecelik
etk'siolabilirmiydi?..
inanrnlam bu sorununcevabrnr
ararken,cemileiEek,hi! grjndemde
olmayanbir toplanhdilzenleyerek
yenidenJst srralanna
Tijrkiyegiindeminin
trrmandr.,,
geeti.,.
kartrsrna
TerdrleM0cadele
YasaTasarsfnranlatmakieinkameralar
yer allyordu..
zor durumasokacakdtlzenlem€ler
Ancakyasada,hempartisinihemde inananinsanlan
yenidengiindemegeldi...
iddialarr
BununiizerineCemilgiEek'in
CumhurbaSkanlrdr'na
adayolacadr
destekaldrdrise9imdilik
bilinmiyor...
eieek'inkimlerden
Ankarakulislerinde
cevabrnr
arayanasrlsoruiseSul
-Cemilgieek'in-Ermeni
deyip,ardrnd6nda 'l4AHKEf'lE
konferansrna
dnce'VATANAiHANETTOPLANTISI'
LionsKulibii
yolunugdstermesinde
diintirii Fenerbahce
ToPLANTINASILYAPILIR'rn
KAMRINARAGMEN
eskiBaSkanr
Nur€anCicioolu
nun etkisjvar mr yok rnu?..
destegivar ml?..
Yada Cemilqifek'incumhurbagkanr
aday||irna
diin rUve grubunun
gbreceoir...
Bu sorulanncevabrnr
da yasayardk
DE6ERII MiSAFIRLER
Misafirliginizbu salonda
Sizleremisafirlerdiye hitap ettiBimigin beni bagr$layurz.
bizim tertipledigimiz bu miitevazl toplanhyr $ereflendirmenizden
kaynaklanmamakta&r.Bu
salonda bu hareketde sizindirve siz sizin olanasahipgrkmakistedifiinizigin buradasrntz.
ve eler
Misafirlipinizkendiiilkenizdebu salondaolduBukadd bile ev sahibiolamamamzdan
yakrnda
biiyle devam ederse
belki de misahr bile olamayacalrmz ihtimalinden
kaynaklanrnaktadu.
qiinkii tu anda 62 vatanl zda misafir gibisiniz zaten. Biz bu misafirlipin farkmda
delildik. Biz dafilardadliirken,bu teslimiyetigoremiyorve duyarmyorduk.Sadeceteslim
olmamakigin iiltyor ve sakatkaLyorduk.Bunda gdrdiikki beyazbayraklatgoktangekilmig.
I;gal bir tek mermi atmayagerekkalmadanbaqlamrgve hata neredeyseson kalelerde
dii$mekiizere.Savaqashndabalq iqindeoldufumuzusandrlrmrz)'lllar boyuncaigten ige
devam etmi$ zihinlerde.Zihinler devqirilmiq,veya satn ahnmrg.Devgirilenzihinlerin
arahkszriyasetlerinde
iseiilke bir fiil iqgaledilmi;.
Oyleki quandabrrakrniqgalikabuletmeyiitgal altrndaylzdiyenlerebile komplocu
olarakyaklatan,gdziiniin dniinii gdrmektenaciz olan a'ii'ayol taif ed.enbu zibniyet
dev$ imle zihniyettir. Tam baglmsuhgu tarifini Gazihigbir tafirqmayamahalbrrakmayacak
"Tam ba{rmvzhk tlemek, kuskusuz siyasal, maliye,
Fkilde yapmrgh,demlttiki;
ekonomi, adalet, askerlik, kiiltiir.,. gibi her al nda tam ba{rmsuhk ve tam
dzgii iik demektir. B u saydftlanmm herhangi birinde ba$tmsrzhktun
yoksunluk, ulusun ve iilkenin gergek anlsmryla biitiin ba{tmsuh$mdan
yoksunlu{u demektir.n (Atutiirk, SitJ)lev,Cilt II, s. 458)
$,mdiegerGazi'ninbizegosterdigiyoluyiirilmeyedevamedeceksekbanabizim
ba!rmsrzlrStmtzrn
diyebilecek
olanvar mt?
hiEbiralantnazarargelmemi$tir
koyulanve bizim
Siyasalalandabadrmsrz
mryrzbiz?Yoldiye0nUmtize
1922'detagla,sopayla,
trrpanla,
kazmayla,
trrnaklaflmrzla
s6kerekattrgrmrz
boyune0mek,
mandaterligin
tezahUrii
olan
AB
muhipliginin
dayatmalaflna
hortlak
Ataturk'euzanandillerifikir 6zgurl0gii,kafamrzagegirilenguvalaverilecekcevabl
curetkar
muziknotasr,
$hriidelin,AndrewDuf'rnveyabilmemne kaflnaoflstnrn
tefkinleriile glkanlanyasalafluyumlasmasayarakmr siyasalolarakbagtmstztz
diyecegiz.
Malive ekonomik
alandabagrmsrzmryzbiz?Kigibagrnadiigenmilligelirin
5200$ ofduguiddialannrnortasrnda,sat an bankalanmtzr,
Redovansgelirikargrll0l
herturlumadenaramave i$letmehakkryabancr
firmalara
devredilen
topraklartmrzr,
pe9keggekilen
mayrnlardan
temizlenmesi
kargrlrgrnda
49 yrlhgrna
israillilere
hudutlanmrzr,
satrlmlg
devlet
neredeyse
45 milyardolanbulancaria910r,
igletmelerini,
263,7milyarYTL ig bor9ve 93,9mjlyarYTL dl9 borqolmakiizere
herfrrsatta
toplam357,63milyarYTL'yeulaganborcu,ll\4Fdayatmalannr,
kurumlar
vergisine
dog!rUlerek
monopolcll
sermayekartelini
birazdaharahatlatan
ragmen
%30'lan
40'lan
karSrhk,
seyrettigi
iddiaedilenenflasyona
tek rakamlarda
t
2:l
gelirvergilerini,
srrfvergiolsundiyeisim
bulanoranlarda
arttrnlan
ahksu vergilerini,
yaptrm
yok
anlamda
olduvergilerini sayarakmrekonomik
uydurularak
ahnanben
ba0rmsrzrz
diyecegiz.
Adaletve hukukalanrnda
balrmsrzmryEhiz?Bizta olayolduguzaman
girn
yakalanan
bu
sdylemigtik
amabizi
birterorist
dogruluyor
ancak,39,5yrlceza
verddimizo iki Astsvbayjmtzhalacezaevindeiken,sadeceben bir 9eyyapmadrm
"etkinpigmanlrk
yasasr"gergevesinde
demesini
kabulettigimiz
birter0risti
hemen
salrverirken,
hrrsrz,
u0ursuzu,
kapkaggryr,
terdristi
9a0dagve Avrupaiyasalaflmrz
geregiyakalayamryorken,
giripyargrnrn
kalbinikana
elinikolunuhersallayan
grkamamrgken
amatilm bunlararagmen
bogabiliyorken,
birfehriyeile bilehalabaga
elindenevininderhalalndrgrnryok sayaEk
ev kredisininbir taksidiniddeyemeyenin
mryargrmtz
bagrmsrz
diyeceoiz.
Askerialandatam baormsrz
mryrzbiz?El aleminugagrile uguptehdit
milli
savugturma
iddiasrnda
ikendostdilsmanayrrmasistemiigingebekaldrgrmrzr,
yer
sistemlerimiz
sanayimizi
hala
olugturamamrg
uydudan
bulma
silah
oldugumuzu,
yoksayarakmrAskerialanda
iginbilebagkadevletlerin
uydulaflnr
kullandrgrmrzr
bagrmsrzrz
diyecegiz.
yrldrrtumdunyaya
Ya kiiltur,kulturalanrnda
bagrmsrz
mryrzbiz?Binlerce
yagama[gkanlrklannr
kendi
kulturpompalayan,
temasettigihermedeniyetin
ve hattabuytik
anaokullanna
istikametinde
degigtiren
biz,yabancr
dil editiminin
gibibebeklerin
birdrnegi
ninnilerine
kadargirmesini,
diinyaharptarihinde
bulugmug
yaprlmasrn
r, her haliylemilliolmaktan
olmayanQanakkale'nin
callipolidiyebelgesel
yrlhkTUrk
grkanlmrg
yagambigiminin
binlerce
millie0itimi,bahdanithaledilmig
yok sayarakmr kUltlir
yerinisozrimonagagda$hk
kUlturUniin
olarakdoldurmasrnr
bagrmsrzrz
diyecegiz.
alanrnda
hutbelere
bileAB gataldillilerinin
Brrakrnrz
bUtUn
bunlancamilerimizde
okutulan
jle
jgbirlikgjlerj
ciiretkartelkinleri yerli
tarafjndanmildahaleedilmesiniyok s?yarakml
tambaormsrzrz
diyecegiz.
,2<c
iSTANBULcUMHURiYETBA$SAVcILtGI'NA
(5271SayrhYasanrn
25O.maddesi
ceregiYetkili)
DosyaNo: 2007/15i6Soru$urma.
BEYANDA BULTNAN
SANIK
MUDAFi
: OktayYILDIRIM.
(HalenTekirdagF tipi Cezaevinde
tutuklu)
r A \ . Y r l d r nC
mA V U S O V A L A
I -\ . Mu r a li \ A \
incirli d.Anta$apt.No:42l1
1.Bak1rk6y.ist
o2l2 5'713t12
TALEP OLUNAN HUSUS : iddianamenin
talafimlzatebliEihakkmda
AqIKLAMALAR
Sayrn Curhuriyet BaqsavcrLgrntanyukanda numarasr yazrh dosyasr ile
miivekkilimizOktayYILDIRIM hakkrndaytiriitiilmekteolan sorustumaneticesi,iddianame
diizenlendigi
takdirde,iddianamenin;
a) 5271 sayrll yasarun176. maddesinin3. f'rkrasruyanncasanlErnsavunmahakklnl
kullanmak
a) 5271 say r yasamn177. maddesiuyarmcasanft miivekkil lehine olan delilleri
toplamakve Mahkemesinesi.iresiigerisindesunulmasrarnacryla
T.C Uski.idar4.Noterligi'nin25.07.2006tarih ve 2006/30820
yevmiye numarasrile
vekil krlmmamnedeniyleyukarrdayazrh adresime
tebliginiarzve talepederim.
Saygrlarrmla
OktayYILDIRIM
Mtidafi
Av. YrldrnmQAVII$O
/)t
"o'
Nv
L iJ^r-^
aw^tr J4 i.\ A,. r*-,*-,
2,.c.= blV,V'f
?..swLU-
bJ^a^^4)
^ l.\.hJU'
fi-J$^.Let'tJ.-,-p'5'\-"2
TLF.Oal6 329 02 30 /5a1 95 3a
G€iI€L VEXALEI}HI1€
EDEiI,
e5,7.2006
I q l f q ! Y I L D I R I - t 4 e h . € tU ! l u I 9 7 I d o q u r l u
iEi. ol!91 - 6ablrk hdh.polelli sir.0/s qEXFTE\by
+:-4I!+01-14
iilil8oNiYE iSTANBUL
gLO
lLFr 0S0S
€7 91
o L n N . , : iSIANBULEARoSUAVUXATLARINDflN
Pv! YILDIRIH CAVlJSoVftLtBAktRHtvVD, :lA 0tS O?le
titinhul cad.Arifbev ig ierkezi 1.i0.je R.4 nflKIRt{ijyISTRNBIJL_
=e v t v e a J e y h r r o eg 9 , l s L . r v e v a a g r i . r c a k , b . n r n d eb r i \ i , l r 1 n t n l F y h v e
,- , . d c t r ,0 r n \ , " y a
d , . - ! L r r ! rn
r - r . , , : , , . rd a v B , e i L r . n r 3 k i F l e r r n d F n 4 o l r y r
rFkelielerinin, lleclislerinin.
O*r!.s vs |lijieqr€:slrriitin ve koFjayonlirlnrn her.
v P d e f . e c e s i n d €d a v a c r , d a v e i r v s i . i r i i n c i i
iahr: qtbi arfat, terik \re s,lretle
:i',tt:;l'liil';;;:"i#li:i:ti,t;ff,'i;:fft.t,rti,lll;::i"ll:i:';":;:ill
( vs t€belli.ilte tanrk,
bilil.kiti
qiisterreyetkaril
tar.;ftan qij-qter.itenleri
i h t a r . n a . ek e r r d e e : i n e
lr lnl p] ir:r.sl rl lntci rt !l "b ' r r u n, r e v a k e g r f y a p t r t ' n a y a i ;j h kt i sy as ti id € { l u n a n l s r ak i r g r i r k v e t . o € y € i a n d
ve icnai tedbir v€
y a r s r t a v , D { n r e r a y ,S a y l g t a yv e d i l e f d s vhlaeet i z l e r i
,I :i rl l' h: .,.n. : : t , i r iIirni d. "el "i it il e" dr r"
tdklbe !e qe}.€kii iglE.lrri
ysplrrtiya, ei,i|afaeya. tenyiri
rsrebeye, cluruirad$ v3reste tutL{tBa irt.ediicte b(}unneya
]r :nl l, "; ] ' r, lel r e y a
! ln. " 1etd" ei "cser kn r
d u . u t o r l a r . a k s t r i n s y E , d a v a y r k $ b , r I e v e r e d d e o a v e r : a nv e
:i]!in fersqRia! feraqatl daveyt t<af,rie, karir taraf:r
and ier€ ir:,trii1nr kabul
'snde hiken 6iizl€5resi yapreia
h,rctr kalcjl;traya srtn olsayi: karSt tnraft
irrra
,, ,F"nrlarpnrn iadeerni i6tereye, HiJXH0LAN
$ E y i n t . U n A n ,n f r i U X A B Z FS U L HV E
{, vpreqet r lailnr Crkartnadd, hakifiin reddini iiti
ey€, hakidlet.e kaF;! ta?fiihat
I aqiava,davanrntaxarrnr tslah irtF[inde bulunraya,
Adina lonkcrcato tet<tit
r;tirake,. ihdrele..e qirne.{e, it.nrinat yatlrds!a! qchdeEe"
"/ 1
: -?: .r :r" :t,F: :sl r: ,r 1r : i F
l l tar a E d ! A $ u k d t
L u t . n a y a , i L d r o 6 .n i l t r e y r n r n r i at u t r l n u s y a , b i F t i k t j e v € y a
lyt"rr
- h a g k a l { r t n r d a t e v k i l ! t e S F i k v e a ! 1 € a e ; , r u nv e y s t k i l i
otFsk Li?Efe
l l o l R I l l C A U U $ O V A'L I n u v e k i l t a y . n e r t r x ,
= ,Tq , qEfQIYILDIRII
, t 2
4:"=-e=-'-<B! vekal€tne[e altlndaki jrr;{rrn ib}.rr !!tiEi
fot,.niylt
l nerl'€: niifus ida'esind.n vei'rI6e a6, or, rll{le
iaritr ve 3bsg ki_vrt !,e To7 a?841o
Iolu ve 1i345€0549,r TC.kiItik
nolu nijf|.l!(na !iir! Fi"?ul",.l&iti,
ntu", Rdpriibagr
rilt, 00017 aile srl.: v€ 0oll srra oolrFtnda $Lif!,js kiyrtl,
;
(
l
xnaD Mph|et j.le
, o!]u Ela?rU a6.09.197I douurl,,r
0kIA\ ytLDIRIXI a aii olup dair.edd€huzururda
nr altlurnr
yiRl,ltSEg TEMHUZtxlBlNnLrr S*t,
onaylarrr.
aii. Z. aOos
iJSI(ijDOR 4, NOTERi
NESRiN tEt{At(Lt06LtJ
.3il.n
7,_
t,
L"/J"i")'-< sy''th ;tl'J''qi'-"
-1j-L t,e,tJr -Q--, "t
2'tK
i l,rl ; iJ* t L:/s,/"','Jl
\lL0i at'"2^t
/'
tt
t
---?
\
n
z
l- ,0'^ lt
/
t
t ? , t / * " //,,
/)'
l - . 1
t:r1?
D/c
1
l,'/n
, /
t16
n
,',^"(/r"S''
1
t .t L 4 / 2
V 1.
_/:7
'"r\-\,
'2<==-=
t1 ,lttOlQt""'t
'rl
t
b+,LW ,6.,h'll i[,-oQ- \ s t, ltla I
{trr,. D"'-i -t*
, /,t
L^'^^''o
f;rr
l.{rr"r
D L t 6t 2 1 ) z t^3
mth-".tr0.,^',1-[-"1
.D
$.^0,,\
q.,.-^.\.1r,.."h. L''al^\c
\\qi\,
l"Ilx,r
o5l;
o/Lt6
s-- L /So 7{/l-
u "<'o ^'\<
.L\q
/ )S T
3 S? "
Llgg 0 9 uf
4.(.' q ia r
4d,
2:t7
T.C.
isTANBUL
to..l,crncnzl lunxnunsi
ir-cccinevl-il
MADDESi
(cMK.250.
lr,qDr soRcu zAPrI
:2007167
SORGUNO
SORUSTURMA NO t2007| | 536
neriu
xlrip
30033
: AHMETcirr'ELEK
: ctiLDENKARA9ELiK95s40
Silahfi Terijr O.giltiio" Uy" Olrna, Tehtikeli Maddeleri- Izm*.iolrak
ALI YIGIT ve
Bulurdurma v€ya El Deliptirme suqundaniiipheliter MEHMET DEYIITA;:
zso maddesi Ile Gbrevli) Hazrllk
vff-ofnffrf ha:khnda istanuut- [cvx
offnv
gilroro'nrn 161061200'7
tadh ve 2007/1536 soruttlrma sa)' 1 yaz anyla-birlikte piiphctiler
karal
"r*"t hakknligimize giinderilerek' sorgulanmnvapllarak' tuhrklanrnalatlna
-"tt"tr"
kimlikl€rillirt
loerifrn""it f"p edilmi; ilmakla, Fiiphelilersorcu odaslndahuzuraallnarak
iespitinegeqildi
syT*"-1,"-41T:JYl1*:
oglqo4l011e94
grirunr,i : Ar,iYidir. gevtiveGiiliizar
oilJp"-.
kavrtlr
olup.halen
q"tl'l Ylhl|1l,Sl
Ll-l.z Vah.nitusuna
ev]i' I gocuklu [email protected]
orurur;;i.. t;::5,2 [in't *li'e ist ntut adresrnde
giire
mezunu, taksici, 1000 YTL ayltk geliri olduEunubeyan eder' beyamna
sablkastz.
s0pnnr-i : MEHMETnr,nnirug, Ziva ve Fahnaoglu 14110/1973
9f -qtqTY'
M'lD'
Trabzon,Of, YukanklFlaclkMah niifusunakayrlh olup' balm lsl*lal
evli' 2 locuklu'
Mihraq Sok.No.14D.10 limrani.ve/istanbuladrcsinde.oturur'
lise Z'ien terk, ticaretle ufraprr' 4000 YTL ayLk geliri olduluuu beyan eder'
beYanrnagiie sablkastz.
Sipffnf,i
Elaztgdo[umlu'
: OKTAY YILDIRIM, Mehmetve Safiyeo!lu, 28/09/1971.
qarnll Mah'
halen
niifusuna.kaytth olup'
nt o.-, Of*, fiipriiLUar rfAyil
'Umraniye/
istanbul adr€sind€ohlrur' evli' 2
Bole[i 6ibsi D/8 Cekmekby
giivenlikJid(etindeyiinetici
Qocuklqiiniversttemezunu,emekli atisubayue
g6re
otarak gahqt, 1000 YTL ayhk getiri oldu[uou beyao €d€r' beyanma
sabrkasz'
Aqtklanansuglarabakmakla
Fiiphelilerlakktnda(CMK 250 MaddeGereffnce
iize eine atrlt su<;
vettili) istanbut'C,gagsavcdtlrnoagdnderilenhazdlk €vrak! Fiiphelilerin
autat aak, sorgulanmntespitineg€qildi'
yiCif'" cVf
t4'l ve lgl/c maddesindekimiidafii seQme
$iipheli ALi
veya
lrakkrnrn bulun<tulu, onun hukuki yardnmndan yarulanacalr' - miidafiin ifade
bir mndafi1$9::*t:
"-g*t"a" i" i'"iri"*agr, urndanisei.Jetay*mdaolmadrlrv-e.
lususe.n'viiklenensuq
i"y?J*-"riT*a1A tutJiii" t"nAitin.'-iidafii gdrevlendirilecegi
icin somul
*"2 *"- ;;yJ.l;d"4\^^A
kanunihak-krolduFr' siiphed? kurnrlmasr
bulunrnamasrnrn
.il0-:34
I
t tA
nedenleriniortadan
delillerin toptanmasqristeyebileceff ve kendisi aleyhine var olan.tiiphe
tutt.Inut u. t"t i"" "lan hususlanileri siirmekotanalmrn bulundulu hatrlatlldl'
Haklarrmii!,'rendi!'inisavunmastflyapacaErubildirdi
Siioheli midafii Av.MehmetSamiSelgukgeldi, yerine almdl'
3rjpmli .lr-i nicir soncu vn slvwlt-lsrxnl
'
olaa Mehmet
Mehmet Demfuta! benim daytm olur' Oktay Yrldrrrmrda da1am.
uj^::|11
d.-irtup .ru.,L.i ile tamnm,dktayYrltlrtmr dayrmMehmetDemifiattill:t1L1
bir
zamanda
1
zoo+vt' t'tuv'' avlanarasrnda vrll*
#;il;;;;;-'u*iooJ'*
rinranivedebulunandaylmMehmetDemirta5mLPGistasyonunday*a
mabblilnihde
giderdi'2004vrl Mavrsavmdaaskereginim'
t*.uigelir
;;ffi;.;"0,";tttd,'iiu-'lu*vu
geldim' asker diiniipii
iooi r'rit "fi- "v, ba;lanndaaskerdent.ili' olaum, tehar istanbul a
Murat Yilitin yanna
davlln mehmelDemrrtatlr yamnagllInealimlJmraniyedebulunan abim
oto
oto.nnuy .it .t-a. ramir diiLka$ vardr, onun vald'ml ile avm sitede
;;il;;;;;*"
rpyernregirdim, fah;fim daha sonramaddi durumum iyi. olmadrlmdan
il"i;;'y"!1"-"
'isanabir manav diikka aqayrm"qeqi bende kabul
iri"y a.iti fta"fttti"t p"-i.ta bana
Demitas
iverine limraniye Mithatpa;a caddesi iierinde iizdalrm Mehmet
irii*
;iii;
manavm nemen
kendisine agmp oldulu manav diiltkannda ben qaltpmaya baFladrm
zaien
evlifm' ailanle
sontabu eve ben g€gtim'ben
a"y- ot *y-ordu, ta!1nd1ktan
*tl"ta"
gidodi, dayln Mehmet
Sirtitte tu evaeoturaum , dayrm bazenailesiyle bi;iktc e;ime gelir
Oktay
O-"t Oktty Vrlirnm ile telefon ite gbriisiiLrlerdi' dayun konugurken
n","G
gahlm$ oldugumve
ilArror1 it" fooosauB*" hissedetdimanlatdrm,zaienOhay Y drmda
ara slra
d"-ma ait olan mariv dikkanrnagelir giderdiotururdubazm bu nedenle-lanlrdlm'
yanrnaaMahmul oziirt lsminaeastsubayoldulunu bildiElimki;ide ara
ok*;;ld;;
ederletdi'konuFurlardr'
soa ietir siaerdi,bu 5ahslardaymdaoldugu haldebirlikte sohber
duvdum' genellikleben vanlanna
t''ul.u'au ko-nuptukJannr
# r".;;,i;; il';;i'viiiiy"
yanlnr
t"ttlmatanm kesiyorlardr,Kuvayi Milliyeden bahs€ttikleriqdedevler
giligi- "t-bazen
konuimalannda
bir iireiit olduiunudevletinq*arlannt korudulunuben Fhsenonlano
il;?#tiilt""r".o"..
ile
istedisiinkiikendisi
malsahibif,enimevdenqrkmamr
olmadl bunun
bir
".r" fr"^fa" gfiyu Oenken&sinin giiziiLnebiber gazr srkmrFrmki_6yle ley
bu nedenlegatrdaeve aitti'
iiro-loJ"o ""i"n q,kh-, ev boFtu,sdz konusu elvtek kath evdi'
herhangibir ley
i* "ua" oturaog"- siire ige.sindebir kez qahya Ektrm, ilk iince..qahda
kardepim var onlarla
si;rmedim, ben sdz konusuevcte arnem baium hanlmrm ve kiigi1k
obim ayn evde orrmnakradf, ben gahya g*h$mda h€rhangibn tey
iiriiti"-.i""""t""-,
q&lp kazmaar-a&m'daha sonra
bulamadrmartada tuirq" uadt bahqeyikazmakiqio eatrya
sandlga
tezgah yapmak itin qattdu lahta aramrp, tahtalarla ulrasuken
;;;;;;;"".
el bombalan ve
.usttu-$, siyut pog"-tiqersindebir "uod,k bol'oop ve agmrSiqersindeEepitli
sivahkutu oldulunu siivledi,byul ,nzerinlh3r ikimiz birlilte
dr.ir--u
i;ffi:'d;
iizerindesanbir kalrt vardr'kaErtta1997dry€
i]t,p u"t"i', sandrlragtrlrmizdabornbalarin
apagrindik' en yakt
"IJ l"i-*ioi uraip baftlrmrzd^ bombalangiinliii<,tekratkapattrk'
dota]'rdaytmdadahaiin-cebu evdeoturmu5olmasrsebebiylebirden
davlmrebrdiiEiimden
ti*J uil'.raug."" ve ne olduEunusomadangafivagrJapdiizelttim
#;il;il;,;
herhangibir tepki vermedi'bil kaq giir -sonradayrm Mehmet
o e-snada
il;,'t;tn
"sengatryrAiio"ttltt"n neyerasiladrn"diye sordu'.bendeouahiq birpye
a".itt"l g.f"""f.
tTdtk
-]l'^"tT:jl
r*rlu-ni6r-t siiyledim,oda banaEatrdaoktay.Ytldrnrn'a"tt,bit
G;,.d" ;il;l;.
belavl.
qire,
t*a;ia"bat,rDtzn""r^" uit*v otauBu
:c:9*1"^l^*51;
ewel yanr
'ququ-t,ytldayrm Meumet bana iqinde patla'Tcr malzemelerbulunan sandrgr,tir
ie,igerslll"-trll
banasiiyledi..benim.sandrk
Oi iein"--"4t .,t* anc"t<oyaulutru
:I":
gi
herhangibir alakamyok,babamkiiye Trabzo1ta
malzemeleri giirmekten rahatsu olduEunu sbyledi terdr olaylannn -arttrlrnt iizellikle
Trabzondakio'laylankastederekbu nedenleyetkili yerlere haber verecelini siiyledi ancak
benk€ndisinebijile bir durumdabagrmrn belayagirecelini siiyledim, 10 giin sora babama
telefon aqtrn gerekli yerlere habervermesini sbyledim, oda getekli yerlere.haber vermistlr'
s6z konusu ih'b-du ituUr- il jandarmakomutanhgr 156 hattan arayankigide babamdrr'
tutuksuzyargtlanmakistiyorum dedi'
diyeceklerimbudan ibaxettirsuqsuzurrr,
konusu bornbalafln
$iipheli miidafiinden soruldu: Miiveklilim daha siiz
e ilgive
mirv€kkilin
iincekoyrldugu dosyakapsamrnrianbollidirbulundu!.,ueve gegmeden
-miivekkilimin
babasr miivekkilimin siizii iizerine ilgili yerlere ihbarda
alak.sr joktrrr
bulunmu;tur, direk olarak ihbardabulunmamasmrnsebebikorkmu; olmasndan&r' tutuksuz
gerektirecek
yargrt*;*-,
, ilgili yerlele bilgi verihnemesi hususu ile tutuklanmasr
suqlardandelildir dedi.
maddesindekimiidafii
$npheti MEHMET DEMinfeg'a Cl'lf. 147 ve l9l/c
s€gmehakkrmn'bulundugu,onun hu.lcukiyardrmrnd:rnyal-arlanaca$t'miidaliin ifade veyt
sorgrsurda hazf bulunacilr, miidafii seqecekdufl.$da olmadrlr v-ebir miidafii yardtmmdat
fayLfanmat istediEi takd;de kendisinemiidafii giirevlendirileceli hususlan, yii{'lenen suq
hakkrndaagrklamaJabulunmamasrmnkanunihakkr otduln, piiphedenlcrtulmasr iqn somut
ilelillerin toplarmasrn isteyebileceEive kendisi aleyhinevar olan Piiphenedenledd ortadao
kaidrmak ve lehineolan hususlanileri siirmek olanalrmn bululdugu hanrlatrldiHaklanm iilrendigini salunrnasrmyapaca[tmbildirdi'
$ipheli rniidafii Av Yusuf Colak geldi, yeriae almdr'
sitpgnr-iuBltMrt onMint-l$ soncu rt slvuNulslmr'l '
Ben C.savctltgmda ifade verdim o ifadem dofoudur' yakalananbomba ve
pattayrcrmadJebrle benim ilgi ve alakam yoktur, Oktay Yrldrmr-berim GaziantepKiliste
belr
askiik yaptptrm o diinenler-benim komutammdt,1995yhnda askerdedterhis oldum'
ticari
askerlikteniinceticad taksi pofo ii[ii yaphm. r]bndiil'ten sodrabelirli bir diinemtelo:ar
yaptm
raksi pofdrlii!0 yaphm dahNsonraiicarete arrldnl ktsa bir site yftama yaglamaiFi
askerden
daha sora b-'irt. atdrm nakliye iFlerine bailadm, daha sonraAli YiEit kendisine
"hen askerden
Yilitinettim,
Ali
yardm
geldikten sonrabir manav diikkant a9h bendeona
itz dayrm Mehmet i)emirtat sana bir manav dil{&am.aqalm" dediEi ve
!"iait,t"o.o*u
i."ai*ioi"a" tuUt f ettili aanasonraVelmet Demirtafin dirkkammanavdiitkanr ketrdisine
yardrmct
ogitE* "" Ali YiEitinie orada EalFnfu hussuslansoruldu: Ben sadeceAli Yigite
oiOrio, aiitt* ona aitti, benim manav dii{<kam ile ilgi ve alakam yoktur, bazen orda
ilgi
tutu"utau-, beuAli Yigitin beyanlatm kabul etmiyorum, sirylemipoldulu beyanlanyla
ve alakam yoktur, hat(iamryorum amaNi Yipit benim yelenimdir- bclki-evine orurmaya
uif"""t grt-il,i-dit, manav diikkanmrn arkasrndabulwran yani el bombaian ve diler
pailaycr"madielerin
bulundulu evrle ben 2-3 y oturdum, manav diikkaflm Ali aamadan
'6nce'oturdum,
3 yada 4 yd oturdum,evde kayrnpederiminkaynpederinindi' kaynpederimn
ni*r go.uhlun,rrkuyopideri olan MustafaAsnn Tokanln evi idi, bengtllrktan sonraev bo;
kaldr, evde i5 yednir ihiiude ve yaknmda olmasr sebebiyleoraya Ali girdi oturdu' Ali
igerisinde annesive babasrdaTrabzondaugetdiklerinde kaltyortatdr' Ali
ot*iodrr .Ui*
qatya qrkhm bir pey g6remedimdaha sonra babam,ra]!F-al44ak i91n gtldt
Vigi in-'t*
saittrk ve igerisindekibuldu bu hususuanlamasliqin yada sand*t"n bdhietfntsi &in mehmet'
bahseDIedil-4 gnii sonr" sandktal gelo9k kerdisi,bahsetti
e soyledim.oda bigbirpeyden
bsususlano!g& soruldu:O beyanlankabuleonryorumAli nin babastile;amrz bozuKnrf'
2:/ q
ilgi ve
bu nedenlebu tekilde ifade veimektedir, benim kesillikle o sandtkve iqindekilerle
giret
belaya
gelirse-baprmz
ututun yott* "" niyede onlar oktayndf onlann baptnabirpey
bilim
Jty" ti. s"v .Ovf"*"iim, suglamayr{abul etmiyorum benim Kuvayi milliye hakkrnda
ben
ancakslradan.konu5malar.yapryordum'
vJr.* titior.ily vtrdrrmla arasuakonupurdum
ersek hastanesl
iertr;s olauktan son.a Oktay astsubayaadr€s lermedim tesadiifen siyami
kabul
karFdathk giiriittilk ondan sorraila gi;riipmeye bapladrk' suqlamale
iJi".i"a"
efniyormu, serbestbrak maml talep ediyorurndedi'
aynenkatrhyomm
$iipheli rnidafiinden soruldu: Miivekkilimin savu nalaflna
bulundulu yer
suqla ilgi ve ulak"sr yoLtw miivekkilim sabit ikamet sahibidir bombalann
benim
g"L tJnaoaw, evir gatrsmdabulunmuftur, olduki miivekkilim .bana.da Ftl
bu
olsaydr
ir" ruhsath silahr ile birlikte olay yerine gitti, Fayetolayla ilgisi
iO.i*Ji"""talepediyorumdedi
pekildedawanmazdl,tutuksuzyargrlanmasmr
191/c maddesindekimiidafii
$iipheli OKTAY YILDIRM'a CMK 147 ve
ifade veya
segmehakkrmn'bulundulu, onun hukuki yardrmurdanyara anacagr'miidafiin
ftrtt Uf*uc-agr, Qriidafii seq.cekduumda llmadgr ve bir miidafii yardrmrndan
."ig*".a"
ist€diEi takdi;de kendisinemiidafii gijrevlendirileceEihususlan' yiiklenen suQ
i"Viri--"t
iqrn somur
hakkrndaugrklarnuJabulunmanasmrnkanunihakkr oldugu' piiphedenkutulmasr
ortadan
nedederini
a"iitt"rio toptur,-*rrn isteyebilec€Eivc k€rldisi aleyhinevar olan iiiphe
u" t"ftit " olan hususlaniieri siitmek olanalrmn bulundu[u hatrlatldr'
tlar.-ut
Haklamr iilrendilini saurnmasrntyapacalll bildirdi'
Unal
SiiDheli miidafii Av.Almet Lilger, Av.Y dnm Qa\uloball Av Mulat
yerine alnd ar'
geldiler,
-
sripnrli orrlv vl,onrlt
soncu vn slvuNu'lsnn'n '
y
Ben hig bir 6rgriteiiye degiljm brgiit iyestde degrlim 199-4-1997 lamda
Kiliste astsubaydmastsubayLkgiirevim srrasnda MehmetDemirtal isimli huzurdaki iahls
g&e 2003 yrlr]dda
benim askerimii, daha sonra Mehmet Demiital terhis oldu, tahminilne
kaplsrnm
tesadii'fenSiyanti Ersek hastanesinekan vermeye giderken iinifomlahydml' .tam
etti'
devam
iiniinde Mehmet DemirtaFbeni ta dl sesl€ndi,bunun iizerine giiriipmelerimiz
vardr,oraya
benimLPG li bir aracrmvardt Mehmet demirt4srnda iimraniyedeLPG isiasyonu
diikkam
rnanav
de
gia"r'ii-, gi*gt-e" gaykahve igerdim, LPG istasyorununuzalrda bir
DemiGrn ve aklabalannn olabilir, orayada ahpvedpegiderdim, orayada
iu.ar, v"i-"i
."lU* ederdim,manavagidip geldiA'imsii'reiqersindehuzurdaki samklardanAli
giA*li*
giirmibde ol;bilirim hahrlarnryorunancakorada-yalh bir adan vardr
frlr n9't*t"t-"diMehmet
iui"o l,l"t]ro"t O"-i.t ltn it terinde bir qok kipi olurdu,Mahmut oztiirk denenkiFi
oda tammrF
Demirtatrn askerim oldu[u donemaeoda Kiliste astsubaydrMehmet D€mirtall
ilzel olarak
ancak
MehmJ dernirta;to diikkamnda karprlaSmt5olabiliriz'
"fJUifi.,'""*f"
yapaflm
uuptu y"ta" bulupup olaya ginnip deE'iliz,bm yaztlar.yazanm' geFitli.eleFtiriler
Milliye
ordada-birsohbetimizolmwtur, bir siirti konu hakknda konu|lnuF olabiliriz, Kuvayi
demek
Jemeli altrnda pu giinlerde muhtemelenonaylammpb1 denpk v-ar-Sbz konusu
taflldm
Qok
ta-arieo -qtatilt9ii'1ii'Liizerinedir, Muzaffer Tekinide Mahmut Oztil'rk sayesinde
beylik
ait
bana
silah
yakalanan
evimde
saygr duydu[um'qok sevdilim bir insandr,
diEer
tut.ln"o-atr.-r,rt totlt silahmdr, ilk o andaruhsatrmrbulamadrmdahasonrabulundu'
hediyedir' o
bulunan btgak ve kasatua , kama siis amacrylasergiledigimeiyalardir,fl€pside
ktll"l
esnadaaramasrssInda onlarla birlikte oklar, blqak v€ yaylarda..llardl.tl"
11ot:111
i''"^'*
J"-.*.t"
:;'Yffi,";;;"ii'*t',",'tr.
2t-,1
yer alanoz
Revna DroiesimiidiuliiliiLnde ele gegirilen evrak qantasrigersindedbkiirtranlarda
daha
ut iem"ge ulydolrna tulebindebulunankipilere aittir' Silah iizerine
-"-J*lt'."J.tfr.J
rebelirli
1-lP anlalldr onlardanolmadrgrmrzr
:il li4#i";;"i k;y"p y"riin "iit*tu.*
yerinde
yin€
is
iiye yapmak isi; bu iizgeqmiFleri aldrm',
tliizeydeti tipileri aoo"!i*ir"
World belgesi
vaorlan aramadaelde edilen Kingston malka drik iginde yaprlan incelemede
halen yazryr
indirdim'
I-oUierg*"too.doc isimli ietgeyi intemettenokumakamac$a
ffi"
bu nedenlebeni tanlyan
"'f.o-"Ot-, ti,il" belgelersiirekli tarifrma giinderilir' ben yazanm
maliil[ otarak emekli
tiiii* lr"l r" giindeirler, teriirle rniicadei-ede86rev yaphm, har?
.
qok incitti ve rahatsc
beni
bulunulmasr
itamrnda
yiinelik
tedir
suqu
pahirma
t
"r,
oiao-,
teriir suQuvlakar'sl
"aiy- rt"v"i- o.y-"a iilkemin biitiinlngii igin giirev y"ft':'
|byl" garrh.€vin
Qatrsmda
iilmeyi tercih ede.iml monu" a'kasrndabir.kath
;;;.
;;i;;k#
alakam
ve
ilgi
de-gildir
Uui*un-s*d& igersindeki bombave patlayrcl maddeler bana ait
oldubrrru bilrlrem Ali yigitin bu konudaki
voti*, ,4, tono* "roegidip gelmezd#, kime ait
beyanlanrukabul etmiyorun dedi.
Miivekkitimin,mekam ile ilgili
$iipheli miidafri Av.Ahmet tilgcrden sonrldr'r:
yoktur' Ali Yilitin dulumuna
ne fiziki nedete-lmikbir bilgi yoktur, bu olayla ilgi ve alakasi
'as
miilkiyet nedenivle gatl;ma
et vi6it it""i,'i"trn.i D.mirt+ arastndam
;;y;;;;,
ve- daha sonra da arkadagrolarak okay Yrldrtna suq atrlnaktadr'
M;fu"
;;t;,
gilsterrnez'ikinci husus
miivekkilimin Ferit izlerinde gkan parmakizide bu mallada ilgisini
iitiirii iizellikle
mii.vekkilimin asker otugu, siyasaliktidar ile askeringatrpmasr,olaylanndan
ilgilendirmek
ile
savcrsr
miivekkilim iizerine y*rlmak 1stenmesi,hatta DanFtay olayryla
yargrlanmasrnl
baglanir kumlmak istenmekte<lir,bu bir tezgahhr, tutuksuz
i.il"-"f.a"at,
tatepediyorumdedi.
Ali Yigitin beyanlannt kabul
$iipheli miidafri Av.Murat inandan sonrldu:
miivekLilimiz zaiar
etmiyoru ati ylit ile Mehmte Demirtaprnaileler arasrndakihuslmetten
hatta bu
g"iti"ro"ii., eii Vigit bir bugukyrl iince patlayrcrlannbulunduguevde oturmu;tur'
ihbarda
dayir Mehmetebemirraia bahsetLnilbuna -ragmen.herhangi bir
ill"d-d""
tutuksuz
mivekkilimin
zaln ifadelerinde kendisi ile geliiir hatdedir'
ioiiri-u.rs*
yargrlanmasmltalep ediyorun dedisoruldu: Ben iki meslekta6rmrn
$iiLphelimiidafii Av.Yrldrnm QavuSobahdan
konusu bombalar ilzerinde
salrnmalanna almell kat lyorum, mirvekliilinin sadece siiz
yanh!,anla'rldl tek bir
iulunun peffnf bn ban<tmyaprptrncrbiiliimiinde parmka izi 9 omp,
bulunan suQ
i"*U^ i., iiaerinde periiin yaprpkantarafinda patmak izi bulunm;u.diler
teniptir, iftirad',
matzemeterilrzednaemiivekki]Ge ait pamak irf bolut uma-ptt,t, bu bir
nedenl€rine geli[ce
bu parmak izinin kul'vetli sug olptu sayrlamaz,dlger tutuklama
sabit ikamet
miivekkilimin yapadrg yerler, selam verdigi insanlar belli bagh insanlardt'
benim
devamla
verilmesin'
sahibidir, adli tedbirler uygulansrnancak trinrkla"mastnakarar
byle degildir dtpanda
pkanad siryledi[i bornbaiizerin" yap,ponltnrpbir Perir-.anlaplmaktadu
pamuk izi
miivekkilimin
Lulunun "rnbat"i kagrdma yap$hnlm$ bir ba iizerinde
bulunmustur'bunlartehdittf,d$andangetirilipkonulmupfur,delildegildir,unrksw
yarg anmasrmtalep ediyorumdediEvrak incelendi.
cEREdiptisdNdLDii
Siioheliler MEHMET DEMIRTAS, ALI
vrcir .'0"
'.,if.i
iizerlerine yii&lenen Silahh Tsrijr Orgntiine Uye Olm4 Tehlikeli Maddeleri izinsiz Olarak
Bulunduna veya El Deliptirme suqunuipledikleri hususundakuwetli giiphelerin varLlrm
g6steren olgulanl bulunmasr, iverlerine at l sugrm CMK nun 100/3 maddede yazllan
iuglanian bulunmasrgiiziitiilie almank CMK.nun 100 ve 101 maddesigerelince ayn ayrr
TUTUKLANMALARINA,
Haklanndayeterikadartutuklamanriizekkeresitanzimine"
istedikleri bir
. CMK 107 maddesi uyannca fiiphelilerin tuhrkland&lanfln
yakmlannaIstanbulC.BaSsavcthlmcahabervedlnesin€,
TuhrHarna karauntn igerilinin piipheli ve rniidafiisine siizlii
bildirilmesine (rildirildi), ayflcabit iimelinin yazrh olarakkendileriheverilmesina.
olarak
ltfuna iadesine,itiazr kabil olmak
ErTakrntarnamlanmakiizere ist. C.Ba5savcr
iizere karar verildi, tutanak hazf bulunanlara okundu, hep birtikte ihza altna ahndl'
1610612007
giipheliMehmetDerninap
FiipheliAliYigit
Av.Yrldinm Ca!r.$o
221
T.C.
isuNnur,
cuugunivrr nlgs,lvctlrcr
(CMK.nm 250.Maddesiyle
Yetkili Biiliimii)
SorutaurnraBiirosu
Soruiturma No | 200711536
| 6106t2007
rsrlNnul to.ncrn cnz,ttuuxtunsi
nrieerqiHarivr-iciNr
Apaftda kimlik bilgileri ve suqlanyazll bulunangiiphelilerin ilgili sevkrnaddeleri
uyannca,
Suqunvaslf ve mahiyeti,mevcutdelil durumu,suqadair yasadayazlh cezarun
haddi dilikate almaraktutuklanmasma,
Evmklnikmali iqin iadesine
Kararverilmesikamuadmatalepve evraktevdiiolunur.
34460
lstanbulCumhuriyetSavclsl
SoruFturma
ewakl ile birliktemevoutlugiinderilmiF
olup,sorgusumrn
yaprlarakCMK 100.
ga;re
md.ye
tutuklanmasr
talepedilen$iiphelinin/piiphelilerin
kimlik ve suqbilgileri;
1. MEHMET DEMIRTA$
ZIYA ve FATMA'denolma
14/10/1973
doEumlu.
Su9
: Silahl TeritrOrgiitiineUyeOlrna"Tehlikeli
Maddele lzinsizOlarak
Bulundurmaveya El Deliptinne
2- ALI YIGIT
)j1vKl ve uuLUZAKcen
otma
04/07l1984dogumlu.
suq
: Silahh Teri5rOrgiitiine Uye Olma,Tehlikeli MaddelerilzinsizOlarak
Bulundurma
veyaEl DeEi;time
3- OKTAY YILDIRIM
MEHMET ve SAFiYE den olma
28/09/1971dogumlu.
sug
: SilahhTeriirOrgitirneUyeOlma,Tehlikeli
MaddelerilzinsizOlarak
Bulundurma
veyaEl DeEiitirme
ADALET€AKAT.ILIGI
BA$KANLTGI
;.^ | ,J ADLiTrPKURUMU
irertezGrupBa$kanlrgr/9ube
Mudtirl0git
,...fiY.nI.!,!.,.........,..
ADLIRAPOB
109J"
2
Salfa I
, a,'\- 9
Raporno :.......1..1..1....{
napo,
turiti ,../1.r..4.r.29s21aapor
saati,........fpY..3......
KoMUTANLT0T'NA
/ BAgKoMisERLi6iNE
/ JANDARMA
c. sAvcrLtGl'NA
illuayeneEsnashda:
I - Sessizve rahatbir ortam
2- Muayen€
srrasrnda
:
i
3- Hastaile s{izelkooperasyon
4' Haslanrn
nedeni
Sikayet
5- Muayene
E Sadlaramadr
E'sadlandr
gHekim ve hastayalnrzdr
katrldl
/ gorevjileri
muayeneye
ll Sadlrkgdrevlisi
(Nedeni:-.,.............................................--..-.-)
katrldr
Il Polismuayeneye
(Nedeni:...............................................i
muayeneye
kalrldr
E Jandarma
gsadlandr
E Sadlanamadr
D Kaza
Ll rnnnargrnirmr
tiil
E MDessir
ihlali
E insanhaldannrn
C;nselsaldrl
n
€Giysileri tamamengrkadla'akyapldl
yapr{dr
n Giysiledkrsmehgrkartrtarak
lzin
Hasla
vernedi
n
n Gerekgitrulmedi
fl GiysiledErkarltmadl
I Hastaizinvermedi
D Gerekg6rijlmedi
aaytntarihi:......
......1....L
.-(.... .1Dp
otayrnsaati:...........1-.
Ofayrh6ykils0 (Oal/r o/./9€ekli ile ibili iddialathaslanh kendl itadesiile yazlacakl[) :
drr'-l--
J;x-/-,t/-"'-'t'-'tr;
au'!'- p^y'L-7,'u
Hastanrngikayetl folay sonas oluganliziksel ve ruhsalsikayeUethastan'nkendiifadesi e yaz'laca6tt) :
/L^j*'-\.'-v&'*
{J
Not i Raporii! (3) sayfadtr./ IMZA :
"/''''"-A
l.
nipo.no' l1t1
t-)
tu5Lz
HasraAdlsoyad,: .......A ):
1.):;l:
Adli Rapor
tadhi: ......16..,.
Muayene
MUAYENE BULGULARI
It rror-
.' 1A
*'
B- Sistem Muayeneleri
C- PsikiyatrikMlayene :
D- Diier Bulgular:
Not: Rapordf (3) sayfadu/
ttL-'^'"- l
Sayfa2
Rapor No:
28
1 09 1 2
t3+1
......../ .;
Hasta
,vrttsovadt.
.t1.,..ry.'1:
Adli Rapor
D i 6 E R T rB B i B E L G E L E R
r-
sevkinegerek:
1. Bir rlstsaohkkurulu$U
GdnildU !
G6riilmedi f1
2, Bazrtetkiklereg€rek:
GdruldLl tr
G6riilmedi D
SaJfa 3
T.C.
ADALETBAKANLICiI
BASKANL|dI
r r ^ l ADLinP KURUMU
..-..8d-+i.!::.1
MiidiitlU60
lrerkez/Gtup
BaSkanh0t/Sube
/:
1nq1?
ADLI RAPOR
Sryfa I
**- *,..........1.9.*.f)-
aupo,
t^^n,,..
fu...6..1Lt9.
)naoorsaati:........./.fJ.h....
f -
t , l
/ JANDARMA
KoN4urANLrGt
NA
.f .L-'.t--...*...............c.
NA/ BAsKoNrisERLiGiNE
sAVctLtct
MuayenoEsnasrndai
1-Sessizve rahalbir ortam
2- I/uayenesrrasrnda
3- Hastaalesdzelkooperasyon
gikayetnedeni
4- Hastanrn
:
I
E Sadlanamadl
EJadlandr
qlHekimve hasiayalnrzdl
muayeneye
kalrldl
I Saolrkg6rcvlisi/gdrevlileri
(Nedeni:.............
katrldr
...........................-.............)
E Polismuayeneye
(Nedeni:...............................................)
muayeneye
katrldr
E Jandarma
gsallandr
[] Sailanamadr
A Kaza
L-.tInrnarqri$ ml
E l,lrjess]rfiil
ihlali
I insanhaklannrn
I Cinselsaldrn
yaprldl
lamamenArka.trla€k
n Giysileri
yaprld
I
El.GiysiierikrsmenClkadrlafak
<LHastaizinvemed
- Gerekgdri.ilmedi
! Giysileigkartrlmadl
! Hastalzinvermedi
E Gerekgitr0lmedi
Olayn|ndyktjs|! (Olaytnolus Seklille ilgili iddialarhastann kendiifadesiile yazrlacaktr):
f)"1.-,- 1"- )li-lr
,oLt-r, "-/,^1.,.--
Haslanfn Sikayeti folay sontastoluganfizikselve ruhsalgikayetlethastann kendiiladesiile yaz aca4tr) :
tt"..., ANot : Raporii9 (3) sayfadr. / iMZA I
.xa-\-l**
o/'"'---Z
,
RaporNo: l1't',)
aarrsoyaar
: .......d.
b..fu1
rasra
1 09 1 3
tL,t1'jv .yt:=.......,......
vuayene
tarihi
: .......ff..,.f1.-.....L<Ue.
Adli Rapor
Salfa 2
.a
Muayene
saati:
MUAYENE BULGULARI
llgiliBulgular:
A- LezyonveyaLezyonlarla
f"/
a)v.t',,tJ-'
h,,'-La;
;";'
'
41'11,'-'La)3 7'l
,11;t l'-'v'(r*b
'^( "t, t,'
t4J
.-)or'
+ )'->
1^
1
t"l r-r"q- lYy'
i.u^.
-
C- PsikiyatrikMuayene:
D- DiderBulgular:
Not: Raporne (3) sayfadr / iMZA :
^a'j'-"J*,)d^:F"i-"-.
't'9
'*-z'rl
x
ltt*
o/"^-"
,
R a p oN
r o:
t-[
I'l'{O
10913
Adli Rapor
""'o^'ts.|,*,.-....AL127.......J.,.).".h.J.-"t.."',*-...................
D i G E RT I B B i B E L G E L E R
1. Birilst sadhkkurulugusevkinegerek:
Gdruld0 tr
Gdrnlm€di C
gerek:
2. Bazrtetkikter€
Gdrr.lldij tr
G&0lmedi E
Sayfa3
ADALET.BAKANLIGI
B]\9KANLIGI
KUBUMU
r- I ,i ADLITIP
Miidiirl0gg
,,..,,,.I7ktt-!r.-'*...,,,.,,
nerkercrup BagkanIgrlgube
ADL| RAPOR
1091"4
Salfa I
(.'..|l4l9.T
aap.,
r",nt'.
1t....
."o,*,. .t.11l7
napor
saati,.......0-.!..1..?..
1--
|
',
/ BAsKoN4isERLici
KoN.,turANLlct
NA
NE/ JANDARMA
.J:.t.1:=.?.:..................c.
sAVcrLrGlNA
MuayeneEsnasrnda:
1' Sessizve rahatbir onam
2- Muayene
srasrnda
: &sadlandr
E Sadlanamadl
: zuekim ve haslayalnrzdl
katrldl
/ gdrevlileri
muayeneye
E Sao|kg6revlisi
kahldr
(Nedeni:...............-..................-....................)
E Polismuayeneye
(Nedeni:...............................
... .. ...)
muayensye
katrldr
D Jandarma
E Sadlanamadt
&6a0landr
D Kaza
O Intihalgiri$imi
E Mnessirfiil
jbJalj
D jnsanhakjann,n
E Cinselsaldrn
yaprldI
Elciysileritamamengrkartrlalak
grkartrlafak
yaprldl
E Giysiie krsmen
E Hastarzinvermedi
E G€rekg6r0lmedi
grkartllmadl
E GiYsileri
-l Hastaizinvefmedi
E GerekgitrUlmedi
3- Haslailesiizelkoopefasyon
4 Hastanrn
nedeni
Sikayet
5' Illuayene
otayrn
,...*.:.;.A.........................................
raritri
:........1J."..C
otaynsaatt:.............1.O.:..:...........................
Ofayfn6yk0s0 (O/ay,, o/uggekliile ilgili iddialathastann kendiiladesiile yazlacaktr) :
u^,'- *tl7e--
ilL'r-^-'."-'-
Haslanfn gfkayeti folay sonasr oluganfizikel ve uhsal gikayetlethastann kendiifadesiile yaztlacaktt, :
0.-,- "r-- q.,\"/'-^*
U
Not : Raporii9 (3) sayfadr. / iMZA :
o/*'--"2
Adli Rapor
C- PsikiyatrikMuayene:
Not: Raporijc (3) sayfadrr.
/ iMZA:
Sayfa 2
.r
RaporNo:llq
1 09 1 1
f
....fI1ltnx*. .. a'".*; *. ,fo
ttu*aaa,tsov"a,,
Adli Rapor
Sayfa 3
piGERTIBBi SELGELER
9"w W.^r^-"'t^i
A,)T
0,o:.'""
, a 7A ,
r/^,.
til
:/l
T.C.
VALILiGi
iSTANBUL
MUdUrliioU
Emniyet
S a y r : 8 . 0 5 . 1 . E G M . 4 . 3 4 . O 0 ./1643.619O - - ( 3 j
ve (2)arkadagtntn
Konu : oktayYILDIRIM
gonderildigi.
.lls.toatzoot
BA$SAVCILIGINA
iSTANBUL
CUMHURIYET
(cMK250.SMY)
BE$iKTA$
ilgi
sayrIkararl
tarihve Deg.i9.No:2007/959
2. SulhMah.12.06.2007
: a) [,mraniye
tarihve bilasaytltaramave el koymakararlnrz
b) 13.06.2007
AlmaKararr.
Gcizaltlna
sorugturma
numarall
c) 13.06.2007
tarihve sayt:2007/1536
Sor'No:2007/1536
tarihve TeknikTak.No:2007/6'18
d) 10 A.C.M.13.06.2007
karart.
sayrlrOnama,el koymave inceleme
saylt kararl
/657 sor'no:2oo711536
ve
tek.Tak.No:2007
15.06.2007
tarih
e) 10.A.C.M.
156 hattlnlgizli numaradanarayarakisim ve
Trabzonll JandarmaKomutanltolnrn
"Umraniye
kargrstndaki
tek
lvluhtarlr0rnrn
belirtmeyen
bir gahsrn,
kimligini
QakmakMahallesi
kath binanrn(6ntindebiife var) gatlsrndaelektrikdiregininyanlndael bombasrve C-4
bu
isimligahsrnsakladr0l,
patlayrcl
maddeyiMehmetDEMiRTAS
patlayrcr
maddebulundugu,
caddesiile Samanyolu
patlayrcrlan
temin ettioi,adres olaraklMithatpaqa
bir astsubayrn
yanrndaki
tek katlr bina" diyerek
Baltkgisinin
caddesininbirleQtidisokakta bulunanKardak
sureliile ihbardabulunmuStur.
adresinetlegtirmek
Bahsekonu ihbarlailgiliolarakilgi (a) sayllrkarargerepi12 06 2oo7tarihindellimiz
caddesiGiingorsokakNo:2sayrlryerde,Yigit
Samanyolu
ilgesiQakmakmahallesi
Umraniye
oniindeTrabzonge9ilmek
suretiile girilengecekondu
arastndan
bufeve KardakBalrkgrstnrn
ile Trabzon-Of
oOlu1973Of dooumluMehmet,DENIIRTA$
Of nrifusunakayrthZiya-Fatma
Ali YIGITisimliqahlslarUmraniye
dooumlu
oglu1984Surmene
kayrtll$evki-G0lizar
nufusuna
Emniyet
- Mudtrl0or.iekipleritaraftndanyakalanmr9lardrr.
"Yakalanangah$lannTEM
UmraniyeCumhuriyetSavoslnrn
$ube Mtidurlligiineteslim
tanzim
hakkrnda
tarihinde
adrgeqengahrslar
iizerine12.06.2007
talimatr
edlrnesl'Qeklindeki
aynrgun ilgi(c) sayrnrza
ile birlikteteslimahnarakMildurliioumlizde
edilentahkikatevraklarr
gozaltrna
altnmlglardlr.
istinaden
OktayYILDIRIMisimligahsaait oldugunubeyan
bombalarrn
MehmetDENI|RTA$,
igin vefilen ilgi (b) sayrlr karar dogrultusunda
etmesi uzerinegahsln yakalanabilmesi
n0fusunakayrtltl\4ehmet
gllnii saat:01.00.srralarrnda
Erzurum-Olur-KoprUbagl
13.06.2007
ilgi (c) sayrll
Safiyeoglu Elaal 1971dooumluOktayYILDIRIMisimligahrsyakalanarak
gdzaltlna
allnmlgtlr.
kararntzaistinaden
tarih ve 2007/1536sayllrkarannrzla15 06 2007 guntl
14.06.2007
Bagsavcrlrlrntltn
de 1606 2007gr.inil19.40'a
sayrnrza
istinaden
tarihve 2OO7l1536
IS.OO.ZOOZ
saat:19.40'a,
kadarek gdzetimizniverilmigtir.
ilgi(d)saylllkararile onanml$tlr'
eldeedilenmateryaller
Yakalanan
$ahtslardan
kararrverilmigtir'
KISITLAMA
dosyahakkrnda
ilgi(e)sayrirkarargere$ince
!
I A K A L A \ , A NS A I I T J JA P T N A ( l Y
i'VJ
.,,TP.;
kdyirntifusuna
1-OktayYILDIRIM:Erzurumili OlurilgesiKopriibagr
Mehmet -Safiye
2l')
nijfusunakayrtlrZiyamahallesi
2-MehmetDEM|RTA$:Trabzonili Of ilqesiYukarrklglaclk
F a t m ao d l u1 9 7 3O f d o d u m l(uT . C . N o4:4 0 3 2 9 3 1 7 5 8 )
kayrtlrgevki-Gijliizar
nLlfusuna
Eskipazar
MerkezMahallesi
s-Ali Yi6if: Trabzonili of ilQesi
ogluSurmene1984dogumlu(T.C.No:21695675854)
/
ADr GE:ENLERi^I yAprLAN
G.B.r.
ARSiv ASAYIS KAYDr
TETKTKLERTNDE;
aranan gahrslardan
Adr gegen gahrslartnherhangibir iligik kaydlnrnbulunmadrgr,
olmadrklafl
tespitedilmigtir.
r'
SAHISLARIN NUFUSA KAYITLI
ALDIJKLARI ILLERDEIN GELEN CEVAPLARI
;
verilmigtir.
cevaplar
ile aynrnitelikli
illerinden
GBTKayttlart
Adrgegengahrslafln
mahallesiAziziyecaddesiNo:14sayrll
Zonguldakmithatpaga
MehmetDEMiRTAS'rn
yerde faaliyet gdsteren Garip ingaat Taahhiit bak.temizlikSan ve Tic Ltd $ti ortagl
'18
tarihliolurlanile muteahhitlikten 08 2007 tarihine
il makamrntn
19.08.2002
olduoundan
tanzimedilmistir.
kadargegerlisilahtagrmaruhsatr
/
YAKALANAN iAHISLARIN
EV VE ISYERLERINDE YAPI
AmraniyeilgesiQakmakmahallesi Samanyolucaddesi
ilgi (a) sayrllkarardogrultusunda
yanrndaozeri
gatrslnda
elektrikdireginin
ihbardazikredilen
GangorsokakNo:2sayrlrikametin
tagrmakigin halattanip bulunan
siyahrenklinaylonla6rtulmiiqyegilrenkli,her iki tarafrnda
yaprlan
aramada;
ahSapkasaigerisinde
yaprgrk,
istifkartltabiredilen15 06 1997tarihli
Mr.ihimmat
1- (1)adetKasairzerine
Ka0rt
2- (18)adetMKEyaptmrEl Bombasl
aitfirnye
3- ('18)adetEl bombastna
tabiredilenEi Bombasl
4- (7) adetDM4l Natostandardr
(2)
5adetAlmanEl Bombasl
Astaramasnda:
> Oktay YfLDIRIM'Tr.
markatabanca
serinoluSarsrlmaz
1-(1)adet,T110203E000451
garior
tabancaya
ait
2-(1)adet
I mm gap||MKEyaprmrfigek
3-(17)adet,garjorigerisinde
takrll
bu telefona
4-(1)adet,Nokia1100modelceptelefonu,
kart,
361numaraltelsimsim
8990029100000091
taklll
bu telefona
SGH-X200modelceptelefonu,
5-(1)adet,Samsung
sim
kart,
avea
89902860356073274397numara1r
takrll
bu telefona
6-(1)adet,SiemensBenaA 121modelceptelefonu,
kart
avea
sim
89902860310078341586numara1r
KKKSilah
GenelKurmayBagkanlr0r
adrnadLrzenlenmig
7-(1)adet,OktayYILDIRIM
elde
edilmigtir.
TaSrmaBelgesi
. \KAMET\NDEYAPILANARAMADA;(Unraniye ilgesiHamidiveMaha esi )ahinbev
CaddesiBole i sitesiD-Blokkat lDaire 8)
brgagr,
1- (1)adetKahverenklisap| 4750ibarelikomanda
Kahverenklibrqak,
2- (1) adel25cm uzunlugunda
3- (1 adet807042serinoluMKEkasatura,
markaSiyahbrqak,
4 - ( 1 adetRemixon
5 - ( 1 adet PowerStarmarkaKahverenkliblgak,
6- (l) adetMausermarkaGri renklibrgak,
7- (1)adetRaksmarkaVHSvideokaseti,
8- (1)adetBaskmarkaVideokaseti,
40918serinoluTelsimsimkart,
9- (\ adel9248022173289
10-(85)adetCD.
/c):
gtktrsr
dokllman,
13-('186)sayfabilgisayar
dokiimanfotokopisi,
14-(38)sayfael yazmasr
esassayrlrdosyaiddianamesi,
Hz:2001/133
AnkaraDGN,4'nin
15-(1)dosyaigerisinde
kasasl,
olmayanbilgisayar
16-(1)adetSiyahrenklimarkasr
markadisket,
17-(1)adetNilaxell
18-(1)adetSerhaoyazrlrSiyahrenklivideokaseti,
Yavuz16'lltabiredilenfO624-04IE005447
ibrazedemedigi
19-(1) adetRuhsatlnl
serinolu tabanca,
20- (2)adetgarjdr,
kasasr
siyahrenkliBilgisayar
bir ibarebulunmayan
herhangi
21- (1)adetiizerinde
yelek'e
gelik
el konulmuqtur
ibarebulunmayan
renkliiizerinde
22- (1\ adet Lacivert
Sor.No:2007/1536
tarih ve TeknikTak.No:2007/616
istanbul1OACM 13.06.2007
ilgesiReinaEglencelvlerkezinde
i9 yeri olan BeSiktag
sayrsrnaistinadengalrqtrgr
yaprlanaramada;
1- Qoksayrdakartvizit,
dokiiman,
1'den89'akadarnumaralandlrllmlg
2- f a.mahmtzdan
"Varhgrm
ArmaoanOlsunile baglayan
TiirkVarlrgtna
3- (27)adetiizerinde
kagrt,
ile bitenyaprqtrrma
wwl^/.kuvvaimillive.net"
(1)adet,garjdr,
yaprmrdolufigek,
(15)adet,9 mm gap||l\4KE
(1)adet,Kingston
marka2 GB Flashdisk,
ve
aracaaitbelgeler
plakalrBMW520|
(1)
aracaait ruhsatigersinde
7adet,34FOH12
qeSitlikartvizitler,
adrnaduzenlenmig,
verilmeOktayYILDIRIM
8- ('1)adet,TrirkSilahlrKuwetlerinden
294016nolukimlikbelgesi,
9- (1)adet,cd,
serinolu200G8
1PP313429
markaSP2004modelSNSoTGJ
1O-(1)adet,Samsung
el konulmugtur.
harddisk'e
ast aramasnda:
MehmetDEMIRTAI'ltr].
marka9 mm Eaplrtabanca
Sarsrlmaz
serinumarall
1- (1)adet,T1102-02-N000111
gafjor
2- (1) adet,tabancauzerinde
garjdr
I mm gapl|MKEyaprmrfi$ek,
igerisinde
3- (14)adet,
4- (1)adet,Nokia6100markaceptelefonu,
eldeedilmigtir'
numaralr
SilahTagrmaRuhsatr
5- (1)adet,kendiadrna(502702)
IKAMET\NDE YAPTLANARAMADA;(.jmraniye ilgesi istiklal MahaltesiMihrag sokak
N o : l 4D : 1 0 )
1- (1) adetSarjdr,
2- (6)adetMKEyaprmrgmmgap||dolufi$ek,
3- (25)adet9 mm qaplrbo$kovan,
4- ('l) adetMKEyaprmr7.65mm gaplldolufilek,
serinoluharddisk
markaS00JJ30X571461
5- (1)adetSamsung
536
Sor'No:2007/1
tarih ve TeknikTak No:2007/617
lstanbul1o ACM 13.06.2007
sayrsrnaistinadenBeykozilgesiQigdemMahallesiDere yolu G 13 No;76sayrlri9
rastlanrlmamlgtlr'
bir sugve sugunsuruna
yerindeyaprlanaramada,
herhangi
CaddesiGun SitesiNo:100
Mithatpaga
AyncailimizumraniyellgesiAtakentMahallesi
yapllan
aramadalse;
OzdemPetrolisimliigyerinde
sayrlryerdefaaliyetgdsteren
(1)
harddisk,
6.4
Gbytes
U4
Model
5T364214
1adet,SEGATE
Puma 40 GB seri numarall
2- (1) adet. SAMSUNGmarkaS/N:0411J1FTC39628
14 06 2oO7tarihve teknik
CezaMahkemesinin
ve 10.A0rr
harddisk'e
el konulmuq
ile
onanml9tlr'
sayllarl
no:2007/'1536
sorusturma
takipno:2007/636
2c8
> Ati YiGiT'injst aramastnda;
ceptelefonu,
telefona
numaralt
1- (1)adet,Nokia6600model353798/00/3276OOl2lME
TurkcellSimplusKarteldeedilmiQtir.
takrl 0601070283806numara11
. \KAMETINDEYAPILANARAMADA;( UmraniyeilgesiQakmakMahallesiLeylaksokak
No:35/2)
Walteribaresa
bulunan
1- (1)adetMuratYIGIT'eaitoldugubeyanedilenUzerinde
gapk
7.65mm
tabanca
aitSarjor
2- (1)adettabancaya
garjor
(5)
igerisinde
dolufigekeldeedilmigtir.
3- adet
/
:
INCELENMESINDE
ELDE EDILENMATERYALLER|N
. KriminalLaboratuansonuclan
:
caddesiGungdrsokakNo:2sayrll
ilgesiQakmakmahallesiSamanyolu
ilimizUmraniye
ihbardazikredilen
elektrikdiregininyantndauzerisiyah renklinaylonla
ikametinqatrsrnda
yegil
tagrmakiginhalattanip bulunanahsapkasaiizerine
renkli,her iki tarafrnda
drtulmug
"
tarihliKapsul
yapr$rk,
Milhimmatistifkartrtabiredileniizerindeel yazmastile 15.06.1997
yazmalarl
gahlslardan
ile
geqen
allnan
el
tizerinde
adt
kutusu50'lik"ibaresibulunandoktlman
tespit
dzelliklerydnirndenilgi kurulamadl0r
kaligrafikve karakteristik
mukayesesinde
edilmigtir.
seri nolu
elde edilen(1) adet,T110203E000451
iist aramasrndan
Oktay YILDIRIM'|n
yaptmt
figek
ilzoride
(17)
I
mm
MKE
markatabancave
adet,sarjdrigerisinde
Sarsrlmaz
Eaph
yaprlanincelemede,
tespitedilmigtir.
kullantlmadtgr
failimeghulolaylarda
yapllanaramadaeldeedilen(15)
gegen
gahsrn
galrsttgr
merkezinde
Reinaeglence
Adr
6136Sayrll
adet 9 mm l\4KEyaprmrfigekve (1) adet garjorilzerindeyaprlanincelemede;
edilmigtir.
gdre
yasak
oldugu
tespit
yasaya
niteligindeki
haiz fi$eklerden
ikametindeelde edilen:
- (1) adet Kahverenklisaplr4750 ibarelikomandablgagr,(1) adet25 cm uzunluounda
yegil renkli ip sarrlmrs),(1) adet 807042seri nolu MKE
Kahve renkli brgak(irzerine
yasakniteligini
haiz kasaturave
yasanrn
belirtilen
4. maddesinde
6136 sayr|
kasatura'nrn
ise 6136sayllryasanrn
oldu0u,(1) adetPowerStarmarkaKahverenklibr9ak'rn
brQaklardan
oldu0utespitedilmigtir.
yasaknitelikli
sustalrgakrbenzerlerinden
yasak
- (1) adetRemixonmarkaSiyahbrEakve (1) adetMausermarkaGri renklibrgak'rn
tespitedilmigtir.
olmadr0r
silahlardan
Yavuz16'I tabiredilenfO624-04fE005447
ibrazedemedi6i
Aynca(1) adet Ruhsattnr
yaprlanincelemelerde
herhangibir failime9hul
serinolu labancave (2) adetgarjdrllzerinde
raporunda
bildirilmigtir'
tespitedildigiekspertiz
kullanrlmadrgr
olaylarda
seri
elde edilen,(1) adeLf1102-02-N000111
iist aramasrnda
Mehmet DEMIRTA$'rn
yaprmr
9
aitgariorve 14 adetl\ilKE
tabancaya
markaI mm gaplrtabanca,
Sarstlmaz
numaralr
(6)
MKE
gaplr
adet
boq
kovan,
(25)
mm
adet9
eldeedilen
mm figekile ev aramasrndan
yaprlanincelemede;
yaprmrdolufigekve (1)adet7.65mm gaplrdolufi$ek iizerinde
attglartsonucu elde edilen
ve
mukayese
Incelemekonusu tabancadandeneme
aralarlnda
mukayesekovanlanile birlikte25 adet bo9 kovanuzerindeyapllantetkiklerde,
(6) adetdolufigekve ('1)adet 7.65 mm
yoniindenuygunluklar
bulundugu,
gegitlidzellikler
olduoutespit
figeklerden
iaitr ootufigek'inise 6136Saytlryasayagoreyasaknitelidindeki
edilmiqtir.
ekspertiz
incelemekonusu silahrnherhangibir faili me9hulolayda kullanrlmadrgr
bildirilmi$tir.
raporunda
elde edilen(1) adet NluratYIGiT'eait olduoubeyanedilen
Ali Yi6iT'in ikametinden
ait 1 adet9arj6rve (5)
Walteribaresibulunan7.65mm Qaplltabanca,bu tabancaya
uzerinde
yivli9 mm gaplrsesve gazfigeklerini
atmakiizereimaledilmigbirtabancaiken,sonradan
Bahsekonu
figeklerini
atarhaled0nugturUldijgilnir,
setlinamlutakrlmak
suretiileateQli
silahlar
raporunda
bildirilmigtir.
kullanrlmadr0r
ekspertiz
tabancanrn
failimeghulolaylarda
.
:
Bombaimha incelemesonuclan
herhangi
bir cevap
EldeedilenEl bombalarr
ile ilgiliBombalmhaSubeMudiirlugunden
verilmedidinden
bilahare
bildirilecektir.
.
:
Bilisimaraclannrnincelemesonuclafl
OktayYILDIRIMhakkrnda;
yaprlanaragtrrmada
ve Gitvenlik
TeknikBilro Amidigiargivinde
A-) Mridurl0oumUz
tespiiedjlen;
ile kurulankoordineneticesinde
9ube l\ilijdtirl0g0
devam
1-Elif$afakisimliyazarrn"Babave Pig"isimlikitabrilealakalrBeyogluilgesinde
yaprlan
protesto
eden yargllamasilrecinde21.09.2006
tarihindeBeyogluAdliyesictnirnde
gosterisi
gekilen(11)adetresim.
ve basrnagrklamasrnda
gigli
dolayryargrlandrgr
2-OrhanPAMUKisamliyazaflnyapmrgoldugukonuqmadan
eylemiesnaslnda
ve protesto
Adliyesioniinde28.07.2006
tarihindeyaprlanbasrnagrklamasr
gonderilmigtir.
gekilengoriintlileri
(1)adetCD halindeekte
sorugturmano:2007i1536
Tekt.Tak.No:2007/634
B-) 10.AgrrCeza Mahkemesinin
[email protected]
ve
[email protected],
sayrlr incelemekaran dogrultusunda
[email protected]
adresindeyaprlanincelemedeherhangibir suQ ve suQ unsuruna
rastlanrlmamrQtrr.
elde edilen (85) adet CD uzerindeyaprlan
C-) Adr gegen gahsrnikametinden
tanzimedilentutanakdosya
incelemedeherhangibir sugve sug unsurunarastlanllmamlg,
ekindesunulmustur.
ga||$ma
D-) OktayYrldrnmisimliSahsrnga|gmaktaolduguREINAisimlii$yerindeki
13.06.2007tarih ve Teknik Takip
odasrnda,lstanbul 10. A0rr Ceza Mahkemesinin
saytl|Arama El Koymave incelemekarartna
No:2007/616SorusturmaNo:2007/1536
Marka2 Gb MobileDisk
eldeedilen(1) biradet Kingston
istinaden
aynrgiin yaprlanaramada
dokiimanlar
eldeedilmigolup
yaprlaninceleme
AndtQve Lobibagllklt
igerisinde
neticesinde,
konulmuqtur.
konuhakkrnda
tanzimedilentutanakdosyaigerisine
(1)
Reinaisimliig yerine g Livenlik
Ayflcaayntyerdeeldeedilen adetCD igerisinde
gdruntuleri
kamerasr
oldu0utespitedilmigtir.
ilimizUmraniyeHamidiyeNilahallesi
E-) OktayYILDIRIM'rn
$ahinbeyCaddesiBoleli
13.062007gunu yaprlan
SitesiD Blok Kat:1Daire:I sayrlradrestebulunanikametinde
kasaslnlnharddiski,
renkli
bilgisayar
siyah
aramada,uzerindeherhangi
bir ibarebulunmayan
jstanbul10. Agrr Ceza Mahkemesinin
ve
13.06.2007
tarih ve TeknikTakip No:2007l616
yapllan
kararrna
istinaden
ve
inceleme
El
Koyma
sayrlrArama
Sorugturma
No:2007/1536
inceleme
neticesinde;
isimlipowerpointsunusu
1J "muzaffertekin"
"Hirant-Dink-Olayi-Nedir-"
olduoubu sunudaHrantDink
isimllpowerpointsunusunun
2-)
HrantDinkolayrndan
bahsedlldi0i
baglr0l
altrnda
krsabiranalizi
olayrvealtrndakiger9eklerin
yazrlar
denegi
ileilgiligesitli
lvlilliye
3-)Kuvvai
"semdinli-iddianamesi[2]1"
isimli word belgeleri
4-) "semdinli-iddianamesi[2]"
Ba9savcrlrgrnca
hazrrlanmrg
iEerisinde$emdinliolayrile ilgiliolarakVan Cumhuriyet
yazrsr,
(124)yuzyirmiddrt
sayfaIDDIANAME
(8)sekizadetworddoktiman
isimliklasoriqerisinde
5-) "m.tekinve danrstay"
yazmrg
In ge$itlikonularda
6-) Qok sayrdaWord belgelerihalindeOktayYlLDlRllVl
oldugu yazrlann oldulu Albay MUZAFFERisimli dosya igersindeDanritay
TEKINile ilgiligazeteveyainternet
sonraarantrdurumadUsenl\4uzaffer
saldrnsrndan
olaylile alakaltsimkartolaylgozecekkilitisimyakalandl
yazrsroldugu,ayncaDanlgtay
adam yakalandrgibi muzafferTEK|N ile ilgiliinternetve gazetehaberlerinjn
,t<itit
2i
org-8|\ilB ve juba,www-turksoluorg-24M8 isimli medya
7, juba_www_turksolu
oldiiriilmegorijntulerinin
dosyasrigerisindelrak'ta gekildi0iKoalisyonaskerlerinin
oldu0u,
aglk havadatoplantl
8-) DSCN0639've "DSCN0642" isimli(5) adet, igerisinde
"olumlu"
"saklncalr"
iizerine
halindeEekilmiggok saytda insantn resimlerinin
"izlenmeli"
ibarelerin
eklendi0i,
Qeklinde
(1) Adet
BilalErdoganadlnaduzenlenmig
9-) AhmetBurakErdooanve Necmeddin
TapuBelgesiresmi,
"22.04.2007
bagltkhExcelbelgesiigerisinde
10-\"22 4 2007validebag-katrImcrlafl"
bagll0raltrnda37 adet gahsrnisim ve adreslerive
tarihii toplantrkatrlrmcrlafl"
srnrflandrnldrgr.
'l'l-) -' iSTANBUL-ESK|"
(95)doksanbeggahsrnisim,
Exceldosyasrigerisinde
ba9||kh
geklinde
listelendigi,
telefon,meslekve e-mailadresleri
(32)otuzikigahsrnisim,
Excel
dosyast
igerisinde
12-)'ISTANBUL-TOPLANTI'bag|k|
geklinde
listelendigi,
telefon,meslekve e-mailadresleri
(1290)bin ikiyuz
igerisinde
Excel
dosyasr
baglrklr
13-)'iSTANBULUYELERiLiSTESI"
geklinde
listelendioi,
doksangahsrnisim,telefon,meslekve e-mailadresleri
"nazan(1)"
(174)
isim
ve
telefon
igerisinde
kiginin
isimli
excel
dosyasr
14-)
konuhakklnda
tanzimedilentuianakdosya
kayrtlr
oldu0ug0rUlmijg,
numaralaflnrn
konulmugtur.
igerisine
Sor.No:200711536
tarihve TeknikTak.No:2007l6'16
F-) istanbul10 ACM 13.06.2007
yaprlan
yeri
Eglence
Merkezinde
galrgtrgr
ilgesi
Reina
i9
olan
Be$iktag
sayrsrnaistinaden
aramada kendisineait galrgmaodastnda(1) adet, Samsungmarka SP2004 model
yaprlan
bahsekonuharddisk'in
eldeedilmig,
serinolu200GB harddisk
SNSo7GJ1PP313429
g0rUntuleri
oldu0utespit
Reina Eglencemerkezineait giivenlikKamera
incelemesinde
rastlantlmamlgtlr.
ve
sug
unsuruna
bir
sug
edilmig,herhangi
hakktnda;
MehmetDEMIRTA$
sorugturmano:290711536
Mahkemesinin
Tekt.Tak.No:2007/634
A-) 10.A0rrCeza
com
ve [email protected]
Hostikozlu6l
@hotmail.com
sayrlrincelemekarafldogrultusunda
rastlanllmamlgtlr'
yaprlanincelemede
herhangi
birsugve suqunsuruna
adresinde
CaddesiGUn
N4ithatpaga
ilgesiAtakentMahallesi
B-)Adr gegenqahsrnllimizUmraniye
yaptlan
aramada
igyerinde
yerde
gdsteren
Petrol
isimli
Ozdem
faaliyet
sayrlr
SitesiNo:1OO
(1)
ve
adet,SAIVSUNG
eldeedilen(1)adet,SEGATEU4 Modet5T3642146.4 Gb harddisk,
yaprlan
herhangi
incelemede
iizerinde
40
GB
harddisk
Puma
1FTC39628
markaS/N:0411J
rastlanmamlgtlr.
birsugve sugunsuruna
Mihra9SokakNo:14
llgesiistiklallvlahallesi
ilimizUmraniye
DEMIRTA$'rn
C-) lvlehmet
seri nolu
elde edilen(1) adet SamsungmarkaS00JJ30X571461
D:10 sayrhikametinde
sayrlrkararrna
tarihve tek tak no;2007/618
13.06.2007
harddisk10.AgrrCezamahkemesinin
rastlantlmamlgtlr'
yaprlanincelenmesinde
herhangi
birsuqve sugunsuruna
istinaden
Ati Yi6iT hakkrnda;
saylll
no:2007l1536
soruqturma
No:2007/634
Tekt.Tak.
lO.AOrrCeza lvlahkemesinin
ve tutk:[email protected]'com
inceleme karan dogrultusundaviqit [email protected]
rastlanllmaml$trr
yaprlanincelemede
herhangi
birsugve suqunsuruna
adresinde
:
iletisimaraclanntnincelemesonuclart
olup tanzim
ehe edilencep telefonuve Simkartlarincelenmig
nOr gegengahrslardan
konulmustur'
dosyaigerisine
tutanadt
edileninceleme
:
. Dokiimanlannincelemesonuclarl
elde edilen,siyah 9anta
merkezinden
gahgtrgr
Reina
e0lence
Ottay VtLOtntfU'rn
dokiiman
1'den89'akadarnumaralandlrllmlg
Taraflmlzdan
igerisind;Qoksayrdakartvizit,
"Varllgrm
Tiirk Varlgrna Armaoan olsun ile baglayan
ie e7) adet iizerinde
yapllanincelemelerde
herhangibir
kaortuzerinde
ile bitenyaprgtrrma
w$/w.kuwaimil!ive.net"
L'\
caddesiGtingdr
ilimizUmraniye
ilEesiQakmakmahallesi
Samanyolu
12.06.2007
tarihinde
ve inceleme
Bomba
tmha
elde
27
adet
el
bombasr
ile
ilgili
no:2
sayrlr
adreste
edilen
sokak
elde edilenqeffaf
olay yerindeyapmrgolduguincelemede,
$ube Miidiidiigugorevlilerinin
naylon poqet, Kimlik tespit $ube MUdirrlugiiParmak izi LaboratuarBuro Amirli0ine
yuzeyinden
gdnderilmig,
eldeedilenparmak
srranumarasr
ile '11olangeffafbantyaprgkan
SAG EL |$ARETparmakizininaynrsl
AFISkargrlagtrrmasrnda
OktayYILDIRIM'rn
izlerinin
oldudutespitedilmigtir.
SAHISLARHAKKINDAIFADELER ;
BulentKESEN'in13.06.2007
tarihindealnan Bilgi Almaslnda;
OktayYILDIRIN/l'rn
Kendisinin
7 yrldanbu yana Reinaisimlii9 yerindegalrgtr0rnr,
yaklagrk
miidiirilolarak
40 gun onceGirvenlik
istanbulGiivenlikgirketinin
elemanroldugunu
kendisiile sohbetlefinde,
ige bagladr0rnr,
malulenEmekliAstsubayoldu0unusoyledigini,
Atatijf ii
Vatan ve Milletleilgili konulardaUlke Kuvva-iMilliye ruhununolmadrgrnr,
Ulke sorunlannrngozumlenebileceoina,
buna benzer konular r.izerinde
anlayabilseler
konu$tuounu,
etrafakargrsert mizaglrotoriter,hiyerar$iye
onemverenve on plandaolmayl
ve terorekarsr
kendisineiilkemeselelerine
sevenbiri olarak tanrdrgrnr,
OktayYILDIRIM'rn
gegitli
grktrgrnr
yayrn
soyledi0ini,
bir
ile
kuruluglanna
herhangi arkadagr
duyarlrve bu konuda
gorrigmedi0ini,
beyanetmigtir.
arkadaqlanndan
ii yerinegelenolmadrgrnr
FatihAKSU'nun 13.06.2007tarihindealnan bilgi almastnda:
enigtesinin
ait oldugunu,
MehmetDENiIiRTAS'rn
FatihticaretisimliiSyerininkendisine
yeri
i$
bir
baolantrsrnrn
bu
eli herhangi
oglu oldugunu,NlehmetDEM|RTA$'rn
amcasrnrn
bu ig yerinisadeceotoparkolarakkullandtgrnt
beyanetmigtir.
olmadrdrnr,
istinaden
sayrnrza
Ali
15,06.2007
tarihve sorugturma
no:2007/1536
Bagsavolr0rnrzrn
pallayrcrlann
bulundugugatr katr,bina dniindekimanavve gevresrnrn
Yi6iT refakatinde
yaprldr0r
ve
ayncaOzdemPetrolisimliig yerininfotooraflan
ve videokayrtlannrn
fotograflafl
gekilerek
DVDortamlnda
ektegonderilmigtir.
videokayrtlan
r'
IFADELER,
Oktav YILDIRIM.MAd rladiimiizde alnan ifadesinde.
1971 yrlrndaErzurum'dadogdugunu,Tirrkiyeharb malulu GazilerSehit Dul ve
olankuwaimilliyederneoi0yesioldugunu,
Yetimleri
Dernegive qu andakurulugagamasrnda
olmadl0lnr,
ele gegenel bombalanile ilgilibilgisinin
AnayasaldUzenibenimsedigini,
$effaf
olmadr0tnr
ve parmak
yuzeyinden
eldeedilenparmakizi ile ilgilibir bilgisinin
bantyaprgkan
beyanrhakkrndabilgisinin
AIi YiGiT'itanrmadr0rnr,
izininoraya nasrlgittiOini
bilmedigini,
MahmutOZTURKisimligahrsrnKilis'denkapr kom$usuve aynr birliktegorev
olmadrornr,
gofiirolarakgorevyaptrotnr
ve ailecek
yaptrklaflnr,
kenditaburunda
N/lehmet
DEMIRTAS'rn
sonraki
ile tantgtrdrnr,
MahmutOZTURKaracrlrdr
gorugtuklerini,
TEKIN'itanrdrgrnl,
Muzaffer
istasyonunda
Ali
grkttgtnda
LPG
samimiyetinin
artt!0rnr,
donemlerdelstanbuliline tayini
gaz
almrs
LPG'liarao oldu0unubu istasyonda
YiGiT'inkendisinigormo9olabileceoini,
yaptrgrnr,
ve
elde
edilenbtgak
aglklamasr
TEKIN'in
basrn
Muzaffer
odasrnda
olabileceoini,
Yavuz l6'll silahrntntarafrnaruhsatll
kendisinehediye olarak verildi0ini,
kasaturalann
yaztlartndan
dolaylstireklitehditaldlglnlbu y0zden
bulamadtgtnt,
olduounuancakaceleden
I makamrna
Eefikyelegi parasrile satrn aldrdrnr,birkal kez giydidini,Cumhurbagkanlrg
yollanmasr
ile
ilgili
kampanya
patrikhanenin
dilek9e
konulu
Yunanistan'a
sunulmakiizere
0nl0
HrantDiNK olayrile ilgilidokumanlarrn
ve kendisiile egininkatrldrgrnl,
duzenlendigi
kullanmak
yazmrsolduguyaztlaroldugunu,
bunlarlTv pro0ramlarlnda
yazarlarnk6gelerinde
yayrnlandr0rnr,
bu
internet
sitelerinde
mektub
sayrnYagarAGSUile baglayan
iQinaldrgrnr,
kasasrharddiskreina'yaait oldugunudiger
bilmedigini,Bilgisayar
metubuneredenaldrgrnt
glkan garjdrr.in
ait
yerinden
kendi tabancaslna
ig
kendisineait oldu!unu,
malzemelerin
almrs
oldugu
olduounu,Kuwai milliye'yeilye olmakisteyenSahrslafhakkrndakendisinin
ozgegmigolduOu,Kuvvaimilliyedernegineliye olan insanlarhakkrndahukuk ve fikir
ile Kuvvaimilliye
segtioini,
yardrmcr
e-postaadresleri
olmalafliginarkadaglar
ditzenleminde
gctnderdigi
iletigimbilgilerioldu0unu,9emanrn
Uyeolmakigingahrslann
internetten
dergisine
1:
cizgegmig
raporlaflnr
ise Kuvvaimilliyedergisine
1999"bag|khyazrlaflinternetten
indirdioini,
r.iyeolmakisteyengahrslardan
aldr0rnr,
etmistir.
beyan
MehmetDEM/RTAS.
Mtidurliidiimazde
allnanifadesinde.
yaptrgrnr,
goforlllou
1973of dooumluoldugunu,
Anayasaldirzenibenimsedioini,
taksi
patlayrcr
patlayrcr
maddelerin
maddelerle
olmadrgrnr,
ele gegtigi
ilgiliherhangibir bilgisinin
ytl
YiGiT'in
odlu
Ali
ablasrnrn
evde2-3
oturduounu,
bu evjn eginjndedesineajt oldugunu,
askerdenKomutanr
olmasrsebebiile tanrdrgrnr,
Ali YiGiT'in
olduounu,OktayYILDIRIM'rn
hakkrnda
vermiQ
olduguifadeyikabuletmedi0ini,
yaprlanbir telefonihbanile
12.06.2007
tarihinde
Trabzonll JandarmaKomutanlr0rna
yakalandr0rnrz
ve yakalanmanrza
konuolan 27 adel el bombasrnr
ilgiliolarakyakalandrnrz
esnada Askerlikyaptr0rnrzddnemde Komutanrnrz
olan AstsubayOktay YlLDlRlNil'rn
beyan ettiniz ve bu beyanrnrzaistinadenOktay YILDIRIMisimli Sahrsta
brraktrgrnr
yakalanmrgtrr.
Neden bu gekildebeyandabulundunuz?
Bu konu hakkrndabilgi veriniz?
geklinde
beyanetmigtir.
soruya
bu
soruda
hakkrmr
kullanacagrm
ben
susma
Seklindeki
AL7
J l(; t t .
) V L l A D rL U O l t n , / d - a
a17nan
trades
lroe
,'
1984yrlrndaTrabzonSurmenede
doodu0unu,
Anayasaldrizenikabulettigini,l\,4ehmet
LPG
DEM|RTA$'rn
dayrsrolduounu,oktay YlLDlRllVll
4 sene once Umraniyeilgesindeki
gdrdtigtrnu,
r gormeyegeldioini,
bu gelipgitmelerin
istasyonunda
srksrkMehmetDEMiRTA$
yanrndaSahrslann
bilgisinin
ne amaglroldugunuhakkrnda
olmadr0rnr,
OktayYILDIRIMIN'rn
hangirirtbedeoldugunuve emekliolduoundan
bilgisinin
olmadrgrnr,
olduounugdrmedioini,
'17-21Ocak2006tarihindeUmraniyeMithatpagacaddesi Gringdrsokak no:2/1saythyerde
manavdtikkanragtrklannr,
manavrnyanrndabulunanevde dayrsrMehmetDEI\iliRTA$'rn
gelip gittigini,MehmetDEI\,1iRTA9
ile
kaldrgrnr,manav diikkanrnaOsmanYILDIRIM'rn
manavdagoruqtuklerini
isminiburadaoorendigiMahmutOZTURKrsrmligahsrndamanava
geldioini,manavrnarkasrndabulunaneve MehmetDEM|RTA$tagrndrktan
4 ay sonra
KuvayiMilliyenedir diye sofdu0unda"Devletin
kendisininyerlegtigini,
OktayYlLDlRlN.4A
gergekyoneticiolmadt0tnr,
grkarlaflnr
koruyanbir dernekoldugunu,Devletiyonetenlerin
sdyledigini,
OsmanYlLDlRll\4'rn
manavda
DevletinigerisindebagkageylerindondUgijnrj"
gahsrngeldigini,
tarihten3-4 ay 6ncesinde
olduOubir gtln N/]uzaffer
TEKIN'inolarak6grendigi
igerisinde
soyledigini
ve kendiside
baktrgrnda
babasttahtalann
altrndaaskerisandrkoldugunu
kendisine
DEI\iliRTA$'rn
oldugunugordiigiinil,birkaggrin sonra l\.4ehmet
el bombalannrn
"QatrdaAskeribir sandrkvar igerisinde
OktayYlLDlRllvl
el bombalan
var, bu el bombalartnt
soyledi0ini,
tagrnmadan
1.5yrl oncegetirildioini
brraktr"dedi6ini,
bu malzemelerin
kendisinin
gelir
polise
diyerek ihbarda
babasr
ihbar et dedi0iniancak kendisininailesinezarar
Elde edilen el bombalannrdaha onceden
bulunmadrdrnr,
Mehmet DEI\4lRTA$'rn
gey
ikametinde
eldeedilen7.65mm gapll
kul'anilmadigi
hakk,nda
herhangi
bir
sdylemedi0ini,
abisiMuratYiGiT'eait oldugunu,
bu silahtneredenve ne zaman
Waltermarkatabancanrn
aldr0Inr
bilmedigini
beyanetmigtir.
evraklarl birliktememura
haklannda
Adr gegengahrslar,
tanzimedilensorugturma
gonderilmigtir.
teslimen
Arzederim.
SelimKUTKAN
TerorleMricadele
$ubeN/udiirU
3.SrnrfEmniyetl\/lildUru
EKi:
DiziPusulasrnda
belirtilenler
DiZi PUSULASI
Mrrurr\riv^mr
1. OktayYILDIRIM'lN
$iipheliifadetutanagl
2. Nilehmet
DEMiRTA$'rn
$iipheliifadetutanaor
giipheti
3. AtiYiGiTin
ifadetutanag
4. ilgi(a)sayrhkarar
5. ilgi(b)sayrlraramave el koymakaran
6. ilgi(c)sayrlgozetimkararl
7. ilgi(d)sayrhonamakarar
8. Gozaltrsunesiniuzatmakararl
ve el koymakaran
L Arama,inceleme
10.Arama
ve el koymakarannrn
onamakararl
1 1 i. n c e l e mkea r a r l
12.El koymave imhakaran
gunve 2007/1536
13.15.06.2007
sayrIkarar
14.Krsrtlama
kararl
'15.BulentKELERin bilgialmatutanagl
'16.FatihAKSUnunbilgialmatutanagl
17.Olayyetiinceleme
raporu
18.Olaytutanadl
l9.Tutanak
20.Ev aramave el koymatutanaol
21.ig yeriaramave el koymatutanagl
22.Avukatgorusturme
tutanagl
23.Yakrnlaflna
habervermetutanagl
24.Ekspertiz
raporu
25.Parmak
izimukayese
raporu
26.Bilgisayar
Incelemesi
27.Inceleme
tutanaklarl
28.Silahtagrmaruhsatfotokopisi
29.T.S.K.kimlikkartr
30.Nrifuscirzdanfotokopisi
31.Nrifuzkayrtorne0i
32.Sevkserbestbrrakma
tutana6l
ve sanrkhaklanformu
33.$iipheli
34.Ustaramatutana0l
35.Parmakiziformlarl
fotooraflan
36.Eldeedilenel bombalannrn
yeri
gorilntirleri
37.Olay
DVDformatrnda
38.igerisinde
dokumanlar
olanklasor
llllllllllllllllllllllllllllllllllll//////llllllllll/Toplal].L(38)madde,
ADEDI
(14) sayfa
(5) sayfa
(6) sayfa
(3) sayfa
(1) sayfa
(1) sayfa
(1) sayfa
(2) sayfa
(2) sayfa
(1) sayfa
(2) sayfa
(1) sayfa
(1) sayfa
(1) sayfa
(1) sayfa
(1) sayfa
(3) sayfa
(2) sayfa
(4) sayfa
(5) sayfa
(3) sayfa
(9) sayfa
(9) sayfa
(15) sayfa
(4) sayfa
(10) sayfa
(77) sayla
(2) sayfa
(1) sayfa
(3) sayfa
(3) sayfa
(3) sayfa
(3) sayfa
(4) sayfa
(12) sayfa
(7) adet
('l) adet
(1) adet
lllllll//////////l/l/l//l/////lllllllllll//l
z&{h
roflLs-u*
SOPHELiiFADEITUTANACI
{CMKmaddP:147)
iFADENiNALINDIEIYER
IFADENJN
istdnbul Tetulle
e SuheMudurlltEt
r1t06/2047
i I - A D F\ E R IN i \ \ U I U S( U I D A N I N AC o R I K I M II L Ii
A D IV E S O Y A D I
ALi Yieir
IlAts.\r\lr I
$EVKi
AN,\ ADI VI.]KTZI,IKSOYADI
GULIZAR
DOCUMY[,ltrvE TARiHi
SURMBNEO4/O/ 1 9 8 4
N t a \ l\ \\ Lrtr or-oucuveB.'iTRABZON/OF/ESKIPAZAR/MERKI]Z
MAI I
1 iu \ sl(A lo ru lUqqf
48/53/38
ri sLiRiNo - T.c.KiMLil$rd
L09-41IE
l5 TCi 21695075854
\4I'DI]NiIIALI CiNSiYETi
TJYRUGU
EVLI ERKEK
T.C.
IFADE VERENiNKENDi BEYANINA GOREKiMLiGi
[ E i T i MD U R U M U
SARIKi\DURUMU
t S i\ , i I i \ | . I c ] i , A Y l ,ct K
ELiRi
DEVAN4I-I
IKAMETADRESI
lise renr.$
OLMAD{p{-i BEYANEDER
TAKST\dFORU]OOO
YTL
UMiiqNiyE laur-rr
r,teuallEsi LEvLAK soKAK
soN lf ADRESi
NO:35/2
MilhalpaFCadde!iGrDgdrSokal(Noj2/J Unrzri;e / jsranbul
II.l:l'fl$lNl(Ev-lt-Cep'Faks
No.lafl).
0 216,1990945 q 532 549 7341
E lvlAil,r\Dr{ESLERi
\ l r D A ti | \ t I p D r R r V l
(616161)
vieir309a4!i!rrral:LeD
tlIli t ATtRl
I M Z A I ) i \ N ] N 4 T I N AV A R S A , N E D E N I
YAKALANAN KisiNiN KANUNiHAKIARI:
l- lJalikrnrzdaki
PATLAYICI MADDE BIILUNDURT\IIAK
iu iddialarsebebiile yakalandrnlz:
II- Iddiaedilensuqhakkrnda
agrklamada
Ancakkimligirizlcilgili solulara
dogru
bulunnrmakkanunihakknlT-drr.
cevapvermekzorundasrnrz.
sL
III- N{iidalidenyararlanmahakkrnasahipsiniz.Miidafi tayin edebilecekdu|lnndAQ{g{seniz.Baro taraflndantayin
edilecek,
miidaliinin
hukukiyardrmrndan
ifddealnr onc€o{t*nruddllile goiiinre\e konuima
taydalanabilir'iniz.
_ ad<d rd,.,i ndr' hiTr'bulunac""r(\
r!ll ,r. \drdr Iner,eni,,
rnijdalrini,,
l\ - \ il.il.'nd'Ernu]rlirnrn|la\eld r.redi3inr,,r
r,irl:)r)c ( savcr,rnrn
emriil[.bildirileceklir.
\- Yakalanra.
giizaltrnralmave gozal! siiresininuzatrlnlasrna
yazrLemfinekartr.siz.nriidaflinizveya
ili$kinC.Savcrsrnrn
l. veya2. derecekan hrsrnr|nrz
saglamak
i9in,Sulh CezaHaki'ni'rebaivurabilir.
hemenserbesl
bDakrlmahrz
l r e , r ' ' o i l " l ! " r ' i , . . - a .l z o d , \ e r l l i H d {r p c n . e ri ) e k . l duel a ) l r n ldd..r . , .
vl SilDhcdcn
Lu Llnakitin somurdelilleLjn
loplanmasrnr
isteyebilir
vc lehinizeolan husrsLan
ilefi siirebilirsiniz.
Yatal.lllantahsa.!ukandabeliriilenhaklanmm olarakAqlKqA anlatllmasr
iizerineadL1e\crL: \ UKcRIDAKi
t]iLGiLj]R BANA AiTTiR VE DOGRUDUR.I.IAI(LARIMI OKUDUM. ANLAD]M. BANA SORUL,\N SoIIULAR
ir.F iLGiLi rrLlR OLARAK iFADEfvtiVERMEK isriyo+uM vE BU iFADEM EsN^sllFt{ IIUDA|rNJN
IlllJ(i-lKi YARDlMINDAN FAYDALANMAK iSTiYORUM-denresinir
iizerine.isranbulB:r\b"i A\(harrrnddd
L'/
ALi YiGiT'iN iFADESiNiN2.SAYFASIDIR.
S O R U I, D U
/ AiLEYAPINIZ]VL OZGFC\4iSiNiZI
KISACAANI,ATINIZ?
CDVAP
I l k o 3 L e l i ronk L r l u l r d a
BeD 1984 y:)]nda frabzojr ilj ]Si:rnene ilgesindedoldum. ilkokulu Eskipazar
okudum.2002
liseyi bitirmedenistanbulilirfe dayrmolan OsnranDEMIRTA$' rn yanrna
ar buradakaldlm ve bu siire i{il1deyrkamayaglamai$i yaptlrr.2003vrhnda
babarnistanbJi\illndebil dairealdr.Sonraburadayalnlz olarakkaldnn.Som-ababaarrnen']
ilc beraber
L<i,rlmaya
ba;ladrk.84/2tenip olarak2004Mayts-2o05Agustosaylan alasrndaiskender
un ve Mersin
illelincleaskerligimiyaptln. Askerddnii$iiI haftakadarsonraReyhanALBAYR-AKile evlendini.Bu
evliliEimderFulkan ismindebir erkek gocugumvardrr.Annem ve babamsagolup. aynr anneve
babadan
olma3 kardegiz.
Bunlarsrrasrile;
I Mur.atYjGiT ; Umr.aniye
sanayisitesirdekapofiaboyacr,Qamhkmah.Leylaksokak.No:
35r'2LJmlaniye'de
otulur.
2- Ben
o,
: - S ,L , Y l t i l l ; l n r r r n i l e< l eA l & 3 r r L r s e r i n doek u r
talrndrm.Bif
''\ \
S O TI U L D U
/ BLTGLI}.iqRADARHiC PAS'|\PORT
ALDINIZ MI? YI]RT DI$INA LEGAL
VI]YA ILLEGAL YOLLARDAN qIKTINIZ MI?
C li V A P
/ Pasaportun
yoktur.Yrrtdtqrnalegalyadaillegalolarakqrknradrm.
S O RULDU
/ CPnpT sizlN vp cEREKSEAiLE FERTLERiNIZ
HAKKINDABUGTJNE
KADAR GUVENLIK KUVVETLERINCEHERHANGiBiR isLEM YAPILDI Mt?
CEVAP
1 C e r e k b e n i m g e r e k 5 ea i l e l e n l ( r i n r h a k k r n d do u g i i n eL a J a r ; t i r c n l i k
kuvveller-inceher-hangibir i$lemyaplLmaml$tlr.
SoRUI,DU
/ H E R H A N GBi i R SENDIKA: T
DERNEK VE BENZERIBIR KIJRULU$A
UYELiGiNiZvAR Mt. ACTKLAYINTZ.
CDVA}'
/ Yoktur.
c
a- O R L U T L . Ni t\ L L l c i \ i /
v A R MI? BIR
soRr Lpu
/ r ' r E R t I A NB
CiiR I R $ O * R
KArJLDrysANrz oRGUT
KArJLDrysANrz
mcUrE
ORGUTE
HANCrcoREvLERi
coREvLERi ALDrNrz,
ORcUTiqERiSiNDF
icERiliNDE HANCr
ALDrNrz. DETAYLI
OLAR-AKAQIKLAYINIZ?
C 11V A l'
/ Herhangibir terdrdrgiiliinetiyeligimyoktur.
SOR.ULDU
/ T U R K I Y E C U M H U R I Y E I i N i NM E V C U T A N A Y . S A L D U Z E N i N I
l(ABUL EDIYOIIN,IUSIJNUZ?
CL\rAP
/ Evetkabulediyorun,
^ l !
( t l A M A H KM| F S t N K - 2 qu ruq-r ) r( , l l i Kj )
SoRULDU
u \ , l R - A \ t 2Y.tS- U L H
NOLUKARARINA
isriNADENiliMrz UMRANIYE
ilcasr cnirirer MAH.sAMANyoLU
I A D E I N L , O R: O K A K N O : 2 S A Y I L I S I I I N D L : O C N I \ T J \ I T S I I L I A D A R I K A I \ 4 fF
E iGiNIZ EVDE12.06.2007
GLNU yAptLAN ARAMADACATI KATINDA:
] i]ZEItiNDEI5.06.]997
KASA
TARiHLi MUHIMMAI ISTIFKARTI BULUN.A.N
2- I{ASA IQERISINDE
I8 ADETMKE YAPIMIEL BOMBASI
: v K r \ c P r \ 4Fr r B U M B A L A R T N
A iAt i K i K r 1 r | C F R i S t N Dl 8F A D r r I U \ - ' Y l
4- DM41 NATO STANDARDITABiR EDILEN7 ADET EL BOMBASI
5-2 ADETALMANEI-BOMBASI
ELDE EDILMI$TIR.ELDE EDiLEN BU MATZEMELER
VERINIZ,
d
d,,Lrf-,
BiLG
'*I(,ffi^YLI
ALi yi6iTiN iFADESiNiN
3.sAyFAsrDrR.
CEVAP
ait olan ve $u
MehmetDEMIRTA$benimdAyrmolur. OktayYILDIRIM' r ilk defadayrma
g olan Unraniye ilgesindeLPG istasyonunda
4 senekadar6nce, tahmin€n
)001\ ta1rs q.!)b avlanndagdrdiim. Bell LPG istasiol'lundaotururkenOklay YILDIRIM istasyona
i olarak miidiiriyet odaslna ginni$ti. pen de bu durumu diger dayrn olan OsDran
DFrMIRl-A$ a sdyledim. Osman daylmda bana o lahsrn Mehmct dayrnrLnkomutanl olduEunu
geldi ve di
sijvlelnisti.
2003 Mayrs ayrndan itibarcn askere gidene kadar , yani 2004 y1h Ma-yrsayrna kadar-ben
bailsettiiimtJmlaniyeilqesindeki
yrkamabdliimiindegahfhm.
;u an yrkrlmrqolan l-PG istasyonLrnun
Bu clcjnenicelisindeOktay YlLDllllM gdrdtigtimkadan ile l0-15 gtinc bir olmak iizer-edayrir
\4chmctDIIMIRTA$' rn yarunagelipglderiji.BeLrimnrLrdLrrivete
grrrncgLl)i[rir yetkimolmachgridan
bLrgelip gitrnelerinnc amaglaoldu$rRr \e tqelLlchc konu5uldugunu
btlmiyorum.Ayrca Oktay
\'11DIRIM' rn raLrLnrh
ha$ka!41t5{*roldugunuhig ltirmedirn.Bu ddDeil iQelisindc
ise diger daynn
ol.Ir ( rs ran DFMIRIA$ ile Qdhi YlLDIRIM isimli gahrslan a|asragrktrve birbirLeririsevmezdi.
yetkisiolmadrgrhaldeistasyongalr5anlarura
Cinl'ri Oktd) \ lLtllRlN{ israf;onageldili zamanlarda
emir verir tarzdakonu;ur-veqaLr|anlara
karrqrrdr.Osmf,ndayrn ise bu dulumdan mhatsrzoluldu ve bir'
keresilde "Beltilrlr elemanlanmakarrqma.onlard;m $en sorumluyun, nc yaprlmasl gerektigini ben
bLiradangdniyoruln" demiiti. Bu ddnem igerisinde Oktay YILDIRIM' r sadecedayrmrn komutanj
olarak tanrdrm.Hangi rtitbedeolduguDuveya emekli olup olmadlgl konusundabir bilgim yoktu.
200,1yrl mayts aynda askeregittim ve 2005 ylil Agustos ayrndaaskerdend6ndiim. 2005 yrlr
Agustos ayr igerisindeevlendinr.Evlendiktensonra Trabzon'a yerle$tim ancak bir ay kadar sonra i5
iml<inlan olmadrlrndanlekrar istanbul iline qair$mak
geri ooDdum.
r$maK$floaerr
ddndiim.
Alnagllgefl
0n\ )rlr Fkirna1rba5lrrrnda
geriddndirnre ahimolcrrl\4urar
rekrarlsranbrllqllhe
.anb,rlqii?e
YiCl Il in
(.*.
anlaSanadrlrndan
Unraniye'deba;kabir
. . . r r r r nl e: rl l e l i r n . I a 1 L a d a rb e r a b ekra l d t ka nrq{'1la{rmlar
dLlrs\e
d
L l r s \ ettaSl
a $ Idlrn
rdIn B
Bu
u d
ddnqm
6 n q m icerisinde
i C e r i s i n dien
rntalii
giliye
l i l e gto Sanayideyrkana yaglamai5i buldurnve
gallima),aballadrm. 4-5 ay kadarburadaqahqtim.
2005 ylll nuhtemelel alahk aylarnda daynr dlan Mehnet DEMIRTA$ yaruDa geldi ve bana
"Sana bir manav
aqahm" dedi. Bende kabul ettifr]. Manav ilinde bUtiin pala ihtiyactrrr dayrm
kar'Srlayacak
ben sadecei;letecek ve naa; alacaktrnl.Babanr bu dur-urnukabul etntedi ancak ben
dayrnla bember Ummniye Mjthat PagaCaddesi Gilngcjr Sokak
Sokak NO 2/1 sayrlr
adresrekimanavda
maiavda
sayrlr adresteki
qalrfmayaba$ladrnl.l7-21 Ocak 2006 larihi itibali ife manavtam olarakagrlmr5ve ben qahgmaya
ba!1alnl9LlLr.
Bu ddnemde maravm arkasrndabulunan evde dayrm Mohmet DEMiRTA$ oturuyordu.
Manavrn agLldrgtzamaDlardadaylm Mehmel DEMIB.TA$ bu evden;uan ikanlet ettiEi evc ta$rndr.
lvlanavaqLLdrktan
somaOkta1,YILDIRIM. Mehrnetdayrnln ) anlnah.LlrrlLoLsrnziyaletiyaptr.Askere
gidip geldikten
gidip
geldikten sonra
sonra Oktay
gdrdnm Ilq{Sei
srl(
Oktay YILDIRIM'
YILDIRIM' Ir ilk detaIburada
deta burada gordLirn
Ilq{Eitei zan]anlafda
zanranlafdasrk srl(
g.rlrltrgrl1l
g.rlrltrgrl1l
manavaOktay
manava
Oktay YILDIRIM,
rrrlrziyarete
gelLrqlilBrr-zryaretlerden
YILDIRIM, Mchmet dal "i'
ziyaretegel
LrqlilBrr-zryaretlerdencjnce
cjnceOktay
Oktay
Y:lllldi)
YII
YiLDIRIM
DIRI\4 telelbnla
relelinladal
dayrm
rm Mehmet
Vehnel DEMIRTAS
DLMIRI A$' T arar,, Ouyr-aqllii
dayrrn.lg.lleii alayarak
rralarak Oktay
Oktay Komutanrn
Komutanrn
geliyor gayr deD e derdi ve geneldeilk olarak Oktay yff-OfnfM nanava gclil akabindedayrm
MehmetDEMIRTASnanavagelirdi.Srk srk telefonlagdriifiirlerdi.Aynca manavagrldrktan1-2 ay
kadarsonraadrmburadaitgfendigimMahnut OZTURK isimli $ahrstasan renkli Opel Corsamarka
alaba ile daytmrziyaretegeldi.Manavdanah$veri$yaptr.Benbu $ahs1
ilk defaburadagdrdiimancak
ge rlil<lelinhig gcirmedin.
Bu ddnem iqerisindebu Fhlslardan $iipl'lelenmeye
bailadrm. qiinki-i ben bu gahrslannyalrna
gittigirrll zamal ar aniden konuqmalarrnrkesiyorlar bagka konularclankonu$uyorlardr.Bu Sahrslann
gdfi$meleri esnasrndabe gay servisi yapryordum fakat beDinl her yanlanna gidi;lcrimde ya
susuyorlaryadakonulu defiigtiriyorlar(rilBende dogal olarak bu dumndan rahatslzoldum ve Mehmet
DEMIR lA$' a Olday YILDIRIM"foIiS yapar diye sordun. O'da bana ;u an hatrrlarnadrgunbir
hrternetadresiverdi ve "lncelq-Ii1m*
oidugunu dgren" dedi. Hatla bell bu siteye girdim vc inceledirn.
Igcli!incle genelcleDcvlet idarell-PKK konula i$lerirordu. Oktay YILDIRIM' a ait I'azrLar-da
var-dr.
Bi. giin yitle Oktay YILDIRIM yalnrz oJarak$ranavadayrmr ziyarele gejdi. Dayrn diikkanda
yokllr ve Oktay YILDIRIM daytmr telefonla aradr. Qaytm Mehnrct DEMiIiTA$ manava gelmeden
bc'r Oktay YILDIRIM' a Kuvai Milliye ne demek di1,lesordum.Qiinkii iizerindeKuvai Milliye yazan
iiq ddrt tanetakvim benzei bir bro$Urvardr ve banabrfakarakbunlan dtikkanaasarsurdedi. Tahminim
hala lvlanav'|lrgiri$e giire sol tanlia tahta iizelinde a]srholabilit. Oktay YILDIRIM da cevap olarak
bana "l(uvai Milliyc devletin grkarlarrntkoruyan bif dernek oldugunu, devleti ydneteilerrr gergek
Jaineliciolmadrgrnrve devlet igerisindebaqlGfeylcdr ddndiigilntl" sdyleDifti.
Aynca Oktay YILDIRIM' rn nranardaoldugu bir giiD ]azrll ve sbrsel baslndaismini Muzal'fer
l-Lit(lN olarak dgrendilim Sahrstasiyah bir- M.r.Ll...q1hba ,le Meh"metDayurtn manavurageldi.
Oniirlde durdLr.Ancak bu aragtankimse aqalrya innre&eiialabadevarlrerti. Muz"rllsr TEKIN rnalave
dilikatlice bakh. Sonra bu siyah Mercedesgdz$\u-zaklaqrnca Oktay YILDIRM manavdanay ldr.
15 20 dakika kadar sonra Okray YILDIRIM vE Mphmur OZTURK san Opel Corsa ile manava
geldiler. Ancak bu konu hakkrndadetayhbir bilgim ydktur.
Bu tarihten yakla$rk3 4 ay kadar dnce babam oturmu$ olduguruz evil gatrsrnatahta almak
amacr ile grkmrftl. Tahlalan bosalttlktan sonra tahtalann altrnda bir askeri sandk oldugunu ve
igerisindebornbalaroldugunu sciyledi.Sonrasrndabeh babamlaberaberevimin gattslnaglktrl( ve bu
sandlgl a9t1k.lge sinde birgok el bombasrvardr. Aynca iqerigini bilmedigim bantll siyah bir kutu
vardr. Bu kutuyu kaldtrdrm ve salladrm.igerisindendemir sesi gibi bil ses geldi. Ancai<igini agtp
balimadrm. Sourasrndasandlgl tekrar kapatilm. Sdnd*ta dikkatimi geken analtar krsru agthp
eqrlnadrgrfark edilsindiye degi$ikbir $ckrldcrclle Uaglanrnr$rr.
A) |]ca s.ndrglnsag ve sol tafafina
krrmrzrtugla ilc dip noktala nda gizgi qekilmi$ti.MuhtemelensandlEtnagrlrpaqrllladrgrnr
\e hafeket
o
edip etmedilini anlanrakamacrile bciylebir qeyyaprhlrg olabilir.
c l,
Sonmsnda babam ile berabera;agrya indik ve baban bana bu m,{?ebibleri sordu. Ancak bell
biirnedigimi sdyledim solirasrndabirkag gtin dayfmrn alzrmr amdb'ancak herhangibir tey
sd)'lenredi.Ilifn kendisineQatryrdtizelttim dedin. Qda bana galrdabir tcy gdfdtin rnLidedi. Bende
brna ' qatrda askeri bir sandrk var ve
J'ol( dedim. Birkaq gLin sonra dayrm Mehrner DEMI[fA$
"Bunla
iqerisindcc1bombalarrvar" dedi.Berlde
kiin buaktr"dedih. O'da bana"Bu el bombalarrm
Oktay YILDIRIM brraktr. Bu malzemelerebir qly oiursa ba;rmtz belaya girer. Kuflafamaylz.
Kimseye bu konudai bahselme.Seni de alrrlar.Bu ev<fesen oturuyolsun."dedi. Oktay YILDIRIM' rn
De urmaglabu el bombalannrblraldrgrkonusundaheri)Langi
bir iey sdylemedi.Fakal bu malzemelerin
bcn la5rnnradan
1,5yrl dncekadarOktayYILDIRM tal.aflndan
getifildiSinisajyledi
Llcnbu Dalzenelerinyerini ijgrendiktensonra Oktay YILDIRIM' rr nralavqgeldiginehig
firhit olDadun.
. \lt
Du el bombalankonusuadababan banarsrarlapoliseihbar et dedi. ASlQlben aiiemezaral
.
gelir endi;esiile herhangibir ihbardabulunmadrm.
,
\
i tt'
ALi YiGiT'iN iFADEsiNiN 5. SAYFASIDIR,
Bu tarihton yaklagrk I ay kadar dncede babam ile gdrii$ttiEijmdebabam bana "Ben gereken
Ll5iler:iaral acagrrnve ilrhar edecegimQtinkiison zamanlardaher yerde bornbapathyor . terdr olaylan
arirof . mdsunrki5i(q\lirlor \e belki de evdebulunanmalzemelerile bu artanterdr olaylarrnrnbir
alakasrvald ." dEqNBbDbiraz bekleyelim dedim. Sodasuda babanllatekMr gdliifiiigtimde kendisine
bu konuyu ihb&Sdelim dedim qtinkii zaten bu adamlann gizli sakh bir iqler gevirdili belliydi ve
babarDrndedikleri dogru olabili|di.
Bu ttrlihler 20 gLin dnce ben oturmug oldugum vc cl bombalarrnrnbulLurduguevden abitrr
\4umt YIGiT' in yanrnala$mdrm.Sonrasrnda
da rrulitcmelcnbu el bombalar-rnrn
terini baban ihbar
etmiijtif. Sonrasrnda
polisgeyalGlanatuk
burayagetirildim.
IJu ladhtenyaklallk I (bir')yrl bn$€gefgelleferDanr;ta) saldrflsro dugu gtinlerdeMuzaffer
TEKIN' c ait villa basrldrktan
sonra!6\?elevizyonda MahrnLrtOZTURK ve OL(layYILD]RIM' I
gordr:iln.Bu dlrrLrmudayrm MehpreQ",[]EMIRTAi' a sordum. O'da bana "Onlar dcvlct igin gah'an
irstsubaylar,Muzafler TEKIN' iqph'ugbagr' nda ki efinde aama olnru5.evclegizli zulalardasilahlar
varmt; ancakaranadabulamamrqlar"
dedi.NedeniniiLse:baskrndan
cincehaberlelioldugurudevletin
her yelinde vc kadenesindeniil'uzlan oldulunu ve hcrj;eyi oncedenhaberaldrklarnr sdyleili$ti. Ben
buuu nerdenbiliyorsundiye sordumancakherhangifil oevapalamadrm.ZilteubcuirDdayrlia kagr
pek g6rii$ bildinne durumum yoktu.
Bu ddnem icerisinde;
Oktay YILDIRIM' 1i Mehmet DEMIRTA$' rn askerdenkomutam,gazi Astsubayolarak,
MahmrLtOZTURK' ii : Emekli astsubayolarak,
X $ahrs : Astsubayolarak tanrdrm.Bu gahrs,l0 ya;ldrurdazayf, 1.75 boylannda, esmer,siyah sagh
agrkahnl g(irsemtanlyabilecegimbir Sahrsolaraktanrirm.
Mahnrut oZTURK plakalarrnrhatrrlamadrlrm siyah Mercedesve Salr Rer'<li Opel Corsa ile
OktayYILDIRIM iseBeyaz5.20BMW ile gdrdiim.
SCDIiULDU
/ U M R A N i Y E 2 . S U L H C E & & M A H K E M E S 1 N i N2 U U 7 q 5 qD F G J $ J Ki $
NOLTJ I(AR^RINA iSTiNADEN iLiMiZ UMB]SJIYE ILQESi QAKMAK MAH. SAMANYOLU
cAD. GUNGORSOKAKNo:2 sAytLI stzlNDE 20 cUN ONCESENE
KADAR iKAMET'
ETTreINlz EVDEr2.06.2007
cuNU yeprAfr enamoe eATr KATJTTTDA:
r - UZDRINDE
15.06.
r997TARiHI-iMUIIiMMATisrlF KARr l BT.ILUNAN
K,\sA
2 KASAICERISINDE
18ADETMKEYAPIMIEL BOMBASI
j , \ i K t \ \ p r \ 4 rF r B O M B A I A R I NAAI I l K l K U r L l c L R i s l N D t1 8A D rl r - L\ y l
4- DM41NATO STANDARDITABIREDIL]]N7 ADETEL BOMBASI
5- 2 ADETALMAN EL BOMBASI
irLDIl EDILMI$TiR.BU ELDE EDiLEN
LRiN DAHA ONCL IIERIIANGI BiR
EYLEMDE KULLANILIP KULLANILMADIGI
KKINDA DAYINIZ N4I]IIME'I DEMIRTA$
s i . / r H t R h c \ c t B I R) f Y D t N \ o , / t - t | l t \ 4 t . .
C l! V A P
dahl4nceden kullanrhp
/ Dayrn.rMehmet DEMIRTA$ bu nTalzemelerin
kullanrlnadrgl hususundabanaherhangibir $eysciyleqiedi.
AN
i YrFiRT
vr:
sS ooRn u r I Dot It
I/ iTSsT T
ARNI IBTiaU
uI IvLMHH uT TnRr V
' .Ae n 5 s n vr cerrur 5 r " , r l . i o . 2I 0A0Rr r H
SORU$TURMA NOr2007/1536SAYILI K-ARARINA. (Istdnbul lu)Agt Cezn Maltkemesiin
13,06.2007tatilt ve Teknik Takip No:2007/618 sayth Onama El Kolma w Inceleme Kara
ile
o |nmt$trt) ISTiNADEN AYNI GtrN siziN DE GECici oLARAK KALDICINIZ iLIMiz
UMRANIYE iLqESi CAMLIK MAHALLESJLEY-LAKSOKAK No]5/2 SAYII,I YERDEKI
ABiNi7- or.AN MUTLATyiGiT'TE AiT UMRANiYE sizE Ait GUNU yAptLAN ARAMADA
7,65MN4CAPINDA WALTERMARKA S1LAHBU SiLAIIA AiT $ARJORVE (5) ADET MERMi
| | D l L D I L \ 4 1 ; T lB
RU
. S I L A HH A K K I \ A D AD I t A \ I I B l l L l V l : R I N l . / .
C{ VA P
/ ikametimdeele gegen7.65mfr gaprndaWaltermarkasilahabim olal1Murat
YialT' e aittir.Bu silahrne zamanue-nereden
Lrtrrllq!fuvrnrize
aldrgrnr
bilmiyorurr.Muhterrelen
clcvamlr
hrlstzgildigindingiivsnlikamaghalmr;olabilir.Qtinkiihembenin hen de..{nrin cri dalra
LjDceden
sovulmuftu.Zatenbu soyulmadurumlarll Polis'inkayrtlarmdall
iDceleye\Jilsiniz.Ancakbu
' i l r l . r < r r e l r n i l ekri ir n d eanl d r g r nb ri l n r i l o n r m .
t t /)
. ' 1 rr
'*il,L
i4
ALiyieiT'i\ iIADEsiNiN
6 .s A y F A s r D r R .
soRULpu
/ sdialNILE BIRLIKTEYAKALANANVE GOZALTTNDA
I3UI,UNAN;
\ 4 r| | N , l1D] l M l R r \ \ . \ F O K f A YY t L D t R t Mi s i M it > A H l s A
l R r r A \ r \O R V r 5 U \ r7 .
r A \ r y (r R s { \ t , / d \ Y K t - R i \ i / iA \ t A | \ t . / .
C Ij v A P / $trrn benim](birliLtegdzaltrnda
ili$kileri tu fekildedir.
bulUnan
lahrslarla
MI]I{MBT DENIiRTA$ i Bu lahls benim dz dayrm olur..Bu l1ederliekeiclisiii laitl]nl. Son bif yrl
iccfisii.le sekiz ay kadar bu SahsrnUmraniye ilgesin,ieki evinde kiracr olarak kaldrrn. Ayrrca evden
Zla daytrugok saf ve iyi
{rk3n bornbanrclzemelefiile go.\ alakasrnnoldugulu zannetmiyorum.
hirisidrl Bu riir i$lefleilgilemrc-)Acegini
biliyorurn.Yalntz Konutanlannlklramadtgtigin ve hayrr
diyemedigiigin diger qahrslagftirafrndan
kullanlldrgrtudiif iintiyoruln.
O K T A Y \ l l . D l R t M : l $ , j ' a h s r b e n d a l r m o l a r r\ 4 e h n r e r 4 pMf i R I A S v a s r t a ,irl e r . r n r l r r nO.k t a l
Y l L D l R l \ 4 r b e n i l k d e F d a l r m r nU n r r a n i yiel q e . i n d p
e , l q , , \ , [ , ] ' n ' 5o l a n I P C i s t a . l o r r u n d as. el n e
kadaf dnce 96 iim. Ben LPG istasyonundaotururkenp\P} YILDIRIM istasyonageldi ve dilek
olalak miiditiyet odasmaginni$ti. Ben de bLrct|.qlfh,Oige|'dr]rnr olan Osnlan DEMiRTA$' a
sdylediLr.Osrnandayrm da bana o qahLsMehnretlalrnrrn komutur uldugunusdylenigli.Ileliki
d6nemleldede ben Oktay YILDIRIM' r hep Mehmet IDEMIRTA$' rn yaDrDdagdldiim. Sanimiyetin
yoktuf. Sadeceselamlallnz-
-a
Bcninrbu konularhakkrndaanlatacaklarrn
brjrnlardaLr
rbalettir^'flodenre
ckleyecekba;ka bir
hususvoktur,
oktur, ilademi
ilademi higbir
Mehmet
higbir baskr
baskr ve tesh
tesh altrnda
altrndJ ka$ladan
kalfradan istalbulba'rosu
IsturbLLJBaiosLr
a\rl(atlanndan Mehmet
avrl(atlanndan
Sani SFI-CUK'un huzurundakendi hiir iradem iic rjerdim dedi ve alnan iiadesi billikte okuldu ve
ltt
SUPHELI IFADE TUTANAGI
(CMK Madde:147)
IFADENIN
ALUDTI YER
TFADFNiN{ARlHr
LSTANBUL
TERORLE
MUCADELESUBEMUDURL.JGA
15.06.2007
iFADEVERININNUFUSCUZDANINAG6REKiMLiGi
ADI VE SOYADI
BABA ADI
ANA ADI VE KIZLIK SOYADI
DOGUM YERi VE TARiHi
MehmetDEMiRTAS
Ztla
Fatma1YiGif.l
t - l4.lo.t97-l
Trabzon-Of-YukankrflacrkMal.
c.No A.srRANo-KUTUK)qci 0127-00010-0076
K. SERINO - T,C, KIMLIK NO
B09 055875TC.4,10129i
1758
MEDFNiHALI CiNSIYETi
Evli Erkek
UYRUGU
TC
NUFUSA
KAYITI-IoLDUGUYf\\
IFADE VERENINKENDi BEYANINA GOREKiMLJGi
EGITIM DURUMU
SABIKA DURUMU
Lise2.SrmflanTerk
Olmadrgrnr
beyqn(Ser.
iIi MESLEGI-AYLIK
GELiRi
A[,a]) akrrI$+]b60 YTL
DEVAMLI IKAMET ADRESI
istiklal \\4ahallesi Mihraq
iSTANBUL
SONI$ ADRESI
qigdem Mahallesi Pa$abahqeSemti DereyoluG/13. Sokak
No:76 Bevkoz iSTANBUL
Sokak N o :I 4 l 0
i l m r a n ie)
ILETI$lM(Ev-tt-Cep-Faks
No.larr) E v 0 2 1 65 2 33 24 l i ST e l .0 2 1 6, 1 1 31 41 7C e p r 0 5 3 2 5 5 6 7 8 1 5
E-MAIL ADRESLERI
Xsara61rahohail.con1.
Hostikozlu6l,i)hotmail.com.
MUDAFI TALEP DURUMU
Etti- Hazrr
IMTINA
IMZADAN
VARSA,
NEDENi
YAKALANAN KiSiNiN KANUNi HAKLARI:
I- Hakklnzdaki$uiddialarsebebiile yakalandrnrzi
PATLAYICI MADDtrBULUNDURMAK
II- iddia edilensuc hakkrndaacrklansds bulunn.mak kanunihakk'n'zd,r.
Ancakknnliqitizle
cevaDvermekzorundaslnlz.
\ l e"" tamf,ndanra),in
(
III- Miidafiden vararlanmahakkrnasahipsiniz.Miidafi tayin edebilecekdrrumdq qq$r"l"i'.
ve konLr9ma
ve
konLrsma
edr.ece".
mi,d""rinin
\, kuli \a"drmrnddn
rdlo..an.bil.r.,ir itaaeatm"onceqqi&
:]hiidafiile gorii$me
soriisme
'l
hakklnrzvardr. isterseniz
haar buhrnacaknr.
modafiiniz"ifadealmasrrasrnda"
lv- Yakal.nd4rn'z yaktnrnrzaveyaistediginizi
bir kiiii,e c. savcrsmrn
emriile bildirilecektir.
yazr| emrinekarir,siz.miidafiinizveya
gdzaltrnralmave gozaltrsiiresininuzatllmasrna
v- Yakalama,
iliikin C.Savcrslnrn
L veya 2. derecekan hrsrmmEhemenserbestblrakrlmanrzr
saglamaki{in, Sulh Ceza Hakimin€ baivufabilr.
isterseniz
dilekQen
iz tarafimzdanyetkiliHakimeen seritekildeulagnnlacaktrr.
ve lehnrize
olanhususlafl
kurtulmak
toplanmasrnr
isteyebilir
ilerisiirebiliNnriz.
Vl- SiiphedeD
iqinsomutdelillerin
Yakalananiahsa, yukarda beliftilen haklafl tam olarak ACIKCA anlalrlmasrilzerineadr geQenr'YUKARIDAKI
BiLGiLERBANA AJTT]RVE DOGRUDUR.
HAKI-ARIMIOKUDUM.ANLADIM BANA SORULANSORULAR
iLE iLcJLJ HUR OLARAK iFADEMi VERMIK iSTiYoRUM VE BU iFADEM ESNASINDAMUDAF|INiN
iizerine.istanbulBa.otu eruLanlrndan
tlUKUKi YARDIMTNDANFAYDALANMAK iSTIYORUM-demesinin
'
getildi
nrtikalctmesiile adrgegeninifadesine
ll05l sicilsayrl YusufCOLAK'jn Mildrirliigiimiize
-.\r
.n 1!r\
-':,#'
\ l -
r s d
1:>
MehmetDEMiRTAS'rn ifadesinin2. Savfasrdlr
s o R U L D U/ AiLE YAPINIZI VE OZ GECMISINIZIKISACA ANLATINIZ?
dogdun.ilkokulukijydeofia ve liseyiOfda
CEVAP
/ Beg 1973yr[nda Trabzon-Ofda
dolayr istanbul ili Umraniye ilgesi Istiklal
okudum.Lise 2.
ayrrldrm.Ailevi sebeplerden
mahallesinde
afabeyimOsmanDEMiRTA$'rn yanlnata$mdrk,lise ikinci srmli Unraniye
lisesinde
ettiEim srada ailevi durunum iyi olmadrlrndangerek babamrnrahatsrzhglndan
dolayr okulu brrakmakzorundakaldrm. 1991 yrhnda evimizin yaktmndabulunan Emniyet oto
yftamadagahqmaya
aynrzamandaaktamlanda diigiinsalonlarrnda
kamerave fotografgrhk
baqladrm,
yaptrmaytu yrl ehliyetaldrmve taksi $ofdrliigiiyapmayabaqladrm.1993yllnda Rrlkr eORUH'un
krzr FigenQORUH ile evlendimbu evliliktenbir krz bir oglum var. 1993yrlnda vatanigdrevimi
lapmak igin acemi birligini AntEf[\ ilinde Topgulardaroketataregitimi aldlm ve usta birligimi
Crziantep5. Zrrhlr Tugal dq Stvlh takrmlsofdriiolarakgdrevyaptrm1995ylllnda teskerealarak
ailemin yanrnaIstanbul'a!€driddndiim Anadolu yakaslndaKadrkiiy ilgesi alrrhkh olmak r.izere
talcicilik yaptrm2000 yrhna kadar.2000 yrhndaortak olarakbfu TIR KAMYONU aldrm ofiagrm
yapmayabaqladrkbu ortakhk 1,5 yrl kadarsi.irdii2001
TuranOZALP ile beraberLPG tagrmacrhgr
yrlmrnHaziranaynda UmraniyeAtakentmahallesinde
ortagm FatihAKSU ile beraberLPG dolum
istasyonuagtlk, LPG dohun istasyonuna
ruhsatalamadlglmlzdan
2005 ytlmda kapatmakzorunda
kaldrk.Bendedahacjnceden
almr$oldugumkamyonile FatihAKSU'ya ait LPG dolum istasyonuna
talrmacrirkyaptlm.Bu arada2002 yllmda DEMAK qirketindehalk otobiisctiltigiiyapmayabaqladrk
birlii(regah$rrFmtz$erefSERENLi,I{esut AYDEMIR, AbdullahYILM.AZ ve Almer DEMiRBA$
isimli arkadaqlardr.
babam1992yrhndaeceliile vefatetti biz
Annemsagolup yarumdakalmaktadrr,
aymanneve babadan
toplam4 kardeqiz,
srasryla;
bunlar
yapar.
Iaksicilik
1-Osman
DEMiRTA$ : 48 yaqlarrnda,
r.e\li.AtlFdolu
evli,gfudolu yakasmda
taksicilik
)apal
)akasrnda
gtrti
45 yaqlannd3
Y
l
C
l
l
i
l
e
e
r
l
i
e
r
h
x
n
r m cr n i s r e me l e k r i k
2-ciLlLizar
YiGiT
k \$elRi
gocugnt\'Va-r
tanesr
lane\i Alr
teknisyen emeklisi, n9
Vir
bunlardan
b u n l a r d a n bir
bil
\ iull
benimlebirlikteburadasdzaltrnda
bulunmaktldrr.
gevketYiGiT iie
r41 yaqlarrnda
ev hammr, eniqtemTrabzon-Of
3-AsiyeYiGiT
KryrcrkBeldesinde
Qay-Kur'dagiivenlikgdrevlisiolarakgalgu.
,l-Ben
:
S O R U L D U/ BU GINE K{DAR PASAPORTALDINIZ MI? YURT DI$INA LEGAL VEYA
ILLEGAL YOLLARDAN QIKTINIZMI?
qLyAV
Pasaport
almadrm.Legalveyaillegalyollardanyurl drqrnaqrkrgyaplnadrm.
AI C L , \ I
S O R I L D U / L I R T K S I , / i \V I C T R I ' K SATI If F F R I L h R i N H
i ,A
/ K K I N I )B
BiR
YAPILDI
MI?
KADAR GUVENLIK KUVVETLERiNCEHERHANCI
i$LEM
C E V A P/ Bu giine kadar gerekbenim gerekseaile fcftlerim hakkmdagi.ivenlikkuwetlerince
herhangibir i5lemyaprlmamlftu.
C E V A P/ Herhangibir Sendika,Dernekve benzerikurulutaiiyeligimyoktur
S O R U L D U/ TURKiYE CUMHURiYETININ MEVCUT ANAYASAL DUZFNINi KABUIEDIYORMUST]NUZ?
C E V A P/ Evet. Kabul ediyorum.
UYELiEiNiZ vAR MI? ORGUTE
/ HERHANGiBiR TERORORGUTTT{E
ALDINIZ, DETAYLIOLARAK
KATILDIYSANIZ ORGUTicERiSiNDEHANG1GOREVLERi
ACIKLAYINIZ?
C tr V A P,/ Herhangibir terdrdrgiitiinetiyeligimyoktur.
^ a'
"
t.1t
e.'1t
zo0zr9:gotcisiK is NOI-l,r
s o R u L D u / UMRANiYE
2. suLH CEZAMAHKEMESINTN
I.. ^ D ^ D r\I ^ i(TiNI ^ nFNI iT i\,fi7
j
MehmetDEMiRTAS'In ifadesinin3. Savfasrdrr
I
cUNU YAPILAN ARAMADA
CADDESicL\icOR soKAK Nor2 sAylLI EVDE 12.00.2007
QATI KATINDA:
1-uZERiNq4$$.06.1997
TARiHT-iMUHiMMATiSTiFKARTrBULLn{ANKASA
iqbhisiNDE oNSEKizADETMKE yAprMI EL BoMBASI
2- KAS,X\
MKt\ll
EL BOMBALARINA
AiT iKi KUTUiqERiSiNDEONSEKIZADEI
3- MKRIAPIMI
FL]NIYE
4- DM41NATo STANDARDITABIR EDILEN YEDI ADET EL BOMBASI
5. iKi ADET ALMAN EL BoMBASI ELDE FDiLMi$T]R ETDEEDILEN BU PATLAYICI
MADDELERI NERDEDEN TEMiN ETTiNiZ? PATLAYICI MADDELERi BULUNDURMA
A M A C I N I I N F D i RH
: I M A N C I B I R Y L R D fK I I I A N D I N I I M I . ' D I A Y I I B i I L i i V I R i \ i 7 I
patlayrcl
P/
Bu
maddelerle
ilgili herhangibir bilgim yoktur.Bu evdegegmilyrllarda2-3 y1l
CEV A
lodar bu evde oturdum.Bu evingqahibiMustafaAsrm TOKA dlr bu qahrsbenim egim Figen
DEMiRTA$'rn dedesiolur. Bep..br'evdenqrkahiki yrldanfazla bir zamanoldu. Bu evin kiraya
Benevi bofalttrktansonrabir miiddetev boq
verilmesiiqleriyleilgili gene.\ftrYkbenugrafmaktayrm.
kaldr.Dahasomayegenimhl yidit oturmayaba;ladr.Ali YidiT'te bu evdebir buqukiki yl kadar
oturdu-Dahasomabu tarihtenbir ay .jnceev Ali YiGiT tarafrndan
botaltlldrbagkaoturanolmadr.
/14.06.2007
iFADESiALINAN$EVKIS ORU LD U
TARIHNDE MUDURLUCUMUZDE
VERMIS OLDUGU
GULUZAR OGLU 1984 SURMENE DOGUMLU ALI \lCiT'iN
IFADESINDE: "oKTAy y]LD]R]M'I SiZiN K)MUTANINIZ 1LAMK LANIDICIN| OKTAY
I
I tt-DtRt\4t\ suREKLt silit\ vA\t\' 1A GuRr SMrK i\ iN CELTPtit tit,l"li. uNt2gJ1^it
ALi
SOKAK
NO
2/1
SAY]L]
ADRESTE
MAHALLESJ
SAMANYOLU
CADDESI
GUNGOR
CAKMAK
ytGIT'E BIR MANAV ACTIGINIZT,BLt MANAV FAALIvETE GE\'I.KTEN soNrJ, oKTAy
Y]],D]RIM, MAHMUT OZTARK vE \SMIN] B.LMEI}I,AI, EMEKLI ASTSUBAYOLAMK 7.A^IDICI
SivAH StqLr A\'IK 4LtvLI !'ORSI
10 YA:;LARTNDA
ZAYTF,1.75 BOYLARIND4,";,BH|ER,
TANIYABJLECEGIBiR $AHISLA S]K SIK 1'44N.IVINARK4 TAMF]NDA BJR ARAYA GETIREK
CAy iCTJGJNizJ VE GIZL. K)NULAR G1RU$TUGANUZU, AL] y\GIT'JN SIZ]N YAN]N]ZA
GELDJGINDE KONUYU DEG|STJRD\1]N]ZJ YA DA SUST(]GUNUZU, BiR KERESINDES|ZE
OKTAY YILD]RIM'1N NE IS YAPTIG]N] SORDUGUNDA BIR JNTERNETSiTESJ JSMJNJ
VERDIGJNiZIVE iNCELE KiM )LDUGUNU GOR DEDJGINIZi. ISMJN] BAS]ND/N OGRENDiGJ
ML]ZAFFER TEKJN iSiMLI SAHSIN SJyAH BIR MERCEDESLE AANAYA GELDJGIA:I VE
MtNAvtN ANUNDE DURDUGLINU S]NMSINDA MU FFER TEKINTA' ARARADA^l
MANAVDANAYR]LDTGINIVE ] 5 20 DAKIK{ SONM
]NMEDI.iJNIFAKATOKTAYyILDIRL\,1']N
ILE
M4HMUT OZTARK
SAR] BIR OPEL CORSAiLE GERI DONDUGUNU, O TARIHTE ALJ
. YIG]T'|N OTURMUSOLDUGU.LJMJZUMMNIYE iLqESI
SA,VANYOITJ
QAKMAKMAHALLESL
EL
BULUNAN
ICER1SJNDEKI
SOK4K
NO:2
SAYII,I
EYDE
SAND]K
CADDDESI GUNGOR
BOMBALAR]N] FARKETMESJUZER.NESJZE C:AT]YIDUZELTTJGiNJSOYLEMES|AK4BJNDE
slztNDE ALi yiGrTE BiR$EvGORDUNMa? DEDTGTNjZ|BlRKAq GiN SONR4 Djl SiZiN At,i
yiGIT E "eATIDA ASKERiBiR SANDIK t/AR vE ICERISINDEEL BWB'ILARI vAR BU EL
BU MALZEMELERE41& tEf OLURS/1BA$tMIz
B)MBALARINI oKTAv Y|LDIRIM BIMKT|
BU KONUDANB,{I{$dg N,|E.
SEN]DI ALIRLAR.BU
BELAYAG.RER.KI]RTAMMIYIZ, KJMSEYE
ETDE SENOTURUYORSUN."DEDIGJN.Z] VE MALZEMELENN ALi Y\G]T TA:J]NMADAN] 5
YIL ONCE OKTAY YILDIRIM TAMFINDAN GETiRiLDIGiNi SOYLEDIGJNJZ|,BU TARIHT'EN
DANISJTAY
SALD]RISIN]NOLDUGU AUNLERDEALJ
YAKLAFIK1 YIL ONCE GERQEKLE$EN
TELEV(ZYONDAGARDLIGUNU, BU
OZTURK'U
YIGJT'iN oKTAy YILDIRIM I/E A.aHMUT.
"1NLAR DEVLET iEiN
DURUMU stzE \}RDU(:UNDA siziN DD cEt/Ap )LAMK
CALI'AN
ASTSUBAYLAR,MUZAFFER TEK]N' IN ?AVUSBA$I' NDAKI E'4NDE AMMA OLMU$, EL'DE
G]ZL. ZLILALARDA SILAHLAR T/ARM]$ANCAK AMMADA BULAMAMI$LAR DEDIC]A']ZI
NEDENINI isq; BASKINDANONCE HABERLER|)LDUGUNII DEvl,ETiN HER :IER|NDEl/E
/JnrySt[tut
KTDEMES.NDENUFUZLARToLDUduNU vE HER $Evi )NCEDLN atnm
SOYLED\GIN.Z|, AYRICA EVDEN QIKAN BOMBA MALZEMELER. ILE COK 44'K,T1\II7']A,
'
OI,DI]CUNUZU ZANNETMEDIG.N.. ZJK4 SiZiN COK SAF VE JYi BJRISIOLDSITJNUZU BI
TUR |SLERLE ILGJLENMEYECEG]NJZI B.LD\GINJ. YALN]Z KOMUTANLARIN]Z]
MehmetDEMiRTAS'ln ifadesinin4. Savfasrdrr
KULLAN]LDIGINIZI DUSANDU1ANU' BEYAN ETMi$TiR. BU KONULAR HAKKINDA
BiLDiKLERiNiZi DqTAYLI BiR BICIMDE ANLATINIZ. AYRICA BU IFADEDE GEQEN
zAYIf,
TEKINvE 40YA$LARINDA
orr,q.v vtr-ornrtr,ilrleuvurozrUir, rr.luza.ppER
EMEKLI
ACrK
VE
ALi
YiGiT'E
ESMER,
SIYAH
SAqLI
ALINLI
r.zs oovr-Lqtfuih,
ASTSUBAYqLhRAKSOYLEDIGINiZ
$AHISLARLAOLANiLi$KiLERiNiZiANLATINIZ.BIJ
K o N U IA RH A K K I \ D AD LI A Y II B I IC i V f R N I / ,
m a n a rd i j k k a ndr q r r g r m
CEVAP
/ A l i Y i e i l b e n i ml e g e n i mo l u r B e n i mk e n J i . i n e
dogrudur.Manavdiikkanmmarkatarafidiye bir yer yoktur.Hakkrmdavermi$olduguifadede gegen
konulan kabul etmiyorum.Oktay YILDIRIM isimli ;ahsr askerdenkomutammolmasrnedeniyle
vardrr.
talurrm.Diger $ahlsla tammlyorum.Ali YiGiT'in babasrSevkiYiGiT ile ailevi husumetimiz
yrldrr
yonlendirilmig
dolayr
taraindan
Yaklaqrkbeq
arambozuktur.Ali YiGiT ba$kasr
olabileceginden
e a l l r m d ai l ' a dvee r m i os l a h i l i r .
h r r, e k i l d h
.,
TARIH VE
/ iSTANBUL qLS)iiIURIYETBA$SAVCILIGININ13.06.2007
SORULDU
SORUlTURMA \O:2007 l53o.,S\YlLl KARARNA tistonbul Iq.Agtr Cezo tlnhkematinin
.ayth Ondmo El Koyma ve incelemel(aran ilc
tdrih t'e TeLhik Tokil No:2007/618
13-06.2007
onanml.'l.T)iSTINADEN A\'}.II GUN iLiMiZ UMRANIYE iSTIKLAL MAHALLESi MIHRAC
SOKAK NO:14/10SAYILI YERDE BULL]I\IANIKAMTiNIZDE YAPILAN ARAMADA;1 ADET
$ARTOR,BU SARJORETAKILI VAZIYETTE BULLINAN 6 ADET MKE YAPIMI 9 MM
gMM QAPINDA BO$KOVAN VI] 1 ADET
QAPINDA DOLU FI$EK,25 ADET MKE YAPIMI
\ 4 K t Y A P I I \ ,71.ro 5M \ 4 q A P I N D AD O rr f i > l - K l r D t l - D | L M i S T l RF .L D r f D i l l N B l
MALZEMELERi KiMDEN NE AMACLA ALDINIZ, 25 ADET MKE \ APIIVIIqMM qAPINDAKI
BO$KOVANI SiZ Mi KULLANDINIZ?BU KONULAR HAKKINDA DETALI BiLGi VHRINIZ.
/ Evimdeele gegen9mm gaphMKE yaprmrmetmileriruhsatltsilahrmaaldtm.
CEV A P
Bir adet7.65 mm mermidenhaberimyok. Bo$kovanlaryegenimMumt YldiT'in Bursa'dabir daf
koranJarLkendrqocuklanmtoplayrpeve
kijytindeyapllanbir diigiin esnasndaattrm 25 adet
. ft$,
J
getirmj$lerdir.
1r;t'
TAR.IIIVE
SORULDU
/ iSTANBULCUMHURiYETBA$SAVCILIdININ13,06.2007
(Istanbul
l0Altr Ceza Mahkemesihin
SORU$TURMA NO:2007/1536SAYILI KARARINA
say
t
El
Koyma
ve incelemeKnran ile
tarih
ve
Tekhik
Takip
No:2007/618
Onama
13,06.2007
ohanmqt'f) IST1NADENAYNI GLN.{iLiMiZ UMRANiYE ISTiKLAL MAHALLESI MIFIRAq
SOKAK NO:I4/10 SAYILI YERDE BULUNAN IKAMTINIZDE YAPILAN ARAMADA; SALON
iqERiSNDE ViTRiNDE FOTOGRAFALBUMLINDE$UAN SiZNLE BIRLIKTE GOZALTINDA
BULUNAN OKTAY YILDIRIM iLE qEKiLMi$ FOTOGRAF ELDE EDILMI$IIR. BU
FOTOGRAFLARINE ANIACLA NEREDEVE NE ZAMAN CEKTIRDI}JiZ,OKTAY YILDIRI]\4
iT,EOLAN iLI$KILERINizi ANLATNIZ?
CEVAP
Loktay YILDIRIM askerlikyaptr[rm ddnemdenbenim komutarumolur. O
ardu.
lbtografl
hatuaolarakbirlikteqektirdigimiz
ddnemde
/ 12.06.200'7
TARiHiNDETRABZONiL JANq$!.MAKoMUTANLIIGNA
soRULDU
vn,A.lANDINIz vE
en
TELEFoN IHBARI ILF iLGiLI oLefirr[
veprilN
yiRMiYEDi
eorr rh.BdMsasl\rl YAKALANDIGINIZ
KONU oLAN
YAKALANMANTZA
OLAN ASTSUBAYOKTAY
ESNADAASKERI,IKYAPTIGINIZDONEMDETOI,{UTANTNIZ
VE
ISTINADENOKTAY
BU
BEYANINIZA
YILDIRIM,IN BIRAKTIGINIBEYAN ETTiNiZ
\ f .D E N B U 5 F I I I D I ' B i R B I \ A \ D \
Y I I D I R I MI S i V L i S A H I S I AY A K A L A \ V I S T I R
BU KONUHAKKINDADETAYLIBILGIVERINIZ?
BULUNDI]]\IUZ?
CEVAP
/ Ben bu soruyasusmahakklml kullanacaglm.
U
/ SiZiN iLE BiRLJKTI YAKALANANVE GOZALTINDABULUNAN;ALI
soRULD
TANIYOS',1\Atr\lZ
TANTYORMUSLn,IUZ?
YiGiT VE OKTAY YILDIRIM isiMLi $AHTSLART
ANLATINIZ.
iLi$KiLERINIZi
itiqtl t.rim q$llk\L;eaiL
bulunan$ahrstarta
CEVAP
u anbenimlebirliktegdzaltrnda
t';
-
MehmetDEMIRTAS'rn lfadesinin5. Saylasrdrr
Ll-i yiGif;
anlattlm
I
Benim yelenim olur ifademinrincekiktsrmlanndaaramtzdaolan iligkilerimizisize
$IJPHELi iFADE TUTANAdI
(CMK madde:147)
iFADENiNALINDIGIYER
istanbul Terb e Miicadele $ube Mitdibliigii
iFADENiNTARiHi
15/06/2001
iFADE VERENINNUFUSCUZDANINA GOREKiMLi6i
ADI VE SOYADI
Oktav YILDIRIM
BABA ADI
Mehmet
Safiye( )
ANA ADI VE KIZLIK SOYADI
t , ' "t1\ j i "
DoGUMYERiVE TARiHi
ElMrg28.09.1971
NUFUSA
KAYITLIoLDUEUYER Erzurum OIur- K6priibagr
- 0071
C.No -A. sIRANGKUTUKNo
0022 00017
K. SERiNO - T.C.KiMLiK NO
T07 -826410-I I145205494
MEDENiHALi ciNSiYETi
Er li Erkek
TC
UYRUGU
iFADE VERENiNKENDi BEYANINA GOREKiMLiGi
EGiTiMDURUMU
Univercite
SABIKADURUMU
Olmadrgrnr
beyaneder.
GELiRi
i!i MESLEEi-AYLIK
DEVAMLIIKAMETADRESI
1000YTL
EmekliAskerqamIk Mahallesi
Istanbul
BolelliSit.D'8 Blk.Qekmekdy
SONIS ADRESI
A.S.
isranbul
Giivenlik
No.lan)
iLETi$iM(Ev-i9-Cep,Faks
2 t b b 4 2 q 4 - 0 s 0851 0 8 ' q -t 0 5 4 2 i i l1Jlp s ,
ADRESLERI
E-]V{AIL
MUDAFiTALEPDURUMU
iikaspianlallt]1]!4il.conLcom
erkasDian/.,asnai
Etti
u ! '
-
erkaspian4&letnett.--
iMZADANiMTINAVARSA.NEDENi
YAKALANANKisiNiN KANUNiHAKLART:
MADDEBULUNDURMAK
PATLAYICI
@ndLnrzr
ilgilisorulara
kanunrhakkrnrzdrr.
Ancakkimliginizle
agtklamada
bulunmamak
ll- iddiaedilensuQhakktnda
dogrucevapvermekzorundasrnrz.
Barotaraflndan
yararlanma
durumdadeoilsenlz'
hakkrna
Mudafiiayinedebilecek
sahipsiniz.
lll- Mudafiden
ile g6 9me
mildafi
dncesinde
yardtm
lfade
alma
hukuki
ndan
faydalanabilirsini?.
iayinedilecek,rnudafiinin
hazlf
bulunacaktrl.
ifade
alma
slraslnda"
vardrr.
mudafiniz
konugma
hakkrnrz
lsterseniz
ve
yakrnrn|za
C Savclsrnln
emriilebildirilecektir'
veyaistediginizi
bLrkigiye
lV-YakalandrgrnE
yazt emine karit, siz
V- Yakalama,gozaltlnlalma ve gozaltrsuresininuzatlmaslnailigkinC.Savcisrnrn
'l
saglamakiQin,Sllh Ceza
teya veya 2 deiecekan hrsrmn z hemenserbestblrakllma0qL
mridafiiniz
yetk
h Hakrme€n
lsterseniz
larafrm
zdan
dilekqenrz
Hakimine
ba;vurabilir.
i&iSekildeLrlagtlrrlacakilr'
hususlanilerisurebilirsiniz
gilpheden
isteyebrlrr
ve
kurtuhak iQinsomutdelillerintoplanmasrnl
vlfxin$:€'olan
.
haharrtam olarakAglhCAarlalrlmasr
adr gecen YLKARIDAKI
Lizerine
Yahalanan
9ahsa,yukar'daoelrrlrlen
SORU.ARI' I- ILCILI
ANLADII/I
BANA
SORULAN
BILG|LER
BANAAIh iR VE DO6RUDLRFA^LARVI O\UDU[/
HUKUKIYAROII\'IINDAN
ESNASINDAIVIUDAFIININ
VERI4EKISTIYORUNI
VE BU FADEI\,I
HOR OLARAK|FADEI\,II
iSTiyoRUlV"demesininiizeine. lslanbutBarosuAvukallaflndan30695 sicil sayrlrAvukatYrldrrrm
FAYDALANt\,{AK
dncei M0dalisadecehukuklyardrmda
ve ifadeodasrnantikalertiifadeyegegilmeden
9AVUgOVALtnrnt\,4irdijrlijglimi-ize
onunyerinialdr0rizlenimiveren
veremez,
soruya
dogrudan
cevap
ifadesi
a|nrften
sorulan
6utunabitir,
Suphetinin
SUpheliye
yaprlmasr
gelmez.
anlamrna
yafdrm
kararlabilecek
m0dahalelerin
maddioayr
bulunamaz.
Hukuki
herhangibk miidahalede
buttn kanunihaktaflnrhatr atabllirve mudatin hef t0rl0 midahalesiTutanaoageQirilit...Yakalama
MijdafiSophetiye
geQildi:
(d)bendihatrnalrldrktan
sonraadrgeeeninifadesine
23 N4addesinin
cdzattrnaAtmave lfadeAlmaYOnelmelioinin
^
\
'
Y/,Lt,. (..,,u*Jt
/ AiLE YAPINIZIVE OZ GECMi$iNiZiKISACAANLATINIZ?
SORULDU
I b e n l a T l ) r l r n d aL r l u r u mi l i n d ed o g d u mi .l l o k u l ut l a r r g A l i i i r ki l k o l u l u .
CgVlp
OrtaokuluAtatiiriirokra okulu liseyiQankrrrAstsubayhazrrlamaokulundaokudum.Mezunolduktan
sonraTuzla Piyadeokuluna gittim daha son-rasrrasrylaKayseri Kilis ve Hakkari-$emdinlive
istanbul'dagiirev yapttm.2005 yrhndamalulenemeklioldum 1994yrhndaAY$E Yrldlnm isimli
bayanaile evlendim.Bu evliligimdenbir krzrmve bir ogl$E!!ar. AnnembabamsaEolup ayrnanne
'
bunlarsrrasryla
babadan
3 kardegiz.
1-Bell
YILDIRIM
2- Gtilseren
j- AlihsanYILDIRIM.
(1"it'it'
/ BU GIJNEKADAR HiC PASAPORTALDINIZ MI? YURT DI$INA LEGAL
S O RU L D U
VEYA TLLEGALYOLLARDAN QIKTINIZ MI?
yoktur.Yurtdrqlnalegalya da illegalolarakgrkmadrm
/ Pasapofium
CEV A P
o
/ GEREKSiZiN VE GEREKSEAiLE FERTLERINIZHAKKINDA BUCIN'IE
SO R U L D U
KADAR GUVENLiK KUVVETLERiNCEHERHANGiBiR i$LEM YAPILDI MI?
/ Gerek benim gerekseaile fenlerim hakkrnda bugiine kadar giivenlik
CEV A P
kuwetl€rinceherhangibir illem yaprlmamrtrr.
r SA
/ H E R H A N GB
I IR s E \ D i K AD
. T R N E vKF : t \ : ! R i B i R K L R UU
SORULDU
UYELiGiNiZ VAR MI. ACIKLAYINIZ.
oemegi
o,,tr,eqt'iitiLtiri
/ TiirkiyeHarpMaliiltiGazilerSenia
CEVAP
iiyesrylm.
bulunanKuvvaiMilliye Dernegi
kuruluqaqamasrnda
UYELiGiNiZVAR MI? BIR
/ HERHANCIBiR TERORORCUTTJNE
SoRULDU
ORGUTiCERiSiNDEHANGi GOREVLERiALDINIZ, DETAYLI
dNCUTEI<ATiTOIVSANIZ
OLARAKAQIKLAYINIZ?
olmadrda
iiyeligimyoktur'Olamazda
/ Higbirteriiri,rgiitiine
CE V A P
/ T U R K i Y ECUMHURiYETININ MEVCUT ANAYASAL DUZENINI
SORULDU
KABULEDiYORMUSLTT.JUZ?
. "-1 ,
/ Benimsiyorum.
CEVAP
.".1."r'
DEEi$iKi$
/ UMRANIYE2, SULHIEZA MAHKEMESNN2OO7l959
SORULDU
SAMANYOLU
MAH,
iLQESi
NOI-UT,qRANINEiSTiNADENiLiMiZ UMR{NiYE
QAKMAK
GLINUYAPILANARAMADA
CAD.GINGOR SOKAKNO:2SAYILI iKAMETTE12,06,2007
qATI KATINDA;
KASA
15.06.I997
TARiHLiMUHiMMATiSTIFKARTIBULLTNAN
I- UZERiNDE
2. KASA iCERiSiNDE18ADETMKE YAPIMIEL BOMBASI
A R I N AA J TI K JK U I U i q E R i S l N D F . .Al qD Ft rtr.rvg
J - M K E Y A P I M IL t B O \ 4 B A L
I B i RF D i L E NT A D I I f L B O V M 6 T .
4 - D M 4 IN A I O S T A N D A R DI A
5- 2 ADET ALMAN EL BOMBASI
ELDE EDiLMi$TiR-ELDE EDILEN EL BOMBALARI VE MALZEMELER|SiZ Mi
TEMiN ETTINiZ? TEMIN ETTi iSENiZ NEREDEN,NASIL, NE ZAMAN TEMiN ETTINIZ' NE
AMACLA KULLANACAKTINIZ. BAHSEKONU MALZEMELERHAKKINDA DETAYLI BILGi
VERINIZ?
/ Bu malzemelerhakklndaherhangibir bilgim yoktur' Nerde zaman ele
CEVA P
gegirildiPini
bilmiyorurn.
OKTAY
YILDIRIM'IN iFADESiNiN 3. SAYFASIDIR.
1
CAD. GT]NGORSOKAK NO:2 SAYILI iKAMETTE 12.06.2007
GT'}JUYAPILAN AMMADA
CATI KATINDAI
I. UZERINDE15.06.I997
TARIHLiMUHiMMATiSTiFKARTI BULLI.JANKASA
2- KASA iCERiSNDEt8 ADETMKE yAptMI EL BOMBASI
3- MKE YAPIMIEL BOMBALARINAAiT iKi KUTU iQERiSNDE18ADETFUNYE
4- DM41 NATO STANDARDITABIR EDILEN 7 ADET EL BOMBASI
5- 2 ADET ALMAN EL BOMBASI
,,_'),
ELDEEDiLMi$TiR.
f D i rM i $ T i R .
IJ.Ob.2OT
OA7 R I H h D L O I A Y Y f R I . i \ C I - I t N 4 I , V I , K I M L I K I F S PIJ S U B F
MUDURLUGUPARMAKiZI LABORATUARBURO AMiRLiGiNE CONDERILENVE
Y U K A R I DB
AA H S F D j L EMNA t E R Y A LFI R D I - N
F I D E L D i L t N2 A D t r A V U Cl l i N t N v t 8
ADET PARMAK iZiNiN MUKAYESEYEELVERi$Li OLDUdU TESPiT EDILMiSTiR.
MUKAYESEYEELvERi$Li SIRA NUMARASI 1I oLAN $EFFAF BANT YAPI$KAN
YUZEYiNDENELDE EDiLEN 3 ADET PARMAK iziNiN ELAZIG T97TDoGUMLU
MEHMET.SAFIYEOCLU OKTAY YILDIRIM'IN YANi siziN sAd EL i$ARET VE SoL
EL i$ARET (2) PARMAK izLERi iLE AyNr oLDUdu rEspiT EDiLMiS vE BU DURUM
OLAY YERi iNCELEMEvE KiMLiK TESPiTSUBEMUDURLtJGI.INtIN
2OO7lI564
SAYILI
EKSPERTiZRAPoRUNDA BELiRTiLMi$TiR. BU KoNU HAKKINDA DETAYLI BiLGi
VERiNiZ?
AYRICAMUKAYESEYE
ELVERi$Li
VE SAHiBiNiNKiMLi6i TESPiTEDiLEMEYEN
DIGER
PARMAKiZLERiKIMLEREAiTTiR?ACIKLAYINIZ?
CEVAP
I
Bu konu hakkrnda
higbirbilgim )ol Parmak
ollmlyorum
orayanasrlgittigini
,t
, ",
soRU Lp u
/ 14/0612007
VE
cuNu Mu DuRLriclVtiy'OrCoZerrrNDABULLINAN
iFADESIALINAN$EVKI.GULIZAR
1984DoGUMLUALi YiGiT iSiMLi
oGLUSURMbNE
$AHISVERMISOLDUGU iFADESINDE;
"......giin sonradayrmMehmetDEMIRTA$ bana"
Qattdaaskeribir sandrkvar ve igerisindeel
bombalanvar" dedi. Ben de "Bunlarr kim blraktr" dedim.O'da bana"Bu el bombalarrmOktay
YILDIRIM btrakl. Bu malzemelere
Kimseyebu
bir $eyolursabagrmrzbelayagirer.Kurtaramayrz.
konudantiahsetme.
Senide alular. Bu evdesenoturuyorsun."
dedi.Oktay YILDIRIM' n ne amaq)a
bu el bombalannrblraktt$ konusundaherhangibir qey sdylemedi.Fakat bu malzemelerinben
ta$rnmadan
1,5yrl dncekadarOktayYILDIRM tamfindangetirildjginisdyledi...."
SEKLiNDEBEYANDA BULUNMUSTUR.BU KoNU HAKKINDA DETAYLI BiLci VERINiZ?
CEV A P
/ AIi YidiT'i tanrmryorum.
hakkrnda
higbirbilgimyok.
Beyanr
SORULDU
/ 14106/2007
GUNUMUDURLUEUMUZDE
GOZALIINDA BULLINANVE
iFADESi ALINAN $EVKi-GULIZAR oGLU SURMENEI9B4 DoGUMLU 4I"i'Xi6iT
ISiLMi
'
geulsvEntr,tig
ol-oueu IFADESINDE;
r.;'
,, I i
"....Ben bu evetagrndrktan
sonraOktayYIL DIRIM . dal rm MehmetDEI\4lRTA$'rn yamnadahasrk
gelmeyebatladr. Zaman zamanda Mahmut oZtURf ve ismini bilmedi[im x gahrs Mehmet
DEMIRTA$' rn yamnagelipgittiler.Bu gelmelerde
her zamanOktayYILDIRIM oluyordu.Mahmut
OZTURK ve ismini bilmedilim X gahsrn. astsubayolduklanmMehmetDayrmdanduydtun.Bu
gelmelerde
ve ziyaretlerdeOktay YILDIRIM hep oluyordu.Diger iki $ahsrnyalnrzolarakziyareie
geldiklerin
higgiimedim...."
SEKLiNDEBEYANDA BULLN{MUSTUR.BU KONU HAKKINDA DETAYLI BILGi VERINIZ?
X $AHIS
AYRICA MAHMUT OZTURK iSiMLi $AHIS KiMDiR? iLi$KiLERiNiZiA}.ILATINIZ?
"
,
.: ,
K i \ 4 D i R :i t i s K i t E R I N I ZA
T\ t A l l N t , / :
CEv A P
/ Alj YiGiT'i tanrmr)orum.
Beyanlanhakl$irdahigbirbilgim yok. Mahmut
oZTURK isimli gahrsbenim Kilis'ten kapr komqumolur ve aynr birlikte berabergdrev yaptrk.
Mehmet DEMIRTA$'da benim tatrmrmda $ofiir olarak askerlik giirevini yapryordu.Mehmet
DEMIRTAS hem beni hem de MahmutOZTURK'Ii tanrr. istanbulilinde de gok srk olmasaJl*-\
gdrilsti4iz.
MahmutOZTURKBenve MehmqtDEMiRTA$ aileqekte
OKTAY
YILDIRIM'IN iFADESiNiN 4. SAYFASIDIR.
MahmutoZTURKisimli $ahrsile Kilis ilinde gcirevyaphgm dtinemdetarl$trmo giindenbu yana
gdriisiirtiz
;1,
SORULDU
t r4.06.2007
ctr.,iu MUD
UMUZDEGOZALTINDABULL]}IANVE
IFADESIALINAN $EVKI-GULiZARO6LU SURMENE1984DOCUMLUALi Yi6iT iSiLMi
$AHISVERMI$ OLDUGU IFADESINDE;
".. ..AyncaOktay YILDIRIM' m
manavdaoldugubir giin yazr| ve gorselbasrndaismini Muzaffer
TEKIN olamk itgrendigim$ahrstasiyah bjr Mercedesarabaile MehmetDayrmrnmanavrnageldi.
Oniindedurdu.Ancakbu araqtankimsea$agrya
inmedenarabadevametti. MuzafferTEKIN manava
dikkatlicebaktl.Sonrabu siyahMercedes
gdzdenuzaklaprnca
OktayYILDIRM manavdan
ay ldr. 1520 dal<ikakadarsonraOktay YILDIRIM ve l\,lahmurOZTURK sa.l Opel Corsaile manavageldi)er.
Ancakbu konuhakkrnda
detayhbir bilgimyoktur....."
$EKLINDE BEYANDA BULUNMU$TUR. MUZAFFER TEKiN iSiMLi $AHIS KiMDiR?
TANIYORMUSLhJUZ?
ILI$KILERiNiZ ANLATINIZ? BU KONU HAKKINDA DETAYLI BiLGi
VERINIZ?
CEV A P
/ Ali YiGiT'i tanrmryorum.
Beyamhakkrndahigbir bilgim yoktur. Muzafeer
TEKIN isimli gahsrtanrnmIstanbulilinde 1998yrhndaizin amag| geldilimdeMahmurOZTURK
vasrtasryla
tanritrk.MahmutOZTURK MuzafferIEKiN'in eski askeriymi5dahasonrakidiinemlerde
tstanbul'atayinimgrklncasamimiyetim
adtl ve halengiiriigiiriizve goksevdifimbirisidir.
SORULDU
/ 14,06.2007
GI\U MUDURLt'ICUMUZDE
GOA\LTINDA BULLn.IANVE
yidiT isilMi
iFADESi
ALTNAN
oeLU sURMENE
SEVKi-cULizAR
;.oq+.
' ootuvru ALi
\I
$AHISVERMi$oLDUGU iFADESINDE;
"....,OKTAY YILDIRIM; Bu gahsrbendayrmolanMehrnetDEMiRTA$ vasrtasr
ile tanrnm.Oktay
YILDIRIM' r benilk defadayrmrn
Umraniye
ilgesinde;u
an yrkrlmrq
olanLPG istasyonunda
3 sene
kadardncegdrdiim.BenLPG istasyonunda
geldi
otururkenOktayYILDIRIM istasyona
ve direk
olamk miidii yet odasrnagimi$ti. Ben de bu durumu diger dayrm olan OsmanDEMiRfAg'a
sdyledim.Osmandayrm da banao SahrsMehmetdayimrnkomutanroldugunusdylemi$tr.ileriki
dcjnemlerde
de benOktayYILDIRIM'r hepMehmetDEMiRTAS'rn yanmdagdrdtim.Samimiyetim
yoktur.Sadece
. ..."
selamlatrrrz.
SEKLiNDEBEYANDA BULLI}JMUSTUR.
BU KoNU HAKKINDA DETAYLI BiLGi VERiNiZ?
CEV A P
/ Ali YiGiT 6eni gcirmtiqolabilir. Benim LPG li bir axacrmvardrr. Bu
islas)onda
ga,,almr$olabilirim.
qZqq.CCZfi.rrrNOa
soRULDU
/ 14t}6t20}'t
MUDURLUCUrr
cLrNU
BULL]I\IANVE
iFADEsf,{LnlANSEVKr-cULizAR
oCLUsuRMENE
rbrhooeuulu eli Yi6iT iSiLMi
VERMISOLDUGUiFADESINDE;
$AHIS
".....8u
tarihtenyaklairk I (bir) y1l dnce gergekle$en
Danrqtaysaldrrrsroldulu giinlerdeMuzaffer
TEKiN'e ait villa basrldrktan
sonraben tele\iz)ondaMahmuroZtUnX ue OktayYILDIRIM'r
g6rdi.im.Bu durumudayrmMehmetDEMIRTA$' a sordum.O'da bana"Onlar devletigin gah9an
astsubaylar,
MuzafferTEKIN' in QavugbaSr'
ndaki evindearamaolmug,evdegizli zulalardasilahlar
vamtg ancakaramada
bulamamr$lar"
dedi.Nedeniniise ; baskrndan
ijncehaberlerioldugunudevletin
heryerindeve kademesinde
nufuzlanoldugunuve her teyi dncedenhaberaldrklannrsiiylemigti.Ben
bununerdenbiliyorsundiye sordumancakherhangibir cevapalamadrm.Zatenbenimdayrmakargr
pekgiirib bildirmedurumumyoktu....."
SEKLINDEBEYANDA BULL]}IMUSTUR.BU KONU HAKKINDA DETAYLI BiLGi VERINiZ:
CEV A P
/ Beni Tv'de gdmiig olmasrnormaldir.O ddnemlerdeMuzaffer TEKIN'in
yaptrm.Onun drgrndane devletile baglmlzne de ruhsatsrzsilahlarlmrz
basrnagrklamasr
odasrnda
r ardrr.
OKTAV
YILDIRIM'IN iFADESiNiN 5. SAYFASIDIR.
lKi
SORULDU
/ ISTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILTGININ (CMK 250 SMY)
13.06.200'7
TARIH vE SORU$TURMANo:l536.SAylLI ARAMA vE ELKoYMA KARARINA
ISTINADEN(lslanbal1q.AErrCezaMahkemesihin13.06,2007
tarih re TeknikTakip No:2007/618
sttyth.Onsma El Koyma ve inceleme Karun ile Ononmet,4 jLiMiZ UMRANIYE iLCESi
HAMiDiYE MAHALLESi $AHNBEY CADDESi BoLELLJ;\SiTESi D _BLoK KAT:I
,' : lJ
cSAYILI
a v l T I iIKAMETINIZDE
I1 AitFTirri
YAPILAN ARAMADA:
.' "-t >
-r ADETKAHVERENKLisAplr vE KrLrFqr
{ui
i-irziniNle
47s0iBARESiBULLTNAN
KOMANDO
BICA6IOLARAKTABiREDiLENBICAK,
-I ADI'I KAHVTRENKLISAPLIHAKIRtNKLi IPLI SAPISARILMIS YAKLASIK 25
CM UZL]NLUCTJNDA
BICAK,
.1 ADET IJZERINDE 807042RAKAMLARI BLILTJNANKILIFININ UZERINDE MKE
IBARESIBULUNAN KASATURA
-I ADET UZERiNDEPOWERSTARiBARESiBULT,I.IANKAHVE RENKLI BICAK
.I ADET UZERiNDEMAUSERiBARESi BULLINANBICAK.
-1 ADETUZERINDEREMiXONIBARESIBULUNANKAHVE RENKLiSiYAHBICAK.
ELDE EDiLMi$TiR. ELDE EDJLENBU MALZEMELER01,]6 SAYILTYASANIN 4.
MADDESINDE BELIRTILEN YASAK NITELICnJt HAiz BTCAK vE Ii{SATURALARDAN
OLDUGU 14.06,2007TARIHLi EKPERTIZ RAPoRUI.]DAN ANLA$ILMAKTADIR BAHSE
KONU BICAK VE KASATURALARI KJMDENNE AMAqLA ALDINIZ BU KONU HAKKINDA
DETAYLI BILGi vERiNiZ?
CEVAP
/ Yukanda bana sormu$ oldugunuzmalzemelerintamaml bana verilmi$
hediyelerdir.
Evimdeagrktaduruyordu.Hattabir uzunbrgak,1ii1k1]$ ve ok yay da vardrancakonu
'
almadrlar.
t .t
\,,''i
SORULDU
/
iSTANBUL CUMHURiYET BA$SAVCILIGININ(CMK 250 SMY)
13.06.2007
TARiH vE SORUSTURMA
No:1536SAytLI ARAMA vE ELKoyMA KAMRINA
ISTINADEN(irtdr,, ul Iq.AEr CezaMahkemesiifi 13.06.2007
turih ve Teknik Takip No:2007/618
sdJ)thOnama El Koyha ve inceleme Karan ile Onah,tutur) iLiMiZ UMRANiYE iLQESi
HAMIDIYE MAHALLESI $AHINBEY CADDESIB0LELLI siTESl D -BLOK KAT:I D:8
SAYILI iKAMETiNizDE YAPILAN ARAMADA: SiZiN TARAFINIZDAN MUDURLUEUMUZ
GOREVLiLERiNETESLiM ETTiEiNiZ VE RUHSATINIiBRAZ EDEMEDiEiNiZ
-I ADET YAVUZ 16 COMPACTMARKA T0624-O4TE
005447SERINOLU TABANCA
V F B U T A B A \ C A Y AA i I 2 A D EI S A R J O R .
-I ADET UZERiNDE HERHANGi BiR iBARE BULUNMAYAN LACiVERT RENKLI
cELiK YELEK,
ELDE EDILMI$TIR. ELDE EDILEN SILAH VE MALZEME+ER HAKKINDA DETAYLI
B i IC i V F R N i Z ?
CEVA P
/ Silah tarafimaruhsatl ruhsatro ari"iq'inaceledenbulamadlglmlzkuwetteki
silah
envanterimde
gdriinensilahtrr.Sorulursabununcevabrahnacaktrr.qelik yelegegelince
tahsi
yazrlanmdan
dolayrsiireklitehditalmaktayrm.
Bende gelikyelegisatrmaldrn birkagkezde giydim.
(CMK 250 SMY)
SORULDU
/
i S T A N B U LC U M H U R I Y E TB A $ S A V C I L I G I N I N
TARIH VE SORU$TURMANO:I536 SAYILI ALAMA VE ELKOYMA KARARINA
13.06.2001
ISTINADEN(1srdr,ul 10.AEr CezaMahkemesinin13.06.2007
tafih ve Tekhik Takip No:2007/618
sayfu Onama El Koymq ve inceleme Karan ile Ononmtrhr) iLiMIZ UMRANiYE iLqESi
HAMIDiYE MAHALLESi $AHiNBEY CADDESi BOLELLi SiTESi D BLOK KAT:I D:8
SAYILI iKAMETiNiZDE YAPILAN ARAMA NETICESi ELE GEQEN DOKUMANLARIN
INCELEMESINDE- (29)iLE NUMARALANDIRIL
MAKAMINA SLT{ULMAK
M IS"CUM HURBASKANLICI
UZERE PATRIKHANENIN YLTI'JANISTAN'A YOLLANMASI KONULU SIZIN
rARAFINr'DAN
YAt to ortt*r2.rL-"o
,'-:>-=,--eV
--5)
OKTAY
YILDTRIM'IN iFADESiNiN 6. SAYFASIDIR.
-.(]I ) iLE NUMARALANDlRILMI$..CUMHURBA$KANLIdI
MAKAMINA SLI}JULMAK
U Z E R E P A T R I K H A N F \ i N Y L , , N I A \ i S I A N . AY O L L A N V A S I K o N U IU A Y $ E
YILDIRIM'INYAZDIGIDiLEKCE.
ELDEEDiLMi$TiR,ELDEEDiLENBU DiLEKqELERHAKKINDA DETAYLIBiLGi
VERiNiZ?
,-' ''."r%
QEVAP
/ B u gekildebir kampanyabaglqtr[m'iqtr.
Ben ve etim de bu kampanyaya
faks
yoluylakatrldlm.Ancakbu karnpanyantn
ne zamanve kim tarafindanbaglatrldrErn
hatlrlamtyorum.
S O RU L D U
/ iSTANBULCUMHURiYETBA$SAVCILIGININ(CMK 250 SMY)
r 1.06.2007
TARIH vE SoRU$TURMANo:1536sAytLI ARAMA vE ELKoYMA KARARINA
ISIINADEN llsta bul 1q.Agt CezaMahkemesinin13.06.2007
trrih ve TeknikTakip No:2007/6lB
saytu.Onama EI Koyma ve inceteme Karan ile Onanmrrtrr) iLiMiZ UMRA-NiYE iLCESi
HAMIDIYE MAHALLESI $AHiNBEY CADDESi BOLELLi SiTESi D _BLOK KAT:I D:8
SAYILI IKAMETINiZDE YAPILAN ARAMA NETICESI ELE GEQEN DOKUMANLARIN
iNCELEMESiNDE.
(33) iLE NUMARALANDIRILMI$DOKUMANDA 1989 YILINDA iSTANBUL'DA
GOREV YAPAN ASTSUBAYLARIN iSiM-SOY iSiM, GOREV YERi VE TELEFONLARININ
BULTNDUGU LiSTE ELDE EDiLMi$TiR.. ELDE EDiLEN BU LiSTE HAKKINDA DETAYLI
BILGI VERiNiZ?
CEVAP
/ Bende1989mez.muyum.
Yrldabir-kez.:d&%arkada$lanmla
bulu$uruz.
Bana
sormut oldugunuzliste diizenlenenyemeklerdedevreQikadailarrmrzla
o an nere<legahitlgrmlzln
bilinmesiigin verilir.
S O R U L D U
IISTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGININ(CMK 250 SMY)
t3.06.2001
TARiH vE SoRUgTURMA
Norl536 sAytLI ARAMA vE ELKoYMA KARARINA
ISTINADEN(lstarr,ul Lq.AgtrCezaMahkemesinin
],3.06.2007
taih ve TeknikTakipNo:2007/6jB
say,h.OnamaEl Koyma ve incelemeKorafi ile Onsnmr$trr)iLiMiZ UMRANiYE iLQESi
HAMIDiYEMAHALLESi$AHINBEYCADDESiBOLELLIsiTESi D BLoK KAT:I DI8
SAY,ILIIKAMETiNJZDEYAPILAN ARAMA NETiCESIELE GEQENDOKUMANLARIN
TNCELEMESINDE,
.. '].
(77....,122) ARASI NUMARALANDIRILN4I$I
. EO(UMANLARIN YAPILAN
,
INCELEMESiNDE,
PKK TERORUNT,T!
IAR|HqESIvb bITiIen SoN NoKTAYA, HRANT
DINK,iNERMENiLERVE KURTLERHAKKINDAYAPTICIYoRUMLAR.LUBNAN,DAKiiC
SAVA$IN TURKiYE'YE VERDiGi ZARARDAN, TURKiYE-iRAN TURKiYE-ABD VE
TURKIYE-IRAKiLi$KiLERiNE,TERORLINTURKiYE'DENASIL BiTiRiLEcEGiNEDAiR
A$AMALAR, PKK MILITANLARINATURKiYE CUMHURiYETiEMEKLi SANDIGININ
BAELADIGI MAA$LARI GOSTERiR YAZILAR, TURKIYE'NIN $EHITLERINE VE
GAZiLERINEGEREKLiDEGERINVERiLMEDiGi,GiBi KONULARADEeiNiLMiSTIR.BU
DOKUMANLAR
HAKKINDABiLGiVERiNiZ?
CEV A P
/ Bu doktimanlan ramamrgeiitli iinlu kd$eyazadl4rrBn
kiigelerinde
yazdrklarr
yallardrr.Bendebilgilenmekamaghve yazrlanmda
ve T\ prograrhlilrinda
RuTianmak
amacrylaaldrm.
SORULDU
/
ISTANBULCUMHURiYETBA$SAVCILIGININ
(cMK 250 SMY)
t3.06.200'7
TARIH VE SORUSTURMANO:1536SAYILI ARAMA VE ELKOYMA KARARINA
ISTINADEN(lsrdn,ut 10.A{r CeaaMahkemesinin13-06.2007
tarih ve TeknikTahip No:2007/6It
saytL Onama El Koyma ve inceleue Kara ile ondnm$ltr) iLiMiZ UMRANiYE iLCEsi
SA
j H i \ B t\ c A D D F S iB o L t t l i s i r r s l D B L o K K A I : l D : 8
H A V r D r y r \ , T A H A L L Eg
SAYILI iKAMETINIZDE YAPILAN ARAMADA; MAVi RENKLi $EFFAFDOSYA iCERiSINDE
ANKARA DEVLET GUVENLiK MAHKEMESi CUMHURiYET BASSAVCILILIGININ
HAZIRLIK NO]2OOII133ESAS NO:2OO],/6IiDDiANAME NO:2OOI/50SAYILI IDDiANAME
E-!pEEpiLMi$TiR.BU ippiANAME HAKKTNDA
Bilci vERiNiz?_---
.-
ls5
OKTAV
YILDIRJM'IN iFADESiNiN 7. SAYFASIDIR
Ben bir yazanm. Arattlrma amagll bu
Neadengldrgrmrhatrrlamryorum.
CEVAP
okurlanmtarafindanbanada gdnderilir.
Bazendebu tarzdoktimanlar
iddianame
bendebulunuyordu.
ISTANBUL CUMHURiYET BA$SAVCILIGININ(CMK 250 SMY)
SORULDU
/
13,06,200'I
TARiH VE SORUSTURMANO:l536 SAYILI ARAMA VE ELKOYMA KARARINA
tdrih ve TeknikTakip No:2007/618
iSTINADEN(Lrrdnrz l 1q.AgDCezaM.rhkemesinin13.06.2007
say r onama El Koyma ve inceleme Kora ile onanmqtt) iLiMiZ UMRANiYE iLCESI
HAMiDiYE MAHALLESI $AHiNBEY CSDDESi BOLELLI SiTESi D -BLOK KAT:1 D:8
SAYIL] iKAMETiNiZDE YAPILAN AR"4MA NEIJCESIELE GECEN DOKUMANLARIN
INCELEMESINDE,
*SAYIN YA$AR AGSU (URS, vTLMAZ'rN
TURK
ILE BA$LAyrp,,,,
BA$LAYIP,,,, ruRK
AVUKATI) iLE
kbnsl,r
KUR$AT YILMAZ'IN AVUKATT)
(I)
NOLU CEZAEVINDETUTUKLU
KAMUoYT]NA ARZ EDERiM iLE BiTEN) TEKIRDAC
BULUNAN YAKUP KUR$AT YILMAZ'IN, 'KENDi HAYATINI VE QE$ITLI KADEMELERDE
B t L t a J A N t s r D U Z E YD F V L t t y t t K i U l l - R i H q K K I \ D A l D D i A l A R I N B U I u \ D t c u .
05,01.2007
TARIHLi MEKTUP ELDE EDiLMi$TiR. ELDE EDILEN BU MEKTUP HAKKINDA
DETAYLI BiLGi VERINiZ?
CEV A P
/ Bu mektupbir stire6ncegelitli internetsitelerindeyayrnlandrBefde bulunan
bir fotokopidjr.Ancaknerdenaldrgrmrhatrrlamryorum.
n ''
\l.l
(CMK25OSMY) I3.06.2007
SO RU LD U / iSTANBULCUMHURiYETBA$SAVCILIGININ
isriNADEN
sAyrlr ARqMAvE ELKoYMAKARARINA
Tenin rre sonusruRMANo:1536
sayrhOnama
(istanbul1q,AEtrCezaMahkemesinin13.06,2007
tqrih ve TekttikTskip No:2007/618
iLCESi
HAMiDIYE
Et Koymd ve inceleme Karan ile onanmrttr) iliMiz UMRANiYE
-BLOK
KAT:I D:8 SAYILI
MAHALLESI SAHINBEY CADDESI BOLELLi SiTESi D
DOKUMANLARN{
ELE
GECEN
ARAMA
NETICESi
IKAMETINiZDE YAPILAN
INCELEMESINDE,
.MUZAFFER TEKiN. KORKUT EKEN VE CEI'{ ERSEVER'iN,HARP OKIJLI]I"IDAN
SPOROGRETMENIOLAN EMEKLI OCNITITEI\ ALBAY MI.INiR BiBERCI'NiN, ADI GECEN
TARIHLI HABER
SAHISLARHAKKINDA OVUCU CUMLELERiN BULUNDUGU,23.05.2006
MEKTUP,
SERVISLERhJE
VERiLMEK UZEREYAZILMI$ IKi SAYFALIK
ELDE EDiLMiSTiR. ELDE EDjLEN BLJ MEKTUP HAKKINDA DETAYLI BTLGI
, q.
VERiNiZ?
/ Bu mektubu,Mi]nir'bey Muzaffer TEKiN'e gcitrderrni;,bende okumak
CEVAP
aldrm.
".""ry1" M,r"ff* TEKIN'denhatr ;drddrgrmbir zamanda
CALI$MAODANIZDA,ISTANBULI(j.
IREiNA iSiMLi I$YERiNDEKi
TARiH vE TEKNiK TAKIP No:2007/616
AdtR CEZA MAHKEMESINiN13.06.2007
SORULDU
SORU$TURMANO:2007/1536SAYILI ARA.MA EL KOYMA VE NCELEME KARARINA
1STiNADENA\'NI GUN YAPILAN ARAMADA:
. SIYAH QANTA iCERiSNDE qOK SAYIDA KARTVIZIT
- r D F N8 q A K A D A RN t M A R A I A \ D t R l l M I SD o K U \ , 4 A \
ilir\
-2.7 ADET "VARLIEIM TURK VARLIcINA ARMAGAN o*w
BAg'-AYIP
KAelDl
r , r , , .kruur r u i m i l l i r c nl lct r B i t F N Y A P t ) I I R M A
- sircisevan r"lAsASIqEKMECESINDF
I ADEI $ARJoRvE iqERISiNDE15 ADET MKE
Y A P I \ , {FI i S E K
- (1)BiR ADET KiNGSTONMARKA 2 GB MOBILEDISK
- I A D T TC D
- BIR ADET SAMSLnIGMARKA SN:507651PP313429
200GB HARDISKELDEEDILMI$TIR.
BAHSE KONU MALZEMELER SiZE Mi AITTJR? SiZiN ODANIZDAN CIKAN BU
MALZEMELERSiZE AiT DECiLSEKiME AiTTIR? AqIKLAYINIZ?
DiEer
ben kullanmam'
/ Bilgisayarkasasrve harddiskReina'yaaittir'Sadece
CEVAP
qahganlarda
kullanabilir. Diger
- malzemelerbanaaittir.
^
//
..j
----/'1
OKTAV
YILDIRIM'IN iFADESiNiN 8. SAYFASIDIR
SORUL D U
/ i$ YERINIZ oLAN REiNA EGLENCEMERKEZiNDE IO,AGIRCEZA
SAYILI
NO:2007l1516
13.06.2OO'7
MAHKEMESININ
TARiH VE TEK,TAK.NO:2007/616,SOR
YAPILAN
TARiHiNDEREINAiSiMLi iS YERINIZDE
KARARINAiSTiNADEN13.06.2007
ARAMASONUCL]-NIDA.
1 ADET 9AzuORVE iCERiSiNDE
]5 ADET MKE.Y+PIMI9 MM FISEKELDE
ieriD Drr
TFrrEr DD Lr^r.ri\ln^
Dir
ni \/E'piNiira
v,F,\I1\1iZ?
BU \r^r
MALZEMELER
BiLGi
EDiLMi$riR.
HAKKTNDA
.
C E V AP
\i
r
/ BenimilzedmdenaldrArnrz
ruhsalLtabancamrn
Frjijdidiir.
/i$ YERiNiZ OLAN REiNA EGLENCEMERKEZINDEIO.AGIRCEZA
SORULDU
No:2007/1516
SAYILI
TARiH vE TEK.TAK.No:2007/6l6,soR
MAHKEMESINiN13.06.200'7
YAPILAN
KARARINAISTINADEN13,06.2007
TARiHiNDEREiNA iSiMLi i$ YERINiZDE
ARAMA SONUCUNDA SiYAH RENKTE UZERiNDE HSBC YAZISI BULTINAN EVRAK
CANTASININiCiNDE ELDE EDILENDOKUMANLARINiNCELENMESNDE;
yaztlanbir sayfaltkdz gegmit,
l . ( l) ile numaralandrnlan,
HakkrGUMUStarahndan
yaztlanbir sayfahk62 gegmig,
2 . (2) ile numaralandrrrlan,
CemEDiS tarafindan
yaztlanbir sayfahkiiz gegmi9
3 . (3) ile numaralandrnlan,
HakkrGUMUStarafrndan
4 . (4) ile numardandln)an,Cem EDjS tarafrndanyaztlanbir sayfalk dz gegmi$,
5 . (5) ile numaralandrnlan,Miinir Nurettin qEL1KTUTAN tarafindan yazrlan, bir sayfalk iiz
ge9mli
, l : ' '
ile baglayanbir dz
6. (6) ile numaralandrnlan,
1971 Qo{u,l, doEumlubir asker
gegml;.
MustafaBurhanettinOZGEN tarafindanyazrlan.bir salfahk ciz
7 . (7) ile numaralandrnlall,
gegmiq.
bir sayfahkdz
MustafaBurhanettinOZGEN tarafindan
8 . (8) ile numaralandrnlan.
gegmig.
yazrlanbir sayfahkdz geqmig,
9. (9) ile numaralandrnlan,
Faik KURTULANtarafindan
OzkurtCihanYILDIZ tarafindanyazrlanbir sayfahkdz gegmi|,
10.(10)ile numaralandrrrlan,
(12)
ll.
iie numaralandrrrlan,
KaanFevziKOq tarafindanyazrlan,bir sayfahkiiz geqmig.
yazrlanbir sayfaLkcizgeqmig.
12.(13)ile numaralandrrrlan,
ismailULUSOYtarafrndan
yazrlanbir sayfahk<izgegmi9
13.(14)ile numaralandrnlan,
CemEDIStarafindan
olduguili sayfalkdz gegmif.
DilekEKMEKCi'ninyazmrs
14.(15-16arasr) ile nunaralandrnlan.
bir saylal{dzgeqmi5.
OnurCOKL\ laralrndanyaTrlan
I5. ( I 7) ile numaralandrrrlan.
Onur Alper Cansrnftf\MUSAK iarafindanyazrlan,iki
16.(18-19amsr)ile numaralandrnlan.
sayfahkdz geqmit.
NazanKAFESCItarafindanyazrlaniki sayfahkdz ge9mi9.
17.(20-21arasl) ile numaralandrnlan,
yazrlanii9 sayfallk6z geqmig.
BurhanAYDIN tarafrndan
18.(22-24arasl) ile numaralandrrlan,
"Geqici
gizelgesi
(25)
nun
sayfaLk
kurulu"
bir
ile numaralandurlan,
il Yijnetim
19.
yazrlanbir sayfahkijz geqmii
AdemKAYA tarafindan
20. (27)ile numaralandrrrlan,
(28)
yaztlanbir sayfahk62 geqmi$.
OZTURK
taraftndan
21.
ile numaralandrnlan.
Namrk
yazrlanbir sayfallkdz gezmi;
HarunBAYLAN tarafrndan
22. (29)ile numaralandtnlman.
HikmetHalukTURKMENtarafindanyazrlanbir sayfahkcizgegmig
23.(30)ile numaralandrnlan,
oldugu respit edilmigtir. BU oZGEQMI$LERi NE MAKSATLA ALDINIZ YUKARDA
iSiMLERi GECEN$AHISLARLANE GiBi BiR iLi$KiNiZ VAR DETAYLI OLARAK
'' ' 'l!
ANLATINIZ,
Demegineiiye olrdilk.{isteyeiilahrslannhakktndabenim
/ BunlarKuvvai
i Milliye
Mi
CEVAP
almrqoldulum iiz gegmi; bilgileridir.Uye olacakher insandanajz geqmil bilgisi istiyoruz lsteme
demegitemsildeve adli ydndenuyguninsanolupolmadlklanmara$tlmakigindir.
amacrmrz
I O , A E I RC E Z A
MERKEZiNDE
/ i $ Y E R i N I ZO L A N R E i N AE G L E N C E
SORULDU
SAYILI
NO:2007/I516
TARiH VE TEK,TAK.NO:2007/616,SOR
MAI.{KEMESNiNI3.06.2007
OKTAY
YILDIRIM'IN iFADESiNiN 9. SAYFASIDIR
KAL{RINA ISTiNADEN13.06.2007
TARIHINDEREINA iSJMLI iS YERiNIZDEYAPILAN
ARAMA SONUCUNDAELE GECENDOKUMANDA;
(25) iLE NUMARALANDIRILAN."CEC]CI IL YONETiM KURULU" NLN BiR
SAYFALIK qIZELGESI ELDE EDiLMi$TiR, ELDE EDfLEN BU qiZELGE HAKKINDA
DETAYLIBiLGi VERINiZ?
CEVAP
/ Bu qizelgeKuvvai Milliye Demegineiiye olaninsanlararaslnda
hukukve fikir
diizlemindeyapmayramagladrlrmrz
gegitliga!qmalarda
banayardtmcrolmalanigir arkadaglar
segtik.
Kendilerikararverdi.
'?
.,, :,'i
.
SORUL D U
/ i$ yERlNizor-il *itro EGLENCE
MERKEZINDE
lo.AcrRcEZA
MAHKEMESININ13.06.2007
TARIH VE TEK.TAK.Noi2O(]7,|6
]6.SoR No:2007/1516
SAYILI
KARARINA ISTINADEN I3,06.2007TARiHiNDE REINA iSiMLi i$ YERINiZDE YAPILAN
ARAMA SONUCUNDAELE GEqENDOKUMANDA;
(37. 63 ARASI ) iLE NUMARALANDIRILAN .ADI SoYADI, TELEFoN NUMARASI VE
t - P o s l A - y A l l L I C o K s A y l D A r s i M L i s f t \ i t L D L L D i l M i $ t i R . I L D L .t D i L t N B U
DOKI MAN HAKKINDA BiI Ci VTRINIII
CEVAP
/ Kuwai Milliye DemegineInternetteniiye olmak isteyenve bu gahrslann
gtinderdigiiletigimbilgileridir.
..
X
SO R U L D U
/is YERiNiZ OLAN REINA EOLENCEMERKEZINDEI().AGIRCEZA
MAHKEMESiNiN13.06.2007
NO:2007/I5I6SAYILI
TARiH VE TEK.TAK,No:2007/616.SOR
KARARINAiSTiNADEN t3.06.200?
TARiHiNDEREiNA iSiMLi i$ YERiNIZDEYAPILAN
ARAMA SONUCLINDAELE GEqENDOKUMANDA,
"KaanKoQ"ile
(88)ile numaralandlrrlan
karelikagrdael yazrsrile yazrlmrt"Ba$kan"ile ba$layan
bitEN$CMA
ELDE EDILMISTiR,ELDF EDiLEN BU $EMA HAKKINDA DETAYLI BILGI
VERINIZ?
yapmr$
CEVAP
I Bu $ema Kuvvai Milliye Dernegininistanbul yaprlanmasl
oldulumuzgairgmalardrr.
Dedi
'L
Ar. Yrldum qAVU$OVALI bu esnadaifadeyedinlenrqdiiamh9tr20 dakika ara v€rmek istedi.
Saat20:50itibariyle ara verildi. Saat21:18itibariyle ifadeyetekrar batlandr.
iFADEYI Y
Ten. $b.G
202847
ou \ ,i, vsniffizol'niffiA
MUDAFii
YrldrimQAVU9OVA
iFADESAHiBi
kra)YILD]RIM
'
EGLENcE
rundrtziNonro.qdrRcEZA
No:2007/1516
SAYILI
MAHKEME
t3.06.2007
TARiH vE TEK.TAK.No:2007/6I6.soR
KARARINA iSTiNADEN 13.06.2007
TARiHiNDE YAPILAN ARAMA SONUCLJNDASiYAH
RENKTEUZERiNDEHSBCYAZISIBULL]NANEVRAKCANTASININiCiNDEELDEEDILEN
DOKUMANLARIN iNCELENMESiNDE:2 SAYFA KROKi SEKLiNDE CIZIMLER BULUNAN
D O K LM A NH A K K T \ D AB i L D i K t E R i N i A
/ t N L Ar \ r . / .
CEVAP
/ Bana sormugoldugunukrokilerdenbir tanesiqahtmlg oldugumReina'nrn
mezheplerin
taihlere gijre
krokisidir. Digeri ise arkadagrm
olan FarukDIKEN ile Hrristiyanhktaki
hangitarihtegrktrgrnrg6stermek
igin yaprlankaralamalardrr.
r 0T.
soRULpu
/ R E i \ Ar S I \ ,r4i lry l R j \ D K
r r \ A l r s M A , O q n n z Oi lS. T A N B U
;drR cnzA MAHKEMESiNIN
r:.bo.:oorranru vi rdririk rerip No:2007/616
SORUSTURMA
NO:2007/1536
SAYILI ARAMA EL KOYMA VE INCELEMEKARARINA
yAp
isriNADENAYNI GUN
-AN ARAMADAELDEEDiLEN vE sizE ATi OLAN(1) BiR
ADET KiNGSTONMARKA 2 GB MoBiLE DISK icERiSiNDEYAPILANiNCELEME
NETICESINDE:.
J8L
*C\INDIRILENBELGELER\Z.B,'DEN
ALINANLAR
Wordbelgesiigerisinde;
iKK GUv.D.
KONU
KIMDEN
KIME
klasdrigerisinde"ANDI+g.doc"
,,1,
'l:'l
ANDIq
f
359098/IKK ve
re Glv.o.i9 iditr.g.
Giielii Eylem Planr
IstihbaratBa$kanhgrndan
NisAN1998
YazryrHazrrlayanTlf.: 1975
Tensipve emirlerinizearz ederim.
Isth.B$k.V.Tiimg.F.TUnXfni ;
Biilent DAdSALI
Kur.Alb.
iq isth.g.Md.
UYGUNDURruYGUN
DECiLDiR
QevikBIR
OrgeneralII nci Ba$kan
Baghgrile ba$layrp,
1
6. YARGILAMA
ALEYHIMIZE
DAVRANI$LARI
ONLEMEK
r.<:r..
EMiRL6
J-2,1-3,
GENSEK,
ile biten(28)yimi sekizsayfaword dokiiman.
'FC\iNDiRiLEN
BELGELER\2.8.'DEN ALINANLAR isimli klasijr igerisinde ,,tobi
ergenekon.doc"isimli !vo.d belgesiigedsinde,"LOBi COK GiZLi ARALIK 1999" ba$llgrile
"Gelifen ve degiten $iyasal,ekonomik, bilimsel
baSlayan,
ve toplumsal diinya koqulian ile
biilgeselcografyasrndave kendi iginde Tiirkiye'nin iizgiir iradesi drgrnave ulusal Qrkarlanna
aykrn bigimdeicine siiriiklenmek istedigi9e$ifliolu$umlargiiz ainiineahndrgrnda;Tiirk Sitaht
Kuwetleri biinyesinde faaliyet gitsteren,'Ergenekon,'a baEh olarak, ,'Sivil Unsurlann"
iirgiitlenmesizorunlululu kagrnrlmazbir gerQektir.Bu gergektenhareketlehazrrlananye ,.1_obi"
adl verilen bu "gizli drgiitsel" gal$maslnln amaglan dogrultusunda timdiye degin faaliyet
gitsterilmemitolmasr,bizegtire biiyiik bir talihsizliktir.,'Baghgrile ba$tayant. .. .}
.
".... Aynca Tiirkiye'cle
faaliyet giisterenyabancrsivil toplum 6rgiiti6rl, iinlerinde ilk kez bir
sivil kontra hareketin direncini bulacaktrr.Kargrlagacaklanbu sivil direnp, €tkinliklerini slfir
noktastnagekecektir,Yeti$kinve yeti$mekteolan genqlik,ijz0neuygun platformlardakendisini
ifade edebilecektir.Lobi'nin faaliyetleri,siyasiotorite gruplarr ile dr$ kaynakh,itblrlikqi, sitzde
sivil toplum iirgiitlerinin biiliicii ve yrkrcrgiri$imlerinietkisizkrlacaktrr.Lobi'nin kontra direnci
,-.',,-:,/-f
,,1.,
ile kartrlatansiyasiotoritegruplarr,dolal olarakKifru'ti.t ririt ,,Lobi" ile iqbirlilineyiinelme
zorunlulugu
duyacaklardrr....."
"...8u galrgma
ile hayata gegirilmesiplanlanarak tinerilen "Lobi" giisterecegifaaliyefler ile
yukanda itaret edilen alanlarda {ok daha kolay ve saE}k} istifbarat toplayabilecek
degerlendirmeile analiziniger{ekle$tirecektir...',
",..Iglev ve misyonunu tamamlamr$qe$ifli
i$ei sendikalartnrn,sivil toplum ijrgiiflerinden
etkilenmelerisaElanarak,meycutsendikalarrntepkiselve kiflpseleylemleri,endirekt metodlarla
yiinlendirilmesi
saElanacak..."
: .1 ,,-P
",..Lobi'nin amaglarrndansaptrnlamama,r
lqin, .Llirl;ik
oturak giiglii olabilmesiesastrr.
Faaliyete gefirilmesi plinlanan Lobi, iincelikle ticari girketler aracrhgr ile ekonomik giig
kazanmah, ardrndan kuracaEl vakrf ile de ekonomik giiciinii arttrrma Qalt$malartna
"
yiinelmelidir,,.
"...edI,i]rr{:
rrI
6). oRGANIZASYoN PL,{NI
Lobinin organizasyon pl6nr, afagldaki birimlerdenolu$maktadrr:
l). Merkez
2), Arattrrma ve Bilgi Toplama
3). Analiz ve Degerlendirme
4).Finanse
ve Ticaret
.,1
5). Knltnr ve Bilim
6), Teori ve Senaryo
7). Iletigimve Propaganda
8). Hukuk
9). UluslararasrIligkiler
Bu dokuz departmandrgiitiin tiimlinii olulturmaktadtr. DepartmanlarErgenekontarafindan
iirgiitiin merkez iiyelifine atanmrq giivenilir, be$ sivil yiineticiye dogrudan bagh olarak
yiinetilecektir.Bet sivil yiinetici p€rsonelinErgenekonile temasrise; atanmti ve giivelilir iki sivil
personelile saElanacaktrr.
Departmanbagkanlarrmerkezdekibet yiinetici tarafrndanseeilecek
v€ yonlendirilecektir.." qeklinde9oksayrdaarabaglrkile devamedip,
"...GeleceEindiinyasrnda "sanal
ortam" biiyiik iinem ifade edecek olmakla birlikte, katr
gergeklerbelirleyicive sonu{landtncrunsurlar olmayadevamedecektir.Bu nedenteTiirk silahh
Kuwetleri biinyesinde faaliyet giisteren Ergenekon'un Lobi adrnr verdiEimiz itrgiitsel
organizasyonunfaaliyetlerine iin0miizdeki zaman dilimi iginde gok daha fazla gereksinimi
olacaErgijriiliinde haddimizin srnrrlarrnrzorlayanrsrarcrltktakiifade ve iqaretlerimizinamacr,
konununiinemindenkaynaklanmaktadrr.
Saygrlarrmzla,"feklindebiten(20)yirmi sayfalk dokumanolduEugitr.rilnliil,
* c\iNDiRiLEN BELGELER\2.B.'DENALTNANLAR\ rbagirktrklastir igerisinde..{akrr
pa$a.doc" isimli word belgesiigerisinoc.
"",..Jandarma Okullar Komutanr (Qerkez
Ethem) Tiimg,Nurettin
Qalor 6 yrt personel
balkanhgryaptr..."
batlrgrile ba$la)
an,
"...Oniimiizdeki 6 yrl iginde bunlann olacagrnrbiitiin jandarma
te$kitatr biliyor. Nurettin
pagan], zatuanrnalaCerkezler, Abazalar ve Garciiler, Istanbul, yalova. Kocaeli. Sokarya
biilqelerine il iandarma komutanr ve biilge komutanr olarak attqdlrlld
ar. O bijlgelerde
OKTAV
YILDIRTM'IN iFADESiNiN r2. SAYFASIDIR.
jandarma kimlere it yapryor,paralar kimlere gidi
erk€z bafrnrn
atadrgril iandarma komutanlarr illerde bulunan hrrsz, uyusturu taciri miiteahhi eri giinderip
bu_ta-blolan astronomik fiyatlarla aldrnyorlar. Hele bu iriz doneminde iinlii
ressamlann
resimleriniye bu fiyata satrlmryor?Riitbeli olarak bizler bu resim sergisindegiirevlendirildik.
Bunun neresi diiriistliik? Okul nizamiyesindenhergi.ingirip grkan H-ayrullahFerikoElu
adh
miiteahhitkim?" - Emre Saglam..."
"..,Aydrn-
iLTER paianrn Foga'da evini yapan Hayri TEZCAN biiylelikte pasa oldu. gimdi
Mutla Il-JandarmaKomutanrRecepONUn, AVteq V,tlnfAN'a ev yapryor,karqrlfrnda paqa
gla:ak (30 Agustos'ta listeye bakmayr unutmayrn)Ev yaprlmayatagUoargrnoanberi y,idrzr
birden parladr. Qok diiriist biri olarak giireve gelen
1ty'Cenelkomuian'r bizim jandarmalar
bozdu..."
$eklindedevamedip,
"...gimdi de ..Jandarma
Okullar Komutanf' ve okuldan kahlrilaqmaharekatr devam edivor.
Ara$hrllsrn son iki yrlda astsubayve uzman gavut okuluna girenlerin yiizde kagr
Cerkez ve
Abh^z?"
$eklindesonaeren(l) sayfaword belgesi,
m
AD. ADEM KAYA,
cembey.,cem
edi5.hakkrCiimLi$.
JlatirUu9,UalUf t-nfVENoZCEffi,
HarL,n
naylunisnaii
Ulusoy,.Kaan Kgsj^giqTT;, Mahir Celer,nazarrOzgegmig,
OZdEqMISIM_onuisamusak,
OZGEQM-faik
Kurratan.
0ZCECMtg_Burhan
aydrn.
OZCeqVig-eUnHAN
f;1g1g1U-orur,
OZGEN,
Ozku'tCihanYlldrz,Savaimat isimli wordsayfala.igerisinde
isimleriyazih;ahrslarrn
dzgegmi$
raporlanntn
bulundugu,
UT" isimli
erisindeAk
Parti'ni simgesiolanampuive altrnda,,AKpARTi, ibu,"sil;;;;d[-Ei
k-"redenedinizbi daha
denemeyindiyorum..".,MaazallahbukezagzrmEadegildeiiylebiryeregirerki..,doktorabile
gidemezsiniz..."gekiindebir sunumhaarlandrdt.
+C\SiiRLERiM isimli klasoriaerisinde
AK MI KARA MI? BaslRlr
,'t
"Evel...
SoyrnBo5bokoh,
ToyyipBey hazretleri:ArattrrLtzsiz sizdeninceki nomerlleri,"
if
irin iqerisinde.Ba$bakan
RecepTayipERDOGAN'ayrinelikhataretigerikli
l"ll")_1,J,1_k,l1ll!Ji
SdZIETIN
BULI,INDUGUTESPITEDiLMi$TiR.BAHSEKONU DOKUMANLARHAKKINDA
DETAYLIBiLGiVERiNiZ?
D,lS
NASrLvE NE AMACLA
ll
!!9ll: ANDtq BA$Ltcr rLE BA$LAYANDOKUMANT
TEN4]NETTINIZ?KJMiN TARAFINDAN
NE AMAQLA YAZ]LMI$TIR?
DETAYLIBiLGi
VERTNIZ?
"ERGENEKoN"
NEDIR? *LoBi' NEDiRt BU YAPILANMA HAKKINDA, AMACLARI_
STRATEJiSiVE DiGER KoNULAR HAKKINDA RiLcI VERiNIZ? SiZ ERGENKONVEYA
LOBi YAPILANMASINAUYEMISiNIZ:uve IseN& TeeIIYE TLERINiZHAKKINDABiLGi
VERINIZ?
I',i'
AYRICA BAHSE KONU OZGECMi$ TIEi'OATANTHAKKINDA DETAYLI BiLGi VERiNiZ?
ISMI GECENSAHISLA KiMDER? it,i$KiLERiNizi VE FAALiYETLERiNiZI ANLATINIZ? BU
OZGECMi$RAPORLARINIsiz Mi ALDINIZ? ALDIYSANIZNE AMACLA ALDINIZ?BT]
DOKUMANLARINASIL VE NEREDENND AMACLA TEMiN ETTINiZ:
BASBAKAN
R.rAyytp ERDOGAN-A
HAKARET
iqEREN$iiRi
15 y] SAll Ml BASLTKLT
S]Z MI YAZDINJZ: YAZMADI iSFNiZ
t2q
OKTAY
YILDIRIM'IN iFADESiNiN I3. SAYFASIDIR.
CEVAP
/
Yukarrdabanasormu$oldugunu4,ijtleqmig raporlanharicindekitiim
ddkananlarintemettenindirilmigolup hi9 birisi banaait degildir.Oz gegmi9raporlanise ifademin
dncekibdliimlerindebelidtigimgibi Kuwai Milliye Demegineiiye olmak isteyengahrslardan
almr$
oldugumuz
dz gegmi$raporlandrr.
Bu fahrslardan
]'iiz ]'lizegd.rittiikle mdeoimu$rur.
s o.R U L p. U_ ./ 11.06.2007
GUNU i$ yERiNiZ OLAN REiNA EdLENCEMERKEZi
ONLN\TDE
MUDURLUCUMUZGOREVLiLERNCEYAKALANDICINIZDA UZERiNIZDEN
QIKAN (I) ADET TI IO2-O3EOOO45]
SERi NoLU SARSILMAZMARKA TABANCA VE BIJ
TABANCAYAAiT (I) ADET SARJORVE BU $ARJORiCERiSiNDE(I7) ADET 9n1MqAPLI
MKE YAPIMI Fi$EK QTKMI$TIR.BU TABANCANIN RUHSATI VARMIDIR? VARSA NE
ZAMAN . NEREDEN,NASIL ALDINIZ.?NE AMAQLA UZERiNiZDETASIMAKTASINIZ?
CEVAP
/ Tabancanrn
ruhsatrvardrr-
SORULDU
ARASTIRMADA:
,1
/ G U V E N LSi KU B E
V E MU\DURLUGUMUZ
ARgiViNDEYAPILAN
. YAZARoRHANPAMUKiSiMLi YAZARINYAPMI$oLDUGUBiR KoNU$MADAN
DOLAY] YARGILANDICI$i$Li ADLiYESiONUNDE28.07.2006
TARiHiNDEYAPILAN
BASINAcIKLAMASIVE PRoTESToEYLEMiESNASINDA
CEKILENGoRIT.TTULERiNiZiN
BULLN\IDUGU,
-ELIF$AFAK iSiMLi YAZARIN'BABA VE PiC- iSiMLi KITABI iLE ALAKALI
O L A M K B F y o d L UA D ti y E s i N D FD L V A NF
4 D I - NY A R G I L A M A
s u R E C N D k2 t . 0 q . 2 0 0 b
TARIHINDEBEYOGLUADLIYESiONUNDEYAPILANPROTESTO
GOSTERiSi
VE BASIN
AqIKLAMASINDA qEKILEN RESiM GORL'N]TULERINiZiNBULUNDUGU TESPiT
EDILMi$TiR, YAPILAN BU BASIN AqIKLAMALARINA NEDEN KATTLDINIZ,
KATILMAKTAKiAMACTNIZNEDiR.BU KONULARDAACIKLAMALARDABULUNUNUZ?
Protesto
benimdogalbir hakkrmdrr.
Bir sugigledi,qimi
diifi.inmi.iyorum
Kanuni
fr***#
bir hakkrmrkLrllandrm.
,'1.*
SORULDU
/GOZALTINAALINDIEINIZDAUSI"ARAMANIZDANCIKAN (1) ADET
SAMSUNGSGHX2OO
MARKA CEPTELEFONUVE O5O5
8IO 87 9I GSM NOLU AVEA SiM
KARTINIZDA iSTANBUL CUMHURiYET BA$SAVCILIGININ I3.06.2007TARiH VE
2OO7l1536
SAYILIKARARINAISTINADENYAPILANiNCELEMEDEi
Inbox+905337707616
???kanrmrm
sondamlasrna
seninleviz
voluacrkolsun
+905337707616
inbox
???selamunaleykum
aslanpargasr"seninle
gururduyorbu milli davada
gII
MESAJLAR
ALDICINIZ
GORULMU$TUR.
VTPSETiINT
$EKLINDE
ATAN KIMDIR. BU
MESAJLARINiCERiGi HAKKINDA DETAYLI BiLGi VERiNiZ.
CEVAP
I Bana bu mesajl atanl taDrmryorum.MuhtemelenMeltem Tv'de yapmlf
oldugtunuzprogramda
sitedeve Kuwai Milliye DerneEinin
internetsitesl4den
ceptelefonnumaramr
alanherhangibir qahrsatmrgolabilir.Abartrhtir takdirlapmr$rr{-
r:,,
SORULDU
/iLiMiZ UMRANiYEHAMiDiYE MAHALLESi$AHINBEYCADDESI
BOLELiSiTESiD BLOK KAT:I DAiREI 8 SAYILI ADRESTEBULUNANiKAMETiNiZDE
DEl3.06.2007GI'I.JU YAPILAN ARAMADA; iCERiSiNDE GiZLENMi$ BiLGILER
BULT,D]ABiLEcEGiDEGERLENDIRILDiGiNDEN
GEciCi oLARAK ET KoNULAN,
UZERINDEHERHANGIBiR IBARE BULUNMAYANSiYAH RENKLi BILGiSAYAR
I'A.SASININHARDDISKi,iSTANBULI(]. AGIR CEZA MAHKEMESINiNI3,06,2007
TARIH
vE TEKNiKTAKip No:2007/616
vE soRUgruRMANo:2007/1536
sAytLI ARAMA EL
KOYMAVE iNCELEMEKARARINAiSTiNADENYAPILANINCELEMENETICESINDE
:
Oktay_YILDIRIM_SamsunLSn.S0A
EJl0Y7l24tl_HDl20U_l20CB/.,pdf isimtiktasdr
iferisindei
l-
(m,,?.ffpdeLinr
is;mti n^u,pr n.inf
" '
: '
lig
-,\
2- "HirantDink Olayi Nedif isimlipower
pointsunusunu,oldtgu'6u
sunuda
HrantDinkolayr
ve
gergekle.in
altrndaki
krsabiranalizibaqlrEr
altrnda
Hmt, Din'I(
olayrndan
bahsedildigi
Oktay_YILDIRIMSamsunLSn.S0AEJloYTl24l
| _HD120lJl20GB/"doc-rrf isimliklasdriCerisind€;
:'22 4 200'7validebagroplannkararlan"isimli word belgesii9erisinde22.04.2007
tarih
ve 29.04.2007
toDlantr
kararlarnrnoldLjPu.
-Adem KAYA .Burhanettin
OZcEN,HakkrCUMUS.HalirBAg,HalukTURKMEN.Halunbaylan,ismail
ULUSOY.Mahir
GELER,Nazan
KAFESCi,Onur
SARMUSAK.OnuT
GORKEM.Faik
KURTULAN.BuThan
AlperCansun
AYDlN.Ozkunccihan Y]LDIZ ve Sava$MAT isimli Fhrslaflnbahselon( demegedye olmakiiaksadrile dz g€9nil
raporugdnderdigigoriilmtifayncaaynrklasorigersinde
Kuwai Milliye Dernegiiletigimadreslerinin
mevcuroldugubir
dosya
veOktayYILDIRIMrnkendisinin
haztladrgr
anlairlan
resimlioz getmiiCV ninoldugugdrulmuttur
Oktay YILDIRIM SaInsung_Sn,S0AEJl0Y7l24ll_HDl20lJ
l20GB/"resiml€r"isimliklasoriqerisindei
-AhmetBurakErdoganve NecmeddinBilal Erdogan
adrnadiizenlenmil( l) AdetTapuBelgesiresmi,
Oktay YILDIRIM_Ssmsunlsn.S0AEJlOYTl2.lt
I HDl20lJ_l20GBl'xls" isimliklasdriq€risindei
-" ISTANBUL-ESKl"ba9|kl Exceldosyasr
ilerisinde195)doksanbesFhsrn isim.telefon.meslekve e-mailadresleri
seklindelisrelendigi.
j iSTANBUL-TOPLANTI"baslrkhExceldoslasriCerisinde
(32)otuziki iahsrnisim,telefon.meslekve e-mail
adresleri
;eklindelistelendigi.
'" iSTANBULUYELERiLiSTESi"
(1290)bin qyiillaor<san
baghkh
Exceldosyasr
iAerisinde
meslek
sut.,nis;., telefon,
'\. { '
ve e-mailadresleriSeklinde
listelendigi,
jnazan(I)" isimliexceldosyasrigerisinde
(174)kilinin isimve telefonnumaralaflnrn
kaytL oldugugoriilmii$tii..
BU
K O \ I I A R H A K K I } . i DDAFI A Y L I B I I G I V L R I N I I
CEVAP
f Benasormu; oldulunuz power Point sunulannlintemettenaldlm. validebag
toplantrkararlan isimli dosya ise Kuwai Milliye Dernegi iiyeleri ve iiye olmak isteyenlerile
hatlrlamadlglmbir tarihte Koiuyolu Adile Sultan Kasnnda yapmr$oldugumuzbir toplantrnrn
kararlandrr.Oz gegmigbilgileri Kuwai Milliye Demeginekatrlagakgahrslardan
ahnmrgbilgilerdir.
BunlarMiikenerkopyadlr.AhmetBuiakErdoganve NecmeddinBilal Erdoganadmadiizenlcnmi!(l)
isjrnJrsteleri
Adet TapuBelgesiresminiinlemeftenaldrmArcak igeriginjtam olarakhatrrlamryorum.
iseinternetten
KuvvaiMilliye Demegineuyeolmakigin ba$vuran
lahrslaraait bilgilerdir.
SORULDU
ALi
LSiZiN iLE BiRLiKTE YAKALANAN VE GOZ}LTINDA BULLII.JAN;
YiGiT VE MEHMET DEMiRTA$ iSiMLi $AHISLARITAI\JIVORMUSLbJUZ?TANIYORSANIZ
i l i S Ki r F R i Ni z r A N L A T N T z .
CEVAP
iligkilerim$ugekildedir.
/ $u an benimlebiriiktegijzaltrnda
bulunan$ahrslarla
ALi YidiT; Tammryoru-.
yrllarrndabenimKilis'te giirevyaptrgrm
MEHMET DEMIRTA$; Tanryorum.
Bu Sahrs1995-1996
tstanbulIlinde de tesadiifen
ddnemlerdebenim emrimdeaskerlikgdreviniyaplyordu.Sonrasrnda
'"'b
karfrlagtrk
ve halenailecekgdriisiiniiz.
Benim bu konularhakkrndaanlatacaklaflm
bunlardanibaleitir. ifademeekleyecekba$kabir
30695sicil
hususyoktur,ifademihiqbirbaskrve tesiraltrndakalmadanistanbulBarosuavukatlanndan
sayrl Av. YrldrrrmQAVU$OVALI'nrnhuzurunda
kendihiir irademile verdimdedi ve aLnanifadesi
birlikte okunduve okudu.doprudurve banaaittir demesiiizerinealtr taraflarcabirlikte imzalandr.
iFA)
Tem
242t
IFADEYI
Tem.$b.
202847
MUDAFIi
Yrldam QAVUgOVALI
T.C.
iiMRANiYE
2. SULHCEZA MAHKNMESI
DEei$iK i$ : 200'tt959
llakim
KaIip
o
: flilmi ONAL
:Nurscl Yoltay
I8578
I:19
Umronile C.Bassavcrlrgr'nrn
12.06.2007tarihli ve 2007 / l00l sorusturna
sayrlryazrlarrile bir tahkikataesasolmak iizefeiqakmak mah.ciingcjr soksk no: 2 Uftmni)/e
( Kardak bahkgrsrnrn yanr-mithatpaF cad ile Saman)ollr caddesirrin kesistlli r,ok'Lal
adrcsindeCMK'nrn ll6 ve devamrmaddelerigeregince
giilld|izleyinI def'ayamahsusolmai
iizereARAMA YAPIL\IASINA karalvurilme;i talepeclilnekle;
Flkliev.akincelcndi.
cEREeiDtisirNtrr,p
i,'.
ilgili tahkikataesasolnak iizeiet Qakmak mah.Giilrgiii sokak ro: 2 ilnranivc
( Kai'dak balrkqrsrnrn yani- mithatpasa cad ile Samanyolu caddesiflit kesisti{-r;nokla)
adresincle
CMK' nrn I i6 ve devamrrnaddele|i
gerelincegeceligiindiizliiI .iefr)anlahslrs
olrraliizerc,{RAlId YAI'ILVIASINAI
t.irak iizerindeyaprlaninlelcnc sonundiiaileber.,gun
olmakiizerekaLarvefildi 12.06.200;:
In/
l7E
T.C.
UMRANiTT
CUMHURIYETBASSAVCILICI
IIAZIRLIKNO
:2007 too}
C M K . N ! - , INI 6 V E D E V A M IM { D D E L E R I
GFREGIARAMA KARARI iSTEME
NdBETqi SULHCEZAMAHKEMESiNEHAKiMLIdiNE
UMRANiYE
ARAMANI|I NEDENINIOLUSTURANFiiL : patlayrcrmaddebulundumak
ARANILACAKKISi
: MEHMETDEMIRTA$
ARANf,{NIN YAPILACAGI KONUT VEYA
YERINADRESiYA DA ESYA
I galanakmh. ciingdr sk.No:2 UMItANiyE
( Kardakbalkgrsrmnyanr-mithatpapa
cd.ile Samanyolu
caddesinin
kesi;tili nokta )
ARAMA KARARININGECIRLi oLACAGI
ZAMAN SURESI
: llgili EmniyerBirimiqeulagtlFtarihtenitibaren24
saat
Silahla M. Fiil ve tehdit Suglarrile ilgili olarak yap makraolan
soru$turma
dosyaslektegdnderilmiqtir.
giipheli MEHMET DEMiRTA$ ,rn yakalanabileceliveya sug
delilerinineldeedilebilecefine
iligkin makulqtiphebulundugundan
CMK 116ve devamlmaddeleri
geregince; giphelinin lukanda adresleribelirtilen konutu,isyeriveya ona ait diler yerlerde,iistii ve
egyasrndabelirtilen zamansiiresi iginde giindiiz aramayaprlmasrnakarar verirmesrve sorugrurma
evrakrnmiadesikamu admatalep olunur. 12.06.200i
o
sAvcr cORii$NIEvE TALirvrArALlvrATUTANAdT
SUCUNNOSU
;2007/5.No:lolQakmak
PolisMerkezi
SUQUNNE\'I
;PATLAYICI MADDE BULUNDLTRMAK
sueuNTARIHvE sd{Ti
giiniisaat:17.00
| 12.06.2007
srralan
suquNYERi
:UmraniyeQakmakmahallesiSamanyolu
caddesi
Gtngdr sokakno:2
cORii$iil,trNc.sAvcrsr
:TahsinUYAV ( 0 505 582 1359 )
cORU$Mf,KoNUsuozETi
:Tmbzonil Jandarma
yaptlan
Komutanhgrna
Telefonihbarlndaidaremizqakmakmahallesi
Samanyolu
caddesiGiiogdrsokakno:2sayrlr
YerdeEl bombasrve C-4 patlayrcrsr
bulundugu
Ihbanile ilgili olarakyaprlangahtmaneticesinde
Umraniye2.SulhCezaMahkemesinden
aLnan
qal,
Afamlrlaraflnaicrinader
bahse
konuikatnetin
igerisinebir ahqapkasaigerisinde
toplam27 adet
El Bombasrve konu ile ilgili Ali YiGiT ve Mebmet
yakalandrlrbildirihniS,
DEMIRTA$ isimli gahrslar
gahrslardan
MehmetDEMiRTA$ isimli qahsrn
elcle
Uzerindenbir adetta$lmaruhsat|tabanca
Edildi$ibildirilmiqtir.
ALINAN TALIMAT
:-Adr geqen$ahrslann
gaizetim
altrnaalinmasl,
qugunsurlarr
-flde edilerr
iqinfl Kolma.inceleme
ve imhakararlannrn
aldrnlmasL,
-MehmetDEMiRTA$ isimli $ahrstan
eldeedilen
teyit edilmesi,slhre
ta$lmaruhsatullngergekliginin
silahrile birlikle
degilsetahkikatnelicesinde
kendisineteslimedilmesi,
-Konu ile ilgili yakalananqahrslalrn
TEM $rbe
Mildijrliigtineteslimedilerekkonuhakkrnda
devamettiriLnesi
Tahkikatrnderinlettirilerek
Talimatrahnmrtolup,
miifterekenimza
Konu ile ilgili olaraktanzimedilenii bu SavclGbrii$meve Talimatalmatutanagr
giinii
edilmiqtir.12.06.2007
saar20.50
TI ALAN
verilmi;1ir....,/06.2007
Talimattarafrmdan
Tahsin IJYAV
lri
T.C.
iSTANBUL
CUMHURIYETBA$SAVCILIGI
(CMK 250.Madde
Ile GiirevliBirimi)
Sayr :
Konu :Aramave El Ko]'na Karau.
ARAMA VE EL KOYMA KARARI
Aramanmnedeninioluttuan fiil
Ara lacakkiti ve adres
Patlayrcr
MaddeBulundurmak.
-Trabzon-Of -Yukarthslag* mah.nnfusunaleaytlL ZiyaFatma o4lu 14.10.1973Of dopumluMehnet DEMLRTA$(TC
No:14032931758)isimli gahsrnilitniz Amruniyeil1esiistiklol
MahallesiMihrag SokakNo:14 D: l0 Sayh yerde
Trabzon -Of -Eslcipazar merkez mahallesi niifusuna
kayrtlt $e,',ki-Giiliizar oElu 01.07.1984SiirnenedoEumluAli
viciT ( TC No:21695675854) isimli sahun ilimiz Amraniye
llgesi QakmakMahallesiLeylak SokakNo:3512sayrhyerde,
Okra)YILDIRIMisimliSahsrn
ise
ili iz Umraniye ilgesi Hamidiye Mahallesi $ahinbey
CoddesiBolelli sitesi D-Bloi sayrhyerde
Adl gegenleriniirgittiintin iiyesi oldugu ve eylem amagLpatlayrcr
Arama ve el koyna igleminemaddebulundurduklar iddia edildilinden, adr gegengaluslann
nigin ihtiyagdu)'ulmuttur
iirgi.itselfMliyetleri igin gerekli delil toplanmasrve muhtemelsug
esvalannrn
elegeqirilebilmesi
amaclla.
Arama ve el koyrna iqleminin
Delillerinve su9unsurlantunyok edilm€siihtimalininbuluninasl
gecikmesinin
sakrncasr
nedir
Arama karannln gegerli olacagt
tatihitden itibaxen24 saatsiircyle gece/giindiiz
.12.10612007
z mul
Arama ve el koyma kararu IstanbulEmniyetMiidtkliiEii
uygulayacakbirim.
Ter6rleMiicadeleSubeMiidiirltiAti
Istanbul emniyet Miidituliigii Terdrle Miicadele $ube
llgili emniyetbiriminin yazrsmrn
00.14.r0.200'/
t3.l I t.say]'ll
Mndiirliigtiniin 1,2/06D00'ltaih
tarihve sayrsr
Yazlsl
Yukarrdabelirtildili gibi, gecikmesinde
sakrncabulundulundanOktay YILDIRIM isimli
gahsrn yakalalmasr, yakalandrlrnda iizerinde, Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasmrn 20 ve
2l.Maddelerine,CezaMuhakemesikanununun119. ve l2T.Maddelerinegiire, ''ukaflda belirtilen
adreslerile bu adreslereait mii$temilatlardave bu adreslerdebulunan kigiler iizerinde bir defaya
mahsus(Gece/Giindiiz)vakti aramayaprlmasrna,bulunacaksug egyasr
eldeedilebilecekileti$imve bili$im araglan,dokiimanlarile belgelerin
.l3netzoot
AY
Savcrsl
Bu karar24 saatigindegdrevlihakiminonayrnasunulur.Hakim,Karaflnrel koymadanitibaren(48)'saatiqinde
I 7,)
T.C.
isr.rxnul
CUMHURiYET
BA$slvcrr,rdr
fCMK.nun)50. \4adde.iyle
YetkiliBdliimii)
Sayr : 200?/1536Sorutturma
Konu:G6zaltrna
almakaran.
$iipheliyigiizaltmdatutacak
emniyetbirimi
emniyetbirimininyaaslnrntarih
ve saylst
Gdzaltrna
alnan
giipheJininkinlili
GOZALTINAALMA KARARI
Istanbul Ennr)et Miidiirlii*ti Terbrle Mitcadele$ubeMndiitliiEi)
13.A6.2007
Tarih,,,e9228 Sayit yazlannrz.
-Trabzon ili Of ilgesi Yul,,ar*tslagtkMahallesi tifusuna kaynlt
li1u-Furmuoglu l1.l().191J OJdo|anlu Mehhet DEM|RTA$
0C No: 44032931758)
-Trabzonili Of ilQesiEskipazarmerkezmahallesiniifusunakaytlr
Surmenelopumlu Ali yiciT (
$evki Gultizarollu 01.0-.198,1
TC No:21695675851)
- Erzurum ili Olur ilqesi KApriiball niifusunaMehmet-Saliyeollu
1971Elazft doFumluOktav YILDIEIM'TC NO: 11345205494"
Yiikletlen suq
Patlq kt Madde Bu!undurmak
G6zaltlnaalnma sebebi
YliklenensuqungerektirdiEi cezamiktarma gore tiiphelinin kacma w
delilleri lok etne, deEistirme w gi.leme ihtimalinin bulunmds|
alelhinde yteri kadar delil ,re ehare bulunmastsehebille, gbzdltma
almd tedbiri zorunlu gdltilmibtiir
gnniisaat 19.40(MehhetDemirtatw AIi viEit)
12.06.2007
13.06.2007
giinii saat01.40 (Okra,Yldtrm)
11.06.2007tarih saat19.10'e kadar
Yakalandrgrtarih ve saat
Gtizaltlsiiresiile bu siirenin
bitecegitarihve saat
l) Aleyhindekidelil ve emareler,yiiklenensugundzellifi, kagmave delilleriyok etmeihtimali,
sorutturmanlnikmali iqin gerekensiire nazaraallnarakCezaMuhakemesi
Kanununun91. Maddesine
giire ( CMK:nun 250.M.tddesindekisuclarda 9l. ve 251/5.Iladdelerine gble ylalacak) ),ukanda isirni
yazfuSiiphelininbelirtilentarihve saatekadargdzaltrna
ahnmasrna
kararverilmigtir.
2) Gijzaltr siiresindebiitiin iglemlerinbitirilmesive gerekgdrtili.irsegiiphelininhakim dniine
glkatlmasrgerektiginden
yaprlacakiglemlerigin makulbir zamankalacak
, CumhuriyetBagsavctllltnda
gerekmektedir
,ekilde(enge,saat 10.00ddl getirilmesiveyaek gdzetimsiiresiahnmasr
3) CMK.nun 81. maddesigeregince$iiphelininfizik kirnlilinin tespiti iqin ge.ekli gdriilen
i$lemlerinyaprlmasr(parrnakizi ahnmasrve fotograflannrngekilmesi),a|nan parmakizlerinin faili
meehulolaylarlamukayesininin
yapllmast,
a)
Mehmet
(1) adet Nokia 6100 marka cep telefonu. Ali
DEMiRTAg'tan
$iipheli
.-.
YIGIT'ten (1) adet Nokia 6600 marka cep telefonu,Oktay YILDIRIM'dan (1) adet Nokia 1100
marka cep telefonu ile Telsim sim kart, (1) adet Samsung SGH-X200 model cep telefonu ile
Avea hath sim kat, (l) adet SimensBena A121 model cep telefonu ve Avea hatll sim kart ile
aynca (l) adet Tel sim hath sim kartrn eide edildi[i bildirilmi, o]|Jp,el.Ie e.lilen cep telefohlar
w sim kattlardq kay.lh bulunan gdiintii re isimlerin incelenmesi,
4) Tirkiye Cumhu.iyetAnayasasrnrn
19., CezaMuhskemesi
Kanununun95. Maddelerioegdre
g6zattrna
ahndrElnln
yakinma
bit
bir
veya belirlediEi
kigiye (istanbul Ennifet MtillirLiEii
$iiphelinin
Tefirle Miicadele$ubeMiidiirltiEtince) blldirilmesi uygungariiimiiitiir.13.06.200'1
-35837
umhuriyetSavcrsr
7,k.154
)72
T,C.
ISTANBTIL
1OAGIR CEZA MAHKI.]N,IF]Si
BA$I.\NLIdI
BE$IKTA$/ISTANBI]L
oNAMA,EL KoyMA vE iNcELEMT-r
KARART
TEKNIK TAKIP NO : 2 0 0 ' 761l K
SORU$TURMA
NO 200'711536
IIAKiM
KATiP
AIIMBl' CiVF]I,F,K
30033
K.ADiRSALMAN 86600
IstanbulC.BafsavclllEmln13.06.2007tarih ve 2007/1536soruiturmasayrh istem
yazrsrekindeistanbulEmniyetMiidiirliigii'l'erdrlcMiicadele$obeMiidiirliigiiniin13.06.2007
tarihve 9230sayrhyazrsrile IstanbulC.Barisavc:
hgrnrn(CMK:250Md.ileyetkili) 13.06.2007
tarih ve 2007/1536soruiturmasayrhyazrsrile ekleri giinderilcrck"
verilenarana kararrnrn
onaylanrnasrna,
aramadaele gegen malzemelereel konulmasna ve bu eqyalanrr
jncclcnmcsinc
kararvcrilmcsiistcnilmiqolduEundan,
g6nderilen
cvrakincelendi.
cERECi DU$II{ULDU
PatlaytcrMadde Bultu'rdumaksugundan$iiphelilerMebmet Demifia$,Ali Yigit.
OktayYrldrrrmhakhnda yaprlansoru$turmada;
kamudtizcni,sugi;lenmesinindnlcnmesi,
sugdelillerintespiti, sugeqyasrna
el konulmasrigin ;
Olayn vasrfve mahiyetiaramavc cl koymazarnan sugegyasrnrn
kagrrrlmasrrun
vc
yok
gibi
gecikmesinde
suqdelilerin
edilmesinindnlenmesi sebeplerle
bulundugundan
sakrnca
nahkcmc kararralrnamamr$ve TC Anayasamn20 ve 21. Maddelerine
Cezamuhakemesi
kanununtur119. ve l2T.maddelerinegiire ;iiphelilerin adreslerindearama yaprlarak,
bulunacaksugeqyasrve delillereel konulmasma
kararvcrilmiq;bu kararagdre 13.06.2007
tarjhindearamayaprlaraksugegyalanna
ve delillereel konulmuqolup, verilenaramakaran
usiil ve yasayauygunoldugundan
Tiirkiye CumhuriyetiAnayasaslmn20 ve 21. Maddelerine.Ceza Muhakenesi
kanunun119.ve 127.Maddelerinegitre, 11.06.2007
tarih ve 2007/1536Sorusturma
Sayrll
karaln ve yaprlan aramalannonanmasr,
ele gegenmalzemelere
el konulmasr,el konulan
ateplisilahlarve brgaklarrnlGiminal ydndenincelencbilmesi.
Samsungmarka harddiksin
incelenebilmesi,dajkiimanlannincelenebilnesi,Telsim sin kan ir;erisindekibilgilerin
incelenebilmesi,
Siyah rcnkli bilgisayarkasasrnrnincclcncbilmesi
amacrylaverilen arama
karamrrnONANMASINA,EL KONULMASINAve bunlannINCILENMESINE,
EvrakrnC.Ba$avcrh!rnaiadesine,
kararverildi. 13.06.2007
Evraktizerindeyaprlanincelemesonucunda
--r' C"
c,",ii .-jo
'-.
.:':-1,'
sJri ttsi'.-='''4.
FY5?:,-Y
E=$iK-I A+/lSTANBUL
w*f sse 5n
l:+ . tte.,," {b
/]l
T.C.
iSTANBUL
cuMHURiYrrBA$sAvcILrer
( ( M K n r u r : 5 0 \ 4 d d d icl sc iY e r h l B
i iiliiml
Sayr: 2007/l536
Soru;turma
Konu:Gdzalhsiiresiniuzatmakararr.
cOzALTrstlRxsiNi UZATMAraA.RARr
liipheliyi gijzaltrndatLrtacak
emniyef birimi
l.ldnbrl I Innilel MiidiirllUirfefitrleMiicaLl<le
Srbe \4iidirrlu8ii
EmniyefbirimiDiDyazrsnrntarih 13.06.2007
g ti rc 9261s0! r lazt.
ve saylsr
Cjzallna al lan
tr[EIl]rlET DEMIRTAT(TC.NO: a482931 758); Z|u-Fatna
qnphelilerinkimli!i
ollu, 1,1.03.1973Of do4unl , Trabzon-Ol-vukarh$1dE*
lt'lah1llesi nilfusutiukq)tlL
ALi viGiTQC.No: 216956758s4);;erki-G:rlbat o,lu,
S t tncne 01.07.I 96,1dogunlu, Trabzon-OJ:Eskipozar nufusuno
J. OKTAY YILDI RIM(TC.NO: I I 345205494); Mehntet-SoJilte
o\lu, I 971 Elazt4 doEuhllu.Lrzurutn-Olur-Kitriiha$ niifutuna
Yiiklenensug
Pdtlalt.t uktdLlebul ndw uk.
stresiniuTatma5ebebi
CciTaltr
Y klenen sucun EcrektidiEi ceza nikultno gdr. tuphelinbt kac\ta w
delilleri .vok ethrc, gizlehe |e deiistinne ihti tu[i]1in bulunnast,
alq)hinde \)eteri l.,udar delil te enare bttlunnuyt sebebi ile gazdltt
stiresinin uzatitlta zorunlu ga)riil trlSliit.
YakalandrEr
tarihve saat
g nii saot 19.10(NIEHMET
12.06.2007
D['MIllT,l$ Ne,'lLI yIGIT)
YILDIRIM)
I3.06.2007eiiniisdat01.0q(OKTAY
Crziosmanpqt .ismnhul
YakalandrEr
Yer
I! Uzatna siiresive bu siirenin
bitecegitarih ve saat
(1 gtlu) 15.06.2007
giinii suet 19,40'( kftdtr (4 Saat.tiollliriQ)
1) Aleyhindekidelil ve emareler',
zorluklar.
)iiklenensuQuoijzelliEi,delillerintoplanmastndaki
soru$turmanm
ikmali iQingerekenstirc.liiphelilcrinkagmave delilleriyok etmeihtimalinazaraalmarak
Ceza MuhakemesiKanununun91. ve 251/5 naddelerinegdre yukafldayazrll tarihe kadargdzaltr
kararverilniStir.
siiresininuzatrlmas'na
2) Giizaltl siircsindebtitiin i$lemlein bitililmcsi ve gcrek gdriiliirsegiiphelininhakim ijniirc
gcreldiEirden
yaprlaoak
. CumhuriyetBa;sa\crllgrnda
itlemlerigir nakul bir zamarkalacak
Qftanlmasr
tekildeil5.06,2007giirrii st at 19.40tut) getiiltnelerigerekmektedir.
3) $iipheli'erinfizik kimliklerinin tespiti igin CMK.81 maddesigeregincepannak izlcrinin
gekilmesiAFIS ortarnrncla
alxrmasr.
faili meghulbenzerolaylarlailgili cldeedilcnparrnak
fotograflarxnn
yaprlmasr
ile il1ibatkurulmasr.
izleriile mukayesesinin
iginolayyeri inceleme
biiroamirliEigitrevl;leri
parmak
varsafaili meQhulevraklarda
izi nukalesesi soDucubir eyleminlespiti halindebuna ili$kin
ceraimevraklannlndadosyasrna
eklcornesi.
4) I iirkile Crmhuri]'etAnayasasrnD
KaDlnunun91. ve 95.
19.Maddesine,
CezaMuhalremesj
reya
gajretiipheliningdzltr snresininuzatrldrgrnrn
kerdis;nederhaltebliEiile bir yakrnrna
Maddelerine
belirlcdigi bir kisiye de /Isrdnr"i Emnilct lliidiirliiEti Telb e
'rfl\
{!bildirilmcsiuygungajriilmiittilr.14,06.200?
-35ti37
OB
T.C.
ISTANBUL
CUMHURiYET BA$SAVCILIEI
rC\4K nun2)0 \4addesi
ile Yerkili86lijm)
/ zr)
Sayr : 2007/1536SoruStunna
Konu:Gdzaltrstiresiniuzatmakarafr,
cOzALTrsilREsiNiUZATMAKARdRT
IstanbulEmniyetMiidurltigijTcriirlcMiicadele$ubeMiidiirliigii
$npheliyigdzaltndatutacak
omniyctbirimi
Emniyet
birimininyazls|nln
tarih 15.06.2007giin ,,e9325sdfth fazt.
ve sayNt
G67alt'naalrnan
MEHMET DEMIRTA$(TC.NO: 440329317s8); Zilo-Itotnld
kimligi
oglu, 11.03.1973Of rtolunlu, Trabzon-Of-Yukurtksluuk
$iiphclilcrin
Moh.nli/usunakaynh.
ALi YidiTQC.NO' 21695675854); gerki-C tizor oElu,
Si)/ 1ene01.A7.1981 do4ukllu, Trubzon-O1-Eskip.tzat
nti.fusund
kayrtlr.
OKTAY YILDIRIM(TC.NO: I 1345205494); Mehniel-Sal\)e
oEh!,1971 Llozt! doguhllu,Erzarun-Olu-Kaiprtihott niifusuna
Ytiklenensug
Pd|ldltc| hkldde b lund rmak.
Gitzalhsiircsiniuzahlasebebi
Yiiklenen suc n gercktit(liEi cezd niktanna gi)re t phelinin kdela re
delilleri lok elnk. gizleme w deEi$til 1e ihtinalinin bulunmay,
aleyhinde yeteri kadar delil ve enare bulunmast sebebi ile gbzaltl
sttlesinin uzatima \ | zorunlu eiirilhii! ti)r.
YakalandrEr
tarihve saat
g:nn:ii
12.06.2007
sadt19.10(MEIIMETDEI.IIRTA;w ALi YiGiT)
13.06.2007
YILDIMM
s nii sodt01.10(OKTAY
Umtuhi!e/ISTANBUL
YakalandrFYer
2. Uzatmasiiresive bu siirenin
biteceEitarihve saat
(1 giin) 16.06.2007 giinii sdat 19.40'a kndnt (4 Sdttt lol h ri|)
yilklenersuguniizellili, dclillerintoplannasndakizorluklar,
1) Aleyhlerindeki
delil ve omaroler,
jkmaJi
sorugurJtanrn
igjn gereiren
siire.tiiphelilerinkagmave delilleriyok etmeihtimalinazaraalrnarak
gdre yukarrdayazr| tarihe kadargdzalt,
Ceza MuhakemesiKanununun91. ve 251/5 maddelerine
siiresininuzatrlmasrna
kararverilmittir.
2) Gitzaltrsiiresindebntiin i$lemlerinbitirilmesive gerekgijriiliirse$iiphelininhakim ijniine
grkanlmasr
gerektjgindeh,CumhuriyetIla$savcrlrg'nda
yaprlacakislenlerigin makulbir zamankalacak
(1
gitnii
6.06.2007
getiih\'\clcri
gerekm€ktedir.
sait 12.00ld)
Sekilde
3) ijiiphelilerinfizik kimliklerinintespiti igin CMK.8l maddesigereginceparmakizlelinin
gekilmesiAFiS ortamrnda
allnmasr,fotoEratlaflnrn
faili nreqhulbenzerolaylarlailgili eldeedilenparmak
yaprlmasrigin olal,l,eri ircelemebiiro amirligigiirevlileriilc irlibat kurulmasr.
izleri ile mukayesesinin
varsafaili meghulevraklardaparmakizi mukaycsesisonucubir eylcmintespiti lulinde bunaili;kin
ceraimerraklannrrr
dadosra.rna
eltenmesr.
91.ve 95.
4) TiirkiyeCumhuriyet
19.Maddesine,
CezaMuhakemesi
Kanununun
Anayasasrnrn
gijre
yaklnlna
veya
Maddelerine
dcrhaltebliEiile bir
lupheliningctzalnsiircsininuzatldrgmrnkendisine
belirledigi bir k|$iye de (Istanbul linnifet Mndii ugii Terbrle Mncadele Sube M dtblli{tince)
bildirihnesiuygungdrnlni$1nr.14,06.2007
SN
OB
* . . '
-35837
lj1
T.C.
iSTANBUL
lo AdIR cnzA MAHKEMESi
(CMK.250
madde
ile gdrevli)
TeknikTakipNo
Sorusturma
No
: ) 0 0 7 ,g l o
: 2007ll536
HAKiM
: AIIMETCiVELEK30033
: KADiRSALMAN86600
ARA.I4A.,EL KOYMA vE INCELEME KA.RARI
KATIP
o
Aramann ncdcnini
olu$turanfiil
Aranrlacak
Ligive adres
Patlayrcr
MaddeBulundurmak.
Arama ve el koyma karannln
geQerliolacagrzaman
Afama ve el koyma karannl
uagulayacakbirim
llgili emniyetbirimininyazrsrnrn
lafln ve sayrsr
Mahkcne Kurorlnddn itibdren21 saat
Befikta$ ilQesi Reina Eglence Merkezindcgall$anve aynr vcrdc
g0niisaat:01.00'de
yakalanan
Oktay YILDIRIM'a ait
13.06.2007
Reina Eglence Mcrkczinde bulunan gahfma oiisindc vc
miiitemilatrnda
Aramave el koymaiqlemineniqin Yupian soru;turma sonucuyukonda belirtilen adrestesu9 ve sug
ihtiyagduyulmuftur
unsurlarrnrnbulunabilecegive soru$turmayar$lk tutabilecek
diiliincesi
delillerineldeedilebilecegi
i:nnbul fnniy.t .ViJurl Ru Tcri'tte lt4iral.l. $u
.V,Jirlnpt
Islonbul Ennit'et Miidtirlti+ti Tero e MticuLlele$ube MttdiirliEtinnn
13.06..2007llarih ve 9231 Saythyazrst
kanunununll9. ve
TiirkiyeCumhuriyetiAnayasasrnrn
20 ve 21. Maddelerine,
CezaMuhakemesi
127.Maddelerineg6re, ]'ukandabelirtilenadresile varsamii$temilatlanve adresdebulurrarrgiiphelilerin
iizerindebi( detayamahsus( durutudgirc geceveya glindtiz)\^kli ammagerekliaramanrnyaprlabilmesi,
aramasonucuelde edilebilecek
olan bilgisayar
olan sug e$yalarnael korrulabilmesi,
el konulabilecek
kijtiiklerinde, disket, CD, kayrt yapabilen elektronik cihazlar, atetli silahlar, brgaklar ile dijkilmanlar
iizerinde, Kriminal yiinden incelenmesi tetkiklefinin yaprlabilmesi amacryla, CMK'nrn
ll6.117.1l8.1l9.l34.maddeleri
geregi,arama.el koymave incelemesine
kararverildi.13.06.2007
. : ;
c HME
{d,vtL r r
' , . -
:flakintlboF.r
.l
I -r:":Uriti.Ytr":- I r.i. - - '\llLl{{( cr\4 j< 2:u.
a--
j{Dr
l
.
l:
",', : :'-1,.
.f.dJiilj:Y?l
..;.-i+:i.#t',
}.,:-''.'-.1..r
-
,
/,51'
q^"'."
r
r::-. /J, \
t .i
t / l
'-+,'-::
l- /b,c )b /ryt: ^q.\--''
",(?
't.n
lbs
T.C.
iSTANBUL
IO AGIR CEZA MAHKBMESI
(CMK.non250N{addcs;}Jc
Yetkili86liimri)
TcknikTakipNo
Sorulturma
No
: 2 0 0 7O
1 tf
: 200711536
FIAKiM
KATiP
: AI IMET CiVELEK30033
: KADiRSALMAN86600
ARAMA, EL KOYMA VE INCELEME I'ARARI
Aramanrnncdenini
olu$turan
fiil
PatlayrcrMaddeBulundumak,
Aranrlacakkiqi ve adres
Bu soru$turma
yakalananMEMET DEMIRTA$' m
kapsamrnda
gahitrgranla lan Beykoz ilqesi, p tabahqeqi€dem Mahallesi,
Dere Yolu G:13,NO:76sayrl yerdebulunanFATIH AKSU
adanrkavltl Falih Ticaret isimli isveri
Aramave el koymaigleminenigin faptlan sorustttrua sonucuyukartda belirtilen adrcstesuQve sug
ihtiyagduyulmu$tur
unsurlarrnrn bulunabilecegi ve soru$turmaya !grk tutabilecek
delillerineldeedilebilecegi
diigiincesi
Aramave el koyma karaflrun
gegerliolacagrzaman
Aramave el koyma karannl
uygulayacak
birim
llgili emniyetbirimininyazrsrnrn
tarih ve sayrsl
Mahktme Kararmdun itibalen 21 sa.lt
i'runbut fnn;vct lludurln:! fcturt,
\lucrJ,lr 5uh, UuJtlrl Et
Istanhul Ew|i!-er lfiidiirliiii
Terdrle Micadele Sube Mndlirl E n n
13.06..2047Tarih ve 9210 Saythyaztsr
Tiirkiye CumhuriyetiAnavasasrntn
20 ve 21. Maddelcrjne,CezaMuhakemesikanunu0unI 19.ve
127.Maddelerinegtire, yukarrdabelirtilenadresile varsamii$temilatlaflve adresdebulunangiiphelilerin
( durumugare gece|ew gii diz\'rakti gerekliaramanrnyapllabilmesi,arama
iizerindebir defayamahsJ.rs
elde
sonucu
edilebilecekolan sug egyalarrnael konulabilmesi,el konulabilecekolan bilgisayar
kiitiiklerinde. disket, CD, kayrt yapabilen elektronik cihazlar, ate;li silahlar, btgaklar ile dajkijmanlar
iizerinde. Kriminal yijnden incelenmesi tetkiklerinin yaprlabilmesi amacryla, CMK'nrn
ll6.ll7.ll8.ll9l14.
maddeleri geregi, ARANMASINA, EL
KONULMASINA, VE
INCELENMESINE kararverildi. 13.06.2007
'7. c.
I s.r-a rv-e u r_
"Ytsil,"r1:f
.!o'#l'.,,-,.,
sI.'ffigg-;:E-iXiJ,'j
oRu
s+^u}
Lir-{A.J,
e : S ii
Ir<r,^,S/i S-;;;;:, I,
j
r
)rc* f tst t, s^
j s+- 't'z^^ [ t
L' t)
T.C.
iSTANBUL
10.AdrR CEZA MAHKf,MESi
t,:
( c M K2 s oM
. { D D E s i L Ec o R r v l i )
- - /
o
Tekniklakip No :20071
6)
Soru$turmaNo : 200'7/1536
ARAMA VE EL KOYMANIN ONANMASI KARARI
Trabzonil Jandarma
KomutanllgnayaprlmrgolaDtelefonihbarmda;"Umrani)egakmak
MahallesiMuhtarhgrnrn
elektrikdireE;nin
karsrsrndaki
tek katL binanrn(atniinde
biife var) gatrsrnda
ye
ist|nll
el
patlayrcr
patlayrcr
maddeyi
Meh,nel
DEMiRTA$
bombasr
C-4
madde
bulundugu.
),anrnda
yanndaki
patlayrcrlan
tek
kath
sakladrgr,
bu
bir
astsuba".r'n
tenin
ettigi,
adrcsin
Kardak
bahkgrsuln
sahsm
binaseklinde"ihbardabulunmulolup, karnudtizeni.suqiglenmesinin
dnlcnmesi. suqdelillerin
tespiti, suge$yasrna
el konulmasrigin :
Olaymvaslf ve mahiyetiaramave el koymazama sugefyaslnn kaglnlmaslnlnve suq
delilerin yok edilmesininijnlenmesigibi sebeplerle gecikmesindesakrncabulundugundan
mahkemekaran aLnarnamrqve TC Anayasanm 20 ve 21. MaddelerineCezaMuhakemesi
KanunununI 19.ve l2T.maddelerine
gdre;LrpheliMehnct l)cmirtat' In Uitaniye ilgesi,Atakcnt
Mahallesi,Mithat PagaCaddesi.ciin sitesi,No:100say r yerde aramayaptlarak.bultnacaksu9
kafar verilmif: bu kararagdrc
eqyasrvc dcjillcrc el konulmasrna
CumhuriyetBagsavcrhgrnca
13.06.2007
tarihindesaat08:40'da
Ozlem Petrol isimli is yerinde aramayaprlarak,aramaele gegcn l(adet) Seagatem.rka
5T3642IA6.,f GB harddiks,(1) adet Samsune
markr 04IUIFTC39628
serinolu 40 CB harddiks
'c cl konulmugolup; siiz konusuaramavc cl koymakaranile ig yeli aramatutanagrve diger
yazrsrekindegiinderilerek11.06.2007Tarih ve
ilgili evrak istanbulCumhuriyetBa$savcrhgr
karar
200711536
ve ele gegirilenhard disklerinincelenmesiDc
Sor, Say r karannOnanmasrna
verilmesitaleDedilmistir.
cEREdi pilsi'rNiiLpti:
Tiirkiye CumhuriyetiAnayasasr'nm
20 ve 21. Maddclcrine.CezaMuhakcmcsiKanunun
119. ve 127. Maddelerinegiire. 13.06.2007tarih 2007/1536Soru$turma Sayrh karann
gNANMASINA.
ele geqirilen hard disklerin C\,1K.llJ, Vaddesi geregince
INCELENMESINE kararverildi. 11.06.2007
,urd,zz )ii- -.^
t\JT. tMtj/\;7
L'6u^J;
7Fa - s1,11 FuEi AtL/ot4
eotl
;tu+f/tr4
lb(
AVI.i
T.C.
iSTANBUL
lo. ACrR ctrzA MAHKEMESi
TeknikTakipNo
Soru$turma
No
. )nn7| L'l ti
:200'7ll516
HAKIM
KATiP
: AHMET CIVELEK
30033
: GULDENLARACELIK 95540
mtigi
S i i p h e l i l ekr i n
Sorutturma
KonusuSug
Birim yazls'nln
tarih ve saytsl
INCELEMtr KARARI
ogltt,1973Of dogurrlu,
MEHMET DnMIRTAS,Ziyave Fatma
dogumlu,
ALi YieiT, Sevkive Ciiliizaroglu,I98:1Silrmene
OKTAY YILDIRIM, Mehmetve SafiyeoElu,l97l doAumlu.
muhtarlrlrnrn
kargrsrndaki
UmraniyeQakmakmahallesi
tek katlr
elektrikdiregininyanrndael
binanrn(dntindebiife var) gatrsrnda
bombasrve C-,1patlayrcrmaddebulundugu,patlayrcrmaddeyi
MehmetDemir1atisirrli qahsrnsakladlgr,
bu patlayrcrlarr
bir
astsubayrn
temin ettigi. adresinKardakbahkgrsrnyanrndakitek
katl binaqeklindeihbarolundulundan.
istanbul
14.06.2007
tarih2007/1536
sorugtutma
C. Baqsavcrlr!rnrn
sayrlryazrsrckindcistanbulEmniyetMiidiirliigilTerdrleM0caclele
14.06.20071arih
ve9264sayrLyazr
$ubeMiidiirlijgnniin
olan,[email protected],com.
OktayYlLDlRlM a ait $ifiesioperasyon
operasyon
olan
9l\4ipi3l:1Qg!]4!tgq!q.
iifiesi
erk spianfitttnet.net.tr
opcrasyonl2
olan
Sifresi
MchmctDEMIRTAS'aait.
olangqgl!&ZE!:laUq4qilsssr,
$il'fesi14101973
olanI!48]q!42!9lt!q4!Lt9B.
34JO[6l34JOE6I
$ifiesi
Ali Yie IT e ai1 $ifiesi6l6l6l olan,!g!!LQ9@!ql!!e jll!!!
Siliesilurkan6l6lolan.lutkum [email protected]
Ozclliklcrinkaydaahnma
Yaprlan aramalarda;(27) adct el bombasl,(4) adet labanca
scbcbi
fiqcklcr vc brgaklarelde edilmig,yakalanangahrslanneylcm amagl
gahrslatrn
patlayrc!maddebulundurdugu
degetlendirildiginden,
bir
iligkilerininbuiLtnup
bulunmadrglnrn
birleriyleveyadiier gahrslarla
aragtrfllabilmesiiCin, iist aranra tulanaklarlndayazrll olan cep
telefonnumaralarnn dokiimleriyle,tespitedilcn e-mailadrcsletinin
incelenmesine
ihtiyaqduyulmustur.
ile ilgili olarak,
Yukarrdabelirtilenolayrnsorugturmasl
glftesi
operasyonolan.g44S[ig!]@!IM!4:199!9,
OktayYILDIRIM'aai1
giffesi [email protected]!q!i!.!q4,
2 olanerk soian@.ttnet.net.tr,
SiliesioperasJonl
MEHMETDEMiRTA$.aait.
$ifresi I 4l 0l 973olan!!!j!!!az!g!!!l@!qlEqs!!,l94,
$itiesil4JoI6l34JOE6l olanX!4I4!!i!!qt!!qik94.
ALi YieiT e ait
5rrc.i ololhl oLn liqit [email protected]
giliesi tu*an616l olan,
post$sdresterinin
il\cELF\EREK, iN( fLE\48 NETiCESiNDE'trN(E
$iiphelininkaydaaLnacak
dzellikleri
.: ",t.-\
r.nirve giNfl6'a' 'crirdi.14.0b.200?
ior4l:'6;
.'tt<
)\. ;t/N
- ,
g,ae ugto-xt{ i:
Katipttts
z!i'-"iu.
.
;2.4+//t?1, Sc".l.
' ",i861h+
T.C.
ISTANBUL
10.AGrR CEZA MAHKEMESi
Teknikl akipNo
Soru$turma
No
: 2 0 0 7C
1 \'
: 200'711536
IIAKiM
I'-A.TIP
: AHMET CiVELEK
30033
: GIJLDENIiAR,\QELiK 95540
INCtrLEMB KARARI
$ijphclilerinkimligi
MEHMET DEMIRTA$,ZiyaveFatmaoAlu,1973Of dolunrlu,
ALI YIGIT. $evkive Giiliizarog1u,1984Siirmcncdogumlu.
OKTAY YILDIRIM, Mehmct
vc SafiyeoAlu,l97l dolumlu,
Soru$turma
KonusuSug
t]mraniye Cakmak malullesi muhtarll!,rnrnkar$rsrndakitck katlr
binanrn(ijniindebufe var) qatrsrnda
elektrikdiregininyanrndael
bombasrve C-4 patlayrcr rnadde bulundulu, patlayrcr maddeyi
Mehmet Demiftagisimli Fhsln sakladr[r,bu patlayrcrlaflbir
astsubayrn
temin ettigi. adresinKardakbalrkgrsrn
vanrndakitek
kathbinageklindeihbarolundugundan,
Birim y_azrsrnrn
tarihve saylsl
lstanbul
14.06.2007
tarih2007/1536
sorusturma
C. Balsavcrlrgrnrn
yazrsr
sayrlr
ekindeistanbultmniyet Mi.idilrlilgiileriirle Miicadele
tarihve 9260sayrlr yazr
SubeMiidiirlilEiininrI 3.06.2007
$iiphelininkaydaahnacak
dzellikleri
OktayYILDIIiIM'dan eldeedilen;0542531 53 68 0555685 90
73 - 0505 810 87 9l numaralrtelefonlarile OktayYll-DIRIM'rn
cep telcfonundakayrth bulunm, liliesi aybiike cdis olan, kuwai m i l l i l c n c l c r i @ h o t n r a i l . clo- \m4 , A l L d d r e . ir l c . A l i Y i ( " ; i Ir c n
elde cdilcn; 0532 519 73 4l numarall tclcfonun, Mehmet
DEMIRTA$'taneldeedilen;0532556 78 l5 numarahtclefon.
Yaprlan aramalardat(27) adet cl bombasr,(4) adel tabanca
lisekler ve brqaklarelde edilmiq,yakalanangahrslarmeylem anaglr
qahrslarrn
patlaytcrmaddebulundurdu!udegerlendirildiginden,
bir
iliqkilerininbulunupbulunmadtArnrn
birleriyleveyadiler qahrslarla
araltrnlabilmesi iqin. iist arama tutanaklanndayazth olan ccp
lelelon numamlarlnmditkiimlcriyle,tespitedilene-mail adrcslcrinin
incelenmesine
ihti\ac duvulmustur.
Ozelliklerin kaydaalnma
scbcbi
eldeedilen;
Yukarrda
ile ilgiliolarakOktayYll.DIRlM'dan
belirtilen
olayrnsoru$turmasr
05,12531 53 68 - 05556tl590 73 -_!5!15_!1!_!f_9lnumarah
telefonlarile OklayYILDIRIM'n
Eccp tclcfonundakayrtlrbulunan,qifresiaybiikccdis olan,[email protected]
,tl
Mchmet
numarahtelelonun,
NftiL adresi ile, Ali YiciT'ten elde edilen; 0532 549 73
tarihindcngnniimtize
DEMIRTA$'taneldeedilen;!5321!5qZ!-!5 numaralltelcfonun13.06.2006
Ayrrca. qifresiaybiike
kadarolangiiriismeddkiimlerininve abonebilgilerinintcminedilebilmesi,
i(ilrCMK. l]'{edisolan,bgg:il!il!!yg_!9&[email protected]!Eggi!:gglqE-MAIL adresininincclcnebilmesi
ll5.l\4addeleriularrncai\CELE\ME{f\Ekrrar\erildi..1.4,00.2007,,!'
,
..:l ." '..
--"t7
)y. ?a,,tt.t"t,,Dat )),,
"i llalim i00li. '
"
"'.
t<6iels{0
z:i-,ro;r. sutsz ,tc,,o:!:
..
a/
2-,/,;tr" s"n+.
,'
4<qaql,
-,'.
,Ujr-"1.
i
itu
1..c.
iSTANBIJL
l0 AdrR CEZAM,^.HKEMESi
B,\$ra Nlrdr
BE$iKTAs/iSTANBUL
TEKNIKTAKIP NO ,.oor,
619
SORU$'I'URMA
NO 200'1/t536
HAKiM
KATIP
AHMET CiVELEK 30033
KADiR SALMAN 86600
EL KOYMA KARARI. iMHA I'ARARI
(CMK.250Md.ile yetkili) 13.06.2007
IslanbulC.Batsavcrhgr
tarih ve 2007/1536
soruituma sayll istemyazrsrekindeIstanbulEmniyetMiidiirl0gij TerdrleMiicadele$iibe
Miidiirliigiiniln 13.06.2007
tarih ve 9229 sayrhyazrlanve ekleri gdnderilerek,tJrnraniyc2
Sulh CezaMahkemesinin2007/959D.i9 sayrharamakararrdogrultusunda
yaprlanarama
neticesindeel konulan ateqli silahlarave bombalarael konulmasrvc cl konulan ategli
silahlarmve bombalarrn
Kriminalyiindenincelenebilmesi
amacrylael koymakaran,Kriminal
incelemekaranndansonrael bombalannrn
inha kararlarnrnvcrilmesitalepedilmi; olmakla,
ewakilcelendi.
GERIGI DU$UNULDU
gnn ve 2007/959D. iq sayrh
Umraniye2. Sulh Ccza Mahlcmesinin 12.06.2007
kararmaistinadenbu Qakmak Mah. Giingiir Sok. no:2, Umraniyc adresindearama
yaprlmrg,
ikamette yapllan arama neticesindeikameteait gatrdaihbardabelidilen elektrik
igin
dirclinin yanrndaSiyahrenlli naylonladrttilnr0iHaki renkli hcr iki tarafindanta$rnrna
halattanyaprlmaip bulunanahgapkasamnigerisinde;
-(1) a.let kasa iizetine lapqtk miihimtuat istif ka . labb e.lilen w iizetihde
15.06,1997
tarih yoztl,balunankogtt,
-(18) adetMKE yapmt El Bombas vebu EI Bo,ttbqla rra ait (18) adelfiinte,
-(7) adetDM41 Ndto Standanh tabir elileh El Bo,nbost,
-(2) a.let Almon yap,m. El Bohtb.tsr olmok iizerc Toplam (27) Adet El bombasl
elde edilmittit.
EI kara verilmesitizerineolegegenyukarldabelirtilensugcsyalarn:
Tiirkiye CumhuriyetiAnayasasrmn20 ve 21. Maddeleriie, Ceza Muhakemesi
kanununun119. ve 127. Maddelerinesvarlrca Atesli silahlara w bombalara EL
ve el konulan ateqli silahlann w bombalann Krihtinol yiinierr
,l
$ONULMASINA,
Y,
Rriminat incelemi sonucuftdarupor taazi,ne.lildiktensonru (:MK.
f,vceLtNutsiVe,
turar ue tdi. 13.06.2007
nuJtlc;i uyarrnt,rEl Bombaltnn |MHA toiLvtsiNt
i=()Z:v:':U<(
>YTYF
rJ <
r( 1- - .:-li 0
.:i 2
'r O Ul;;
l
5a
2ta+ftssL
'^2>Z'&rK)""(, ou'
,.-;:':-.
to,','"'u-
?.21'i,'Ko
F(hdqfr
\irroiljlt
F;oiol
-r-
1"'"."a*;
- - ' - s -a
t-
Ha
ltl
T.C.
ISTANBUL
cuuHunivernrBs.qvclLtiI
(CMK.nun 250.MaddesiyleYetkili Biilaimii)
Soru;turmaBiirosu
Gt7,Ll
15t06t2007
Soruttrrma No : 2007l l 536Z.O.
ISTANBUL E!\{NIYET MUDURLUGU
rencinlevtrcrner-r:uee r i;lnilnruciNe
13.06.2007
tarihindeyaprlanihbar irzenneUmraniye'de
SilpheliALi Yi6iT'in kiracrolarak
o (duEu evdc bulunanaskeri niteliklj el bombala ile alakaholarak, tnpheli ALi YiCiTiD
bcyarlmndaOKTAY YILDIRIM'aait olduEubelirtilenmalz€mel€rle
alakaLolarak,
t- eli yicifin beyanLarrnrta
gegen,evindebuluoansilahrnabisi MURAT viGit'c ait
oldugunubelirttiginden,abisininde bu konudapiipheli srfatrylaifadesininahnmasr,getektiEinde
giizetimtalebindebulunulmasr,
Z- e
ViCiT'in beyamndabombalarr.gatry1diizeltrneyegrkan babasmmsanahEl
s6ylcmesiiibeyanetdginden,
bukonudababasmnifadesininal$masl
..
. 3- MBHMET DEMiRTAS\n abrsi OSMAN oe uinteg',n da Filpheliler MAHMUT
OZTURK ve OKTAY YILDIRIM ile kinrligi belli olmayan astsubayn siirekli MEHMET
DEMiRTA$'a ait behzinliEegidip, oradaijzel olarakgizli gdriipmeleryaptrklanbelirtildiginden,
kimler oldugu,ne zaman
OSMAN DEMIRTAS'jnbu konudaifadesininalmarak,gelenpahrslarrn
gelip gittikleri hususundaayrlntrl ifad€sininahnmasr.alrrca fotoEraflardan
da ismi bjlinmeyen
kim olduiulun sorulmasl,
ilslsubaym
4- Dahaiincc MUZAFFERTEKiN \e MAHMUT OZfUnf i,n gdzaltrnaalmdrklanve bu
husustabazl listelerir Fiiphelilerde
ele gegirildiEi,DanlFtaysaldrlsl sonrasrortayaQ*lErndan,bu
koDudakitiim bilgi, belge ve resimlerinsoruttunnaylyapan Ankara Emniyet Miidiirliiliinden
istenerekdosyasrnakonulmasrve gercktigindeburadaki foiogaf vc isimlerin de gtizaltrndaki
sonrlarak.
bu Fiiphelilerle
irtibatlanmndaamttrnlmasr,
Fiiphelilere
5- OKTAY YILDIRIMIn kurucu iiyesi oldugu bel'rtjlenKUVA-i MILLiYE demcEirn
Ankara'dakive diEer illerdeki va.saFubelerininadreslerinintespitedilerekaramakarar allnmak
ijzere,{cel€Savcrhgrmrza
bildirilmesi,
6- Yaprtacakaramalarsonucundademeklerdeele gegirilenbilgijerin, piphelileden elde
edilcnbilgilerlekarSrla;ihnlarak
ortayagrkanlmasl,
itrgiihinyaplsrnrD
7- Bombalara iliFkiD ayrrntih raporlarm, varsa fotodraflann qekilip Savclllglnrlza
gdnderilnesi,
8- Olayyedningerekirsepiiphelilerle
birliktefotoEnflarnrngekilmesive videokayrtlarrnrn
alnmas'. saklandrgryerlerin ve manavD fotograflannrngekilmesi,ayrrca varsa benzinlikte
yerlorinde fotografi
n r gekilmesi,
f iiphelileringiirii$tiiEii
9- EIdc cdilcn deliller gcrqcvcsinde,
6rgiille irtibatl olduEuveyaparnrakizi incelemes
gdzetimtalepedjlmesive delil temini
sonucuirribalholdugutespitedilentahrslarigingecikmeksizin
adreslerinin
arnacrv]r
bildirilmesihususlan.
qOK ACELE
ll$ir$; tit*rxLii*0
-c6.'?rc)-
A OZ 35837
CumhurivetSavcr$r
r
t z
('t
l
T.C.
iSTANBUL
I(], AGIR CEZATL\HKEMESi
Teknik'l'akipNo:2007/6f'7SorutturmaNo :2007/1536
KISITLAMA KARARI
itgi
: ist.C.Baqsavcrhfrnrn
(CMK.250md.ileyetkili) 15.06.2007
giin ve 2007/1536
soruft(rma saydrtalebi
$iiphclininkimliBi
ALI YiCiT. Sevkive cnlizar o!lu. Siirmene1984dogumlu,
Trabzon,Ol, Eskipazar
niif'usuna
kayrtll
Yiiklenensug
Silslrlrrefdfdrgirtirii\e5rolrnak
Krsrtlamasebcbi
Baz ifade tutanaklaflndaJ,akelanarnayaD
giiphcJiJcrin
kimlikleri,
d r g ! i l ec i t ' i l r h l i r n s a l l a n d r B) rc r l e r l a z r l r d r r i. l e r i l i m t c s p i r
lutalaklannda birgok drgijt mensubununadt gegmektedir-DiEcr
belgclcrdc benzer mahiyelte olup. halen yakalanamayan
ve sugegyasrnrn
kagmlmastntnijnlenmesi
$ilphelilcrinkagmasrnrn
icin krsrtlamatedbirineihtivac vardrr.
Yasalistisnaharigtiim evrak
Krsrtlama
talepedilen
evrakln iisaesi
Ceza MuhakemesiKanununun l53.Maddesinegdrev ve belirtilen sebeplerlesorugturma
dosyasrnda
bulunanve yukandabelirtilenevrakrn(CMK. nun 153/1.Maddesindeki
istisnahariq)
miidafi ve suqtan zarar g6ren vekili tafafrndan incelenmesi ve suret ahnmasr hakkrnrn
KISITLANMASINAkararverildi.15.06.2007
' : l-JAKiM
,\HMET CIVEL
tb
T.C.
ISTANBUL
culrguniyrr nlgs,tvcllrcr
(CMK.nun 250.MaddesiyleYetkili Biiliimii)
Soru$turma
Biirosu
GiZL i
SoruFturmaNo : 200'7
11536
t5/06/2007
ISTANBUL EMNIYET MUDURUGU
renrinremi c,toere 5ueevi ouru-iuNe
CumhuriyetBapsavcrlrmzca yiiriitillmekte olan 2007/1536soruFtunnadosyasr
kapsamrnda
Istanbul10. Alrr CezaMahkemesinin
gnn ve 2007/657Deli$ik I$
15.06.2007
saylhKISITLAMA KARARI yazlmrzekindegbnderilmip
olup,
Tahkikatrn,GIZLILIK iqerisindeyiiriitirlnesive gizlilik kurallannariayetedilmesi
hususu,
Ricaolunur.
OB
T F MS U B EriilDiJli-u{:iU
Srlro
;-
CMK 332 maddcsiuyanncayazxmzaon giin iqindccevapverilmcsizorunluolup,
clcr bu sile igindeistenenbilgilerinvcrilmesiimkansr ise, sebebjvc cn geghangitarihtc
cevapverilebileceEiaym siire iqinde bildirmelidir.Aksi halde sorumlularhakkrndaTiirk
aykrflLktanadjj if.lemyaprlacaktrr.
CezaKanununun257nci maddesine
BiLGi ALMA TUTANAdI
iFADENiN
ATINDIGI
YER
- SMT|
iFADENiN
TAR|HI
iyanbul Tet()rlell4 cadele$ubeMudurlufiu
13.06.200'7
BiLGi VERINiNNUFUSCUZDANINAGOREKiMLiGi
ADIVESOYADI
BABAADI
ANAADIVEKIZLIK
SOYADI
Biilent KLLER
Menduh
Naciye (Keler)
DOGUM
YERIVETAR|Hi
Kiitahya 1962
NUFUSA
MYITLIOLDUcju
YER
Kiitahya-Merkez-MecidiyeMah.
CiLTNO_AiLE
SIRANO-KUTUK
NO l 8 - 6 0t-5
KirllLiK
sERiNo-T.c.KiMLiK
No
IVEDENi
HAL|- CiNSIYETI
UYRUGU
s09 681039
EvliErkek
T.C.
BiLGi VERENiNKENDIBEYANINAGOREKisisEL BiLGiLERi
DEVAIVLI
IKAMET
ADRESI
soNi$ADRESi
BatmansokakYrlmazlarap.No:17D:15
Sahrayrcedid/Kadrkdv
REiNA Eglencemerkezi
(Ev-is-cep-Faks
iLETigiM
numaratan)
05433326153
E-[/AiLADREStERi
[email protected]
***
Y U K A R I D AK i I Y L r B - L L ; I - c ^ .
D , r , L N A \ 5 ^ H 1l Ss ;:
"Ki[4r iai[4F. iT.isKfN
BiLGi],ER DO6RUDUR
VE BANA AiTTiR, BEN BiR KoNU HAKKINDABiLGi
VERMEK
i s r i y o R u M " D E M E S i N i NA R D T N D AvNE R M i $ o L D U G UB i L G I L E R D E :
SORULDU:YOROTULMEKTE
OLAN BiR SORU$TURMAiLE iLGiLi REINA
EGLENCE MERKEZ| ONUNDE 13,06.2007 YAKALANAN OKTAY YILDIRIM
HAKKINDA
BILDiKLERiNizi
ANLATINIZ?
CEVAP : Ben bu ig yerinde7 yrldrridariislerMUdUTU
olarakgorevyapmaktayrm.
Bu
zamanzafinda bir gok kigi ile galgtrk. Oktay YILDIRIMlstanbulguvenlikgirketini
yaklagrk40 gun once Girvenlikmudtirliolarakgorevebaglad!,burada
elemanrdrr,
galrstrgr
yaptrormrz
malulenemekliAstsubay
sUreigerisinde
sohbetlerde
kendisinin
oldugunu,
ve bunlartnbirindede
GUneydoguda
s0reklioperasyonlarda
bulundugunu
ayagrnr sakatladrgrnrbu yiizdende malulen emekli oidugunu sdyledj. Benle
sohbetlerinde
vatan ve milletleilgili konulardaUlkedeKuva-i milliye ruhunun
gozumlenebileceoini
ve
olmadr0rnr
insanlaflAtat0rk'uanlayabilseler
ulkesorunlaflnrn
bunabenzerkonulariizerindekonugtuounu,
kendisinietrafakargrsert mizaglrotoriter,
hiyerar$iye
onemverenve 6n plandaolmayrseven biri olaraktanrnm.Yaklagrkbu
tarihten 3 hafta once lstanbul'dabu adamlar bir qeyler bekliyorumdedi, ben bu
soylemindenbombalamataEr olay olacadrnrAnkara'daUlusta meydanagelen
patlamaolmustu,kendisiillke meselelerine
ve terdrekargrduyarltve bu konudagegitli
yayrn kuruluglanndabu konularlailgili grktr0rnrve a9rkoturumlara
katrldrgrnt
sdyledi.Fakatbu ig yeri haricindekendisive arkadaglanile herhangibir gorugmem
yerinede
gelmedi.
olmamrgtrr.lg
herhangi
bir arkadagr
Benimsiiyleyeceklerim
bunlardanibarettir,demesiiizerinetutanakokunupdogruluEu
anlagrldrktan
sonraalh birlikteimzalandr.13.06.
MfifAYt.-
ist.Terorle
M0cadele
9b.Md
Mricadele
$b.Md.
BILGIVEREN
BijlentKFLER
BiLGi ALMA TUTANAGI
12.06.2007giinii patlayacr madde bulundurmak giiphesindenmiidiirlii$umiizce gi,zaltlnda
bulman Mehmel DEMIRTA$1n Beykoz ilgesi Pa'abahgeQildem Mahallesi Dereyolu c.I3. sokak
no:76 sayh ig yerindegal$tgmr beyanetmesiiierine;
Bahsekonu olayla ilgili olarak lukarda belirtilen adresegelindilinde, iq yeri sahibinin Ordu
ili MesudiyeIlgesi Yeiilyurt mahallesinekayth Erol-giikran o{tu 02.02.1977Beykoz doEumlu(TC
No: 60739257076)Fatih AKSU'ya yasal haklan hatrlahld*tan ve avukat isteyip istemedigi
sorulduktan sonra "istemiyorurn" demesi iizerine Mehmet DEMIRTA$ hakkrnda ve bahsekonu
olay ile ilgili bildiklerirttzi ariaintz?
Yukandaki kimlik bilgileri dogrudur ve bana aittir.Bahsekonu adresinFatih Ticaret isimli
iqyeri kendime aittir. Iiletneciligini kendim yapmaktalm. Mehmet DEMiRTA$ benim eni$temin
amoasmlnogludur. Mehmet DEMIRTA$ isimli gahsrnbenim iq yerimle herhangi bir baltantrsr
yoktur. 2 yrldr benim iq yerimi otoparkolarak kullanmaktadr. Kendisinin 34 UT 0372 plaka sayh
Isuzu Tankeri vardr. Bu tankeri ile ilgili benim herhangibir ilgim yoktur Sadeceipyerirni otopark
olarak kullanmaktadrr.Tankerdekimazotu nercdeve nasll sattugmrbilmiyorum. Benim if yerimde
Metmet DEMiRTA$'a ait herhangibir oda yoktur, kendisi bumdakalmamaktadr sadecetankerini
iiyerimin parkrndamuhaf^zaetmektedirve benim MehmetDEMiRTAg'm gdz altrna ahnmasrolayr
ile ilgili olarak bilgim ve alakamyoktur. Benim diyecekierimbunlardanibarettir ifademeekleyecek
ba$kabir ley yoktu. Fatih AKSU'ya kendi i$y€rineait olan bilgisayanndaahnanbilgi alma tutanagr
okutup, okuttwulduktan sonraimzasrile tasdik etti ve edildi. 13.06.200'l
'oo,q&
TelMiic.
2\LDt>
iFADESAHiBi
FatihAKSU
T.C.
iSTANBULEMNiYETMiiDtlRLUCil
oLAY YERiiNCELEMEvE KiMLiK TDSPiTSUBEMODi]IRLiJdU
OLAYYERiiNCELEMEEKiPLERBiJROAMiRLiCi
OLAY YERi iNCELEMERAPORU
oLAyrN oLDUGuiLcE/poLIsMERKEZi:iJMRANiYEAsAYig BURoAMiRriGi
2
ON GORULENOLAY TURU:BULUNTUPATLAYICI MADDE GORUNTU
ALIMI
3
OI.AY TARIHI:12.06.2007
1
oLAy yERi ADRESi: IIMRANiYE AsAyi$ BiIRo AMiRLiGi
/ 18.50
TARiHvE SAAT:12.06.200i
oLAYI BiLDiRENBiRiM: 49-22
sAATi:19.20
OLAYYERNEiNTiKALTARiHi:12.06.2007
PoLiSMERKEZiSUqNO: 682
ILK EKIP:96-62,96-66
5
7
8
9
l0
EKiP KoDU14954
sAATi:.
ALINMAMI$
OLAYYERiGUVENLiGiI
X ALINMI$
oLAY YERNDEBULUNANDiGEREKiPLER: 36.38,38-94
oLAy iLE iLGiLi Bil-ci ALINANKi$i / EKiP/ BiRiM :96-62
SOYADI : ONAL
HAKiMiN ADI:HiLMi
v
RAPORNO:461
HAKIMiN TALIMATT : ARAMA YAPILMASINA DAIR KARAR
t2
INCELEME
TARiHi: 12.06.2007
x
HAVADURUMU:AqIK
YAGI$LI:.
t4
SAATI:19.30
KAPALI:
BULUTLU I
DOLU:
KAR:
GECE
YAGMUR:
I$YERI
0LAY YERi: iKAMET:
ARAQ: - AqIK ALAN:
DiGER:
MU$TEMiLAT:
MoRC
HAsr.vB.:
I
X I
AQIKIAMA :-T5
QIKI$YERi:
FAiLiNONCoRULENCiRI$YERi:
OLAYYERIMERKEZL --
l6
OLAYDAKULLANILANSUqALETi
ATE$LISILAH:
EL ALETI
t1
ATE$SIZSILAH
DiCER
SUqALBTiNiNAQIKLAMASI:EL BOMBASITABIREDILENPATLAYICIDAN27 (YIRMI YEDI)
ADET.1 ADDTTAHTA sAI\tDrK.1 ADETNAyLoN posET, 1 ADETKAdlr roRBA v[ EL
BOMBASISAKIAMA KUTUSU
oLAY YERINDEKiDELiLLERINTESPITSiSTEMI:
KRoKil
x
FoToCRAF: x
KAMERA
i$ARETLEME:
ol-qEKLiFoToGRAF:
NUMARALANDIRMA:I-
MESAFE
OLcUMLERi:
AQIKLAMAI
t8
X
VATANDA$LIKNO:
MAKTUL ADI SOYADI:
BABA ADII
ANA ADI:
NUFUSAKAyrrLI oLDUGUiLliLCE/Koyi
YARALI ADI :
TC KIMLIK NO:
DocuM YERIvE TARiHi:
461NO'LU RAPORUNDEVAMIDIR
MAKTIJLIN UZERiNDEBULUNANE$YALAR:------MAKTULI ZtRiNDEKiILBiSELER:
oLAYLA iLGiLi FORMLAR
19
ELSVABI
kiii ifio
oNPARMAK BASIMI: -
kiti ifih
ARAq DiYAGRAMI :
I E$KAL FORMU
VUCUT DiYAGRAMI
-
:
ki$i i$in
-
kiti igin
- AraCigin
120.1s
BiTTidi TARiHSAAT:12.06.2001
iNCELEMENiN
20
oLAY YERINDEGOREVDACILIMI:49s4
KAMERAQEKIMGOREVLISi:ERSENKAYA
suRESi
| 1,20 dk.
BoLAT
ForodRAFCEKIMGOREVLiSi:isA
eEKiM SAYISI
: 38
RAPORUYAZAN: CemalULUDAG
SAYFASAYISI
:3
Poz
sayfa
DELILLERI TOPLAYAN: 4954
or,,c.vtr{ol-us srKri vE oLAYYERiiLD iLGiLi cozLEMLER:
2t
12.06.2007
tadhindesaat 18.50srrala nda 49-22'ninyukarrdabelirtilenadtesteBULUNTU PATLAYICI
bildirilmesi0zerine4954kod no'lu ekipolarakUmraniyeAsayigBtiroAmirligineintikaledildi.
MADDD oldugunun
Asayi$Biiro AmirliginegelindiEinde96-62,36-38,38-94kod nolu ekiplerinve Asayi$Biiro Amirligi ADLI
vaziyettepattayrcrmaddelerve materyallerinoldugu
TAHKiKAi bUnO oa*tndu sehpalariniizerinesergilenmi$
edriildii.
Asayi$Buro Amirligi giircvtileri 96-62 kod nolu ekiptenahnanbilgiye gitre kendilerininyapmq oldulu
yanF Mithat pa$acaddesiile
gahqmalar
srasrndaUmraniyeQakmakmah.Giingiir sokakNo.2 (KardakBahkgrsrnrn
oldugu
PATLAYICILARIN
TABiR
trDiLEN
adresinde
IIL
BOMBASI
kesi$riginokta)
Samanyolucaddesinin
ARAMA
(Hakifl
ONAL'rn
Hilmi
2007/959
sayrh
)
bilgisini almalan i;zerineUnriraniye2.Sulh Ceza Mah.nin
yapllmastnadair kararevraktntngelmesiiizerinebahsekonuadrestegatlkatrndaaramayaptlklanve aramaneticesinde
dahasonraBomba$ube
tii tahtasandrkigerisinekonulmu!yirmi yedi (27) adet patlayrcrel bombalarrbulduklarrnr
gdrevlilerinden36-38 kod nolu ekibin gagrflldrgrnr,bomba ekibinin gerekli 9al$malanndansonra,bulunanbu
jatlayrcrlarrn olay yerindeUmraniyeilge Olay Gri incelemeBiiro Amirligi gdrevlilerincefotografgdriinttilerinin
(l rnd'gr.gortintuieialrndrktan
36-38ekip ile birlikteaLp UmraniyeAsayi$Biiro
sonrabutmugoliuklan patlayrcrlan
tahtasandrli!
Amirligi;e getirdikt€rini36-38, 38-94kod nolu ekiplertebirlikte ADLI TAHKiKAT BURO odasrnda
bilgisi
iize
ne
dizdikleri
agtrkan soruaiginde bulunanpatlaylcl el bombalannlve diger materyallerisehpalarrn
alrnmr$tlr.
Bahsekonu materyalleriizerindetarafimEdanyapllmaslistenenincelemedesadece fotogmf ve kamera
ijzerine,36-38kod-nolu
gercktigitaraf'mrzdan
sdylenmesi
g6riintiilerininaltnmast,parmakizi incelemesiyaprlmasr
pat)ayict
ve tarafimlza
edecekleri
muhafaza
kendileri
tarafrndan
ve digermateryallerin
El bombalannlD
bofiba ekibinin
etmiglerdir.
gandereceklerini
beyan
iizere
Biiro AmirliEineincelenmek
vermeyeceklerini,
Parmakizi Laboratuar
Bahsekonu UmraniyeAsayi$Biiro Amirligi ADLi TAHKiKAT BURO odas'ndagdrevliekiplertarafindan
ve diger materlallerinkamera ve fotograf giiriinttileri
sehpai.izerindedizilmi$ olan patlaytctel bombalarrnrn
qekilmittir.
Tarafimrzdan
ba$kabir iilem yaprlhamr$olup;
i9 bu olayyeri raporutanzimlealtrbirlikteimzaalhnaahndr.12.06.2007saar2l 00
/l(/ _fu**)y
E
F
E
3
14
f
- >
F
€v
F
E
;
o-
tu
\*PUr.,tn r.F€
-Et-
Yqtr'nN
-\TNNrAa'l
1S\
n' (cit r t-<'' s"'t1)
i,s+-^t"l c.,'.-L,i'1.ut B'+s^"' l' l' a
tn)\'k{,'n'^isjtin'& {"*tz.'r
ri..c.n---1 l.*lu 'L
^!'(-'-^=' Ln.f-\^
u^o*'t g""u?ilt
'.^-:'5r; n}4-s-^='
"r^-.GJ\"i'
...\!-t4-"\..^l.-\<l'1esvie" r-:i I ;";;*::
a
t""tJ -4$4{,.1ia\'ltla
p\{
i\i"13 [,;*-?
c^+J
1,;*-? c^+,..J,
FU 1ia\t.\ln i\i".".\r-rrt,. Jtr,*\:1., \,\rq
:1"
\'-J-
^\-\Jt,,r. "^^\t.I- '-u-L t'- / 3r.-c-s*1t', 1r-L
ii"-^"'-tuA'^}'o:d
rL--,.4i'^J,--i**.- f(*J'<''at-'',
\"-\-^":]
t".d,
-:'."
JI t*'o', ":,cil: "Ifi:tfii*:;*-l.=i'P
Xi,.--..\t
o
s^.\c-.-.\'o'"'\rnJrlc,{-^
\'
r's.l.\I..nrftt:,ttn
ffi uF:..:,#*,lgjti'J:i: H:
o.-\o''-^.-+:'Hil
Hil:.J q*5 -,q-
tr#H:F-ffi!il3
-r*'
>.i1*{*!.1*.-^"*
i1l -|*:-"::'1iL
'T;
uo Ls*-^"^l\-4.^:^
.r.-,^^x-}-1
\\---'r"
_{**rL[--.J-;;J"# ]!-*^'^
^r ;j",t):i,,q*:f
L&5{\ra
i-:f,;'I[:,...o*;^
--"*i1"::fi"'^
l*l*{*'*l:
i]J."^'J* ru'\'\
s *iJ r-.-^*i
+-1.\.
g"''"
r(- t'!)r\ \)''\}iJ
\=--sL*
t:r-
'{-
ffitrffiFJ:,*dSr*##
or-v*-{^
tsQ-ts,wtA wa
€r]
V--o-.\w\ N .fu
€' L-
t\t
1A NINE t
c-*\"-^\?'l E1'-r*t'i^'n GosY- 1.s9ttY),f'A'n't"t-
i+-^fo,l
=-6ut.'A1^
reloc'n---A \*-\"r'i'd
1
3
e
q
'
r
=
a
r"t^=S^
;":"fn^N";J':u*:l:k-
"Y;;
t.V-u"1-Lu ^+{-.',^'r}r*
n'.L.'o.ou"-.^ o\
n^r$\
.)',",..['ii...,.-u
"-- o{ $u-.u 1-."L.^V*-; \# r,
i'^l-- <..t"
\'\1\ -r-?-;r"-r
'd(;',-*\*J+ uA
L-c\t*"vrrt
s-ri +-^rt^j
;*:;
tx' .f;$1.'ilYr\m
g<'\JAV'"IL s'l
o{.r-u--'h't
;^i-::--?t-'.\*i't*^'.s^a'gori"-T
o'lYlil'
iJ.r,-^s4***,.\-*"A,tn\o.d-^H^,1\'
.c"-*
-v"'('^'**'
J-i'"(loX^
h*..-ll- '\'*
O
\nsa o\
i
---*\o ocn5o5.J.^.^.\
E-^.*
-q'-\r'.-,'.J-tc'-si
\\.--",\
[.4-^J6^
q-PJ*
b-.(*^14
.*.*e
3\ c..., ^-t\
.^-A-L -J".^,J-r,^ r.-*>"ri^
^S.-
f?"\-
Tta:*,
s-.1' n .rn rn-l{t'^ei '"
I
oJ*
...ls]l'S"r- (:"-,1-^:'0:,
f,nir*
7-<c-
l:\
-\s--+4q
\q(-\'Md:- A- :A.A "r}"r
FUreoE\
E 3"h.
t^Y-=- {,p (',^'^ 3 m",r 4+'e'-^l, z3- =' f,o4
b *:"-{
t|"l't
g ,,r^ belk-"-.. ro- \ J,4
4,Cs- t"tpi 1*f'T'
. g\c\>r- C* Sil^
q-i!-^-\*,..'s\-c
\-J.^.--\*
€-...\". "\-.,r.\r<eeS..l-!l
\e-\-^-'e-L..
.\\ot,^ \re^\S.Ar- *-t^ \4i.(
\J\*
\.-.^A- Ac.\A \\.-"-i E-\""^ 4- :A:A -t"'-,(.-l't-{\l!^ (c.e^ish
.=\*. \..N.14.t,i tt(1i r'1L^
a\.:s!- 'b.\-- =,-?
\*-44-
'ac"1s;t
t-f*^*
ilii.!f-*{."^*-..;:j-.i';-^"i;..-_d^ll,:.:r}i,:1,i
^li**.5:HTtT
"a^i:-1Q?i*-x;-fi
f
i;q^
d;,eil;:-'Y\\-+"k,)L^
;;n::
;:
;
Fdl -iK"L*i.i':i^-jil Jfi;;:55Hxis;
\-r''\.
e.-r'\
*,'ir^
o\--4!(a^lla
c-.,\\*\G.
v^seFv^>
-4-\
ke4u\ae1-r\"
d^:;^
\-v-{r^(x4- -1"'[;
_s!S s."'1"-_*-!
r r_., r- ^_u*,lbr-
[.J.{^..^tr"trtut"-
-^a: ih c:,'\ .
Ma{^.r+ Pbd\tA4A5
fr
| lcen'^
t(A tJ'L
fi\r-
?r caAr{".
',9b.\
2
1€SVLYa-
lP,6n
,hgf
ce^larri
i^.d
€^le'l F>
l's3
15
iil
j)d i-.
fe$tap
iL rANA dr
'LJc' Lul'u,J "'-o>L
^o
/3-o6'?4o:+ i"'il^;n)7e'//a7'c'
'srtql,nJoa
L'Juoo''t ol/eJ StLo'etil4
J"'";'|^"":''3'"oli'nd*
tf/'^'*
,( y..; 6lo" z"t;Li'> sL:); \e;^c+
-'
*z :r"r:;'";
lo. P'i'r 1.7', lol"fu^t''' t 'lo 13cl' 2ao1 /"^
,. ,,-^
):y''qt:du)
a'o"'na
f
l'
"ooi/ 6l b
S",r' is'> 24cvf ItJL rr'
't^,''
't*t':*.
tt
tt
5''oic'nd*
t
so'l'
g"
lS.ab uso+
n't''. nil' 11!^l at-4"'.'
/nuLcz'mz't;&'tc
t;/ol
7ai,uJur
-4't(2 0 1u $slea/ tcG'beL'' ^'o '- o
of;l"' l[LL1'
';::"':-:';"'[e"'l[t
Na<'
ra
iz 1u-;ain
tt.'''^ [a"L-;nz- iz"t^ eJlJ,i'
d"P
$6ic^A< o1*';1
6J''to'',.'^ t'l-'n
o
ol
Lol'^ o^
p)"'^"t
)icf 'r-'M'ta i""'J"
n'.o..vto Jo',
6;''tn
b:L:"" '
l"''nnl:
".u'^i'71*"{;
,1 .oc-+
"tzL'>
'll'1e
J'olof
$ah>e ftona
o
<s,n/o
,ti i.^Je-e;;f,h
*l/-'
^'i'
t L''n z
Lo'l-/;L'L
s,,'Jc 7oL 'a7'da
t3'n LoJo'
L')e"'
h:zees,^Jt
$r ''J Gr' to{va'm
L't/o'J7' oJa/^ 4'7'len
o'!o'' ob*L
'.z"Lt' ezllol Ja 7'' ;s''d"Li^ttn'
'nu^"olo^J''f'-"'7
i:
ri:,'^''
i',:*'
ln' f<"t
' J '::,,;,:f;'
f
l'
an=)-
bulu'to'
i/-;-
L;|1; 'cj"-
'h-'o)'^t
2k1'
5"\
P
1
rld"]
"
";:;::!:
j:
^,
i
p.
r^Li ri:.
;':';tt',''
;"
i':,:,^:
^
:
o'
Uo."t'
r ^ J'+ t
^/2. Lo..rt.;>;i <r, a,,t-..
(zlneces; .1u,''n.l')
i !.i
I A":!
ti::'
-":+"' >'^J'lf
; ^:";, 1-ia",,,::
u"''1'n;: -"i:: : :"'',!; ;,"['^':;:' Li "''L
:i;' : ;: ""1,1''
.
.
ii":*,'-':ii,,i\i":"r:ilire
a'r-ar,"
" l^'rt1
^).1,^,Lt,^d" y,p,t^
,,^'^7!' :''-"'" ) r^". ^ o/-7
;
^-,r t,:,! :"^:'
r!r;:"'L :,",'-;":,:'
4
"
la'i'^
.l--/... tu ,ta-l-,tJ"'t
r ,
1
2
c
t
.L.1^a
l2lp ;? t<.i J.!,^.,,-s l\.zT
/
/
' " - " r ' " ' ^ , , , / , r i. o t i ^ l
"
t
l
'
n
'
^
z
'
bl
h
"
;
'
L
n,"ll;'J'
' 'l
5e,,'
-*uY.
q;v
,$ilW$ .*g:kh,#,, D,t,,r
ls2
I
\>
P.-\.'*-.
\E[i
NQ-AMA
\\'\A.$.rfq\
ti'qLo:i '\" '\5\ "\-"L
*-,.--\tro\"J-"'L-*\"-
L\'\.*l
\ruw\6lr'^
e n:1-^$*I- \*\-*^
It-o6. too'.r errii l;*\i"\4dlc
\\.^^tz-\'."-^r.*< '.\-"': \\-L,^\ r^^L*\o; Mr\L'\1^r- '-l"Lrr GY" rrlor
t"'\'
(ol too s-y,/i 1t.,L. it -r,'. "l-.^L &*\t"l
$lc:L'^ U'-'L" lo\'o\
rr r",-.^.ri ^.-*^ *^"l"t^J-,...,...\'L^L*\ c*'^\-,3.1 S-r.r..-..1,:i,
',e,/, k"^^l^
(rio
s*L..J^ \.\.Ji*^
ay,',1;i),,,^;) 2."1/1s:6
S".*>\*'^.
rr-**-ri iL(
^J,v.k .^.**. "" *\ Ls,..-,, L*-.^-
;I,-J.",
.
L^1.,,. L.* o.,lnor.,t,. o3""'l,L^.".9"lr^J;,.c"',*k g"*Ll "-^,J,1 kdh,1",'r ^\^J.\4.- :"^ca \^p. *J*U^" -e3*^ .\*-^! q*\.J. &.1.'i t.**
^J*,,^ L-r,'.^.^ t*""\, "\J*t.. .r,-*l^,. L"orr^r {, **, t-\lt, urL-
r,! \tMrtlA>',^ -^.lr-^^. .1..,.J "11, l.t,-r,,1DtJ:l.lar-!:!;,if -,.rari
(r
r,ar1r ae," \.rn.*l u*,..^l:"-uifl
;:*....,,^." o fl 6 ilL6t
I
^cqe/^(
nJ ^ oLl
s;jlo,.-,_,.
Dfui fTA2 \L1..^:t'
i*,.,.
-..,l",,.e
"c^{'r.lJ .,r_*.* l.'.e_z--l'
b^kr n \"^, , Ko.orrr;^*-..^^^.. L,*".*,.
q\&.rL,-L -".".--
i;.J\* J. ;1.r."--f Du-rir\a)',,, .;*-.-; l*\"".-^ ^-LL-,
\.y*-i'-..
o")r.-.'-.t. F*: -.,tr, *c ic.+ti
9,,,Ui.7 "S , r^"^.r r;,i-,,l^)"^
o\^2.^
t
i
,
od-,ea",.dr,,
"--*'""1't
,u b*\d
ai422 ,lJ* so/J^
L..l,,oo.
SalaLa\rz,al.r,.rqa
q^1.7
arC-a\? *--
-:"rIe
J@!4
ev.ra :ip.r
^"["\., \\.\, o*r-,,1 JE66A,TE
ru,rii
oaL*),^,4 'a@"ri*
ocL*t,^,a
U/, ";;;,:il6,.q6\\.' l--JJiL,F .u: 1.,,r.""--{-;-U*r",jLt;
Llo,Ll,SJ36U]A
* izorr.,"L t*\*^;^ L\q;,.\-.,'^ SArulpv!' rq,.L^ .Jltt ;
U$J---L r.^.,,^,
'
ottrtlt.FTC3.geLv. P,-* tuo 5,2.,'l*i.'-,.:lL l:AJ,'4 k$*.r.|.^t,-,.r.;
" .,5.,J*i",l..Jr,rlJrq,^Il,tf
ij",^ut,\.\1\-,,,L*\-^-\.,\
" i f.-"i-
t.^*t\.r.,A.-.-... o,*^,..-.(- tr..,L.^
ty.t-.1:
t i . ) * q - ? r q ( * 4 r d aaa ro-.1\\*.\,.-^-, \ -\"f.
:.^ r-,.\^ii,
a.\^r, h^.^*"^-..{* -:\ottu*.,
l..,.qr L.'- 't-..< -4 q'.\q^.^.^ ot",c ,\*J.i.
so, ^\ I*\q,].
J"j,: i,:-,,".2.^.*;
z"e" J^'\-L--p'zoAq'J, j,^ -,,",1,,1,L..
\1 \* \^\.*L-,-.r"tr\r^L
^\,^-,r\..'
\*".Je
13-ul^Zoo} zo P-
'itiw"
.-t*.tLr,._6tV.
_\\, L*_f.$*i*r,^.\L,^.^
\.l".J
D$",rra f
/-sI
\rs*u,
;-1\err :V 6;z '-\\'^'l'^
\'^.AAt b-\-^\-'-L
?-\\.u...
a1trilt.*>'.*
\f\*.I
L\-*.^
'Tu-\nr:a'd\
A?AMA
i\*r'
61"\1-'2 o\I'{-
g*o\"2;t'"s
ilil*;;;.-*-.tJi..;
r^-v-\\"'\"' a'\{e"3 u; t6 s1'\'
\.\-\.\-o,*",-.^-
\r"" 2"V611
"-.J V-*"-'e-tu.\.\'L n'-"!
.l\
s..*,\.\---.*
irr*\"' it \"''^J".' t-t)t:);T;,
\'r9';\'\""J"'".. .*'*tl
rr\^-J. r tJ'-.t*
5ArJ:'
.l6t:
{i**:'ix:.li:-1;:;,;",*ffi
i.^ - oi.*^ "lt
oe' oz-r'r-t] o'=l':.J ,,-t*r\,l'*^
s"^,-a
"..^.^
l"_r*l-e, ..r"*"-r*l'L^
:d _1lT: -"i'"'.:.-"-^' L.-.
*,
ir;;
I'J:'1::',.Y-il
*":*.
.\a;*"*\.N\J32,
i-" : i;"):Rll
';r..,..r.
t- \,^1.\\' "'*-"': t:::_js;-;_:
iA-*I.LL*';_'';;_;,1i,
ba.," \-"* :r$".r*.Jq(rt\:
u*r*j-".
Crc- \.rc !{3o'\zt { 235o
-
;:::*;.t ---*.,''.;;.,::l6ii:,!!i':
"-'-'i'"
5.";;
vt-ff*l*
)";l":?'tri"#"
:";;;
;
trii$:"L+i
*
ii:"id"3"5
.o(".-,-)'*- *-1**,L"S.|iLil5'
2iu.-'^,^
;[j
o\'g
JJ
o''.^d'a'
o.a*:i s{' '"''\*"\"'
J'".\.-\*^l
At5.'* .^5^'$n V''r"' L^*
' \
\ '-ic'e-
\rJr--..,rd*:ut*,"i t*.5"
'''"\,il[',;;*
4.t
2-7L
>
<-t's'- -
".n*\r-i*rq
\. e;;,L\rS
\+ -"-+
L-a-L''\$t
"Y: $r[[.:;\*i''--
:i-t-".-.-1i**i;'*^L
l
g!J)1
F.N
At>t:
s'^
o\\'\o'-
l.9c'
-TUTANAL
'labun
il 3o*Jano Kor,u',lanlqrnq
,4a7lao *1"(n
ih[o", nnk<ns!
l ll- l z- QoV,v[ltn]r"turr(rir,-qa. tl,.,e
n,oLotss,nJ ^LJ
r,,) m ul,+o"l,g,
KlrJoL&,l,Lqr,,r,n
,Tan,nJoLl
+.t t^..t,Lt*n,i qaltsnJolr:
"lei4,1k
feaneb xo,,in.t1,,e
:^'1;l':,fl'l^h,(;a ).,r.'letbo-h:rtle{\ntrn
lfgili o[an,I l? o.6e",o?
l3'n'*,
JJa::2.ro5hutlcgJl^il**t*r*of
tte )ttrti ql^ ns\ J.h
All ,ll6iT iri^il ph,rl". q6za(hro
&nn,la,J,r-
,^ , *?*l
tYn'l: "? !.6* J"5..'ri".*-,- (1c)
c.J*t
etho-
r'i.tr.t
.,t*r,;:;; ;+;
ftii,t?!:***?,^.mi
o
i)'lanb,.^
I C 8"99.ra111E,
G^1.rsn,u^v)
r5o6.zoc4
.f.rril-r
.,e ecolirsloz.d.
Sor.r:_
".:T, nl^" r_1,
,
[**run*y!*tf
%*#:frfr,#ffir}ff
it:;:;
1o0^o{,"
g;^g31
g:
ir
I
i.],i,i:
m#"
l*
;lf
;'
r1;['U
n3es{'r;
fa^
nffi.Srfljic'
fi-f;f,.lilnilni:*:$;:
O
t,'lui
r
s,b:L!i,:!::'l::!
[#[ff
_
,,,H
fi,:;,x,:,i:^;
/r oL,.n"r
cnbl''!^trn zior
r J6 rutu6u
:.;4,
:ffi !:ffi*
^ l r ' Ji 6 i T
HABERVERME'TUTANAGI
(Uzatma)
, GOZALTINDABULL-NANINI
ADISOYADI
BABA-ANA
AD
fl
i--.-t
*ir,
tri,.r,,r.
\.r,:,i ..,, ,.1- * .-l:f!
*
YER|-TARiHi
DO6UM
r;r.,*z-
,qi(-t
KAYITLI
OTDUGU
YER
NUFUSA
C : i. .. ,.
-
lrU4ALllJUVU-!UTntr5l
?."tr"..r'"'
a',{,,
V..u,.r,,',,
{,\,\,cd-+..l-, t,-",',
\t).,-..,'i/ ,la3t
YAZISI
TAR|HVESAYISI
SAVCILIK
,HABERvERiLENIN
ADISOYADI
L K BILGILERI
KII\i
1.,
LjlKayOldYer
{BabaAnaAd/Doq.Yeri-Trh./N
DERECESi
YAKINLIK
GORUqUL[,4E
9EKLi
O)it.
it.l
li qi,
Tel: cr\:i
ti|.J :+a-17
yukandb
gdzaltr
i.tienslrclr
gLiphesi
ilevakalanan
yakalanan
oTallrnda
buLnan
kimlik
bil0rleri
mevcut
mevcJl
sahs
siireslnlr
sJresrn
n
/ gozaltrfda
unanvu(anda
br]gileri
sugu/ siiohesi
Belidien
$ahsn odzaltr
(.f..) gt]n
(Cl\4K
md.250leyet[ili)
talmatyazratle,h..l€.h.1216:llarihine
kadar
Ba$savcrlrdrnrn
istanbul
Cumhuriyet
kendis
ileyakrnrveyabeliredi0ibrkisyederhalhaberverildiginedair;
si.ire
ileuzatrldr0rnrn,
iahsrn
Verme
at birlkleimzaland
r lS..tthtzOol/ - Saat:{.rl1::..,
igbuHaber
TutanaO
tarafrrnrzdan
tanzlmle
[.,ld.cdrevli
istafbulTef.tu4iic.$b
istanbul
Ter.[,,lric.9b
[4d.Gdrevli
(
)
/q\
HABER VERME TUTANAGI
(uzatma)
* GOZALTINDABULLI'trANIN:
ADISOYAD]
BABA.ANA
ADI
, m" t - L - + - - s c ! ; - .
DO6UN/
YERi-TARiHi
ll'),
YER
NUFUSA
MYITLIOLDUGU
_
GOZALTI
SUQU $UPHESi
TARIHVESAYISI
SAVC]L]K
YAZISI
* HABERVERILENIN
t.-u.r.
ADISOYADI
BILGILERI
KIMLIK
OLhtu
irr
t'tr0-it\
t - , t1 + {
?"11,,-.
.,
- ft/,,--
tte".:L
o>i
,-...tt;, t., l. ^./,--- " r-
, . . , , ir r i r t
A-'., J,tJ-."^
lBaba'Ana
Ad/Dod.Yei
Th /N!f.Kav.0d.Yer
)
YAKNLIKDERECESi
gEKLi
GORU$UL[/E
o't.t6 lLt, l')_\(
T e l : l ei o t p l o ? T 1 L
gahsrn
gdzaltl
yuhanda
sllresinin
kimlrk
bilg
ileri
ileyaka
anan
/ gdzaltrnda
buunan,
Belirtilen
suQu
/ giiphesi
.mevcut
( l-J gdn
kadar
(Cl\lKmd.250i e yetk11)
ite I f@.'tZOOt.tarihine
taimatyazrtar
istanbul
Cumhuriyet
Bassavcr|Ornrn
darl
veya
belirledi0i
birkigiye
derhal
haber
verildi0ine
kendisi
ileyakrnr
sureileuzatrldr0rn
n,Sahsrn
- saat:$p:.i.f
mzaandr.l$t04./200ii:
lanzimle
altrbirlikte
i9bu,HaberVerme
Tutanalrtarafrmrzdan
istanou,t
t ",r@&taso",t
'zo(!r)'
istanbu
Ter.Mric
9b[,4d.Gdrevli
(
)
0[47 )?IDrAiaa
bulunan_-.9-d;.a1l4da
-1:=.....J4
tt+
HABER VERME TUTANAGI
(irk)
* GOZALTINDABULUNANIN:
ADISOYAD
BABA-ANA
ADI
DOGUM
YERi.TARiHi
NUFUSA
KAYITLI
OTDUGU
YER
GoZALTr
SUQU$0PHESi
SAVCILIK
YAZISTAR|HVESAYISI
* HABERVERILENIN
ADISOYADI
KII\i
L K BILG]LERI
(Baba-Ana
Ad/Doq.Yeri-Trh./Ntif
.Kay.old
Yer)
-L --
o t- ^-
I
aA<
F,",-/.
7).. t- "^^ tt - hl.)o.'+
J,-a-
n<'a^:t
nl
n--4
Iqrl
AF.r', o zn r
Hr**,'tk?T:T'
YAKINLlK
DERECESI
Es,'
'fz./-d.t"
GORU$ULN/E
oJlL 523 32A3 ^
$EKL|
lr
yukarda
(CIVK
Belirtilen
sugu/ griphesi
ileyakalanan,
kimlik
bilgileri
mevcui
md..250
ileyetkili)
lstanbul
Sahsrn,
gahsrn
veyabelirledi0i
Cumhuriyet
Bagsavcrlr0rnrn
ialimatrilegozaltrna
alLndr0rnrn,
kendisine
veyakrnr
birki9iyederha
haber
verildlg
nedair;
iSbu,Haber
Verme
Tutanagr
.11.t 0.1..tzoofr^saat/2..:1.5..
iarafrmrzdan
lanzim
e altrb rlikteimzaland,.
istanbu
TerMLic.gb
l\ild
94i
l-'alfi
(@o{2b
HABER VERME TUTANAGI
(Uzatma)
* GOZALTINDABULLII.IANIN:
AD SOYADI
BABA.ANA
ADI
DOGU[/
YERi-TARiHi
NUFUSA
KAYITLI
OLDUGU
YER
G0zArTr
suqu- $UPHESi
bjzt."
*-:
t- -.-AS
;'itt,,
2. ,- :, - /.4,.-c1'l-ll1-l
''r-'
, , -
7'.1,:.- , -
t:/
ra.,,l l.
SAVCLIKYAZISTAR|H
VESAYISI
irtt.>
!,.,1,..1-. ^., L
//:
?A
* HABER VERILENIN
ADISOYAD]
KIMLIK
BILGILERI
l'. ,,.,
tl;;L?n
\
(Baba-Ana
Ad/Doi.Yeri'Trh./Nof.Kav.old
Yer)
YAKNLIKDERECESi
I
gEKLi
GORU$UL[/E
:'-b 2r tr ii1
1Tel:
Belirtilen
yukanda
suqu
/ griphesi
ileyakalanan
/ gdzaltrnda
buunan,
kimlik
bilgileri
mevcut
n gozaltr
srires
nln
$ahs
istanbui
(Cl\,lK
yaznarile,1.;.1&2OO.t
Cumhuriyet
Bagsavcr||!rnrn
(./-) grin
md.250ileyetkll)talimat
tarihine
kadar
gahsrn
sureileuzatrldrgrnin,
kendisi
ileyakrnr
veya
belirledrgr
birkrsiye
verildio
derhal
h.aber
nedair;
i$
bu,HFber
HFberVerme
Verme
Tutanagrtaraftmtzdan
Tutanagr
tarafrmrzdan
tanzimle
tanzimle
altrbir
altr
bifikte
ikteimzi
imzalandtLI.
tCFIZOO.Y-Saat,:/.:..:|.::'
$ bu,
'l
',
--<\-"-
istanbulTe)Mlc.SoVd.Gorevtr
rt*nr1"4,trytrhe$V
rfr,y;1iI
l/<
YAKINLARiNA
HABERVERI\,4E
TUTANAGI
( i l k H a b e)r
YAKALANANIN
Adr Soyadl
BabaAna Adl
NufusaKayrtlOlduguYer
Yahalandrgr
Yer
Yalalayan
l\rakam
YakaamaSebeb
HABERVERILENIN
o
o
Adr Soyadl
1,trur,s+ VrAD
Baba-Ana
Adr
DoqurnYedve Tanhi
NUfusa
KaytlrOlduEu
Yer
-T )L1-"-\.-o'f*
YakrnIkDerecesi
G0rul9r.lhne
Sekli
(-4:
-!n'L--
/ -ag:,4o'-t -ol
A:ltci
'.
t;tr--.
)
tqXL
o-fi.l,t"tt,lt, A 4'lt
Zz9
ql /b- o 2/!.c+
gdzetimaltrnaaInanve yukafldaaQtkkimlioibulunan
[,l0dL]rlriglmr.lzde
gahsrnYakalama,
Gozalttna
Almave lfadeAlmaY6netmetiginin
yukafldakimlikbilgileribulunanyakrntnaveyaistedigi
L maddesigeregince;
b rinehaberverrldroine
dair;
j, S-aat:2A!a
bu tutanak
tanzim lerekalhb rlikte,-."t"na'/!.rQ0zoo
-\il.il//,t
/<
D,GOREVL
Polislvlemuru
TER,fuiiJC
'2tL
GOREVLI
s Momuru
lLh
HABERYERME'TUTANAGI
(Uzaima)
+ GOZALTINDABULTINANIN:
ADISOYAD
BABA-ANA
ADI
AI
(:,
,t,/,;1..
DOGU[/
YERi-TARiHi
iir^^',"t
YER
NUFUSA
KAYITLI
OLDU6U
SUQU SUPHESI
GOZALTI
YAZISI
TAR|HVESAYISI
SAVCILIK
)'../. . .
,t,,-,.j,!.. L-1,,-J--,,-11.r.,!' :,'.c ,.
2c,,:'t- / l'r.1[
- t4 >t.
,
* HABERVERILENIN
ADISOYADI
BiLGiLERI
KiIVLiK
\r*.."\
$. c\-\
Ad/Doi.Yer-Trh
/NiifKav.Od.Yer
lBaba'Ana
)
YAKNLIKDERECESI
gEKL|
GORU$ULIIE
ALr.r
Tel :
l',N,' i. /, 11a (:t ( , tt
gahs
yukanda
mevcut
n gdzaltr
sr.iresinln
kimlik
bilgileri
/ gozaltrnda
bulunan,
suQu
/ grlphesi
ileyakalanan
Beirtien
gtln
(..{..)
yazta-r
kadar
(CMK
lle,:t.rl*'I2AO}.
tarihine
md..250
lleyetkili)
talimat
Bagsavcrhgrnrn
istanbul
Cumhuriyet
veriddrne
dai':
grrrr.talsrnkend'sr
rleyakrnr
veyabeiledE brrk iiyedenahaber
sireie uzalrld
^^ ty
-ylgnagr
-labe'
(41(L
1200t.- Saat
)Z .l L
rmzdan
tanziT
e dlfbrlikreiTzaland'
isbu
Vern'e.
raraf
/fi-,.nlbalu
AlttUiSi:!:
stanbulTer.l\]luc.$b.l\ild.Gorevli
stanbuTet.lvluc.gb.fuldgdrevli
Gozaltnda
b! unan
2
t
L
"
t
j
\
)
=ft&-
tn)
YAKINLARINAHABERVERN4ETUTANAGI
( i t kH a b e)r
YAKALANANIN
AdrSoyadr
Dog!m Yer/veTanhi
yer
NLrfusa
Kayrtlt
Oldugu
Yakalandtg
Yer
YakalayanMakam
YakaiamaSebebi
HABER
VERiLENJN
Adr Soyadl
A\22-
\tLotf-/tn
Baba-AnaAdi
-
ie7| 6
144
!2- 44
DogumYen ve Taahi
NLrfusa
KayritrOlduguyer
YakJnhk
Derecesi
rvrrldrirrlio0mnzde
gozetim
artrna
arrnan
ve yuka.daagrkkimrigr
yakarama
burunan
gahsrn
^,
Gozartrna
A1T9
Yonetmetiginir
9.
maddesigereOince;
y"-lf,rd"
yukaf
da
kimtik
bitgiten
b;lunan
yaKrn,n"
u"U,
,.,"0,gi
1,:"^
Dfinenabervenldigine
dair:
rso,trtun"'triJ. uo erekattrbirikteirnzatan
a /,i.nhzai/.
rLRMUWW0D ooprvLt
2" LuTr ]
?ol= tt'1"- ''J
saar:.2ra-lg.
,rp r,rLrc
gB1MUDG6RE'LI
'
I Dr'rsMerJ'L
ILJ-
HABER VERME TUTANAGI
(Uzarma)
'I GOZALTINDABULLJI.JANIN
:
ADISOYADI
ADI
BABA-ANA
DOGUI\I
YERi-TARiHi
NUFUSA
KAYITLOLDUGU
YER
-t
l)
_ $UPHESi
SUqU
GOZALTI
YAZISI
TAR|HVESAYISI
SAVCILIK
* HABER VERILENIN
ADISOYADI
KII/LIK
B LGLER
G*^
?\ i.'-: a<r ^ <
\]
. - >'l.f
Tl
Lrr
/DodYeri-Trh
iNiifKavOld.Yer
{Baba-AnaAd
)-':
DERECESI
YAKINLIK
\^r { < -
bq41i92
.t1\
gEKLi
GoRUg0LME
yukaflda
nn
stlres
bl9ileri.
mevcut
/ gozallnda
buunan,
klmlik
Belirtilen
suQu
/ g0phesi
ileyakalanan
lahsn gozaltr
yazrlan
(.'1.)gun
(ClvlK
h nekadar
ileyetkili)
talimat
ile"tirAk/200?.{ar
istanbul
Cumhuriyet
BaSSavo
r0rnrn
md..250
gahs
darl
ileyaktnr
birkigiye
derhal
fflberverldigine
n kendisi
veyabelrledi0i
sureleuzatrldr0rnrn
J: - Saat?O: ..J.-0
I tarafrmrzdan
altrbirikteimzaland'.
19bu,HaberVerme
Tutanag
tanzimle
tf .. l*l IZOO.
lstanbu
rer.{&$.vaoorevti
t?oi+(.x ,
1
b,,),*'i.,;-r.
-,u\,\,i,.--t-
HABER VERMD TUTANAGI
LLI
(Uzatn]a)
'I GOZALTINDABULLNANIN :
ADLSOYADI
BABA-ANA
ADI
..*,,
).-4.;. .. -
YERi,TARiH
DOGUIV
MYITLIOLDUGU
YER
NUFUSA
-$UPHESi
GOZALT
SUQU
VESAYISI
TAR|H
SAVCt K YAZIS]
-, c l.,l ir.-,"-
* HABERVERILENIN
AD SOYADI
KII\/LIK
BILGILERI
Adr/DoiYer-Trh/NilfKav.oid.Yer
{Baba-Ana
)
YAKNLIKDERECESI
gEKLi
GORU$ULIIE
c,, 'l.
1,r-;11!1,fTel:
yukaflda
nn
n gdzaltr
stircs
k mlikbllgileri
mevcut
/ griphesi
ileyakalanan
/ gozaltrnda
buunan,
Beidiensugu
Sahs
yazanite'{eE6tzool}.rarih
(. J.)gtln
(ClvlK
nekadar
Ba$savc1|grnrn
md.250leyetkili)
talrnat
lstanbul
cumhuriyet
derhal
haber
vedldiEine_dairl
kendisi
veya
beljr
edi0i
b r kigiye
srire
ileuzatrldrgrnrn,
ileyakrnr
Qahsrn
4s ; .r.'r+:vermeTutanaor
imzalandrl.)
../qh /200.J'- Saat:
lsbu,Haber
tarafrmrzdan
tanzmlealirbirlikte
',*ri,;Till.;jP,i
istanburrerMii;il.*'
AVUKAT
GORU9TURME
TUTANAGI
cdzALTtNDA
BULUNANTN
:
ADISOYADI
BABA-ANA
ADI
I ln 1.,
-,#'f'\F
-4,
)
DoGUIV
YERi-TARiHi
t 9t Lr
.-
/-r)
u /r, t,< ::,
/'
l-J'rL-t
D+/E+'?
NUFUSA
KAYITLOLDUGU
YER .Tn)l-n,.,.1
n
'J,,,lzo.,LtsL,r,l'
yalnrzbir(1) mijdafiinin
yardrmIndanyafarlanabilir.
3713 SK.Nladde
: 10/B= $iipheligozat silresince
3713 SK.Madde:10/C= Suohelin
n [o l! f.tarafrndan
iladesahnrkenancakbir(1]miidalihazrrbulunabih
gereoi;
Kanun
Barodan
avukat
stiyorsan
z bulalebiiz, dze
A v u l a l . lA d rS o y a d l
avukain
zr styorsan
z ismveieefonunu
e yaznzleyaznrzTelefon:(i9)
(Cep)
AVUKATIN:
ADISOYADI
BABA,ANA
ADI/ DoGUM
YERi-YILI
NUFUSA
MYITLIOLDUGU
YER
BARO
veSICILNO
( i9- Cep- Ev)
TELEFONLAR
c t! 3 2 . 2 - + t \ . \ 1 .
Mndunliinnzcef
.7I& Doo7.
a,r"a",flt/le7tt!i
I
'1.
yaz*r
gansrn,
yine
yukar
ya,' ^(*^t " l[.2!l
nmtigi
daagrk
kimt{i
rattguphesiie gdzatnaarnanyukaflda
a(rk
gdrijgti]Oitne
1.IlS--alteriarasrn/da
dar
tg
bu,Avukal
corlgturme
Tutanag
I tarafmzdantanzimle
alr pirikleimzaland
.15..i O(9 nOO) - S*t l -1 JJ[iic.Sb.f,ld
G6r. istanbul
Ter.N,4iic.Sb
lr,4d
Gor.
lz,
t\ +EdzVJ)
-b1
b! unan
. Gdzaltrnda
55j_
l--? q
-\
AVUKATGORIJ$TU
BMETUTANAGI
coZALTTNDA
BULUNANTN
:
ADISOYADI
BABA-ANA
ADi
fiiil.+
[,u..1,t - <...r',.,"
Docu[,4
YERi-TARiHi
icl-r-
NUFUSA
KAYITLI
oLDUGU
YER
Q"--',l,r.,, -- cl.-r.^-
I e,:r-t L--a\
yalnrz
yardrmrndan
yararlanabilir.
3713SK.lt4adde:
l0/B = $ilpheligozairsijresince
b r (1)miidafiinin
3713SK.Madde:'10/C=SLol-elinn<olL<lara'ldariladesarr+eralcaloi.{
buLlaoil
rmiidalilazrr
gereoii
Kanun
Barodan
avukat
stiyorsan
z bulalebin
z,6ze
Avukatn
AdrSoyadti
avukatnzr
styorsan
z ismveleefonunu
e yazrnz
leyazn
z Telefon
t(i9)
ORU
(cep)
AVUKATIN:
ADISOYAD]
- l t t i \ r , . r/ , / . i a ' , , ! , t , r t < r r a r
BABAANAADI/DoGU[IYER|-YILI S . l t . lr | ).- - ..,,. ,.. , NUFUSA
MYITLIOLDUGU
YER
--t,-'
BAROve SICILNO
. 1 ,c, l i t ^ t
1o ": i.- tr1-tn.i
ELtFUNLAti( 19- L;ep- tv l
Mndiit
oimuzcl.B
td.btzooVt",n,na", y.,r,.. lriJL*,
fhl/a
lt1
atnanyukar
daaEk
,J..r.r.4At'pr",tesozattna
'.i.. )".,
goruslulune
kimlgiyazllrgahs
n,yneyukaada
a9k kimligiyazrl
ailarle l/,L' / .l).
saatten
aras'noa
dair;(, ,-.
lSbu,Avukat
rmeTltanaor
rzdan
inzalandt.
Gdrijgtij
tarafrm
lanzimle
alltb nikte
ltr IB I. t20oV.- saall..l .. ..
lstanbulTer
[rl!c.$b
l,ld.Gdr lstanbulTer
[4iic9b.
(xr[t.j
t33
AVUKATGORU$TURME
TUTANAGI
BULUNANIN
:
GOZALTINDA
ADISOYADI
t\{,\ ."L i\..,.r -i.'.>
BABA.ANA
ADI
}t .. -Gr^\ *.
DOdJUM
YERI-TARIHi
4Il-- t r, 1:
NUFUSA
KAYITLI
oLDU6UYER i . . ! . , . . .
. r . ! - r .L . , \ . r . \
r(
gdzaltr
yan z brr(1)mijdafinin
yardmndan
yrrarlaiab
: t0lB= $iipheli,
3713SK.ti4adde
siiresinc€
ir.
3713SK.|',ladde:10/C=Siiphelninkolluktarafrndanladesialnrkenancakbkll)mudafhazrrbulunablir
gereoit
Kanun
Barodan
avukat
stiyorsan
z bulalebliiz,
oze Avukatrn
AdrSoyad|
rzileyaznz I Telefon
avukatrn
z rstyorsan
z isimvetelefonun
uelyazrn
: (i$)
lcep)
ENAVUKATIN
:
ADISOYAD]
\,|
.,I
f.:,;."t
BABA-ANA
ADt/DocuMYERi-Ytll/tt,t..,"| t\
YER
NUFUSA
KAYITLOLDUGU
BAROve SICiLNO
( i9- Cep- Ev)
TETEFONLAR
.rn'n
in-L-l - Ie-t"z'
V^LA laLv - lqr|
t'lort - l ((1-3
t)ginnzce,lL
M . t2oo)
rarninoe,
.. .. $uphesiiegdzatnaalrnan,ylkardaaQ
Mijd*
.P*llyl.., Md&.V1")#'*r).
yine
yukanda
goruglogune
kimlioiyaz
lgahsln,
agrk
klrnligiyazriravufatlle
2f
I Ut.7 saalleri
arasrnda
dair;
t JArl
ta1
AVUKATGORUSTURME
TUTANAGI
GOZALTINDA
BULUNANIN
:
ADISOYADI
BABA-ANA
ADI
DO6U[,1
YERi.TARiHi
r1tle. Vr t Drllf)
fY-t-x^o}
-
\-!^je
EbtL; -l4t
NUFUSA
KAYTLIOLDUGU
YER ErZcolu n
.. Dt !,1//
gdzaltr
yanrzbr (1)mijdafin
37'13
SK.Madde
: 10/B= $ijpheli,
yararlanabilr
siircsince
n yadrmndan
3713SK.I'Iadde:10/C= Sijphelinin
kolluklaraftndan
ifadesi
altntrken
ancakbir(1)mijdaiihaz
r bulunabitr
gercd
Kanun
avukal
isliyorsantzbu
talebinizi,
6zel Avukaln
; Barcdan
AdrSoyadr)
avukalrnrz
isliyoGanrz
simvetelefonunu
elyazrnrz
ileyaztnz -eFbr ItOq{LS?-q
."rD q.{+J!\;bvDL!
{) (cFo)O(i
AVUKATINI
ADISOYADI
EABA-ANA
AD]/DoGU[,1
YER|-YILI
NUFUSA
MYITL OLDUGU
YER
BARO
VeSiCiLNO
( i9- Cep- Ev)
TELEFONLAR
/2 t0.Lnoo.ltaihinde
Mndnt
yukarda
..-b*.Ao-.
atrnan
aQrk
&uni:z.e
€>,r\.-,,".rA-.,if.r.-^\*-.glpt., rtegozanrna
yazrl
gahsn
yine
yukanda
gorugtugtrne
kmrO
a9kkimligiyazr
av*afifel3.i-I..h0€
saatler
arasrnda
dairi
.
AVUKAT
GoRugTuRVr
rUrnrunct
t.\,
GOZALTINDA
BULUNANIN
I
ADISOYADI
BABA.ANA
ADI
Do6UM
YERi-TARiHi
A L1 114\1
tE\Jt-i 6L1LtzA<
ol{.6?.1jtq
SJaP€N€
NUFUSA
KAYITLI
OLDUGU
YER oe /Te^g_or)
3713 SK.Madde
: 10/B= $ijphe, grizaltr
sl resncelatn
rTbir1[ miidatinln-liaF
3713SX
f u l a d d e : 1 0 / C = $ , r p n " r rl al troaL. .l d a ar o F < a r r e r d 1d l D . l , " 1 r o dl a l b , t J r a b t ,
geregiBarodan
Kanun
avukatsliyorsan
z butaebinlzdzel
AvulalIAdrSoyad.
. i.ltsJlrWi
avukat
n z slyorsafz isimvetelefonunu
elyazrntz
ileyaztntz Teefon(s)
(Cep)
GORUSENAVUKATINIBA^
AguL"l
To.
i!<t"*\.
/+U
Lt\
ADISOYADI
ftlohmal Q"*l \?ic.tilt
yERi-ytLl
BABA-ANA
AD / DoGUM
r9ot\n
"t"aHl ''' - 0llhr,lla - t-l.o,-',,. .19.-1
NUFUSA
KAYITLI
OLDUGU
YER
,din, - llo*,,r- fo"${i*tcU l,
BAROve SICILNO
-3'OhRl(.sqBL
T E L E T U\ L A K ( 1 5- U e p - E V)
05116gqO(2r" :. OL() OL\ *.c't1
viidijrrluiiftruzce,
l,/06/zooTt"'ii'ina",Q.atlQ4r:r
0.n@-:errlrcLrtrnlL... eupnesi
yukarda
iegdzartna
arnan
aQ,k
yukanda
kimlOiyazI gahs
n,yrne
yazrtr
agrk
kimtiOi
avlukat
. I {.F.
/ t{ -14 ..*utteriarasrnda
gdriigtug
Lrne
ctarr;
tEs
AVUKATGORUgTURME
TUTANAGI
GOZALTINDA
BULUNANIN
:
AD SOYAD
BABA.ANA
ADI
DOGU]V
YER|-TARiHi
oV-\€".{
)tf tA\ Rrr
|.l./^"y\u_+
E\ c..r- a-
NUFUSA
MY TLIOLDUGU
YER -gt
-
So. A.nz
-
4q11
"
to \.q
2=.^,'..*"..
-
1Z'.^rfb
a I '
gdzallt
3713SK.Madde
: 10/B= 9iiphel,
surcs
yadrrnrndan
yarartanabilr
nceyalntz
bir(1)rnrldafiinin
'adesarr 'ior a1_ak
= 9Jphe.lilkolullaralrndar
3713SK.Madde:10/C
or (', nudallal bJturab
rr
gereo
Kanun
avukat
istiyoBan
z bulalebn
z,6ze
iBarodan
avukallnlzlistiyorsan
rz s mvelelefonunu
e yaarz leyaznz
A,..a1Adsoyao,
.Yt.ld.'nm
Telefof:(S)
f'p/,/t
D/4L(
\Cep)e
NAVUKATIN:
AD SOYAD
\, ldn^
BABA-ANA
ADr/DoGu[/yERi-ytL] J.b--
NUFUSA
MYIILI oLDUGU
YER
BARO
veSICILNO
( i9- Cep- Ev)
TELEFONTAR
'It/.a
Caw! s tselt
H-J,*
t-/-
3065r
tvl:'"L,t-tqrc
Y-11t - t'^.,t--
- 6s+49
cE \L1 t 6 /-,\1q
MidurAnnnzcef3
DG nod. arnll.Pa/y'.?ft<.t 7nJL. Ls.h-{a" eC.. siiphesi
ie g.zat naalnanyukar
daa9k
yine
yukaada
knrligiyaz
hgahsln,
agrk
kriligiyazrt
Kuf*,tlel2&. | .........saauel
arasrnda
darrl
96t$tLrgune
_r'arag
i?bJ avrkarGo'utlL'na
taaltntzdat
tdlz- F alrtof ^ tnTaand 13,
.:ft.
dabulunan
(-)-*so-'-4
VtJ".,".,
Avukat
t! r.
AVUKATGORU$TURME
TUTANAGI
GOZALTINDA
BULUNANIN
I
ADISOYADI
BABA-ANA
ADI
DO6UM
YERi-TARiHi
,:-/ '-,i,.'.7
r r ,r'.;,,,').\
l/).lt.,
-7'tL..)
if
-/
)t/t\r
.- /.j:|.)
NUFUSA
MYITL]oLDUGU
YER
3713 SK.Madde
: 'l0rB= SLol'eligozal sL.eerceyah17br \') mLoafrilrr
ir.
/ardtntndalyarartarab
'l0/C
3713 SK.Madde: = Sirphelin
n kolluk
tarafndanifadesaltnrkenancakbir{11mudafr
haztrbulunabrlir
gercoi;
KanLrn
Barcdan
rzbulaebinjzdze I AvukatrnAdI Sovadti
avukalislyorsan
avukatnrzrisliyorsantz
isimvetelefoiunu
yaznz i Telelon:(ig)
elyazrnrzite
(cep)
GoRU NAVUKATIN
i
ry'-..,:,/' i . t
ADISOYADI
BABA-ANA
ADI/DoGU[/YER|-YILI /'))r.l,t,-' ,../ -I tt. i:,:,.- . '.t,.,,/J
NUFUSA
MYITLIoLDUGU
YER
r ry'.,./.../- it n-,,t u,'
BAROve SICILNO
TETEFoNLAR
( i$- Cep- Ev)
r/ l:'' .'it
,t66 t
lzi,,t
/7sL
t
vr-or-.ugu-rr#2
E4,zao?ar',t"a"1?..:/1?,r..r.,..'.:.t;lJ.8.,/)"J,4*r*',eso2arrlaar.rz..yL,r.oaaq.f
k,nriO'yaz't
sdlslr yineyularodaL^ <inllqlyaztai(.attig23--t-?L)L.jS
jr e darl
saat^n
aras'naagorJsug
AVUKATGORU$TURME
TUTANAGI
GOZALTINDA
BULUNANIN
:
t
ADISOYADI
BABA-ANA
ADi
<-'L+r,r n i i) I ;--ill.l
Do6UM
YERi-TARiHi
j'in; l'
NUFUSA
KAYITLI
OLDUGU
YER
,l\
f r i.i
i - r . 1 ,. ,
3713SK.Madde
: 10iB = 9iiphe
i goza
trsirresince
yatn
z bir1f mildafiininl-Efiiadi
3713SK.l4adde:
10/C= $Uphelii
n koluktarafndan
ifades
a Inrkenancak
bir(1)miidafihaz
I bulurabi
r
Kanufgeredit
Barodan
avukal
stiyorsanlz
bulaebin
zr dzel I Avukat
nAd Sovadt.
avukat
nz slyorsan
z isimvetelefonunu
elyazrntz
ileyaztn
z Teleion
:(S)
GORUSEN
AVUKATIN
I
ADISOYADI
BABA.ANA
ADti Docu[IYERi.ytLl
NUFUSA
MYITL oLDUGU
YER
BARO
veSICILN0
( i! - Cep- Ev)
TELEFONLAR
o
Y,L4,",^ €4,/
Ll J O VA Ll
i . . x , ^ t . i - A - l v L, , t l o , 1 , r l0d32
30 lJ.l
? . ' l1 , L 3 Z ,
13,ra
rneL",
l:'3
A\/l tt(AT nd)Di rer
I'JL
'rr
, ,D|\rE
. , " , - , _|.r, A N A G l
GOZALTINDA
BULUNANIN
:
ADISOYADI
BABA-ANA
ADI
DO6U]V
YER|-TARiHi
nurusa
x,qv
rlr orout;U
veR
l
M. hao +
-
t)lt\r'.n TA?
L\*
i-\*
nA- rr.-lo-19?3
\c%
j91t=!,pre,.eoza[suE-celJii'b,--,nuoiifi]fi alaraoir,
:11::l.y:19:
3713SK.l,ladde:1OiC=gijphelinnkotuktarafrnda;ifades",n**-,uitiitit.u'luiirr"."i],iriru,r,
Kafungereoi;
Barodan
avukal
rstiyorsaitz
butaebintzt
dzel
avukalrf
z slyorsan
z isirnvelelelo|utu
elyaanijleya 12
N AVUKATINi
AD SOYAD
$.,.-T GOLAK
BABA,ANA
ADt/Docu[/yERi-ytLi Ll.\^"."!- r.r--\...^-
i,u-r-.r
I
. .
\/-r n.l. I .-
^
^- ,-:.
NUFUSA
MY TLIoLDUGUYER
i\
r l l
BARO
veSICL NO
,\hdn,,i
r\a\)/
//rtl_<
TELEFoNLAR
( l9- Cep- Ev)
l \ r n 2 r t r/ ? r \ -X 2 - : . i - / . ,yrZ L T q + ) 0 , 1
f,liidur
iilumr12ce
lLro(na'.. larhinde
.P..{-1"u, ., , 4J" L&^^.A**J.
e gdzartrna
arnanyukarda
$uphesi
agrk
E
f,rlg yazrl
lahsn,yineylkardaaqrkkimtgLyaz
ravut"at
e li2" / /J
saaleriarasLnoa
gorLtglugune
dair;
.
1.C.
rMNiylr'f (iriNlir.Nl[]r)rJiir.tJCri
istanbulKrirlinal 1'olisl.abofrtlrvaflMiidiifliigii
Sayr
I i ; 0 51. . r i o M . 0 . i 4 . 2 5 . 0 4 . 2 0 0 75 40 ]011, ( i
Iikspc{irraporuginrdcrilmcsi.
, \l)t |
R i ; R t| \ , 1 1
llgi
. . ' .
t5.06.:007
) r N \ , 1 at ) i t { i i ; i \ l
1,1.06.2007
tarihvc 11.05.
l.llGM.,l.l4.00.
I4.10.91
I 7 sayrhyazrnrz.
tanzim
ilgj yazrckindcgdndcrilcnclyazrlafriizcrindcgcrckli incel,lrre-yipiiing,olup,bu hususta
cdilcutlkspertiz
laporuile bi iktegdnderiLriqlir
! ..,....
;
Ililgilcrinizcarz cderim.
4. SrnrfIimDiyctMiidiirii
llKl.lIt:
I l'lkspcrtirItaporu(1 adot.I saylr,
islilkarlr(llK-l)
l.- Miihiiiliiza'iai|ldc:(l) ad.tcl yarrhmiihimmat
air(1.)sayhrr0kaycsc
vc n! $ahse
cl yazrlar.
V r l a n c a d, \ l l l l l K a l : 7 r , l l 9 l F a r h / l s l A N R t J l
t . t : l t ( 2 t 2 l a : 1t67 6 6 t r k s r0 ( 2 t 2 )6 : 1 26 : l 9 7
Irnrl'lr llilq' lq Y AYcl(Pol Mc )
1r\
ff
1\t)
€MN|YEI
GENE[
MUDUBIU6U
TABONATUVARTARI
KRiMiNAI.
POI.|S
DAinEsi
BASKANU6I
EKSPERTiZ RAPORU
iSTANBULKRiMir,AL paL s -ABaRATUIAR|MDUp..au
]STANBT]I,
15.0{i.200?
: 1r,c.200
//5002
Uzmanhk Numarasr
'l'.ro rl c llliicadcle
Sube Mudurluqii
Ek_spe-,{!,i?i.V€r9-!-Y-e!,
_:
I 4 , f r 6 .2 0 01 - 8 .0 5 . I . r j c M4. . : 4 . 0 0 . 1 4 . I 0 9 : l l I
(Yazi Giin ve Sayrs
': L L y a z rs r L c r k i k i .
Ekspbrtiz
'fcLki k kon!su olar:rk qondcr:1ten;
llepere Yeqle! Eava .
(1) adcr .l
o
y a z r L l m L i h i f f m a .Li s L i t k a r t , r ( n K 3 )
MUKAYESEYE ESAS
r"
o. ..
Mchnc L 1)El4illTA$, . i
j
is.i.nl.
a:Lt
o-ldudu
bclirL.il.r:ck
S a h rs f a r a
q i j n d er l L c n b i r e r
sayfadan
i b . rr e L m u k a y c s e c
R A P O R
retkik
konusu olaiak
qonderifen;
'.nn'i
o
j
i s n L i ' K A f S l - r l ,K l J l l j l i u 5 0 ' 1 , 1 X " i E i n d i i z c n l . i n n L S , 1 5 . 0 { r . 9 1
(irlf 3)
rcnk
i
siyrh
:j.rrr rcnlli
muhimnrl- jsL-j.l kartindaki
c p l i k a l { r m l . r y . r z r l m r ; o l . n c i y a z r l a r r i l c M . r h m . Ll ) t , l ' l l l l l A S ,A l j
i a r i l v c O k t - a y Y l l , l ) l l l l l \ 4 i s r r n l F . r h . L s L a r r nm c v c u L m u k . y c s c c L y a T LL a r r
S C : 00
rlidcr opLik {riha/lrr. yardLnLyLa kargLlLk:r olarek
n LE vc r)(:Lrce.1c;
k
ora
' . r - k l k k o r u s L k a r L t a k i c l y . z L L a r r i L { r M c t r m e lD
- I I M : i J i ] A 9A/ l i Y t c i r
yaztlitrr
tay Yll,llllilM isifirll
SahrsL;rrrn mcvcuL nuk;.ryosc ol
y
o
n
i
j
n
d
.rr i lgi
da
kallgrafik
vo
kdrak[cr:islik
azc] L klcr
mamr;L!r.
.:rpor mrni:cv:i ya1 r ok1-..1i r.
:
'
)
\
an \r\r
t z l l tr r { J
--
,i'.t".re'
t f , # , . .. ,.'.4ii
,ria
,'",i$*io{dbd-.
e NF tt a*d,
tJ'::'ry""-*-.-'""'"""'
t, .
Ali
-
\)")
l-lJ--ri'L-*!''iv
ofi o1 . l3lir X,\u',&1 l1'',u't'r1..-1 3-," *.r 'rg i l'io' "'rJ*
'ft'ral'l 'r i1"o"'*'1lp
v1
"t
d-*
ltL"i".Ji--,
o\r,i,"Ao
e{',,,., Ai-;,.or-.',L:L- s'' 'r., c|'/" b r*L*"'"' 2:':'L
L l:'.
,/,tJ',
Llses;.'J* ",L,l--"t"7 lz a3"t,.:'y,*-',
.eia
,:l*,, ),.1", o,.ld,^'r, 1.{ yl r i
ol- lb
lo l,i.t. L
/1sL,r-. .;lf}l,'., f ,2or<, ,.ur^J,-, [1.3l), t.n,i]r,.. |iS,,,, lstr.,.Jo,..
)
t)ao,r.
r.,/.
.'..'."r.
E,- /i1l-f
lil^:nin'.L
1. o\,.-^ \)-\- .rr^\iql,.-,i
j,') ,"', l:LLor'd." ,7JJ, t^7* g." ,. &o. tl.n:l-s too .E:\a
R(.-\ln^ 4iL*.r*i. ' :t, e , ie,=.
J,,,*
3 . [ [ ..s!, I 1) V'--t
f .r*.-.L
'-\-?r-F!,qr^1
O
$.-a
e1.r.
q,-l'v !r
1i-.,ar'.....\ Vic:"r
4O**.
''".. L".1",-.
u,'rtr.o rive
L",-lor.*.,
I e o*.y,^
f|.h1,,,/
F " b : r L - r , . - , $" L, -..,* 1 , ' .
!/.t
o
fr':1 c. r). t,
.i, 6
c,q .J
. {-r
F
a, 6;]1 i, t,.)'
,
L:' *,'
it.jL/,,,,.,.-.:
_ . ,_
It. a.;rr, a.1..:-\ ,L,rno1
c
na.,",.
/7'[
]\
'P.t
O,
t , ,
i>/.5)+ /_,
r . & t , l
l, ,,..;t
t, / n
L- t
\;
+ ,1 ) j
:t rt
-
S.rcv^ -ii: ),r-L*_
t1,^n-1._a, _1s:
'u.5.i'nJt
3.,,1
3J s*L nl:,"1(
S Lcrd._.r..i
f-, u, u.V 9 ;
lt iL tJ ti
r f t t r : 1 ,r r
t7
Pt,
?it;,
-{4.'
t
lr.ai
c) E^ I ,'r 7
-t lL l"t.-t
(-ri,'.'-
I,q?{
"^ i// .Lsq'L/'n
t,-i,,i|'-n",!,.-.' € /,i,?t
/^""--1,,."'-7,
,1, f / L- .,
;vt./
! / "
#rl,
iir,<olr.Jr.
at,4p
i.1Q
I
/'/"'t-"
J
t\. i,j4/ F- 4 ('r.,
t41lt
r'.---[ /,' ,,1J-- ,
it,.
.
)s.
7;5r"*
J.s.Vor'-.,/n
,t1,,'' sc.,u1l"n---.',
t
, t ,- . + '
Lin
O
,l r '{,) t
jr,. ,-.,1
,muil)
.l?1t4
t, t,tJ, .. /,'
I,t^1,
sln,or'- c' i"1 a
fu[,'"
iL
('1" . :'/-/r)
"fL:--,t
tl,-os,
, !,n
hl, r,;,. bn-s,l f, .lorai
Q l 1 , . / n , l. , i - ' ( , , v 1 / ,
c
t
,-,-',,./
ti,)
Qe;",/l
/-^:.n-.,,,.;
"iy,"-'t/o
ii)7,,._C",./,
r I y,,,5;-,o 1o,^
6,"1,;
/ople, --
l*.,,".,
".,.. ,. fa1.-t,_7
aUt-.
-'/,'
!
-' r
a
,
'
f
r
5
'
,
t
'
y
'
t
^
,
.
)
X
;
J
e
:-L-L-''^-,,
,f1'r-lt
n -l' ''
[S' c-
/1
s.l'-r-
o
T-
.)
'<-
.
I
\,
f-\
i 1
\'-
L t- i -
/ - ()-4-t
/'
.,/
y'
tl
/'
t- ; )- L--1; /')' 1t a' i - l't e
)
l-- C
- tl ' tL-1\'tlt- /e-16*lv'
Y
{
c
?
'
1
b,
lg-- lg '/-c,.
, . + l
rltLt[" i,l
.
't
'a
l
i t 1 , " . . ; t '( I , i '
-1 L
I
1.1J'\
.i'''..iien-rli s'"
il'!€$,\e
1=
i *..1
,t
l, " .11;L{*i<-,'':'
J"rr {'-,JcirLr,-e
l,
,t',, ,Lr^.
,J'i,./'-'
i.Jr -,-.1
'
.
!
t,/
|-'tttlo'
| .. | ;,
|
-'-t '
tt i
Q.r,-,by't-b,Lc
'
'1"'
ri
u'{,i
.
[i
ri"
r.
!l.'.r'." )' ,
i
t
l; lt'.-t:ct
!ir","";it'i
ir)"io I.,". .,
.t..
{, i" \'
< c'^,( .i
,
"
,,, '!t''
//-.. J,
ac,{r'- i]rl-'.sd
.
' ' /" 1 0 ' '
l-
-:,t:L
-{-,''o'
' '"'' (' l'
*-'
J4
:,.
7ol1
t
J
"'-''
J'u ,' " \'
ffi;,,
\ i \ : 'r i e c r l r - ,
' ) , - c| € ' f
!-
; i
f- |
^' ' , '*"1
i
: \ , |
i ' . . 1 i l , -\ . t - w
/ l-.'''
't, J '" 'l
,.J l . ri i ' L - { " - - ,
L : I i'i
r'l
-
-
t?
il
i i-'
,
\--
r
1
1
)
J:
ot-1t 7J
'
t-
t '
.
1
t..:a
i.-:
,.'z/x o\< :qr-r\or >
TC.
EI\,{N}YET
GENELMIJDURLU6U
islanbulKrlmlnalPolisLaboratuvaa
I\,4iid0fl
il0il
S4vi
14.06.2007
: 8.05.1.EGM.0.34.25.03
2007/BLS-9630
: Ekspeftiz
Rap.G0n.
[4OCADELE
TERORLE
$UBEMTJDORLTJGONE
ilgi :
13.D6.2D07
tatih\teB.O5.l.EGM.434.OA.1
4.14.3242
sayrlryazrnrz.
prlmrs
olup,duzenlenen
eksperiizraporuve eki iligiktegondedlmitilr.
Bilsilerinizi
ricaederim.
-/
uunEt
4 SrnrfEmniyel1,4!dirdr
EK i:
E K - 1 -E k s p e r t i R
z a p o r u (. 1 a d e l ,6 s a y f a )
EK 2- [/ijha]flii (4) adet labanca, (6) adet Sarjdr,(25) adel kovan, (2) adet kasaiura,(2) adel krnr,(4) adet brqak,
( 1 1 )a d e t l i s e k ,( 1 ) a d e ts a l a hk u l u s u .
v{kDcad rt EroLK.. T t,1091Paih/isIANBUL
1 c l : 0 ( 2 1 2 ) 611766 6r a k s0r ( 2 1 2 ) 6 126l 9 7
AynntrlrBjlgi jgjD:E.QAtl(XoM)
|J.
Iu't
EMNIYET
GENET
MUDUNIUGU
KfiIMII{ATPOTISTASONATUVANTANI
DAtBCSt
8A5KAt{UGt
EKSPERTIZ RAPORU
14.06.2441
Uzmanhk Numarasr :
tsLS-20A't/ 9634
Ekspertizi Veren Yer I
(Yazr Giin ve Sayrsr)
Terorle l4uca.tele gube Mudrlrludir
r 3 . 0 6 . 2 0 0 7- 8 . 0 5. 1 . r , c u .4 . 3 4 . A A. 7 4 . l A . 3 2 . 4 2
Ekspertiz
:
Ekspere Vedlen EBva ;
t a t . , ta , ' , - k ,
k o
. ,
\
^ d L '
inceleme konusu;
'T1102 02N000111"
9irmr.
numaralr,
1Eaplr
yapr sr,
Tirrkiyc
figck
atar'
Parabcllun
tipi
2000 Lighr
modeL, Yara
marka,
K]]1nq
sarsrlmaz
aynr eapl:L
otornatik tabanca, rka (2) adet FarlOfu/
(14 ) adet figek
ve aynr aapl.'
MKE yaplsr
ondort
MKE yaplsr yirrnibeF (25) adot kovan
(5)
MKE yaprsa alr1
2- gnm. qaplr. ParabelLlum tlpi
adet f rS--k.
(l )
MKfl yapasr bir
3- I . 65mrn. qaplr Browning tipl
"181911"
qaplna
uygun ses ve q(rz
nunaral1,
4ima L
edrln:i5ken,
rlzere
fiEedr
istimal.
etmek
qapla
tipi
ateEl i
siLah
Arownj nq
I . 55nm.
donr:16tillu.lroii9/ uzcrando
figeklerini
atar
hale
'WALTHER MADLI IN USA uNDLllt I,IC|NSE OF carl
wal Lher
P
P
K
/
s
c
a
l
c
a
)
aa'1"
Modell
w|l]laifenfabrik ulm/Do.
y
a
r
l
blrr
o
t
o
m
a
l
i
k
t
a
b
a
n
c
a
,
ibareLeri
okunanabi.len,
(1)
L
1
p
1
b
i
r
7
.
6
5
m
m
.
q
a
p
t
r
B
r
o
v
n
i
n
q
adet Sar.jdru,
(
4
)
y
a
p
r
sl
a
d
e
d
j
l
l
l
K
n
m
a
r
k
a
v
e
d
o
t
adedi
ceco
oLrnak r:1zere topl.am baS (5) adet faqck. (ttaa: Ceca
(2) adei olar.,t
)nDzekkerede iki
nar,ka fise,t itqifi
lnjs t1r. )
be lirii
'T1102-03E000451"
nunarall,
9nn.
5eaplI
yaprsl,
lLirkrye
ftEek
atar,
Parabollun
tipi
yarll
otomatik
m.rrka,
sarsrlmaz Bernar.lolli
ve .rYnr qapLr MKlil
t.rbanc.r, brir (l ) adet garjdrii
yaprsr onyedi {17) adaL fi.9ek.
"4150"
nunarasr
buLunan,
5Korkllluqu
uzerinde
oluksuT
uqlu,
tek a61ztr,
15cm. uzunluqunda
sivri
gerr ye
doqrLL
klsmlnrn
uqt.an
nanlusunun;
slrt
anceLti LInj.S yaprda,
bolrlmlj
5cm.11k
neyi.lli
Lizerrnde bir adet delj k bulunan, netal. korkulLlkl u,
prastik
kapl ama
kahwerengi
neta L
LizeIi
slyah
ucuna takr iabi lmesi
kabzasrnln
dip krsmanda tufek
ve siikne takma nancl.rl r bulunan
iqin
monte yuvasr
netal-kahverengr
adeL
siyah
kasatura
i Le
bj.r
plastik
krnr .
h.r
uq1u, oluksuz,
sivri
7- 22.2cli . uzunludunda
bar
y
u
z
e
y
i
n
d
e
9
c
m
.
u
z
u
n
L
u
d
u
n
d
a
iki
kenarl krlt/ bir
m
o
Lal
(r)
n
a
m
f
u
s
u
b
u
l
u
n
a
n
/
nevcut
adet
oluk
k
a
b
z
a
s
l
L
l
z
e
r
r
ne
a
!
a
q
ve
kahverengi
korkulukl u
.rr>11 rcnklr jp saralmas br(ak
&
etsr ' nm
li:
,io'1.
EKSPERTiZ RAPORU
Uznanl1k lro : 2007/Br,S. 9630
"307042" nunLaral.r, 23.5cm.uzunluqunda
8savri
yLjzeylncle
uqlu
15cm.
namlusununi
her
iki.
uzunluqunda birer
siyah mel,al
adet oluk bulunan,
plastik
haki renkli
kabzaslnrn
dip kasinrnda tufek
'oK)r?uvds1
takna
kasatura
ile
Uzer:inde
MKE
mandall
bulunan
iba.esi
bulunan bir adet slyah rnetal kan1.
9tek
oluksLlz,
sivri
9crn. uzunluqunda
aqazlr,
uelu,
nanlusunun
sol
srr:t1
kr:it siyah
renkli
bu]unan,
STAINLISS" ibareleri
t,Llzeyrnde'REMIXoN
i.1e aql lan
we sapa sabit
e1 yardrnr
ha.l.-a gelen
j.q
namlusu
kabza
klsnr.nda
bulunan
mandal
4
Ldpo. do
^
tan,
-.'
it^.
"J".
f.o
.-
kabzalr break.
oluksuz, sivrr
10- 9.3cn. uzunluqlrnda tek aqrzlr,
uELu, sartl
kirt nanlusunun; srr:l krsmrn1n k.rbza
yakln
ba6lantl111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
2.5.m.'t7t,
bo-lunun.lc
di$ier,
ibareleri
ve Lrlrdi.
rle
Itrulunan/ rizerinde susta nandalr
rnevcul,
sapl
susta mandal enniyeti
dahi L tlim
uzunluqu 22. 3cm. olan,
kabzasanln
sol
yiizeyinde bordo
rcnkli
kapldma
ile
saq
aiaA
yUzeyinde
cep,
bulunan b1qak.
vb.
kemer,
yerlere
Lakna
aparatr
11- 7.2cm. uzunluqunda tek aqazrr, oluksuz, sjvri
uqlu, srrtr ku! namlusunun sol yr.izeyinde'MAUSDR",
"440c
STAINLESS" ibareLera
sad yr.lzeyinde ise
^
y" o nr il- -g l.n ve sdo" db'L a
bL.Lr-a,
gelen nanlusu kabza iq
krsmrnda bulLrnan manda.l
n"
i'-
Lj
F
\dpandp
.
r, 1,
bF
rtq)
aqaq kaplama kabzalr brqak.
gnm. qapll
1 2 - ' T 0 6 2 4 - 0 4 T D 0 0 5 4 4 7 " numaral r,
P a r : a b eL l u r n l r p j . f a S e k a t a r , M K I I K y a p l s r ,
Yavuz 16
narka,
tabanca,
ikj
Compact nodel yarl
otonatik
),
r-ar
siri^r
n
va
hi
r
:.i6i
nuhafaza
kutusu.
R A P O R
Tetkik
iqin
gonderj Len;
1 - a ) " r 1 1 02 - 02 N0 0 0 1 . 1L." n u n a r a l l s i l a h ;
9nn. eaplr Parabellun tipi
y
a
p
r
s
:
|
,
fi$ek atar, Tijrkiye
Sarsrfnaz narka, Kalan9 2000 Light model,
yarl otonatik bir tabancadlr.
Yaprlan nuayenesinde; ateS 6lnesi ne mani mekanik herhangi bir
b-
-n^.a.q),
Idoa "
v.),
-..o
yap( 9rnr7
Lc.o l
..-
"ro.,
qap ve tiprne uygun fiAekleri
patlarrrir
gdriilftU$tiir.
B i r . l . i k t e g d n d e r l l e n o n c t d r t { 1 4 ) a d e t f i $ e k , 9 n r . n .E a p l l P a r a b e l l u m
tipr
olup, qap ve tip]erine
Llygun sitahlarda
kulLanalmak l.lzere imal
edilni$1€rdrr.
Bu figeklerden on (r0) adedi bir:likte gdnderilen tabanca
i1e
d e n e n ' e' v e
mukay-ase ar:rilar.anda
kullan1lml9
figekLerin
ladlklair
gorrilmiitir;
.
lu,
EKSPERTiZ RAPORU
2OO't/B\S -9630
Bu itibarla
siiz konusu tabanca ve flFekter.;
6136 sayr L:r Yasava
oor- y.-.\ -' f-ljq.n:
Ancak
y a s a n r n 1 2/ 4
incelene
konusu
tabanca,
6136
s.rya11
Maddesinde belirtilen
vahrm silahlardan
dedildir.
Denene ve mukaye.se atrElar:r.ndan elde edilen
riukaye-seye elverlSlj.
j
lo..r ,^ n-rr
..^o.tn.I.
b) inceleme konusu tabancaddrL denene ve mukayese atrglarr
sonucu
elde
ile
gonderlmlen 9nn. eapl:L
edil€n
mukayes-- kovanlarr
birrikte
yapll.an
Par:abeflum
yirmlbes
kovanrn
nakroskopta
trpl
125) adet
k a r S 1 1 a I t a r r n a1 a r a . d d ;
ozellikler
uygun-l.ukldr bulundudu gortlnli$ olup,
(2s) adet kowanrn;
yirmibeg
sdz konusu gnn. 9ap11 Parabellu
tipi
'r1102 02N000111" nunaralr,
q
a
p
l
r
9nm.
Parabellun tip:i
frgek atar/
Turkrye yaplsr, Sarsrlnaz narkaf Krlrnq 2000 r,ight model, yara oLonatik
tabancadan ATIIi!{I9 olduklarl
tespit editmiStir.
c)
Tabancadan denene ata$larr
ediLlen nukayesa
sonucu efde
kovanlar.rnrn,
ve :Labor!tuvalinr?
b.,1genilz dahilinde
mey.lana gelen
si.- r -..o
o;r- )9 1
FdiJere1- o .y,d A-! \,no bulur
sLrC konusu kovanlarla Bilgisayarlr
Kowan ve Merml Qekirdeqj inceleme
Sisteninde(r.B.T.s.) yaprl,an ilk
genel izl.ere
kar$lla$tlrllmalaranda;
atfen aralarrnda bir iligkinrn
bulunnadrdr sonucuna varrlmrqtrlr..
2 - A l L l l 6 ) d d e t f i € e k ; 9 . n r n .E a p r r P a r a b c l l u r n t r p i o l u p / C a p v e
tiplerine
uygun silahlarda kutlanalmak Lizere lmal edilniglerdir.
Bu figeklerden nq {3) adedi Laboratuvarrnlz Sil.ah Koleksiyonunda
mevcut aynr qapla bir
tabi tuLuhrui,
tabanca ile
deneme atrslarlna
'
p
"
1
.
d
,
q
.
u
u
.
.
,-kl-r
so
1
Bu 1tlbar:1.a, sriz konusu fi9ekler;
ii teliq lnr haiz fi$ekle-rdendirler.
tiprne
6116 sayalr
lrsdla
!ore
)asak
3- Bar (1) a.let fiqak; 7.65n'rn.qapla Browning tipj. olup, qap v€
uyqun silahlarda kurtanrlmak rlzere imal edilnigtir.
yapllan
soz
konusu
frSedin
flziki
otarak
incelenmeslnde;
k a p s i i L r j n u n s a d l a m ( d a r b e s rz ) o l d u d u ,
.
..5-rr.
Bu i.tibarla soz konusu figek;
nite l iqinr
haiz
qortinLim
itibarr
ile
istinai
frSeklerdandir.
"181917"
qapana uygun ses ve ilaz fa9ed1
4-a)
nu.aaralr
silahi
qapla Browning tipi
ateSIi
istimal
etmek uzere inal edilmj;ken,
L65nm.
"
i
v
A
l
T
H
E
R
M
A
D' IN
silah
fi$eklerrni.
rizerinde
atar
haLe donListLirutmri$,
M
o
d
e
l
l
.
P
P
K
/
s Cal
usA UNDERLICENS! OF Carl Walther l,taffenfabrik
Ulm/Do.
d
b
"
n
.
'^ -rr oku "," i .n,
,
d
'
.
16'r o oaor'k o'
Y a p : L la n i n c e l e m e s i n d e ;
grnn. 9aplr ses ve gaz fiEeklerrni
Esasrnda
alnak Llzere inal.
y
i
v
l
i
.
b1r taba.cd iken,
s
e
t
l
i
b
i
r
namlu takllmak
sonradan
pt)
EKSPERTiZ RAPORU
Uznanlak No : 2007IBLS. 9630
-- Ateg etnesine mani nekanik herhangi b1r
bulunmadlql,
q
a
p
lr
Bro'rnlng
LaboratLrvarlmazda
yaptrqlmrz
1
.
6
5
n
'
n
.
tatliiki
ataglarda
?
p
p
"
1
.
.
i ,
G < t r U l m L i Qv e t e s p i t
edilnistir.
qonderilen
7.6Snm. gap1:! Broltn in.,
Blrl1kte
beE {5) adet figek;
kullanllmak
uzere lmal
tlpi
ol.up, Cap ve liplerrne
uygun silahlarda
denene ve
edilmigtir.
Bu figekl€r
gonderilen
tabanca
ile
brrrikle
palladaklarr
ve
nukalese
atrilarlnda
kullanr lrna$
fiSeklerln
gOrrjlmLiEtrir.
6136 sayall
Bu itibarla
soz konusu tabanca ve f:L!ekler;
',s6kle dar l.' 6-.
-sl
qo e ldsdk n
h".z
e ,q
jncelene
konusu
5135
sayllr
Yasanrn
1)/4
Ancak
iabanca,
Maddesinde beli.rtiren
vahim silahlardan
deqiLdir.
Deneme ve nukayese ata$larrndan
elde edi.len nukayeseye elverl$lr
q'k I I o-r
nukayese
efde
b)
Tabancadan
denene
alrSlar.1
sonucu
edilen
ve
kovanlarrnrn,
meydana gelen
Laboraruva r ttr'12
bolqeniz
dahilinde
Srlahl
Tespiit Edrilemeyen olaylar
Arsrvinde
butunan qap ve tlpane uyqun
Balgrsayarlr
sDq konusu kovanlarla
Kovan ve Mermi Qekirdeqa incerome
genel lzlere
yaprlan ilk
Srsteninde(I.B.I.S.)
karsllaqllrrlmalarrnda;
atfen aralarrnda
bir llrskinin
bulunmadrqa sonucuna varalmlStrr.
5-a) ""1102-03D000451" nuneralr sirah,' 9rdn. qaplr Parabollun tipi
marka, yarr olornaLlk
fi$ek atar, Turkrye yaplsr, Sarsllmaz-Bernardelli
bir tabancadar.
Yapllan muayenesinde; atet
etmesine nani mekanik herhangi bir
arlFlarda,
bulunmadlqr, Laboratuvarlnrzda yaptlqlm:Lz tatbiki
parlattrdl
gorLilmr"igtLir.
eap ve tiprne uygun fiFeklerr
gonder:ilen ony€di {11) adet fi$ek; 9nn. Capll Parabel.lun
Birlikte
kul.lanrlmak uzere inaL
tipi
olup, Eap vo tiplerine
uyqun silahlarda
(
1
0
)
gdnderiLen tabanca
a
d
e
d
r
edilmrslerdir.
Bu fi.ieklerden on
birlikto
fiSeklerin
k
u
l
l
.
a
n
a
l
m
r
q
iIe
n
u
k
a
y
e
s
e
a
L
l
9
l
.
.
r
r
a
n
d
a
denene
patladl klarr gorulnu$ tiir..
it136 say111
BL1 itibarla
sdz konusu tabanca ve fi$ekter;
yasak niteliqini
haiz ate9li
sj.lah ve fi$eklerdendrr
yasanln
6136
sayrlr
Ancak
inceleme
r.rbanca,
konusu
wahin siLahlardan
dedir.lrr.
Maddesinde belirtilen
Yasaya
gore
t2l4
D e n - - m ev e n u k a y e s e a t 1 9 1 a r : r n d a n e l d e e d i l e n n u k a y e s e y e e l v e r : i l L i
kovan v-- nerni qeki.dekleri
hrfzedirniAtrr.
olukayesa
rabancadan deneme atr.9la11
sonucu e Lde edilen
b)
kovanlarrna.,
meydana gelen ve Laboratuvarrmaz
bol.gemi: dahilinde
silahr Tespit Edilemeyen olaylar Ar$iv:Lnde bulunan Aap ve tipine ulgun
xovan ve Mermi eekirdedi incaleme
suq konusu kovanlarla Balgisayarlr
yaprlan ilk
Sisteninde(r.B.Ls.)
karglLaStlrr]na:Larrndai geneL izLere
a t f e n a r a l a r r n c l a L , i r l l j g k i n i n b u l u n n a d r g : L s o n u c L l n av a r r l m l 9 t r r '
t.:..
A
eraslrrs.'y'\l
I
I
,""'""""r-7fn/i
EKSPERTIZ RAPORU
uzmanlak No : 2007/Brs. 9630
6- Korkuluqu uzerLnde "4750" ndmarasr bulunan, 15cm. uzLlnludunda
sivri uElu, tek aqlz.lr, oluksuz naniLlsunun; slrt krsmanln ugtan geriye
yaprda, rilzerrncte bir
ade!
doqru 5cm.lrk meyilli
boliinll inceltllnis
detik bulunan, netal korkuluklLr, si.yah tietal uzeri kahverengl plastik
isin nonte
k a p l a n a k a b z a s l n r n d i p k : L s m r n d at u l o k u c u n a l a k l l a b : i l n e s i
yuvasr
ve
bul
kasatura;
taganakLa
olduqu
sdkme-takila
nandala
un.rn
4
.
nitelikler
s
a
y
r
l
I
Y
a
s
a
n
r
.
n
M
a
d
d
e
s
i
n
d
e
b
e
l
i
r
tilen
baklnrndan 6136
yasak
niteli6ini
haiz
kasatula1arda4
7- 22,2cn. uzun.lu,iunda sivij
DElu. olDksuz, her ik-r kenarr kiit,
yiizeyinde 9cm. uzunluqunda bir
bir
{l ) adet oluk mevcut nanlusu
bulunan, netal
korkuluklu
ve kahverengi adaA kabzasr uzerine ye$i1
baklmrndan 6136
rEIrklr lp saraLmai brqak; ta$rnakta olduqu nitelikler
yasak nitelidini
harz siwri
say1lr Yasanrn 4. Madclesinde belirtilen
uelu ve oluklu bagaklaldandrr.
a- "301A42' nunar:a11, 23.5cm.uzuntudunda siv-ri uglu namlusunun,'
yuzeyinde 15cnr. uzLrnruqundabi.rer adet oluk bulunan,
sryah
her iki
plasti.k
trifek
ucuna
netal-haki
kabzaslnan
dip
klsmlnda
renkli
nandall
bulunan
tak:LlabiLmesi
iqin
monte yuvasl
ve
sokrnetakna
kas:turai
tairmakta oldugu nlrerikter
baklmrndan 6136 sayll1 Yasanrn 4.
yasak niteridini
haiz kasat.ufalaldandar .
Madd--sincla belirLilen
9-
9cn.
Llzunluqunda tek
aqrztl,
o l u k s L r z,, s i w r i
uElu,
s:Lrtr
krlt
'REMIXON STAINLESS" ibar€terj.
yuzeyj.nde
renkli"
siyah
nanlusunun
sol
j
.
.
L
e
hale gelen nanlusu kabza
bulunan,
eL yardrml
aA11an ve sapa sabit
kapanabilen,
metal uzera aqaq
rA klsnanda butunan mandal narifetiy.l.e
illbaxl
i1e 61.36
ve nrtelidi
kaplama kabzalr
baeak; inal
dur.umu, tip
yasak
haiz
yasanan
nitelldrni
sayrlr
4.
betrrtilen
Maddeslnde
b r Q a kl a r d a D d e d i . l d i r .
10- 9.3cn. uzunludunda !ek adlzr1, oluksuz, sivri uQlu, s1rt1 kut
bohimtine vakrln 2.5cm.'lik
nanlusunun; slrt
krstr\rnrn kabza badlanll
bulunan,
sol
yrizeyinde "Power Slar"
ibareleri
rnevcut, sapr
susta mandalr '"'e kilidr
ile
susta mandal enniyeti
iizerinde
kabzasanan sol yuzeyjnde bordo
dahil
tum uzunluqu 22.3cm. otan metal
kemer,
vb.
rakrna
adag kaplana
ile
cep,
renkri
sdd yuzeyinde
I'erler.e
yapl
bir
bulunan
brleak; genel
ve mekanik
aksaml baklnlndan
aparatr
sustalr. qaka bl!nzeridrr.
temin
Yaprlan muayenesinde; namlusunun otonatik
olar:ak aQlinaslna
hale
namtuyu sapa tespit
ederek sabit
eden susta mandata ile
acrlan
gFtlren
susta
kalldinr n sigldn
ve qorev yapar durunda oLdugu tespil:
ta$r.rnakta
Bu itibarla,
tetkik
konusu br qak;
bakrmlndan 6136 say1lr
Yasanan 4 . l,laddeslnde yasak
sustala
caka benzerlelindendir
,a\
\Q!FS I
olduqu
olarak
nltelikler
en
belirLil
C:E
EKSPERTIZ RAPORU
Uzroa'lLrk No : 2007lB1-S.9630
1t- 1.2cm. Jzunluqunda tek adlzlr,
oluksuz, sivr.i uql.u, sartl kut
'
r
l
l
A
u
S
E
R
"
,
y
r
l
z
e
y
i
n
d
e
n a m f u s L r n u ns o l
sad vuzeyinde isc "440C STAlNLESS'/
ibareleri
bulunan,
el. yardrnl ile
aqalan ve sapa sabil haLe gelen
nanlusu kabza iq
kasnrnda bulunan mandal narlfetivle
kapanrbrlcn,
f t r e ai l u z e r .r k r h v e r e n q L a g a ! k a p l a n a k a b z a l l b r e a k ; i m a l d u r u m u , t i p v e
yasak
niteriSi
a L i b a r l r l e 6 1 3 6 s a y r l r y a s a n r n 4 . r . { a d d e s l n d eb e l i r t i l e n
nitei:iqini
haiz brgaklardan dedj rciir.
9mm. qap1l Par:abellun
12-a) "TA624 04 rE 005441" numaralr silah;
tipi
figek
atar,
MKEK yapasr, Yawuz 16 narka,
compact model yarl
otomatik brr labancadlr.
Yaprlan muayeneslnde; ate$ etmesane manr m€kantk herhdngl blr
b-..nr
drb;(.
a ri
gdrlilmli$ tnr.
'd g
rroo,
c-
,
ap
nr7d"
'
1-..u
)q)n
' "bdnca,'
lj-dk
t
--l
6 1 36 s a y r l i
6r-.F y"p
r5 rl
..j
Yasaya
yasanrn l2l4.
6136 sayrlr
Ancdlt fnEeleme konusu tabanca,
Maddesincle belirtilen
vahih siIahlardan
deq'itdi.t.
. - - D e n e n , -v e m u k a y e s e a t l Q l a r a n d a n e l d e e d i l e n m u k a y e s e y e e l v c r i $ l i
kovan ve mermi Cekirdeiiheri. hlIzedihLi.gtir.
edj.l.en nukayese
b)
Tabancadan deneme ar191ar1 sonucu elde
kowanlar.rnrn,
we Laboratuvar.lnr z
bOlqeniz
dahilrnde
neydana qelen
siLahr Tespit Edilemeyen olayl.rr ArErvlnde bulunan Cap ve trpane uygun
sue konusu kovanlarla Bilsisayar:lr
Kovan ve Merml qekirdeqj inceleme
yaprLan ilk
kargrlaStarrlmalaranda; genel izlere
sistemrnde(I.B.I.s.)
atfen aralarrnda bir rligkrnin bulunniadaqr
llmallrr.T.A
BOGA
D
'R
,
!
T.C'
EMNIYEIGENEL
MUDURLU6U
lstanbulKriminalPoLisLaboraiuvarN4UdilrlilO0
Sayl
t?,>
: 8.05.1.EG[,4.0.34.25.03
2007/aLS-9646
: EkspeftizRap.GOn.
14.46.2007
TERORLE[,4UCADELE
$tJBE[,1UDI,JRLU6UNE
ils:
yazrnrz.
10.9258sayrlr
14.06.2007
iarihve 8.05.1.EG[,'1.4.34.00.14
ilgi sayL||yazrnrzlle gdnderijeninceleme konusu iizeinde
ekspedizraporu ve eki ili$iklegbnderilmigtir
Bilgilerinizirica ede m.
YE
4. Srnrf
EKI:
Raporu.(1 adel,1 sayfa)
EK-1 Ekspertiz
(10)adetn$ek
EK-2-[,4iihLi
d (1)ad€1Aarjorve
vatl| Cad.A BlokKat ? 1,10!lI'atih/iSIANBLJL
1 c l : 0( 2 r 26) 1 6r 7 6 6 f a k s : 0 ( 2 r 2 ) 6 1 6 2 : l ! 7
c'poiaisllrbtrli,i lDl rov rr(rtrra'd) irltL\rlmnrlOr!i!Nlnc(
Aynnt BiLgilgin:E.QALl(KOM)
lvludurv.
[,4ridnlil
EMNiY€T
GENET
MUDUBIU6U
KRiMiNAT
?or.isr.ABonATuvAn[ABl
DAiRESi
EASKANTI6I
EKSPERTIZ RAPORU
isrANBUr
1 4 . 4 6. 2 0 4 1
Uzmanhk Numarasr :
BLS-2441/9646
Ekspertizi Veren Yer:
(Yazr Giin ve Sayrsr)
1 4 . 0 6 . 2 0 0 78 . 0 5 . 1. t r c M . 43.4- 0 0 .I 4 . I 0 . 9 2 5 8
Sube MUdUrluqU
:
Ekspertiz
FrSek ve
Sarjor tetklki.
inceleme konusu;
EkspereVerilen Esva:
MKE yaplsl onbea
1- 9nm. eapla Parabellurn tjpi
( 1 5) a d e t f i A e k .
(1)
bu].unan bir
2- Uzerinde "sARsrLMAZ" ibaresi
aoet $ar:lor.
R
Tetkik
iqin
A
P
O
R
gonderiLen;
o1up, Qap
1- onbes (15) adet fiqek;
9mi1. QapIl Parabetfum tipi
i
m
a
l
edilmislerdir.
ve trpfcrrne
utgun srldhlarda
kulfanrlmak Uzere
(5)
Si.lah
adedi
L a b o r . a t u v a r . : L l :r] z
Bu
fj.geklerden
be$
'ao-n-s
ryr
m6v-.
,opl. b. r
pdrf"d",. oorulr rs Lr.
,
r.!a{
6136 say1Ll
tsu itibarla,
soz konusu fiqekLer;
, - . ( f e - .
- . o .
i Y r . h i
/ . l - 1 ( s i / o - U to a
'aL. I
f-t,
n i -
"SARSILMAZ" ibarcsi
2U"er.inde
9run.qaplr
Parabelfum
filek
alar,
tj.pi
Mur
f\
(!Fsr
f a m D P o s L a h o €r ,
a,tNFsI4sdl
bir
bulunan
6136 saYlll
o
yasaya
? o i
gore
.
yasak
11) adet
Sarlor;
Yasava gor.e yasak
T.C.
iSTANBULVALiLidi
EmniyetMiidiirliigii
l/t,3
€>
tir
Say
:B.05.LLEGM.4.34.00.21-05-200'7
(51316)
Rp: 2007/Eks:1564
Konu : Parmakizi tespiti
TERORLE MUCADELE $UBN MUDURLUdUNE
ilgi:
(a) 13.06.2007
tarihlive B.05.1.EGM.4.34.00.34.03(500)-517
sayrhyazr
(b) 13.06.2007
yazl
tarihlive B.05.1.EGM.4.34.00.74.10.9246
sa]Iyrb
ilgi(a) saylr yzr 12.06.200'7
gimn ilimiz UmraniyeigesiQakmakMahallesiSamanyolu
Caddesi
Giingtjr Sokak No:02 sayh yerde yaprlan ev incelemesi olaynd4 Bomba Imha ve Inceleme $ube
MiidiirliiEii gdrevlilerinin olay yerinde yapmlqolduklan incelemelersonucu; 13.06.2007tarihinde Olay
Yeri lnceleme ve Kimlik Tespit $ube Miiditliign Parmak Izi LaboratuarBiiro Amirliline gdnderilen
materyallerdenelde edilen 2(iki)adet arug izinin mukayeseyeelverigli nitelikte oldufu, 20(yirmi)adet
parmak izinin mukayeseelveriqsiznitelikte oldugn, 8(sekiz)adet
parmakizinin mukayeseyeelverigli
nitelikteolduEutespitedilmiltir.
Mukayeseye
elverigliparmakizleri ve avugizleri ile .llgi(b) sa1'rhyazr ekindegiipheliolarakon
pamak basrmizleri gcinderilen
MehmetDEMIRTA$, Ali YIGIT ve OktayYILDIRM isimli gahrslann
pamak izleri ve avuqizleri arasrndayaprlar kar$llattlrmada;Materyalleriizerindeneldeedilen avugizleri
ile adrgegengahlslann
avugizleri arasndabenzerlikgdriilmemi$tir.
Srra numarasr1l olan $effaf bant yaprlkan yiizeyiDdetrelde edilen3(iiq)adetparmakizinin,
adresiniikametolarakbeyaneden,PlazlE-1971
QamhkMahallesiBo1elliSitesiB-8 Qekmekdy-Istanbul
doEumlu,Mehmefsafiye oglu Oktay YILDIRIMIn
SAG EL I$ARET ve SOL EL I$ARET(2)
pa
gu
|mak
i
z
I
e
ri
n
I
n
AY
N
I
S
-%+I
o
I
d
u
tEs-ff
Edlhnji+ir-:-'
oktayYILDIRIMisimii5alisrn
s,qG'rr-i$aarr ffii-EfriiF.-Fiii2'iifuri
ve mukayese
tablosu hazrlanmrgtlr.Adr gegendiger gahrslannparmak izleri i1e mukayeseyeelverigli parmak izleri
gdriilmemi
arasrnda
benzerlik
grir.
Mukayeseye elveri$li [email protected]$)adetparmak izinin OPiM bilgisayar sisteminde yaprlan
sorgulamasmdabenzerinerastlamlmamrgolup veri tabamnakaydr yaprlafak tespiti yaprldrlrnda aynca
bilei
- vedlecektir.
ilg(b) sayrh yazr ile mukayeseon parmakbasrm izleri gdnderilen,frziki kimliklerinin tespiti ve
ar$iv araghmalan istenilen, ),ukandaadt gegen$ahlslannparmak izlerinin OPIM bilgisayar sisteminde
yaprlarrsorgulamasrnda
argiv kaJatlannarastlanmamr$tf.Adt gegengahrslannparmakizleri ile AFIS veri
tabamndakayrth faili meghulolay yeri izleri arasmdayapllankargrlaghrmada
benzerlik gaidilmemi$tir.
Olay Yeri hrcelemeve Kimlik Tespit gube M0diirliigii Pamak Izi LaboratuarBiiro Amirlifine
getirilen materyall€i tizerinde yaprlan incelemeler deyam etmektedirSonuglandrlrnda alrlca bilgi
verilecektir.
Konu ile ilgili haarlananevraklaryazr ekindegdndedlmigtir.
Bilgi ve gereginiricaederim.
EKIERi:
l -Etspertizraporu
2-Mukayese
tablosu
3-Onpaimakbasrmizi lormu ffk.
DAGITIM:
GereEi:
Terdrle Miicadele SubeMiidiirliiEiine
(Ek 1,2,3konuldu)'
(l.savfa)
t. {.sayfat
(.(. ud.ri
Bilgi:
t*'eme subeMiidiir
Iiigiine
,"u"fl,13,1#li,i"
EKSPERTIZ RAPORU
iSTANBUL EMNIYET MUDURTUdU
Olay Yeri incelemeve Kimlik Tespit gubeMiidiirliifn
OtomatikParmakizi iqlenrleriBiiro Amirlili
(s1316)
GENELi$LEM DEFTER No
R.2001
/t 564
EKSPER
M203406 M200173 M207043
EKSPERTizi VEREN YER
(Yaa Giin ve Say)
Bombaimha ve lnceleme$ubeMndiirliigii
- 8.05.t.BGM.4.34.00.34.03(500)-5
13.06.200'7
17
LABORATUARBR,A,EKS,NO
1564
EKSPERTIZ
ParmakIzi Mukayesesi
EKSPEREVERILEN E$YA
: 1) Bomba Imha ve Inceleme Sube Miidiirliigii gdrevlilerinin
13.06.200'7
tarihli ve 8.05.1.EGM.4.34.00.34.03(500)-517
sa)4hyazrslile Olay Yeri Incelemeve
Kimlik Tespit $ube Miidiirliilii Parrnakizi LabomtuarBiiro Amirligine gdnderilenmateryallerd€nSrra
numarasr
l1 olanqeffafbantyaprgkan
yiizelnden tespitedilenpannakizi.
2 Terdrle Miicadele$ube Miidiirliigiiniin 13.06.2007tarihli ve
B.05.1.EGM.4.34.00.14.70.9246
sa]r''hyMr ekindegdnderilen
OktayYILDIRM'm on parmakbasrmizi
formu.
R A P O R
12.06.200'1giinii ilimiz Umraniy€ iqesi QakmakMahallesi SamanyoluCaddesiGiingdr Sokak
No:02 salah yerde yaprlan ev incelemesi olaFnda, Bomba imha ve inceleme gube MiidiirliiEii
gdrevlilerinin olay yerinde yapmrgolduklan incelerneler sonucu ; 13.06.2007tarihinde Olay Yeri
Inceleme ve Kimlik Tespit $ube Miidiirliigii Parmak izi Laboratuar Bilro Amirliline gdnderilen
materyallerden;
Slra trumarasl11 olatr $effafbant yapukan yiizeyindenelde edilenparmakizinin AFiS'de
034-101-07-01564-07-1 anahtar no ile yap an kar$rlaghrmasmda;Terdrle Miicadele $ube
MiidiirliiEiiniin 13.06.2007taxihli ve B.05.1.8Gl|,,4..4.34.00.14.109246
sayh yazr ekinde gdnderilen,
adresiniikametolarakbeyaneden,Elazrg-1971
QamhkMahallesiBolelli SitesiB-8 Qeknekdy-istanbul
doEumlu,Mehmet-Safiyeoglu Oktay YILDIRIM'|n SAc EL i$ARET pannak izinin AYNISI
oldugutespit edilmi$tir.
ISbuEkspertizRaporutarafimudan tanzimle alh birlikte imza altrnaalnmr$trr. .../06/2007
TESPITI YAPAN
M203406
DOGRULAYAN
ONAY VEREN
9.
=
E
E
:
o
R /
; .
i1
: t
rjffi
.>.'t:ir
E
P.a
ii -l
R Er\
S z\ l
^
h
4V=
> l
-
-
d
,(t
: 8
5
5
tc!
F
: EI I
:..:. o
L!
_!
-g
o
ONPARMAK iZi N,C.STN{
FORMU
Izini Gctnderen
YerinAdr
Soyadr
Fath / lS
L'},1,
Bilgi lglemKodu :
Emn Gen Mdd.No
:
y LDtRlt\l
Mahalli Sicil No
Ilki / Krzl* Soyadr
ELAZl9
DogumYen
Kimlik BelgeCinsi
Parrn* in Formtili.i i
;
LO
Lrnsryen
Varsaihlimali Formiilti :
$ah$lallgili lkaz
reseii--fl
iziAtrnma
Nedeni r zlxixirr,rrtdlrir
Adresleri
Kimligi Dogrulandrml ?
I
CA[41]K:[4AH
BOLELLiS|TESIB 8 CEKMEKOY
|STANBUL
Evet
E Hay,r
QEVRILEREKALINMI$ PARMAK IZI BASIMLARI
l- Sag Baqpafftal
@
6- Sol Ba$parmak
2- SagiqaretParnak
3- SagOrtaParmak
4- SagYiiznkParmak
5- SagSergeParrnak
@
@j,
7- Sol lqaretParmak
8 Sol OIta Parnat
9- SolYiiziikParmak
l0'Sol SerqeParmak
5..*,,.."*
DUZ BASIMLAR
Sol El ( Ay AndaAlrnan
AlLnanDon Parmaklzu
T.C.
iSTANBULvAl-il,idi
EmniyetMiidiirliiEii
.10-20071341'9'521
Savr : B.05.1.EGM.4.34.00.7'7
Konu : Bilgisayarlncelenmesi
TERORLI' MUCADELE$uBE M0DilRLiidUNE
itgi
say l )'azlrl1z'
tadhlive8.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9241
: 13/06/2001
"CMK 250 SMY' istanbul Cumhuriyet Batsavc rF nezdinde
ilgi say r yazmzda;
fuiiaii.tufiintir"" yiriiitiilen sorugturmakapsamtndave Umraniye 2' Sulh Ceza Mahkemesinin
Mehmet
neticesinde
yapllan9ah$malar.
zoOzlssi o"Eifik'h Sayrhammakaran dogrultusunda
ilgesindebulunan ikametindebulunan aramadaI (bir) adet Samsung
brrr,linreg'io'U.i-iy"
rnarkaS00I30X571461seri numarahharddiskve Oktay YILDIRIM'In Umraniyeilgesi Hamidiye
Mahallesi$ahinbeyCaddesiBolelli SitesiD Blok Kat 1 Daire:8sayrhikametindeyaprlanaxamadaI
(bir) adetMa'xell maxkadisket zapt
1Ui.j ua"t.lyuft ."nf.fi markasrolmayanbilgisayarkasastve I
"aif.4 ofui, gerckli telkiklerin ve imageleiinahnaraktanzim edilecekolan incelemenporla ntn
TeriirleMiicadele$ubeMiidtirliiEtinegtinderilmesiistenilmektedir'
gerekli
fonu ife ilgili olarak Midiirligiimiiz Bilitim Suglar Btiro Amirligi Personelince
gahgmalaryaptlmrqolup haztlananraporlaryazlmlzekindesunulmuth{'
Bilgiterinizearz ederim.
Ilhan KARA
Bilgi itlem $ubeMiidirn
3. Smf EmniyetMiidiirii
EK:
1- Raporlar(3 Sayfa)
2- Beigeve Dokumanlarile imagelerinbulunduguharddisk(1 Adet)
3- SiyahBilgisayarKasasr(1Adet)
Harddisk(1 Adet)
4- Sam$mg(S00JJ30X571461)
5- Maxell MarkaDisket(l Adet)
l3tarb Emniy.iM|rdor|nEfi
Bitci blensrb. Mndnrhg0. ailitim suclrrr Bnm Annhgi
v.hn crddd FATIMSTANBUL
E 'Poib: !!Bi!:[email protected]!I
f,I.krro k Ag: !!$!i94ge$!
Trf:o212 63615 49-6362209Faks:02126361s'14
BILGiSAYAR iNcELEr'B RAPoRU
RAPORYAZIM TARNII
INCELEME TALEP EDENBiRIM
t4/06/2007
TerdrleMiicadeleMiidiirltiEli
1310612007 | SAYISI:8.05.LECM.4.34.00.14.10-9241
l0.AArrCezaMahkemesi
1310612007
| Teknik TakiDNo: 2007/618
INCELEME TTJRU
Bilsisalar
'CMK 250 SlvIY" Istanbul Cumhuriyet Baqsavcrhlr
KONIINUN OZETI
_nezdinde
Miidiirliigiiniizce yiiriitiilen sorusturmakapsamrndave Umraniye
2. Sulh CezaMahkemesinin2007/959Degisik ig Sayrharama
kara dogrultusunda yapllan gal$malar neticesinde Mehmet
DEMiRTA$'m Omraniye ilgesindebulunan ikametinde bulunan
aramada 1 (bir) adet Samsung rnarka S00 30X571461 seri
numaraL harddisk ve Oktay YILDIRIM'rn Umraniye ilgesi
HamidiyeMahallesi gahinbeyCaddesiBolelli SitesiD Blok Kat: I
Daire:8 saylh ikametindeyap an aramadaI (bir) adetsiyah renkli
markasrolmayan bilgisayar kasaslve 1 (bir) adet Ma.rcll marka
disket zapt edilmii olup, gerekli tetkiklerin ve imagelerinalmamk
tanzim edilecekolan incelemeraporlarrnn Terdrle MticadeleSube
MiidiirliiEiine sdnderilmesiistenilmektedir.
INCELET{ECEK MATERYALLERIN Tf KNiK OZELLiT<LERi
MATERYALLER
TURU
IIARDDISK
MARKA
SAMSI]NG
MODEL
HD12OU
SERINUMARASI
S0AEJl0Y7t24l
I
PARTI NUMARASI
t29tJlFY't t28'74
KAPASITESI
120GB
DU$IINCELER:
'CMK 250 SMY" istanbul Cumhuriyet Ba$savcrhgr
nezdinde Miidiirliigiintizoe yUrtitiilen sorutturma
kapsammda
ve Umraniye2. Sulh CezaMahkemesinin
2007959 Degisik i6 Sayrhanma kara dogrultusunda
yaprlangal$malarneticesindeOktay YILDIRIM'In Umraniye ilgesi llamidiye Mahallesi $ahinbeyCaddesiBolelli
SitesiD Blok IGtl Daire:8 sayrh ikametindeyaprla, aramadaI Oir) adetsiyahrenkli markasrolmayanbilgisayar
kasasmrnigerisinde bulunan ve yukaflda teknik iizellikleri belirtilen SAMSUNG marka harddiskin iizerinde
yaprlanteknikincelemeneticesinde;
EVRAK TARIHI
KARARI VEREN MAEKEME
KARAR TARIHI
1. Harddiskin mevcut Hasijderindeve silinmiq dosyalaflndadoc, pdq resintdJPc, JPEG,TIFF, GIF vb.),
rtq bd, videolar,web page,xls, accessdosyalaflaratllm$tlr.
2. Hard diskin UnallacatedClusteralarundada gok sayldabelgeve dokiimanada ra.sdanllm4tr.
3. Ammalar neticesindebulunantiim belgeve doktimanlarkopyalanm$tf.
UnallacatedCluster; Bilgisayarda daha dncedenkurulu sistem tarafindan kullan m$ ancak Su anki mevcut
sisteminbulundugubdlum (partition) tarafindankullan mayanalanaverilen isimdir. Aynca mevcut sistemde
siliten dosyalar Unallacated Cluster alannda yer alabilmektedir. Bu durum ise isletim sistemlerinegdre
degisebilmektedir.UnallacatedClusterdakibilgiler bir dosyageklindedegil; y^zr (text) $eklindebulunmaktadr.
UnallacatedClusterdakibilgiler yalnEcaveri kurtarma(datarecovery)programlanyardmryla giiriilSilir.
Sonugolarak;Bultmantiim belgeve dokiimanlarile yukandaiizellikleri belirtilen harddiskinimagesi(y€dek)
yazrmE ekinde sunulan l(bir) Adet 320 GB kapasiteli 9QF48C3Pseri numarah harddisk igerisinde bulunan
klasijrii altma
Tem_imag€ler\TEM_Oktay_YILDIRIM_samsunaSn,S0AEJl0Y7l24ll-HDl2OlJ_l2OGB
kopyalanmlftlr.
ww/
. ll /'1
ly'fitrlentn
Bilisi
Bilisih SueladBiiro Me.
HARDDISKINCELEME RAtoRU
RAPoR YAztM TARiHi
INCELEMD TALEP EDENBiRiM
t4/06/2007
EVRAK TAIIIHI
TerdrleMiicadeleMiidiirliiEii
131061200'l I SAYISI:B.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9241
KARARI ItsRIN MAHKEME
lo.AEr CezaMahkemesi
KARAR TARIHI
1310612007 | Teldk TakiDNo:2007/618
Harddisk
"CMK 250 SMY" Istanbul Cumhuriyet Batsavcdrgr nezdinde
re L mraniye
Miidiirlijgijniizceyiirijdilensorutturmakapsamrnda
2. Sulh CezaMahkemesinin2007959 Degitik I$ Sayrl arama
kara doErultusundayapllan gahqmalar neticesinde Mehmet
DEMiRTA$'m Umraniyeilgesindebulunanikametindebulunan
aramada 1 (bir) adet Samsung marka S00JJ30X571461seri
numaral harddisk v€ Oktay YILDIRIM'm Umraniye ilgesi
HamidiyeMahallesigahinbeyCaddesiBolelli SitesiD Blok Katl
Daire:8 sayft ikametindeyap an aramada1 (bir) adetsiyahrenkli
markasrolmayan bilgisayar kasasrve I (bir) adet Maxell marka
disket zapt edilmi$ olup, gerekli tetkiklerin ve imagelerinalmarak
tanzirnedilecekolan incelememporlannmTer6rle MticadeleSube
MiidiirltEiine sitnderilmesiistenilmektedir.
INCELEME Tt]RU
KONUNTJ-NOZETi
INCELf,NECEK MATERYALLERIN TEKNIK OZELLiKLERi
MATERYALLB,R
TURU
MARKA
HARDDISK
SAMSUNG
MODEL
sP0802N
SERINI]MARASI
PARTI NUMARASI
s00JJ30x5
71461
KAPASITESI
80GB
0821J2FX531435
DU$UNCELER:
"CMK 250 SMY" Istanbul Cumhuriyet BaSsavclhF nezdinde Miidiirliigiiniizce yihiitiilen soru$turma
kapsamrnda
ve Umraniye2. Sulh CezaMahkemesinin
2007/959Deli9ik iq Sayrl aramakara dogrultusunda
yapllan gall$malaxneticesinde neticesindeMehmet DEMIRTA$'In Umraniye ilgesinde bulunan ikarnetirde
bulunan ammadazapt edilen ve Fkanda teknik dzellikleri belirtilen SAMSIING marka harddiskin iizerinde
yapllanteknikinc€leme
neticesinde;
1, Harddiskin mevcut klasdrlerindeve silinmi$ dosyalarmdadoc, pdf, resinde{JPc, JPEG,TIFF, GIF vb.),
rtf, lq videolar,w€b page,xls, accessdosyalanaratllmDtr.
2. Hard diskin UnallacatedClusteralanmdada 9ok sayrdabelgeve dokiimanada mstlamlml$tr.
3, Araoalar neticesindebullmantlim belgeve dokiimanlarkopyalanmr$tu.
UnallacatedCluster; Bilgisayarda daha dncedenkurulu sistem tarafindan kullanllm$ ancak $u anki mevcut
sisteminbulundugubiiliim (partition) tarafindankullanrlmayanalanaverilen isimdir. Ayrlca mevcut sistemde
silinen dosyalar Unallacated Cluster alamndayer alabilmekedir. Bu durum ise igletim sistemlerinegdre
degigebilmektedir.UnallacatedClusterdakibilgiler bir dosyageklindedegil; yazr (text) seklindebulunmaktadrr
UnallacatedClusterdakibilgiler yalmzcaveri kurtarma(datarecovery)progranlan yardrmlylagdrtilebilir.
Sonugolarak;Bulunantiim belgeve doki.imanlarile yukandadzellikleri belirtilen harddiskinimagesi(yedek)
yazrmrz ekinde sunulan loit Adet 320 GB kapasiteli 9QF48C3Pseri numatalt harddisk igerisinde bulunan
Tem imaselerM€hmet DEMiRBAS(Sn,S00JJ30X571461 SP0802N 80GB klasdrii altlna kopvalanm$tr.
Bili$im
Bili$im SuglanBiiro Me.
DiSKET iNcELEtD RAPoRU
RAPOR YAZIM TARIHi
t4/06/2007
INCELEME TALEP EDENBiRiM
TerairleMiicadeleMiidiirliiEii
f,VRAK TARIHI
KARARI }'ERXN MAHKDME
KARAR TAI'[
t3t06t200i
t0-9241
LEGM.4.14.00.14.
I sAytst:B.05.
10.Ai1rCezaMahkemesi
13/06/2007
| Teknik TakiDNo: 20071618
I{CEIJT& TURU
Disket
"CMK 250 SMY" Istanbul Cumhu yet Baqsavctltlr
KOI\IIN{'N OZETI
.nezdinde
Miidiirliigiiniizce yiiriitiilen soru$turmakapsammdave Umraniye
2. SuLhCeza Mahkemesinin200?/959 Degi$ik I$ Say r arama
karan dogrultusunda yap an gah$malar neticesinde Mehmet
DEMiRTA$'n Umraniye ilgesindebulunan ikametindebulunan
aramada I ftir) adet Samsung rnarlo S00U30X571461 seri
numaral harddisk ve Oktay YILDIRIM'rn Umraniye ilgesi
HamidiyeMahallesi$ahinb€yCaddesiBolelli SitesiD BlokKatl
Daire:8 say l ikametindeyap an aramada1 (bir) adetsiyahrenkli
markasl olmayan bilgisayar kasasrve I (bir) adet Ma-xellmarka
disketzaptedilmi$olup, gereklitetkiklerinve imagelerinahnarak
tanzim edilecekolan incelememporlanmnTerdrleMiicadele $ube
MiidiirliiEiine ciinderilmesiistenilmektedir.
INCELENECEK MATERYAILERiN TEKNiK OzELLiKLF,Ri
MATERYAI,LER
TI'RU
MARKA
MODEL
DISKET
MAXELL
MF2-HD
L280122
SERINUMARASI
KAPASITESI
1.44MB
DUSUNCELER:
"CMK 250 SMY" Istarbul Cumhuriyet Ba$savcrlgr nezdinde Miidiirliigiiniizce yiiditiilen soru$turma
ve Ummniye2. Sulh CezaMahkemesinin
kapsammda
2007959 Degiqiki9 Sayrhararnakarai dogrultusunda
yaprlan galDmalarneticesindeOktay YILDIRIM'm Umraniye ilgesi Hamidiye Mahallesi $ahinbeyCaddesiBolelli
Sitesi D Blok Kat I Daire:8 sayrh ikametindeyapian ar2Jnada
zalt edilen ve yukanda dzellikleri belirtilen 1 Oir)
adetMaxell markaDisketin iizerindeyaprlanteknik incelemeneticesinde;
1
HarddiskinmevcutHastirlerindeve silinmiq dosyalanndadeSiqikprogramlartespitedilmi$tir.
Sonugolara\ Bulunandokiimanlarile yukanda6zellikleri belirtilen disketin imagesi(yedek)yazlmz ekinde
sunulan l(bir) Adet 320 GB kapasiteli 9QF48C3P seri numaral harddisk igerisinde buhman
Tem_imrg€ler\TEM_Disket klasiilii altmakopyalanm$nr.
BuroMe.
BiligimSuglan
i \/'
i\
|
Bir,cisAYAR iNCILEME RAPoRU
RAPOR YAZIM TARiHi
18.06.2007
INCELEME TALEP EDENBIRIM
Tertirl€ MticadeleSubeMiidiirliiEii
13.06.2007
SavKr:B.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9257
10.AElr CezaMahkemesi
13.06.2007
Sor No: 2007/1536
Harddisk
EVRAK TARIHI
KARARI I'DRXN MAHKEME
KARAR TARIHI
INCELEME TURU
13.06.2007tarihinde Teriirle Miicadele $ube Miidiirliigii tarafindan
yaprlanoperasyonlailgili olarak yakalananlardanOktay YILDIRIM'
rn, galgrmg oldugu Reitra eElence merkezinde bultman gahgma
odasrnda,10. Agr CezaMahkemesinin13.06.2007
tarih ve Teknik
Takip No: 2007/616sayh karan dogrultusundayap an alamadazapl
edilen 1 (Bir) adet Samsungmarka 200 GB Harddiskin incelenerek
hazrrlanacak
raporunTerdrle Miicadele$ub€ Miidiirliigiine giinderilmesi
istenmektedir.
KOI\IIJIIUN OZETI
INCELENECEK MATERYALLI RIN TI]KNTK OZELLIKLERI
MATERYAILER
TI,T.U
Harddisk
Samsung
MARKA
s07GJ1PP313429
JJA.I
T\4ODEL
sP2004c
KAPASITESI
2OOGB
DUSUNCELIR:
Oktay YILDIRIM'
rn, gahgmrg oldugu Reina eglence merkezinde bulunan gah9ma odasrnda
yap an aramada zapt edilen yukanda tizellikleri yazrh olan I (Bir) Samsung marka harddiskin incelenmek
tlzere imajr ahnmrg, imaj iizerinden teknik incelemesi yaprlmrq. Bu inceleme de,
I
t
.
Harddiskigerisindemevcut v€ silinmiq dosyalarda "doc, txt, xls, xml, pst, dbx, mdb, pdf, wm4
wmv, rtf, ppt ve htm uzantlhbelgelerile resim, sesve video dosyalan aranmr$tr.Bu arama
neticesindeqogunluEunupomografik resimlerin olugturdugugok saylda belge ve dokiiman tespit
edilmittir.
.
Hard diskin UnallacatedCluster alanmdada qogmlugunu pomografik resimlerin oluSturdugu9ok
sayldaresim dosyaslt€spitedilmi$tir.
.
Ammalar neticesindebulunantiim belgeve dokiimanlarkopyalanmr$tr.
UDallacatedCluster; Brlglsayarda
dahadncedenkurulusistemtarafindankullan m$ ancak$u anki mevcut
sisteminbulundugubiiliim (partition) tamfindankullanllmayanalanaverilen isimdir. Aynca mevcut sistemdesilinen
dosyalarUnallacatedCluster alanlndayer alabilmektedir.Bu durum ise isletim sist€mlerinegajredeEi$ebilmektedir.
UnallacatedClusterdakibilgiler bir dosya$eklindedegil; yazr (text) Seklindebulunmaktadr.UnallacatedClusterdaki
yardmlylagdrulebilir.
bilgileryalnzcav€ri kurtarma (data recovery)programlan
SONUC OLARAKI Oktay YILDIRIM' In galqmaodasrndanzapt edilen I (Bir) adetyukandadzellikleri yaz l 200
GB Snmsung rMrka harddiskin imajr almarakincelemesiyaprlmrg,imajr ve bulunandosyalarrTerorle Miicadele
gube MiidiirliiEii tarafiudsu gdnderilen l(Bir) Adet harddisk igerisine kopyalanarakyaztmrz ekinde tarafinza
sunulmustur,
/'
[email protected]
Sl9lafl
//
,y,--t
lHI{Y:/
Bilidln Su9laflBiiroMe.
" PolisMemuru
Biligim Sugl Btiio Me.
PolisMemunl
FLASEDisK iNCELEMERAPoRU
RAPOR YAZIM TARJHI
18.06.2007
INCELEME TALDP EDENBIRIM
Teriirle MiicadeleSubeMiidiirliiEii
13.06.2001
SavrsuB.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9257
10.AErrCezaMahkemesi
Sor Nor 2007/1516
13.06.2007
Flashdisk
E\'RAK TARIHI
KARARI VERENMAEKEME
KARAR TARIHI
iNCELEME TIJRU
13.06.2007tarihinde Tedirle Miicadele $ube Miidiirltigti tamflndan
yaprlanoperasyonlailgili olarak yakalananlardanOktay YILDIRIM'
rn, gahgmrqoldugu Reina eElence merkezinde bulunan gal4rna
tarih ve Teknik
odasrnda,10. Alrr CezaMalrkemesinin13.06.2007
Takip No: 2007/616say r karan dofrultusundayaprlan ararrodazapt
edilen I (Bir) adet Kingston marka 2 GB Flash diskin incelenerek
hazrrlanacak
raporunTerdrle Miicadele$ube Miidiirlugunegiind€rilmesi
istermektedir.
EcEK
MATERYALLERINTEKNiK Oz[LL|KIIRi
iNCILEN
KONUNIJN OZETI
MATNRYALLER
TURU
FlashDisk
Kinsston
MARKA
jv{ATERYAI- NIIMARASI
cN 04250705360-362.A00LF
2GB
T<APASiTESI
jmsNcELER.
Oktay YILDIRIM'm gahqmrgoldulu Reina ellence merkezindebulunan9ah9maodasrnda
yaprlan aramadazapt edilen yukanda dzellikleri yazrlt olan I (Bir) adet Kingston mark. 2 GB Flash
diakin incelenmektizere imajr a1nmr9,imaj iizerindeyaprlanteknik incelemeneticesindegok sayrdadosya
ve klasdr iqerisindetielgeve dokiimantespit edilmi$tir.
Bulunan belgeve dokiimanlar ile Flash diskin im.jr yazrElz ekinde 1 @ir) adet Harddisk
icerisirde "OktaY YILDIRIM i$veri 2GB Flashdisk" klasiirii .ltrnda tarafinza sunulmustur'
t1
Bili
s
Me
bl
MW/
SuclarBiiro Me
Polis Memuru
Bilisim SuglaflBiiro Me.
O ft \
w--
PolisNhmuru
Bili$imSuglanBiiro Me.
BiLGiSAYAR INCELEME RAPoRU
RAPORYAZtrU TARiHi
INCELEME TALf,P EDENBIRIM
t4/06/2007
TerdrleMiicadeleMiidi.irliiiii
.8GM.4.14.00.14.10-9241
| sAYlsl:8.05.1
EVRAK TARIHI
13106
2007
KARARI VERENMAHKEME
10.AIr CezaMahkemesi
TeknikTakipNo:2007/618
lll0b/2007
Bilsisavar
"CMK 250 sMY" istanbul cumhuriyet Batsavcrhgr
_nezdinde
Miidiirliigiiniizce yiiriitiilen soru;turma kapsamlndave Umrariye
2007/959Degi$iki9 Sayrl arama
2. sulh C€zaMahkemesinin
qah$malar neticesinde Mehmet
yapllan
karan dogrultusunda
DEMiRTA$'m Umraniyeilgesindebulunanikametindebulunan
aramada I ftir) adet Samsrmg marka S00D30X571461 seri
numaralrharddiskve Oklay YILDIRIM'rn Ummniye ilqesi
HamidiyeMahallesi$ahinbeyCaddesiBolelli SitesiD Blok Katl
Daire:8 sayrhikametindeyaprlanammadaI (bir) adetsiyahrenkli
markasrolmayan bilgisayar kasasrve I (bir) adet Maxell marka
disket zapt edilmif oldp, gereklj te*iklerin ve imagelerinalmarak
tanzim edilecekolan incelemeraporlaflnmTeriirle Miicadele$ube
Miidiirliiiiine qiinderilmesiistenilmektedir.
KARAR TARIIII
INCELEME TURU
KO}IUIIIJN OZETI
NCELENECEK MATERYALLDRiN TEKNiK OZELLiKLERI
MATERYALLER
Ti'RU
HARDDiSK
MARKA
MODEL
SERI NUMARASI
PARTI NUMARASI
SAMSI]NG
HDl2OIJ
S0AEJ10Y712411
4
129tI1FY71287
KAPASiTESi
I2OGB
DUSiJNCELER:
"CMK 250 SMY" istanbul Cumhuriyet Bagsavcrlgr nezdinde Miidiirliigiinuzce yiiriitiilen sorugturma
2007/959Degi$iki9 Sayrlraramakararrdotsultusunda
kapsamrnda
ve Umraniye2. Sulh CezaMahkemesinin
yaprlangal$malarneticesindeOktay YILDIRIM'rn Umraniyeilgesi Hamidiye Mahallesi $ahinbeyCaddesiBolelli
SitesiD Blok Kat:l Daire:8 saylh ikametindeyaprlanaramadaI (bir) ad€tsiyahrenkli markasrolmayanbilgisayar
kasasmrnigerisinde bulunan ve )ukarrda teknik ttzellikleri belirtilen SAMSUNG marka harddiskin iizennde
yaprlanteknik incelehe neticesinde;
1. Harddiskin ftevcut Hasdrlerindeve silinmi$ dosyalaflndadoc, pdf, rcsimle(JPc, JPEG,TIFF, GIF vb ),
rtf, b(t, videolar,web page,xls, accessdosyalaflarattlm$tr.
2. Hard diskin UnallacatedClusteralanmdada qok sayrdabelgeve dokiimanada rastlan ml$tr.
3. Aramalarneticesindebulunantiim belgeve dokiimanlarkopyalanm$tIr.
UnallacatedCluster; Bilgisa)arda daha itncedenhrrxlu sistem tamfindan kullanllmrg ancak 9u anki mevcut
sisteminbulundugubdliim (partition) taraflndankullamlmayanalanav€rilen isimdir. Aynca mevcut sistemde
silinen dosyalar Unallacated Clust€r alanmda yer alabilmektedir. Bu durum is€ i$letim sistemlerinegdre
degiqebilrnektedir.
UnallacatedClusterdakibilgiler bir dosyageklindedegil; yazr (text) $eklindebulunmaktadr.
UnallacatedClusterdakibilgiler yalnrzcaveri kurtarma(datarecovery)progamlan yardlmryla gttriilebilir.
Sonugolara\ Bulunanlim belgeve dokUmanlarile yukarida6zellikleri belitilen harddiskinimagesi(yedeD
yazrmrz ekinde surulan l(bir) Adet 320 GB kapasiteli 9QF48C3Pseri mrmarah harddisk iqerisinde bulunan
klasdru altma
Tem-imageler\TEM-Oktty-YILDIRIM-Samsurg-Sn.S0AEJ10Y7l24ll-HDl2OlJ-l20GB
kopyalanm$trr.
^^,
t.
a
26p811)Yvl
PoliyMemur\l /
m MclarrBiifoMd.
tr .ttl'/:
lrvw
/
Py'U'anemuru
Biifi Me.
BilisimSuclarr
P"l;Nr#'
Bilitim SuglaflBiiro Me.
HARDDiSK iNCELEME RAPoRU
o
RAPOR YAZIM TARiHi
t4t06t2007
INCELEME TALEP EDENBiRiM
TerdrleMiicadeleMiidiirliiEii
EVRAK TAIIIHI
KARARI \,TIIEN MAHKEME
KARAR TAIIIHI
13/06/2007
TLRU
HARDDiSK
MARKA
SAMSUNG
SPO8O2N
SAYISI:B.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9241
10.AErrC€zaMahkemesi
1310612007
| Teknik TaldDNo: 2007/618
INCDLEME T['RU
Harddisk
'CMK 250 SMY" Istanbul CumhuriyetBagsavcrl[rnezdinde
KOITUI\ruN
OZf,TI
ve Umraniye
Miidiirliigijnijzceyiirijtiilensorutturmakapsamrnda
De9irtk
I9 Sayrl arama
2. Sulh Ceza Mahkemesinin20071959
karan dogrultusunda yaprlan gahsmalar neticesinde M€hmet
bulunanikamerinde
buluna-n
DEMiRTASTnUmraniyeileesinde
ammada 1(bir) adet Samsungmarka S00D30X571461seri
numaralrharddiskve Oklay YfLDIRIMTn Limnnile ilgesi
CaddesiBolelli SitesiD Blok Katl
HamidiyeMahallesiSahinbey
yap
ikametinde
an aramada1 (bir) adetsiyahrenkli
Daire:8 sayrh
markasrolmayanbilgisayar kasasrve I (bir) adet Maxell marka
disketzaptedilmi$olup,gereklitetkiklerinve imagelerinaltnarak
tanzim edilecekolan incelemeraporlannlnTerdrle Miicadele$ube
Miidiirliiiiine siinderilmesiistenilmekt€dir.
INCELENECEK MATERYAI-LERIN TEKNIK OZELLIKLERJ
MATERYALLER
MODEL
sERi I.\'UMARASI
PARN NUMARASI
KAPASITESI
s00JJ30x571461
0821J2FX531435
80GB
Dt'SirNcELER:
"CMK 250 SMY" istanbul Cumhuriyet Ba$savcrlgr n€zdinde Miidiirliigiiniizce yiinltiilen sorugturma
kapsarnmdave Umraniye 2. Sulh Ceza Mahkemesinin20071959Degigik lt Sayft ararnakaran dogrultusunda
yap an gal$malarnstic€sinde neticesindeMehmet DEMiRTA$'m Urnraniyeilgesindebulunanikametinde
bulunan aramadazapt edil€n ve yukanda teknik ijzellikleri belirtilen SAMSUNG marka harddiskin uzerinde
yap ant€knik incelemeneticesinde;
1. Harddiskin mevcut klasiirlerindeve silinmi$ dosyalanndadoc, pdl resin er(JPG,JPEG,TIFF, GIF vb.),
fif, t'(t, videolar,web page,xls, accessdosyalarlaratrlmtgtlr.
o
2, Hard diskin UnallacatedClusteralanmdada gok sayldabelgeve dokiimanada rastlan ml$tr'
3. Aramalarneticesindebulunantiim belgeve doktirnanlarkopyalanmtstr.
UnallacatedCluster; Bilgisayardadaha dncedenkurulu sistemtarafindan kullan ml$ ancak $u anki mevcut
sisteminbulundulu bdliim (partition) tarafrndan krilm mayanalanaverilen isimdir. Aynca mevcut sistemde
silihen dosyalar Unallacated Cluster alanmda yer alabilmekedir. Bu durum ise igletim sistemlerineg6rc
degi$ebilmektedir.UnallacatedClusterdakibilgiler bir dosyaqeklindedegil; yazl (text) $€klindebulunmaktadr'
UnallacatedClusterdakibilgiler yalnlzcaveri kurtarma(datarecovery)programlanyardlmlyla goriilebilir'
Sonugolarak; Bulunantiim belgeve dokiimanlarile yukandadzellikleri belirtilen harddiskinimagesi(yedek)
yazrmrz ekinde sunulan l(br) Adet 320 cB kapasiteli 9QF48C3Pseri numaralt harddisk igerisinde bulunan
Tem imaselerMehmet DDMiRBAs(sn.s00JJ30x571461 SP0802N-80GBklasdrli altmakopy4!4q!ql-
is Memuru
Biliti
BiliSimSuglan
BilroMe.
lr\
DiSKET iNcELf,ME RAPoRU
RAPOR YAZIM TARIIII
1410612007
INCELEME TALEP DDENBIRIM
DVRAK TARIHI
TerdrleMiicadeleMtidiirli.iEii
1310612007
SAYISI:B.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9241
10.AErCezaMahkemesi
13/06/2007
I Teknik TakiDNo: 2007/618
Disket
'CMK 250 SlvIY" Istanbul Cumhuiyet Bagsavcrkgr
nezdinde
Miidiirliigiiniizce yiiriitiilen soru$turmakapsamrndave Umraniye
2. Sulh CezaMahkemesinin2007/959DegiqikI$ Sayrharama
kara dogrultusunda yaprlan gahgmalar neticesinde Mehmet
DEMiRTA$'rn Umraniye ilgesindebulunan ikametindebulunan
aramada I (bir) adet Samsung marka S00 30X571461 sed
numaralrharddisk\e Oktay YILDIRIMTn Umraniyeilgesi
HamidiyeMahallesi$ahinbeyCaddesiBolelli SitesiD Blok Katl
Dairc:8 sayrt ikametindeyaprlanaramadaI (bir) adetsiyahrenkli
markasrolmayan bilgisayar kasasrve 1 (bir) adet Ma-xellmarka
disketzaptedilmi$olup,gereklitetkiklerinve imagelerinaltnarak
tanzim edilecekolan incelemeraporlannmTerdrleMiicadeleSube
MiidtirliiEiine sijnderilmesiistenilmektedir.
KARARI I'EREN MAHKEME
KARAR TARIHI
INCELEME TT]RU
XONIJNIJN OZETI
iNCELENTCEX MATf, RYAILER|N TEKNIK OZELLIKLERI
MATERYALLER
TURU
DISK-ET
MARKA
MODEL
SERINUMARASI
KAPASITESI
MAXELL
MF2-HD
L280t22
1.44MB
Dii$irNcrLER:
"CMK 250 SMY" istanbul Cumhuriyet Bagsavcrhgrnezdinde Miidiirliigiiniizce yiiriitiilen sorustuma
2007/959Degi$ikig Sayrhoama kararrdogrultusunda
kapsamtnda
ve Umraniye2. Sulh CezaMahkemesinin
yapllan gal$malarneticesindeOktay YILDIRIM'rn Umraniye ilgesi Hamidiye Mahallesi $ahinbeyCaddesiBolelli
Sitesi D Blok Kat:l Daire:8 sayrl ikametindeyap an aramadazapt edilen ve yukanda 6zellikleri belirtilen I Oit
adetMaxell markaDisketin iizerindeyaprlanteknik incelemeneticesinde;
1. Harddiskinmevcutklasrirlerindeve silinmi$ dosyalanndadegigikprogramlartespitedilmigtir.
Sonugolarak;Bulunandoktimanlarile yukandatizellikleri belirtilen disketin imagesi(yedek)yazmtz ekinde
sunulan lQir) Ad€t 320 GB kapasiteli 9QF48C3P seri numarah harddisk igerisinde bulunan
Tem_imag€ler\TEM_Disket klasdrii altmakopyalanm$hr.
Bilisim SugladBiiro Me.
' 'r,
@
T.C.
iSTANBULvALiLIGi
EmniyetMiidihliEii
15.06.2007
Say : B.05.1.EGM.4.34.00.77
.10.2001
13434-527
IIOnU: lnceleme Ve I eIKIK
TERdRLEMiJCADELESUBEMtIDiJRLtJdiJNts
ilgi: 13.06.2007
tarihveB.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9257
say ryazNr
ilgi sayrlr yaztatzdat 13.06.2007 tarihinde T€rdrle Miicadele $ube Miidiirliigii
tarafindanyap an operasyonlailgili olarak yakalananlardanOltay YILDIRIM' m, qah$mr$
oldugu Reina egl€ncemerkezindebultman gahgmaodaslnda, 10. Agr CezaMahkemesinin
13.06.2007tarih ve Teknik Takip No: 20071676s yrb,katur' do&ultusundayap an ammada
zapt edilen 1 (Bir) adet Kingston marka 2 GB Flash disk ve I (Bir) adet Samswlgmarka
S07GJIPP313429seri nolu 200 GB harddiskin incelenerekhazrrlanacakraporun Terdrle
Miicadele$ubeMiidiirliigtine giinderilmesiistenmektedir.
Konu ile ilgili olaxak MiidiirliiEiimiiz, Biligim Suglan Biiro Amirligi Pe$onelince
gerekli galqmalaryap mrgolup hazrrlananraporyaamrz ekindesunulm
I
Bilsilerinize arz ededm.
KARA
Bilgi Iglem $ube Miidnrii
3. Smf Emniyet Miidiirii
EKLER
:
I Rapor(2 Sayfa)
z- lmal ve t'rltuullxatf tlauocus(] (l Ader)(s t N -.Ae €A.s.cad
3- Teslim ve Teselliim Tutanalr
Blrc Amirlili Vtl.r Cdd$i FATltt ISTANDITL
BiLGISAYAR iNCELEME RAPoRU
RAPoR YAZIM TARiHi
t5.06.2007
INCEIJMI
Teriirle MiicadeleSubeMudurliiiii
13.06.2007
SavNr:B.05.LEGM.4.34.00.14.10-9257
10.AEr CezaMahkemesi
TALDP EDEN BiRIM
[!RAK TARtrIi
KARARI I'ER.EN MAHKEME
KARAR TARtrII
13.06.2007
INCELEMETtiRO
Harddisk
KOI\UIII]N OZETI
SorNo: 2007/1536
13.06.200'7tarihinde Terdrle Miicadele $ube Miidiirltgii taxaflndan
yaprlanoperasyonlailgili olarak yakalananlardanOktay YILDIRIM'
m, gah$ml$ oldugu Reina eglence merkezinde bulunan gahqma
odasrnda,10. AE CezaMahkemesinin13.06.2007
tadh ve Teknik
Takip No: 2007/616sayh karan dogrultusundayap an aftrr.adazapt
edilen 1 (Bir) adet SamsungmaIka 200 GB Harddiskia incelenetek
hazrrlanacak
raporunTerdrle Miicadele$ube Miiditrliigi.inegitnderilmesi
istenmeltedir.
INCELENI]CEKMATERYALLERiN TEKNiK OZELLIKLERi
MATERYALLER
|I,RU
MARKA
Harddisk
Samsung
)sa{
s07GJ1PP3l3429
MODEL
sP2004c
KAPASITESI
2OOGB
DUSINCELER:
Oktay YILDIRIM'
rn, gahgmrq oldugu Reina etlence merkezinde bulunan gal4ma odasmda
yapdan ararnada zapt edilen ]ukanda dzellikleri yazrh olan I (Bir) Samsung marka harddiskin incelenmek
iizere imajr alnm4, imaj ijzerinden teknik incelemesi yaprlmrq. Bu inceleme de;
.
Harddisk igerisindemevcut ve silinmi! dosy|larda "doc, txt xls, !ml, pst, dbx, mdb, pdt wma
wmv, rtf, ppt ve htm uzantrlt belgeler ile r€sim, ses ve vid€o dosyalan amnmrstr. Bu arama
neticesindegogunlugunupomografik r€simlein olu$turduguqok saylda belge ve dokiiman tespit
edilrni$tir.
.
Hard diskin UnallacatedCluster alanmdada qogunlugunupomografik resimlerin olugturdugugok
sayldaresimdosyasltespitedilmi$tir.
.
Ammalar neticesindebulunantiim belgeve doktimanlarkopyalanmlftf
Unallacat€d Cluster; Bilgisayardadahadncedenkurulu sistemtarafindankullanllmlg ancak$u anki mevcut
sisteminbulundugubiiliim (partition) taraflndankullamlmayanalanaverilen isimdir. Ay ca mevcut sistemdesilinen
dosyalarUnallacatedCluster alanmdayer alabilrnektedir.Bu durum ise igletim sistemlednegiir€ degisebilmekt€dir.
UnallacatedClusterdakibilgiler bir dosyageklindedegil; yazr (text) geklindebulunmaktadr.UnallacatedClusteralaki
bilgiler yalnrzcar'eri kurtarma (data recovery) progliamla yardlmrylag6ri)1ebilir.
SONUC OLARAKI Olday YILDIRIM' In gahgmaodasmdanzapt edil€n I (Bir) adetyukandaiizellikleri y zrh 200
GB Samsung marka harddiskin imajl alnarak incelemesiyapllmr$, imajl ve bulman dosyalanTerairle Miicadele
$ube MiidiirliiEii tarafrndan giinderilen l(Bir) Adet harddisk igerisine koplalanamk yazrmrz ekinde tamfimza
sunulmustur.
f!"
A)r
'|
t
3134 |
Bili$im
larr
Biti
,lafl Biiro Me.
Memuru
*;
Polis Memuu
FLASH DisK iNCELIME RAPoRU
TerdrleMiicadeleSubeMiidiir
r B.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9257
Sor No: 2007/1536
Flashdisk
13.06.2007tadhinde Terijrle Miicadele $ube Miidituliigii taxafmdan
yaprlanoperasyonlailgili olarak yakalananlardanOktay YILDIRIM'
rn, gahqmrgoldufu Reina ellence nerkezinde bulunan gahgma
odasmda, 10. AElr.Ceza Mahkemesinin 13.06.2007tarih ve Teknik
Takip No: 2007616 sayrh karan dogrultusundayap an atunada zapt
edilen I @ir) adet Kingston marka 2 GB Flash diskin incelenerck
hazrrlanacak
mporunTerijrle Miicadele$ube Miidiitliigiine giinderilmesi
ist€nmektedir.
CELEI\ECNKMATERY
MATERYALLER
cN 04250705360-362.A00LF
Oktay YILDIRIM' rn gallgmrgoldufu Reina eElencemerkezinde bulunan gahgmaodasrnda
yap an aramadazapt edilen )ukanda dzellikleri yazrl olan 1 (Bir) adet Kingston marka 2 cB Flash
diskin incelenmekiizere imajr ahnmrg,imaj Uzerindeyaprlanteknik incelemeneticesindeqok sayrdadosya
ve klastir igerisindebelgeve dokiimantespit edilmi$tir.
BuluDanbelgeve dokimatrlar ile Flash diskin imajr yazrmrzekinde I (Bir) adet Harddisk
*Oktav YILDIRIM isveri 2GB Flashdisk" klasiirii altrndatarafinza sunulmustur.
,6t',
Baikomi
glan
s'Il4emtru
Biliqi SuglaflBiiro Me.
Polis Memuru
Bili$im SuglaflBiiro Me.
T.C.
iSTANBULVALiLiGi
EmniyerMiidiirliigii
15.06.2007
Sayr : B.05.1.8GM.4.34.00.77.10.2007
/3435-526
Konu: Materyal incelemesi
TERORLE MiJCADELE SUBE MiIDiJRLi]dtNE
itgi: 13.06.2007
tarihveB.05.1.EGM.4.34.00.14.10-9259
sayrhyazrsr
13.06.200'7 tadhinde Teriirle Mtcadele $ube MiidiirliiEii taraflndan yap an
operasyonlailgili otarak yakalananlardangiipheli Mehmet DEMiRTAS' a ait oldugu
anlatrlanAtakent MahallesiMithat PaqaCatldesiGiin SitesiNo:1006zlem Petrol isimli
iqyerinde yaprlan atamada ele gegirilen 2 (ikD Adet harddiskil incelenerek Tertirle
Miicadele$ubeMiidtulugiine gttnderilmesiistenmektedir.
Konu ile ilgili olaxak Miidiirliigiimiiz, Biligim Suglan Biiro Amidigi Personelince
gerekli galqmalaryap mD olup haarlananraporyazrmrzekindesunulm
Bilgilerinize arz ederim.
ilhan KARA
Bilgi Iglen $ube Mitdnrii
3. Sm|f EmniYet Miidiirii
EKLER
:
1- Rapor(2 Sayfa)
2- Teslim ve TeselliimTutanagr(1 Sayfa)
3- imaj v€ BulunanlarHarddiski (1 Adet Seagatemarka320GB SA.I:9QF48C3P,
BiLGiSAYAR INCELEME RApoRU
CELEME TALEP EDEN
Safsrf B.05.1.EGM.4.34.00.
14.109259
10.AEr CezaMahkemesi
T€kTaLNo:2007636
SorNo: 2007/1536
13.06.2007 tarihinde T€rttrle Miicadele $ube
Miidurliigii tarafindan yaprlan operasyonla ilgili
yakalananlardan $npheli
olarak
Mehm€t
DEMIRTA$' a ait oldugu anla9rlan Atake
MahallesiMithat PaqaCaddesiGiin SitesiNo:100
Ozlem Petrol isimli iqyerindeyaprlan aramadaele
gegirilen 2(iki) adet harddiskin incelenerekTer6rle
Miicadele $ube MUdiirliigiine gdnderilmesi
istenmektedir.
LEITECEKMATERY
MATIRYAILDR
0411.J
lFTC39628
D
$lipheli Mehmet DIMIRTA$' a ait 1 (Btr) Adet yukaflda ijzellikleri yazrh 40cB Samsung rnarka
harddiskinincelenmekiizere imajt ahnm4, naj iizerindentelmik incelem€siyapllm$tr. Bu incelemede;
.
.
Harddisk igerisindemevcut ve silinmit dosyalarda ,'doc, txt, rls, xml, pst, dbx, Erdb, pdf, wma,
wmv, ftf, ppt, pps ve htm uzantft belgelerile resim, sesve video dosyalan aranmtltr.
.
Hard diskin UnallacatedClusteralantndada 9ok saytdabelgeve dokiimanada rastlan mr$tr.
.
Aynca teknik incelemeneticesindehard diskin muhtelif yerlerinde (Jnallocated Clusters)erotik ve
pomo igerikli resirnlert€spitedilmiqtir.
.
Anmalar neticesindebulunantiim belgev€ dokiimanlarkopyalanmlqtn.
Unallacated Clu$ter! Bilgisayardadahaitncedenkurulu sistemtarafindal kullanrlmrgancakqu anki mevcut
sisteminbulundugubdlurn (partition) tarafindankullan mayanalanaverilen isimdir. A).nca mevcut sist€mdesilinen
dosyalarUnallacatedCluster alanmdayer alabilmektedir.Bu durum ise i$letim sistemlerinegiire degitebilmektedir.
UnallacatedClusterdakibilgiler bir dosyateklinde degil; yazr (text) seklindebulunmaktadlr.Unallacatedclusterdaki
bilgiler yalnzca veri kurtarma(datarecovery)programla yardlmrylagiiriildilir.
SONUq OLARAK; Siipheli Mehmet DEMIRTAS, a ait t (Bir) Adet yukarrdatizellikleri yazrlr 40cB Samsung
markaharddiskinimajr ahnamkincelemesiyaprlml$,imajr ve bulunandosyalanTerdrte Miicsdel€ gube MildiirliiEii
tarafrndatr
l(Bir) Adet harddisk iceri
'J)P4<4>
H " ' ] 1 .
t4656-\
Bili$imSuclaflBriroMe.
Biliqim S
Po
Polis Memuu
Polis Memuru
BiLGisAYAR iNcf, LEME RAPoRU
RAPORYAZIM TARiEi
INCELEME TALf,P EDENBiIUM
E\'RAK TARJHI
KARARI \'ERIN MAtrKEME
KARAR TARIHI
iNCELEMETtIRU
KONUIIUN OZfTI
MATERYALLER
t5.06.2007
TeritrleMtcadeleSub€MiidiirliiEii
13.06.2007 Sayrsr:B.05.1.EGM.4.34.00.14.10
9259
10.Adrr CezaMahkemesi
t4.06.2007 Tek TNkNor 2007/636
Sor No: 2007/1536
Haddisk
13.06.2007 tarihinde Tedrle Miicadele Sube
Miidiirliigii tarafindan yap an operasyonla ilgili
yakalananlardan $tpheli
olarak
Mehmet
DEMiRTA$' a ait oidugu aniaqrlan Atakeft
Mahallesi Mithat Pasa Caddesi Giin Sitesi No:100
Ozlem Petrol isimli igyerindeyap an aramadaele
gegirilen 2(tki)adet harddiskin incelenerekTeriirle
Miicadele $ube MiidUrliigiine giinderilmesi
ist€nmekt€dir.
iNCELDNECEKMATERYALLf,Ri NTtrKYiK OZELLiKLERi
ILTRU
MARKA
SN
P,l.I
Harddisk
MODEL
sT36421.4.
Seagate
3BEO69YA
9M9003-301
KAPASITESI
6.4GB
DUSUNCELERI
$iipheli Mehmet DEMiRTA9' a ait 1 (Bir) Adet yukanda dzellikleri yazrl 6,4 GB Seagate marka
harddiskiDincelenmekiizere imajt alDrmrt, jmaj iizerirden ,ehljk incelemesiyaprlrlgtr. Bu irceleme de;
.
Harddiskiqerisindemevcut ve silinmit dosyalarda "doc, txt, xls, xml, pst, db& mdb, pdf, rtf, pp!
pps ve htm uzant l belgelerile resim ve video dosl"f4hn amnnxqfir.
.
Hard diskin UnallacatedClusteralanrndada gok saytdabelgeve dokiimanada ra$lan mlgtr.
o
Ammalar neticesindebulunantiim belgeve dokiimanlarkopyalanm$hr
Unallacated Cluster; Bilgisayardadahaiincedenkrrulu sistemtarafhdan kullanrlmrgancakgu anki mevcut
sisteminbulundugubiiliim (partition) tarafindankullanrlmayanalanaverilen isimdir. Aynca mevcut sistemdesilinen
dosyaiarUnallacatedClusler alaimda yer alabilmektedii.Bu durum ise itletim sistehlerine giirc degi$ebilmektedir.
UnallacatedClusterdakibilgiler bir dosyateklinde degil; yazr (text) geklindebulunmaktadr. UnallacatedClusterdaki
bilgiler yalmzcaveri kutarma (datarecovery)programlaflyardrmrylag6riil$ilir.
SONUq OLARAK; $Upheli Mehmet DEMiRTA$, a ait 1 (Bir) Ad€t yukanda dzellikleri yazrh 6,4 cB S€Ngate
markaharddiskinimajl almarakincelemesiyaprlmrg,imajr ve bulunandosyalaflTer6rle Micad€le gube MiidiirliiEii
taraftndar gaitrdedl€nl(Bir) Adet Larddlsk iqerisinekopFlanarak sdnderilmistir.
Bili$imSuglaflBiiro Me.
Polis MernurD
Polis Memuru
VHS KASET INCELEMETLTTANAGJ
o
o
tarih ve 2007/1536savtlr
IstanbdlCumhuriyetBagsavcrhlntn(Cl4K 250 SMY) 13.06.2007
oglu Elazrg
karmaistinadenErzurumili Olur ilgesiKiipri.ibalrkdyii niifusunakayrthMehmet-Safiye
1971dogumluOktayYILDIRIM'ln UmraniyeilgesiHamidiyeMahallesi$ahinbeyCaddesiBolelli
yaprJanaramadaele gegirilenVHS kasetlerinyaptlan
SitesiD-Blok kat:l Daire:8 saylll adresinde
incelemesinde:
1.KASET: RaksmarkaiizerindeStiidyoSerhadyazlll VHS kasetindiigiinkasetiolduEu,
yazlhkasettegeiitli
Avntpagampiyonasr
2. KASET: RaksmarkaiizerindeAlmanyai;ampiyonasroldugu,
tarihlerdeaekilmi$dijvii$miisabakalarl,
3. KASET: Raks marka iizerindeherhangibir ibare bulunmayankasetteamatdrkamenlarla
olup;
judo mtsabalalanoldugugdrtilmii$herhangibir suqve sugunsuunarastlantlmamr$
qekilmi.g
i;bu incelemetutanaFaltrbirlikteimzaaitrnaahnmrqhr.14.06.2007
,rrro.Oo*'fi()
2,,r,q
1 jl
TEM $b. G.
t_Dp-8Ll
,%
iNCELEME
TUTANAGI
Trabzonll JandarmaKomutanlrgrnln
156 hattrnrgizlinumaradan
arayarakisimve
"Umraniye
gahstn
kimliOini
belirtmeyen
bir
Muhtarlt0rnrn
kargrsrndaki
,
QakmakMahallesi
yanrndael bombasr
tek kathbinanrn(onundebufevar)Qatrstnda
elektrikdireginin
ve C-4
patlayrcrmadde bulundugu,patlayrcrmaddeyiMehmet DEMiRTA$isimli gahsrn
sakladrgr,
bu patlayrcrlan
bir astsubayrn
teminetti!i,adresolarakl\4ithatpaga
caddesiile
yanrndaki
Samanyolu
caddesinin
birlegtigi
sokaktabulunanKardakBahkgrsrnrn
tek katll
bina"diyerekadresinetlestirmek
suretiile ihbardabulunmugtur.
MehmetDEMiRTA$'tn
ilimizUmraniye
ilgesiistiklalMahallesi
MihraQ
SokakNo:14
D:10say t ikametindeelde edilen(1) adet SamsungmarkaS00JJ30X571461
seri nolu
harddisk10.AgrrCeza mahkemesinin
13.06.2007
tarih ve tek.tak.
no:2007/618
sayrll
karafrna istjnadenyaprlan jncelenmesinde
herhangibir su9 ve sug unsuruna
rastlanllmamrgtrr.
igbu inceleme tutanagr tarafrmrzdan tanzimle biflikte imza altrna
aInmr9trr.15.06.2007
TEi\4.
{t
(l
/i
reffu:Vcoa
2or,'L.'l'f
iNcELEMETUTANAGI
arayarakisimve
156 hatttntgizlinumaradan
Trabzonil JandarmaKomutanltdtntn
"Umraniye
Muhtarlrgrnrn
kargrsrndaki
belirtmeyen
kimligini
bir gahsrn,
QakmakMahallesi
yanrnda
el
bombasr
ve c-4
gatrsrnda
direoinin
elektrik
tek kathbinanrn(onundebrifevar)
patlayrcrmadde bulundugu,patlayrcrmaddeyiMehmet DEMiRTASisimli gahsrn
caddesiile
teminettioi,adresolarakMithatpaga
sakladrgr,
bir astsubaytn
bu patlayrcrlan
yanlndaki
tek katll
sokaktabulunanKardakBallkQISrnrn
Samanyolu
caddesinin
birle9tigi
ile
ihbarda
bulunmugtur.
sureti
bina"diyerekadresinetleStirmek
1536
Sor.No:2007/
istanbul10 ACM 13.06.2007
tarihve TeknikTak.No:2007/616
yaprlan
ilEesiReinaEglenceMerkezinde
galrgtrgr
istinaden
ig yeriolan Begiktag
sayrsrna
aramadakendisineait galrqmaodasrnda(1) adet, Samsungmarka SP2004model
seri nolu 200G8 harddiskelde edilmig,bahsekonu harddisk'in
SNSoTGJ
1PP313429
oldu0u
yaprlanincelemesinde
ait guvenlikKameragdrilntuleri
ReinaEglencemerkezine
rastlanllmaml9tlr.
birsugve suQunsuruna
tespitedilmig,herhangi
tanzimle birlikte imza altrna
taraflmlzdan
igbu inceleme tutanaol
a l r n m r Q t5r r. 0
. l6 . 2 0 0 7
e*,Affi
.GOR
JLi
INCELEME TUTANAdI
Tftbzan i1 JandarmaKomutarlF 156 harlfi gzli numa:D?,dan
arayan, isim ve kinrJilini
belirtmeyen $alsm idaremiz "Umraniye qakmak Mahallesi Muhtarhgrn karslsrndaki t€k katlr
binann iiniindebtife var gahsmdaelektrikdirelinin yamndael bombasrve C.4 patlayrcrrnadde
bulundugu,patlayrcrmaddeyiMehmetDEMiRTA$ isimli $ahsmsakladrEl,
bu $ahsapatlayrclla bir
Astsubaym temin ettiEini, aynr ihbarcr kisi, adres olarak Mitha4,aia Caddesi ile Samanyolu
yanrndakitek kath bina diye adresini
Caddesininbirl€$tigisokaktabulunanKardakBahkgrsrmn
netlestirmeksuretiyleihbardabulunmustur.
Bahsekonu ihbarlailgili olarakUmraniye2.SulhCezaMahkesinin2007/959sayrharama
karannaistinadenMehmet-Safiyeollu Elazrg 1971 dogumlu Oktay YILDIRIM isimli Sahrs
13.06.2007
gtiniisaat 01j00simlaflndaReinaisimliqllencemerkezininonrjndeyakalaDmr;fir.
Adr g€genOktay Yrldrrrm isimli $ahsrnilimiz UmraniyeHamidiye Mahallesi$aiinbey
giiniiyaprlan
Cadd€siBoleli SitesiD Blok Kat:l Daire:8 sayrl adreste
bulunanikametinde13.06.2007
gegiciolarakel konulan,
aramada;
igerisindegizlenmigbilgiler bulunabileceiide[erlendirildi[inden
iizerindeherhangibir ibarebulunmayan
siyahrenklibilgisayarkasasrnm
harddiski,Istanbul10.Agr
CezaMahkemesinin13.06.2001
tarih ve Teknik Takio No:2007/616ve SorustumaNo:2007/1536
yaprlanincelemeneticesia$agrya
grkar m$trr.
saylllAramaEl Kolma ve incelemekararrnaistinaden
"pdf'
Oktay_YILDIRIM_$msung_Sn.S0AEJ10Y1l24ll,HDl20lJ-12OGB/
lsimli klasiir
icerisinde:
1- "muzaffertekin"
isimli pow€rpointsunusu
2- "Hirant Dink_Olayi_Nedif isimli powerpoint sunusununoldugubu sunudalftant Dink
olayrve alhndakigergeklerin
krsabir analizibaqhgraltmdaHrantDink olaymdan
bahsedildiEi
Oktay_YILDIRIM_Samsung_Sn,SoAEJ10Y712411_HDl20lJ _ 120cB/ "doc-(f isimli klaslir
icerisinde:
-'22 4 2007 validebaE toplantr kararlarf isimli word belgesi igerisinde22.04.200'7
le
29.04.2007
tarihbaollkl toplantrkamrlannmoldugu,
J'KampanyaFormu"bagl*LwordbelgesiigerisindeCumhurba$kanhErnahitaber
yazdmrg'rKonu I Patrikhane'nin
yoiianmasl."
Yunanistan'a
Ba$hkhyaa,
jkuwai milliyedeneginin
grkardrAr
dairorerimetni"
dergisine
kenddibunyesinde
kuwaimilliye
(3)sayfaaynrbafhklryazr,
ba$llkh
wordb€lgesi
igerisinde
-'KUwAi MiLLIYEDERNEdIToPLANTT
(l)
igerisinde
KATILTMFoRMU"isimliwordbetg€si
sayfaaynrba$l*L form yazs\
--KURTULUSALBIRLiKCALt$MAcRUBL- isimliuordbelgesi
iqerisinde
Devlet"
yaprlanmasrmreddediyoruz!"bafllkl (4) sayfadoktiman,
"semdihli_iddianamesi[2]1"
-"semdinli_iddianamesi[2]"
isimli wod
ile
ilgili
Van
hazrrlanmrlz(
124)yi.izyirmidbrtsayfa
olarak
CumhuriyetBagsavcrlgrnca
$emdinli olayr
yaz's,.
iooi,aruaue
-'TOPLANTI PROGRAMI"isimli wordbelgesiigerisinde,
/
.
.
ll ba$kanr
Istanbul
OktayYrldrrtm'nkonugmasr.
AzizErgenbe!'inkonugmasr.
Basns6zciimiiz
geklinde
devameden(9)dokuzmaddelik
Demekbagkammrz
BekirOztiirk'iinkonutmasr.....
belge,
J'm.tekin ve danstay" isimli klasdr igerisinde(8) sekiz adetword dokiiman,
-"mayrn"isimli klasdrigerisinde
(14)ond6rtadetword belgesi,
-Qok sayrdaWord belgeleri halinde Oktay YILDIRIM rn gegitli konuiarda yazmrg
oldu{u yaalarrn oldulu Albay MUZAFFER isimli dosyaigersindeDam;tay saldrnsrndan
sonraaxanr dummadiigenMuzaffer TEKiN ile ilgili gazeteveya intemet yazrsloldugu
anlaqrlanyazrmn oldulu ayrrca Dan$tay olayt ile alakah sim kart olay gdzecekkilit isim
yakalan& ,kilit adamyakalandrgibi muzafferTEKIN ile ilgili intemet ve gazetehaberlednin
oldulu
-AdemKAYA,BurhanettinoZGEN,Hakkl
GUMIJ$,Halir
BA$,HalukTuRKMEN,Harun
Alpet CansM SARMUSAK,OnUT
baylan,kmailULUSOY,MahirGELER,Nazan
KAFESCI,OnuT
cORKEM,Faik KURTULAN,BuThanAYDtN,ozkurt ccihan YILDZ ve SavagMAT isimli
sahrslafln bahse konu demeEe iiv€ olmak maksadr ile 6z gecmis raporu gitnderdiEi gitriilmiis aynca
'<
aym klasiirigersinde
Kuwai Milliye DemeEiiletigimadreslerinin
mevcutoldulu bir dosyave Oktay
gegmig
YILDIRM m kendisininh^zrladrgranlatrlanrcsimliiiz
CV nin oldugugdriilmiistiir
Oktay_YILDIRIM_Samsung_Sn.S0AEJ10Y7l2411)HDl20lJ_l20GB/" videolar" isimli ldasdr
icerisinde:
- juba_wrr/w turksolu_org 8MB ve juba www_turksolu_org 24MB isimli medya dosyasr
igerisindelrak' ta gekildigiKoalisyonaskerlerinin
didiiriilmegdriintilerininoldugu,
Oktay-YILDIRIM-Samsung_Sn.S0AEJ10Y7124l1_HDl20lJ_l20GB/' resimler" isimli klasiir
ic€rislnd€:
"DEGERLENDiRiLENLER r"
"DEGERLENDiRMELER 2"
" DEEERLENDiRMELER 3"
" DSCN0639"ve "DSCN0642" isimli (5) adet,igerisinde
atrk havadatoplantrhalindegekilmiqgok
sayrdainsamnresimlerininiizetine"olumlu" "sakmcah""izlenmeli"$eklind€ibarelerineklendili,
-AhmetBurakE.doganve Necrneddin
(1)AdelTapuBelgesiresmi,
BilalErdogana na dfizenlenmit
xls" isimli ldaslir
Oktay_YILDIRIM_Samsung-Sr.S0AEJ10Y712411-HD120IJ_120G8/"
ig€risind€;
j'_ANKET" bathkh Excel belgesiigerisinde"KUlry'A-i MiLLiYE ISTANBUL TOPLANTISI
ANKIT FORMU" ba$hkholarakdiizenlenmi$anketfonnu
- "22 4 2001 'ralideba;E-kat mcrlan" ba$LkhExcel belgesiigerisinde"22.04.2007TARIHLI
TOPLANTIKATILMCILARI" baslgralhnda37 adet$ahsrn
isimve adrcsleri... $eklindesralandrgr
ve sahrslarrn
izlen erek kara r veril meli
ydn.kurulundr
degerlendirilebtlir.
geklinderenkleraltmdasmrflandnldrEl
-' iSTANBUL-ESK1"batlklt Exceldosyasr
(95)doksanbes$ahsmisim,telefon,meslekve
igerisinde
e-mailadresleri
teklind€iistelendigi,
-" iSTANBUL-ToPLANTTbathkl Exceldosyasligerisinde
(32)otuziki tahsrnisim,telefon,
meslekve e-mailadresleriseklindelistelendigi,
-" iSTANBULUYELERiLiSTESI'bagl*h Exceldosyasr
(1290)bin ikiytiz doksantahsm
igerisinde
geklindelistelendigi,
isim,telefon,meslekve e-mailadresleri
j'nazan(I isimli exceldosyasrigerisinde
(174)kitinin isimv€ telefonnumaralarmm
kayrtholdugu
)"
gitriilmU$tiir.
iq bu incelemetutanagrtarafrmEdantanzimlealtl birlikte imzalanmtltlr.ls.06.2007
iN
Tem.
tar
YAPAN
Tem.$b.Md.G6r.
4K+Ga+
( '_,
iNCELEME TUTANAdI
Trabzon il JandarmaKomutanh4 156 hath gizli numaradanarayan, isim ve
kimligini belirtmeyen qahsrn idaremiz "Umraniye Qakmak Mahallesi Muhtarlgmm
karf$mdaki tek kath binanm dniindebiife var gahsndaelekt k direlinin yarundael bombasr
ve C-4 patlaycl maddebulundulu,patlayrcrmaddeyiMehmetDEMIRTA$ isimli lahsm
sakla&ft, bu gahsapatlayrcrlanbir Astsubaymtemin ettifiini, aynr ihbarcr kiti, adresolarak
Mithatpa$aCaddesiile SamanyoluCaddesininbirle;tigi sokaktabulunanKardak Bahkgrsmrn
yanmdakitek katl bina diye adresininetlegimek suretiyleihbardabulunmugtur
Bahsekonu ihbarla ilgili olarak Umraniye 2.Sulh CezaMahkesinin 2007/959 say l
aramakararrnaistinade\ 12-13/06/2007tTihlerinde yaprlanopetasyonlatdayakalanTnbzon
ili niifusuna kayttlt Ziya-Fatma oElu 11.10.1973 Of do$umlu Meht tet DEMIRTA$ isimli
$ahsmi$yeri olan llimiz Umraniye llgesi Atakent Mahall€si Mithatpa$aCaddesiGiin sitesi
no:100 sayrh yerde faaliyet yiiriiten Ozdem Petrol isimli adreste istanbul Cumhudyet
Ba;savcrlrfrmn Sorulturma no2l0'1/1536 sayh karanna istinaden yap an aramadaelde
edilen (l) bir adet Seagatemarka ve 5T36421,4.
seri nolu 6,4 GB ile Samsungmarka
0411J1FTC39628
seri nolu 40GB harddisk igerisindeIstanbul10. AEn CezaMahkemesi
Balkanlrgmn 13.06.200itarih ve Teknik Takip no:2007/618 sayh OnamaElkoymave
incelerne karanna istinaden yap an incelemede herhangi bir su9 ve sug unswrma
rastlamlmadgmadair,
I$ bu tutanaktaxafimrzdan
tanzimlealtrbirlikteimzalandl.15.06.2007
Tem$.b.(4d.Gtir
t 6hGr q-
, I
\
CD INCELEMETUTANAGI
TrabzonIl JandarmaKomutanh&156 hattnr gizli numaradan
arayan,isim ve kirnlilini b€lirtmeyen
gahsrnidaremiz "Umraniye QakmakMahallesi Muhtarlgmm kargrsrndakitek kath binanh dniinde biife var
gatlsmda
elektrikdiregininyanlndael bombaslve C-4 patlaytctmaddebulundugu,patlayrclmaddeyiMehmet
DEMIRTA$isimli $ahsmsakladlgr,
bu gahsapatlayrcrlan
bir Astsubaym
teminettigini,aynl ihbarcrki$i,adres
olarakMithatpagaCaddesiile Samanyolu
yanmdaki
Caddesinin
birlegtigisokaktabulunanKardakBahkgrsrnm
tek katl binadiyeadresininetle$tirmek
suretiyleihbardabulunmu$tur.
Bahsekonu ihbarlailgili olarakUmraniye2.SulhCezaMahkemesinin
2007/959sayrl aramakararrna
istinadenMehmet-Safiye
oElu Elazrg1971dolumlu OktayYILDIRIM isimli Sahls13.06.2007
giinii saat:
01:00sralanndaReinaisimli eglencemerkezinindniindeyakalanmt$tr.Adr gegengahsrnIlimiz Umraniye
ilgesi Hamidiyemahallesi$ahin bey caddesiBoleli SitesiD blok kat:I Daire:8sayrl ikametindeyap an
aramada
eldeedilen(85) seksen
be$adetCD iizerindeyaprlanincelemede;
CD-l: Reinaisimli igyerineait giivenlikkamerasr
fotografla
CD-3:Ailevivid€o
CD-4:YozgatBogazlayan
kaymakarnr
Kemal isimli qahrsrnistanbulBeyazrtMeydanmda2006Nisanayrnda
diizenlenenanmatdrenineUlusalgiiqbirliii hareketinin
katrldrgrgiiriintiilerlemevcuttur.
CD-5:Aileviresimdosyalarl
CD-6:videoFilm
CD-7:Miizik
CD- 8; Reinaisimli ityedneait giivenlikkamerasr
fotograflan
CD-9:Agmryor
cD2,CD10,CD11,CDt2,CD13,CD14,CD15,CD16,CD17,CD,18,CDt9,CD20,CD2t,CD22,CD23,CD25,CD2
cD27,CD28,CD29,CD30,CD3l,CD32,CD33,CD34,CD35,CD36,CD37
41,42,CD43,
,CD38,CD39,CD40,CD
cD50, cD-59, CD-62,CD-68,CD-69,CD-70,CD,11,CD-72,CD-73,CD-14,CD-75,CD-16,CD-77,CD-78,
CD-79,CD-80,CD-81,CD-82,CD-83 igerisinde
FILM oldugu,
CD-44:Tiirk'iintiirkiisii-KISA-SON
isimli slayt
CD-45:internetten
indirildigidiifiiniilentarihibilgilerve resimler
CD-46:Fotografmakinesiprogramcd'si
CD-4?:Ata0rk tarihibelgeselianlatancd
CD-48: ingilizceOlrenim cd'si
CD-49:Bir demer
riyalroisimlili)atrogdsteri)i
CD-51,CD-58,CD-60
: BilgisayarProgramcd'si
CD-52,CD-53,CD-54,
CD-55,CD-66:Mi.izikcd'si
- {
CD-56,CD-61,CD-63:
Bilgisayaroyuncd'si
CD-57:Hayvanlarbelgeseli,
CD-64,CD-65: ilkiig.etimdersnotlarr
CD-67:Krnkbozuk
CD-84:Agrlmadrgr
igin incelemesi
yap amadr
CD-85:Aerlmadrgigin incelemesi
yaprlamadr
ISbu IncelemeTutanagr
tarafimrzdan
tanzimleimzaaltmaalndl 14.06.2007
iNCELEMEYiYAPAN
Tem.$b.G6r
,lrtr'(>l-
Tem.$b.Gtjr
Lcc)6'&o
INCELEMETUTANAGI
Trabzon Il JandarmaKomutanhgr 156 hattmr gizli numaradan arayan. isim ve
kimlilini belirtmeyen gahsrn idaremiz "Umraniye Qakmak Mahallesi Muhtarhgnrt
kargfndaki tek kath binamn dniindebiife var gahsndaelektrik direlinin yarundael bombasr
ve C-4 patlaylcl madde bulundufu, patlayrcl maddeyi Mehmet DEMIRTA$ isimli qahsrn
sakladtfr,bu gahsapallayrcrlanbir Astsubaymtemin ettigini,aynr ihbarcrki9i, adresolarak
MithatpapaCaddesiile SamanyoluCaddesininbirlegtigi sokaktabulunanKardak Balkgrsmrn
yanmdakitek katlt bina diye adresininetle$tirrneksuretiyleihbardabulunmu$tur.
Bahsekonu ihbarlailgili olarakUmraniye2.SulhCezaMahkesinin2007/959sayrh
aramakarannaistinadenMehmet-Safiyeogl.uElazry 1977dogumlu Oktay YILDIRIM isimli
$ahrs13.06.2007giinii saati 0l:00 srralarmdaReina isimli eglencemerkezinindniinde
yakalanmDtf.
Adr gegenqahrsile alakah olaxakMiidiirliigiimiiz Teknik Bituo Amirlili arqivinde
yap an axattrmada ve Giivenlik $ube Miidiirliign ile kurulan koordine neticesindetespit
edilen;
-Elif $afak isimli yazann "Baba ve Pig" isimli kitabr eli alakal olaxakBeyoglu
Adliyesinde devam eden yargrlanma si.irecinde 21.09.2006tarihinde Beyollu Adliyesi
qekilengiiriintiilerive (11) on bir
dniindeyaprlanprotestogdsterisive basrnagrklamasrnda
adetresim,
-OrhanPamuk isimli yazaxrnyapm5 oldugu bir konugmadandolayr yargrlandrlr qiqli
adliyesi tiniinde 28.07.2006tarihinde yaprlanbasm agd<lamasr
ve protestoeylemi esnastnda
gekilengdriintiilerinin oldugu (1) bfuadetCD tutanakekindesunulmugtur.
ig bu tutanaktarafimrzdan
tanzimlealh birlikteimzalanmrttrr.14.06.2007
a_?s\ d2
ix
\L)
I N C E L E M E T U T A N A K
Trabzonil JandarmaKomutanlrOtntn
156 hatttntgjzlinumaradan
arayarakisimve
"Umraniye
gahsrn
kimliginibelirtmeyen
bir
Muhtar|ornrn
karsrsrndaki
,
QakmakMahallesi
tek katlrbinanrn(onundebiifevar)gahsrnda
yanrndael bombasrve C-4
elektrikdireoinin
patlayorcl
maddebulundudu,patlayctmaddeyiMehmetDEMIRTA$jsjmljgahsrnsaktadtgr,
bu patlayrcrlafl
bir astsubayrn
teminettioi,adresolarakMithatpaga
caddesiile Samanyolu
caddesinin
birlegtigi
sokaktabulunanKardakBaltkgrsrntn
yantndaki
tek kathbina"diyerek
adresinetlegtirmek
suretiile ihbardabulunmuqtur.
Bahsekonuihbarlailgiliolarak12.06.2007
tarihindeilimizUmraniyeitgesiQakmak
mahallesiSamanyolucaddesiGUngOrsokak No:2 sayrlryerde,Yigit birfe ve Kardak
gegilmek
Ba|kgrsrnrn
arastndan
suretiile girilengecekondu
OniindeTrabzon-Of
nlifusuna
kayrt| Ziya-Fatmaoolu 1973 Of dogumlutulehmetOEM|RTASile Trabzon-Ofnrifusuna
kay(lr $evki-Gulizar
oglu 1984SiirmenedogumluAli YiGiT isimliSahlslaryakalanarak
gdzaltrna
alrnmr$lardr.
Ayncaadrgeqengahrslarla
irtibath
oldugutespitedilenOktayYlLDlRlNil
isimligahrs
galJgmalarda
13.06.2007tarihinde yaplan
Erzurum-Olur-KOprLlbagr
nr.ifusunakayrtll
Mehmet-Safiye oglu Elazrg1971 dogumluOktayYILDIRIMisimliSahrsyakatanarak
gozaltrna
alrnmr$trr.
gdzaltrnda
Yakalanarak
bulunangahtslann,
OktayYlLDlRlM,
1- $ifreoperasyon
[email protected]
2-$ifreoperasyon
[email protected]
3-$ifreoperasyon
[email protected]
MehmetDEMIRTA$'a
ait;
'1-$itresi141011973
olanHostikozlu6l
@hotmajl.com
2-$ifresi34JOE61
[email protected]
Ali YIGIT'eait.
1-$ifresi
616161olanviqit [email protected]
2-9ifresi
furkan616
l [email protected]
e-mailadreslerinin
incelenmesi
(CMK250 SMY)ndan
iEinlstanbulCumhuriyet
Bagsavcrlr0r
istenmis
ve lstanbul'10. A0rr
Ceza Mahkemesinin
TeknikTakip No:2007l634
SorugturmaNo:2007l1536
incelenme
Karannaistinaden,
bahsekonue-mailadresleri
tarafrmrzdan
incelenmig,
herhangibir sug
ve suQunsuruna
rastlanrlmamrs
olup
ig bu tutanaktarafrmEdantanzimlealtrbirllkteimza altna ahnmrgtrr.
15.06.2007
"t tl,
2 +23\e
Ter.Muc.9b.
Gorevli
th$3
/fi//h(''
Ter.I\406.$b
Gdrevli
2tt f )
iNCELEMETUTANAGI
Trabzonil Jandarma
Komutanlrgrnrn
156hatttntgizlinumaradan
arayarak
isim
"Umraniye
ve kimlioinibelirtmeyen
bir gahsrn,
SakmakMahallesiMuhtarl16rnrn
kargrsrndaki
tek katlrbinanrn(dniindebufevaOgattstnda
yanrndael
elektrikdireoinin
patlayrcr
bombasrve C-4
patlaytct
maddebulundugu,
maddeyiMehmetDEM|RTA$
isimligahsrnsakladt0l,bu patlayrcrlafl
bir astsubaytn
temin ettioi,adres olarak
Mithatpaga
caddesiile Samanyolucaddesininbirlegtioi
sokaktabulunanKardak
yanrndaki
Balrkgrsrnrn
tek kat| bina"diyerekadresinetleQtirmek
suretiile ihbarda
bulunmustur.
Konuile ilgiliolarakyakalanarak
gdzaltrnda
bulunanOktayYILDIRIM'rn
ig yeri
olan ReinaEglencel\4erkezine
10.A0rrCeza Mahkemesinin
13.06.2007
tarih ve
tek.Tak.N0: 2OO71616,
Sor N0: 2007/1516sayrl karannaistinaden13.06.2007
tarihinde,yaprlanarama sonucundaSiyah renkte iizerindeHSBC yaztst bulunan
evrakgantanrn
igerisinde
eldeedilendokiimanlafln
incelenmesinde;
1. (1) ile numaralandrnlan,
yazrlanbrr sayfafuk
HakkrGUMUg tarafrndan
oz
ge9mi9,
2 . (2) ile numaraland
yazrlanbirsayfaltk
tnlan,CemED|Starafrndan
oz gegmig,
(3)
3.
ile numaralandrnlan,
hakkrcUN.4U$
tarafrndanyazian b[ sayfalrk6z
gegmi$
(4) ile numaralandrfllan,
yazrlanbirsayfalrk
CemEDiStarafrndan
oz gegmi$,
5 . (5) ile numaralandrnlan,
lvlunirNurettinQELiKTUTAN
yazrlan,bir
tarafrndan
sayfalrk
dz gegmig
(6) ile numaralandtnlan,
197'l Qorlu dogumlubir asker
baglayan
bir62 gegmig.
(7) ile numaralandtnlan,
MustafaBurhanettin
OZGENtarafrndan
yaalan,
sayfahkdz gegmig.
(8) ile numaralandtnlan,
MustafaBurhanettin
OZGENtaraftnoan
yazlan,
sayfahkdz gegmig.
9. (9) ile numaralandrnlan,
yazrlanbir
Faik KURTULAN
tarafrndan
oz
ge9mr9,
10.(10)ile numaralandtfllan,
yazrlanbir sayfahk
OzkurtCihanYILDIZtaraftndan
dz geqmig,
11.(11) ile numaralandrnlan,Mahir
yazrlankendive ig
GELERtarafrndan
hakkrnda
bilgi
12.(12)ile numaralandrnlan,
yaalan,bit sayfalrkdz
KaanFevziKOQtarafrndan
geEmrs.
1 3 (. 1 3 )i l e numaralandrnlan,
yaztlan sayfahkoz
ismailULUSOYtaraftndan
gegmiS.
14.(14) ite numaralandrfllan,
yazrlan
CemEDiStarafrndan
birsayfaftk
ozge9mi9.
1 5 (. 1 5 - 1 6arasr) ile numaralandrnlan,
yagmtgo l d u 0 ui k i
DilekEKNIEKCI'nin
sayfaIk dz gegmig.
1 6 . ( 1 7 )i l e numaralandrfllan,
Onur GOKEN tarafrndanyaztlan bir
oz
gegmiS.
17.(18-19
arasr)ile numaralandrnlan,
OnurAlperCansrnSARMUSAK
taraftndan
yazrlan.
ikisayfahk
Ozgegmig.
18.([email protected] ) ile numaralandrnlan,
yazrlaniki
NazanKAFESQItarafrndan
sayfallk 0z ge9mi9.(22-24
arast ) ile numaralandrnlan,
Burhan AYDIN
tarafrndanyaztlaniig sayfahkoz gegmig.
"cegiciil Ydnetimkurulu"nun bir
19.(25) ile numaralandrfllan,
gizelgesi.
sayfaltk
20.(26) ile numaralandrnlan,
Ubeyda$AHIMtaraflndanyazrlanbir sryfqllk oz
<' t.,
21.(27) ile numaralandtnlan,
Adem KAYA tarafrndanyazrlanbir sayfalrk
gegmi$
22.(28)ile numaralandtnlan,
NamrkOZTURKtarafrndan
yazrlanbir sayfalrkoz
ge9m€.
23.(29)ile numaralandrfllman,
HarunBAYLANtaraftndan
yazrlanbir sayfahkoz
gezmig.
24.(30) ile numaralandtnlan,
HikmetHalukTURKMENtarafrndanyaztlanb t r
sayfalrk
0z ge9mi9.
"Kuwa-i MilliyeDernegiistanbul
25.(31-36arasr ) ile numaralandtfllan,
tl
Tegkalatr"
gdrevtalimatlafl
baglkhaltrsayfahk
ile ilgilibildiri.
"Adtsoyadr,
26.(37-63 arasr) ile numaralandrnlan
telefonNumarast
ve E-Posta"
yazrlrgoksayrdaisimlistesi
27.(64-77arasr) ile numaralandtnlan,
on d6rt sayfaltk"KuvvactlarDernegi
Tiiziigil."
28.(78-80ARASI ) ile numaralandtfllan,
U9 sayfafuk
27 NISAN 2OO7tarihti
"Genelkurmay'dan SertAgtklama".
Qok
29.(81-84
aras,) ile numaalandtran 'SiVjLORUMCEGIN
AGTNA'.'2'l Adimda
bir illke demokratiklegtiriliyor
diye nastl b6lUnitr?Somurgelegtirilir?
Bagltkll
.ddrtsayfalrk
bildiri.
30.(85-87 arasr) "Bir Anrt adam:YUSUFKEMALTENGiR$ENK"
ba$hkltUq
sayfaIkbildiri.
31.(5) sayfahk"Delilbrahimve OsmanhTarihi"baglrkh
Osmanltlmparatorlugunu
ve Padigahlannr
kUgUkdiigurenbildirive bu bildirinin birincisayfastntn
arkasrna
gekiller
siyahkalemileQizilmig
ve yaztlarilesonsayfastntn
arkastnda
mavitukenmezkalemile gizilmigUzerinde
herhangibir yazr bulunmayan
ve
nereyeait oldugutespitedilmeyenve binaigerisindebir hedefigosterenkroki.
32.Degiqikkigilere
ait Qoksayrdakartvizit.
33.P. Kd. UgvgOktayYILDIRINiI
adtnatanzimedilmigTUrksilahlrKuwetlerine
ait
bir adetkimlikkartl
34. OktayYILDIRIMadtnakayrtlr1993modelBMW marka34 FOH 12 plaka
sayrlraracrnruhsatt.
"Kaorzman
35.(1)sayfalrk,
uzerinde
AK PartiilgeBagkanr
aynrzamandaavukat
"Qocukparasl
projesinin
ve bu kdyedonUg
yapryor"
avukathornr
ile baglayan
kanunugiktrktan
sonrakaQkisininspiralisdkuldu"
ilebitenyazt.
'Variorm
sayrda
36.Qok
TurkiyeHaritasriginde
TUrkVarftorna
ArmaoanOlsun
869" ve "Ne Mutlu TUrkUmDiyene869" yazst yazl ve alt krsmtnda
www.kuvvaimillive.net
ibaresiyazrlrbulunanyaprgkanlt
etiket.
"Oktay YILDIRINIGenel Merkez"
37.(89) ile numaralandtfllan
ile baglayan
"Giyaseddin
GUNGOROktay'rnakrabasr"ile b,tenbir sayfa,,kisim Jistesj
"Bagkan"ile
38.karelikagrdael yazrsrile yazrlmtg(88) ile numaralandrfllan
"Kaan
baglayan
KoE"ile bitengemaelde edilmig,bahsekonu dokumanlar
yap/rlanincelemesonucundaherhangibir sug ve sug unsuruna
Lizerinde
rastlanrlmamrs
olup;
lsbu inceleme tutanagr tarafrmrzdantanzimle birlikte imza alttna
alrnmrqtrr.
14.06.2007
Tem.$ub.Gor.
(r )
Polrle ((14?l
TELEFON iNCELEI\,G TUTANAGI
Trabzon il Jandarma KomutanllF 156 hattml gizli numaradanarayan, isim ve
kimligini belirtmeyen tahsm idaremiz "Umraniye Qakmak Mahallesi Muhtarhsrmn
kargNmdakitek katl binann dntindebilfe var gatrsrndaelektrik direginin yamndael bombasl
ve C-4 patlaylcl madde bulundufiu, patlaylcr maddeyi Mehmet DEMiRTA$ isimli gahsrn
sakladrlr, bu gahsapatlayc an bfu Astsubaymtemin ettigini, aynr ihbarcr kigi, adresolarak
Mithatpata Caddesiile SamanyoluCaddesininbirlettigi sokaktabulunanKardak Bahkgrsrnm
yanindakitek kath billa diye adresininetleqtirmeksuretiyleihbardabuluinuqtur.
Bahsekonu ihbarla ilgili olarak Umraniye 2.Sulh CezaMahkesinin 20071959saylt
aramakararrnaistinade\ l2-13/06D007 taihlerinde yaprlanoperasyonlardayakalanTrabzon
ili Of ilgesiEskipazarMerkezMahallesiniifusunakaylth $evki-Giiliizarollu Siirmene1984
grkan
dogumluAli YidiT isimli lahsn tistaramasrndan
l-Nokia marka 6600 model (imei no. 353798/00/32'1606D)
numarahcep telefonu,
GSM 05325497341turkcell sim kalt iizerinde istanbulCumhuriyetBagsavcrhlrmn(250.
Maddesiile yetkili) 13.06.2007
soru$turma
numaxahkarannaistinaden
torihye 200'7/1536
yaprlanincelemede;
Yaptlanoperasyon
neticesi,aymolaylaballantrholarakyakalanan
MehmetDemirta$
isimli sahsrn.
- A dayin 5325567815ismi ile kayrtholdugugdriilmiitve telefonve simkart
ditkiimii a$agryagrkanlmr$hr.
NO.
2
3
4
014metin
014melin
014metin
5359423274
5359423214
5359423214
A davlm
A dayim
5325s6781s
6
7
8
I
10
1t
12
1 3 74
'14
'15
16
17
18
19
20
53255678,15
5555776890
5555776890
537224947a
5372249478
5336188295
5378971188
5378971188
5366840384
5394533481
5326222332
5354404042
5354404042
5377646576
5377646576
26
27
2A
29
30
31
32
kut76
Baba
Babacik
Babam
Babam
Batlalabi
33 Bezekali
34
35
36
37
38
39
40
4l
42
43
Bilal
Bilal
C avhan
Davul
Deniz
Doktor
Dokiof
Erdal
Erdal
Edooan
Figen
5358176281
5465214227
5353797642
5353797682
5326770201
5326770201
5323616339
5383460645
5352260925
5352260925
5352037535
5388644219
5363912062
5369273313
5369273313
5389836105
5383836105
5353541027
5554625390
Figen
45
22
23
5382135460
5382135460
5364749841
5364749841
47
Gokhan
48
49
Gokhan
24
5363199874
50
25
5363199874
51
46
5554625390
53724276r'.6
5354202063
5354202063
5385803117
5375645519
Hulya
5372651389
Hulya
52
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
67
68
69
70
71
72
74
76
5372651389
5323576988
5324539520
5324539520
5359751371
Kel bilo
Kel bilo
5359751371
53766/7423
Mehmel abi 5322826264
Mehmel abi 5322426264
Melin
5368226731
Itletin
5368226731
I\,4udur
salih 5396061693
5366470619
5334876412
5334876412
5552990259
s436630729
Musta[a
5552990259
5369215074
Nami
Necatiabi 5362326165
N e c a t i a b i 5362326165
Ner9iz
5423581485
Nergiz
5423581485
Nergiz
5423581485
Nud
5392189484
lbmhimabi
Kadk
Kadirabi
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Omer
Osman
Ozkanvolt
53842201S9
5362094150
5442868983
Pic ali
5427452123
Recai abi
5323670488
Recaiabi
5323670488
Saban hacer 5354938293
Salih
5368393633
Salh Amca 5327648053
5327648053
Serkan
5382276414
Sevket
88
Sevkel
89
90
91
92
93
94
2
3
5
6
lnBox
lnBox
96
s05388503510
905385851193
lnBox
90536319S874
lnBox
905363199874
lnBox
lnBox
2052
905385851193
7
inBox
8
lnBox
I
lnBox
1 0 InBox
1 1 lnBox
905552990259
905364345721
905364345721
905364345721
s05364345721
1 2 lnBox
90536j345721
13
lnEox
1 4 lnBox
1 5 lnBox
Turqut2
Turout2
5356215361
5058285423
5058285423
538S635416
5389635416
{ilizturk
5324514433
Turout
Turout
umul
Umut
95 fili:turk
NO. Status
1
5356215361
97 Yasinabi
98
99
100 Yucelabi
1 0 1 Yucelabi
102 bebeoim
103
104 irfan
1 0 5 idan
5355860055
5378772373
5316772373
5376138380
5376138380
538585'tlS3
5385851193
5322944284
532294A2A4
5324514433
5359434215
Content
Gulmekne dedilef- Canibulmakdedim.Yasamakne dediler?Canlaolmakdedim.\lnek ne dediler?-Candan
ay lmkdedim.Can
kimdedile
senbana1 mesajglnderecek
Benim1 mesajliklmr-m olsaydi,ve
ve benimo mesajiokuduktan
sonrallecegimabilseydin
bana
olsaydin
tek mesaidane derdi
Uzaktaolsadadostsevilh.lyioldugu bilinsedememkedilireminolki
uorundaolumebileoidilircunkudostbir suredeoilbk lmursevilir
icinsifreniziilk kullanimda
kendi
Supersjfrerjz
629116 - GLrvenliginiz
belirleyeceginiz
sifreiledegistiriniz
ve lutfenkimseile paylasmayiniz.
Turkcell.
Abibenzatendersanedeyim
o kizibanageliro kadarslyllyorum
qlstercen,
kalkmivomu
onuqetirsikimkalkivomu
qelen
oomekqibryasen
tcimden
herseviansizindudaklarini
Benimcnmyanmasaycli
bendebaskasinin
caniniyakmazdim
ozuf
diledimhalane islivosunuz
aravinknslm
WAP/I\,4MS
Birazdan
telelonunuzun
deslekledigi
ayarlariucrctsiz
413'+071331423*513olamkoonderileceklir.
Lutfenoelenava ari kavdediniz
413"4793D22399
merakmiedivorsunu
Faturatutarinizi
9053255678
t5
Gitse
It bu IncelemeTutanagltarafimrzdantanzimleimza altna allndl. 13.06.2007
TELEFONINCELEMETUTANAGI
Trabzon Il JandarmaKomutanh$ 156 hattu gizli numaradan arayan, isim ve
kimlilini belirtmeyen Sahsn idaremiz 'Umraniye Qakmak Mahallesi MuhladlEmln
kar smdakitek kath binarm 6niindebiife var gatrsrndaelektrik direlinin yamndael bombasr
ve C-4 patlayrcl madde bulundufu, patlaycr maddeyi Mehmet DEMIRTA$ isimli gahsrn
sakladrlr, bu gahsapatlayrcrlanbir Astsubaymtemin ettigini, aynl ihbarcr kiqi, adresolarak
MithapaqaCaddesiile SamanyoluCaddesininbirlegtili sokaktabulunanKardak Balrkgrsrrua
yanmdakitek kadr bina diye adresininetlegtirmeksuretiyleihbardabulunmuqtur.
Bahsekonu ihbarlailgili olarakUmraniye2.SulhCezaMahkesinin2007/959saylt
ararnakarartnaistinaden 12-13/06/200'ltaihlerinde yaprlanoperasyonlardayakalat Trabzon
ili nnfusunakayth Ziya-Fatma o{lu 11.10.1973 OJ dopunlu Mehmet DEMLRTA$ isimli
ceptelefonu
Sahntareldeedilen(l) adetNokia Marka6100(imei no: 356639/001252'71410)
ve 05325567815
GSM numarahsim kart igerisinde
istanbulCumhuriyetBaqsavcrhpmrn(250.
Maddesiile yetkili) 13.06.2007
tarih ve 2007/1536soru$turma
nunaral kaxannaistinaden
yapllanincelemeneticesiatagryaglkar ml$tr;
NO
1
2
Cavus
3
5
6
7
8
9
10
11
'12
13
15
16
\7
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
1t052303400
5052303330
2747721
5335671640
Tanrsla
5336260348
5055107700
2351558
ErkanP
5364891838
532705562C
E6ov T
5543027920
5373651123
[,4e|alKus
905354312515
HavdarEro
5333373190
5055645461
FATIHAKSU
5323660683
llhBml
5377944595
GokhanTe
5427172904
Dede
v24902401
Del Yo
5332060938
a.Ab,
5392547682
5358884404
SalmanUst
HasanEroo
5356549210
APOENIS
5053947087
5333274628
5378422393
Lrof
5337623841
Hoca Emlak
5332519663
2163145112
ABDURRA
5356158555
Levo06
5353594980
ADNANKOI\4S 5373717041
33
34
€rolbe
Ozqur
SavasDose
36
Atap Sedo
Eczacl
ADNANUN
38 lshakKasm
39 ABIDIN
40 A8 \4
4l
42 Saffel Cak
43 ADEMOF
Bp Petro
45 ADIL
46 Zekrbev
47 ADNANALBA
48
49 Camourcl34
50
51
52
53
54
56
57
BabaOqs
Camqurol
Oqsrers
fi,lehmetGok
58
59
60
61
62
63
OZTELDUK
T.Fatrh
CemalUcar
Edenrz
Ahmet518
5428238727
5356850708
55531S6809
5327104668
5325122549
5422679866
5323455671
5353398342
5332690250
2440034
4916093471066
5327726609
262229395?
6807140
5372489936
5332615379
5325127145
3417070
5347U2940
5388469916
5385178984
86852129
2166340234
5324110359
50667114
53?4154131
5337483254
2163476907
5357631434
5335831976
5357222894
5382282200
gL
I
64
72458148
8427849531
Sefer
5383027289
Srhan
t35258D416
:385851193
REYHAN
Ecevrt
t373232555
Tuncav
Of
:i355049743
t'37224987a
ZaferGull
ti334173365
AHMETAGA 5334517555
BedrSe
:i163209
BEDIIOKYA :i336572541
'Iarout
sro5058285423
Ofl
ti357279119
CavrtE
EczMurat
ti334186561
905392134998
a'3544&{X2
:i358803334
YrldEr
t'359827859
ALIAKYUZ
3764803
t1218071003642720
AXESPLAT
ti322778331
It336200820
Sefabev
66
68
69
70
71
72
76
77
78
79
80
81
a2
83
84
85
86
NO. Status
87 SabrBa
88
89 Babam
90 BaltaMeme
91
92 MuzafferG
93 ZalerDe
94 MahmulKoc
95
96 ADo Ekt
97 SAHIP
98
99 Rrsk
100
1 0 1 lkramY
102
103
104 Atslan Z
105 TekrnY
106
107 ElekFa
108
5427800803
5555316029
3519478
5357149635
25545561555
2325407
5427745555
5554602461
536859'1362
5375955066
3432551
5333618837
5383319289
3350221
5468032079
212454ODO1
5372036212
5353843225
5052967138
5385503867
5374239047
447983596627
Conlenl
lnBox
lnBox
'[47983596627
,{47983596627
lnBox
,447983596627
lnBox
lnBox
lnBox
e05427800803
447983596627
905554731661
lnBox
lnBox
447983596627
905554731661
lnBox
lnBox
447983596627
447983596627
yaptilarlyledenberiok
sizliyormorfinhapfaydaetmiyot
Eugunpansuman
oflumcocukoibiaolaviosizlanivom
artiksinirlesim
bozulduokadargunde
Oilum23 gundurhastanedeyim
toDlam2 veva3ounuvumusumdur
KARDESBENYALOVADAN
I\4DHI\4ET
SABRIBABAAGALA
O533LU
KONUSTUK
GELICEGNI
SOYLEDI GELIRSENIZ
TELEFON
II/ESAJGELEBU TELEFONDANARARSIN
KAPALIISE
ve editimqdntilleri
???Banavurdumuzun
komsulaflile srnr kaorlanmrz
geciyoarfzikilerinkonturolikaldibirdedehi erin
Catlaklardalga
alinmasa
birdedogumvar napicambilmiyomboylegelsemolmaz
olmazbilmivo
oelmesemde
acilen
???vakfrileilailibiloilazrm
gilecekordalizikilerrcporuna
Ya bugunyadayafinilkgidilenhastaneye
ooreevetaburduelceklerheraldedoktorovlesovledi
\b-r hastanede
vatakvokmusovuzdendahaqilmedim
l$ bu IncelemeTutanagrtarafimlzdan
tanzimleimzaaltmaalmdr.13.06.200'7
6m.g6.do/Fol.Me
ri
TELEFON INCELEME TUTANAGI
Trabzon Il Jandama Komutanll4 156 hattmt gizli numaradan amyan, isim ve
kimliEini belirtmeyen gahsm idaremiz 'Umraniye Qakmak Mahallesi MuhtarhEmrn
karfrsmdakitek kath binaruniiniinde bi.ifevar gahsmdaelektrik direEininyamndael bombasl
ve C-4 patlayrcr madde bulundugu, patlaycr maddeyi Mehmet DEMiRTA$ isimli qahsrn
sakladrlr, bu qahsapatlayrc an bir Astsubayrnlemin etfiEini, aym ihbarcr kigi, adresolarak
Mithatpata Caddesiile SamanyoluCaddesininbirlettiEi sokaktabulunanKardak Bahkgrsrmn
yanmdakitek katl bina diye a&esini netle$tirmeksuretiyleihbardabulunmugtur.
Bahsekonu ihbarlailgili olarakUmraniye2.SulhCezaMahkesinin2007/959sayrharama
karannaistinadenMehmet-Safiye
oglu Elazrg1971dogumlu OktayYILDIRM isimli gahrs
13.06.2007giinii saat:01:00 sralannda Reina isimli ellence merkezinin dminde
yakalanmllhr. Adl gegen$ahsrnyakalamasrrasrndayaprlankabaiist aramasmda;
-(1) Adet Nokia 1100ma*a (imei no:356672001826122/0)
cep telefonuve 0542 5315368
GSM noluTelsirn(serino:8990029100000091361)
simkart,
-(1) adet Samsungsgh x200 marka (ime no:359281/00/472362/6)
cep telefonuve 0505
8108791GSM nolu (serino: 899028603560732'1439'lll2k)
A\e^ simkart,
ceptelefonuve 0555
{l) adetSiemensAL2l marka(imei no: 35-9167-00-364890-8)
6859073GSMnolu (serino:89902860310078341586012K)
Aveasim kaxt,
-(1) Adet telsim sim kart (sed rc. 9248022173289A0918)
iqerisinde, istanbul
Cunhuriyet Baqsavcrhgnm(250. Maddesiile yetkili) 13.06.2007tarih ve 200'7/1536
soruttumanumarahkarannaistinadenyaprlanincelemeneticesialaglyaglkanlml$r.
Yaptlanoperasyonneticesiaym olaylaballantfi olarak yakalananMehmet Demirtag
isimli tahsn,
-Nokia1100markatelefonda,
05325567815
MehmetCep
-Sarnsung
SGHX200markatelefondaMEHMET CEP-2
02L65233243
05555776890
05325567815
ismi ile kayrtholdugugdriilmii$tiir.
Nokia 1100:REHBER
NO.
Name Telephone
I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
ll
12
13
14
15
16
l7
18
19
20
21
22
23
HAMTTBCVS 05058079358
CrHAN +905325608042
MetinDayiog 05368150432
+905553746899
YUKSEL
GultenAbla
05353219203
G-rkanl
05358152067
+905443304843
NENMAN ABLA
ERGUNKLC AS
05324078656
HasanYaylak 05462664613
Sahin-l
05322616592
ver
05327010764
CakmakCetin 05326663946
CihanBahadi 05052671297
Demet 05324887671
+905424230102
RemziPr
EnginJunior
0532727'7745
E.Corbaci
05325085351
SELTMEKER +905433205565
ErkanAslan
05054233781
+90s326916658
Z.TUNCER
FevziCakmak +905052915087
SALIH ERCAN +905364866674
+905336371360
FIRAT YZB
24
26
27
28
29
30
31
34
l6
37
38
39
40
4l
44
46
HUDAVERDI 1 02128761951
+90s444197160
CANNAZLTKOL
GUNAL BNB 05322818690
ERDAL TOKSO05336347435
05322004323
NEDIMBAYRAK
Selcukkarad 05363943511
HamzaAtakol 03624401396
!l!EslIEk--...-0?164-140706/'
ABDULABI +905352710918
05323865262
Kamil Vl- c
KamilEV
02243601805
+905332131440
HAKANG^R(AN
LeventEreki 05325054657
TTMURABi
05359291428
03585139702
VEYSEL
MURATHUT +9053228t6t41
MehmetCep E
05325567815
Meltem 05327467357
+905446780038
Zubeydecik
+905327252388
DursunB
c-rgen B
053258742'75
Turker 05336325551
RECEPBEY +905435441699
gc,
48
49
50
5l
54
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
't2
73
74
75
16
7'|
78
79
80
8l
83
84
85
86
8'l
88
89
90
91
92
93
94
95
96
91
98
99
100
l0r
102
103
104
105
t06
107
108
109
MustafaKoza 0533'7'132550
Muz?'fTek-l .05322519293
NedimCep
05325167835
BahattinAbi 05352150929
OZER"TEVFIK
+90s436134089
ERDIN -l
+905422041494
YASARABT +90s427349773
oRH T LEKEv 04882140138
NTHATCVS +905425836203
R€cepKarat 05426443672
R.KaratasEv 03122610965
BIRG^L
ABLC 0s362341810
POL.AHM
ABr 05052187686
RECEPABT +905352902953
lt0
l
1t2
04242478146
Gulten Abl E
AHMET CEPNI 05326828469
05331115431
SERKANGAKGO
+90543710538?
GulayAbl C'
114
YusufUz
u5
+905327887588
ABDURRAH.^T!
HILAL CrL
05324788r85
M€hmetEv
02165233243
Tevfik Cep
03325'765669
Kamoncep-2 +905338114125
ERT.SARIBAS0s444759977
oNUR \GR K-2 905s54438178
^mit Ev 02126878491
Cetin-Levazi 05334801882
Abdull opur +905448919596
YaverEjd€r
05448050740
+905366354828
YAVUZ EKINCI
YucelUslu
05431437'760
+905437438448
ATTLABAYSAR
sADI 053s3181229
+90s426302155
KEMAL YESILD
O,FARUKYAKI
0s326946397
o.FAR YAKI E 031232s3289
+905386383803
FatrnaAbla
Yusuf D€vrem 05358262862
YusufabiEv
02322820292
H-sn-Ab;
05324910'10'7
guvenlMuhsin 05425699199
TEVFTKEV
O3524iT2993
+90544657
MUCAHIT UZM1
4134
CENCOZTURKo5322870446
HakanErdenl +905446191544
^nrit Ask
+9055543293'10
YavuzEv
026427102t2
MErhatAb! 2 +905426556713
+9054189268J4
MEHMETTURK
Memduh
05057707490
Goro 05322019890
Mustozerre
05332632425
TURKER BEY 05337215565
KamonEv
0352225'1331
TATIH KIYICI 05335'119548
HasarKaygus 05427608^165
YILMAZ ORUC05385510111
VolkanOzen 05356539152
Vahap 05333813406
TansefYzb
0542217'7013
M.AKMAN 2 05054082768
CemalDayiE 02322764527
SATIR BABA 0246232503'7
+905354501237
YusufAbi
A.kemalDike 05425624363
+905553770793
ERDAL SELCUK
124
CemafDayi C 05426343'721
K RSAD !.
0533264A164
NEDIM BAYR E
03122506301
MithatAbil
05053466233
AbdullahA
02246130801
MUR-{T HUT Ev
0464V7620
05424'741377
Onur\gr'k-l
Muhar.Kilic. 05335768295
05353414896
M"d"r
!
Zeki
05424854499
05056444409
HALUK ABI
MusaCakmak! 05358156886
Dr.Harzem\ 05323518199
UnalUlnkoyE 02626413199
+905364792228
HatrettinKa
SalimZeybek +90542582721a
c\KsEL BNB 05368487383
+905137613695
ilyasAda
LeventAydog 05153556531
+905325040135
ORHANMUSAO!
05352'770032
EVRENSEL CEP
05462735127
Hanefi Bey
05334496685
Abim
Dr.Om.Tasa( 05324666565
+905434469497
S.ATMACA
M.KazimKaya 05325795886
M.Gultekin
02164466922
ZorbaEy
04743s12250
FehmiAlrin
05362659582
ERDALDURCIJN
05323252012
AIi
akmakl+905554653171
MehmetUz Cu 05448150278
OrhanT-lekl +905056600326
05327888067
Yunus !
05353'729990
ALI SAHIN
Musti2 0532271?198
Z.TTINCEREV 03462264613
Evrens€lEv
03122828257
HARITNABI +905053300291
+49177a474450
AliAlmanya
+90532sr56093
NURETTIN
Zotba +905436771000
+905322869990
DEMIRBUKULM
Ismail cep
05326640664
Yurdakul-2
05322201077
sAKIr 05426314885
FATIHKOZA +905366431243
M.Z€k.\zt-rk 05423546519
ErdalToksE
02125712925
Erdogancali
05323226053
DALTON
05353698141
OktayEjder
0s425914t2s
053]3691654
MURATGULTEK
aglar 05368610951
KERIM USTA 0533338045]
ERKAN OZDEMI
05326425251
ERKANOZDEM2
02222304483
GULTEN
o5364786444
LEV.CEVK
EV 02126727
541
ll6
I l8
119
120
121
126
12'7
128
129
130
131
t32
t33
134
135
136
t37
r38
139
140
l4l
t42
143
r44
145
146
14J
148
r49
150
r51
t52
153
154
155
r56
157
158
159
160
161
t62
163
r64
166
167
168
169
r70
r7l
172
v
05055437052
174
175
176
t17
178
179
180
l8l
182
183
184
185
186
187
188
189
190
19t
t92
193
194
l9s
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
2tl
2t2
2t3
214
2t5
2t6
217
218
2t9
220
221
222
223
224
225
226
228
230
231
232
234
235
URAL AKBIYIK
0532?860103
RecepAksaka 05424581656
TURGAYAYD 05337128485
BOZDEMIR
05354754654
BOZDEMIREV 03124903099
G\LGEOZAN 0s362232526
IRIAN BCVS | 05332318655
NURI KALKAN 05443906959
HALIS 05325060728
MustafaBilg 05433975839
Sabanculba
05322122506
KemalKerinc 05322143354
FIKRI KRDAG 0535888I514
UgniKickbox
05364219791
ZorbaIs 04743518083
BABAMr...! 0532s537380
BILGIN !.! ir
0532'7444t30
KARDBSTM! 05327901209
HUSEYINASB +905334635700
Benal abi !!
05322757005
Naimabi
0s3274J6t67
Naimabi-2
o5555218221
LeV.CEVIKER +905373758 772
+905326950011
Kamil lzl- 2
VeyselCep
Abdulla.Agar
Murat Lv
ErtanGoruu
LeventTemiz
MuzafT€kEv
n]fr
05373521446
05368697165
05337781997
+90532707297
7
05354915993
05322235348
02165666152
-1-srjsirs)+zs
TuncayVkan- 0532236"1671
If'dayetAsla ;9050521556s1
F-sunNemutl 05323378093
H-lya Ev
04462r44e33
MustAsb.Dog
HasanKul Tm
VolkanEv
VgenBranda
0542723373
0542'7162775
02165189308
05422519918
ugu!!El*.,-tr5122.51605
EnverPoyraz 053J1618843
M.C.D 05117141ll4
Serkan 05383142349
+905055648889
DEP OZGUR CE
LeventAstsb +905325519141
L€vent^tgm
05437442933
NihatBayrak +905363173028
Oktay Cafe
05355516258
-----et(--
+r()33
2651o-192
Din
Coban 05356499699
CengizBey T
05323475004
RamazanKarg05338151171
DevAmB)zim +9054479\2796
Erol c rman
05326734724
Oktaycazi
. 05324656816
+9053'15719272
\zg-rOtoprk
^tgm
Erdal
05053148846
Ayb-.k 02166411294
HUDAVERDI +90532412t404
Ferdi +90J435808249
Ferdi2 05052430575
ErhanBnb
05124470704
236
238
240
241
242
243
244
245
246
248
249
250
Kamil Usta
Nuri Kalkan
CengizDelTe
Kurt Abi !v
Halil Sener\zg-rcuuum
VolkanEkiz
Dr.^mitSayi
RizaTekin
Behi
c-rcih
RafetBey
Erdal-K-rsat
Feriduncale
M.KemalErka
Erg"n Po),raz
053235t4s81
04242247501
05422663905
02164437714
05433061416
+9053695
7t2'7
4
05337612139
05443004101
0532s545454
05325959046
0532208452r
05322833572
05336811822
os335475666
05365141466
Nokia 1100SMSI
05425315368
Telsim
8990029100000091361
NO.
Status From Content
<22NIS13:0>l kezaradi.
lnBox 7512 Arayanlar:+905364866674
InBox 7512 Aayanlar:+905322019890
dinlemekicin
{3NIS 11r39>lkezaradinesajbirakti.Mesaji
75l2yi ucretsizarayin.
InBox
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI 25-26-27NISAN TARIHLERINDE HALKA ARz
EDILMEKTEDIRDAHA DETAYLI BILGI444 O414VE www.ovaKvatirim,com.tr
DE.
InBox
OYAK YATIPJMORIAKLICI HALKA ARIINDA SON GUN TALEPLERINIZI444O
4 14 v EYA vtl},tv.oyakyatilim.com.rrADRESINDEN VERIBILIRSINIZ.
<29NIS14:01>2kezaradi.+905322019890
<29NIS16143>5
InBox 7512 Arayanlar+905422236326
kez
aradimesajbirakti.Mesaji
dinlemekicin 7512yiucretsizarayin.
'I
InBox
HALKBANKA S..2..].4
MAYIS ARIHLERINDE
HALKA ARZEDILIYOR.
TALEPLERINIZI 444 0 414 VEYA w\1.w.oyakyatirim.com.rr
ADRESINDENYAPABILIRSINIZ.
InBox 4440542DEGERLI
ABONEMIZ,INDIRIMSIZTARIFEDENUCRETLENDIRILMEYE
BASLADINIZ INDIRIMLI GORUSEBILMEKICIN LUTFENBIR DEFADAEN AZ 250KONTORYUKLEYINIZ
<13HA202:40>1kezaradi.
InBox 7512 Arayanlar:+905326011301
<06MAY ll:59>l kezaradi.
InBox 7512 Arayanlar:+905333959022
InBox 4440542DEGERLI
ABONEMIZ,INDIRIMSIZTARIFEDENUCRETLENDIRILMEYE
BASLADINIZ.INDIRTMLIGORUSEBILMEKICIN LUTFENBIRDEFADA EN AZ 250KONTORYUKLEYTNIZ
lnBox
IS YATIRIM l0-11 MAYIS"IA HALKA ARZ EDILIYOR.TALEPLERINIZI444
0 414
OYAKBORSA'DANVEYA www.oyakyatirim.com.tr
OYAKNETADRESINDENGIREBILIRSINIZ.
InBox 44405421999
VE2000 YILLARINDA ABONEOLANLAR.YANISIZIHEMEN 250KONTOR
YUKLEYIN,8OKONTORVE 80 SMS(OZELSERVISLERVESEBEKEDISI HARIC)HEDIYE
KAZANIN.VODAFONE.
v
lnBox +905436771000
Arabaharemegimiyormusneredeineyimbir saatlikmesafemiz
InBox +9054367?1000
Igdirliturizmkavacikta olurdiyore 5 e girmiyoruzdiyor
InBox +905436771000
Yarimsaat
InBox +905059663048
?,?SEFAKOY K, CEKMECEDENSABRI BOZKURT OKTAY KOMUTANIMIN
-_
tgueytsATA
InBox +905059663048
?,?]URKU ANMA GENCLiK VE SPoR BAYRANINI EN DERIN VE EN ICTEN
SAYGILARI
lnBox +905059663448
?.?MLA KUTLAR TUN VATAN SEVDALILARIN BAYRAMINI KUTLAR
OKTAY KOMUTANIM
alisverhtezorunlusifredon€mibasliyor.Halasifienizyoksa4440 600'uarayin
30 Haziran'da
alacaginiz
sifreyiherhangibir Chip&PINlogoluATM'deyukleyi
InBox +905359295020
Kusurabakmaarayamadim
amainanhepaklimdasin,
bir araadresinialicamcunku
sanakuwayimilliyekitabinigondericem
cokguzelsendede
bulunsun:)
INBOX +905059663048
?'?ACZINIZASAGLIKMELTEM T.V DE SiZi GURURLAIZLEDiM ALLAH
SENDENRAZ
InBox +905059663048
?'?I OLSUN KOMUTANIM ALLAHA EMANET OLUNUZCON. SABRi
YALNIZ KURT
lnBox +905443004101
gecenseferkimadootesiyerdebulusucam.Umitg
Behic.Oktayla
InBox +945423174045TURAN YENI i4 MKN TUG 2TB 6BL
Inbox +905337?32550
Aslanpargasr
asiltiirk evlatlarioldugu
seningibi)tr€gini anlinayazan
milddetcesirtimiz
12i51148
hiqbir zamanyeregelmeyecekr
rabbimsenikorusun9-Haz-2O07
(ayb0keedis)6-Haz-2007
01:19:06
lnbox +905422236326
[email protected]
Inbox +905323166325
Sehidimizin
6.6.2007oglenah^zi selimiyekislasicamiinden
cenazesi
kalkacat(i(.Milletcekatilalim.Mesaji en az bet kisiye gekiniz.5-Haz-200722t09159
lnbox +905057831689
Al dedin4unude aldimdevren5-Haz-2007
00:15:08
26-Haz-2007
Inbox +905337732550
Senhl,"radana
kurbanolurum
01:18:07
00:30:44
Helalolsunabi iyi konusrnayaptin
basarilarsevket26-May-2007
lnbox +905337620386
gecenseferkimadootesiy€rdebulusacam.Umitg
l9-Nis-2007
Behic,Oktayla
lnbox +905443004101
1 70 7 : l l
lnbox +905359295m0 KusD.abakmaarayamadi
m ama)nanhep ak)imdasin,bir ara adresinialicamcunkLr
sanakuwayimilliyekitabinigondericem
cokguzelsendede
bulunsun1l.Nis-200719:16:17
SamsunsSGH X200: REHBER
NO.
12
1l
Hakdn
2
)
5
9
l0
\2
l3
l5
t1
l8
l9
20
2l
27
23
14
25
26
27
23
29
l0
I
32
3l
l5
l6
l'1
l8
39
40
42
43
45
48
49
50
5l
52
5l
54
55
56
51
58
59
62
61
68
69
10
7l
alhtd
+905065162882
ekyb
05057851311
03124914225
05425624363
0845417325
Abduuahiarlici
05J23229452
ABDURRAjI.^T !+905127887588
05334496685
1905558266794
+905558266?94
+905558266794
Adil.S.Sa
05055430903
Adil.ssa +905388982993
Adil.ssa0505?125954
Ahn-Kuyumcu 05127841010
+9053t4716302
AHMETCEPNT 05t26828469
Anm€tka6El0vYa +9n5t23769615
+9n5436t57617
0532421481?
l\\m.r Yrl05422759122
A,KEMDIKEV
+90505812807?
Ali cengiz
+905423174045
Ali
aknak +905464316225
Ali
alikusu 0505?571368
Ali
etin
05052817152
AliKa6llogl
05t2ll8l2?l
Ali -na! 05134201010
ALI SAHN
05351729990
Ali
akna&l +905554651171
Ali $inr- +905054946742
AlpayDlhrslan 05138639916
02t2n16914
05322962405
AnrlAstl05125169068
+905122411169
ArrMn-TP
ATILABAYSAR +905437438448
A!,Bumk+905422443909
+9054220178t6
+905355974950
+9ts052328122
Ayb-k 02166411294
Ay
i
05058108?92
05335700570
AynurSaVdan +905134655306
Ay.urSatdan
+905334655306
+905334655306
AyourSrldan
AynurSaydan +905334655306
BABAM!...I
05325537380
05152750929
Baktc'C 05054790921
+905053696t68
Brtkd
Behi
Behi
05322616592
Gjcihan05325959046
C-rcihd02164?44803
03245150937
05054513129
032422,18486
Benalabi E
05322?57005
Beyh.n +905557448271
BLCN l.l ir
05321444110
BIRC'^LABLC 05362341810
BOZDEMIR
0505?805028
BOZDEMIR
05154754654
BOZDEMIR
03124901099
B - l e n ti n g r h e r e
B-lenr insilkre
05lta?tll7l
/./
+44794447480J
05444079475
CalmakCetin
05058052163
I r '
76
78
79
80
8t
82
83
86
8?
88
89
90
92
93
95
96
91
99
I0l
t02
103
104
105
106
ta1
108
109
ll0
lll
tt2
l13
4
115
ll7
ll8
l19
t20
t2l
t22
123
124
t24
t27
128
t29
130
l:ll
132
133
l14
135
136
131
138
139
140
r4l
t42
l4l
cdkmakcelin
05326663946
05444191160
CmNad'(ol
C@ ten +905354038141
054?.6343n1
Ceml DayiC
02322764521
C.@l DayiC
cenalYb 055555?3416
CENCOZTURK 05322870446
05557369519
cengizKolt
+905055618659
CevdKoN.As
0505267t297
DALTON05351698141
DALTON05353698141
D.met 05324887671
DEMIRBUKULM +905322869990
+905325236000
DEPOZGURCE +905055648889
+9054419\2196
+905359421505
+905359421505
0216!03909
+905056178035
05321518199
05321518199
0544228?319
05324666565
+905556f65075
+9055567650?5
Du6unB +90532?252188
E.Alb.Abidinsez +90511561502?
E.AIbAbidinsez +90513563502'7
+905055886163
0532508515!
Etren +905056339639
Etren +905056339639
Elitz.ld 05359766123
Eminma bnb
05137696s42
EnnhEnuratlv +905055960750
+905052936741
0532727J^145
+905058816271
EnginyzbEtir
+905058876222
Enginrzblsir
Enis\ks05322081331
Erco.TeD.Ank 03124123435
03123187703
E@.Ten.Ank
05055072797
Ercs.Ten.Ant
ERDALDURGT'N05]2]252012
ERDALSELCUK +90555]??0793
ERDALSErcUK +905551??0793
ERDALTOKSO 0533634?435
0505Jt48846
E dal-K-r+905554739796
Erd€nAlendar 0512315801?
komsu 05334963948
Erdin
Em
05164463832
Ere-nPoyru
-+905Q5252081I
o5o5l288or9
Eig-i-dusi
ERcnN KLCAS 051 4071di6'
Erh&Bey0505$1846
050542317a7
ERKANOZDEMI 0532642525I
9RK,ANOZDEMI 022223U183
+905326134724
+9053534553?5
05354915998
[email protected] +90531308?6?5
Evcnsaginosni +90531308?675
EVRENSELCEP05152770032
EVRENSELCEP03t228?2432
05125739974
Ey-pTavukcu
IdhriYag0512!138572
05555938965
02t66422444
145
146
141
148
t49
150
l5t
t52
t5l
154
155
t56
157
158
159
160
t6l
t62
l6l
t@
165
166
168
l6t
170
17l
n2
\13
t74
l?5
t16
117
t78
179
180
l8t
182
183
184
185
186
l8?
188
189
190
t9l
t92
191
t94
195
196
t91
t98
199
200
201
202
203
204
205
246
207
208
209
210
2tl
2t2
1tl
214
215
2t6
2t7
218
2t9
220
221
222
05058109037
05335719548
+905366431243
04842246291
0505265845?
05052658457
+905352478325
+905352478!25
FehniAllin
05362659582
Ferdi +905415808249
Ferdi +m5415808249
+905136811822
05316007991
+905052915087
Fevzicaknal
02126138936
FATIHKIYICI
FA' HKOZA
FATIHKOZA
FslihzkanEsin
Falihzkanasiir
il$,ffi}!t#m+905121378091
F-sunNehutf
GMib-lentc.ny +905359574114
Gaib-lenrcany +905359574114
0531222t39
+905J337a1614
Gaalnerdoga
+905333?81674
Cadnerdoga
GOKSELBNB
05368487383
aoLoEQzAN
05362232526
G.-ls.nHnn-T
05325022457
G-lseren+905056812322
C-ltenAbla
0515321920!
C-ltenAbla
04242341416
G-rgenB 051258?4275
G-rkanA$acar 05356973485
G-rkanl 0J-158152057
03t22449 0
GULTEN05164786444
GttNALBNB
05322818690
GUVEN +9054187r9002
Gkmenylvuzast +90505?8?7348
yavuzat
+9050578??348
Glkmen
Gln-lalpaydr
05354284706
05354284706
H.M-m1r205388538658
ltufifSi! +905425739058
HdkaoEmokli
05362602087
HALIS 05325060728
HALUKABI
05056,144409
+905326n3549
HanaArakol
0i621401396
+905359295020
02125178006
HaneliBey
05t86210819
HaneliBey
02t25413t09
+9n5462735t27
02r25865601
05057980271
+905051300291
HARTNABI
+90505E11651?
HmnD*r€m
+905334850166
Haon.Pol
Hls.nKaygus
05427608765
HasanKul Tm
05427162115
Has.nYaylak
05435158438
+90536419222A
+90s052155651
HILALCIL
05324788185
Hnd.
€lebi
05359295020
H-lyaEv 04,16214483
3
05t?8967565
04345111264
05377818604
H''seyin\z6ek
05322847790
05J24910707
+905124121404
I{UDAVERDI
HUDAVERDI
02128?6195I
HUSEYINASB +905334635700
IlyasAda +90536255?016
IRFANBCVS
05112318655
tsAozTURK
0535 27192
ISMAILATCM 05422161965
+9053236r1235
05325tt9576
+905326748216
053235t4587
05052431943
228
KsnilVl- +905058077?05
+905338114125
03522257)il
+9051236!?215
+905052148989
2J3
KamilVl-05321865262
234
Kardetim+905058129509
235
Ktrdetin02324391499
236
Kayitanoguz
05322742520
237
Kagan 05383280795
218
Kenal K.riD
05322141354
2J9
KEMALYESILD +9054?6302155
240
KERfid USTA
0J3333804JJ
24t
KOM$UM
05394?03858
2,42
05i67697670
E! 02t23564459
KORIJANBEY
24t
KUCUKPEYADE0516s9570?O
244
KUR$ADASK 05052132619
245
KrlR$ADGULBAE05326250996
246
KItRTULU$
ABI 05552247525
EV021644t7?14
24?
I<URSADI.
05332640164
248
E\ n212672154
\
LEV.CEVIKER 05373758772
249
LEV.TEMIZ
0532?840864
250
LEVEI.rIASTSB 05]255t9141
251
LEVENTAYDOG05]5]55653I
252
252
LEVENTEREKI 05]25054657
251
LEVENTSEMERCI
00491?29218585
254
LEVENTUTGM 05055726621
251
L0TruUTKU,MECLlS05165270ll0
256
M.A(MAN
05057858148
257
05055078615
M.C.D
0533?l4tt54
258
M.CEMDEMIRH 05553015384
259
M.ESATGUCHAN053235734?l
260 M KMiM KAYA 05325795886
26t
MKEMALER(A 053154?5666
262
M.ZEK.OZ"I
05123412902
EW2t6J7t865-0
05423546579
261
M.lYiDiL.
0532227A\25
264
MAHMUToZTURK
05322455605
2U
KadnUgurl
265
266
r,lEFr$l?{srAtqslvk.!'50st442788
MEHM.IiACI 05163490096
267
268
MEHMDALMAZ 05059444813
MEHM.CIF"|CILEV t)5556240521
MEHMET CANPOLAT
05313734565
MEHMNT CEP.2
02165233243
269
210
055557?6890
0532ss678t5
271
MEHMETTURK 054389268]4
272
212
M E H M E T I JCZ$ 0 5 4 6 , 1 6 l 2 1 9 2
271
MEHMETUZITN 055571516?0
050585298?l
214
MEI{MET_BMW 05353429186
215
MEHMET-MOBTLYA
053588]9802
216
05417765505
05359839360
MECLIS
217
05J27467J51
MELTEM
278
MEMDUH
0505??07490
279
MESUT,MUHITTINO5O55363?90
280
METTN
DAYIOG 05368150432
23t
METn{HASBAY 05121t26673
2E2
METiNYILDIRIMMiM 055569]3?75
283
MlltiATABil
05053466233
284
METHATABI KAYSERi
053?2594870
285
Mr]DuR$
05353414896
286
MUCAHTTUZM 05422?44618
+491613029101
281
MUHAMMEDALMAN
05058666044
288
MUIIITTIN
05053t1012?
189
Mt RAI CLTTFK 050t567l1a7otJJ.roSl6s4
290
MURATHUT
05322816141
191
0505265?789
A5121012971
MURATLV
292
MURATTUTAN905426157298
293
MURAT-AVUKAT0532601lt0l
294
MUS. SINTR
053?7460280
295
MUSAqAKMAK 05J58t56886
296
MUSAYZBILqEJ.( 05051491160
?t
291
298
299
300
301
302
303
304
105
306
MUSTOZERTE| 0513263U25
MUSToZT0R(K.T[iR.03J222,t4694
053846456
56
MUST,EIIALP 053]5?36364
MUSTKORUCU.DRNK
05555966799
MUSTAFJ MRK.KR..
05054763805
MUSTAFA
KAYA K..05556240242
^'USTAFAKOZA 05a37132350
MUSTAFA-SITE05]5896]?04
MUSTi2
05122?17198 05462623011
MUZAFTEK
02t64t40706
051229t9293
02165666152
301
MUZAF$ENc,Oz 05174008306
t08
MUZAFIER
BEY S.05364642528
309
MUZAFFERCAPAN033136825t5
05323771901
]IO
N,KAFESCi
05059305645
3II
NAIMABI
05058388233
053274?6167
312
NAZANHANIM 02t6t572t8905421449549
pEKU..0t053458095
313
NECMEl-rlN
114
NTDIMBAYMK 0']2)O04l2lOto59t61bo2
01122506301
:]I5
NEDIMCEP
05325167835
316
NEDMKASKIR 05057012188
317
NERMiN
0JJJI83545J
3I8
NEZIHBEY
05353814614
3I9
NIDAIBlY
0555?057190
!20
NiHATBAYRAKTAR
051637?5028
]11
NIHATCVS
05425836203
322
NJYAZJ
05055452429
321
NTYAZIARAS
05326648997
324
NURABLA
05152J76420
325 NURETTIN05t25156093
055522000028
326 NURETTINBEYBOLU05556803374
)21
NURETTNDEV 05359716280
128
NURIKAL(AN
05443906959
329
NURI SERTFE 05326t69647
ll0
NURIYEHNM-A 05361591t00
lll
O . F A R UYXA ( l
05j2o946i9
07
312J25J189
132
0544121
o.ozAKTl
05
13t
053264454055568J9071
OGUZAYDN
134
05355576258
oKTAYCAFE
315
oKTAYEJDER 05425914125
136
oNUR06R11
0555,t438178
i31
oRHTULEKEv 04482140138
.]]3
oRHANMUSAO 0J.12J040135
3t9
oRr NTULEKT 05056600326
340
OSMAN-;OFOR 053619?0094
l4l
05316990440
ozaN
0s334119587
342
06UZ
34)
POLAHMABI
05052187686
J44
POL.TAHSiN 05052132105
345
POLISARA$TIRMA
05052110895
146
F.KARAKAS 011216109650542o,U16-2
!41
RAIET BEY
0532208452t
02t63628266
]48
RAMAZAN
BAKK 05324823?I?
349
05352902953
RECEP
ABi
350
RECEPKARATA$
05058124752
351
RECEPYIJKSEKER05]2793406I
152
REMZiPR
05474230t02
153
R'zACIN05333846l90
355
356
151
158
359
360
16r
162
t63
364
165
166
361
168
369
3?0
31t
372
SABANGULBAI 05122122506
SADI
05113181229
05057852387
SAKIT
SALiH
05055924090
05364866674
SALITJC UIU
05055657994
05556159071
SAMIBANDOCU 05058141289
SATIRBABA
02462325037
SAVA$YUC
05324652861
SELCUK
KARAD 05361943513
(ONAR 05053270795
SELCUK
05057899666
SELCUK
SELIMEKER
05433205563
SELMA$E$BE$URAS05324000681
SEMIHAKCAY 0533?251701
SERDARERDUR05]]48383?6
SERKANCAKGO05337175411
05321678060
SEVCIERENEROL
SEYHuI.r-ABL 0531660488905055150356
sEzclN Bcv$,YUK..0505580s926
soNcul.AYs AMBA..0Jt22706318
TALATYAVUZ 05443640809
TANERURAN_DER..03124312585
05359785284
TANSELYZB
0542217701305057811465
TASKN-CM
05054861621
TEVIIKCEP
05125765669C)3524112993
TEZCAN
05137195t53
TiMURABI
0535929t428
ToKLSUKRUBEY053245r?240
TOLCAAKNUR 0532?]67999
TOLGA KUR$AD 05122660962
TUNCAYoZ(AN 051223676?l
TURANBC
05426209967
TURGAYAYD 053]7128485
TUR(ER
0516325551
TURKIRBEYI 05137215565
UFUKAR
45442852|2
UGURKICKBOX05364279?91
UGURdZCAN 050580666E3
UNALULUKOYE 0252641]?99
URALAKBIYIK 0532?86010]
u6ttR Ali BltGIl.,J053273tI &8
uduRriNsAL
05335s64195
050533?3051
VEDATYENERI 05]22457989
\.EYSEL
03585139702
VEYSELCEP
05368697365
VOLKAN
05555tt010
053214t9009
voLKANEKz
0533?612139
voLKANOZEN 05156539152
VoLTRANCURKAN
05056971245
VOLTARANMEHMET IJ5J227235IO
r)5327J5416t
LOTRAN-NURETTIN
YASARABI
05421t4977)
YAVEREJDER 05,148050740
YAVUZEKNCI 05366354828
YAVUZEV
02642170212
YA$.(EMO
05058126128
YILDIRiM
05321166125
YILMAZORUC 05t85510111
YUKSELMUTLU0536622?6]I
4t5
YUKSELUSTA 05362545901
YUCELUSLU
054374)7760
416
YUNUS
05t27888067
4t7
YTNUSGUVEN 05362561214
418
YURDAKUL-2
05317259069
0532220t071
YUSUFABI
0535450121?
0232282A292
420
421
YUSUFDEVREM05]58262862
422
YUSUFUZqV 0505t41?0t2
423
YILDIRAY
05362501405
Z.TTJNCER
05)59766123
424
424
ZAFER-SALiH 05t55860249
ZEKI
05424854499
426
ZEKiBlNCdt
0J0563959i3
427
05187402211
[email protected]
ZE\.NEP-KUWA 05056622606021641?8824
428
05133805948
ZORBA
05058954339
04743518081
129
1740041435
12250
0533716
ZUBEYDECIK 05446780038
430
431
05368610951
CAdLAR
4J2,
053265?0r92
CETO
411
oMER-ERDIN
05336971666
434
oZDENGTJVEN 05358746612
435
oZER
05321010764
436
oZCULHNM-BL 05186296010
4li
OZGURKURT o5o5l?05357
438
oZGURASK
05323918567
419
dCRABDURMLI',
05052317991
riMtr Ev
02176414491
440
441
UMITSAYN
0216418355705,!41004101X
447
INAL GOVEN
05363365808
053?5240235
[email protected]
441
IBODEVREM
05,142381418
iBO.LV.DEVREM 0542265?369
444
445
iBRAHiM9ivlc
05387093179
iHSANBEYEV 02164755776
446
311
374
:t75
:176
t11
J18
319
380
381
382
183
384
385
386
38?
188
189
390
391
392
193
394
395
396
J91
198
399
400
401
402
401
404
405
406
407
408
409
410
4lI
4t2
4ll
71-t
450
iH|ANOGUZ
05i2t$a76
02164511662
ISAKILIC
05123164261
ISMAIL(ARAGoZOGL 05054529641
ISMAILNAMIK 05558514II'
ISMAILTTNCER 03622668847
01622305?28
45I
05336170589
05133762101
452
S.ERUYCUR
02425134506
453
SAK'RABI
SamsungSGH X200: SMS
NO.
Status Froh
Content
InBox +905059305645
sagliginiza
?^?Oktaybeybug)ncokamacokyorgungorUnlryordunuz
hitfe
InBox +905059305645
?^?ndikkatedin
OutBox
Tuncaybeysizinleirt.Kurmaya! alisiyorumamanumarayitanimadiginiz
i! in olsagerek
InBox l4#613819*lp06Sayin
abonemiz0l-30
Nisan2007Donemineait faturaniz 129.82YTL tutarindadir.
Sonodemetarihi23.05.2007
dir.
IiBox +9053231696'15Bugungdr0tellimi bagkan
OutBox05057851313 Bil gece23:00dameltemtv de taraflibugeprogramindayim
lnBox +9053237696?5
iqi
?? Degerliarkada$lanm
ily6n€timindekigorevinizing€r9€kletm€si
lnBox +905059305645
tr
InBox +905059305645
!
lnBox +9053237696?5
??^ntlyekaydrnrzve yrlhk aydatlnlaTezcanGundaybey€ulattrmanE
g0niinekadaronemlenca €diyorum.
lnBox +905323769675
??"l.22.05.2007
InBox +905052657789
YUREdNE SAGLK
l0Box +90505?851313
KARDESIMAGZINIZA SACLTKINSAALLAH MILLETIZiN TIYANMASINA
V"NE UYGUN DAURANMASINA NEDEN OLACAKTIR ALLAHA C C EMANET OLIJNUZ
ItBox +905059305645
!!Ll
lnBox +905059305645
ltlLl
Hbr vermekistedim.
InBox +905056178035
Oldayabibenyarinkitoplantiyagelemiyorum,d€vyetistiricem.
G r-smek-zere.
InBox+9053377076l9???selamunaleykumaslanparcas|seninlegururduyorbuniltidavada
Inaox e053377076)e?::kanrm'nsondanlasrna
)erinleyir yojunacrkotun
INBOX +905065484940
OKTAY BEY UYGUNCORURSE]C'Z
BI,ICUNIZTNISTIYORUMSIZDEN
ESIM RAHATSIZRAIIATSIZ ETMEMEKICIN MESAJYAZDIM AYDOGA
InBox +905337143154
msnDENYA DA EVDENKONUSALIM
InBox +905054513129
tr
InBox +905054513129
I
InBox +905054513129
Bekirbeysanaaik ve netbir sorusoracagimbenimiyi niy€timikotuyemi
kullandin?
Veyadolandirildimmi?!
InBox +905423174045
8 ADET SORUSORDUMCEVAPALAMADIM SEYIRCIYTKANDIRDILA
tnBox +905359839360
Seninsevgininyeri gon-ldeheplzeldi,seniy^reken sevmekh€rseyden
g-zeldir.Dostum
diyennicedostlargord-m.Senin
bir merhaban
bin dostabedeldir
IDBox +905359839360Serin sevgininyeri gon-lde heplzeldir,seniy-rekten sevmekh€rs€yd€n
bir m€rhaban
bin dostabedeldir
fz€ldir.Dostumdiyennicedostlargord-m.Senin
siemensAL21: REIIBER
NO.
Name Telephone
I
YilmazEngin
05377632550
lnceOzgur
05322437674
z
3
5
7
8
I0
I
t2
I3
I4
I5
I
SdalYasin
05369131467
KilicYr-tDp
05362791200
DogdMustafa 05426241651
TuruthanTulay 05422713203
05337391886
Ayok Haluk
DorizMetin
05433214086
Ydsi Onder
05353726874
Deryiscoklm
05357396505
EmenAlpaslm 05355655574
05337657863
Uflaz C€brail
Akkab.kAydogm 05065986272
Ali\al 05334201010
FarukDikon
05555938965
')6
t'7
l8
t9
z0
2l
22
23
24
25
26
z7
28
29
l0
3l
OtDz AydrD
OguzAydnlq
05326411464
05556859070
salihG.Ul'r
SalihG.Ul'r
05055657994
-2
05556859071
05332145634
58078195
Ufuk Bey+9055
05556859072
RahmiT-re
05438951908
RaimiT-re-2
2003
Rahmi Bey
05433326153
BulenrKeler
SelimBef-Arg 05123473180
05055401199
S,lkFBtk-Ar9
Aydogm 05065484940
Levent99!
05n65986272
ay
05434910144
+90J058096878
^y-2
32
MuntKm-ADk
05369J016J6
34
Y-kselBey
CemiiKrm'zr
05433143973
05339549 s
Mesul Bey
05449241822
36
37
38
39
40
4l
43
48
49
50
5l
52
Dilara 05393073928
Orbay 05325770969
SalihG.Ulu
05055657994
2002
SalihG.Ulu
Zorba +905065221570
AIi-Tem05057410253
05056661576
CaEri\zkm
G-rkanBaLkal 05055465404
BaiD-G-nd"zc 05433705125
+905558261687
ihsm Bey
Irfm S nnoz
0542594'1989
Bahadir*AM$ 05325E24867
T-.ker Hoca
05553235050
KmBey
05323617235
Cem8ey05326413607
Pilato +905357965254
utuk
5J
56
58
59
60
62
6l
05J25959046
Ahmet.A.UlDsoy
05323129151
Unirt.Swry\n
05337060552
05354312015
$efSabri
SefMuhammet 05336993939
EnginB v.Ckm 05052958414
+905558257910
BilalEmlak
MustafaAbi
05326'710769
2024
lhsan Bey
+905555938965
Ihse Bey-2
MueafaAdaEnM
05t14t16725
Mahn.A!nd.\
65
66
6'7
68
69
05053458099
Alpaslan-Org
Su
05053202816
Erdal-cdsral +905364?01473
LeventTekneci05326537575
\n€rAmtnrm
05058179168
Dilm 05393073928
2019
siemensAL21:SMS
NO.
Status From
Contenl
InBox 922I
AYARLARINIZI.TELEFONUNUZAGELENAYARMESAJLARINDAKIBILGILERI
KULLANARAK BAGLANTI AYARLARI BOLUMUNDEN MANUEL OLAMK YAPABILIRSINIZ,
Kuuanici:mobilvizyon
lnBox 9695
AVEAMobilvizyon APN:mobilvizyon
Sifre:mobilvizyon
IPAdres:213.161.151.201
Port:9201Anaslyfa:http://mobjlvizyon.avea.com.tr
+4917667771137 Sondedignianlamadimproblem)oktur insallanben ok biru yaniyor simdilik iyi 24saa1
bBox
kdma olmusa atlattik lpt-n AEO wni seviyorun kib
InBox +491'7667771131Askim beni nasil dican bilmiyorum intemelegittim yoktun geneeve g€ldim beniceprenbi
InBox +49],7667771137 [email protected] tel bozuknereyedavetlisin
poponaik uyumusundur
iyiyim daija yibekliyotum
rnBox +491766771],t)7Hayirolsunbendlv-lcekbisiyapmadim
bizdeyimser re laptit re yapcd?
InBox +4917667771137
Bayginyati
I n B o x 4 9 1 7 6 6 7 7 7 1 1 1C7n i d el 0 0 v a
lnBox +4917667771137
Donusvaryasenbilirsinyunusiyikaiir ermedisimdiuyuyose.iifikaalmanaceviroguzla
konustumuop1yarin ayilip dok gidince bendesrdim aDa ne zmana
\tBox +4917667771137
Evetdonsvd almd tercumeheBerigerirkursvs nevdsa o.jinalv€tercum.M€sajdusmus
dlimdenuyumusumopt aeo
+4917667771137 Slm tt ne yaptin biz ok sabahdok ginim geldim simdi evdeyima8rim var amabug-n jyiyim
hBox
ogle sonuinlemot€giderim belki opt aeo
boDgerieve
InRox +4917667711137
T€k gelis?Buellnadanaya
bwayagelolmumi intemetyoksun
eit cutnada
donuyomsengelmiceksen
l n B o x - 4 q 1 7 6 6 7 7 7 1 1 1C' tu i d . l ' n r a l d i n n i
InBo\ +491766'17'71137
Ne bileyimdneDegii derimamabilotnasilodic€n?
Gidisodd donusondanisEsn?
selamgorusmek
uzere
InBox +905337739084Kddesimsizindekddiiiniz mubarek
olsunherkese
InBox +491635006291 Intemetebakmiyo.suntel.fona bakmiyorsuniyimisin merakettin g-ya bug-n bizin evdeyiz
oglum babababasabahtmbori tsbih yapn seni lzlenis lp-yoruz
- ' ALLAI1IN ADIYIA BASLADIGINIZ
/.
o lrltrll o!!,...,J
InBox +905359303855 o w
MUBAREK
HERC^NSiZEHUZURGETiRSIN.
KANDILINIZ
OLSUN.,?
GONDENLEN:
Cemil Krmlzl
ComilKrmtzt
BolentKeler
Mesri
Gerokkalmad' saSol
Hallettimegol
Oha),be),,edrda*j
valeyi)alledebildirjai?iyj crliwalaJ.Cevap:EvET
TELSiM siM KART (sERl No. 924s0221?3289A0918):REHBER
NO.
I
2
3
4
5
AKMAK
ETIN 05326663946
ELIT 05444641479
G^LAYABLA 05437105387
05164?86444
cr^LTEN
G^LTENABLA 05353219203
7
8
l0
ll
t2
H^LYA EV
04462144833
02126727541
NURSEL
EV
NUR 05352376420
TEFO 05325765669
oKI
05425315368
NURGUL
05054587.]10
SERIFEABLA 05372353396
7-i
l3
l5
l6
t1
t8
SEMRA 64219?5
AYCTGIL
05448351494
zE
|
05424834499
KONTR.T5OI
NEMO 05553835455
REYHAN
05052298953
t9
20
zl
22
23
24
MINOS 05376427010
zuBus 05378550990
6422430
MELAHAT
HATICE3217971
DILEK 6419047
SEFLON0505541705
I
TELSiM SiM KART (seritro.9248022173289A0918):SMS
NO.
Status
From
Content
hBox +905055437051SLM BEN SANA KUSERMIYIMDtlN MSJGONDERDIMULASMADIMI OPTUMBAY
64] 65 56 K'NDIN' IYIBA
InBox +905324868075 \ZEL INSANLAR\ZEL C,^NLERDEHATIRLANIR G ZEL DILEKLER Cr^ZEL
INSANLARA YOLLANIR BU C'ZEL G^NDE B^T^N G^ZELLIKLER SENINLE OLSUN RXGAIP KANDILIN]Z MUBAREK
OLSUN
IaBox +79265897148 AYSE6/.L NASILSIN BEN SU ANDA MOSKOVADAyIM SEN NERDISIN IIAMILELIK
NASIL DOGUMANE KADAR KALDI AYB^KENASIL BUMSI COK SIKICICOCUKLARBUMDA KALMAK ISTIYOR
\PT
<03EYLl5:55>2kezaradi.
IrBox 7512
Araydld: +905425315368
lnBox +905378J50990 CANIM NASTLSINNASIL GIOTYORT.PTUMSURTUK
<I2EYL l1:021 kezaradi.
InBox 7512
Amyanlar:+905425115368
InBox 7#pl3l32?0
Daleicjn Pl,Td-A$! P2,Kutsi-Sande
P3,Hepsi-Yalan
P4,AdamcibiAdam
Ps,Numb€|l
P6,DidoPT,AcemKizi
P8.Cendero
P9 Mono icinP yerineM yaz7979agonder.(12SM
InBox +905425315368Ara konlsupkaydediyim
lnBox +905425315368 Askimpazd texascirygibi kimseyok evemi geleyimjsemigideyimbilmiyorumsennedersin
ordadais (,k amane yapiyim bilmiyo.$m
< I0ARA l6:01>l kezaradi.
InBox 7512
Amytuld: +905363969001
yiyelim
InBox +905352376420Nerdosineldeyoksuniftarabanae€lismisingeldeyemegiberaber
InBox +905352376420BalrmpEadayjmh61aziymti
InBox +905425315368Bendesetri
lnBox 7979
En guzelcepnelodileriicin telefonmodeliniy^z?979agonder-Omek Nokia3310yaz,79?9a gonder.
hBox +905425315368Askims g-t yapmginisenbuiumusuncaycibulmamis.Salkim
ve dik slg-t ayria)d lp-ld-n
InBox 05427522549 CHATIN ILE CEPTELEFONUNUZDAN
DILEDIGINIZKADAR
KONUSLTN.MESAJLASIN.RISIM.E-POSTA
YOLLAYIN.TOKONTORAYLIK KULLANIM BEDELIMYCDP
BAXIYENIZDEN DUSSLT]\I.NETBIJL
I.Box 7979
En guzetc€pmelodil€ri;Hekimogluicin S24,CagriS25,CabukOlalimAskim526.BabaS27.Dudu
S28,BeDiUnDtS29,Aliye 530,Nerdesin53l yaz7979'agondei.
InBox 4440542MYCEP'E2004YILINDA ABONEOLANLAR.YANI SIZ!HEMEN 250KONTORYUKLEYIN. l0
KONTOR VE IO SMS HEDIYE KAZANIN.
InBox 79?9
lnBox 7979
En guzelcepmelodileri;Sevdan'n
RoDgiicin S32,Bir KulunuCok SevdimS33,AnaEvlisin S34,Emi
S35,Esm Ziki 536,MehterMrisi icin 337 yaz7979'agond€r
+905372353396 Bayrminiz m-bdek olsun.Vefierg-n-zde bayramgibi olsun.
hBox
InBox 5424440542
Sevdiklerinizle
saglikli,mullubir bnymmdiliyorDzInBox +905352376420 YAGAN KARLA CELEN MELEKLERIN BINBIR CESIT CICEKLERIN IMAN DOLU
Y^RXKLERIN ISLAM UGRTINDAKI SEHITLERIN BIRDE SIZ SDVDIKLERIMIN BAYRAMI M^BAREK OLSUN
IlBox 7979
Biinek Ge.eknAsinnSj6,Sevdanin
Rengi
En Guz€lCepMelodileri:H.ziran
Cecesiicin S55,Degerini
S57,Nikan
Masdi S58,AliyeS59,Hekimoglu
S60,ye 7979a go e
InBox +905363969001 aysegulteyzebeniugba sie geliyordukseni bulamadiknerdesinannemrara
Ig bu Incel€m€TutanaYrtar.afim:D.dan
tanzirnleirrza altrnaalmdl. 14.06.200j
iNCTTfMEYTYAPAN
Tem.$b.GiirPol.Me
(.1&+6!+.)
rD&t\l
€-V tsg+ v\A VE E \ t-r-fi4 ST\rT{N}[a|
t'
g.,,"...sa.l.ir
fl.s\-^b"l C..,,^\.+{d
M
9l
lr',
n,
n
s
Lc.nnrzSo.
'
tFea
{4-
\-.\U
\>\-'rr.-.L-.l.
\!.
E z-^-^ o\u-
.".r_t-\L,a. - \E;.\n-\
-s.1'\r A.=}^*
o 6. aF-\
s---d
")^'J
|e.,t,i(,1rn"U"-, -s-[ld!
EEe^)b*5,.*lfu'-^-
o3\* 1.g.r. t414 J-ir,.*\" o\-\-
\\i,."'. 5;--
\\uC\a\M!\,4
tr.-^-^U,ai- oA-\^J\a": .<-,W,U,
rrit-
s..--\*"*^L-
o1f
c^Ad".l e"-\r.11sil""-si
\L-*"+""L
D-'\R-ts =1.\, -1o-J' !'\1^^"
UYguU v-\"L
5u'1 Ja' 5-.'u"'^t'\^"'
"W\l'-*t'fV?)V
",t;--tg \t'^"{? 1'-o'uli
::,,":^'"llf'"fl1
N.=.,^^ 1-g^.tr-
.,\-s-42,4i",^-i;*.',.
. XAsY.,
g,t{af.
h._I.
Nti
a\., trv;'J-?o "..' \qt. \L-''*^
4o'r'a5l^A'
-,s :{I*i:,:f3:iff:'Ptu-"(:;^".
{".-Q
\tt d
i::':t
)B'.:-,i':"5'ryi,Yl
3
1i"',L1*^
".o",5:
:t"-';:-il;.ft-J.*-i^ tru,i*riI
f,
,,,-", .r-
i.,-trg,L
62-
,ol\"Ai
le-f .
3 ,sc^us;
*,::':*;
;-ti"Str,S
i;:*q::,Htr
ru-S:
1
*-i;-J:
*+:'
r;iltr"
;1"i-=*;ll gfi *.;"I:-ETT
H*
#f ii
"RY - [!;
X-tt
h-.
O L.\*5 J.,^-"'a^:
\*"\'uu&-\""^N
Li[^q\'1'" c-'r
i&'r
- ! -.-:*\ t'-.["r"'lqb[
s-q\' ''"- [-l'Q{r $"-v'L- Q*'ro
'\''
io"r--f,-t-^-n 1..-^'''--A- r-..^a d-n.l-- f-ur- odtt"" "',{'-
-
|
sfr-l^
Iru
\ n
-.-{'
\c*\-r-s-tLll
- \,,f
v'-U
r"^L'ti \9\,- s*3i s'r"\ "'r'7
t"t "'-L
e--sn-.4*
qrElt-Arrfl..
s---*-1.
o \J|'.3!^
o.s3- s.J*^A
u
ojs "r
oL{r
Ar, t-d
w.^+
ytLrll&d4
i^/Ar, v<1
g.YttA Tu.tA^lAritNl/V 'L.JA"IFAS'P'A
i(uOrgtYt rr^r g\, AIAd\A\E eL
q14(Ar
si"l\
?q(t4 -5tt{r4 s1.}\-1,\t '}\- ":1?S-9S- 4$3
-.\-,,...ji_{.\\
\. .r.ro,\:-A
<r.,eyApi{t(J,ot"''
\''*r.-- '.- \a-\-
.'.*"*J-
LGii3."45tU
ro'.r.c-"-St* \r'*"1 t'\""'-" 4*\^"r-
a"-.^*-
-T*il
bq a"-./a-
-
$a=-r-Jq- eN'gs
iS
+e,(*...'
d,g;1ig4$5
'\\"-*lb'\'"-^
:
ga-^ to\- i"co"ura
' , i,'.
o\;^c
(l €- r":rj\
^-{r- . b N>i- P'L *l"-,{r $ c.-",..\
51';"3;
l[;1.1n
lc-n4+r'
U- X[)
"t-.^
\'r'\*^^^ "dLt--t''
o
( - - - ' \ ' - t 1""="'-;.t'""t"1
;-:
-
loXz.o.-*^
L .eJ*
.\o,\sl ^
sr^
"g ta'-\ L-""''
'. ^A a r1..49e
A
Aos
1u q6oo-'z-t44e83
6 ^
bY-\,
. r,, '
- A , L s _^
'\qc-^\Qi '!'oAli
o\ /^rts/\ eu
0
. ' -
4."-+*[ "'.*L-t*'$.- [. --J"A {,2,,-r^&- 1}r\c'"^a:et\"
-
Es -,J.4
\
rtov\v^>./.\
la\, r\v^>.\
!cd.e5l
t !ad'€-t,'
C.-f",f ..
'lcc\z-r
--L" -,\rA
-,,
o- =X$JrL
B}1i5b'(!'nLt4ltb(
\-rr-".4 un's1lc.
,. :Z,\:*-'
=-*x Q:A^
n
U
w\ii.\\1, P-=,.\,"" Vt';\,Ur
Qog\J-g-
w'.e-41-r
,.v,.-+l t'*.,|r-{i
l'-;^","i1^"tirt,'n-
o
-,.-rr.. "^Ul
\.J.,"'\a-
&-\ "-
3S -sZ$'- ",\ 1-...,''.-""' {-V
-
L
rr^-rt
*J-\
&g u.a,^\\L v.^.Lb-"
|tB
e>=:
| r-\
t"\""-'
iq*\i'n"l
Lgl'l
J:Fi-'-r
a..L*.sr
\ qq^\\ ^&^.<
a-ll C . \t-'ssrq\.[(
( l 6t
J-lc' i""i'"r-
.,"\'^"-'L vr" "'-'*"1-^trnL1
-l$ldi,*-.-'
so.n-!,\l 2c.l-t*8 &-s6*v
$9 1,-:'
t6lr-*V
\LJt-^-"*-
O4rbt
NaLq
.lc\qt-c\t{r- F?
.
t.a-
1 ,
Pe>-t-ec\/S- <.7t1,
\ !\\-.^-^,-,
=V:h
\Y*,h)ii:.11,
he-'h1i1"rn
-f + €*J+
*\
v..l
.t_^ y
\
.[
,
l\l
.\o--^to&
r'irf '\q\ Yoprun\r'tI
r..r..Lll
bt\ gi'7*\
tz:.s--sr, (i'.r1".^.'rt
v
/
ytLorX-\n^lrr.r
tu
orfM
Ci,.\>c- ?.4r'.,e- --(
r
,
\ .
J. V-
5*^
-r.i}rJ Ok- Li^mz
b-x-r^J"- NrFe
5w-.s\\p., \',6-.r
$euo*-
, .
t
'rt&:'
6-z-,t. sr5"J.' c'^l'll
nqJ',r- tt
-.J,4
L1]o s k 1{k
=-t.r. ra *J.A
t-l-.,^1*.
\t-
:-fq^-'1
-^"'
t's' \€"^Ls\
n-\-
5-A
2--..ij'-
k^-V.-.vi Er;. \t-"'o- \"\'"''^-{s-'
$--'.^.\^a- \<J.'^',tJ-.
5a"iw
c.-..t tI c^.(l \t !'l"L'
'.1-a-g[
\ nc.-t ^*{/- 5--.
WfU..g.
.o\---L-
.-.an.
u.,ttt -t''-'65
Ao>\l ^-i =-.\ltr'r ,o- c-ks'l'nr
€'Li -('a
((>L'LLr-
--I *\-A
\--'. z.-\
r!*
L Go,,l"- ib"^
l*'4ol'rA(*'-.'(*-L
-J*s.^{-.
i*'1-.L :Sl -llLolgrr"') l*'J''"A.,''-,
oE41
A-*q io."r.i-L'
o-"- aJL.^.-d,.Yl!
.re- b.
!-\-"--]"
vrrsctn ,
€,Ae5
.n o.*Sr,^ \..i-+1 [<'*-\\q=-
\o.",$
r r-tA
-li
u-..ry
'$.-,".r,^1,.--<=c-t\\o
..rI4
U*s\A\
-{.f+
.!i\^^
q-o--\''pJ+""J*
t-\-n-r
\***4.*
i qa.-F' si ^' iL-".
-.- [--,\^A
!
NpA^4N \f€ Qc-4.rMA'?vro AArprv'j'%f"" /al
o't)s
=*-,\
13n
"
r/,.'r5,r-s'.- <,\ k-^',\',
t**-s \(-"'"'.\ vn -.^--'sY
u.\ssi\u^^
s. c.-\'^'"
A-
<.mn
Jz-rVv<
s*>'''
o-<-^'^1tr
,-,--'.'-\.^\.1\:c' \\*',^ -..^\*
.b- -.r...,^J.- e-'r -s-L9{'<"v'r-- 1"-,-.*v-".-l*
A-\-{, v-r.",^v.*li rvo\'^1:..g\-^
);\i^l*"'l*n
'- rr<'/ a
^ \ n il'5t'{e*Lg\-i
it---J'
<="'-\JJ.3'
<l\.
-r-1
+''t ''' !
f'4*'R
""'-.
"'-*-\
't-t*""
\^-l. S "ur-'f,*' \1Vi, r,'r
-k^-,"1'8
-*U-".':\1"^'*\'
$t'-tl"'i\-'\\&U\
A-...-.-l^*\^{^^'\-^d"ilJ\?''("rao?
..-''',--.,'.-*
e>4^..o.- \.-+
r
c.
.- t--
Mtr
W
,rrtt|*l
*'flP^::'
\..c.\r-
M..r.o{'rr'J\tJ
1...$-t--t
r\,\--\A
,-s6
a v
N,/"4'
^ A
ea6r5to
2-.osrL'|4-
Q.t,.Ji'.2L^ l'r,".
!\\rr..5, "-.r\\L c,t','nt\ {
A\\ O.u... e}\\q:t-
rd'A/'\
,?.i.tt.C"-(r^
-A,Lv""
I d^da.6
Q,I^*rl\
\'t,,(J,".-. 4 6J.15ouAq
|.-t^\ .
tn<;At $ll
t: V,
2e5/ V1'r
#ttc-"(rt-oen1
5J..o".-
M
11
lK
T*Lu" ll JorLr,v' Ko,"u,l*,lqn yp,/u" /e/efin ilLartnJa,.T;z/:nt^u-J.. 6ngea him re y'r-/,q,h,'kltr/,*v" pht //inh /r"*rr ft!rn b.ru," JoL"t / lol t' 4 "na,,nBn:n&' 6J7b
,y"l, afuo/leL,i/nuly'ar/t4,n
qo,r,n/oo/ lo-kL' ue C'Q 7'lk7c/
lar r;ahnrJa elek/r;/ Jlre4;,c,','t
'l6ht/'1
ntoJ^L LuLr'J-E, , paf fp2ri moJh*' ,//e.L"e/oem,zrn,r i'v
,
sutlaJh,, Lu i^1,|n ,o"/ynr,r,,/ol" [7, 4r/1,/11tn *-,h c#rlnial'a
o/orz/r-'/tli / /"/n",r"' ro Jie.r,',',/e Qna gcL c- J$?/1.
5o/*L/a Lu/u, . {1o^/o/ 1o/Qorr,,z yairnJl/
?Lllatl'
/' /ei/5 ;,
/>th"'/:7'rt<
/Ah.J" L"lunupluc
ilA. ,1,;l9i/,'7o7'/onftlno/*'A
o
/2'o('2e)Ac* 4'4tq.1^,
v-/o,,nJe,zt4o)11" )*s J4.""/- ,l/e/^"/ przniz-,f iI' Pktf':l::?
nbgu^/us /,'itt l r irim/,'soi,t/or pclo/"rm'7/o'J" /t l,* / Oenliry;2
#or,*1,.J. y"V,b'a*r"JoQi).J"y' e//o-btr d* ry'^"r";'^y'u'l/
aa'"-a
'lU.A,rralD€rnfl'74f pa ) ca-/efe/ L,'nLo"' n' o "
o*y'ailv/Lt/r/uin ltnl/'7'"'
mu/a^, ,/an ,4,,/r,'L^6
fflf'
^t"
/ev"t eln0/l.
0k*,s/"2/tt/::; 2;,1i
{0.,q
toftqll*,",i, *, ( mr2sof,mr
ol,/:",'l'i':;::;f
;[:';;:,k';l:!!/ii,.#,f:,:ffi
i!:[#
::n:/:;;"i*i"h,fi:':';:a;f,i,ff
"{*",":iffitglif;'*,7t1';i11
f:':i#'":;,ii:;.f
o lpoo'*.o*',a,'t*:"ti:!,t##liffi
",*ryii;;mI/yl,gl
;
;;
:;
;
T:;;/,::#::i:
ffi::ff:
-'
{'i^''Ji^1f^::!,
ilt, ttla*L mol^oll'nJ'1o
:\'t"J'l:;ll
}c,aliol:oct
ol,nJr.\3,.o6.zooa
atf,r..-.
."l"J,ij[{"..,:o., n +o*flor,oinrzq
A&*q*&,,;#{fuft
I ^t
1
r,N' tot t',.
iZ{(AN 46l
ALh!
,*"'ft:ffry
M(offi
t*f om'6;y"fr(N,'rf .Ig./ Ae,,"L"Jao;Ab -i/. & AvC gM6-*
"rT o :f;':1"7;;i,6!d;"L:"yl"i* T-t*rr
fftr-,#
f
"#,.ry1, ""*^n4,
J1.7
N* h"*J*5 ,r.l ,U
c7e,t"t,t
ItnA, tt(r^ "J^]h-,d" "L"/-^J"J" '/.,t'3r"lr^ll L/''"r,';'tJk/s^
".i&o
a"rJn--i,^r-',"^tL
le2't'tgoalt l"/""4,u2 u"z1t1'l'-"lf
o*(:!,,9'!
?:!"':..+/
;Yi:*1,'!ftf:,:Y: ;XYi
"'1^r,'"i,ii Zt'",'i!*,rit..t-,.t" qi)'-'t;o f"/T "1- ,h'kp7'1
"fi
",k,Wfiril"4*"^'7i.'
k
3#,
*"%,"
ul&l,
#:
*nJ.r'\*et.-,"
h*frt,f.",6"y'-,1
lb^,n& LJ* ,-LL
;{4.
npl
&",.,sr,U rAL l^-+i-t^,-q
x/4"( Lt -b''h&
te.+F".n,r,..',1'6t)
d " - 1 , o / 4 r , " r t ' . . , 1 ^ 7 , p - t - l l ^4 " 4 4 . / J f l ^ + , o l / ^ J r :
|
,
I
t/,
t-trr4+kl:L,Y,.rr,t",>,LLJ au5z J'/u//t "t- +e"h /'t
V*,")*r7o'
-'^"4 LL+
^4
1/pJ.-, 4 4 ar,/J*.A
,*'&l"X J"L-'"")^-.lfF+
.&+'J.) ,*ikn
f n^ t-al-'
,- "-utl1{
1..9'
h.i-F ,l&4 ut,J*4. tL 's-''l^*/LJ"
^.k
i 3-oi\<Lr
"i\;ff'nTJ,rtL&
lJ,
tfrl.;\^:[-,z'LJ'r
,e/ L^A",
i!*"
\H
,)
t)
, i t
'LLI,
"x^uL Ftazon4lvt'ttt&x. n'..vo6^JF"a-'t'
oq2r'-Lcl
H€<^?'
u""r i n':
.':"4
t'aa'n1r'Pt'r7".<
fo,',rlr*fr{;rtk*
rc1fu 62r- *
.kk F6p^4
- bJ
lb-J.J
^tentp-?
I nal
|,Yr,/7,b.7P
-J'L"
.,ea . y-L kL/,
Ll*^
ol
flsn+
ttc"z
on ttt rp.rrzv-*
l.- /_,
^' *'o ,f i', kll ' ^"o L-'^J^ rr'e€th24At*
,'*i 6-t--"
L_.J, Gr\p.o /,,7, rt"-* "t/,J_An
,t;&
f,*7
''tLJ-:-:1-,u;1. :e,'F"t
x:,(;.!!a";:!#oFot{"uow-'s
!,:&#
./4f -- nryn
Nl
L*J".p_rx-rL;Ltlt
lbb *-l/
4)
l"Ll
t
dnL-
|
|
^,1t^
lc-,-""oL
-2&t Ncv
L,z,-rnots
tlAn Na
1.TA
^c -o+t
l.t^t, ,^-.
^Z
lOrJ
t t ,
rhale
'".1q"
\
9
-
t
lrY
rb''t'
h.-l*
:i*tit:"
el
il"'[::::^?^
e1/44ei
.XTE
ft^ll
.,;,L
./
J-"Lr//
. L/.."4
t,/
,t L,,)
t ^
d- l Z"^
L*J, 4.tt,tt
'. ne,,7,-L J-l/,uu"1
4n ie+-'-;r',;
t.^-a!&1._;u;",,ril zji
J.,4^-..J h*q*/
,-rt /^,/t
q! h ry7."!9*"^\lT,-g)
zy./.1-J.1 Lrtt *L-tnJ.tL
-,kF;.?:f
-2-
t a)
-' O f*/
lx
/'?rx- /'oaEn^E* nkr^l'5'8'12*3f
.lpk ,-.1/- lk'l"'"J^
b./.'-t "'v. ,'. +
/";;
s'Y/*,
4Lt- /-Eo 4r Er 4wL/t ^-tA j"-+4
hJ"^r
nva ,n 4U. a'tu,
L) t n l
, J*-IJ
l'2f- lo'y2-
L'J
() ro,1o4
h"!" m,l ,,tLl L"!T hl""*-' 'LL
F,^.J-H*^a..
ntet-g'lo "','^1 c/vtL
t.,tt
,1
Lt,
t.k .-lf
I A4
.)
" L-L""1
alq
(!"-LJ M-
eA"f
,,
< /y.
t""/t -JL
4 , a ,ql-/
.) c*l]
J:t;
L/A,"-l,t '
)q
;*-f+L
a-{1"-,
",tn-l+J
;'^'\
T4e,+r1 0.1 At- KF-n'c'k\-LeJ
A1- 6*7/n
7Mq
L?V
aton1Jt . lA,"A, t-'q
?-tua4^'1 2"1 '+2 zF r4t'E^ l6J-'1"'ar
t\-=t''/
-'4 'J-V"./ dU&
l--J"*,q'Ul,L
u.^4t t\z.L-L,- df.l,J
,/.,-/.e.4 4^,,,L
.Al, A 1?
'*-
-tofn^J-tn
.// tu.l/1 n-^ -/L-
V
l(o 8Ao
&-1,, ,'''e^. 4*L ua.-.
a
tL^L{
.-"o ,.- 4w s*/*',
l'tLF rEo irr;.,n+r'4'e-r-$l
;&L eLilL"
hJ
.*1a/qw
*
r.f..t-'\
v+;^'-
fcl.w
a((( A'k rL
of6r2u 3+N
TUTANAK
TrabzonIl JandarmaKomutanh& 156 Hathna gizli numaradanarayan,isim ve kimliEini
belirlme;'enSahsrnidaremiz "Umraniye Qakmak Mahallesi Muhtarhgmtn kargrslndakitek katll
bina " nln (Onlinde biife vaf) gatrsmda, elektrik direEinin yannda el bombasrve C-4 patlayrcl
madde bulundugu, patlayq rnaddeyi Mehmet DEMIRTAg isimli qahsm sakladrfr, bu qahsa
padayrcrlanb Astsubaln temin ettiEini, aynl ihbarcr ki$i, adresolarak Mithatpa$aCaddesiile
SamanyoluCaddesitin birlegtigi sokaktabulunanKardak Balkgrsr4n yamrdd<i tek lath bina diye
adrcsinetlegimek swetiyle ihbada bulunmu$tur.
Bahsekonu ifibarlailgili olamliUmrani)eC.Ba.Ssa\
crlrgrnam.iacaaredilerekUmranileL
Sulh CezaMahkemesindenahnan2007/959Degi$ik sayfi aramakaran almaek bahsekonu adrese
TEM $ube Mtrdfrfiigfne ba{h 38-94 kod nolu ekip ve Omraniyeilge Emniyet Miidtirliigihe bagll
ekipler olarak gerelli gevreemniyeti ahnmasnamiiteakipbahsekonu idaremiz UmraniyeQakmak
mahallesi Samanyolucaddesi Glingijr sokak nor2 sayrl yerde bulunan ikamete intikal edilerek
yap an gahgmada;
Oncelikle ikametle ilgili gevredeyaprlanara;trrmadabahsekonu gecekondudataihten 15
giin dDcesirekadar Ali YiGiT isimli phsrn ailesi ile birlikte ikamet ettigi ve burada ikamet
ederkenikametin giriginin yamnda ikametin giri$ kaprsrnag6rc sag tarafta manavhk yaparak
gegimini temin ettigi,ikam€tin gergeksahibiain ise Mehmef DEMiRTA$ isimli qahsrkaynanasr
oldugu ancak ikamet ile bu |ahsln ilgilendigi,Ali YiGiT isimli gahsrnbahse konu ikamettel
ta hten bir ay kadar e!'vel tatlnarak fire aynl nahalle leylak sokak no:35l2 sayrh y.-re
gittifii,bahsekonu ikametteAli Yi6iT isimli gahsn 2005 yrLndanitibaren tarihtenbir ay tjncesine
kadar ailesi ile birlikte ikamet ettigi,bu $ahrstan6nce Mehmet DEMiRTAS isimli $ahsmddrt yri
kadarbahsekonu ikametteoturdulu tespit edilnigtir.
Yapllan tespitlerden sonra ikamet dniinde bahse konu ikamete girerek gerekli arama
mahallesiSamanyolucaddesiGiingdrsokakno:2 sayrhyerde YiEit
llenine gegilmiq,Qakmak
Biife ve Kardak Balkgrsmrn amsrndangegilmeksuretiyle girilen gecekonduijniine geldigimizde
ikametin itDfindebulunan ve bilahareyaprlan kimlik tespitlerindeZiya ve Fatma ollu 1973 Of
dolumlu Trabzon Of ntfusuna kayrth Mehmet DEMIRTA$ ve $evki ve Giilizar oElu 1984
SiirmenedoEumluTrabzon Of niifusunakeyrth Ali Vidit ls;rntigahrslaroldulu tespitedilen
qahrslardan
Ali Yi6iT isimli gahrslar
oldupunutespitettigimiz gahrslardan
Mehm-t DsMinfa$
isimli gahsmtizedndenZonguldakValiliginden alnma 2002/102defter numarahT1102-02N0001ll seri numarahSarsrlmaz
marka9 mm gapLtabanca,tabanca
iizedDdebir adettarjdr ve
iizerinde
yaprmr
14
adet
MKE
dolu
frqek
elde
edilmig,gahrslardan
Ali YiGiT isimli $ahsln
$arjiir
iizerindemevcut anahtarile ikamet igerisineAli YiGiT ve Mehmet DEMIRTA$ isimli gahrslarla
birlikte girilerek yaprlan aramada;ikametin diirt oda,bir hol,Banyo ve mutfaktarl ibaret
gecekondudagiri$e giire sol tarafta bulunan oda iqerisinde bir adet gekyat bulundugu,ikamet
igerisindebaqkabir egyayada sug unsurubulunmadrg tespit edilmig,tekkath gecekondubinanrn
iizerind€ buluran gab igerisinde yap an aramadaise ikametin iizerinde ikamete ait ve ikamete
gelen elektdk kablosununba$r bulundufiu ve ihbarda zikedilen elektrik direginin yamndagah
igerisindeiized siyahrenkli naylonla<irliilnriigyeqil reakli,her iki tarafindatagrmakigin ltalattanip
bulunanahgapkasa bulunmug,kasaigerisindegerekli incelemeyapmakiizere olay yerine Bomba
imha uzman ekipleri ve olay yeri incelemeBiiro Amirligine bagh ekipler gagnlmrt,gelen
gdrevlilerce
yapllankontroldekasaigerisindo;
l-Kasaiizedndebir adetyapfrk MiihimmatIstif kartrtabir edilenve iizerinde15.06.1997
ta hli kagrt
2-HakirenklikasaigerisindeMKE yaprmr18AdetEI Bombasl,
3-MKE yapur El Bombalannaait iki kutu igerisindetoplam 18 Adet fiinye,
'
/- r
Olmak iizere toplalln 27 adef El bombasr elde edilmig,elde edilea su9 unsurlan
iaralimEdan CMK l23.maddeye istinaden gegici olarak muhafazaalhna aLnmrg,yaprlanarama
neiicesindebahsekonu sug unsurlan dtgmdabaqkacabir su9 unsurunarastlamlmamasr Lizerine
refakatimizdebuluan Ali YIGIT ve Mehmet DEMiRTA$ isimli lah6lara aramadanm0tevellit
zaru ve ziyanmm bulunup bulunmadgr sorulduEundaaramadanmiitevellit herhangibir zarar ve
ziyanlannrn bultmmadrgrm belirtneleri izeine 4rama iqlemine son verilerek refakatimizdeki
yukanda agrk kimlik ve adresbilgileri yazrh Ali YiGiT ve Mehnet DEMIRTA$ isimli qahrslra
CMK 147.maddehaklau okunup anlat mak suretiyle gerekli tatrkikat igin UmraniyeAsayi; Biiro
Amirlilimize intikal ettirilmi$,
$ahrslannyap an GBT ve TEM $ube Arqivinde yaprlaotetkikte herhangibir kaytlarrnn
bulunmadrgtespil edilmiq olup,
Konu ile ilgili tarafimrzdantanzim edilen iS bu tutanak tanzim edilerek al mtgercken
imzaedilmittir.12.06.2007
giinii saat:19.40
ismailPEHLiV/AN
o
TEM $b-38/94Ekip
OzcanKARAKOSE
turu
Asa
Biiro A.
'",fJJ"{hr,"*^
ErkanZENGIN
PolisMemuru
UmraniyeAsayil Biiro -
Polis Memuu
UmraniyeAsayiqBiiro A.
Fatih QI
Polis
Umr iye Asayi$Bliro A.
UmraniyeAsayigBiiro A.
n.
rru g8.na.-:s-e+
I.
MehmetDEMIRTA$
$iipheli
AIi YiGiT
$iipheli
Y-'
/:41t
1'.4',-*
9''n A
6qte
',,,i!t
ti
l1"
I
,.'i:
,,,i,a
:::1.
r{I
/l'lr
I'li.
,,1t
,
. ' . ' ' j
I
;r.
.,r
i,1,,,
, Jii;
I
' r ' ' l i i
I
ii,t,'
',.,',',
'r
'4;1,
l'il;
'itilii
tl
ii'il
' ,t y
':
I
,
r|
, , , 1 r , ,
itio,
rr,rni
rl','
, i , ,
;,"1,,,'
t,
,,'
\f .1.,
'l
,
.,.'ii:';,
'il:'l;'
t,irili
tL','
t
,'',',',,'i
i ll'
.'i.l;i, '" " "
t!
1,,,,r,j,tI'
, , ',,I.'ll
i'u
l;i"
,r'lr1",.i'
.,ir;, ,,
'
1,,
r ' -' l
I"''
',illr
i:i;1
, i l
i
l',ll'i
;
'i..l''
tl
t, .
'r"
,' ' 1 ,
, r
.,
I
'!
i.l
i,,j
,ri" ;
,'':,'
,',1''
,
i,
/t' I
'\
l''t
lt .,,'
ANDIq
-98/iKKve Gtiv.D.igisth.$.
IKKGUV.D.
3Se0-
KONU
Gfiglti Eylem Planr
rinnuEN
i qtihbarat B agkanhgrndan
rinnn
NISAN 1998
omuta Katrna
YazryrHazrrlayan Tlf. z 1975
il,ci
:
(a)
Gnkur.B$k.hlrnrn2l Nisan 1998 gtin ve GENSEK.: 3 050-212-98liCnASB.
direktifi.
saylh
(b)
-98lIGHD.Hrk.$.
Grdkur.B$k.h$rnrn
15 Nisan 1998 gtin ve FIRK.: 3 570-027
(313)
sayrhemri.
1. KONU :
TSK.'nin bagarrhbir operasyonuile yakalananiist diizey terciristlerdenbiri olan $emdin SAKIK'In
sorgulanmasl sonucu ahn{n ifadelerin psikolojik harekat ve basm uygulamalan agsmdan delerlendirilmesi
maksadryla; ilgi (a) emirl$ gahqma grubu tegkil edilmig ve bu grup tarafindan uygulama zamanlarrnrihtiva
edenbir eylem planr hazrlbnml$tr.
2. ONCTSi
Bdliicii Terdr Orgiit{i PKK'nm gdkertilmesiigin gerekli bilgilerin elde edilmesi ve sorgulamanm
ydnlendirilmesimaksadryfa;Bdliicii Terdr Orgtitt PKK'nm gdkertilmesiigin sorgununy<inlendirilmesi,
TSK.'nin ve Ozel Kuv.K.firprnrnbagansmmi9 ve drg kamuoyunayansrtrlmaslve PKK'nrn dalrlma siireci
esnasmda
drgiitealternati{olabilecekVEJN ve KAWA gibi tirgtitlerin,legal veya illegal siyasiolugumlann
eylem safhasmdagOkertilmesimaksatlannaydnelik olarak ilgi (b) direktif yayrnlanmrgve bu direktif
sorgulamaesnasmda
uygulamayabaglanmrgtrr.
3. iNcnLEME :
a.
7 nciKor.K.h[rncB; hazrlanan ozel sorgulama sonuglarmm incelenmesi neticesinde;
(1) Bdliicii Ter{r Orgiitii lider kadrosunda
Zeki $emo(K) $emdinSAKIK'm drgiittenaynlmasrve
btlahare Tiirk Sifahlr Kuwetleri tatufrndan yakalanmasnrn,drgitiin 'zel)ikle taban ye ofa kadrosunda
yaratacaEmln,
olumsuzluklar
(2) fadede adr gegenkitilerin, itrgiit ili$kilein, biilgeseldegerlendirmelerin
gok yeni ve garprcr
bilgileri ihtiva ehnedigini, ancak Tiirkiye'de demokatik ortamdanistifade ederekBijlticu Terdr orgiitiimin
uzantlsrolatakfaaliyetgdsterensiyasilerin,gazetecilerin,
MDEP ve insanHaklar,Demegigibi kurulu$larr
hakkrndaeldeedilen bilgilerle iince kamuoyuolu$tuulmasrnrn ve miiteakibenyasalsiirecin ba$latllmasrnD,
(3)
Olaf Palme'nin PKK tarafindan i;ldiiriilmiis oldugu iddiasmm aynntrlandularak Diinya
kamuoyunda
kullanrlabilecek
nitelike iinemlibir bilgi olduguhun,
(4) Bdliicii TerajrOrgiitii ile biitiinlesenve her tiirlii destegiveren Suriye ile bu iilke vasrtasryla
tirgiit ile irtibatmrdevam ettiten Yunanistanhakkmdayeni elde edilen bilgilerin D$itle
BakanLSrna
akarrlarak uluslararasrtemaslardakullanllmashm.
gergevesinde;
b. YaprlaDbu degerrendime
(1) PKK ter6r drgiitiiniin qefitli basrn ve yayrn organlarrndakonu ile ilgili olarak yapacagr
propagandanrn
etkisizlestirilmesi
amaclylayoEunpropaganda
icrasmm,
(2) qetitli kurum,&urulug,
legal-illegaldrgiitlerinyapacagrpropagandanm
dnlenmesiamacryla;
MED Tv.'nin kapatrlmasliqin DrgigleriBakanllr tarafrndangerekli argiimanlarrn
hazlrlanarakIngiltere
nezdinde kullanllmasl ve aynca diger iilkelerde uydu kiralanmasrmnSnlenmesiigin giri$imlerde
bulunulmasrnrn,
(3)
PKK terdr 6rgutiiniin uyusturucu trafiginde roliinii ortaya koyan propagandayadevam
edilmesinin (uyu$turucukagakglhgnrn drgiite silah ve malzemetemininde en etkin kaynak oldugu temasr
i$lenerek),
(4) Bu kapsamdayiiriittilec€k yasal faaliyetlerin ve iizellikle mahkemesafhashdayargrlamanm,
kamugiivenlifi, kamu diizeni, Fahsmgiivenligi ve yukandabelirtilen maksatlarn tahakkukigin;
"cizl,l"
(e) Duruqmala.rn
yap masmrn,
(b) $ahstq yargrlama siiresincediger tutuklulardan ayn bh btiliimde tecdt edilmi$ olamk
muhafazasrmn
uygunolaca$miitalaaedilmektedir.
4. soNuq lr TEKLITLER!
a. Sonug :
incelemesonucunda;
(1) I9 kamuoyuna
yijnelikfaaliy€tleri,
(2) i9 ve d$ kamuoyunayitnelik faaliyetled,
(3) Yurt dDr baglantrlarr,
(4) Sanrlrn($emdinSAKIK) basmagrkanlmast
salhalarmihtivaedecekqekildehazrlananEylemPlaomm24 Nisan- 1 Mayrs 1998tarihlerinde
emirle
ictayaba$lanrlmasmm
uygunolacaglkrym€tlendirilmektedir.
b. Teklifler
:
Giiqlii Eylem Planr'mn Faaliyet Takviminde belifilen zaman ve esaslar dogrultusunda
gecikmeksizinicrasrnabaglanrimasrnrn
uygunolaca& degerlendirilmektedir.
Tensipve emirlerinize
arzederim.
isth.B$k.V.Tiimg.F.TURKERi
:
BiilentDAGSALI
Kur.Alb.
Iq Isth.S.Md.
DEGiLDiR
UYGUNDUR/{'YGUN
CevikBiR
Orgeneral
II nci Batkan
GOqLUEYLEM PLANI
FAALIYET
KULLANILACAK
YONTEM
icn a. KOOR
EDECEK DINE
MAKAM EDiLE
CEK
MAKA
MLAR
.YAPILAN KATLiAMLAR HRK.B$K.ISTH.B
VE KANLI EYLEMLERIN, LIGI
NiSAN
9K.
GtII.IAHSIZ
KI$ILERE
YONELTiLEN
FAALIYETL
Lrdr 1998
FAALIYI]T
ERIN
LER
- \'URT iQiNDE
TAMAMENTERORIST
BA
dRGUTLE
TARAFINDAN
$I
BAdLANTILI,SiY EMREDILDICI VE HER
oRGUTUN ASiLER,
HABERDAR
YAPISIVE GAZETECiLER, EYLEMDEN IqEREN BiR
OLDUdI'NU
i$LEYi$i
i$ADAMLARI,
HAKKIND
PARTIVE
HAZIRLANMASI,
DERNEKLERIN
BiLGiLERI
. BIR MERKEZ KOMITE
DE$iTRE
N
EDILMESI
UYESiNiN ORGUTiQiNDE
KAMUOYU
SURETIYLE
BILMESI VE YAPMASI
NA
ORGUTE
GEREKEN GOREVLERLE
AKTARIL
SAGLADIKLARI iLGiLi BiLGi NOTUNTIN
MASI,
DESTEKVE
HAZIRLANMASI,
VATAN
HAINLIKLERiNIN - SAKIK,INiFADE ETTiGI
SERGILENMESi, VEYA
BILDIGNI
BELiRTTidi BELGE vE
- BU Ki$iLERVE DI6ER
DELiLLERN
DERNEKLER
ACIKLACA
HAKKINDABILGI KAVU$TURULMASI,
VE BELGELERIN ELDE EDILMESi VE
ORTAYA
GNKUR.B$K.LTGINA
KONULMASI
INTIKALNiN
SURETIYLE
SAdLANMASI,
YASAL
i$LEMLERIN
BA$LATILMASIDI
R.
Ie
ELDEEDILEN
KAMUOYU BILGILERDEN
N4
ISTIFADE
YONELIK
EDiLEREKI
$EMDiN
SAKIK'IN
ORGUTI,}.IYAPI
vE i$LEYi$i,
EYLEMLERI
HAKKINDA
BELGEVE
DELiLLERE
SAHIP
oLDU6UNU
KAMUOYIINA
YANSITMAK
SURETIYLE
INANDIRICILIGIN
I \c GIJvENiNi
SAGLAMAK,
o
- HAZIRLANAN
BU PARTINN
BILGI HRK.B$K.HRK.B
TURKIYE,DEKi
D NOTLINUN YAZILI VE
NiSAN
$K.
EMOKRATiK
1998
GORSEL
ORTAMDANISTIF BASINA AKTARILMASI,
LIGI
ADE EDEREK,
23
PKK'NINSIYASI - HADEP iLE TERoRisr
ISTH.BNISAN
(1) HADEP UZANTISI
1998
6RGUT
$K.
OLARAKFAALIY ARASINDAIHTILAF
ET
YARATACAKVE
LrdI,
cOsrERDi6iNi BUNUSURDURECEK
TAR
GENSE
ORTAYA
ZDA
K
qIKARMAK.
BA$LATILANFAALiYETE
DEVAMEDILMESI,
B,SIYASI
PARTiLER
VE
DERNEKL
ER:
-LEYLA ZANA , HATIP
DiCLE,MURAT BOZLAK
iLE TERORiST
BA$ININ$AHSI TEMAS
KURDUGU VE YABANCI
HEYETLERVASITASIYLA
MESAJiLETTidi,
o
- BU PARTINiNiL VE iLqE
TE$KILATININdRGUTE
ELEMAN TEMIN ETTiGi
TEMALARINI
I$LEYENBILGI
NOTUNI]N
HAZIRLANMASI
KULLANILACAK
YONTEM
STH.B$K.LI
EMN.GN.
.LUGUNE
KK i$BiRLiGiNi
.K,LIGI
TONELIK
iSTIHBARAT
STEGINDE
]ULTINULMASI.
.
ETKN
KO$TGENSEK.
TAZARLARINDAN
]EqiLEN
BiRiNE
.FADEDEN
]ADEP'LE iLGiL]
]iLGILERIN
A.KTARILMAS
I,
IRK.B$K.
-r6L
24NISAN
1998
rsTH.B$K.
I,I6I,
. TELEViZYONDA
]ADEP VE GEQMI$]
LE iLGiLi HABER
]ROGRAMLARIN
YAYINLANMASINN
]AGLANMASI.
a
YARGITA1 ADLI
SUMHURJYET
MU$AviR
BA$SAVCISI
\EZDINDE
GiRi$IMDE
BULI-INULARAK,
1999
YILINDA
YAPILMASI
:IRK.B$K.
-IGI,
24NISAN
1998'DEN
TTIBAREN
STH.B$K.
-IGL
DU$ihniLEN
o
GENEL VE YEREI
SEqIMLERE BL
PARTININ
GiRMEMESNiN
SAGLANMASI,
- YARGITAY
CUMHTJRI\TT
BA$SAVCTSINA
GEREKLIBJLGi VI
BELGELERIN
GONDERiLMESi,
S. TAALiYET MAKSAT
KULLANILACAK
Y6NTEM
N
o
(2) INSAN
HAKI,ARI
DERNEGi
(iHD)
icn-l KooRDINE ICRA
EDECE EDiLEcEK ZAMANI
MAKAMLAR
K
MAKA
M
BU
PSK.HRK.D.B$K.LrdrNcA
HRK.B$ GENSEK.
DERNEGi ;
K.L16r
N PKK
GUDUMU -ELDE
EDILEN
NDE
BILGILERINUYGUN BIR
23 N]SAN
1998
oLDUCU 9EKiLDE
KONUSU DUZENLENEREK
NU
BASIIIA
VERiLECEK
ORTAYA BiLGi NOrU $EKLNE
KOYARA GETIRILMESi,
K,
SAGLADI - IHD.B$K.AKINBIRDAL
GI
VE
IHD.HAKKINDA
DEsrEdi BiLGi
NoTTJNLTN
AQIKLAM HAZIRLANMASI.
AK VE
KAPATIL
MASINI
SAGLAM
AK.
- J.GN.K.LIGI,MIT VE ISTH.B$ K.K.K.LI6I
EMN.GN.MD.NE
iHD VE K.
AKIN BIRDAL'IN PKK
ILE i$BiRLidiNi
LIGI
ORTAYA QIKARMAYA
YONELiK ISTIHBARAT
isTEdiNDE
BULUNULMASI,
.
ETKN
KO$EGENSEK HRK.
YAZARLARINDAN
B$K.LrGr
BIR1NEVE
ISTH.
TELEViZYoNLARA iHD
B$K.LIGI
VE AKIN BIRDAL ILE
iLGiLi
BILGILERIN
AKTARILMASI,
isrH.
iHD'NiN ADLi
KAPATILMASI
IQIN MU$AviB$K.LIGI
DERNEKLER
R
KANT]N1JI..IA AYKIRI
FAALIYET GOSTERDIdi
KONUST'NDA iQI$LERI
BAKANLIGI NEZDINDE
ciRi$IMDE
BULUNULMASI,
(3) FAZILET REFAH
FP 'NN MUTEAKIP
HRK.B9 isrH.B$K.
PARTISi PART1SNi SEQiMDONEMINDE
PKK K.Lr6r
N PKK iLE iLE i$BiRLiGi
Lrdr
i$BiRrici YAPACACITEMASI}U
NI
i$LEYENBiR BiLGi
GENSEK.
ORTAYA NOTTINLN
KOYARA HAZIRLANMASI
K
FAZiLET
24 NISAN
1998
24NISAN
1998
24NISAN
1998'DEN
ITIBAREN
23NISAN
1998
PARTiSiNi
YIPRATM
AK
RPiLE BOLUCU
isTH.B$ K.K.K.LIGI 24 NISAN
ORGUTUNAMAq ICIN K.Lrdr
1998
ORTAKHARTKETLERiNI
AQIKLAYAN IFADELERE
DAYANARAKBENZER
BIR iLi$KiNiN FAZILET
PARTiSiiLE BoLUCU
TERORORGU'IU
ARASINDAKI
MEVcUDiYETiNiN
ARA$TIRILMASIILE
iLGILi ISTIHBARAT
iSTEGiNiNMiT VE
EMNIYETGENEL
MUDURLUGUNE
BILDiRiLMESi,
s. FAALiY
NO
MAKSAT
ET
(4)
KULLANILACAK
YONTEM
- ORGUTvE PARTi- ETKIN KO$E
iCRA
EDECEK
MAI(AM
GENSEK.
KooRDiNE ICRA
EDiLEcEK ZAMANI
MAKAMLAR
HRK.B$K.
MENSUPLARININ,YAZARLARINDAN
SEMPATiZANLARIBIRINE VE
soL
HRK.B$K.
LIGI
PARTi NIN PKK'NIN BU 'IELEVIZYONLARA
VE
ORGUTVE
IFADEDEN REFAH Lrdr
isrH.B$K.
6RGUT PARTILER
PARTISIiLE
UZERiNDEKi
LER
ORGUT isrH.BSK. LIGI
BOLUCU
AMAQVE
ARASINDAKI
(5)
HEDEFLERi
ORTAK AMAQ
LIGI
GENSEK
GKK'LA HAKKINDA
DOGRULTUSLTNDA
BiLGILENDiRiLMEKi FAALIYETLERi GENSEK.
RA
K.K.K.Lrdl
YONELi si,
KAPSAYAN
K
KISMIN
HRK.B$K.LIGIHRK.B$K.
FAALiY
AKTARILMASI,
ETLER GKK.'I-ARINDAN
GENSEK.
LIGI
A$IRI
- ELDE EDILEN
OLqUDE
BiLGiLERiN
qEKiNDi6i,BU
MAKSATA UYCT'N
MAKSATLA GKK.' TARZDA
LARIN ORGUT
DUZENLENEREK Bi
TARAFINDAN
LGi NOTU
SUREKLiBASKI
HAZIRLANMASI,
ALTINDA
- A$rRrsolTUTULMASI
AMACIYLA
iLE
ORGIJTLER
NISAN
1998
28
NISAN
1998
28
NisAN
1998
29
NiSAN
1998
ORGUiUNA$IRI
YodlrN BiR
PKK ARASINDAKI
23
NISAN
1998
NiSAN
1998
is
i$BiRrlciNi
ORTAYA
HAKKINDA
9IKARACAK ILAVE
BiLGILENDiRiLMEBiLGiLERiN
LERI,
J.GN.K.LIGI,
MiT,
EMN.GN.MD.LU6U
NDENISTENMESI,
PROPAGANDA
YURUTTUdU
- HAZIRLANAN
BILGI NOTUNIJN
YAZILI VE GORSEL
BASINAILETILMES
i,
a
- ELDEEDILEN
BiLGILERIN
MAKSATAUYGUN
TARZDA
DUZENLENEREK
BI
LGi NOTU
}IAZIRLANMASI,
- HAZIRLANAN
BILGI NOTTATIJN
YAZILI VE GORSEL
BASINAiLETILMES
I,
a
KOORDiNE
KULLANILA
EDILEcEK
CAK
MAKAMLAR
YONTEM
D. SIYASiLERINADI GEqEN MEVCUT
HRK.B$K. rsTH.B$K. 23 NISAN
DESTE6i
MILLETVEK IFADEDEN
1998
ILLERIN
ELDE
LIGI
Lr6r
(1)MILLETVEK PKK ILE
24 NISAN
EDiLEN
ILLERI
il-i$KiLERl
BILGILERE; ISTH.B$K.LI GENSEK. 1998
NIN
QE$ITLI
(A) SELIM
ORTAYA
iLAVELER
K.K.K.LIGI 24 NiSAN
1998
ENSARIOCLU KONULARA YAPILARAK; GENSEK.
(DiYARBAKIR./ K SIYASI
HRK.B$K.
PLATFORM A. PARTI
DYP)
DA
iqERERiSiND
LIGI
(B)FETTULLAHYIPRANMA E
LARININ
ERBA$
YIPRATILMA
(VAN/FP)
SAGLANMA LARINI
st.
SAGLAYACA
(c)
K,
SEGBATULLAH
SEYDAOCLU
B.
(DIYARBAK]R./
SiYASiKARI
-)
ANAP)
(2)ESKI
MILLETVEKILL
ERI
(A) MUHITTIN
MUTLU (BITLIS)
(B)
ABDULMELiK
FIRAT
(EMURUM/DYP
YERLERINI
ETKiLEMEK
AMACIYLA
BiR BJLGI
NOTTNUN
HAZIRLANM
ASI,
C. MEKTUP
KAMPANYAS
ININ
BA$LATILM
ASt,
)
(B) LEYLA
ZANA
(DIYARBAKIR/D
EP)
(3) DIGER
SIYASILER
(A) MEHMET
MENGl
(IIADEP
D1YARBAKIRiL
BA$KANI)
(B) TURGUT
ATALAY
(DiYARBAKIR
EsKi BELEDiYE
BA$KAND
(C) MURAT
BOZLAK
(I]ADEPGENEL
BA$KAND
(4) DrCLE\E
LICEBELEDiI'E
BA$KANLARI
J.GN,K.LIGI,
MIT VE
EMNiYET
GENEL
MD.LUGUNE
SOZKONUSU
Ki$ILERN
PKKILE
i$BiRriGiNi
ORTAYA
QIKARACAK
ISTIHBARAT
iSTEGINDE
BULL]NULM
ASI,
ELDE
EDILEN
BiLGiLERIN
VE BILGI
NOTIJNT-N
YAZILIVE
GORSEL
BASINAAKT
ARILMASI,
- iLGiLi
AD.MU$.
CUMHURiYE
T BA$SAVCTS
INA SUQ
DUYURUST'N
DA
BULIJNULM
ASI.
isrH.B$K.
Lrdr
24 NISAN
1998'DEN
ITIBAREN
:"
<:J
- BELEDIYE
BA$KANLAR
ININ
GORXVDEN
ALINMASI
iqiN
iQi$LERi BAKANLIGI
NEZDINDE
ciRi$iMDE
BULUNULM
ASI,
I(ULLANILAC ICRA KooRDiNf,
AK YONTEM EDEC EDiLECEK
EK MAKAMLAR
MAKA
M
- ORGUTE
E. I$ADAMLARI:
ELDEEDILEN HRK.B GENSEK.
24 NISAN
MADDI DESTEK BILGILERiLE $K.Lrd
1998
(l) 1992YTLTNDA SAGLAYANKi$i ORGUTUN
I
K.K.K.LIGI
HAZRO'DASU
VE
MADDi
27 NiSAN
KANALI IN$AATI
KURULU$LAR DESTEGiNi ISTH.B HRK.B$K.
1998
YAPANMUTEAHHIT. HAKKINDA
ORTADAN
$K.
KAMUOY[]NIT'|,I KALDIRACAK
25NisAN
Lr6r
(2) 1993YTLINDA
BILGILENDiRiL SEKILDEILAV Lrdr
1998
E BILGILER
BATMAN BARAJ
MESINI
IN$AATINI YAPAN SAGLAMAK, iLE TAKVIYE GENSE
MUTEAHHiT
ADLI TAHKIKAT EDILEREK
K
BA$LATMAK
BILGI
(3)
SURETIYLE;
OTIINUN
HAZIRLANMA
CANTURKAiLESiDI ORGUTUN
YARBAKIR'DA
MADDi
SL
KAYNAKLARINI
DEMIROTELI
KURUTMAK,
BU Ki$iLER
SAHIBI
HAKKINDA
. oRGUTE
(4) BATMAN
J.GN.K.LIGI,
PETROLLERI
MADDIDESTEKMIT VE
SAdLAYACAK EMN.CN.MD.L
DIGERKi$iLERi UdUNDEN
ISTIHBARAT
ETKiLEMEK
SURETiYLE
iSTEdiNDE
CAYDIRICILIK BULIJNULMAS
SA6LAMAK.
I,
MAKSAT
o
t
BILGI
NOTTNI-IN
YAZILI YE
GORSEL
BASINA
AD.MUisTH.B$K. 27NISAN
$AHrSVE
1998DEN
$iRKTTLERN $AVIR
TESPiTNi
LiK
LI6I
ITIBAREI\
MUTEAKiP
SUq
DUYURUSU
HUSUSUNIJN
DEGERTENDIR
ILMEsI,
- ADI GEQEN - ORGUTUN GENSE isTH.B$K.
r. (rAz)t I tL l]-tl('
GAZETECiLERiNPARAILE
K.
- M. ALi BIRAND,
KAMUOYIJNDA }IER$EYI
LIdI
SAYGINLIGIN KENDiNE
. CENGiZCANDAR AZALTILMASI MUzAHIR
VE ITiBARININ GAZETECiLER
- YALQINKUQUK DU$UNULMESi E
iLE TEROR
YAPTIRDIGINI
- YA$ARPARLAK
ORGUTUNE
N GAZETE
SAGLADI6I
SAHIPLERI,
SE
- MAHIR KAI'NAK
qILENKo$E
DOLAYLI
DESTEKILE
YAZARLARIN
- MAHIRSAYIN
iLGiLi
AVE
ALEYHLERNE TELEViZYONL
. ILAVE
KAMUOYU
ARA
OLU$TURULMAAKTARILMASI
EDILMESiNiN
sI,
FA}DA
SAGLAYACAGI
DEGERTENDiRiLEN
TELEvizYoNr.
GAZETECiLER
ARDABASIN
(YAVUZGOKMEN,
AHLAK
ALTAN KARDE$LER
YASASI
GiBD
AqISINDANK
oNUNt_r't{
TARTI$ILMASI
NIN
SAdLANMASI,
BAZI BASIN
HRK.B GENSEK.
MENSUPLARIN $K.Lrd
IN TEROR
I
ORGUTUNUN
oYLINCAGI
OLDUGIJNA
iLi$KiN BIR
BILGI NOTU
HAZIRLANMA
SL
,51
- MEKTUP
KAMPANYASI,
KULLANILAC
AK YONTEM
ICRA KOORDiNE ICRA
EDECEK EDiLEcEK ZAMAN.
MAKAM MAKAMLAR
BAHSE
ISTTI.B$K.
K.K.K.LIdI
KONU GAZET
EciLER
Lrdr
HAKKINDA
ARA$TIRMA
YAPILMASI
MAKSADIYLA
J.GN.K.LI6I,
05
MAYIS
1998
MiT vE
ic vEprs
EMN.GN.MD.L
UGTNEYAZI
YAZILMASI,
6RGUTT'I.JYURTDI$I
HRK.B$K.ISTH.B$K. 23
BAGLANTILARINIVE
NiSAN
YURTDI$INDA
OLOFPALME Lrdr
LIGI
1998
isr Fnidi
CINAYETIILE
CINAYETLERI
iLGiLi ELDE ISTH.B$K.DiB.LIGI
24
ORTAYA KOYMAK
EDILEN
NiSAN
SURETiYLE
BILGILERIND Lrdr
TOPLANTI 1998
OZELLiKLE AB
UZENLENERE
ULKELERI NEZDINDE K dRGUTT-,r.r
27NISAN
KAMUOYU
KANLI
1998
OLU$TURMAK,
EYLEMLERI
VE
DiB.LIEI
OLOF
AVRUPA'DA
PALME ciNAYETi iLE i$L_EDidl
27NiSAN
iLGiLi ELDE EDILEN DIGER
1998
BiLGiLERiN ETKIN
CD]AYETVE
BIR $EKILDE
KTINDAKLAM
KULLANILMASI
A EYLEMLERI
SURETIYLE PKK'NIN HAKKINDA Iq
KANLI BiR TER6R
VE DI$
KAMUOYLINU
oRGUTU
OLDUGUNLIN
iQ VE N
DI$ KAMUOYT'NA
AYDINLATIL
YANSITILMASI
VE
MASIiQN BiR
OZELLIKLEORGUTT.NBILGINOTU
AVRUPA'DAN
HAZIRI-ANMA
SA6LADI6IDESTEGINsL
KESILMESi,
. BOLUCU
TEROR
ORGUTUNUN
OLOFPALME
CiNAYETiiLE
iLi$KisiNioR
TAYA KOYAN
BiLGILERIN
DI9I$LERI
BAKANLIdTNc
A 27 NiSAN
1998
TARIHINDE
YERLI VE
YABANCI
BASIN
MENSUPLARI
NA BIR
TOPLANTI
YAPILMASI
SURETIYLE
AKTARILMASI
NIN
SAGLANMASI
. DIB.NIN
ISVEQ
BUYUKELQ1LI
Gi NEZDINDE
ciRl$IMDE
BULL'}.IARAK
CINAYETLE
LCILI
BiLGILERiN
AKTARILMASI
NI
SAGLANMASI,
KULLANILACAK
YONTEM
KooRDINE
EDILECEK
MAKAMLAR
- OLOFPALME
GENSEK,HRK.B$K.
CINAYETiiLE iLGiLi
BiLGi NoTUNUN25
LIGI
NisAN 1998
GUNIJYERTiBiR VEYA
lKi GAZETEiLE TDN
GAZETESINDE
GENI$
BiR $EKiLDEYER
ALMASINI
SAGLAYACAK
$EKILDEBASIN
MENSUPLARINA
BiR
25 NISAN
1998
SENARYO
DAHiLINDE VERiLMESi,
- EYLEMDEADI GEQEN AD.MU$.DiB.LIGI
SORUMLULARININ
(HALENFRANSA'DA
IKAMET ETMEK.IEDiR.)
YAKALANMASIVE
YAKALANDIGIULKIDE
YARGILANMASI
VEYAHUTA\RUPA
SUQLARINiADESi
ANLA$MASIGEREGI
YARGILAYACAK
ULKELERE(iSVEq VE
TURKIYE'YE)iADEsi
HUSUSLTNUN
SAdLANMASI
KONUSTJNDA
GEREKLi
GiRi$iMLERDE
BULIJNMASI,
a
28
NISAN
I998'DEN
ITIBAREN
YT-INANiSTAN
GENSEK. 27 NISAN
HRK.B$K.LIGI
, . ELDE
BAGLANTILARININSURIYEVE
EDILEN
1998
AqIKLANMASI
IRANIN,
BiLGILERiN rsTH.B$K. DIB.LI6I
BTO.'NE
DEGERLEN
DEVAMLI
3 . YURTDI$I
sAdLADrcr
DIRILERXK LIGI
BASINA
YANSITMA
DESTEGIN
ORTAYA
KONULARAK, K UZERE
HUKUMET
o
BiLGi
TARAFINDAN; NOTLARINI
N
HAZIRLAN
YUNANISTAN' MASI,
IN TEROR
ORGUTUNE
MUTEAKIP
SAGLADI6I
DESTEGINAB SAFHADA;
VE NATO
ALMANYA,
IRAK, ERM,
UYELERI
NEZDINDE
ARGUMAN
OLARAK
KULLANILMA
SL
-BU
ULKELERiN
TERORE
DESTEK
GURCISTA
N ILE
iLGiLi BILG
iLERiN
KULLANIL
MASI
SURITIYLE
P/H
FAALiYETi
28 NiSAN
1998
VEREN
NE DEVAM
ULKELER
EDILMESI,
LISTESINE
DAHiL
ELDE
EDILMESiiqiN EDiLEN
GiRi$IMDE
BiLGiLERIN
BULIJNULMAS DI$I$LERI
I,
BAKANLICI
NA
- SURiYE'YE INTIKAL
KAR$IUYGUL ETTIRILME
ANACAK
Si,
YAPTIRIMLAR
IN VE
TEDBIRLERN
ivEDl
OLARAK
PLANLANMAS
a
L
- YABANCI
ULKELERDEN
ORGUTE
SEMPATI
DUYAN KI$i
VE
KURUMLARIN
BOLGEYE
ciRi$Ni
ENGELLEMEK
iQN GEREKLI
TEDBIRLERiN
AL]NMASININ
SAGLANMASI,
- ORGUTE
HAZIRLAN GENSEK.
MUZAHiR
AN BILGI
YAZILIVE
NOTLARINI
GORSEL
N YAZILI
BASININ
VE GORSEL
YAYINLARINI BASINA VE
o
HRK.B$K.28 NISAN
1998
LIGI
N
RILMESI,
ENGELLENME
SI, (MED TV.
GIBI)
s.
FAALIYET
MAKSAT
NO
4. PKK
UYU$TURUCU
PKK'NIN
KULLANIL
IcRA
ACAK
EDECEK
YONTf,M MAKAM
. ELDE
EDILEN
KooRDiNE
EDILECEK
MAKAMLAR
HRK.B$K.GENSEK.
iCRA
ZAMANI
28 NISAN
Ll
iLi$Kisi
KAYNAKT BiLGiLERi
HAKKINDA
ARINDAN N UYGLTN
OZELLiKLE ONEMLi
$EKILDE
DI$
BiR
DUZENLEN
KAMUOYTJNUKISMININ EREK
N
UYU$TURUMAKSADA
BiLGILENDiRiCU
UYGIJN
LMESI
KAQAKQILIBILGI
GI YOLU NOTU
ILE
HAZIRLAN
SAGLANDI MASI,
LIGI
K.K.K.L16I
lsrH.B$K.HRK.B$K.
L16r
1998
29 NISAN
1998
LIGI
GENSEK.
29 NiSAN
1998
HAKKINDA - MIT,
KAMUOYU EMN.GN.M
OLU$TURMD.LUGTND
AK,
EN KONU
o
iLE iLGiLi
ILAVE
BILGI
ISTENMESi,
HAZIRLAN
AN BILGi
NOTUNLIN
YAZILI VE
GORSEL
BASINA
VERILMESi,
- FINANS
- ELDE
HRK.BSK.GENSEK.
28 NISAN
FINANS
KA\'I{AKL
EDILEN
1998
KAYNAKLARI ARI
BILGiLERi Lrdr
K.K.K.LIGI
HA(KTNDA iq HAKKINDA N UYGTN.{
28 NISAN
VE DI$
KAMUOYU $EKiLDE isrH.B$K.HRK.B$K.
1998
KAMUOYUNU OLU$TTIRM DUZENLEN
N
AK VE
EREK
29 NisAN
LICI
LIGI
BiLGILENDiRiKAYNAKL MAKSADA
1998
T [,fFei
ARIN KESiL UYGL]N
GENSEK. ISTH.B$K.L16I
MESINI
BILGI
29 NISAN
SA6,LAMA NOTU
AD.MU$. iLGiLi
1998DEN
K,
HAZIRLAN
BAKANLIKLAR ITIBAREN
5 . PKK'NIN
t
MASI,
i$LENECEK
TEMALARD
OZELLiKLE
iSTANBUL'
DAKi
OTELLER
GIBI
HUSUSLAR
IN
EKLENMES
I,
-MiT,
EMN.GN.M
D.LUdTND
EN KONU
iLE iLGiLi
iLAvE
BILGI
ISTENMESI,
o
HAZTRI,AN
AN BILGI
NOTLI}ItJN
YAZILIVE
G6RSEL
BASINA
VERILMESI,
. ADI
GEQEN
OTELLERIN
SURATLE
DENETiM
VE
KONTROL
ALTINA
ALINMASI
iqiN iLGiLi
BAKANLIK
LAR
NEZDINDE
o
ciRi$IMDE
BULUNUL
MASI,
s.
KooRDiNE icRA
KULLANI
ICRA
LACAK EDECEK EDiLEcEK ZAMANI
YONTEM MAKAM MAKAMLAR
-oRGU|LIN
6. $.SAKIK'IN
HRK.B$K. GENSEK.
BiLAHARE
1 NCI
BASINONUNECdKU$ SURECINE SAFIIA:
TESPiT
qIKARILMASI,KATKI
EDiLECEK
Lrdr
SA6LAMAK,
GEREKIRS
FAALiYET
MAKSAT
NO
. KATILIMLARI
E,
YONLENDi
ENGELLEMEK,
- KENDiNE
MUZAHIR
KITLENIN
TOPLUCA
ORGUTTEN
KAqI$INI
SA6LAMAK,
RMEYI,
NiSPETEN
SOMUT
BiLGILERI
N ELDE
EDILMESI
Ni VE
IKNA
EDILMESI
Ni MUTEA
KiP,
KONTROL
ALTINDA;
- ORGUTE
SAGLANANiQ vE
DI$ DESTEGIN
MADDIVE SiYASi
BOYUTLARI
HAKKINDA
TER6RiST
KAMUOYIJ'I.{U
BA$I
BILGILENDIRMEK,HAKKIND
AqIKLAM
ALAR,
- ORGUT
iQiNDEKI
G6REVVE
:ETKILERI
. KENDINE
MUZAHiR
GRUPLAR
YoNEL1K
MESAJLAR
IN
VERILECE
Gi vE
SADECE
TRTTV.DA
HAZIRLAN
AN BIR
METiN
UZERTNDE
N
KONU$MA
YAPMASI,
. DI6ER
TV.
KANALLA
RINDAN
DA BU
KONU$MA
NIN
YAYINLAN
MASI,
DURU$MA
SAIHASIN
DA
GORUNTU
ALINMASI,
2 Nci
SAFIIA:
GEREKiRS
E, GELi$EN
DURUMA
VE
TERORISTI
N
TUTUMLN
A BAGLI
OLARAK
BIR
TV.MENSU
BU ILE
(TRT)
SORU
CEVAP
$EKLiNDE
BANTTAN
BIR
ROPoRTAJ
IN
YAYINLAN
MASI,
. DI6ER
TV.
KANALLA
RINDAN
DA BU
PROGRAMI
N
YAYINLAN
MASI,
3 Ncil
SATHAI
GEREKiRS
E, GELI$EN
DURUMA
VE
TERORiSTi
N
TUTUMLTN
A BAGLI
OLARAK,
BASIN
MENSUPL
ARININ
KATILACA
O
dr soRU
CEVAP
PERiYODL
U TV.
PROGRAMI
NA
QIKARILM
ASI,
s
NO
FAALiYET
MAKSAT
'7. YARGILANMA
I
SAFHASINDA YARGILAM
iCRA
EDiLECEK
SAFHASIND
FAALIYETLER.A;
KULLANILA
CAK
YONTEM
icRA
KooRDiNE
EDECEK EDiLECEK
MAKAM MAKAMLAR
HRK.B$K.K.K.K.LIGI
$EMDiN
SAKIK'IN
BUGU{E
LI6I
isrH.B$K.
KADAR
PLANLADIGIGENSEK.LIGI
VE ICRA
ETTi6i
GENSEK.
- BASIN
YAYIN
BuTtti
ORGANLARI EYLEMLERi
NIN,
iLE iLGiLi
BILGI
- ORGUTE NOTLARININ
MUZAHiR
HAZIRLANM
ASI,
QE$ITLI
KURUM VE
KURULU$L HAZIRLANA
ARIN,
N BiLGi
NOTLARININ
- $EMDIN
YAZILI VE
GORSEL
SAKIK'IN
KENDiSiNiN BASINA AKT
ARILMASI,
HRK.B$K.
LrGr
icRA
ZAMANI
BiLAHARE
TESPiT
EDiLECEK
BILAHARE
TESPiT
EDILECEK
- VE DiGER
ULKELERDE
ALEYHIMIZ
E
OLABiLECE
K
MUHTEMEL
DAVRANI$L
ARININ
ONLENEBiL
MESI,
cilcl,f EYLEMPLANr
s.
FAALIYET
MAKSAT
NO
IC
KAMUOYUNA KAMUOYUNA
INANDIRICILIK
SAGLAMAK
YONELIK
FAALIYETLER
icRA
ICRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
ETKI
DEGERLENDiRMESi
J:2,1-3, 24 NISAN 2s NisAN 1998
GENSEK 1 9 9 8
A. ORGUTUNYAPISI,
l$LEYi$r
B. SIYASI PARTiLER SEQiMLERE
VE DERNEKLER:
KATILMASNI
ENGELLEMEK
(I) HADEP
t2)iHD
KAPATILMASINI
SAGLAMAK
(3)FAZiLETPARriSi YIPRATMAK
(4) A$IRI
ORGUTLER
SOL BILGILENDiRME
YIPRATMA
(5) GKK
c.
S.
BTLCILENDiRME
srYAstLE&
YIPRATMAK,
J-2,J,3, 24 NisAN 25NisAN1998
GENSEK, 1998
AD.MU$.
24 NISAN 25 NISAN 1998
ta,J,3,
GENSEK,1998
AD.MU$.
J-2,1'3, 24 NiSAN 2s NisAN 1998
GENSEK 1998
VE It,l'3,
28 NiSAN 29 NISAN 1998
GENSEK 1998
J-3,
25 NiSAN 26NisAN1998
GENSEK 1998
I:2,1,3, 25 NISAN 26NisAN 1998
GENSEK,1998
AD.MU$.
BELEDIYE
BA$KANLARI
GOREVDEN
UZAKLA$TIRMAK
D. iSADAMLART
MADDI KAYNAKLARI J,2,J-3, 25 NISAN 26 NrSAN 1998
KESMEK, CAYDIRI'IiAK GENSEK, 1998
AD.MU$.
E. GAZETECiLER
SAYGN,{LI6I
AZALTMAK,
YIPRATMAK
FAALIYET
MAKSAT
J-2,1'3, 04 MAYIS 05 MAYIS 1998
GENSEK 1998
icRA
icRA
ETKi
EDECEK ZAMANI DEeERLENDIRMESi
NO
2.
MAKAM
lc
vE
A. OLOF
SUiKASTI
Dts KAMUOYU
J:2,J-s, 24 NIS
OLU$TURMAK, DI$ GENSEK,
DESTEGI
KESMEK
AD.MUS.,BiLGi
DiB.
NOTU
PALME
2?:28NisAN1998
26 NiS
BAS.
VERME
28 NiS DIB
BAS.TOP.
B.
YURTDI$IHUKUMET
J-2,1-3, 29 NiSAN 30 NISAN 1998
BAGLANTILARINn.,J TARAFINDAN TEDBiR CENSEK, 1998
AQIKLANMASI
ALINMASINI
o
SACLAMAK
DIB.
3 . PKK . UYUSTURUCU(AMUOYUNU
iLisKisi
BILGILENDiRMEK
J-2,1-3, 30 NiSAN OI MAYIS 1998
CENSEK, 1998
4.
It,I-3,
OI MAYIS 02 MAYIS I998
GENSEK,1998
FiNANS
KAYNAKLARI
FINANS
KAYNAKLARINI
KESMEK
AD.MU$.
5.
B4!]L
CIKARMA
oNUNE KATILIMLARI
K.K.K.
EMiRLE
ENGELLEMEK
GENSEK
YARGILAMA
a
ALEYHIMTZE
DAVRANI9LAN
ONLEMEK
K,K.K.
EMiRLE
It,I-3,
GENSEK,
LO
ctjcl,ii EYLEM PLANI
s.
FAALIYET
MAKSAT
NO
KAMUOYUNA KAMUOYUNA
iNANDIRICILIK
SAdLAMAK
icRA
icRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
ETKI
DEEERLENDiRMESi
?4 NiSAN 25NisAN 1998
GENSEK 1998
A. ORGUTI,N
YAPrSr,
i$LEYi$i
B, SIYASi PARTILERSE9IMLERE
VEDERNEKLER: KATILMASINI
ENCELLEMEK
O) HADEP
(2) iHD
KA?ATILMASINI
SACLAMAK
(3)
PARTISI
2.
FAZI:LE"IYIPRATMAK
J-2,r3,
24 NISAN 25 NISAN 1998
GENSEK, 1998
AD.MU$.
24 NISAN 2s NisAN r998
GENSEK, 1998
AD.MU$.
J-2,1-3, 24 NiSAN 25NisAN 1998
CENSEK 1998
DI$ KAMUOYU
I:2J-3,
24 Nis
OLU$TURMAK, DI$ GENSEK,
DEsTEciKESMEK
AD.MU$.,BILCI
FAALIYETLER
DIB,
NOTU
IL
27 r 28 N1SAN1998
VL
A, OLOF
SUIKASTI
PALME
26 NIS
BAS,
VERME
28 Nls
DTB
-
BAS.TOP.
1al
>''L
GtIcLU EYLEM PLANI
s.
FAALIYET
MAKSAT
ICRA
icRA
EDECEKZAMANI
ETKi
DEGERLENDiRMESI
MAKAM
NO
ic
KAMUoYUNAKAMUOYUNA
iitNELiK
iNANDIRIcILIK
SAGLAMAK
FAALIYETLER
I:2,J-3,
24 NISAN 25 NISAN 1998
GENSEK 1998
A. ORGUTUNYAPISI,
l$LEYr$l
B, SiYASI PARTiLERSEciMLERE
VE DERNEKLER:
KATILMASINI
ENCELLEMEK
(I) TIADEP
(2)IHD
KAPATILMASINI
SAdLAMAK
(3) FAZILETPARTISI YIPRATMAK
(4) A$rRr SOLBILGiLENDIRME
6RGUTLER
YIPRATMA
t5)GKK
t-2,t-3, 24 NISAN 25 NISAN1998
GENSEK, 1998
AD.MU$.
J:2,t-3,
24 NISAN 2s NisAN 1998
GENSEK, 1998
AD.MU$.
J-2,J-3, 24 NiSAN 25NrSAN1998
CENSEK 1998
VE I-2,J.3, 28 NiSAN 29NISANr998
GENSEK 1998
2s NisAN 26 NISAN I998
BILGILENDIRME
GENSEK 1998
C.
SIYASILER,YIPRATMAK,
BELEDIYE
COREVDEN
BA$KANLARI
UZAKLASTIRMAK
D. i$ADAMLARI
I-2,J'3, 25 NisAN 26NISANr998
GENSEK, 1998
AD.MU$,
MADDi KAYNAKLARI J:2,1.3, 25 NiSAN 26 NISAN 1998
KESMEK,CAYDIRMAK GENSEK,1998
AD.MU$.
E. CAZETECiLER
sAYcrNl-rdr
AZALTMAK,
YIPRATMAK
s.
FAALIYET
MAKSAT
NO
2.
IC
VE
KAMUOYUNA
YONELIX
FAALIYETLER
A. OLOF
SUIKASTI
t-2,!.3, 04 MAYIS 05 MAYIS 1998
GENSEK I998
ICRA
icRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
ETKI
DECERLENDiRMESi
DIS KAMUOYU
PALME
t-2,J,3, 24 NIS
OLU$TURMAK, DI$ GENSEK,
DEsTEdiKESMEK
AD.MU$,,BILGI
DiB.
NOTU
27 :28 NiSAN1998
26 NIS
BAS.
VERME
28 Nis
DiB
-
BAS,TOP.
B,
YURTDI$IHUKUMET
J-2,1-3, 29 NiSAN io NisAN 1998
BAGLANTILARININ TARAFINDAN TEDBiR GENSEK, 1998
AqIKLANMASI
ALINMASINI
SAdLAMAK
3.
PKK - UYUSTURUCUKAMUOYTJNU
BiLGILENDIRMEK
4.
FINANS
KAYNAKLARI
FiNANS
KAI'NAKLARINI
KESMEK
DiB.
J-2,1-3, 30 NISAN 0l MAYIS 1998
GENSEK, 1998
OI MAYIS 02 MAYIS 1998
GENSEK,1998
AD.MU$.
5.
BAsrN
CIKARMA
dN0Ns KATILIMLARI
K.K.K,
EMIRLE
ENGELLEMEK
J-3,
GENSEK
6.
o
o
YARCILAMA
ALEYHIMIzE
DAVRANI$LARI
ONLEMEK
K.K.K.
12,r3,
GENSEK,
EMiRLE
ctrQl,ii EYT,EMPLANr
s.
FAALIYET
MAKSAT
NO
IC
KAMUOYUNA KAMUOYUNA
YONELiK
INANDIRICILIK
FAALiYETLER
SAcLAMAK
ICRA
icRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
f,TKI
DEdERLENDiRMESi
24 NiSAN 25NisAN 1998
GENSEK 1998
A, ORGTJTI]NYAPISI,
i$LEYi$r
B, SIYASI PARTiLER SEciMLERE
VE DERNEKLER:
KATILMASINI
24 NiSAN 25NisAN 1998
GENSEK,1998
ENCELLEMEK
(I) HADEP
(2) iHD
KAPATILMASINI
SAdLAMAK
(3)FAZILETPARTiSiYIPRATMAK
(4) A$rRr SOLBiLCiLENDiRME
ORGUTLER
YIPRATMA
(5)GKK
24 NiSAN 25 NisAN t998
GENSEK 1998
VE I-2,1-3, 28 NiSAN 29 NISAN 1998
GENSEK 1998
BiLGiLENDiRME
J-3,
25 NisAN 26NISAN1998
GENSEK 1998
C,
SIYASILER,YIPRATMAK,
BELEDiYE
GOREVDEN
BA$KANLARI
UZAKLA$TIRMAK
t-2,1-3, 25 NiSAN 26NISAN1998
GENSEK, 1998
AD.MUf.
D. i$ADAMLARI
MADDI KAYNAKLARIJ-2,J-3, 25 NiSAN 26 NisAN 1998
KESMEK,CAYDIRMAK GENSEK 1998
AD,MU9.
E. GAZETECiLER
SAYGINLICI
AZALTMAK,
YIPRATMAK
s.
FAALIYET
MAKSAT
NO
2.
tt,J-3,
24 NISAN 25 NISAN 1998
GENSEK,1998
AD.MU$.
tc
VE
A. OLOF
SUIKASTI
J-2,J.3, 04 MAYIS 05 MAYIS 1998
GENSEK 1998
ICRA
icRA
EDECEK ZAMANI
MAKAM
DIS KAMUOYU
J-2,1-3, 24NIS
OLU$TURMAK, DI$ GENSEK,
DESTEGiKESMEK
AD,MUI., BiLGI
DIB.
NOTU
PALME
26NiS
BAS.
VERME
28 Nis
DiB
BAS.TOP.
ETKi
DEdERLENDIRMESi
27 :28 NiSAN1998
3[
B.
YURTDI$IHUKUMET
I-2,J-3,
29 NISAN 30NISANr998
BAGLANTILARTNIN TARAFINDANTEDBiR GENSEK, 1998
ACIKLANMASI
ALINMASINI
SACLAMAK
DIB.
l_
PKK - UYUSTURIICU KAMUOYTJNU
TLISKIST
BiLGiLENDiRMEK
TINANS
KAYNAKLARI
FiNANS
KAYNAKLARINI
KESMEK
J-2,1-3, 30 NiSAN 0l MAYIS 1998
GENSEK, 1998
J-2,J-3, OI MAY]S 02 MAYIS 1998
CENSEK, 1998
AD.MU$.
5 . BASIN
CIKARMA
ONONEKATILIMLARI
K.K,K.
EMIRLE
ENCELLEMEK
GENSEK
YARGILAMA
ALEYH]MIZE
DAVRANI$LARI
ONLEMEK
K.K.K,
J-2,J-3,
GENSEK,
EMIRLE
iNCELEME TUTANAGI
Ttabzonil JandarmaKomutanllgl 156 hattrnl gizli numaradanarayan,isim ve kimligini
belirtmeyenqahsrnidaremiz "IJmraniye QakmakMahallesi Muhtarhgmmkaxllsrndakitek kath
binanmiioiinde biife vax gatrsrndaelektdk direfiinin yamndael bombasrve C-4 patlaycr madde
bulunduEu,patlafcl maddeyiMehmetDEMIRTA$ isimli Fhsm sakladrgr,bu gahsapatlayrcrlarr
bir Astsubayn temin €ttigini, aynl ihbarcrkigi, adresolarak Mithapapa Caddesiile Samanyolu
Caddesininbirle$tili sokaktabulunalixardak Bahkgrsrmnyamndakitek kafll bina diye adresini
netlegtimek suretiyleihbardabulunmuqtur.
Bahsekonu ihbarla ilgili olarakUmraniye2.SulhCezaMahkesinin2007/959sa}1harama
karannaistinadenMehmet-Safiyeo4hj Elazlg 1971 do5umlu Oktay YILDIRIM isimli gahrs
giinii saat:01:00srtalannda
13.06.2007
Reinaisimli e[lencemerkezinindniindeyakalanmrghr.
Adr gegenOktay Yrldrnm isimli SahsrnqalrfmaktaotduguREINA isimli igyerindeki
galrqmaodasrnda,lstanbul 10. Agr CezaMahkemesinin13.06.2007tadh ve Teknik Takip
Not2O0T6l6 Sorusturma
No:2007l1536
sayrhArarnaEl Koymave incelemekaradnaistinaden
aynl giin yap an aramadaelde edilen (1) bir adet Kingston Marka 2 Gb Mobile Disk igerisinde
yap an incelemeneticesiataglya glkafllmlghr.
*C\iNDiRILEN BELGELER\Z.B.,DEN ALINANLAR
"ANDI+9.doc"isimli Wordbelgesiigerisinde;
iKK GUV.D.
KONU
KiMDEN
KiME
ANDIq
.98iKK ve C[v.D.iQisth.$,
3590Clglii Eylen Planr
istihbarat Bi$kanngndan
Komuta Katrna
isimli
KIasijT
NISAN T998
Yaz'yrHazrrl{yrnTlt: 1975
arz.ederim.
. Tensipveemirl€ri.nize
Isth.Btkv.Tiimg.F.TURJ<ERI
:
Bilent DAGSALI
Kur.Alb.
ip isth.$.Md.
DECILDIR
UYGUNDURyUYGUN
qevikBIR
Org€neral
II nci Baqkan
Baghgile baglayp,
YARGILAMA
EMiRLE
ALEYHIMIZE DAVRANI$LARI K,K.K.
ONLEMEK
I:2.,J-3,
GENSEK,
ile biten (28) yirmi sekiz safa word dokiiman,
Jtn
*C\iNDiRiLEN BT,LGELER\Z'.8.'DEN ALINANLAR iSiMIi KIAStJT
"IObi
iCEriSiNdE
"LOBi
ergenekon.doc'isimli word belgesiigerisinde,
COK clzl,i ARALIK 1999',baghlr
ile baglayan, "Geliten ve degiten siyasal,ekonomik,bilims€l ve toplums{l diinya kotullan ile b6lgesel
cogmfyasmdave lendi iginde Tltrkiye'nin itzgiir iradesi d$rna ve ulusal grkarlanna aykrn biqimdeigine
snrtklennek istedigi C€titli olugunlar gltz 6nnn€ rlrnd{rnda; T0rk Silahh Kuwelleri bilnyesiDdefaaliyet
gdsterenI'Ergenekonrra
bagh olsrslq I'Sivil UnsurlannrrdrgttlenmesizorunluluEukagm maz bir gercektir.
Bd gerg€ktenhareketle hazrlaDaD ve "lnbi" adt yeritcD bu ',gizli drgtlj3j" fsl|lmasrDrDamaflan
dogrultusundaSindiye degin faaliyet gdsterilnenit olmasr,bize girre bily0k bir talihsizliktir." BaSlrgile
baglayan,
".... Aynca TUrkiye'defaaliyet gdsterenyabancrsivil toplum Orgiitleri, Onlerindeilk kez bir sivil kontra
hareketin direncini bulacakttr. Kartrlatrc.klan bu sivil diren+, etkinlikle ni srfrr noktasrnagekecektir.
Yeli$kin ve yeti$m€kt€olsn g€nflik, dzllne uygun platformlarda kendisini ifade ed€bilecektir.Lobi'nin
farliyeilei, siyasiotorit'egruplrn ile dD kaynaklr,i$birlikfi, sdzdesivil toplum drgttlerinin bdlicii ve yrkrcr
giri$imledni etkisiz krlacakhr. Lobi'nin kontrr direnci ile kartrlr$an siyssi otorite gruplan, doEalolrrak
Kenalist sivil "Lobi" il€ itbirligin€ yiin€lmezorunluluguduyacrldardlr,..,."
''...8u
faaliyetlerile yukanda i$aret
Crl$na ile hayatagegirilmesiphnlsnrrak itn€rilen"Lobi" gitsterec€gi
edilen tlanhrda tok daha kolay ve saEhkl istihbarai toplayabilecckve degerlendirmeile anslizini
gergekle$tirecektir,.."
a...lSlev ve nisyonunu tamamlnmD
+e$itli i'li sendikalannn, sivil toplum drgiitlerinden etkilenmeleri
saElanar|k, n€vcut sendikalann tepkisel
kitl€sel €ylemleri, endirekt netodbrla ydnlendirilmesi
saElantc3k..."
s...Lobirninamaglarrndan
saptrnlamamasr
itio, ekonomikolarak gtClitolabilmesiesashr.
Fraliyetageeirilnesiplanlrmn Lobi, tncelikle ticari tirke er aracrlErile ekonomikgllc kazanmrh,ardrndan
kuracagrvakrfile de ekonomikgiicdnt arttlrma qahtmalannaytinelm€lidir..."
"..,BOLtrM: III
6), oRGANizAsYoN PLANI
Lobinin organizasyon pHn!
atagrdrki birimlerd€nolutmaktadrr:
r). Merkez
2). Arattrna ve Bilgi Toplaha
3). Amriz ve Degederdinne
4). Finanseve Ticaret
5). Kiiltiir ve Bilin
6). Teori ve Senaryo
7). itetitin v€ Propagardr
8). Hukuk
9). Uluslararasrlli$kil€r
Bu dokuz departman Org tin tilnunit olutturmrktadrr. Departmanl.r Ergenekontarafindan drgiitin
merkeziiyeliEineatanmrggtvenilir, beSsivil ydneiiciycdogrudanbagholarak ydnetilecektir.BeSsivil ydn€tici
personelinErgenekonile temasrise; atanm$ ve gllv€nilir iki sivil personelil€ saglanac0ktlr.Deprrtman
batkanlrn merkezd€kibet ydneticitarafindanse+ilecek
ve ydnlendirilec€ktir,." $eklinde 9ok saylda ara
bagl* ile devamedip,
"...GeleceEindnnyrsrnda"sanalortam"
bllyiih iinemifade edecekolmsklabirlikte, kab g€rgeklerbelirleyici
olmaya
ve sonuglandrn$unsurhr
devam€decektir.Bu nedenl€Tilrksilahh Kuwetleri biinyesindefaaliyet
gdsterenErgenekon'unLobi adrnrverdiginiz drg0tselorganizasyonuf.rliyetlerin€ 6niimlizdekizrman
dilini i$indefokdaha fazh gereksinimiolacaFgdrilt0ndehaddimizinsnrrlannr zorlayan$rarcrhktakiifade
ve il'retl€rimizin amacr,konununiincmindenkaynrklanmaktadrr.
saygrlannrla," Seklindebiten (20) yimi sayfahkdokiimanoldugu gdfiilmii$,
* C\iNDiRiLEN BELGELER\Z.B.iDENALINANLAR basllh klasijriqerisinde
,,qalur
paga.doc" isimli wordbelgesiigerisinde,
""...Jandarma Okullar Konutanr (QerkezEth€m)Ttlmg.Nur€flin
eaklr 6 yrl personelbagkanlF yiptr..."
baghgile baqlayan,
"...6niiftflzdeki 6 y igindebunlrnn olaca4nrblitiln jrndarns teskilatrbiliyor, Nurettin pa$anrnzsmrnmda
Cerkezler,Abazalarve Glirclller, Istsnbul, Yalova,Kocaeli,Sakaryabdlg€l€rineilianderma koftatrnr v€
bdlg€konutanr olarak standrnldrlar.O bdlgelerdejandarmakimlerei9 yapryor,paralrr kinl€re gidiyor bir
amttrrmsklazrm.Nurettin pa;rnrn e$iGitler Itkr\n yaptra resimler20-25milyara kinler tarafindansahn
almyor.gerkez basrnmatadrEriljandarma konutanlarr illerdebulunanhrsr, uyutturu taciri milterhhitleri
gilnderipbu tablolan ostronomikfiyatlarlaaldrmyorlar.Helebu krizdon€mindeilnlii ressrmlannresimleri
gorevlendirildik.Bunun neresidtrnstliik?
niye bu liyata satrlhryor?Riitbeli olarakbizler bu resimsergisinde
Okul nizaniyesindenhergtn girip QrkanHayrullrh Ferikogluadh nlt€ahhit kin?" - Emre Saglan..."
"..,Aydrn ILTER patanrnFoga'daevioiyapan
Hayri TEZCAN bilylelikl€pasaoldu. $imdi Mugla Il
JandarmaKomutanrRecepONU& AYTAC YALMAN'a €v yapryor,kar$ rgrndapatn olrcak (30 Agustos'ta
listeyebakmayrunutmayrn)Ev yrprlmayabatlandrErndan
beri y d|a birden parladl Cok dirnsi biri olarrk
gorevegelen(!) GenelKomutan'r bizimjandarmalarbozdu..."
$eklindedevamedip,
"...$imdi de "Jandarma Okullar Komutam" ve okuldank drolagmaharekatrdevam
ediyor.Araghnlsrnsoniki yrlda astsubayve uzmangayuqokuluDagireDleriDyilzdekagr
Cerkezve Abhaz?"
$eklindesonaeren(l) sayfawordbelgesi,
*C\bilgi barkas/istikbal Margr baqhkh word belgesi igerisinde, istiklal Margrrun
sdzle nin degigiterek yaz dgr,
*C\bilgi bankasr.iKuwai Milliye Demegi ileti$im adresleri word belgesi igerisinde,
Kur,vai Milliye DemeEinileti$im Int€metadrcslerive telefon numaralarr,
* C\indirilen Belgeler / ZEKIBI-I word belgesiigerisinde, Konuk 1 kim bu muzaffer
tekin ismi ile baqlayandoki.imanlar
* C\Kapahdosya/ PATLAYICI MADDELER word belgesiigerisindepatlayrcrmaddeler
ile ilgili bilgiler.
* C\Kapahdosya/ Cemil
Qiqekword belgesiqifretioldulurdan ^g am dL
* c\Kapah dosya / DEdERLi MiSAFiRLER word belgesi qifreli oklufundan
acrlamadr.
* C\Kapah dosya / IRAK YAKINA GELDi word belgesi Sifreli olduguBdan
aqrlamadr.
* C\Kapahdosya/ kapah-l word belgesi
lifreli oldugundanag am.dr.
* C\masaiistii\DERNEK KONULARnOzgegmiqlerisimli dosyaigerisinde;AD, ADEM
KAYA, cem bey, cem edig, hakkr ciimii$, halit ba$,HALUK TURKMEN 6ZCsCMi$, Harwr
Baylan ismail Ulusoy, Kaar Koq- Ozgegmiq, Mahir Geler, nazan- Ozge9mi9,
dzcEqMISIM_onur samusak,iizgegmiq-onw,ozcEqM-faik Kurtalan, OzcEQMi$-Burhar
aydrn,OZGEQMIg-BURHANOzcEN,ozkurt CihanYrldrz,Sava9mat isimli word sayfalan
igerisindeisimleri yazrh qahrslanniizgegmigraporlanmnbulundulu,
*C\nasa iistii\DERNEK KONULARV22 4 2007 valideba!- katrhmcrlar Excel belgesj
igerisinde,
22.04.2007
tarihli toplantlkatrLmcrlann
bilgileri,
*Cvnasa iistii\DERNEK KONULARV22 4 2007 valideba!- toplant karurlan word
yaprlantoplantrkonulanve giindemi,
belgesiigerisinde,
22.04.2007
taxihinde
*C\nasa iistii\DERNEK KoNulARvdelerlendirme-1
word belgesi iqedsinde,
22.04.200'7tarihinde aglk havada yaprlan toplant resimleri ve resimler tizednde tah$lann
izlenmeli, sakrncahve olumlu qeklindeyazrlannbulundu$u,
*Cvnasa Ustii\DERNEK KONULARI/degerli yitneticilerimiz word belgesi igerisinde,
delerli ydnericilerimizile baqlayrp,saygrlanmlaBekir OZTURK ile biten metin ve telefon
numaxalan,
*C\masa iistii\,DERNEK KONULARV DIYGRAM word belgesi igerisinde, gegici il
yiin€tim kuulu Fmasr,
*CvnasaUstii\DERNEKKONULARV ILETI$iM isimti word belgesi igedsinde, e-mail
ile telellonnumaralannln
bulunduguIisle,
*C\masa [stii\DERNEK KONULARV IST isimli Excel belgesi igerisinde, lstanbul
ikameteden$ahslaxaait €-mail,telefon ve ne it yaphklan gdsterirliste,
*C\masa iistii\DERNEK KONULARI/ TOPLANTI PROG&AMI isimli word belgesi
igerisinde,toplantl programllistesi
*Cvnasa tistii\DERNEK KONULARV YONE M
$EMASI isimti Excel belgesi
igerisinde, Ytinetim $emasl
*CVNASAiiSIU\DERNEK KONULARU iSTANBULUYELER1LISTESi iSiMIi EXCEI
belgesiigerisinde, istanbul ikamet edengahrslaraait e-mail,telefon ve ne ig yapfiklanni gdsterir
liste,
*CVnasa Ustii\DERNEK KONULARI/ RecoveredExcel 1 isinli Excel belgesi
iCerisinde.
istanbulikameledenqahrslara
gclsterirliste-ail e-mail.lelefonve ne iSyaplrklarrnr
*Cvnasai.istii\DERNEKKONULARV NAZAN (1) isimli Excel belgesiigerisinde, gahrs
ve telefonlannbulunduguliste,
*c\nasa iisrii\DERNEK KONULARV jSTANBUL -TOPLANTI isimli Excel belgesi
igerisinde, gahrse-mail adrcsleriile telefonlannbulundu[u liste,
* C\masailstii\ASKERLERiMiZ isimli sunu dosyasrqifreli oldulundan agrlamadr.
*C\slaytlarrrn baql*h dosya igerisinde"4PARASUT" isimli Powerpointdosyasl
igerisindeAk Parti' ni simgesiolan ampulve altnda 'AK PARTr ibaresiyazrh olarak "Bi kere
dereditrizbi dahadenem€yirdiyorum.," "Maazallahbu kez agzrmrzadegil de iiyle bir yere
girer kl,,. doktorabile gidemezsiniz...'$eklindebir sunumhazrrlardrfr,
*C\giiRLERlM
isimli klasiir iqerisindeAK MI KARA MI? Baqhkh
"Evef...
Saytn Bagbakan, Tayyip Bey hazretleri:
Arafhna siz sizden i'nceki nanerfleri. "
ile batlayan33 krtahk qiirin igerisindeBaqbakanRecepTayip ERDOGAN' a yiinelik hakaret
igerikli siizle n bulundufu,
*DiBer klasijder igeisinde, Atatiirkgtiliik, siyasi ve gegitligiincel konulaxhakknda yaz mr! gok
sayrdamakaleyaasl olduEu,
*Aym yerdeyaprlanaramadaelde edilen(l) bir adetPRINCOmarkaCD igerisindeyaprlan
incelemede,REINA isimli ig yedne ait oldugugiivenlik kameraslgit intitlednin oldugu
gitdilmiiqtiir.
tarafimlzdan
tanzimlealtrbirlikte imzalanmlstr.15.06.2007
iNCEIEMEYiYAPAN
Tern.$b.Md.G<ir.
4 E+63C-
'ux\w
Tem.Sb.Md.G6r,^
irsr nn-qN{A.
ruraNaGr
gozlemaltrna a[nan ]]]aHp"or:t
.... iii,
@CS200* glnri, lvudrlr[io0mrizde
...OP.. ..
ilqeEi,
kayrtl,
AskiF4za)- koytlh€+nulusuna
,
]roL.... ...- G+it;ir,.l/i:oou/krz
tJ- :;.;;;1,,,*",0"*
ts39 .Si.-"..,--- oogumru...
F.li ..t
ADEDi
VASFI
MARKASI
Yaz il
4
Rr-
t{^l---
t?-i
{\^i
c; tdo.'.
.At;.. fr*-+- r<*.,q
(ar
r:!r'-!-4.1-\
aL
R,\^
F^r...<
J_
A,'^
r'')a-{
4
€t-
..?i'
4
4*
lAi-
-a^
"Cr.1
€:t-t3-',1-:??P+
ai*tr
C-.-.-{
+*Ya
(1 -A
AA^-.
(*^'.
c-c,'.n, -^
i-\
TiL-lz--
\ | ,q*-1,.-
rz.-j
qsa.a
aoL,2
r)A+a4q6.25
re,*
[email protected]
/fJ,tc\
/-)qa.a
^^<^
()Tl
**rE\€11*'lg+FFa'
Ee8
MIKTARI
{O
--+ fa\
V-rr
AA
/^
e<1+qk/{a\y'<L**Jo
NEV'I
SERI NO
F
aa! L-\
q *.-J-
'l-.
ADEDi
'( z-'r
,L
6\3
6R
AO *rL
P",..
f),/-,L:D
'/.
+^
, AA.,-
Ar.
t ,\1:,t
{I :$
.^
.,h.,,
oe
\,n'
l(r-\
Ls,'ts, L
ata
Yukanda
dzellikleri
gegciolarak
belirtilen
egyaveparaedeedilerck
muhafaza
allrna
alrnmr$
olupgtiphellnif/sanrgtn,
Sevkedilmesi/Serbesl
btrakllmaststrcstnda,
kendisine
teslirn
edilecedine
dair:
lFbu,ustara{na
tulanagrtarafrmrzdan
tanziDle
okunt!ktan
sonra
altrbirlikle
imzalandrll-3
/c;41200i}
4lr sbir
($rjphqlii
Sank )
+bu\
Muhafaza
altrna
a|nanveyukar
dadzellikleri
belirt
lenparaveetyalar,
tamveeksiksiz
olarak
tutanaorn
birsureti
ile
birikte
adrgeQene
testim
editmi9tir.
./.t Ot/ 200?.
TESLiIV
EDENLER
Ter[/uc.ghA/]
drro)l)P6fis
w
,'iJW,"YM,
TESLiM
ALAN
p/i !.rGi:i
( g0phell
/ Sanrk
)
@t'
UST ARAMA TUTANAGI
gdz]emaltrnaa|nan ....12ah2prr........ ll,
lZtAbzoo.Tgrjnti,Mtidrirli{iimUzde
.......A.F............^...itaedi,y0lar/hJ/cdLkdytilsah.
niifusuna
kayttt,
..2"!.7.a.......-.....fu
ho o1ttt*,,
ts?3- O,/....doduntu
..lJaAael pgntzdj
.'rnyaprtan
0staramasrnda:
Vr
geQici
Yukanda
ozelliklerj
belirtilen
egyaveparaeldeedilerek
olarak
muhafaza
altrna
alrnmrs
olup$0phelinin/sanrgrn,
paraveegyalar,
Muhafaza
veyukanda
altrna
alrnan
dzellikleri
b$Jidibn
tamveeksiksiz
olarak
lutanagrn
birsureti
iie
bklikte
adrgesene
teslim
edilmistir.
,{6/ 0g/ 2004}.tP"a^
IF*
t
...Lr
P }':f
,-Y- , }.1 ^I \
arJ*
d l.Lo,{< 4",jlj. 1-. \ L r-; 'tqi u' '(rVE!EN!E8_--- *-A- i] [/r\rd
TFstiMALAN
AtAN
TESL|V
eotis
wemuru
1^fo6{lg
(21loiJ iolisHlemuru
rnf,*rnsl A,rnul!-rAF
( S y { h e lSi /a n )r k
v4:'t
irsr ln qMarut.qNeGt-:--
gozlemaltlna a|nan Ecz'+ttt+rr1 . ili'
B.MhzoO.l gfnu, fiIi]dtiduqijmuzde
.......ClAc........ttgesi,..Zs4].h.rl..kdyrl/mah.niifusunakayrtlr,.ilthnu[..-.
aramasrnda:
lltul.RtQJ.....nyaptanist
Qkt*j
rc.*l-...€laztq.... I oogumtu
ADEDi
I cilt A,Y 4trt- lohuuasr
(ri
p..l
t
'ljl
nr
(t)
BtY
,i\
h\
8rl^
RrY
baqZt c1
AvablzaA
/ahuzronar
Dza'
L
?.^il/o' m"fu", L
/ et-nr ts loL 4fu; uo Lon"o" J- +,"'uz-," ,')--r-./'^ Y.rz
'
Nolo>
t to'o
qlD.ooo
k*/,.-
irJz,t
L- ArA^'
'T/.ew
(L\
RrY
?qgo02
lrl
Br
(arnsuno
(!.\
(L)
Rrr
BtY
Rta
f f qoL?Ao3/o0 )r,z tstb I o rrrAtr+otl)nurto.olt
Ltl
Bf.
Var'. 6ruh,a,,
it\
Ybi
Rrr-
B'w
( -i")
'f
.4\
(-tl
?l/ r,:,rm-J
S Gl+-x "-rr2 zv',,t J J4 z1*
/)q'l
'Gzno Al 2a
{iz",tszr
t"L-t," ..- L kLl*
i"t l
/Wq
St
aJ",,t -+- r,l*al*izt{r
ll..f^(_. ^\v/
ya
'farain
aNEX&J'""D-rKtAU-r
ile
837(As?74 h\IL
ltn utR?o?{ft 2t,
A316btVL?- ,lPoY'tL
( !,\
LftY-
Lt,\
B'-
IL\
D41404fea
S^o9H
R,7
t -tl
833 ts?of1
D4+42-/rsf
2-o rLH
llr
f,trn L
L- kLl
4&k4>
8,.
(!)
,-
I
91 So2?6 03 91,e73 2' t <q1- (orn enrt-ztl nu^.-tr
6 3 1 1 y f l r z 1 lo0 \1L
R4L7Lb.32l lOO YL
c24 zszLYt'
fr) '[ot-
lhY
)
MARKASI
VASFI
'op,.t
4qJ
loo
lt-
y'ptcv-r-
'h
Vuz VK\i.r-E \h
,10-t- y.H
loo Y'Lt-
frz \H
tott \H -
Y;z'LK-
ro vd
t ,' q*/
Hlt^ YH
20VH
4tYmi'Y,(L
6tR-
. f?e<
tt9 1+1-
.f \r,H,
Ut ao^
\'l1L
Y.l.l
Lu /,'^ "/Je{.
altLna
geQic
a|nm!9olupf phelinln/sanrgln
oarakmuhafaza
belirtilen
fukandadzellikleri
e$yaveparaeldeedilerek
edileceoine
darl
kendis
neteslim
bllakrlmasr
srrasrnda,
Sevk
edilmesl/Serbest
,- /,
"
^
altrbidkleimzatard.l
sorra
tanzin
e
okurdJ''tan
isbu,tJ{ aranatutanaql
tarafrmrzdan
J fVbl2a)-k-1
)
,.,fi3649ff*\
U
--ALffiWni,E{&44&kso*,t'
'€c(tSPols
lvlemuru
qf"Pd^y"{k"}^ffiftAlG-tinr
($uphe
/Sank)
=is"-a a lJt- '
birsureti
ile
prraveegyatar,
zolarak
tutanagrn
tamveeksiks
rc#erii,it"n
teslim
edilmigtir.lt.
/ 0 ( / 200'}
adrgeQene
b rtikre
TESLI[,l
EDENLER
Ter.lVric
l. j1 ) potLs\,4emuru
rivArnr
o/ r*z
LlA
tzoo
.....iti,
. o0lu/klzi-
(9-V]r.t
ADEDI
4,r
t\
(ai
VASTI
elLk*
vl lltp
1,2'f
(L\
Br
Okl^"
Rtr
Uatnrr
.t n/,,
O\tkz
Br^
(Ll
Rv
B,r
n.L
a^tlzt'
i.tl
Ri
Btr
tzl
(tl
n,l-
l.t \
a
tL\
{t\
'l1'i./1
-B{a
al
t )
Vttnl Lrrvl
-'
A
zhlv'l-
,
7 7Zg+qt
t
.J4<kb4-
L"-rn4lz
,-r
/-a
':- -
J izr-*-^'"t
/<stYy'z-
s^..-./
L-,"rL
'tu,4-",
t; u- L-^,\
>'
7/AICC
lL,/, /1.
L'ryLL
Lyh
/f?ot? t^ onL
Z-4'h
J',,-zz.t/z-
/b"D
AL2-L-
Zz-t
Htza
L-1,
n ''
"ffiiranr
NEV'i
Vtrctp,t-t
nolq
'( c- /\n-,J-
cbk
vt r-at ptm
b^Larnrl
t . tt)yv..
'fkg
^./',
a"2 rtBTl24tz
L,^t't-
6NrL.)
I-rl-
n"l1'll.31J) t
,
lL<alzarta,
aLL- uutnetm
tLl"- Yrr*^
LIOO'ZOt'|
&Y
d,'t>'t lzu-h
"z ,,tl -'tz-.- J-nzqi
'tLio
Lt>z,b-aaig
9'
SERINO
,t].t
a
,L.,z.aiau,-rr
oL-L,,, v,, h o,.n ,i) ,--
ADEDi
(t)
' l).
.d
Vttptgm
hl/l^,
trn
oJ-",
/k4^,
./-;rL*|,
',1
|
-v)
F^
rJvt
-),,
a&-a
Uuttzn
G"ak..
t!)
MARKASI
tr4
t'B'(
nolq
Q;t^
(t'l
yap|tan
:ltL.0l1glr4r1!..'|n
itstafamasrndai
( 6?42 ??43 +
F)UA|/ l2aLtU
a2..a11,.t-L
/,
6t/./ L
lFJee
--,7,']
tlu L .<no4
(1, )
64t6'
Y4.
I
u)<t
Tt16 Lroo A'r", 2 r : r * t -^ -k/
ttoe.ri
Lar4-,
,1t4o
eh
Pin I
4/z + ) a l L t . U q o ( r 2 i r P 4 b 7 - o 7 1 7 A :
-ft-\yr ^^
'PatzPr^
Lnq L{"\".i
k a4F.
1 5<f-n;ALI-.I Y.LJI,,"z<n/z-mis u elbi
lt/. a"-'-o-.
ht
L,h
-^4-r'
| ()V 4\
/7\ /)
unztlz
"
rttLotr!+{
qtY,
al'"^
1b<-^tt4.4h
o(9k,\
cl,
cl,\
1o + U26< lo e
4^,
!qn-+f\
Y,+*4qh
qeQiciotarak
Yukarda
Yukiijde
bzellikleri
dzettikte;f
bellilen e$yave'pard'eiii'ti
beiiniunigyd
ve paraeldeediiilei
ed lerekg;&i
muhafaza
altrda
alnmrsorup
olarakmihafi%'iitir{a
rnaatr'nmr9
olupsriphelininisa
r0lfrr44,41
Sevkedili?esi/Serbest
sr€slnda,
brrakrlmasr
kendislne
tesljm
edilecedine
dai;
igbu,l+t 4rama
tutanaOr
tarafrmrzdan
tanzimle
okundukian
sonra
altrbrrlikteinzalandi.lS
lp! l
Polislvlemuru
[,4uhafaza
alhna
ahnan
veyukanda
dzelliklei
belilr]len
paravee$yalar,
tamveeksiksiz
olarak
tutanaorn
birsur€ti
ile
blrlikte
adlgeqene
teslim
edrniSlr.
/U .O.A2\Afti
(
]
SILAHINoZELLIKLEFI
{ifi--
SaqSIL!1Al , iqnL
"'"
9f
1 1 1 0-,A Z - N 0r0r r0 l f
2 o 1 z1/ D 2
I
1.*-
.a, .nca
" n".
DtIi4IRTAS
I. C.
l'4U
t€ ahh i t
1 4 i r h a t p a g ia\ a a h . Ai ,z, i v e I d d .
i jrSv:o: :
r'r i
zonguudak
*""
I
**"*
1 1\sBzE
1 B / \ A / 2 D A 1 i . \ . . . . e\ a d a . . . . e ,
.,
' l | i it 0 2 7 i , 2
i
ZONGULDAK
VALiLi
SILAHTASniAlzlNBELGESI
^DrvEsoY 0t bKr^YruorFrM
aoREsli!o-€L! cl&!( srrEo BLoKNo e
E
:l
TURKIYE CUMHURIYET
NUFUS C
r @ , r ! i l o ' , '
EVLI
a
6
ISLAM
ELAzrdMERxEz
3059
HAThE YILDIRIM
v.H.K.l.
w
vENILEME
26.02.2002
82rt4I0
o
o
T U R K I Y E C U MH U R i Y E T
N { } F U s c i I Z D A NI
Y!XaRrKtsLActK
[|^H_
:
uMeANiyE I
3i
yE\ILEMF,
.\! 055875
28,1t.200:
EMiN
MEHMIT
r.l.r0.l97l
,'r
0048
ALl
YIOlT
MERKEZ \!1i
drAo038 xu6 -4053
-..,cJ:';l.Lc
3r
uEvKl
mrl,.er*M SLT$trE-1984 -11386
l-onri=q,l
G*EFI
L
-J t::-:::J
4
MFps I M
N
I
1?.06.2005
\ r - \a : . . ) . i l - r: rr r ' - i l
\''i:r :
'
i.L:l'.\\i
.;.
t.- ,8
4I1615
ztogselsgs.t
YICTT
ALI
:.1,
sEvK
I
ciil-tz.\R
STJR}IENE
f-t
[l
| ,.5F
5
E
:
=l
_
l
..j
I
'.1:
:
:-:l
1..,'ll'!1.':l
f;r
r._lt ; ]
l z 4z E l
a.==
i a i =! = r :
fJ
t !i l
t:l
n"]t,.l
i 3 €,|
1
:= 7:2
L
tal
Et : El EE[][.][.
LI i
t .ill t
tf
lll
ELE]tr EHl r =
t
i
l
t '
---_--
7
f-tll
?
I
I
=
:
l 4 l
[ ;L
l]
tl t lll . l El 1 I l - lI =1. , lt';l
i;E][]tr
EI
t tfJt
r
li;ll'
f
[ ]
.tllf.]]]lft__l
l=l
H
L.ltu
E1
tr"1
EI;-I . l[][,
l'1tr HEL i a
l trI t L t L - l
ttl
E]
lil
EIt L tG.l
] ' l EE
E]
E] E! l I
un Ir-f-l l;
[J
t ll L ]EL ]E t l
ttltal
tf EHEEE
LI E tl tr trtr
tf EEtrEE
t;_]
trE trt___ltrtr
[ ' " ]
EIf,.'_-] E_l
f,t.__l
tilL i l
:-
1 a(
L E:
f
l :L l ' l l
: 1
t[ ][_l
| ;. I
LI
f:l
t l
t " l
t1
ft
lL i
ll ?; ll
t E l
L1l
t
f]
z
.
E_]]f,, tf_t
l
!
=
l_il
z f:_l
I
:
T--n----l
r - = t1 J
z
:
z
=
:
z
6
L - l
o
-
t ;l ; l
i , ii lL i l
f.;_l
r,l
6
I
i
J
U
o
=
z
a
t l
[-]
f-
i
=
z
trE tr
t l
f
tJ
o
o
l)
3
t
e
:
a
:4,
o
F]
o
7
ia
s
aa
2
.
z:
t
= a
z
I
a
l.
!
o
a
I
;
z
2 9
q
q
;
a
0
!
2
eE
E
2
a,
e
A
=
EE
E
l
=
z
o
:
i
=
a
a
<
I
=
H
ii
E
E
E
Ht ; ;
E
i
:
HF
E
a
-=
o
E
i
-
4
:
9
:
,
=
:
t
!
4
a
-
:
:
:
,
4
:
li .
L
9
:l
!
r=-
i l
a
t!
zz
t :
E=t
:
9.
a
:=:
',1-,.1
]-=l
==.
lL:
d
n nn
E = ,
l:rE=
tizj
= 2 4 ;l : i : 5 {l r ! : ; l l . ' . ' E l = z Z .
| 3; :l
if
:
E;.4
Li4a
utf
i E a 6t ! : i : l
t-t
l:l
t ' lt i l t ' l
El
l
i
l
l ; l Lil
f=t]l
EEEH
t?lE.l
-
tA
::
t.l
L. l
r-l
l ; 1
lt_l: l
R
a
I
)
a
:
LI
Tlt
l
x
F
-
l
H
L1l
r
f
o
trtr
t lEti-]t_l
E-l['lE]=._]-.-l
f _ tr _ tT---T
t - ['
l
e
.
.
-
]t'] 1!
l
EEE
HHH
EEE
EEE
EEEEE
:
a
v
.
,
z
7
!
o
:
.
9
Z
-
'
a
a
z
:
'=
-
!!!
s
.z
EEEEE EH!E
:
5
li::
z
427.
-
:
:
,:
:
t
I
a
Q
:
,:.
:.
E
q
9
I
.Z
-:
:
a
tr
:
a
::.
o
5
c
:
-
=
:
=
:
;
n
liil
'r .;\
-
t
Ir=--' I
!
J
:
a
l
:
l 12
;
aa
a
.:
E
tt
l:-
.:-
a _::
n ['tn
U
:
f-.1
1.,1
!'" =I i - . = 1, : ;
l:!:al
ii aa
t-=I
li; i 6l
li !!l
ta.t
fi-l
lil
t-l
H EI
tttlH1-1l ; t-l
l L.r
LI
nl ; l
tf
El
lil
t " t1
l H
H
E]
H
t:l
EE
H
E
H
t;l
tf E
:
T--
t :
l -
tJ
l ; l
-l
l i li l
L
fil
t - .1
l
-]
"..]
t_.1
lar.il
-a=
;;=.
; i ; i tii, : -l
t)
{-1
l ; l
: l
J
l " J
f;-]] E-'l
j
F l
l ; t1 l l
t r l
Lll
[]]
trl
rtr
tl
E_l
I EEE l i l t
:
til
t:
a
a
l
a
2
a
I
,
'
:
.
a
:
E
a
-
i
I
:'
.
E
o
.?
z
,n
}.
-
h
..
z
J
.2
2
7
L_l
L:_l
E
5
r!
l'
7
a
ll
?
l)
z
: :
!:
::
v
-
a
a
':.
i
:
c
: .:
3
r!
!
:
l1
:
: - ;
!
a:
=
:
-f
!
:
_l I
I
? =
c
2
: e
:
a
l
.9
9
a.
=
|! K--q.
T.C.
i e i $ L t r R i B . \ K A N Lr C I
sirPHf,Li vE SANIK TTdKLARIFORMU
HSI);KI II,|KBiLGiLERi:
Dtlun Ttriki
: .eCr...o:t-1989. .
:H1..........................
D o f i nY e r i
: lll-r:v,.!>-aa-'-e!ri."*xr''<
: €ecki.............
Cinsiyeti
: F.-.!+k..........................
S2 cd:
B a b aa d t
- .{9-,S€
:lZe"D\a7
Tarihve Saat
YakalamunnHangi Koy'llarda I aptldtit
Yakalumat,aNeden OIan Suq
)
fa kal amayt Yapan Gdr evl il Ki Si Ier
fahtlamayt Tespit Eden Kolluk Goreylileri
fdkal amanLnHtrber Verildili CttmhuriyetSatctst
GozaltmaAIma Emrini tr/erenCumh riyet Sd|ctst
(it)zalttnaAltnmanm Tarih ve Saati
olayrile ilgi1iolarak.....B\t--}ilcr....................... sugri
F;rl.lqrcr...}{.edaa.r$tl"*d,-'^--f<.
qiiphesr-/SavcrLk
talimatrile yakalandlgrnl/gdzaltrna
alndrnrz.Bagkasugiara
kangmrq
olmajhtimaliniz
deaymzamanda
soruqturma
kapsamrndadrr.
t,ellrtrl€n [aKlannE DulunmaKraor:
f ulqrluKleKl mevzuata qore asaqlda belirtilen
iigjlibilgileri
veyayanr9
Kimliginizle
ilgilisorulam
Kimliginizle
vermemeniz
zorundasrnrz.
doorucevapverrnek
vemeniz
suEtelkiiedeceklir
yanisusma
ll- isnat
hakkrna
sahipsiniz.
edilen
sughakkrnda
bulunmama,
aqrklamada
yakrnlannrza
Habervermek
lll- Yakalandr0rnrzr
gdzaltrna
habefvefmehakkrnrz
vardrr.
ve/veya
a|ndrgrnrzr
yaknrnrza
BtlytjkelQiliiinize/
istedi0injz
veyabelirlediginiz
takdirde
bir ki$iyeveyakargrgrkmadr0inrz
Konsolosludunuza
durum
derhal
bidirilecektrr.
grlpheleri
tv. Aleyhinize
varolan
olanhLSuslafl
dnes|jrebilirslniz.
kaldrmak
iQin
ehinize
yoksa,Barctarafindan
bir
tayinediecek
[,4udaii
tay]nhakkrnrz
vardrr.
durumunuz
l\4rldafi
tayinedebilecek
yardrmrndan
yararlanabilirslniz.
hakkrnrz
vardrrMtidafiiniz,
mtidafiin
huhuki
[,4Lidafi
ilegdr $meve konugma
fadealma
esnasrnda
hazrr
bulunabilrr.
yaztll
gdzaltrna
Savctstntn
vI- Yakalama,
uzattlmastna
llgkinCumhuriyet
almaiglemine
veyagdzatrsLiresinin
jgin
hakimllgine
emrine
kargl
hemen
serbest
ba$vufabllllsiniz.
blrakmanrz
sa0amak sulhceza
l-
"Isnal olunan suqla ilgili olatuk tdruftma okunan veform
olatuk b niisha rerilen haklanmtn neler olduganv ahladtm"
-r
il | Ati {t'oi
rr ffi=
ve kendisi
isnatolunansuqlailgili hakJarrnr
agrldadrm
YLrkaldaagrkkilnligi yazrlr $iipheliye/sanrga,
tam anlamrylaanlayarakimzaladr/imzadan
imtinlretti, lormlrn bir niishasrkendisineverildi.4.3 ,to6/ 200+
'
"lJ^^ -
-/
|
SiCiLi
Gorevlininr
/ ^ t t t , n i D i r r i
'
}- K.A
i c i $ L r F . i B A K A N Ll a ; I
IiiiPHrLi 1'Es-\t I]i IL{KLAR{ FOR}IU
5.1ft\ tli Kl,vl,lK Bll.tjtl,LRI :
v rcblr|lfn
4\1n
I
C insi\eti
.\iN; Ka)..Olduiu
i'.c.Kimtik
no: l\.115.Los-1'Sr.
TLI|ih Ne Su,!t
t..rmir'
..P?p'i[.']:e'11.
ilgesi,
.....9.\.!{..............
, l j t . o t r n a a -T g l . | : .
.N-:1v^
Yakalanantn Hangi KoSitllarda Yuptldtlt
Yuktrluntuy^a
Neden Olan Sug
f akal trmayL t-dpan Gol er lL/Ki Si Ier
Yctkalama,,r l"espit Eden Ko lluk Gdi'e\1lileri
\t"r/ii\:.'.
I sot c ttt
Yctl<tLl
amann Hober VerildiEi CumhLtriye
\tc\ak+
Gtj:ctlttna;llma Emrini VerenCumhLtrt)etSctl)ctst
C-
.4jr .blnoo.] - al ,Y_
Gd.altmo Almmanm Tarih NeScnti
.fdhacct... na444
f"
ilettsttiotarak
b..1+b4lt*4rt4./1.i,a..
?*thry*
$iDhesi/Savclhktalimatr ile yakalandlgDlzlgdzaltrnaaLndrnrz.Balka suglara
de alnr zamaldasoru$urmakapsammdadlr.
Yiiriirliiktel(i mevzurtasiire asNerda
belirtilen haklannlz bulunrllrktadrr:
veyayanri
vermemeniz
Klmliginizle
ilgilibigiieri
zorundasrnrz.
dogrucevap
vermek
l. Kimlidinlzle
ilglllsorulafa
vermeniz
suEtegkiledecekiir
yanisusma
hakklna
sahipsiniz
aQlklamada
bulunmama,
ll- isnatedilen
suQhakkrnda
yaknlarnzahabervermehakktnzvardrr.Habefvelmek
gozaltrna
ve/veya
ill- Yakaiandtginrzr
aLndtgrntz
nize/
takdirceB|jy|jkelgilid
yakrnrnrza
bir ki$iyeveya karQrElkmadrglnrz
istediginiz
veya berriedjginiz
derhabidlrilecekur.
duru0t
Kcnsolosludunuza
oneslireb
lirsinlz
olanhususlaf
kaldrmak
iEinehifize
varoangljpheleri
A eyhinize
brr
ndantaynediecek
yoksa,Barotaraf
lecek
durumunuz
vardtr.
N/ltidafi
tayjnedeb
Mtidafi
tayinhakkrnrz
vardfrA,lddafiiniz
hakklnrz
yararlanabillrciniz.
ve konu!ma
yardrmrndan
ilegor|j$me
[4Ljdafi
mridafiin
huhuki
haztr
buiunabilir.
esnaslnda
fadealma
yelSavclslnLn
uzatllmaslna
lllikinCumhu
veyagozattsuresinin
vI- Yakaam*gozatrna
amaiglemne
rsniz.
haklmligine
baivuf3bil
lginsulhceza
sefbesi
brrak
iman
zrsa0jarnek
karirheri.en
er,rrine
"isnct
otrntn suda ilgili ol{truk toratrtbtal okunnn ve-fotnt
olaqk bir hilshr, verilen haklanmn neler oldaEuhu Inladtm"
ve l(endisi
aQlkladlm
isnatoLunan
sucleileili haklafrnr
YLrkarrdaaqtk kirn-ligi)azlll giiphelil,e/sanrga.
verildi.l.\ to! tzoo \
ke"ndisine
tarl anlamrrlaarhyaral<iirzaladt'inzidan imtinoetti. formunbir niishasr
Ccirevlinin: siciti|212"1
iCi$LERi
T.C.
BAKANLTeI
YAI.{LAMA vE GOZALTINAALMA TUTANAGI
SUPHELiVE SANIKHAKLARI FORMU
KIML|K BILGILERi.
SAHSIN
Soyadt
DoPumTarihi
, . . 1 ..lo.,
E . t'$1J
,
Adt
Do{um Yeri
:..O.€
Baba adt
Cilxiiyeti
,.1"!'"L
Niif. Kay. Oldufu
,.1ltot*.c
Ana adt
'F-\
r.C.Kimtik
no: 44c3'Z33l1)}f
ili,
04........................
lcesi,9.L,LlLoL r.y.rmt'l.
SAHSINYAKALANDIGJ:
Tarih.re
Saat
Ll2 t .aL tzOO\ -
.1.3.
,..trP
\
YerlCaddeskak vs r : ..\).'t"cc'c'i.S3
yakalamanm Hangi Koiullarda Yapldtlt
..\*J.o ,. n'.*\.
Yakalamalq Neden Olatx Suq
P+\"*"., ",*"\J- L*\*n\*'""-L
.
yakdlamaft TeJpit Eden Kolluk Gbrevlileri
Nn*"..rr'5e-.Nx,rJl..R.le..ua...fil,r.
... .....
>!.......
\ n"'*.*--p*..
N.*{.q 3sc-.'re-.RF.\.=,..}
L.........
......
yakalamann Haber l/erildiEi Cumhwilet Sa|ctt
.S.r*.r1.,*o*1.....
gti.t o.6*1,*.*!t
GtizalnndAlma Emrini VerenCumhurilet Sarc$t
So,.'*\'*.,'-*.3'. .
GozalhnaAlmmanm Tarih ve Saati
.12.
t .o(,tzoo.\.
Yakahmayt Yapd Gbrev|i/KiSiler
:.,*.".
de aym zamandasoruqturmakapsamrndadu.
Yiiriirliikteki mevzuathsiire asaErda
belirtilen haklarrmzbulunmaktadlr:
l- Kmliginizle
dqirucevap
zorundasrnrz.
ilgilisorulara
vermek
KinAihizle
ilgilibilgiletl
[email protected]
veyayanhg
suele$kil
vermeniz
edeceklir.
yanlsusma
ll- isnatedilen
aQrklamada
su9hakkrnda
buunrnama,
hakknasahipsinlz
gdzaltrna
yak
lll- Yakaland
nrzr
ve/veya
ahnd
nrzr
nlannrza
haber
vene hakkin
z vardrr.
vermek
istedio
veya
Haber
n z yakrnrnrza
0
0
beirledginizbrr
kigiye
veyakar$Lgrkmadro
nEtakdirde
zelKonsolos
Bijyukelgiligin
ugunoza
durum
deftalbildiri
eceklir.
lV- Aleyhin
zevarolan
mak gn ehinize
olanhususlafi
dnesijreblirsiniz.
$iiphelerikad
V. l{iidaf tayinhakkrnrz
vardr l4ijdalitayinedebiecek
yoksa,Barctarafrndan
durumunuz
tayinediecekbir miidaiinhuhuk
yardrmrndan
yararlanabilrs
godi$me
nizL{ijdaliie
vekonusrna
hakknrzvardrr.lv[idafin
z,ifade
ndahaz]r
a maesnas
bulunablir.
gdzallrna
gdza
yazrl
Vl- Yakalama,
aimai$lernine
sijresinin
veya lr
uzatmasrna
i i$kinCumhuiyet
Savcsrnn
emrnekargr
hem€n
serbest
b rakrlrnan
iQlh
rzrsaoamak
suh cezahakiml0
nebagvurabilirsiniz
"Isndt
olundn sacla ilgili olarak toralftta okaftqn veJoflt
olarak bfu niishas,efilen hakla mM helet ol.lu|uhu ahladtm"
I
g*+A-*y
z
Yukandaagrkkimligi yazrL g|ipheliye/sanrga,
isnatolunansuqlai l g i l ih a k l a r r na r5 r k l a d rrme k e n d i s i
tam anlamrylaanlayarakimzaladr/imzadan
imtina etti, fbrmunbir niishasrkendisineverildi.ItL lO(rl ZOO|.
cdrevlinin;SiCiLi:
BiRi[4isA6
l[/zAsl
DELE
BARAAMIRLIGi
T.C.
iqi$LERi BAKANLTGI
sf,vK / sERBEsr BIRAKUA TUTANAGI
cOlAt I tNAALINMASINA
KARARvtRtN
CUMHURIYET
SAVCISININ
ADISOYADI :&nu$,n^14,..\l!nr|\rn.C.,.1o1.c-..,...........
u
GOZALTINA
ALAN
BiRiMN
\
r
: ...\.R*+.....).tr...............
b ) i l g e s i/ $ u b e s i
c) KomutanhE/Polis
Merkezi/Karakolu/Biiroro,
)e.!..5--Mf
g0PHELiNiN
veya
SANIGIN
ar
..N.r*\*^*\....D.iX"iA3A).....
- ADr-SOyADr,
-t.-Lz-^ , os - \*!-L.>L-L ".-1" "+ \.
"-.lc...k.-..
\--
l-\- '-
b) KiI\.4Llci : qt\,*....!k..tra..t.g]Ll...o.A...lqAml"..TLa
o:.L!t-a3.23!!.LJi}'....
c.U*L
^^.J^S**u"lY aJ
eiSt- s.L. LJo:z
c)ADRESi :.$*v.*.*r1(..
: a)Tarih:.tr2t .&. tzoo..*
GOZALTINAALINDIGI
.19.: ...0Q
u)saat:
t) Saat:Ofl:**
GOZALTINDANQIKARILDIGI
GOZALTINDANQIKARILMA $EKLI I f_]l Komutanhktan/Polis
Merkezinden/Karakoldan/gubeden
I SERBESTbrrakrtmtghr.
X
T
CumhuriyetSavcrhglna
SEVK edilmigtir.
D i g e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GoZALTINDA TUTULMA SURESi24 SAATi (5271Sayrhceza MuhakemesiKanununun250'nci
MaddeKapsamlnaciren Suqlarda,18Saati)GEqMi$SE BU SURENINUZATILDIGINA iLi$KiN
CUMHURIYETBASSAVCILIGININYAZILI EMRI VEYA HAKIM KARARI:
|.t
rt
.. J!r1,
/
a ) r u m h u r i l eBt a ) s a \ c r l r g r r n 1C. 41 (2- 0 0 . . , r l a f i h \ e - 1 L . . / . 1 ) . / G a l r l r e mI rfilfgl ei i n n e z a r e n e k a h n r > r r r .
.t
//
,
t
l-.t
-,/.rl
\eL l./.r.\t{sayrI kararrl
ka,mr>rrr.
r{.^ltt l..t.-.t:ytlt4fNjg!t'1,l{, 'C.E 2t)0.J\^tih
la r J- } siirrnezarerre
SERBEST BIRAKII]DIdI VEYA C. BASSAVCILIdINA SEVK EDiLDIEI TARIHTE ADLi
MUAYENESiNI HAVI RAPORU VEREN MAKAM. RAPORUN TARIH VE NUMARASI:
GEQICIAYzuLI$LAR:
NEZARXTHANEDEN
(Yemek,
igin)
banyovetemizlikihtiyaglan,
miidahiile gcirtiqme
vedifer ihtiyaglar
TESLiMEDiLiPEIiLMEDiGi :
SAHSiESYALARINJN
.edrtdl,
DiGERHUSUSLAR:
Bu tutanak,qiiphelinin/ samlrn sevk edilmesi/ Serbestbrrakrlmaslsrrasrndagdzaltrve
gdrevlisitarafindantanzim edilmif, birim amiri tarafllldankontroledildiktensonraaltl
Nezarethane
birlikteimzaedilmis,bir niishasl$iipheliye/samla
verilmigtir..t6 t o9. tzOO'
SOPHELI/ SANIK
o x - cf L ,
T.C.
icisLERi e,{rANr,rdr
sEvK / sERBEsrBTRAKMA
TUTANAGI
GOZALTINA
ALAN
BIRIMIN
Iti
: .}=.*cr.',L,'.,1.................
) i l gesi / gubesi
:l 1 - E s , i . . . j * a . . . . . . . . . . . . .
c) Komutanhfr/Polis
Merkezi/Karakolu/Biirosu
S*iH\l"ic.EnQ!xri...
arADI-SOYADI
: .Al.i .S?iS,.i...[
$UPHELiNiN
vey,a
SANIGIN
l.-{Jr{r Q+ltzi -
$;u-,4:-=:€tBS.$*r
b)KiN/LIGi
c) ADRESl
a) Tarih: i(9- lo(> /200+
GOZALTINAALINDIGI
cOzALIINDAN
erKfRrLDrdr
: atrarin:Jb.l.06zoo$
GOZALTINDAN
QIKARILMA$EKLi :
T
b) Saat:,{9..: !O
t) saat:09: .?3
Komutanhktan/Polis
MerkezinderL/Karakoldan/$ubeden
SERBESTbrrakrlmrqtrr.
x
C u m h u r i ySe dt \ c r l r g rS
na
E V Kc d i l m i p t i r .
n
Diger.........................
MaddeKapsamrna
Giren Suglarda,lBSaati)cEQMigSE BU SURENiN UZATILDICINA ILI$KIN
CUMHURIYETBASSAVCILIGININYAZILI EMRi VEYA HAKIM KARARI:
t/^t
. ,/,, ,r
/
d r ( l l r n l l u f i ) e r B a s s a \ c i g t r . r . n . { y ' 7 1 , . 1 : 2 0 0 . . } r a r i h \ e L t / . . r . ! t. l../ Jlqgyufni ennqrTi lsl er s n e k a l m r ) r r r .
I
l ' ^ t
,
, , t t : i
/
. .r f i\he . ! . ' . . 1 1 . {19. -1)r ll ra r a r r l l a t . / - r g i i n n e z a r e n e k a l r n r l r r r
b r . . l . . . . . . . . . . . . . . . F l q k i m l j g i n i n .2( J0.0L.r.16
SERBEST BIRAKILbIGI VEYA C. BA$SAVCUGINA SEVK EDILDIGI TARIHTE ADLI
MUAYENESINI HAVI RAPORU VEREN MAKAM. RA.PORL]I\TARiH VE NUMARASI:
NEZARETHANEDEIJGEQICIAYRILI$LAR :
(Yemek,banyove temlzlikihtiyaqlan,miidafiiile go iime ve digerihtiyaqlarigin)
$AHSiE$YALARININTrslrMrDr
DiGERHUSUSLAR:
iPf Dir\4LDrcr
e-ii.ts:
Bu tutanak,gilphelinin/ samlrn sevk edilmesi/ Serbestbrakllmast slraslndagdzaltrve
gdrevlisitrarafindan
Nezarethane
tanzim edilmiS,birim amiri tarafindankontroledildiktensonraalh
birlikteimzaedilmis,bir nijshasrSiipheliye/sanrga
verilmittjr.lLl O.lyZOOt
GOZALTI / NEZARETHANE SORUMLUSU
T.C.
ici$LERi BAKANLTdT
sEVKi SERBEST
BTRAKMA
TUTANAGI
a)ili
GOZALTINA
ALAN
BiRiMiN
,itr€n....{h-.:.
b ) i l g e s i/ g u b e s i
, .Je7..7€,:t..
.8-r'A.,..
c) KomutanLg/Polis
Merkezi,{aamkolu/Biirosu
GOZALTINDANqIKARILMA $EKLi : l-_l Komuranhktan/Polis
Merkezinden/Karakotdan/gubeden
SERBEST
bnakrlmrgtrr.
l___.1
ff
I
Cu-huriletSa',crhgma
SEVKedilmi$lir.
lDieer....,
GOZALTINDA TUTULMA SURESi24 SAATI (5271SayrhCezaMuhakemesiKanununun250'nci
MaddeKapsamrna
Giren Suglarda48 Saari)cEqMigSE BU SURENINUZATTLDIGINAiLi$KiN
CUMHURIYETBAS$AVCILIGININYAZILI EMRi VEYA HAKIM KARA.RI:
t t
^ /
- ' / '
I
/
d| ( umhuri)er Ba).a\c 't'g'n'n1..(.Uh 200) r,r;tt,. ..1..//../!.
kalmr.,rrr
Jku5 't' enrivte r/- r giinnezarene
,t
l
.t
,
^r/t.il
b, 4.L,1. ...,{$Jff,'rlgdiin.Q. 4l!-, 200.i\",ih," l::/./$6ayrtr
t
kara,rl ta1 1. r gii,rleuarerre
\a trn,.trr.
SERBEST BIRAKILDIGI VEYA C, BA$SAVCILIGINA SEVK EDiLDIEi IARiHTE ADl-i
MUAYENESINI HAVi RAPORU VEREN MAKAM. R{PoRL]I.] TARiH VE NUMARASI:
NEZARETHANEDENGEQICIAYRILI$LAR :
(Yemek,banyove temizlikihtiyaqlarr,
mndafiiile gdrii$meve digerihtiyaglarigin)
' S L l r \E. 4
D r L rbpD V r ' D t c i, . . . . . . . . - A - J j l d j . ,
> A H Sbrs Y A L A R T \rrlN
DIGERHUSUSLARI
Bu tutanakl$iiphelinin/ samgrnsevk edilmesi/ Serbestbrralirlmasrsr.asrndagiizaltt ve
Nezarethane
gdrevlisitarafindantanzim edilmi$,birim amiri taraflndankontroledildiktensonraaltr
birlikte imzaedilmi$,bir niishasrgiipheliye/samla
verilmiqtir.lh I O.blZOOt
GOZALTI
ANE SORUMLUSU
.sirpunli
. . - - - - - i _ - - I- -slNl<.-----K/
--r
\",
AD Fl$l
Ad
- Sralnnan
*-----*-:'_r:t'j
r?cifr. soyd4
.".s:tl:lr-.T1:r.191.................
Baba6,ndAd,
Anaen'hAdr
: $EVKI
: allLllZAR
.......-.....
i..P:-slr'Y.:r.r-"-rv*i...-..:llTYl-E-l-E-.1-9:119.111-99:L.............
NiifusaKalrtloldugu : i RAUZON
Tab'iyeti
M€deni lali
:
Milliyeti:
ltee: OF
Kdy:
Parmak
itkbitgiverenyer
Sicili
Em.Gn.Md.
Fatih/ S
F o T o G R A F
qAI!11K JV]AHLEYLAKSoKAKNo 35/2UI\4RANIYI
'-sL vq- i9TAlrRdr-
NUfCzd Noi
Kadrnveyaerkekolugu: ..........
Ma4runiyefltKaytlarl
Kaytlloldudubeskabrirolar
-l'
E V R A K I N
ONPAR AK IZi BASIM FORMU
Izini GttnderenYerinAdr
:
Emn. Gen. Miid. No I
YlCi:t
Soyadl
..
lll' /K'zlik Soyadr
BabaAdr
:
SEVK
AnaAdI
:
GULI]ZAR
Mahalli Sicil No
Lakap/ Kod Ad :
SUR['lENE
DogumYeri
Bilgi lqlem
Dogumrarihi :
O4tO7t19A4
Kimlik BelseCinsi
cinsiyeti
Efkek
Varsalhtinali Formiilii :
$rhsla Ilgili Ikaz
iziAlmma Nedeni
FIZKLK lllL
NiNiTESPITi
Q/\MLlKrtr'tAH
QEV
Kimligi Dogrula.d,mr ?
I
K SOKAK NO 35/2 UN4RANYE CAKIVIAKISTANBUL
Evet
E Hay,r
EREK ALINMIS PARMAK IZI BASIMLARI
l- SagBa$parnak
3- SagOrraParnak
4- SagYtiziikParmak
5- SagSerqeP,rmak
8' Sol OrtaParmak
9 SolYiiziik P.umak
l0' Sol Se.g€Parmak
'::.:.1:j:-
6- Sol Basparmak
BASIMLAR
Sol El ( Ay AndaAhnan Dit( Pa.rmaklzi )
SagEl ( Aynr
AlrnanDdn Parmaklzi )
E$rnl eiLoiLenic/t---------__:]
rEN BENGI
Uzun
! Esmer !Beyaz
[l KJsa
OMUZYAPISI
L=+JlsrrK Ll(JenE Ljluar
ELYAPISI
! Briyik D orta DKriatk EAmere
D Uzun BNormat
Elsoruk
ALIN YAPISI
fl Geni$ E D0z
ED"'
!Meyillrone
lerraya
Eo-
Eeor'r,
Ehce
EBi s,k
B^d\n DJ/ur
Eo.'.
EKucuk ECetik
L-.1hav'sil"l Siyar
USa,
LlBeyaz
L-lKtr
LlK".rare
KONUSMASI
! xetemelrur,t
D h,mh,mE Aqr
!peler !Cauut<
ElNomal
lrri
lzl-NormalLl Doa!
LJ Laz
!
L-l Era
Ll Mavi
USiyah
LJYeFiI
Esasr
Pkarve
BUFUNYAPISI
D rralya Danaooru
Dorger
ZISiya'l
tl Kdhve Llsaa
LlEqe
Briydk Qo,ta
DKucdk EQa,prh
D easrk E KamburLjSivri LlDolqun
Pala
LlKrT,lLl'(,r
EXrlqrjk
Irn.e
f]sarh,k
AGIZYAPISI
! KrjgukAariy,ik
SagEl-Kolda
Soi El' Kolda
Boyun EaQta
Go6ns.Kannda
Srdla
D euyoxD orta
t QukurflQiir
flBudaklar-Kakn
Cince
CENEYAPISI
ElKucur EGenit
llKdqeli lYuvarhk
I rose EQereaeDrop
EKaba D Qember
C Nomat Elxepqe
'YaE. aon,lzD6vme,
vilcuteksikrik
€rigib
ukrara
dolduru
hususlar
vukaidakibos
acaknr.
Eegri
BOY
D eilEit
EYafaklarda
N4edeni
Hali
E Krn[
KILO
parat
AD FI$i
; r l i h/ l S
;;;;ii;;;;;;
-tlP' i,rRUM
- --:t
OLUR-::
Parmakizi Sicili
itkbilgiverenyer
iiz aat: . ...............
. ... ............
euo"
u"en!5J,1L....r"
DogumYerive Tarihi:.....ELAZI
Nlifusakayrt[olduoull :.. .....
ForoGiRAF
:...........
Kby
.. .....................iF!
ueaor"si
sonotu8tlriye,
: ..
AOLELLJS]T
.A]\4IK JI4AH
si 8.8 0EKMEhoY
-ts+Af+BUL---------. "-.----
N L i fC z d . N o :
Kadrnveyaerkekolugu: -...--...E V R A K I N
]Gndi eliyla lrnzasl
-....--...--....
Adr : .....--..--...-.....-......
izi n,q,srl,r
FoRMU
lzini Giinderen
YennAdr
Soyadr
Bilgi IqlemKodu:
Emn.Gen.Miid. No :
:
l\ilEHN4ET
BabaAdl
YILDIRIM
AmAdr
I
SAFiyE
MahalliSicilNo
Ilki /Klzhk Soyadl
ELAZIG
DogumYeri
ParruakIzi Fomiilii :
Kimlik BelgeCinsi
l'rkek
Cinsiyeti
gahslaIlsili lkaz
Varsa Ihlimali Fomliiln :
:
izi Alnma Nedeni
FIZKl K ML
N N IESPIT
rnr?
Kimligi Dogrulandl
U Evet
Q/\[4LlK:[/]AHB LELLISITESB-8QEKI/]EKOY
iSTANBUL
QEVR
tr Hayrr
EREK ALINMI$ PARMAK IZi BASIMLARI
l- SagBa$pannak
4- SagYijzijk Pannak
5- SagSerEePannak
@
W.
9-SolYuzukPlrmrk
6 Sol Baspa(nak
^"_'^^&^,w@
l0- Sol SereeParmak
DUZ BASIMLAR
HerIki Ba$parmik( Dnzsin $ekilde)
SOL
w:,
SagEl ( Ama
ALngp---Dijfl
Parmdklzi
SAG
:'i::,
';:.
OZELVASIFLAR
Yiizde
SaoEl Kolda
Sol El Kolda
Boyun- Bagta
Gd0ris-Kannda
Srrtta
Ayak-Bacakta
AD FT$I
r l i hi , S l
SanbAdr
SDt'tlar
dN
Adl
,.-,lr::r.,:.41:..................,.:1.1iIL........,............
1411011973
D o g u n Y e!dc T l t h j , O F '
,."v:l:.r51111.919rq,.':.l.Il!:39y
.1::,
..9i
xijy:
tslam
a.rcvlriniz ----"-'-'_-'_-__
Parmakizi Sicili
m GenelYaam
No.
yer
llk bilgiveren
Em.cn. Md.
F a ih /
aau"
u"mU551
Y-!.1.r,"o.'ro,rro.
oodumY6riveTadhi:....
aF I AtIAt1973
Nrifusa
ll :.
kaynlroldugu
F o T o G R A F
Kdy:............
.................i$84.S<9\
ll^6
A,'^aL.
sonotuillu yarveadresi
:
sr rKrALr"/tAH
MTHRAq
spKAKNo 14l10
tlMRANl
.,".-rvBi1 .......
N L i f . C z dN o :
Kadmveya6rkekolu$u: ....--....-Maznuniy6tl<ayrtlarl
Kay lrolduoubaskabrirolar
Adr: . .....--........--...--..-....----.i-.-....----.'--
E V S A K I N
ONPARMAK IZI SISTN4FORMU
Bilgi lglemKodu:
Fatih / 1ST.
lzini Gdnderen
YennAd
Soyadr
Gen.Miid. No :
I
DE|VI|RT
zlYA
BabaAd
AnrAdI
I
ilkr / Krzlk So)adr
Lakap/ Kod Adr :
Dogun Yeri
Dogumrarihi |
MahalliSicil No
FATN,IA
14t1otj97
Kimlik BelgeCinsi
E r k e k.
$abrslallsili Ikaz
Izi Alhma Nedeni
F r zK l K M Ld N i N i T E S P T
Kimligi Dogn'landrml ?
n Ever
I S T I K L A LM A H [ / I i H R A QS O K A KN O 1 4 l 1 0U M R A N i Y Ei S T A N B U L
tr Hayu
qEVRILEREK ALINMI$ PARMAK izi BASIMLARI
I - SagBa$parmak
5- SagSerqeParmak
l0- Sol SereeParm*
W
tf.i.'--,
DUZ BASIMLAR
SolEl (
Parrnal izi )
SagEl ( Ayu
AhnanDdrt Parmaklzi )
=
- = .
i"
,:.*:::,;t::
,t,r..
ESKALBILGiLERi C/{-----------r
D i'i
! jnce ESigman
Elorta
Prsl
flNofmal
BOYUNY
Uzun flKrsa
Esar
![€smer leeyaz !sotux
E Geni! D Driz
!oa,
.Ellleyillione
Ee*aya
DBrisr.
Qr, a !u,,n
ELYAPISI
! Briyuhnorta
DKucLrk
EAmeie
Iuzun
El.trorrnat
Elouz _!carrr, !'...
LlKavrs' LlSryan
L-.1Saa LlBeva?
L[<'
L-l(eslanp
GOZYAPISIVE REN
I retemeiTurr-'t Bpetret[fcarut
E t-trmlrm
Deorr El Nomal
Drri
fj Ela
]l.I NormalLl Doou ULaz UEge
LlTrakyaLlAnaoolu
UDi6er
fl eiiy,lL ! orla
ExL4uk lQarprt
D easrt D KarnDurDSivri
El-DolqL,n
Eloda
! Mavr
EKrjarik Ecekik
! Siyah DYesil
$asl
BUFUN YAPISI
BIYIKYAPISI
OZELVASIFLAR
Ynzde
SadEl Kolda
EleryrcrzE Pos
I pata
EKriarik
ElKriquk lBrrylk
!E6ri
I DudaklaFKahn
!ince
fl Brjyuh ! oda
E Qutur ! Qrrt
Boyun Ba9ta
Gd0rls-Kannda
Srrtta
Ayak-Bacakta
CENEYAPISI
ZIKuanh lGeni5
nKo:eli EYuva,lrk
C Kose E QenedeErop
E Kaba I Qernber
€l Normal I
EHLIYET
SINIFI
' YaE, 86, lz Dovme,vicd ekslkrr\rerlgibl
husu!a vurarda[ibo5luNla€
doduru]acakl
r.
Dince !sa,krk
Kepee
Boyf--f/.li_.tcm
!
LlDar
t-Js vrl
Isiu'i
KULAKYAPISI
BitiFik EKnk
KiLo
fvledeniHali
Download

Ergenekon Ana Davası 1. Ek Delil Klasörü