İSTANBUL TİCARET BORSASI
Fotoğraf
TÜZEL KİŞİLER İÇİN BORSA KAYIT BEYANNAMESİ
Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyanla 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri dahilinde kaydımızın yapılmasını arz ederim.
LÜTFEN FORMU
EKSİKSİZ
DOLDURUNUZ
-
……/……/20…
Şirket Kaşesi ve imza
Şirket Ünvanı
:
Ticari Adresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
- Şube 1
- Şube 2
- Şube 3
Telefon No.
Web Adresi
Vergi dairesi ve no.
Sermayesi
İştigal Konusu
Girmek istediği meslek grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
- Adı soyadı-T.C. Kimlik No.
- Ev adresi
- Telefon No.
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
- Adı soyadı-T.C. Kimlik No.
- Ev adresi
- Telefon No.
Yönetim Kurulu Üyesi
- Adı soyadı-T.C. Kimlik No.
- Ev adresi
- Telefon No.
-Mali Müşavir ve / veya
- Muhasebecinin Adresi-Tel.No.
Beyannameyi İnceleyenin
Adı ve Soyadı
İmzası
1Fax:
www.
V.D.
2Gsm:
E-Mail:
No.:
3@
1-
Gsm:
1-
Gsm:
1-
Gsm:
:
..…../….../…..…. tarih ……… sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre
..………Sicil No verilmiş ve………..dereceden
sınıflandırılarak ………….…………………………… Meslek Grubuna
dahil edilmiştir.
Beyannameyi Onaylayanın
Adı ve Soyadı
İmzası
Kayıt Karar Tarihi
…./…./…….
http:://www.istib.gov.tr - e-mail: [email protected][email protected]
TEL: 0212 511 84 40 ( Dahili: 129 – 130 ) Sicil Servisi
07.F.02.00
Kayıt İçin Gerekli Koşul:
Ticaret Sicilinde bulunan kayıtta, iştigal konuları arasında borsa kapsamında işlerin bulunması gerekmektedir.
(gıda, canlı hayvan, deri, tekstil hammadde vb.)
NOT: Toptan Canlı Hayvan ve et alım satımı ile iştigal edenlerin sabıka kayıtları çıkartılacaktır.
07.L.01.00
Download

İSTANBUL TİCARET BORSASI - İstanbul Ticaret Borsası