Evrak Tarih ve Sayısı: 11/04/2014-47271
*BEKA6KBM*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı :18235917-929Konu :İçişleri Bakanlığı Bağımsız
Değerlendirici İlanı
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığı Bağımsız Değerlendirici İlanı hakkında T.C. İçişleri Bakanlığı
Dernekler Dairesi Başkanlığından alınan mail ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun tüm öğretim elemanlarına duyurulması hususunda gereğini rica
ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör V.
EK :
1
DAĞITIM
Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Müdürlüğü
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğü
Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKA6KBM
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Canan MIRIK Dahili : 10362
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEKA6KBM*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKA6KBM
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Canan MIRIK Dahili : 10362
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
*BEKA6KBM*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKA6KBM
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Canan MIRIK Dahili : 10362
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Zimbra
Fwd :
personeI
@
ista nbul.ed u.tr
içişı_eni eıKAIJLIĞI BAĞIMsIZ DEĞERLENDiRici ilaıuı
Kimden : Genel Sekreterlik <[email protected]>
Konu :Fwd:
içişrrni
RLE
D EĞ E
ııı
oi
09 Nis 2014 Çar 15;34
enKANLIĞI anĞııiısız
nici
iı_n
Hı
ı
Klme : personel <[email protected],edu.tr>
Kiı,nden: Ayşe ASLAN" <ayse.aslan @icisleri.gov.tr>
Kime: [email protected], [email protected], gensek @gazi.edu.tr. ' aziz
:=-:-
<z.z,ız,sa(an @atİlİm.edu.tr>, [email protected] ,Ir, "izzeI gunes
< ::
: -^
€ tedu.edu.t>, gensek@ metu.edu.tr, aydogan @ bi lkent,edu.tr
=s
[email protected] calgan@ boı_,n edı.tr,
" -,- -: ". : z 3ıurgutozal.edu.tr,
:
:- ; ::-..edu.tr,
[email protected], fugen camlidere'
.'-;:, :?- [email protected]>, [email protected],tr, [email protected],edu.tr.
'- =, ; == : -, edu.tr, [email protected], [email protected],
:- = = ,a^ 1<3un @ kku.edu.tr" <"ismailaltan akgun" @ kku.edu.tr>, genel:= ",:::, ; : - r- rova.edu.tr, [email protected], "gen sek" <gen.sek@ deu.edu.ır>
GonderilenIer: 1 Nisan Salı201 417:07,26
Konuı ] .,.'_:alBAKANLlGl BAG|MSIZ DEGERLENDlRlOl |LANl
=:-
]
=:=
,
='S:e YÖnetİmİ,
; . =-
3
a<anlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kapasitelerinin geliştirilmesı. kan^.ı
",-,* =, . -z, ılişkilerinin ar|tırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif ka:ıi ::: :--:] : : ;eşitli amaçlarla dernekIerin faaliyetlerini desteklemekıecır, Bı
*:, : ]=..a- k. heı, yıl bütce irnkanları doğrultusunda derneklerce hazırlanan
" -::=
projelere yardım 3:.^e<:e:,
-*-
,.:-.. -::-:
Detay|ı biigiye ını]^nv.dernekler.gov.tr web adres m
s--- :::( :,ı;elerın
zdeı
-::
"tsağımsız
DeğerlendiriciIer" görevlendirilecektir. Bu çerçevede
malİ ve teknik açıdan değerlendirmelei,ini
üniversJtenizde görev yapan öğretim eIemanlarına keyfiyetin duyurulmasınI
'.'-,::::. ::-.:. ::=. =- :- n web sİtemİzde bulunan başvuru formunu doldurarak
]::i:" :, : :: _:::" .: - ıie €ı kısa sÜrede [email protected],iı-mail
.:,= , = = -,:=-.-. =, _ ---r-:<tedir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz,
r.c, içişLERi BAKANLIĞI
DERNEKLER DAİRESİ BAŞKA NLIĞI
Download

İçişleri Bakanlığı Bağımsız Değerlendirici İlanı