T-C
Ww
KAYSERi VALiLiĞi
liı
İdaı,e Kuru
M i_iclürlti.ğti
$§şİ,jş
Sayı,. 21986268-499.02-]
l(oıı tı : D
is
ipIiıı
İş
534
17l0712014
leııı leri
llgi : Saıı-ısıın Valiliğinin 16.07.20l4 tarih ve 7200 sayılı yazısı.
Samsun Vaiiiiğinin ilgi yazısı ekinde alınan. Milli Eğitim Bakan]ığı taşra teşliilatında
görevli eğitinı-öğretim. genel idare. teknik ve yardın-ıcı hizmetler p.rron.'İi hatkıncla
disiplin
Yönünden getirilen ceza tekiif]eri ile bu personeliı-ı aldığı disiplin cezalarİna yapacakları
itirazların hangi disiplin kı.ırtılunda görüişüleceğini konıı alan içişleri Ba.ltanlığı Hı,ıkııli
Müşavirliğinin 14.07.2014 tarih ,e 8486 sayılı görüşü ilişikte gonderİlmiştir."
Bilgilerinize rica ederim.
Melrnret Eınin
AVCI
Vali a.
vali yardımcısı
EK:
Görüş Yazısı(4 Sayfa)
DAĞITIM:
16Ilçe Kaymakamlığına
pĞİriv ı,rüoünrüĞLlırrE
KAYSEzu iı- n,{ıı-ı-İ
3a ,aç
\.Eİt., :-,
Ja
."i.Y
ıüT l
.
..]it]
4 d ^t
,f
/ ı "jlffi
l
\J
4"
,/,,/
i,
|: , ...
::/
;=4
il"!/
gi
reıek
1 O
i Tp
4 B - :ı
JG y
6T
-p
B
Pa
Cuı]ııui,r,et Me],ilaıı ]80l9
'leleloı,
ı.ri]ı]]l
07
ıı
1o -
Kg S /
8 U
-
]{
/ uT n Z b R
Kavseri Awııtılı,bı]gi ıçiı iılibal
e-posta: kavseıi/okal-seıi (ov n EleI(ü onili
1
i
İ
) kcıtluııu vazlnız.
KlRABALl
F
r.:Jl,ı,u3i- Ai lvwıv icislen.tov
p"1,,1 l70.ıl-ı\.
ıf,
ü
.
tr
.l,\* {*, t:i.
,ı{l,,
T.C.
SAMSLJN VALİLiĞİ
İ1 İdare Kı_ırı_ılu Miidiirltiğıl
]::[ ]rlal
i:
i.j
...]
....,,1i]i_-r{l
Sayı
Konu
.
:
1
0930393-4 99.02-7200
Disipl
iı-ı
16107 12014
İşleıııleı"i
I(AYSERİ VALİLİĞİNE
14.07.2014 tarihli ve 97110469-64018486 sayılı yazı
Iigi
Milli Eğitin Bakanlığı
taşra teşkİlatında görevlİ eğitim-öğretinr. geııel idare. teltnik ve
yardııı,ıcı hizmetler personeli hakkıırda disipliı-ı yöniiııden getirileı-i cezd"teklifleri ile bı"ı
persoı-ıelin aldığı disiplin ceza|arına yapıacakiarı itirazlariıı haırgi disipliq kurulı-ında
göriişı_ileceğini konı_ı alaı-ı Içişleri Bakaırlığı Hı-ıkı-ık Miişavirliğinin ilgi yazısl
ilişikte gönderi| ıııiştir.
Bilgilerinize
arZ
ederiıı-ı.
Mel-ıı-ı-iet Al
i KARATEKE Lİ
Vali a.
vali yardıiı-ıcısı
EK:
Görüş Yazısı (4 Sayfa)
DAĞITIM:
80 i1 Vaiiliği
Saınsuı-ı
Valiliği İl
İOare I(urıılu Müdürlüğü 550
l9 İlkadıııı
/ Saııısı_ın
Telefon: (362)43]ı 64]5 Dahili: l27 Faks: (3§2)4321806
e-posta: [email protected],gov.tı, Elektronik Ag: wwwii'cisleri.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için iııibat.A COKCÖZ
I,
T.C.
içişı-eni naı<aNııĞı
Hukuk Müşavirliği
Sayı
Konu
:
:
971|a469-640-8486
Disiplin Cezasııra İtiraz
14/07l2a14
Samsrır Valiliğine
İlgi
:
2610512014 tarih
ve 10930393-497-5200 sayiııyazınız.
I|gi Yazınız|a;657 sayilı Deviet Memurları Kanunuırun 135 inci maddesinin birinci
flkrasında; "DisiPlin amirleri tarafından verilen uyalTna, kınama ve aylıktan kesme cezalanna karşı
disiplin kuruluna itiraz edilir." hükrnü bulunduğu,
DisiPlin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında \'önetmeliğin 8 inci maddesinin birinci
fıkrasında, illerde Milli Eğitinı Gençlik ve Spor Bakanliğııra baglı tğkilatta görevii öğretmen,
Yönetici, uzman Ve uzman yardımcıları ile gezici öğretmenlerin kadenre ilerĞmesi duidurulması
cezası ile ilgili işler hakkında karar yetkisinin İl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna ait
olduğunun belirtildiği, buna göre; öğretmen, yönetici, uzman ve uzıTian yardıııcıları ile gezici
öğretmenlerin dışında bulunaıı göreviilerin kademe ilerlemesi durdurulması cezası ile ilğli işler
hakkında karar yetkisinin İl Disiplin kurulunun uhdesinde bulunduğu,
İl llaill; Eğitim Müdürlüğünde görevli hizmetli, memur, vhki,
şef, şube müdürü, müdür
Yardımcısı ve maarif müfettişlerine disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve ayiıktaı
kesme cezalarına karşı hangi kurula itiraz edileceğine dair 657 sayılı'DÇviet Menıurları
Kanununun 135 inci maddesinde kesin bir hüküm bulunmadığı, Maarif"Müfettişleri Başkanı veya
Maarif Müfettişlerinden birisine disiplin amiri tarafından uyarma, kınama veya aylıktan kesme
cezasl verilmesi halinde İl Disiplin Kuruluna mı, yoksa il Milli Eğitim Disipİin (uruluna mı itiraz
edileceği hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilerek, Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin göruşü
istenilmektedir.
Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlct MemurlarıKanıınunu n"iüiraz" başlıklı 135 inci
maddesinde;"Disiplin aıııirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıklan kesnıe cezalarıııa
kırŞı disiPlin kuruluna, kademe ilerlemesinin durduruln,tas,t cezasına karşı yüksek disiplin
kurulıına itiraz edile bilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibareıı yedi günciür. Süresi içinde itiraz
edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
jtiraz mercileri,-itiraz dilekçesi ile karar ı,e
eklerinin kendilerine intikalindeıı ilibaren otıız
gün içinde kararlarını verm,ek zorundadır.
_
jtirazın knbİtü hölinde, disiptin amirleri kararı gözden
geçirerek verilen cezayı
hafiJleteb i lir veya tamame n kal dır ab il ir l e r.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
",
Z4l10lI982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetecie yayınılarıan Disiplin Kuruilarç ve
Disiplin Amirleri Haklunda Yönetıneliğin " Disipiin ve Yııkıek Disiplin Kurulları " başhklı 3
üncü n-ıaddesinde; " Disipliıı ve soruştıırma işlerinde kanıınlarlcı verilen gorevleri yaprnok üzere
kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurıılu ile her ilde, bölge esasu,ıa göre çalışan kurulıı,şlarda
balge merkezinde ve her ku.ruııı ıııerkezinde ayt,tca Il Milli Eğiıını Mudıırlükleriııde , Brışkan ve
Üyeleri bu Yöııetnıetikte betlı edilen yetkililer tarcıfıııdan göreılendirilmek sııretb,]e biı,er Disipliıı
kurulu kurulur.
Milli Eğilim Müdürlııklerindeki Disipliıı Kurıılıınun udı
Bu Yrjnetnıelikte geçen kurul deyinıinden Disiplin ve
Il AIi]li Eğitiın Disipliıı K,ıu-ıılııdur
Yı|jksek
Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar " başlıklı 4 tincü nraddesinde ;
86/10286 K.) iL DjsjPLIN Kl]RlJI.U.
"
Disiplin Kurulları aııl.aşılır."
"
..
"I
- (Değişik_
] 3/ ] / ]
9B6-
Valiııin veya görevlendirece ği Vali Muavininiıı Başkanlığında,
a) Hukuk İşleri Müdürü,
b) Defıerdar.
Mldlrl,
c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor
d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,
e) Tarım Orman ve Koyişleri Müdürü,
fl Bayındu,lık ve jskıın Müdürüııden
II - (Değişik: ]3/]/1986-86/]0286 K.) IL
KURLILU:
I/alinin veya görevlendirece ği
4 jl Milli Eğitinı Gençlik
b
MILLI EGITIM GE^rÇLIK VE SPoR D]SIPu]v
ir Vali Yardımcısının
Başkanl ığında,
ve Spor Müdürü,
,}
İl Uukuk İşleri Müdürü,
c) İlk Ogretim Mıfettişleri Kurulu Başkanı,
d) Valinin görevlendirec e ği ;
b1
]. İlkoğretim Okulu Müdürtüklerinden bir uye,
2. Orta Oğretim
Kuruıııları (Liseler) Müdürlerinden bir
üyeden,
"Kurulların görev alrınları " başlıklı 8 inci maddesinde; "Başbakanlık ve Bakanlıklar ile
bıınların bağlı kuruluşlarında görevli memtırların kadenıe ilerlenıesiniıı durdurulması cezası ile
ilgili işleri nıemurların bağlı oldukları kurumların disiplin kurullarınca karara bağlanır.
Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından Bakanlar Kurulu kıırarı veya ortak
kararlar atananlar dışındakilerin aynı disiplin cezas] ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi
ilgtli İl Disiplin Kurulıırıa; illerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakrınlığına bağlı te,şkilaıta
görevli öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardınıcısı ile gezici oğretrnenlerin kademe
ilerlenıesinin durdurulı?,ıası cezast ile ilgili işleri hakkında karar vern,te yetkisi ise ilgıli ll
^4illi
Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurulıına aittir...
_4 irlerince doğrudaıı verilen uyarm{] ve kınarna
a!)'7ar,
disiPli.n
CezaJ,t veren amirin esas görev yerindeki
üst
en
ve
- Başbakan, Bakanlar
itira/'
yapılan
crroüorrno karşı ilgili nıemurlarca
Disiplin Kurulıınca karara
b
ağlanır,
Bakanlığıncı bağlı ieşkilalta çalışan oğretmen,
SPo|,ri
ı'e
öğretınenlerin, kaynıakam ve valilerce ı,er,ilen
Gençlik
İllerde Milli Eğitim
.
ile
8ez;rrr. Il Milli Eğitinı Gençlik ve Spor Disiplin
yönetici, uzman ve l)Zman ycırdımcısı
"uyor*o un kınama cezalarına karşı ilirazı "
bağlanır.
1r[,roro
kurullarınca
.
.,, kilrullarla ilgili hükünıleri saklıdır."
yetkııı
Ozel kanunların disiplin cezası vermeye
Hükümleri yer almaktadır,
.:ti Eğitim Bakanlığı 0910612014 tarih ve
başvurulan,.Nry:İ
. .Baknnlığımız tİşra teşkitaİında; EğitimKonuya ilişkin görüşüne
yazısry.|a,
g1202150lgoı.os.ızız145109 sayılı
,kflik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında
verilen uyarml, kınama ve
oğretim Hizmetleri, Genel İdare Hizmu'!n''.,',,^!.7içl
*:'rl,:: :mirince
gİreuıi personelin, (il Mitli Eğitiın Myluru,,r:;zİn 11.Milli Eğitim Disiplin Kurulıında
"aylıkıan
itıru-,,,edir. ",
kesme cezalarına karşı yaptıkları
0 r'
ll
gu, o İ o, o'g, d ü ş l n rrı
d e ğe r l end ir ll m u s nin uy
"...İl Milli
,^.ıl2014 tarih ve 6496 sayılı yazısıyla.
-sayılan
04/L'
'radec,
mevzuat
hüknıi)nde
Mitti Egiıim
Devlet personel Başkanlığının
ol:"'::";ügr,
uzman
ve
görev
uzman
yardımcıları
ile
Kurulunuıı
Eğitim Disiptin
.yaneliciler,
oğ:ut!^")e5inin
durdurulması
görevli
cezast
ile
itgiti
işler
ile
bahse
B"akıntığınİ bağtı teşkilatta
ve
kınaına
kadenıe
cezqlarına
uy,ar:Io
itirazların
girdiği,
verilecek
gezici ağretmenlere
"U''^U,.',','un
"grçrn
kaymakanı v.e valilerce u''İ,')"tk,nao ise .geııel hükünılere göre işlem yapılması
"ıuroilp|ersonele
'kırtama ve aylıktan kesme
sayılmayan personel ve cezalar .n!,ryrin' verilen uy(lrma,
edilnıesi gerektiği ıhıMala edilnıektedir.",
olup maarif ,mufettl},|,-;70z
'İl'
Iü''
|.rrİİigİ İışın"ılme'kte
r
cezalarına lrorş,
Oislpİln Ktırullarına
Şeklinde görüş bildinniştir,
f)osvanrn ve ek]erinin tetkikinden;
_,,n]35 inci nıaddesiı-ıin biıinci fikrasında; "Disiplin
657 sayılı Devlet Memurları Kanunufl" ylıktan kesme cezalarıııa karşı disiplin kuruluna
kınaı,ııa V"
amirleri tarafından verilen uyarTna,
itiraz edilir. " hiilanü btıiunduğu,
.; p|akkında Yönetnıe]iğin B inci maddesinin birinci
*''5lr,
Disiplin
ve
Bakanlığına bağlı teşkilatta görevli öğretmen,
Disiplin Kurullari
fıkrasında; İılerde Miili Eğitiın GenÇlik Y.""|_)iriöğretmenlerin kademe ilerlemesi dıırdurı.ılması
g.Ç"l1p4illi Eğitim Disiplin Kuruluna ait olduğıınun
yönetici, uzman ve uzlnan yardımcıları.i.le
'İ,"r"., lll llgili işler hak]iında karar yetkisinln
belirtildiği'
..;,ı beşinci fikrasında ise; illerde Milli Eğitin,ı Gençlik
maddesın'nuçetinen,
yönetici, tızman ve uznla]] yardınıcısı ile
yönetmeliğin
inci
8
Anıian
uyarma
ve kınama çezalarına karşı itirazları,
ve Spor Bakanlığına bağlı teşkiiatta Çal-§^al'r";erlen
karara
bağlaı-ıacağı hükır-iünün bulunduğu.
kaymakam:: Yu]İl"!"-,llaı,ıııca
gezici ogretmenlİrin,
"rgiti'-'''
Spo'
c""Şıit
iı ıaıııl
'"
'l"'"" l ;,.rıi hizmetli, melTlLll-, vhki. şef, şı-ıbe nıüdürü,
Ancak, İı ııiııi Eğitin MüdürluğünO,|"?*ıinamirleri tarafından verilen uyaııı-ıa. kınama ve
dıŞ'r
müdür yardımcısı ,* -Ğif müfettişlerine
3
aYlıktan kesme cezalarına karşı }ıangi kurula itiraz edileceğine dair 657 sayıiı Devlet Menıuriarı
Kanunı.rnun 135 inci maddesi iie Disİplİn Kunılları ve Disıpliıı Amir]eri Hakkında yönetmeliğin
inci maddesinde kesin bir hüküm bulunmadığı,
V
B
Buna göre; Maarif Müfettişleri Başkaı-ıı veya Maarif Müfettişlerinden birisine disiplin
amiıi tarafindaı'ı uyarnra, kıııama veya aylıktan kesııe cezası verilııesi ha]inde il Disiplin
kurulunamı, yoksa iı İvt;ııi Eğitim Disiplin kuruluna mı itiraz edileceği hususunda tereddüt hasıl
olduğu İfade edilerek, Samsun Valiliğınce. konu ]rakkıııda. Bakanlık f{ukuk Müşavirliğinir-ı
görüşünıin istenildiği aırlaşıiınaktad ır,
Yukarıda sıralanan mevzuat hiikümleni ve a!ınan kururn görüşleri çerçevesirıdc
görüş istenilen konu irdelendiğinde;
DisiPlin Kurulları ve Disiplin Amirleri l-Iakkinda Yönetmeliğin 8 iııci ınadilesinin birinci
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teşkilatta görevli öğretnren, yönetici,
uzman Ve uzman Yardımcıları ile gezici öğretmenlerin kademe ilerlemesi durdurulması cezası ile
ilgili iŞler hakkındaki karar yetkisi ile aynı unvanlı personel hakkında, kaymakam ve valilerce
verilen uyarma ve kınaına cezalarına karşı yapılan itiraziar ile ilgili karar yetkisinin, il Miüıi
Eğitim Disiplin l(uru]larına ait olduğunun açıkça hüküm altına alındığı,
ve beŞiırci fıkrasında; illerde
657 sayıiı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirteri t{akkında Yönetmeliğin ilgili
hüküm]eri incelendiğinde;Il Milti Eğitim Müdürlüklerinde görevli hizmetli, memur, vhki,
şei
Şube müdürü, müdür yardımcısı, Maarif Müfettişleri Başkanı veya maarif müfettişlerine disiplin
amirleri tarafindan verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı hangi kurı_ıla itiraz
edileceğine dair kesin bir hüküm bulunmadığı,
Anılan Yönetmeliğin 8 iırci nraddesiııde; İl Villi Eğitim Disip}in Kuruliarının hangi
durumlarda disipiin cezasl verTne ve disiplin cezalarına yapılan ıIırazı karara bağlaıııa yetkisine
haiz olduğunun, bir başka deyişle, Kurulların görev alanının sayılmak şuretiyle açıkça belirtiidiği,
buna göre; Yönetmelikte sözü edilmeyen
1]
Milli Eğitim Müdürliiklerinde görevli hizmetli,
memur, vhki, şef, şube müdürü, müdür yardınıcısı, Maarif Müfettişleri Başkanı veya maarif
müfettişi unvanlı personele disiplin amirleri tarafından verilen uyarrna, kınama ve aylıktan kesme
ceza|arına karşı yapılanitirazların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuııun 135 inci maddesinin
birinci fıkrası iie Yönetmeliğin 3 ve 8 inÖi maddesi uyarınca; genel yetkili konumda bulunan il
Disiplin Kuruliarına yapılması ve bu kurullarca karara bağlanmasının uygun olacağı,
Değerlendiri lınektedi r
Bilgilerinizi rica edcrim
Enver SALİHOGLU
Bakan a.
Vali
Müsteşar Yardımcısı
Download

4 d ^t - İncesu