T.C.
iSTANBUL
CUMHURiYET BA$SAVCILICI
(CMK'nun 250MaddesiyleYetkili Biilitm)
...t...t2008
SORUSTURMA
NO | 200711s36
DiZi
PUSULASI
6T NOLU KLASoR
(SEVGI f,RENEROL)
1. l-37 sayfalanaxasrnda
Tihk Dii$iinceHarekefiBaghkhdokiiman
2. 38-93sayfalarrarasmda
GenelKurul SonugBildirimi AyasofyaDemegiba$hkh,
igerilindeAyasofyaDemegininTiiziigiiniinde yeraldrF belgeler
Kilise
3. 94-96sayfala arasrnda
RumeliYakasrve AdalarVakrf...ibaresiyle
baglayan
vakrflanrunYbnetimKuruluAdayListelerininyer aldr$ dokiiman
4. 97-l 19sayfalanarasmda
Ttirk ve Tiirkliik baghkhdokiiman
5. 120-142sayfalanarasrnda
el yazrsrile
BenTiirk'iim, Tiirkgiiyiimibaresiylebaglayan
yaz ml$ doki;man
6. 143/a-158
sayfalanarasrnda
$eytanYolu baghkhdokiiman
7. 159-162sayfalanarasrnda
1999yrlmaait ajanda
ibaresiile baglayan
Saygrdeger
fotokopileri
8. 163.sayfadaTurkiye-Azerbaycan
DostlukD€meEiYayrnNo:2ibaresiile baglayan
kitap fotokopisi
9. 164-171sayfalanarasndaiizerindeMEMO ibaresibulunanNot Defterininfotokopisi
10.172-192sayfalarr
iizerindeJANE&JOHNBy ReelTekstilibaresibulunan
arasrnda
defterfotokopisi
ll. 193-201sayfalan
arasrnda
iizerindeBloknotipek ibaresibulunandefferfotokopisi
12.202.sayfadaYunanistan
Kiiltiir BakanrMelinaMERCURI'nin1982yrhnda
'AnavatanlanKurtarmaDiinyaKomitesi"adlnadagrthgrkartpostalda
bulunanHarita
ibaresibulunanyaztve TiirkiyeHaritasl
Zabrt Katibi
,-\
, ._
la
r Yunernistan
Mercuri
KultiirBakanr
Melina
"Anavatanlan
1982vrhnda
Kurtarma
DiinyaKomitesi"
adlna
dagttIrgr
kaLtpost,altia
bulunan
hafita
:ci.3o
- A9-,-1"1
- Solq^ clrrrulu
itL otea-t
scq?l
I daL.kaLJ,t
tr;,\iT
* islrLLrrj
f-1or€i
- Seuqf L { - n ! ( S n \ O
- Teu'.r,I2
iifftffi..^
t eLl!(t)i,?rtL,rruZ
',)at<)r,1 *"'ruirt
-
- -flt\, d Ft+ r;t^ l?rris" ,-+t
, i3u lr.,.c.{6,y"*,I L, ,.n.,,
t+;eL
.V)ur
L.k
,tJ, tSLncr>,Lrr1.r. , r [-.nr u( lar
Lf,nrSo a,
irzse l,*ttit'
lnu Zu
l^q,^*rrd,-a
uu ,\.rvrJ+Q-vJ"r-&p-t'aao?wnev
Sl
Ycz1.t,"'un
Ir-;-P A"1.Dr,l,.trcun,
/1
i3+1.
S'f SoJicLffid-
- 5n vo!-i ,6-a.C<{rr ntrlhz
lx11paf,{a^s-8"!$n-
f,a. frrka^a
64fr G'oL,tci,..,
,Jar.l^t"C^ e1V"
Hto*ut
4
J
\r';
-:
'(
| . c'(t,I l'tt'
/ze-nt-zs[u +aAd.,/ La.rtt-,, 'l
drtry-
/.1
-;
frt1tst I rtL,ttc't
J t ( i h 1 --(
ft)D
1'h
Ml64affi(' ifu15laraLla 7i,7lttu ie,i,,m4L*tuub,-l
Axrlayeoz',!.0 o.
L
-
I
L
.6-co @ot ktin
v
,
f 3.loo l(cJL Lu1
Oa!ltanya t
l,ur d-ts[a'. : 'l ,y0 mecbui 7 Vh,^ . -7
/3c^-S
Ein ,rr zr.c, fo,,nJ/a4a ta/rbr^&e""'n oc,o*zJot'
9neyL /t'zJe-^ TDrLca $'7e^ata4t
sa-$et 's<+. -
/&',hI.al,qa.,at|*t airtt;mQIla[,^futL.', b,'; )
Cu,Ja1u4ov,.i <*1.
t. r-\1
i.rj
cd-l.|r
(<,l.otr>.*,."(r,",.,
-r.r,
1 , 9 \ , . t . : n r " . . f " , .s. ' h 1 . [ . 1 1 e].. , , L f o J l . - , .
-)";{(X..,- l,.f \..oM [.rtl
4r.r
oc.1"'
\i-1^1er gt
[.'vrt \b-*
ltlq" ....
J.-.(c.n
{"- \,,.o
*&-'r{-iitq1^
$iA.:.',
$^.{"*,"*
Cc'cYt[c' d s.ir',r.,-r-r< Saru I
:r d:LtJt4Lu
1 ar.a SLL.ctL\a
e.+o. "e-iitir-l''1.
wc}!e!!
azl'zkslat,,
,f
,|
/t'lSec,.taro
Frbcae^/a_
w'"
qt,ny- u
/p,D> ,
,y.h.j ')h-, ry nnlvLy '
1q/
\}
\p
s\
4<
cra
Fx)
o
lot"yJ
1ra
q
p
Aui Co{"r ALX-r.
( rfu,ttne",p
t-liL**+-A . y , d r '
q€CENL
..-=---
o -:
'+- !
-:t
.rr
+-I
<- t.J" "d,,J
;
s
s^
0\J
o
s
(_-)
S o.4' )
.l
3
l
r
\
l
11_i
,1ri1* tl
15..r
f,
o
+q-rt t a / I,cr'i.,k n rte/t
f't
LnSalu Oeql/,t(rc. -tltLQ-t
4 c U ( t t i / i t t P , . . , t t td , c t r
r1j
"';tft;'.,r.'.
..A(',,-r;
l cll,'; , .
':
,r
",.'t)i
:,rt
i.,t,.'. l.rt,,.'t' ..ii
.
!
,[t',
/u,.,'t.,'
"-\*o
.t|:'
L-/'t)t-,,ll
*L.,"r1;,,ru,r,
tr_
,t.
/3"
O.!
E
=
il
!
o
r o o ? ? o o q $ a
I,i.-j;-j-;-,i-.1--.i--.j -,i=
- : r
' 2
t;
Ar.*
;
\acl
\
=
F{
2c
I
=
o
i
E/
t!
t.l
s
>'
I
\
N
-\
\
!
ft
UJ
q
,lgq
?
?
r
?
?
q
?
q
q
u ) U i O q ' O ' ( r {J Ui iA/
U
a
I
i
3
1
i
;
:
s
>
' \
O, tl'
)E+
,lc . \-
Ei
F,i.
(y)
p
q
c3' I
l
cr
5
F
r
N
_ )
^C
{. '-6-
r 5,
o S .o 1 r
Ft'
I
'D
5-
b
{
\
r $
Iv
J
F
t
t!
{'
I
I
5
t
C
F
se
r
- . :,
h
ot , q
o tt)
5
' n-
1,iJla
l,
Ut
E
=
rtl
E'
Fl
s
s
b F
I
(t
=
F
fR
:
(!
+Y
r p t\ss
s TI J $
f , ! !-
sB
e o
o \o
5sF '
,i
b,
:
-:
r FDt- .
I
s 6'(s
F
;,
gH
i':
1;,1r
:9i
/ Y \
/b4 ,.
.;i
.
!
,t
F
:
:'
:'l.' ...,i;lt
o
.:
i,.
a_.L *
,.i-
i
i,
,
'
t.
9
__l
\
r
r-
a
::
F
:
.:
rj
(
:
t
,.
a
'
.}
t
> : : i ,
:
ir,l
:
_-
l
P
a
a\
;.
L
i
i-
Y j '
E.
!r
.ri.:
,41
9.-
;8"
o' I o o
o o o o
ir-,-{-i-l-
d , ' l , u . O d . d i i
-9,
E
=
n|
tc
g
rl
(;:
._r
=
i'
rA
E
r{
:r
r
I
t
J
F
t1
j
9
t
j
p
fL
p
t-
t.
F
P
F
$
s
-
T
d
,i -
)
t o a o t
l , l ,f , I ? t il
t
{
F-
d l { J U I U U } u J
h
,lt ,t; ut o,
0
-
!,
r:
q a
0, {t'
o
+ -
,4
I
=
o
tr
x,,
rl
tr
o
o
o
q.' g
E
=
ltl
,c
=
o
. 7
E'
i .ss
I
(-\
s
+V
IO.
.
:
I
rll
FUJ
!'l
v
p F
u-
f.
o'
Y
F
F ;
6
9.t
?.
s
!^
tlI
F
F
(,
F
{./r
I q- u.
o O
il-s r
I Y F
\r
o
o
I
$)
S ' N
)^5 \'
CJ
i,--to(o
o
N
i=' =* i -- lr,
ll5
:
* Jr
i
rF[-',
h
I '
= <' + c:..' ^
si
{ J
-z
t,
o
-l
F .
I
t\).
\
0-
t
5-
t
:
I
tv ^) t r \ =
e
,s
.F
rF
}
-
I
-J'
a
p
N
-t
+
oi
.-'t ;F'
il43
[}1|l
qJ u,,
't
a
ir
,o
alli
)r
-
'
{-)
G
,r o.
ti tr,
n
i;
F
s
t
Lezbiyenkrzrmlagururluyum
I rz-
A#$H'-
huriyeteiParti'ni$ biiyiik kurulraylnabirkae
gin kala \,e ilk kezolara}..eS-
cinsele!,l jk lonusundaBaskan
Ceorge
W. Bush'atersdirttii.
"Lynn\€ benim
Dick Cheney,
bir gayhzmrzI.r. Aile olarakda
bukonuylailgiliyiz.lki kz,mu
var\e iKsfidei deeokbityiikg!-
o
o
o
J
-:_
rur duyu),oruz"
dedi.
Cheney'in
l€zbi)€nkrzl
Mary cinse,ltercihini a9*easElii)or.
Cheney'nin,
Iorr'da 6irso-
batta, eqcinseleditigin'"sai.lanmasr$1nAnayasadad€gi$iklik
Cagn$ndabulunmu$tu.
I XormC|NDEMjR
/ WASH|NGToN
MTMO
llr
a,"=.Iol'd.irrqra-l.c.L.run 1** i.lci.,si- ya.6,'
-l1umu-trl)1.
V
\o&b.
"^c,!W*'t^u,,,), <t;
I .'t
MEMO
t:
n
t)
att
i
|.
.l
l.l
,-
l+a
tt
^
,
--
Hao' &hJJs"
--lI"
l f
It
'n'aat L-uJ4&"Lq"o/
l-t
&Lad-
,L-2"
//1.t'st
aa
-r
rfr t;,* fa .aS,,0" ,. I u,/
,tou"o /u, ^, u.-
b,^--e*.L-?.Aaqx*xu:a-\aLa*t 4 *-&+L-
450 o4a laj, _
(
l}'
l f
!{
-
) fffio
'.4..rr1
o
r
h-
t>
It' 2r
I '
.
o
1&'
ILT
MEMO
t.
'r(
o
(
(
ni
o
tq(
t,.
.,i,"'"
l//.
-6---;---
-
-
i
'fokikLtAur-nin
l;k
MEMO
t6s
larikc eSz+ Anal4z lz;L'caLi
, A.('.,'
1
o
( j
MEMO
les
z E
SE
E
-g
g
.E
g
9
$!
$E.i!r
..ssr f
-r7at
i
E
E
N
F
lir[
----"--
--t
c
e
c
z
a
C
.
t-
t:
:
f
t
1,1 . .
1,:
t
t.
:
a
z
i:o
tl
|.
: i m
i
I
F:
I
1.
I
t
f
{:
.':.
l
l '
l' r
i:
a,
fi
-,i
Ito
F
z
o
a
z
ql
TN
z
o o
--l
rn
m
o
z
o
--l
Ffl
o
m
o
m
m
o
z
o
o
m
o
o
z
o
z
o
rrl
iij
T
{
T
i
T
T
15,
geytanYolu
'
Emniyet'in kitabrnda dvgiilet yaddlrdrgl Giilen' ev toplanhlarrndagunlar
sdylUyordu:
".,.Dodru yolu g6rseler onu yol
edinmeyecek,o yolu tutup gitmeyecekler.
g6sterildi mi; komtnizndir, kapitalizmdi.,
9eytana ait bir yol onlafln iinlerine getiri
yotda$ otatal\ onu benimse et, padamer
olarak onu benimse.le.... insan karihatrndan elkan yolu, gEYTAN YoLUNU
benimseflerl,."
Kendi ve yandaglarlncakurmak istediklerid(ienin dlgrndakibltun sistemlerlki,
bir gun
buha Defiok€si de dahil "geytao Yotu" olarck damgalayan,eninde sonunda
"9eriat" nizamtnrngeteceginiilan eden, kendi gibi dilgunmeyeninsanlarr"kobra" olafak
"kobralata merhamef' olacaornr
niteleyip, bdyle insanlar hakktnda iyi dUgonmenin
muridlerinebildiren bdyle bir insanr; geqmigine,gittigi yola' arkasrndakidestekqilerine
bakmadanbizlere"Hos96r[ abidesi" olarakyutturmayakalklyorlardl
Emniyetin dvgiiler duzd0gu Gillen; 6zledigi' arzuladl0l nizam iginde lstanbul
Qafihca'dayaptqt bir konuimastndagdylehayktrlyordui
"Bir giin gelecak semavat, zemin;
lslam'rn
.bottin duzeniyle, nizamtyla
heikatar
bembeyaz elin! teifim olacak, Yed-i Beyza islam'a, yani H2. Mtlsa'n,o
meydana getiren asayt tagryan miibarek eli demektir' AK $ERIATA, ak yola' ak
siatems, ak e1...NAS,L OLSA OLACAKI.."
G0len, bu iddiashr da "'lnancln G6lgesinde'2' adh kitablntn: 20T Sayfaslnde
yer alan 9u siizleriyle pekigtiriyordu:
'Medine ddneminde ise, iktisat ve idimaiyatta, hukuk ve muharebelerealt
bagladrdrnl
meseleleringiindemegeldiginive 6if SITE DEVLETINiNkurulmaQalrgmalannrn
gorayoruz.iutiin pey{amb;rlerjgir degi$meyenBU KANUN'BA$KA HiQBIRDEVIRDEDE
DEGi$rl|EYECEKTiR"
Golen, leblid vB cemaatlegmeninardlndan' Taktyye sanatrnrn en o^emlr
viftodzlerinden
biri oldugunu9u s6zleriile kanltlryordu:
"Yapllan hareket, kime kargl yapllryorsa, tavrtmE onlat taraflndan hiq
hisseditmed;n ve sezdirilmoden yapllmahdrt ki, hedofi vuima ve yara almadan da
ditnmek miimktin olsun"
Giifen; gerek kitaplarrnda gerckse vaazlannda, ve kapalr kapl'ar a'dlnda
duzenlenenev toplantriannda;
Nihai atak iginkendinebaghkigileregayet kurnazcaverdikleti
takt'kleriegrkislnzamanlamasinlniyi yapllmaslnl,dl0mu gdze almayl,hesaplalmayahaztr
olunmasrni misyonakrtlenmeninonemini,soz deOilaksiyon ve hamle gerektigini'savas
halini,siirekliak;iyonu,karargiinunUve gereflibir dl0m0nyeglenmesiniiglemektedir
",s/am,a
G0len; "l'l.yr Kellmotullah ve Cihad" adlt kitabhda cihadrn tarifinin
birlikte Altah yotunAb kavga vene- oldu'unu, bu savagrnherkesefaa olduounu,hangi
kryametekadar devam edeceoini peygamber
halde yapridig;r, islamibir g6rev o'duounLr;
mesledi oldugunu,bir cemaittn kendini buna adamaslgerektioini,cihaltan geri durmanrn
glnan- otdugunu, en bily0k islami mUeyyrdeolduEunu cihat olmayrnca huzutun da
olmayacaornl,tek ve astl \az\fe aylca tek qare oldugunu qehit ya da gazl olunmaslnrn
.<.-. T
islamibir botgve en yuksekldeal
[email protected])zohakimlyetinin
cihallagerg€kjegecegini
'Yakinimiz vatdtl' diyetek
6touguiu iayiatar"" itlernektedir. Bunun'boyie olduguoa
Ama asll bu konudagerqekatzusunu
m0ri[lerinegaybrbilenevliyahavasrylakonusmaktadlr.
ise iu cilmleyleagrgavurur"Kairsiide de bazen iiyl6 olur. l/teselaHz. Hemzavurdu derken,sanki krllcl ben
gibi olur." (Fasrldan
Fasrla-1,
sf 78)
kullanryorum
''B|z herkesekargl rabbimizianlatmaklamokelleJizve dunyayakargl hem manevi
veya cihad, sf'
hem de maddi cihadda mwaffak olmak zorundaylz." (l'l6ylKelimetuhllah
34)
illkede
G0len, cemaatlnadahil olan ve cemaatlnlnulagabileceoisaf insanlarrbu"cihad"
kendilerinearl0m yaplldlglgibi ger9ekdlgt anlattmlarlaklsklrtlr,onlann beyinlerini,
yani "Alleh yolunai siva!" g-ibi-dini;otiflerle yrkar. Golen, yine cematrnaverdioi bir
seminerdegunlansdyler:
"Dilgonmeliki, bu memlekette hatta butun islam alemindetevhidin temelleri
sarsrlmrg,Allah inkar edilmig, peygamber(a.s)tezyifo maruzkalmlg,din butiinuylehafife
al|nmlsve b0tuncihanraydtnlatanhattadtlgmanlartnebile mucizeliginikabulettirenaydlnlrk
tufantkur'anr Kerim aiaklar altha alrnmlg, inanmtSinsanlarlnyanrndabile adeta dinin
higbiragrrlrgrkalmamtgve her sey ieindengkrlmaz bir hale gelmig lgte bdyle bir dev'ede
hemyapacakiQQokhem de yaprlaniglerindegeribuytikolur ..
Kargttaraf bir ta9 g€kiyorbiitin duvarlaSaglyrkryor,biz ise laq ozerinetas koya
koyao duvaflyenidenormekzorundayE
a
Allah'lnkorumaelininuzandrgtnr'
ardlndankendilerine
Gllen, bu konugmasinln
korumave kollama alhnda olduklartntda soyluyordu.Hizbullahorgii'tundede mililanlartn
beyinferi yrkanfrken, koruma ve inayel altnda oldukta beyinlere igledyor' onlar da bunu
gergekzannediyorlardr.
Hatla kendilerinegore dyle bir korumaalttndaydllarki kendilerineve
dzeitittlekuruculiderleriH0seyinvelio€luinaasla kursuniglemeyecektiAncak Beykoz'daki
gatrsmadailk kurgun Velioolu'naisabet ettiginde,s0rekli b6yle d090nen militanlar'adeta
anlatarak,daha bir gok
gokeoluyorlardr.Polistekisoagulannda
bu ulrad*hn hayalknr/,kllolnr
ydnlemle avlamaya
aynl
insanlan
Giilgn'de,
da
Fetullah
ac|klamilarda
bulunuyorlardt
gan9ryorou
"Fakat boltin butlade betabet aclktan a9l6a inayct elinin
soylemekte m0mkiindiir."
gdriindiigiinil
Giilen, bu gekildekibeyin ylkamadansonra, $eriat yolundakinihai hedeJinide
aQrklar,
"kanlaabdestalmakl,."
'Cihad, bir milmin'in ugruna canlnl feda edebileceoien tath bir mefkure ve en
y0ksekbir idealdfr.Zira m0min,iendi teri igindebogulrnaveyakendi kantyla abdest alma
gibi bt payeyi ancakcihadta elde edebilir." (a 9.e., st. 45)
Tabi ki bu uourdaya gehitolunacaktlrya da gazi!.
HizbullahmiljtanlaoiQinde "Allah askerlerl, Allah Partisi ve siyasi bogusmalat
ve siyagi partilea kaigtstnd; Altah Partisi" tanlmlamalarlnryaplyor, bunlara 6vg0ler
yagdrrryordu
5
€
0
''...s0rekliiitikayakendisinisalmg'kaptrrmrg,arayrgrnagirmrlyakalamrtdahas'nl
Muslafanln
l\'4uhammel
arayan,iakvanln dahastntarayan derinleidenderin kutsller'' Hz
Partisl'
Alah
Allah ordusu. Hizbuilah;Allahcernaati'tabiricaizse
ast'erleriCindullah:
Allah Partisi
Siyasiboougmalar,siyasipartilerkarglsrnda
birleme Allah'l
Tevhit; Allah'r birleme, son Allah'r birleme noktaslndakalpleri
birleyenlerve Allah l brrlemedebirleienler
a^ynlduygu v€
Ruhlar trpkr bir krqladabir araya gemq askerlergrbidir' Bunlar
01" :ln"",.""j1t]:j. tvnr.duvgu ve
payla$ryorsabid;qirler.Avnr gizgi-uzerrnde
dus0nceyi'pJvr"ii',v.rlarsa,'
duvgu-ve-.-d0silncevl
onlardi ihiilailadulerler' Bunlaravnr
Juii"i"i,i
omuz
itici ve ;ekici guqlerle'aynr gizgiii-zerinde
; i".iigi'n"uu il;, saiklerle,.
;tbfi;"
sahabi
kendini
omuzaveri||ler.oyte omuz omozavenlet ti biiaz aoiminrileriyeatsan'
birisini
bir
miinasebelle
Geqen
gall$lyorlar'
cemaatiicindebulursun.Cunkuuyn' fr"L"n"tu
aynr
dulguyL
,. "iti.] ri&""" "tnci "vn"n'"i. sahabirle tiekansigrndeolursanrz
alarsa'
onlarlnheyecanl.lle
kalbiniz
yasarcanlz'
paylagrrcantz,
aynenonlarlnhoyecanlnr
'eJ&
de
Hudeybiye
beraberpayla$rrsanrzdolaslrsanrzUhud'duygtrsunu
in vamaclaTtnda
Hz
elin
"'"r"rf" ir"i"-U'"i'"ff.nniti i"fO,nr. ve kaldrrrrken'elinizi Uzeri'e koyacagrnrz
frekanstamamdernektir'
eli olacadlnldiig!nUrseniz
lV!uhammet'in
girerler.Hayal aleml€
RUyalar|nrza
Herk696t
her yerdesizikovalarlar.
levhalarla
onlann rgindeg6riirstintiz.Bedirde gdtiirsi
dersiniz,'Ben on ddrt aslr sonrageldim Ni
\
birlioine
Duyguve dug0nce
olursaolursunuzqallgr
oelirsinizVe ben bunusizeanlatmaya
;rdusuolduktansonra,Allah'rnkuluolduktan
zamanve mekanonlafiaYlfamaz"
oldugunuyazacax
Neredeyseletullah Giilon'inyasalbir yaprlanma.igersinde
ah 619iitiiile ilgili
':nizbullah"la
gibiydiHizbu
peks;;untarrolrnuyor
or"n grnniiutiniu
Emnivetih
OZGAN'
Murat
canda; ERENve
MiilkiyeBasmiirettisleri
;;;;t";;i;F;;^
tutumundan96yleYak|nryorlardr:
:
"Mufetti$ligimizin
bahsekonu yazrk
halde,ll EmniyetModtirluklel
kadarbelirtildioi
sirasln
dikkatetmedidi,ozelliklesorgulamalar
sor!
genelpolisiye
ydnelkiglemyapmadrklar'.
ileil
malvarl{01
mensubunun
terdr610utLl
Sahsi
Hizb.lltahfiilitanlartisel(anlaabdestajmanln'canallpvermeninenrnukemmFl
d r n e k | e r i n i k a m u o y u 6 n u n d e v e l i y o | l a r d l ' F e t"u | | a h , c e m a a i m ebekrn
nsuplannigehityad
ve cihadadl kitabrntn57-58sayfalarrnda nasrl
icin;iriviKelimetullah
oiunrnai,nr
krgkrrtryof
o kaprdan
''Ziracihaddan
geri
ciddibifgiinaht'r"Cihadbif haylrkaPlsldrr'
durmak
-mutlaka
ya
da ga21
hayal'
Evetya.gehltolup-eb^edi
kavugacaktlr:
gireniki haylrdanbirine
" (a g e sf 57-58)
ulaQacaktrr
'
iiup hemalnya nemde ukbanimetlerine
Ve devamediyorFetullah;
"CanrnlAllah yolundafeda ederekgehit dtigenkimselerinbizim anladr0rmE
manadaiilmedikleribir gerqektir."(a g e ' sf 59)
/)
Cihadrn Fonksiyonlarl
lMesleol
Cihad'rnPeygamber
ve Cihad"adh kitabrnda,
Giilen'in'llahiKelimetullah
"Eiiyle
de
vazifesi
kutsi
en
kudsl blr mesledin
40- Sayfadaise
oldudusavunufuyorken,
crhaddrr."deniYordu.
Kaynaol
Cihad'lnHakka gahitlikoldugunuda anlatanGillen' yine Cihad'tn Hayat
'kamuflaj
vermenin
olduqunusavunuyor,Hoq'goruoenilenkavramlnastlndacan allp can
oldudunu45. sayfadakisdzleriile kanltlryordu
"cihad, bil m0mlnin ug.una canrnl feda edebilecedien tath bir metkire ve en
viiksek bir idsaldir, Zila maimin, kendi teri icinde bogulma -veya KENDI KANIYLA
aBDEsr ALMAGiBi BiR PAYEY|ANcAK ciHADLAELoE EDEBILIR."
o
"BeklenenNesil"adlylaglkanve Necdetlgeltaraftndan
yazrlan
lsrkvavrnlaflndan
sahnelerininGulen'inanlallmlannrn
kitabrn Io'3. iayfasrnda lslam tarlhindenverilensavas
"kan" ggllklart "hoqgii'ii" nun boyutlannr
yine
bi]r0nen
ve
din
maskeg,ne
ardrnaeklenen
sergiliyofdu:
"imanave lslam'ahucumeden kim varsa'onlarakarglgok canftve kanll olacak
Insanltglsaadeteerdirmekiqin' teblione" kgat i9in,hakklni'lasrigin kendineduqeni
en canlrve kanlrgekildeyapna agklylayanacak
olan,,ve.bu,eylemten
Aynf kitabfn 105, sayfasrndaEbu akil gibi dirilip gelecek
"Krnk lvlrzrap"adlr
kitabrndan
onun
yioitleri
oldugu
gergeklelti;meyeadaylannrnGulen'in
"liirindeg6rUlUyordu
al|nan'yi0itli
G0len'in ho9gdr0s0non,kitablorn46 sayfasrndaki9u s6zleri ile g6zler onune
seriliyordu:
"Evet, cihad en kar!, bit ticarefiir"
Bu KavgaKimin
!
Savag:kahrcmanlzrlna
Ktrrtulu$
kitabrnda
Tayyip'indiinilriiolanSadrkAlbayrak'rn
ile
nasrtrrakai6iieryagdrnlp,1923Turkiye'sihedefallnryorsa'FetullahGulen'eyakrnlrgr
"Bu
glkarrlan
"SErntt"
yazarlartndan
NihatDagll,yineaynlgruptarafrndan
aefuisinin
bilinen
1923 yrlrndal(urulan
hedeflerinin
yok etmekistedikleri
KavgaKimin"adlt-kitabinda,
"Cu"mtruriyef'oEulunu, hilaiet'vegeriatdzlemlerini
gekitde
ifade edivordqBu
aglk bir
Tayflar"
Nuri'nin."Krrrk
geimeden6ncoGolen'in
talebelerinden
Semsettin
kiiaptanalintrtara
"Srzr;tf
izleyelim:
Gulen'den
Fetullah
ile ilgilibilgileri
ilk agrzdan,
adlikitabrndan
"..Bu mevkute,ne$rettioin
r$rgaiercijman
Hazretleanedr)
(hitapBediozzaman
yola grktr vinlaiat< yer uzak,yollarda tektndegildr'cinler' ifriilerle
olma mulahazastyla
berabertaharuzageqti."
G0len,Kurt Said'insdzdeyaydrglr9r0atercilmanolma amacrylayanr€mamen
"Srzntr"'aerg'sinigrkardrklarrnr
soyliiyor'gunlanda ilave
onun fikirjerido!rultusunda
edavordul
yapllan
'sztntlntn ilk onbir senesinde132 say! risalelerdensadeleQtirilerek
onemlidir
dlqilde
gayesine
denk
gtkrg
vardrr.Bir ydnuylebu iktibaslarSrzrntrntn
iktibaslar
-19
slcakbakmazlarve bunu tenkitmalzemesiolarak
Ba?lQevrelefRisalelerinsadeleitirilmesine
kullanrdar.."
Gulen ve talebesiqemsettin'egdre, Srzhit; islam devletininyenidenkuruluqun{rn
desranr:
"Birincicihanharbiylebatlp giden IslamDevleti,zamanlhana rahmindeyepyenrbrr
geytantnradyasyon
larihi doouqa hazftlanlyor.Ne muhte$embir doqugturbu, nefsin !€
kalplerde
stztntrlari-ri mukabil, ruhun rglk szlntllarl' t<uttu tayttar halinde toPlanlp
KultJa
kuruta
atnt
karanhgn
k.i.tki]n
.kansedeflni
toqunlatarak hidayettazertei hatinde
l$te
rlerliyor'
vere
vere
filizlerint
ylrtlp'
ruhr'Ln
bihar
i.iiyo|.. il"f" krgrnrninkar kefenlerlni
srzrntrda bdylebjr geljSindeslanlsunuluyor."
"Bu
Slztntr dergisininyazarlanndanve bu cemaatrnbir ilyesi olan Nihat.Daoll'
ddnemini,1923kimliginigiddetlercd ederek'zotla
Kavoa Kimin adlt kiiabrndaCumhumyet
iddia ediyor' adeta kinini
s"pi" givJit,raiOi"ir,irr alutitr",i ile insanlartncahil brraktld16rnr
gdkjere
kusuvor.o da Grllenve Ktrt Saidi
Pkaflyordu
"Cumhuriyetddnemindelslamla ba
dodudada var olan butiin lslami muessese
bailerinih kabulii ile baqlayanyeni veiiredeI
dogudahayatlae9 anlamlrydt.Medresesizbi
vabancllasmanrntegkini, ancak medres(
medaeselerjndokusunu koparryordu Bdlgec
""U"pf"rc"n birisi de bu olia lerex. Zra; bdEenin tiimiine yayrtmrsbir hayat dokusunun
'
koDenlmasr
bahismevzuydu..
cumhuriyet
Slzlnh ailesininde ijyesi olan Nurcu yazar' kitabln 22 sayfasrnda
rejimineolan ddtmanlrornliftiralanile sergiliyordu:
"--. 1923hareketimodenizmiesasalan bir harekettiMaziyekin duyuyorduDinden
arrndrrrhrt bir vetire baglatlyordu.Bu vetirededin' feferansalrnmlyorve flrsat nispetinde
hayattaniovuluyordu. Kibb; modemizmidin derecesindekabullenenbatr olmu$tu Batlll
suretiyle,yenibir top'umdngdriiJtlyotve dini kurumlar
oe$eifrte yeni Oi insangekillendirmek
batrlr deoerler
irst" cegei olmaktan ;lkanhyordu. Bu slreite, b0ttin mtiesseseler
"
belirlendi
perspekiifinde
tanrm,andivebunut lll9lnda faaliyetsahalarl
i
Kitabln 39. sayfastnda ise halifelidin kaldlfllmaslnln' tekke ve zaviyelerin
kapattlmastnrn,hart devriminin yaprlmastnrn, geqmigle bagin kopartrlrnasl olarax
tantmlanryord!:
"cumhuriyetin
sonlakisdylemise, lslama kaEr konulanfadikalbir
kutulusundan
sosyal hayatta yenl
t,kl9ii. Halifelidin kaldtnlmasi, medreso ve tekkelerin kapatrlmasl kopartlmasr vsiiii"ntem.rere-giaitmesi, harldevrimi yapllarakgegmigleolan baqrn
'lslam'ahaylr'lnifadesiydi
ButiinbunlarOsmanllnln
sahslnda
Bu bir tenakuzdu,Kuvay-lMilliyeru
batrlr dederlerin sadlris,Ddan hareketle i:
surUlerek: insanlarln yardlml isteniyordu
savunulmasrve yed€9ilmesi adtna lslam *
o yrllanndayaprlmrftrr'
ilk somiirilcumhuriyetin
anlayrgtanbah8ed'ilirse
Mrllet huzuasuzduve Ankaraya krrglndt Sooukluklarbaslamlqtl isyanlann
ehl I
saglayanbir zemin ortaya Crkmrgtlgu aclnasrbir durumdu O gune dek
olLrsumunu
ise.
Ahkara
kinler, ifade edilmesebile yeni olugumayonelmeyebaglamrsh.
saiit,e duvu{an-
/-st
)51
CD
ihtimaldahilindeolan bu geligmelercman,olm
hadiselerbahaneedilerekyurt sathlndalstikl(
Frrkasr'hrn
bir uygujamasrolan bu mahkemele
sindirme,korkutmave olasl bir hareketinsahl
"
ediyorlardr
hizmet,iein kiralanan
Giilen'in Slzlntr dergisinin yazarl, Ingilizlerinqlkadanna.
yaprlanisyanlansavunuyor'
insanlanngkardrklarive ay. bir kiirt d'evletikut;a bahanesiile
vurguluyordu:
lu isyantaritgzg ximtiginebir baskatdtrriolarak
"Egero ddnedde isyanlam vallgndan sdz ediliyorsabununen buyuksebebl'yenl
eu xittigu' ciddr-bir rtrraz-vardrBu
getaigi uJ c"y"tt,g, vJniii.r'itit
otusumunl-auu-na
suq unsuru olarak telakki
ittkeninmomin insanlarr,dipcikb qup""-;iv;"yi' rui"n'rn b-ir
d0stlnlyoflardrBu bir zulUmdu
edilmesinihak etmediklerini
Olan isyanlar,ifadeedildidjgib, bagk
aelen saldlnla.sebebiyleortayaEkmlgtl.Me!
ne kadarresmi ideotojibu isyanlfarklltanlmlal
itirazdrr,dini karglsrnaalan laik yapllr Cumh
'
elmeyiifadeetmigti.
NurcuYazar.KurtSaid,inbiroldudtiniiancakbino|arakdiri|dioinide|ddiaediyor'
devletinSaid'isi]rekliola€k rahatsizetligigdrlisilnusEvunuyordu:
"..Vazifeli insanlar vazifelerini yaF
vazifejedDdenalfkoyamaz gediizzdman Hazl
vazifesini bitirecekti. Bu sebeple 1960
kurtulamayacaKl.Koskoca bif devlel alles
ulashrmaktandte bir gayeyigdtrneyenBed'Uz
Ve Sald bir olarakRahman'
cekinmevecekti.
;larak dirilecekl'.Eserleribelde belde dolala'
rsrgrndabogulacakve milyonlarimanrnkLrtluiklim;ylebuluqacaKtl
:
'Drs tehlikelerekal'81ku.ulan ona g
devrimlennbek9ilioirolune de girmi$ti Bdyl
kimlik.'birlik ve botonllk' ordununteminatri
kilapta,NurcularrnTork SilahllKuwetletihakk
"Eitlik ve biitiinlok saglanmlgmlydr
kalaatrndayrm.QUnkUbirlikve biit{inlik' gdn
iklirnindekurutur.Oysa sdz konusuolan ne I
biraraya gefmeydi. Zo.a dayan larak yi
korunuyordu vo bug0n de korunmayadeva
FetullahGiilen'inredaKorliig0nuya
"Gecmisi
Bilmek" adlr krtapta' 31
crkan
ordu
igin; Haqll Ordusu ifa(
oldr-:Qu
eagkanr
"adlan kbtrjye
Qrkml9
katrldrdrordu"...Hatta,
yaplltyordu
lanrml;mast
'l6l sayfasrnda'
Yine aynl kitabln
alrmve sal'h
''YlldlzSaraylnlyagmalayanlslanbula girergirmezyoldarasrJadlklarl
subaylan
her tiirlu zurilt * 'Jtuiri yapa; hareketordusunun
kisileridldurmeyeba9layan,
'orbay'
denivordu
nt"ioir.nii,i
i'l'ri'ria-"1
debulunuvordu
Ni rethioxyar'lsmetlnoni:r
lSz
Fetullahlnitiraflaflve Feryaflan
ve 'Nil SesliG6runiijllil
24 Man lggl ylllnda lzmir-HisarCamii'nde ger9ekleitirdior
palarianan Peygambersevgisi" konulu
EserlerPazadama"tar;tlndan 2004 AOustos'unda
kah Kltmireyani bir kdpeoe,bazen kemtereaQrK
kendisini;kah SaksaOana,
konferansrnda
deyimiile otduk9adeoersizbirinebazende deli tavugabenzetiyordu
Fetullah, Allahl (cc) sevdioini id(
Muhammed'i(sav) sevdigiiddiasrnrnda yalar
aldattrglnr,doneklik yaptrgtnrve yapacaolnr
hangilemellereoturduounu agrgakavuqtural
tanrkolalm. HattaGulen'inbu aglklamalannln
da ibretlegdrelim:
gideceo'sa9mallklannl
saccrlartncennete,solculannceirenneme
'sadecemantrklayiifalyenler,arkalarlndakicemaatlerigerideblraklrlar'.Bugijnyr0ln
yrorn mantrk muasalastkitaplai vardlr' Siz 9ok sevimsizb6y{e srk slk dinlediEin'zSeyler
valdrr
lslam akll dinidir'lslammantlkdindir.Yerindibinebatsrn lslam'daakll ve manlrgrn
bir veri vadrr. Ama ,slamvahiydinidir.
o kebabrn
iglerimizingok klvllclmaihtiyaq var' Yanmaltsinelerkebap olmall' etrafl
ki o
neyse
o
kokuya'
kokusu sarmah... Ruhanil€r inecek o kokuya' melekler inecek
bilemeyecegim.
korku
Gutleringerdanha billb|ller konacak.Bir tara{tantmit olacak' bir tarafta
sinecekslnlz
Bir taraftankorkup
olacak Bir tarafta;ihitlenecek ve Qahlanacakslntz
Oldild0 zanan nasrl dleceoinibilon
men rabbuke, ve men nebiyy0ke,',ema drl
bilemeyen,mahqerdenkalKlgl zaman sagcll
yede mi lopla|.acagtnibijemeyen.defteriniso
kimisicennetekimisicehennemeatllacaglnlbilemeyenbir dl9an
Fetullah, kendini ne denli gizlemeye gal'9sa da iqindekini arada
yansrlryorou:
"lslamnimetine,imandevletinegukurolsun
yansryordui
Fetullah'takikadlndusmanlldlhemenhementom konuimalanna
"lffetle yagryorlardrKargrlarrna
bir kadrn Qtkti'takttlp yollarda kaldrlar'kaybettiler
"
vollardakalanlaravazlklafoldu
neleklede
olacak ne sdyledrgrnide brlemiyordu
Fetutlah,gekeri azdrorndan
-kah dediEikbrr
'o
elmenrn
zat" diyebiliyor,dini siyasete alel
tonustug'rnuJniitivot, nrr"r,'i
sergiliyordu
versiyonunu
''Bea, bana ajl hesablmdasizin d(
yadrrgayabilirsiniz.
B6yle demeseydidiyebilir
meselenin sarhosu oluyorum- Fakat sizin
baka*en. si:
sizin hesabrnlza
kavdederken,
kapattrm Deflerin sol laraflna elimi koydun
isletmeyeqalrstrm.Sagla baktim sagla gordr
/5j
Azail'in degil, ona da ruhuD feda olsun Cibril'in
sad taraifndaaradlm.Sizin d.:,,]urtunu4)
diigilnd0m
erianet kabzedenkanatlarlaltrndade0erlendirmeyi
Sanmay'nki Quradakiterim,zbosa gl(
nedir. Vakafafi tapodan oAda degerlendireca
ben de bilemem...Llelek de bilemezonlar v.
belkenktlquk bir endigeve bir korku ve bir t(
kudretinegovenerekstjkenbir gafakgibi kalbin
Kemter Kfmir ve Fetullah
'degersE anlarnlnada gelen <emleie
GLlen kendini bazen k6pege oazen de
Muhammedve
benzetiyoi,artrk i.". u.rmey.ceginl sdyftlyordu llk airijiggjjerolarak Hz
kuracakolan
devletlnl
islam
kinci
ashabttirigaret ederkenkendileriniise ontjrdan sonra
olarakniteliyordu
ikincidiriliggiler
" . Degerli kardeslerimsalk ve I
h{
ge9Qrkmamdan
anlamlgslnlzdrr
huzurunuza
ben esas ay.rldrmgidiyordum.(Qrglrklarve
diyeyim.Demedeninerimsonra,bi kerem bu
vakinizi atmayaca'tm. Vaaz'u nasihat bana di
ben bir kere daha kendimevaaz'Unasihata
derdim
Sizin htEu nuza gikmayr bir taraftan hep igtryaklabekledrm ?"liT Ylid,ll
rzmrre
recambir 9ey degil Ama bugunkiimevzuyuda kafamdalstanDufoan
beklentilerim,
yonttum
ruluslaorm
gelinceye
kadarda arabrniniei;dekestimb Ctimtasarladrm.
a
a
gdre' onu
llk dirjljgqilerleson diriliqgilerarasrndamutabakatyakaladlm Kendine
huzurunLza
brr
ayda.bir
anlatacaktrm.Siiin hutrrunuza alkmayl iltiyakla bekledim Ayda
d€
grktrmama ben bir ay huzurunuzaqtkacigrm ant bekledim Ama bir diger tarafta
Ve
dedim
vaaz
etmesem
6ovnumdabir zincir bi; pranoa var gibi Allai beni kurtarsada
qr_ ve
nuorindesadecehakkrmda6lurru rstemekAllah'lnrazl olmadrolbir $ey oldugJ
bulunuyorum
din"imizde
insanrnkendisinidldiirmekde caiz olmadlgliginhuzurunuzda
Bu i9 benimi$im degildi Bunu bagtal
inendl
gdt0femeyec€gime
g{ttilremedigime,
i9i
bir
slrrlml
yakalayabilir
miyim
diye
ucundan
Evmim.sizin huzurunuzaQlkmadanilq gtln e'
n; anlatacagrminanrrmtstnrzbu gece sabaha
Fetul|ah,|nbusoz|enkarg|s|ndacemaatQ|6llki|g|iayntntyor'dovijnijyo.dLj
KeyiflenenGillen,konuimasrnlgdyles0rdilriiyordu:
" .. Ama yinede anladlmki, deligibi(
dolagsamsize vaaz etme meselesinikopar€
arka kan(
Bornova'yadooru giderken,arkada
'yapabilirsin"dedi."Fakalbir ker
vurdu ki, bize
dilesekimsevidinlemezle/'
Bende sizden dztir dilemeyegeldim
belki pek 9ok oamide cemaat bir gey bulac€
iqindeiken benimgok soouk veya 9ok srcaks
dug tesirini yapabilecek bdyle bir s6z s6ylen
saygrslzIktabulundugumunaltlnda'$u anc,a
l5e
samimivetimleitiraf ediyorumki, alem bu kul
Fakat ben hep sizi, sizin hislerinizive bekler
cemaat birkaqsaat ewel geldi Camiyidoldl
Krsrmseyierdizayn edildi Kameralaryerle
kondu Ama zaman israf edildl Zamanisrafe(
cekti. Kondu,kondu ama milletgimdiyekadal
geldi,eli boq gelecek.Eli bo9 gidecek lgte bul
dijSalnUYorum..."
aynlmayr
Nedenift HadisesiOrne6i
GUlen,Hz.Ayqe'yeittiraedilmesiolar
bulunuyor,kendisininkalki
imaslnda
olacadr
karglladrglnlvufguluyo.d
ile
duru;u sLiphe
bir durumlakarglla$tli
benzeri
de
bu
kendisinin
' .. Zira burada kesip bir 9eYsdyley
Avse validemizder kil ifk hadisesikargrsrnd
atllmrsbdvle bir iftira karqtslndabu ise benir
olur?.. lvlahiyetimmi kalkan olur? Cemt defl
damarlanmdakikanlm dondu. Aglama istid€
anlagrlryorki, sdyledigimsdzlerinyirmi bet t
virmrbes senedenberi sdyledigimsaizlennyrr
ie menh'uzadetleriniterk;ttireaekkadardahitesiricraetmemig'
:
Benimsevgilidostlarrml.Ben niye
quzide insanla n vaktini is.af edeyim Niye
iamanrnrzr beyhude burada eritesiniz?. SL
"s0bhanallahivebihamdihisiibha
alsavdrnE.
Beni beklemeve bendenbir $ey beklemerizk
de sizinhesablnlzahem de benimhesablmaI
almak istiyorum Benim durumumdaolan.vi
olsunlar, dilnya dudugu silrece samrmrye
Hepsindenveia gordumimamtndandiyanetrcisinekadar
Ama krme?
gibionlarda sineagrpzeminhazrrladtlar
Sizinsine aqlpbeklediginiz
"
kemterel
Kendisinedahi sOzgeqiremeyen
Fetullah'tanElimltiratlar
rtlraflard€ bulunuyor'
Fetullah, konugmaslnrnbu bdlum0ndede ttiraf -uzerine,
devr9le
"gizli
,'6uma" yani
riya" oan" iiii Oeviste'gizllikiyuzliiluk".bn-baska
insantara
guneh
lzerine
adeta
v"pt"ru|.Ini G-li'it tttigini bel;rtiyor'
takiyye'ninbir baqka versayonunu
gUnahgrkar,Yordui
'Ne siz hiisn0zannlntzaltlndakallpezilin Ne de onlarbeyhudecamidizaynlna
dikenlerarasrndaBijlbulsesl
kalks|nlar.zemin hazlltastnlar,ne zamanisr;f obun, ne siz 9u
/q3
\!e.,
gun sancl
diye Saksaoansesi dinleyin Ne de bundansonra bir kere vaazedeyimdeyip uQ
ekeyrm,krizleregireyim.dlecekhalegeleyim
Acabakonlakolabildimmi? Konsantreolabildimmi? Bi ;ey
Acabahazrrlanabildim?
timsali
diyebilirmiyim?..Ben bu cemaate,onlarii sal temz d!pduru duygu ve dirsunceninDunun
Son vefeylrndeorm
insanlar..Ya ben? Karanllkruhumlaonlara ne anlatabilirim
rSrn
Bir kere bana tesir ettiniz. Bir kere ayrlldrktansonra bir kere daha huzurunuza
geldim.Ama bir kere daha gelmeycem.Estalifirillahigindedeoil, bk abesyer-rsgaiettjojm
Demek ki
ilSun"esiyf"... Kendimete;ir edemedimoe-dim Yaklnlanmatesir edemedim
tesirsiz bif insanrm.Niye sizin hiisnil niyetinizi,I
suiistimaledeyim. Niye sizi aldataylm.Aylp
beklediniz?Yirmi be9 sene degilyirmi 09 sene (
kaderinideoigtirdi.8iz o kader adlna Allah as
buna 9ahit. Bu mevzudahangi samimiyetiserg
koydugumuz9ey nedir?. Kimi Sahabi sevly(
temsilcisihaline getirebildik.Ben yer yer husn
ve ben
[/]anenhitap abt;. Yakamdantutup hlrpaladrlar'Bu 9ok yumusakltkdedrler€tiyle
oesem
Boy|e
dedim
desem
kaqarlar
Oyle
de ne yapacagrml lagrrdlm, bilemedim
teveccUh0kaglYor
Resulullah'rn
aqklnane
lki aradabir derede,iki cami araslndabey namazgibi kaldrm.Allah
V:-::ilili:Il:
anlatamadrm
bir
yapayrmsiz sdyleyin.Kendi kalama,kendi ruhuma ley
rmanrn
aniadrmti, ben gevremeriyaka.ltktelkin ediyorum Suma telkin ediyorum. Kalbrne
meydana
hislnsanr
yalancr
girdrm'
Birer
oturmadrgrbazr kimseler,sadeceonlarlnhisl;rine
deoil
geidi.Am-akalb insantkatiyen,ama ruh insanrkatiy;n ve ben higbirqey yapmadansize
telkin
StJma
askina
yakamr
Allah
6ir de yakrntanmariya teikin etmigsem;nasrl kunannm
etmissemnasrlkudannmYakaml?.
?
Gecemiihya etmedenkalklpsize gecr
nasrlSuma.bu nasrlaldatma?. Bijyleve biit0n
baskan1lahazatartagelmigtim-BunlanbirdenI
sartnca,size ae etmeyidustnd0gilmgeyleriar
butiln butrin krrlp geqirip gitmeye de cesaret
hardeyirmibe9
<imet. Higbirgeybulamadlklarl
dinliyoruz
sayjryra oinreyiri bu insanlar,bir insan dintryoruzdiye dnunde Kulan bir insan
diyedinlediler..
Krtmir
bir de del'
FetullahG0len, silrekli olarak kendiniKdmrr'eyani brr kdpege' arada.
zYa
iddia
edeblrryordu
iavuga benzetiyor,hapishanedeptangalata'zinciderevllluldugunu
uygulanlyorou:
degil.Amerikancezaevlerinde
pran-ga.
Tiirk hapishanelerinde
"..- Saygrslzlrk
yapamazdlm.
Ve birisininbana bu saygryltelkinikaryslndahia
Belk' Krtmir
otrn"r"" a"Oit'O"usaygrnrn,samimiyetintimsalibu cemaahnhuzurunaQlkaylm'
sizin huzurunuzaqtkamayacakdiyeyim Beni ba
avrn son haftasl burada sohbet ediyordum
blr
ta iqeridebulundugum
namazrnrkrlamayrp
yagaml$trm
Ayaolma
kadar
iliklerime
olduOunu
bayramdanetliklorig0n, hi9 kaQlrmaml!llmonu
ne tatlrgeymigsin"demi9,halkdeli tavukder' Be
tler ayln son pazarlnl ya$arsambu hicranla' 6miir vefa ederse boortcuhasret
ieindekagrrdrOrm
bir bayramhicranlailikle.imekadarduyduoumglbl srzi 9ok dzleyecek'srzr
dilsunecek,dudaklartmiyalayacakve sonfa belki gununla
Qot,azutiya&x, hrgkrriklarrntzr
uzatmamakiginvefa cemaatinekarglvefa borcunuancakbdyle
ieselliotaca!rm.VefastzltOt
ddeyebilirdi; onlar ala-bildidinevefall davrandl. Bense vefastz davrandlm Hislerine
iercijman olamadtm. Beklediklerini veremedim Yalan ettim kalplerino giremedrm
Mtislrimarrkla 9ok hEJr tant$malan moml
bulamadrlar Belki Qok azr ama 9ok azl bel
kaldrlar Bunlaradooru telkin eitim gimdi b€
avfrik olamazdr-Benim ramazanridraketmi$
ben de olmasrndiye bet yiiz kilomekeyi9ek(
"
kadargelmiqtim.Ve diinil baygrnlrkiQindege9irdim.
Gulen'inadlayaaolayaferyatlariQindetekrarladlOlbu sozlerinecemaatte canhrras
g6hklaryla katrIyor Fetullahkonugmasnl Sdylesilrdurilyordu:
'Bugunilyine bayglnlklarlkucakaya kucaklaya
geldim
geQndimVe huzururLlza
dolayl
takalslzll0rmdan
dolayl
goker
krrzlerimden
ve aghk
dolayt,
Beni rahatslzl!klanmdan
ben
olmaytnca
ingallah
olsun
razr
iimit ediyorum Allah sizden'ebeden
baglglayacagtnrzl
sizedodftJyukohusacakbirinibulurdinlersiniz
'
Canhlra9feryatlaraltlndaFetullah, Allah ebedensizden razr olsun' diyor' cami
ydnetiminde
saf insanlanmlz
uzmanlannln
de bulunaningilit ve'Amerikangizli servislnin
aglamada
sumiik
edenler
salya
yenidengaley;a getiriliyordu.Sdzde genqlikadrnaferyat
hiqde hocalanndana9adrkalmryorla.dr:
"Hocam,bu genglikagklnahocaml.Blrakmayrn
var
genQlik
hocaml Arkanlzda
'
yapmayln,
bizi
baorglayln
Hocamyapmaytngen9liksizi arzuluyor.. Hocam
8u gti/hklar'r.adndan Felullah,zefer kaza^nt9 bir komutan edasryla s6z0
ahyordu:
^
i
".. Sevgilikardeglerim,
sitemimnefsimedir.Kimseyedegil Sizihep aziztutlum igrm
degildedimi$e bagladrmKalpyumusatmak
Acaba her geye raomen sabredemezmiydir
saygrl olamazmrydlm-Ama orastnrda bana!
degilim.Degilimki yUzdefa elli defa, elli defa
sarsrlmadankalKr ayaklaflnrnlizerinedikildi
Yine anlattl. Haya abidesiydi.Canlm Siksln-Dini meselelericemaatin kar9rsrna
a kadar derin.idiki belki
Srkllmasr
getirmesimevzuundakim bilirne iadar stktltyordu.
kadrnrnytztne bakaak
bir
olan
iayatlnda bir kere, ama bir kerecikolsun kendiaineharam
konu$mamrstrBu onu anlatrrkenO'na gdyk
gOrmemiS,
evlenmemigbir genq k|z gibiydi.E
hayadaniki b0kl0molurdu.Kadrntgoruncehic
defa yQzdefa, yi.izelli defa deoigiktaleplerle(
makesbuimadr.
gbrseydi kim billf
Hatta 9ok defa hilsnii kabul de gdrmedi Sizin tevecciihlennizr
diyorlardlYalancl
ona
sihrrbaz
rflihar
Zirao, insanl-rgtn tablosu,
I'iasrlCOgardr.
nastlSevinirdi.
diyorlardr Haga hasa o benim. kahin
degigtirmiyorduZoduyordukendisini.Gdnull(
iste ben onu yapamadtm.Yapamtyotum.\a]
takrlrpyolda kalryorum Sizi belki gogunuzil
Sizi bdyle brraklpgitmeniodag
aQrksrnrz.
t+r
C''
QrkarmakhrAma tahamm0lsilzliioebakln ki, ben sizi brrakrp giimeye karar verdrm
Rarnazi
9r0lrklainrz,samimi hrqkrnklaflnrz,
bunlar beni tuhaf bir atmosferinigine gekl
ku aklaam gok tuhaf duyuyor Ve gOzlerim(
degigti.9u anda ben de her 9ey aritmik.Ta
sdyleyecek,bir ley diyecek goete ve iktidal
gelecekteiyi gUnleriidrakettioinizzamangeriyebakrpyilzunebakacadrnEginler olacaktlf
qok kimselertath gilnleri ileradearayacak Fakat siz yer yer d6nilp gerilerebakacakslnrz
Alrnlannda Nur tenewt eden gehreler, drah$an ev]einizjn gehrelerinebakacakslnz
Emeginizle kurduounuzyurtlanniztn qehrelerinebakacakslnlz Okullarlnlzln gehrelerine
bakacaksrntz-Ve camileri leba leb dolduran genq delikanhlannQehreierinjtahayytil
'Ey gidi g0nlei' diyeceksinizl\4e0erlatlr gunler
edeceksiniz.
Ve bir 90n sahabinindedigigibi
o gilnlermigdiyeceksiniz.Belki, ben de 6yle diyeceoim.Ama belki yerin altlndabelki yerin
tjsiiinde.Ben de 6yle diyeceOim.Hey gidi glnler tam yaqanacakgiinlermi$ Hi9 durmadan
gecelerindekogulacakgonler. Hig durmadankuheylanlargibi soluk soluoa gUndiizlerinde
kosulacakgilnler."
Kogun,CogunKurbanDeriterineKadarVerin
FetullahGulen' amadaana ulasmalafliQininsBnlarlkqrbanlaanlvermeye rmam
halip aqmayaQagrflyor,yurt ve pansiyonyaprp,okul aqmayate$vikediyor,bunu yapa*en
ardlnasrdrntyor,tendi emelleriiginonlan kullanlyordu:
de lslambiytiklerinindavranls,ar,nln
'... Himmettoplantrsldeylputanautana,hicapede ede,terleyelerleyene olurAllah
alkrna 9o9un...Ge,eng0nler,burs veain,kurbanlaflnlzrverin, lmam hatip yaprn'yurt yaprn,
pansiyonyaprn,okul a9rn,agrndeyipterin tabandanqlkhglgonler Ben de diyecegimsiz de
diyeceksiniz.Bugun belki bu gunle. hicranlt gunler, belki hasretli gilnler' Ama bir giin
getecek,dzlenengtinler olacak.Nesibe yetigtigig0l devriyle$en gadra hurren dedildi o
Uhud'udogtlniineseviniyorve giiluyordu-Srrtlnd, elin yumrudungiip saklandt1tstrlndaki
yarayrgdsterdikleri
zamanmesutve bahtiyaroluyordu
t
Gril devrini yagarken di, Abdullah Jbni Nuzeyfetl,, bagrnrt kaynayan sulara
sokuldugugunlerihatr;ltyorhey gidi gunler diyordu.Huzeyfebabaslnrnevindenkovulduou
giinieri iuglniiyoi hey-gidi go;br diyordu. Ammar yeldire yeldire geziyordu. srrtrnda
;teglenr sdnduruldiigiliru
otisuniiyorve hey gidi gilnlerdiyordu.z0bey. Bin Awam hasrrlara
sarilrp yakrldrgrgunleri hatrrlryorhey gidi gunler diyordu.Onlar hey gidi gilnlerdi Qlnkii
geridindesUfeklioloraktrrmanlyorlardrgUnlerdemrlminlertrrmanma
HiCbirSeye gonul kaptrmadan ba9ka hiQbirgeye dilbeste olmadal, turnikeye
dncedengirmig olmanin hakkrnraragtlfmadan,hizmetkarqlslndahakkr temett0aramadan
sadece hizmei diyor ve yiirUyodafdr.Hey gidi gunler hey gidi gtinler dlyorlafd!-O Qile
g0nlerine,o Qdrap g .,lerine...Qi:nkii o gunlennigrndeAllahrn hognutlugundanba9ka
mUlahazayoktu. Qtinku o giinlerde buy0klokyoktu. Qonk! o gilnlerde herkes knqilkt0'
QUnkoo gilnlerdeherkesneterdj.Q0nk0o gilnlerdeAbilikyoktu.Qunkuo gtlnlerdelurnlkeye
evvej girmj9oJmanrnhesabtntyapma yokiu. qilnku o g0nlerdeinsanlararaslndainsan ol
vardl
Ah nankor nefsim,sende sen de hey gidi gijnler diyeceksin KaaandahiQo turlil
duygu ve diig0nc€leryoKu. Dinleselerde dinlemeselerde allnmryordun.sekiz saat derse
girdiktensonra iki yerde de derse akiam rgtirakediyordunBir Cumartesi,PazarI da burasr
Srmavsenin, orast Gediz benim, gurasrda Demircisenin, pazartesidersleriyett9trrmede
gdn l-koymuyo.dun, dinleyenyok djye oz0lmuyordun Teslr
senin. Ama aln|nmtyordun,
etmiyorumdiye m0teesirolmuyordun.Hey gidl gunler ne kadar arkada kaldrnlz Bizdenne
kad;r uzakla;trnlz.Biz ne kada; buyudukhey grdigunler' hey gidrgunlersiz ne kadark0gilk
gUnleri,
ah cihadgunleri,ah bagkamillahazalanh
kald,nrz?..
Ah heyyamulla,
ah peygamber
o
B"ll
l9'ne girmediOi giinler... Biz boyudukge sizler arkada.. kuQdk, l-"ldJl:
her
$ey senrn
tieslanipazarr'ndaliitahta kulllbecioiminigindekaldrnrzAh tahta kulubem'
iCindekaldrgitti.Ah ktg0kltlk sen ne iyiydin,arl'
Hey gidigilnlerimamllk
sonuda olmayacaolz.
gilnler!. Kur'an okunurkenkalp duracakhale I
sevgi, yijreKen alaka, birbirleriylefertle. sarmi
Allah'rmbu ne kardeglik,bu ne uhuwet dedirlu
ki, egilip de sizi lanryamlyor,gdremiyoruz.Bii
giindr sizlerLilt Gdl0gibi zemindeniki yilz metrea9aoda kaldrnlz
sevgisi Ah ylkrlasl
makam.m..anslr
ah yrkllasr
Ah ylkllaslabilik,ah ylkllaslsallanat,
ettim' eyledim" haqa haqe ve bella
girk ifade edln; yaplm, ettim; gattlm,kurdum,v;rdim'
"
yapanedenoydu...Eyleyenoydu,heygidigunle.!
Himmet Toplantlarlnda Yolunanlar
"KilfrUHogGdrenNarcrlal adll kitablnda'Tirmizi'denalrntl.yaparaKDrr
Omer Ongut
dolandlrllaninsanlarlnba9rna
rradishaklrnoa bitii veriyorardindanHimmettoplanirlarrnda
gelenlerianlatryordu:
'Resulullah
dunyalloa
- sallalahu
ahirzamandadinlerini
Efendimiz
aleyhivesellemgilzel
aQtkllyor;
alel edenltremelerdenhaberveriyor Baklnlzne
'Ahir zamanda dyle kimseler tiireyecektir ki, bunlar dinlerini d0nyallga alet
gozel huyl!
edeceklerdir.Insanlara kaigr koyun postuni burunmus gibi yumuqak ve
gibidir
'
gdnlii
g6r0nurler.Dilterigekerdenbiletatldlr, ama katplerikurt
' Bu yaz l\.4anisa
daglndaoturuyordumErtanbeyl Karde9imizanlattl
Bir giin tanldlolmiki kigigeldi ve dedilerki;
al' Sebebinisordumniqinsatlyorsunuz?
?
'Ertanbeyl Bti arabayral' kaca alrrsan
Beni bir yemede davet ettiler' Simsarlar;Eenden9u kadar Benden 9u kadar"
'Sen ne kadarvereceksin?dediler'Ben de utandrm Eenden
derken,
benimyanimag;diler.
'taaar
lmzala dedibr' bend^en::l:l.,ul'l'1"|. G':rn
OeOit. nim"n tahsildarlargeldi 'Arabam
oe 9u
var'dedim sat arabayrver pa'ayf
geld'i,fakat paramyok.'l',leyinvar'diye soidular
dediler
Ertan bey 'Kardeliml Nigin satlyorsun,verememde ge9!'diyerek tuzaga d09en
senetimzalatangahslntavrl nettir:
adamruvarmakisGr. ancaliHimmettoplantrlannda
"Haytrllmza etti veaecek"
bu
Aqlk deyigle dilenme toplanhlarlndakuzu postu giyip senedi imzaiaianlar
safhadansonradiglerinigosterengakallaradontiyorlardl
arabasrnl
satlpparaytdoemekzorundakallyordu
Ve adamcaolz
Yazar kitablnda Kadir Efendininsdze girerek ben daha aclslnl soyleyeceglm
geklindeki
agrklamaslnayer venyordu:
'
"gii adamr kuilar yine bu gekildeyemeoe davet ediyorlar' Oltayr.takryorlarve
'benden kadar...benden9u kadar' Sonra ona geltyorlar'gaye onu
simsarlarbagltyor.
9u
'Benden,birmrlyar Benden
'senden
ni kadar?'adam uta;ryor, eunku
tui"g" ouqil;r;k;
zannedrvor
sdzde kalacadrnr
az bir sey de vadedemrvor'
L,tanryor,
;;;t;iiy"".."
l,rt
{9'"
'Benden de
allyof GUn gelryor'parayl
9u kada/ diyor, hemen makbuzlargeliyor,imzayl
istiyorlar,para yok diyor Neyinvar Bir tek evimvar, golukQocugumoluruyor
"Sat evi ver."
Simsarlaflncevablnettir;
Fetullah Aile ve Socuk
adlyla
Fetullah G0len, dnce AbdulfettahSahin daha sonra M Fethlllah Girlen "olQii
yazarorve i.O.v yaylnianndangtkan ve prriantakitap sensiotarak srnrflandrrrlan
veya yoldaki lsrklar" adll kitablndakadlnlarlii9 g.ubaayrnyorou:
'Oq gegit kadln vardrr. Sokak kadlnl, zevk kadrnl' ev ve hizmet kadrnr-Hatif
gdzbaEcl
rn"grup "-o'kJ'i"Jini
camura diismug bir cevhere benzer' .zevl<-kadr
'iblIle;e... Ev ve hizmetkadlnlise sonsuzluksoluklayancennethutllerlne
yanslyan'kadln, Qocukve evlilik hakk|ndaki
Giilen'in kitaplarlna,konferanslaana
gdruglerjburadada kendinigosteriyordu:
'.. Nesibegibi aydlndrg0nlerimiz.
lt
'Qok gilkur Resulullah'a
kovulduguzaman,
mesudu. Hamza'nrn gfnled kadar futursuz
rehavettenuzaktrn.Ne Qabukdegigiyorg0nle
adnlerinverinibirkacodalrevleraldr'O gunlel
iyalaldl Qolukgocukaldl
yemekleiatdr.
O gu;lerinyerrnievladil
yaphktansonra rKl
Cumartesive Pazar haftanrnbirka9gtlni belki hafta iQi i$rni
cihad
btrkag-gunluk
yerini.haftada
gunnmu; gDn0mde cihadda gegsindiyen;sanlarln
baska
krvaletler'
baska
krlrklar'
iiinL|,inin y""ri"i bagka duygularbiqka dlglnceter, basia
gekiller,
aldl.Heygidigiinler'
ba9kasevdalar
o
i
jstemiQtimki onu anlataylm Eba E
6nlerinekadar geldi. Eskigilnlenarlyordu H€
bu i$ten kurtulacaorzdiyordu Omuzlayrnben
"Peygamberdenigittim B
mulahazasrguydu.
ederken mezanmdekllrQsesi duyaylm.Qun
molahazasrbuydu. O tiverinehakimolan gile
yemekleden intikamlnr bdyle allyordu Etrt
'
ilryordu Makammanstpsevgisindenintikamlnlbdyleallyordu
gr0lrklan
kahramanhk
HalidBinVelid'inardlnasaklanarak
Gulen,islamkumandanl
ahyordui
onuno"
"Hey gidi g0nler, hey gidi YermLrkl hev gidi Mute
f:v ,Slol
-:1:un'1"'
uyumaqllar
aQtrlar''
gdzlerlni
g6ziiuiku gdrmesinHaytro korkaklar
Koiakla-rtn
sava9ma...
gilnkii lslamln Halid'iyoKu artlk
mezadarlkazlnlrkenc
Kah|amanlar
krhc sesindenhoglanrrlar..Dd9eKekisester
sesien nefesten degil Bizarlm kend
dusoncelerimden, biza m anlaylgrmoan'
vaiavamadrm Size misal olamadrm Halid
do
ooitiremed m. onlar ahretinyamaQlaanda
brr hayatyagadrl
;erresininbrle bulunmadlgl
hayat ya9adrlar. lslam'da hakkl terrettii i
)qq
yagadraroysaki
ederkende yi|mibe9senedevlettenmaaq
ben vaaz-onasihatediyorum,
"
aldrm
Fetullah'rnAllah ve PeygamberSevgisi de YalanmE
A,lah'rmrsjze anlatlken,yalahsoyleyipsevdioimiiddiaettiiim Allahlrnr,yalan
ruhum
yalansdyleyiphayalm,canrm,
sevdi5imiiddiaettigimHazrelil,Iuhammed'in,
sdyleyip
kalbim
baslrgrnda
Oysaki,oysakibaorrna
sanakurbanoiaytm,sanakarlt da yalansdyledim.
utanlyo'um
kelamullahtan,
frdadrydr.
edemedim. utanlyorum
Temsiledemedim,
edemedim,
edemedim..
kelamullahtan,
utanryorum
Allah'tan,
nescedme(
kurduoum
dantelayl
Otedeve beride14aslrdtedeve beridehayalimde
istiyordum.Elinizdenttltup bit Hamza'nn yeldie yeldiregezdiui yamaglardas|zlerr
alnrnlnte yle kazandlormilyarlartddkerken
dolaltrrayrm.
Bir de ramazanhimmetlerinde
gegirmeden
devtih Ebubeki'lerini
nerdenbulurumukafaslndan
ortayahi9 d0gilnmeden
Allah'rnrlzave
adedince
Osmanve Ali'lerini(RA).kainatlnzerrakrmorekkabalr
Omer'lerini,
o b0yilkzatlartlzerineolsun .
ndvanrbenimisimlerini
mUcenet
saydr0tm
Bir bakrnEbubekirolmakilzere
Bir 6tededolalayrmbir de bed de dola9aylm.
sen de bak diyeyimSu karrn
bakrndiyeyim.Ya Resulullah
omer olmak(zere,diriianiere
yerde:kargiqekleri
gibiba9!nlgrkaranlara
sende bir bakdiyeyim
buz.rnaqrldr0r
ahp
Haylragzrma
elimetagryaytm.
alayrm
Sonramekimitldlmlbinbir ihtimamla
Ali'ninarkaslnagdtur0plakayrmAmmadabir
aozrmlataglyaylm.D;$lerimle
srktgttrayrm
bagkalekilde but0fllegtireyim.
Uhud'uneteoindeMusab',nmezannaugrayaytmvefanrza
de;k v;lalrlarlahuzuru;uzageldikdiyeyim.Hayalimbuydu.diiglerimbuydu.Siz her an her
Ama gelin gdriin ki' benim
namzetyaglyorsunuz
zamaninqallahonu gergeklegtirmeye
duyguve dilluncelerjmilzerine6yle bir karad€v oturduki, gimdiben aikla ve igtiyakla
bdylebir a.zLlve istekte
gdrmekistedigim,
gehrelerini
o sevdigimcemaatki, zannediyorum
ben yalnz delilim zannediyotum
ona gdte igtiyakrnmanasrne ise beni baolilasln'o
olanzal'
igmedenmilnezzeh
o yemeden
zamanstz
ve mekanstz,
o cevherve a€z olmayan,
belkiaynrmanadaagtiyakla
sizebakryor
Fetullah'tanBir itiraf Daha; Kur'an-l Sattlm
i
itiraflarlbitmiyoradeta saganakhalindeyaglyordu
Gulen'inbu konugmastnda
yollartr]'t
VaiztikyaptrdfdiinemleriQindeKur'antnst.ltndanpara kazanmantn
-aQdt,tntve
Gulen,ancak
sdyleyen
inanabilecegini
herkesin
kur'anriaiirgrnritirafediyordu.
Anlathklanna
inanmadr0rnr
vurgiJluyordu.
kendisdzle.ine
kendisinin
'... Ben yalnlzdeoilimbelki rnubarekRamazanr9erif'teEokhediyebekleyen
9u
;ufiu setryldu,enam:o da be'ki sjze bakryorSize
ilmmetinden
9ok;rmadan-bekieyen
ifadeediyor.Melegialanlnsakinleride size
takdirlerini
tevecciihediyor,belkihakktntzda
enamrnqevvala9trol$u
ruhu seyytjdLll
indigi
dakikalarda
Ezana
meleklerin
bakryor.
9u
geye
benvarrmki, yirmibeg
Bir
tercim
ki.
ben
vatm
bir
ben
vanm
her
ams
bit
dakikatarda,
temetil:i
aramlg gdn'0rnUn
Onunslrtrnda
Kuian-rsatm19...
senelikvaizlikhayairmboyunca;
bif meslekhalinegetirmi$im'
Diniiman,anlalmayt
askrve heyecannrsizeanlatamamrgrm.
yapml
lvlemuriyet
Bunu,memuriyet
sanmrsrm.
demigimSiz 6ylesantn,siz 6ylesanrn. Ben
Ben b
Aleminanabilir
ama ben inanmadrm
Behibir
zannrnrzla
banainanmayacaksrnrz.
yardeder ve do9ilnurdol
sitylemeye
Qal,St,olm
kalbimdursun,ben 6leyim Allah'ainananb6'
It o
/ r+ \
\---l
tanesidls0n, ben de diyeyimben ne yapaytmben misaiolamadlm Ama 9u misallerebaKIn
ve saodanhizayagelin Onu ben yaptrriamazdrm
Ey nankdr nefisl.. O cemaat gok samimiydi.Yirmi be9 seneden berj de hep
samimiyetsergiledi.Sen azlcrksamimiolsaydrn,samimiyetinkalrnlbulacakttnSen bir kere
Kur'andeseydin,onlar yuz defa onu diyeceklerdi.Sen dlesiyeka9 defa onlarrnqrgllklarlna
gahitoldun.KaQdefa kalbindurupcamininigindekollarlnagirip dlgarlyaQrkaninsanlaroldu
Olduamasen kayaidin.Granitidin.Tunqgibiydindedigingeylersenl/]'rununagtrmedt
Vaka dedin, zaman,zaman,Kur'andiyor,yahu aylp degil mi, yapmadlglnrz9eylerl
ne gune soyhiyorsunuz.Allah'a kargt stkllma yok mu? dedim Nefsin adlna yer yer belki
camininminberindede dedim.Minbersahit buna.. kiirsodede dedimo da gahit buna ama
nerdeo samimiyet,nerde o sadakat?..Yigitler,yioit oolu yioitler'b6yle benim gibi hergiln
ayn ayr s6z vermemiglerdi.Bir kere sdz vermtg sonra verdiklerisdzde sonuna kadar
yur0m0glerdi.Bir kere sdz vermig, ilin baglnda koridoragirmi9 ve db0r bagrndavarrp
cennetfereulagmrsladt Bade v;tada tamdilat, eksiksizdiler.Eskjle.jn ifadesiyle holfol
vahidlerihiQolmamrltr Oyle anlagtltyo.ki, bu gunde elli defa, hoca efendilerde camlleroe
mengei neye dayanryorsabilemeyeceSim.Tdvbe istigfar, tecdidi iman' tecdidi nikah
yaptrrdrklangibi gunde bu isi elli defa yapsamyine sokaoatakrlrpkalacaormYine 9ar$rya
iakr|p kalacilrm. Yine pazaratakrhpkalacaqrmYine nefstmelakrlrpkalacagrmYine
bedenimetakrlp kalacaorm.Vo yine d6neklik yapacaotm lyisi mi bakrn srz Dana
inanmayacaksrnrz
ama, ama ne olir bir kere inanln,bu i9i baolayallmburada Ben derim ki
saksaqanbu kadarsizi rahatsrzedecektir Siz de deyinki h!sn0 zannrnrzlabu biilbulLinson
bestesiolsun deyin istersenjz Ealqtamantztisteyoceoitt.Gdrd0gonuzgibi ba9 yardrm,
gdz Ekardrm,sizi .encideettim ."
Fetullah'lnbu sdzlerininardlndancamidetoplananve bu i9 iQindzel olarakeoitilen
grubu
a!lama
feryatlar iCjnde "Hocam blrakmayln geklinde gl0lrklar almaya ba$lryor
Fetullah
ardrndan
konuquyordu:
'Bakrn aziz kardeglerim,anlalamlyorum 8en yararh olamadlm dUqinceslyle
ayrltyorum.."
o
FeryatlarSzerinecamiyeyeni gelensaf insanlaftetkilemesenaryosudevamedryor'
inanctmo ki siz laylk insanlanbulacaksrnrzonlar
Fetullah;"Ba;a 9ok baskryapryorir-rnuzl.
geyler
rahatslzoluyorum Size bir 9ey veremedlm
guzel
size
anlatacak.Ben anlatttklarlmdan
kanaatrndaYrm
Eirisi beni yoldan Qevirdi HrEklflklannadayanamadlm Allah baglma laq yagdlnr orye
korkuyorum..."
diyordu.Giilen'in bu sOzleriuzerinesenaryonunson perdesi sahnelenryor,
"Hocam
cemaattan
bizi btrakmayrnglgllklarraltrnda;Fotullah, Geleyim'geleyim geleyrm'
geleyim bir sore daha bagrntztkrraytm bir sufe daha sizi rencide edeyim" sdzleri lle
kendindengeqiyordu-
)X/e-
SeytanYolu
Gi]len' ev toplanhlarlnda $unlarl
Emniyet'in kitablnda dvgiiler yaOdlrdlOl
sdyluyordu:
benimsedor!.."
arzuladrgrnizam iQinde istanbul
Emniyetin dvguler diizdtigu G0len; "zledioi'
qamtrca'oayaptr!r bir k;nuimastndagdylehaykrr!yordu:
islam'rn
rin: butun d0zeniyle, nizamlyla
harikalar
*i i*ri,tt, yani Hz Musa'nrn
'"ri
ak
a-l."ttir. AK gERIATA, ak vo{a
adlr kitablnln: 207' Sayfaslnda
Giiten, bu iddiasrnl da "'inancln Gdlgesinde'2'
yeJalan 9u stizleriyle pekigtiriyordu:
ait
e ictimaivatta,hl'kuk ve muharebelere
51l5.\il3.;'#
ixitllltycntn'iffi
ardrndan
Gulen, teblig ve camaatleqmenin
kan(lryordu:
ile
sdzleri
birioldudunu
9u
vrrtudzlerinden
TaktYYe sanahnln en dnemll
hia
"Yapllan hareket, kime kargl yaplllyorsa' tavflmtz onlar--tarafrndah da
almadan
ya.a
vurmave
ve sezdlritmeden
v"pri""iiii'ii
hisseditmeden
d6nmekmiimkiinolsun"
tr"i"ri
tSr)u
islamibir bor9ve en ylksekideal
gerekljdinj,
cihatlagergekle9ecegrni'
' yeryitu hakimiyetinin
'ya(inimrz vadt,f diyetek
6tou5uiu i"yi"t"t"" iglemeKedir.Buriun'boyieolduguna
arzusunu
Amaasllbu konudagerQek
konugmaKadlr'
m0rji]einegaibr bilenevliyahavasryla
iseEuc0mleyle
a9rgavurur.
"Koasodede bazeniiyle olur. MesetaHz.Hamzavurduderken,sankikrlrcrben
sf 78)
glbiolur,"(Fasrldan
Fasrla-1,
kullanryorum
"Biz herkesekarSlrabbimizianlatmekia
karglhem manevl
ve di:inyaya
mokellefiz
veyaCihadsf
(neY
Kelimetrlhijah
zorundaytz."
muvaffak
olmak
hemde maddicihadda
34)
o
sat insanlarlbu iilkede
ulaiabileceoi
G0len,cemaatlnadahilolanve cemaatlnln
beyinlerini"cihad"
onlann
gibigergek
anlatJmlarla
kFkrrtlr,
yaprldrgl
dlgl
kendilerine
zul0m
yini "Allah yoturiUi sa--va!"g=ibi-dini
;otiflerle yrkar.Gulen'yine cematrnaverdioibir
gunlafl
seminerde
sdyler
'Dusiinmeljki, bu memlekettehatta but0nislamalemindetevhidintemelleri
(6
Allah inkar edllmig,peygamber
sorsrlmrs,
du9rr
halta
alrnmrg
ve b[tiin cihanraydrnlatan
tufanrKur'an-rKerim ayaklaralttnaaltnml!
higbiragrrlror
ve her 9ey igindentl
ka|rrlamrs
hemyapacakiSEokhemde yaptlaniglerindegeriblytikolu. .
Karyltarafbir ta9 qekiyorbtjttinduva( aiagr ytkyor' biz ise ta$ 'zerine tag koya
koyao duvanyenidendrmokzorundaylz
i
Allah'lnkorumaelininuzandr0rnr'
ardlndankendilerine
Gillen,bu kohugmas,nln
drginiindede m'litanlaan
Hjzbullah
sdylilyordu
da
korumave kollantaallrndaolduklarrill
igleniyor'onlarda bunu
beyinlere
olduklarl
yrkantrken,
inayet
korumave
althda
beyinleri
gore
Hattakendi,erine
se9ek zannediyodatdt.
a
dzelliklekuruculiderleriHoseyinVelioglu'na
jsabet
qatr€mada
etti6
ilk kurlun Vejjoglu'na
bu ugri
Polisteki
sorgulannda
Sokeoluyorlardl.
Fetullah(
aqklamalardada bulunuyorlardr
9alr9ryordu
'Fakat b0tiln bunlarla bstaber aclktan eql6a inayet elinin g'ir'indiid{inij
s6ylemektq mUmkiindiit."
sonra,leriat yolundakinihai hedefinide
Gulen,bu gekildekibeyinyrkamadan
aQrklar,
"kanfa abdest almrk!.."
"Cihad, bir m&min'it ug.una cantDtfeda edebileceoi6n tat'l bir mefkure ve en
yilksekbh id;aldlr. zira miimin,iendi teri igindebogulmaveya kendi kantyla abdesl alma
gibt bir payeyi ancak cihadla etde edebilk." (a g e , sf 45)
Tabi ki bu uourdaya gehitolunacaktlrya da gazi!..
Hizbullahmilitanlarrigin de "Allah askorteri,Allah Partisi ve siyasi boousmalat
ve siyasi padiler karglstndi Allah Partisi" tanlmlamalanr yaptyor' bunlata bvgiler
yagdrnyordu
IS6L
"...Sljrekjj
girmi$,yakalamr!danaslnl
arayr$rna
kaptlfmrs'
illikayakendisini
salmLg,
llluhammetl\,4ustela'nrn
Hz
arayan,takvanrndahasrnrarayandednleidenderin kutsiler".
caizse Allah Par{isi
cemaati'
tabid
ask;rleri' cindullah;Allah ordustr' Hizbullah; Allah
padijer
Partisi
.
kartlsrndaAllah
Siyasiboou9malar,siyas,
Tevhil; Allah'! birleme, son Allah'r bir{eme noktasrhdakalple'i birlerhe,AJJah'r
birleyenlerve Allahr birlemedebirlegenle:
Ruhfarttpkt bir klslada bir araya gelmig askeder gibidi. B\tnla' ay duygu ve
duttlnceyi paylagfiorsabirleqirlerAy gxgi uzerindeomtE ottuza verirler Aynl duygu ve
onlardi lniitata otiqerler. Bunlar aynr duygu ve.diigihceyi
auiunoi,i prylusm,yoriarsa,paytagminrnverii6i-hava ile, saiklerle,itici ve gekici g0Qlerle'aynl gizgi lizerindeomuz
Lmuz! verirler.dy-le omuz omuza verirler ki biaz adtmn il€riye atean' keDdinisahabl
cemaali igindebu,ursun.Qiinki] ayn! frekanstagallgryorlar'Geqen bir munasebellebirisini
arz etlim. Frekans olunca aynen siz sahabi ile frekans iginde olursanrz,aynl duyguy!
paylalrrsanlz,aynen onlarln heyecanlnryaiarsanlz' kalbinz onlarln heyecan' ile alarsa'
Hudeybiyede
yanagtinnaa dolagrrsanrz,Uhud duygusunuberaber paylaqrrsanrzaeatin 'beraber
elin Hz
koyacagrnrz
ellerinizi kaldlrrr ve kaldrnrken,ehnizr dzerine
onlarla
Muhammel'ineli olacagrntd|s0niirsenizfrekanstamamdemektir
RUyalarnza girerler. Hayal atemlerinegirdioinizzaman sizi yakalarler-lvlisali
levhalaflah;r yerdesizikovalarlar.Her kosebagrndakarllnlza grkarlar'Eazenkendinizitam
qajryorsunuzVe
onlarrn iginde
-'Ben g6dlrsungz. Bediide g6r,rsdndz, onlarla beraLEr krlrQ
dersini?,
oin ddrt as,r sonra geldim. Nasll bunlafln iginde oluyorum' Frekansbirligi
olursaolursunuz.Duyguve d0giincebirlioinevardlOlnlzzaman'siz aynl ordununerlerihaline
gelirsiniz.Ve ben bunu size anlatmayaga|llyorum. Allah'rnaskeri olduktansonrc' kulsjler
ederi olduktahsonra
ardusuolduktansonra,Allahln kulu olduktansonra,Hz. I\ruhammet'in
zamanve mekanonlan ayramaz"
Nercdeysetetullah Gillsn'in yas.l bi, yaprlanma igersinde oldt'gunu yazacax
"Hlzbullah"la pek s;runla'| ol]nuyo. gibiydi. Hizbu[ah 6rgfirti ile ilgili
Emniyetind-o
olan
yapan
lrlUlkiyeBaSmiifettigleriCandan EREN'/€ llurat OZGAN'Emniyetin
aragtrrmalir
yakrntyortardri
tutumundan 96yle
:
"Millettigligimizinbahse konu yazllaflnda istenen hususlar en ince ay1nltlartna
kadar beli(ildioihalde,ll EmniyetModdduklet
slrastn
dikkal etrnedigi,tjze,likle$orgulamalar
genelpolisiyesore
ydnelikillem yapmadrklarr,
ile il
tor6r 6rgiitumensubununSahsimalvarlr0r
ise kanla abdestalmanln'can allp vermeninen mLkemmel
Hizbullahmilitantarl
men$uplarrnrgehjt ya da gazi
drneklerinikamuoyu6n0ndeveriyorlardr.Feiullah,oemaat
"
safalarlnda bakrn nasrl
57-58
olonmasrnrigin 1l;yi Kelimetullaive Cjhad ad| kitabhtn
kr9krrtryof
"Zira
cihaddange.i du.makciddi brr girnahl,r. Cihad bir hayrrkaprsrdrr'o kapldan
giren iki hayrrdanbirinehutlaka kavugaoaktrr:
Evet ya Eehit olup ebedrhayat ya da gazi
"
olup hem dilnya hem de ukbanimetlerineulaiacakhr (a g e.' sf 57-58)
Ve devamediyorFetullah;
"canrnr Allah yolunda fsda ede.ek Sehit dtigen kimselerin bizim anladlglmlz
ma[ada tilmodikleri bit gerCektir."(a g e , sf 5e)
cihadrnFonksiyonlarl
"llahi Kelimetullah
ve Cihad"adll kitabrnda,Cihad'rn PeygamberMeslegr
Giilen'in
"B6yte kudsl bk meslegin en kutsi vazifesi cle
otaugu savunulJyorken, 40- Salada ise
cihaddr." deniyorduKaynagr
cihad'tn Hakka gahitlikotdlgunu da anlatanGillen, yine Cihad'ln Hayat
"kamuilaj'l
vermenin
oldudunusavunuyo.,Hoggoriidenilenkavramrnasllndacan allp can
oldugunu45. sa!'fadakisdzleriile kanrtllyordul
"cihad, bir miimlnin ugruna canrnl feda edebilec€dien tatlr bir m6tkrlre ve en
KANIYLA
viiksek blr idealdi(. Ata mdmin, kerdi teti iginde bo$uima veya" KEND|
EDEBILIR
ELDE
ANcAKcIHADLA
ieoesr aLMaciei aiRPAYEY|
yazllan
lsrk vavtnlanndan"Beklenen Nesil" adlylaglkanve Necdetigeltaraflndan
anlallmlalrnrn
savas sahDelerjninGiilen'in
kitabrn1oi. sayfasrnoalsiam tarrhindenverilen"kan'gtgllklafl
"ho9g6rii" niin boyutlarrnr
yine
bilronen
maskesine
din
ardlna eklenen ve
sergiliyordu:
"imanave lslam'ahucumedenkim valst' onlarakaqr gok caDl've katli olacak
insanltgtsaadeteerdi.mekiain,ieblio ne irsat igin' hakkrni''asrigin kendjned0geni
en canltve kanlrEekildeyapmaagkyla yanacak
eylemlen
olan
Aynl kitabln 105. sayfaslndaEbu akrl grbi dirilip ge.lecek.
've,bu
lKtk MArap"
kitabrnden
adl
gerqekfegtiimeye
adaylarlnlnGuten'inyigitleriold-uEuonun
"yigitli'
giirinde
gdriilUyordu
alinan
giizler ondne
G0ten'jn ho9g6r0sonUn,kitablnrn46. sayfasrndaki$u sii?leri ile
sedliyordu:
"Evet. cihad 9n karlr bir tica.ettir"
t
Bu KavgaKimin
Tayyip'indiintir0 olan SadlkAlbayrak'rnkitablndaKurtulusSavagrkahramenlanna
yaktnlrorile
nasrl hakari{er yagdrnkp,1923 Turkiyesi hedef alrnryorsa,FetullahGtilen'e
'oilin"n
"Bu
;sir.t';' iuisisini; yazarlanndinNihatDa6lr'yi;e ayn-rgrup tarafrndangrkanlan
yrlrnde kurulan
Kavga Kamin' adlt-kitabt;da, yok etmek rstedikle;ihedet'erinjn 1923
i'cu"mnuriyet" olduOunu,hilaiet've geriat dzlemleriniaqrk bir gekibe ilade,ildryordLrBu
gemsettjnNuri nin "Krrrk Tayflar"
kiiaptanal;hlara ge;meden 6nceGiiien'intalebelerinden
rtr''iituo'"c"n "si"itf'ile ilgilibilgileriilk a9rzdan,FetullahGillen'denizleyelimi
"...8u mevkute, ne9rettioin(hitap Bedr zzaman Hazretlerinedir)r+ga terciiman
cinler' itrltlede
olma miilahazastylayola grkir' Vinlacak yer uzak, yollar da tekin degrldi
berabertaharruzageEli...'
yani tamamen
Gulen,Ktrt Said'insdzdeyaydrgrrtrga lercumanolma amaclyla
da tte'le
"Szlntl"_
soyluyoryunlart
derglsini glkardrklann(
onun fikirieri iogruttusLrnda
edivordu:
yapllan
"slztnttntnilk onbir senesinde132 sayr risalelerdensadelegtirilerek
t)hernlidit
olSude
denk
gayesine
vardri. Bir y6niiytebu iktibastarSErnttnr; 9rkl9
it<tibaslar
'r <)
una-
olarak
ve bunutenkitmalzemesi
slcakbakmazlar
sadeleStirilmeslne
Risalelerin
Bazrgevreler
"
kullanrrlar
G0lenv6ta|ebesigemsettin'egdre's|zlnt|;islamdevletininyenidenkuru|usunL]n
oestanl:
)u cemaainbir UyesiolanNihatDagll''Bu
rini is2d ki.r'gi"i $rodeilered ederekzorla
'Odraediyor adetakinrni
. ""nif O'rtf,ilaiO'n'
atlyordu
S|zlnhai|esinindei]yesio|anNufcuyazar.kitabn22.sayfas|ndacumhuriye
olan
rejimine dulmanlglnliftiralanilesergiliyordu:
".. 1923hareketi
al
modernizmiesas
^
:
tekke ve'-zaviyelerin
Kitabln 39. sayfqslndaise halifelloinkaldlrllmasrnln'
koparlllmaslolaraK
hart devrimininv"p'rt""inin' geQmiglebagln
kapatrlmasrnrn,
tanrmlanrYordu:
radikalblr
"Cumhuriyeiin
sdylemise' lslamakarst-konulan yeni
sonraki
kurulusundan
hayatta
sosyal
i<apattlmasr'
crkrstr.Halifeli5inkaldlfllmasr,."o]etu'Ji t"iliit'in
vs '
olanbairn kopartrlmasr
gegmigle
yaprtarak
)l)Lir*""i"ir'qiditlnesi, harfdevrimi
faoeSlyol
gahslnda
lslama hayrr'ln
Osiranltnln
Buiinbunlar
Bu bir tenakuzdu'Kuvay-lMill'yer(
ba:
... l.iillet huzursuzduve Ankara'vakrrgrndr'Sooukluklar
T:i:"'::?3;ll
Bu aclnaslbil durumour'' 9u"
ortaya
zemln
bir
Crkrnlstl
saglayan
olusumunu
AnkaIaise
ballamr$tr
fade"a,r.""" oi"'vu'niJu;rrnayoner.ey.
kinter,
duyulan
satib.e
(9
ihfimaldahilindeolan bu geji$meleremanl oln'
hadiselerbahane editerekyurt sathlndaIstikla
F,rkasl'nrnbir uygulamaslolan bu mahkemeEr
sindirme,korkutmave olast bir hareketinsahll
ediyorlardt.
glkarlarrnahizmei .i9ln- kiralanan
Gtilen'in Slzlntr dergisinin yazarl, Ingllizlerin
savunuyor'
ve ayrr bir ktirl d'evtetikurria bahanesiile yaprlanisyanlarr
in""nrann-cllaiJ*an
'0,
i"v"nr"ri lgzs k.[gine bir baskatdrrr!olarakvurguluyordu:
yeni
Lnsoz ediliyorsa,b{lnunen baydksebebi'
Bu
vardt
irnritti|^.gti tittiOu' ciddi bir itiraz
i"vi'r<ri'"rtn b-)t"u9 'n"u" olaraktelakki
birzul0mdU
f:
etmeyiifadeetmigti ."
Nurcu yazar, KLirtSaid'inbir dldugdnuatcak bin olarak
devletinSaid r siirekliolarakrahatsEetl'gigdriilUniisavunuyorou
de rddiaediyor'
dirildiOrni
"..Vazifeli insanlar vazifelerini yap
vazite'erinden ahkoyamaz. Bediij'zzamanuazr
vazifesini bitirecekti Bu sebeple 1960'
kurtulamavacaKt.Koskoca bir devlet, aLles
ulastumalitandte bir gayeyig0tmeyenBediilz
Vo Said bi. olarak Rahmana
cekinmevecekti.
otarakdirrteceKi.Eserlenbelde belde dola$a(
ve milyonlarimanlnkutluiklimiylebulusacaKrl
booLllacak
rgrgrnda
^
:
"Birlik ve butlinliik saglanmrqmlydl
kanaatrnday,m.
Qinko bir'ikve butunllk' gdn(
iklimindekurulur.Oysa sdz konusuolan ne s
biraraya gelmeydi. zora dayanllarak yap
r,orutirvoiou"iuugon dc korunmayadovamedlliyor"'
yat
FetullahGulen'inredaktd.lug0ni']
"Gecmi$i
31
ktapta'
adlr
Bilmek"
crkan
"Ha9lrordusu'ifad
daqkanrolduduordu ,9rn;
"adlarl
kdtriyeglkmlE
ordu"...Hatta,
katrldrgr
Ianlmlamasl
YaPlllYordu
Yineaynrkitabrn161 sayfasrnda,
alimve salih
"YlldlzSafaylnlyaomalayan,
lstanbulagirergirmezyoldaraslladrklarr
subayan
rrertunuzutLlln? titt"t'i yap"n ntttttt ordusunu-n
bag,ayan'
kisileridldi.lrmeye
denivo'dl/
aeoutunuvordu
tnoriu
:;H;;-;i;iili
etinetnibi<l,ai-lsmel
A;'ribrbav,
l9-
Fetullahlniiiraflaflve Feryatlarl
camii'ndeserqekleltird$i
lzmir-Hisar
1991ythnda
24 l\.'lart
Y:-II:::!'90"n'u'o
konulLt
Sevgisi"
paia anan eeygamber
pazarlama,,
AgosG;,rnca
2004
taraJtndan
E$efler
aQlk
kemtere
bazen
yanibir k6peoe'
kahsatsagana,-l;'frtmire
kendisini;
konferansrnda
benzetiyordu
birinebaiendedelitavuqa
Juvi.,ii.liarr.eua"Oefsiz
Fetullah, Allah'r (cc) sevdioini iddi
Muhammed'i(sav))sevdigiiddiaslntnda yalar'
aldattrg,t,,ddtteklikyaptdlnt ve yapacaolnlI
hangitemellereoturdugunuaqroakavu$uran
i
tanrkolahm.HattaGiilen'inbu a9lklamala.rnrn
glder
sagcrlarrncennete,solculanncehennerne
ylqln
"Sadecemantlklayortryenler,
arkalanndakicemaatlerigerde brratrtJar'.Bugiln
qeyler
dinled€rniz
y,g,n mant'i muasatasrtitiptai varorr diz 9or<sevimsizloyle srk srk
vatdra
akll ve mantlorn
lslamaklldinidir.lslammantlkdindir'Yerindibinebalsrn'lslam'da
b|l yeri vardu Ama lslamvahiydinidir'
kebapolmall' etraf' o kebabln
lslerimizin9ok klvllclmaihtiyaclvar' Yanmalrsineler
jnecek
o kokuya' neyse kr 0
kokusu sjrmah.. Ruhaniler inecok o kokuya' ftelek'er
bilemeyecegim
bjr.-taraftakorku
Gllllerin gerdanlnabiilbullerKonacak Bir taraftan iimit,olacak'
enecekve gahlanacakslnizBir taraltankorkupsrneceKsrnlz
otacax Bir iaraftan_r:mi
Old0gti zaman nasrl 6lece0inibilem
men rabbuke,ve men nebiyyuke,vema din
bilemeyen,mahserdenkalktldlzaman sagct?
yerdemi topjanacaglnlbilemeyen,defterini60l
i(imisicennetekimisicehennemeatllacaglnlbilemeyen
.a
arada bi' dlSarr
F€tullah. kend'ni ne denli gizlemeye gallgsa da igindekini
yansrtryordu:
''lslamnimetine,imandevletinegiikilt ols|ln"
yansryordu:
Fetullah'takikadlnduqmanltolhemenhementum konusmalarlna
"lffetle yagryorlardrKar9rE|lnabir kadtn grktl' takllrp yollardakaldrlar'kaybettjler
"
yotlardakalanlarayazlklaroldu
olacak ne sdyjedjginide bilemiyordu'-kahmeleklerle
Fetullah,gekeri azdrgrndah
"o zaa lilllliriv*l oini siyasete alei etmenin dedisik bir
konustrduftuanlatryor,Altah'a
versiyonunusergiliyorclu
"Ben, bana ait hesabmda sizin de
lit/.
L-\l
feda olsun Cibril'in
sad taraffnda aradtm.sizin durumuDuzuAzrail'indegil,ona da ruhum
dugilndlm
em'anetkabzedenkanatlarlaltlndede0erlendirmeyi
Sanmayrnki guradakiterimizbosa 9l(
nedir Vakalan .aporlanorada deoerlendirec(
ben de bilemem...Melek de bile.nezonlar vi
belirenkilguk bir endigeve bir korku ve bir tr
kudretineguvenereks6kenbir gafakgibi kalbir
Kemter Kfmir ve Fetullah
'dedersiz"anlamrnada gelen kemtele
Gillen kendini bazen kdpege bazen de
ve
Hz l\ruhammed
benzetiyor,artrk vaaz vermeyeceoinisdylilyordu llk;iriliggilerolarak
olan
kuracaK
devletini
lslam
ashabrnrisaret ederkenkendilerinilse onlaroansonralkinci
ikincidiriliseiJer
olaraknjtejiyordu
o
" . Degerlikardeglerim
sarrk ve c
h€
geq
anlamllstnlzdlr
huzurunuza Qlkmamdan
(Qlchklar
ve
gidiyordum.
ben esas aynldrm
divevim.Demedeninerimsonra,bi kerembu l
Vaaz'0nasihatbanadu
vjktinizialmayacagrm.
vaaz'0nasihata
kendime
ben bir kere daha
derdim
Benim ilmidrm
Sizin huzurunuzagtkmayl bir taaftan hep igtiyaklabekledrm
izmh'e
lstanbuldan
da kafamda
recambir 9ey degil.. Aa" o"gl"kii t"it'y'
beklentilerim,
yonftumrulusladrm
testimo-stimlasarladrm
geiinceye
t<aoar
ca araoininiei-nae
arasrn(
son diriliggiler
ilk diriliggilerle
gtkmayl
igtaya
Sizinhuzurunuza
anlatacaktrm,
glkacag
arktrmama ben bir ay huzurunuza
bovnumdabir zincirbir prangavar gibi Allah
bugiindesadecehakkrmdadlumil istemekI
bulunLryorum
iEinhuzurunuzda
de caizolmadrgt
dldurmek
iiimizde insantnkendisini
Bu i9 benimigimdegildi.Bunuba9tar
inandr
gdturemeyecegime
isrgdtiiremediOime,
bir
miyimdiye slrrlml
ucundanyakalayabillr
grkmadan
i9 gune\
Evmim.Sizinhuzurunuza
gece
sabaha
inanlrmlslnrzbu
h; anlatacadrm
Fetu||ah,|nbusdzlenkargls|ndacemaatEglIk9|gIIgay|rtInIyor.dovi]nilyo
Gtilen,konulmaslnl96yles0rdiirtiyordu'
Keyrftenen
'' . Amayinede anladlm
ki' deligibi(
kopara
dolassamsize vaaz etme meselesini
ya doorugidorken,arkadaarkakan€
Bornbva
dedi Fakalbir ker
vurdukr,bize"yapabilirsin"
dilesekimseyidinlemezle/'
Bendesizdendztlr dilemeyegeldim
,6
lSa/^
samimiyetimleitiraf ediyorumki, alem bu kur
Fakat ben hep sizi, sizin hislerinizive beklen
cemaat birkaQsaat ewel geldi. Camiyi doldu
krsrm geyler dizayn edildi Kameralaryerler
kondu.Ama zamanisraf edildi.Zamanisrafec
cekti. Kondu,kondu ama millei gimdiyekadar
geldi,eli bog gelecek.Eli,boqgidecek.lgte bur
ayr|lmayrdUSiinilYorum..."
Nedenifk Hadis€,siorneoi
ola)
iftiraedilmesi
Hz.Ayqe'ye
GUlen,
kalki
kendisinin
olacadrimasrndabulunuyor,
vurguluyord(
durumusiphe ile kargllad16lnl
kendisinin
de bu benzeribirdurumlakargllaqtl€
". . Zira buradakesipbir geysoy|eyl
kanrmdondu Aolamaistida
damarlarmdaki
sdzlerinyinnibeg t.
ki, sdyledigim
anlagrliyor
sdzlerinyirr
virmrbessenedenberisdyledigim
kadardahitesiricraetmeml9
terkettirecek
;e menhuzadetlefini
Niyesizi,1gibi
Benrmsevgilidostlanml.Benniyekendivaktiftrabeskullanay'm?
gelesiniz?Nive
qUziOein;iarin vakni
isrif eOeyim.Nryed6rt be9 saat ewel camiy_e
'iuoo"
tespihielinrze
Ramazan'r
9erine
u,it".'ini.r..iu muoarer<
::;;;,;;;ilil;
"si-rbhanallahi
vebihamdihi
sUbhal
alsavdln|z,
rizki
bir
bekleme
benden
ve
Benibekleme
Qey
t
hesablma
de
benim
hem
hesablntza
de sizin
va
olan
durumumda
Benim
istiyorum.
almak
olsunlar,dijnya durduguslrece samimlyer
diyanetreisinekadar
veiag6rd0mimamlndan
Hepsinden
Amakime?
gibionlarda sineaQlpzeminhazrrladllar
sizinsineaglpbeklediginiz
kemlerel
dahisdzgegi[emeyen
Kendisine
Fotullah'tanElim ltiraflar
bulunuyor'
ilia' ijzeine...itttaflarda
Fetuffah,konulmaslnrnbu b6lumundede "gfll
deyigle
"gizli
,'suma"y6ni
riya" o"n" ii,r, a"ViSf"
insantara
.ikiyurliil'ik
.bir-ba9ka
'izerine
giinah
adeta
belirtiyor'
y"p."ru'ini Lriii "tt[ini
bir balka versiyonunu
takiyye'nin
gunahgrkartyordu;
"Nesizh0sniizannlnrzanlndakallpezilinNedeonlarbeyhudecamidizaynln
sesi
n" ,"a"n i"rui J"rn, ne siz gu dikenlerafaslndaBillbill
zemanhaztrtastntar,
kalkstnlar.
lLo/"
ai-)
diye Saksaoansesi dinleyin.Ne de bundansonrabir kefe vaaz edeyimdeyip,0Qg0n sancl
ekeyim,krizleregireyim,dlecekhalegeleyim..
Acaba hazdanabildin? Acaba kantak otabitdimmj? KoDsantreolabildim rni? Bi gey
diyebilirmiyim? Ben bu cemaate,onlar ki sat temiz dupduruduyguve dilgiincenintimsali
Son veGyimdedimbunun
inlantar. Va ben? Karanllkruhumlaonlara ne anlatabilirim
tcrn
Bir kete bana leBjr ettjniz Bjr kere ayflldlktansonla bir kere daha huzurunuza
geldim.Ama bir kere daha gelmeycem.Estagfirullahigindedegil bir abes yer iggalettigim
duguncesiyle...Kendime teair ed;medim dedim. Yaktnlarlmatesrr edemedim Demek ki
hiisn0 kabullnuz0, hilsn0 teveccilh0nilz0
tesirsizbii insanrm Niye sizin hiisn0 nayeiinizi,
Niye
aldatayrm.
Aylt
sizi
suiistimaledeyim.
beklediniz?Yirmi beq sene degilyirmi iiQsen
kaderinideoiqtirdi.Biz o kader adrna Allah i
buna gahit-Bu mevzudahangi samimiyetis€
gey nedir?. Krmi Sahabisevi
koyd,rgumuz
temsilcisihaline getirebildik.Ben yer yer hU!
lllanen hitap abr;. Yakamdantutup htrpaladllar.Bu 9ok yumusakhkdedibr' B6yle ve ben
de ne yapacagtmt gastrdrm, bilome;im. dyle desem kaQatlardedim Boyle deseft
tevecc0h0kaEyorResulullah'rn
iki erada bjr derede, ik' cami araslndabey namaz gibi kaldlm Allah aqklna ne
yapayrmsiz sdyleyin.Kendi kafuma,kendi ruhumabk gey anlatamadrmVe-sonundadyle
iniacirmti. oen geweme nyakarlrktelkinediyorum suma telkin ediyorum. Kajb'nc imanrn
oturmadtC;bazr iimseler, sidece onlarlnhislerinegirdim Birer yalancrhrs insanrmeydana
geldi.Am; kalb insantkaliyen,ama ruh insanrkatiy;n ve ben higbi.ley yapmadansize degil
5ir de yaktnlanmariya telkin etmigsem;nasll kurtarlrlmyakaml Allah agkrna.Suma telkin
etmigsemnasrlkurtannmyakamr?...
Bu nasrlriyakar|k? Bu
Gecemiihya etmedenkalklp size gecedenbahselmigsem;
siz sdyleyin? ben
srrlta
tagrnlr
nasrl
bunlar
nasrlSuma,bu nas;l ahatma? Bdyleve biitun
geylerruhumu
ettigim
perde
az
degisip,
gelmigtim.
bire
Bu;lan birden
bagkamul;hazalarla
Sizi
bulamedrm
kendimde
elme
cesarelinr
geyleri
arz
saflnca,size az etmJyi OUgunaUgum
demeorm
yapaytmSaygrsrzllk
edemedim
bi]tiin b0tiin krnp geqirip gitmeye de cesaret
ximef.. Higuirgey uiutim;diklanhalde yirmibe9senedenberi belliailgudepek goduitibanyla
saygryladinteyln bu insanlar,bh insa; dinftyoruzdiye dnilnde Kuian bir Insan dinliyoruz
diyedinlediler...
K mir
FetullahGulen, sorekli olarak kendiniKdmjr'eyani bir kdpeoe' arada bir de deli
tavuga benzetiyor,hapishanedeprangalara,zincirlerevuruldugunuiddia.edebiliyorduZira
uygulanlyordui
pran!a, Tnrk hapishanelerinde
degil,Amerikancezaevlerinde
"... Saygrslzllkyapamazdlm.Ve birisininbana bu saygryl telkini karl'srnda hiQ
timsalibu cemaahnhuzuruna
elkaylmBelkiKrtmir
samimiyetin
olmazsadedimLi saygtnrn,
sizin huzurunuzagrkamayacakdiyeyim.Beni I
ayrn son haftasr burada sohbet ediyordum
namazrnrkrlamaytpta igerjde bulunduoumt
oldugunu iliklerime kadar yagamlslrm Ayaoln
or
bayramdanettiklerigun, hi9 kaglrmamr9tlm
neiat| seymi$sin"demig,h;lk d;li tavu[ der Bende doli tavukgibi ddni']pdurmu9tum
lQy*
€
t
Her ayrn son pazannlYa$arsam
hrdanla
rlrklefim
reindekaerrdrgrmbir bayram
dugonecek,
Qokazulayacak, hrCkrnklalrnrzr
teselliolacaorm Vefasrz|oruzatmamakr9in\
ddeyebilirdim Onlar alabildiginevefalr da
terciiman olamadlm. Bekledikleriniveremedim. Yalan ettim kalpleride giremedim
qok hrzlr tanrqmalanm0ml
l\4rlslUmanlrkla
bulamadrlar.Belki eok azr ama 9ok azl bel
kaldrlar.Bunlaradooru telkin ettim. gimdi b€
aynhkolamazdr Benimramazanridlak etmis
ben de olmasrndiye bel yuz kilometreyiqek(
kadargelmigtimVe dUnubaygrnlrkigindege9irdim."
GUlen'inaglayaaOlayaferyatlarigindetekrarladlSrbu s6zlerinecemaatte canhrfas
qrglrklanyla
katrhyor,Fetullahkonugnasrnr96ylesUfd0ruyordu:
'B!guno yine bayglntrklarlkucaklayakucaklayagegirdim Ve huzurunuzageldim
dolayl
gekerve aglrkknzlerimdendolayr,takatsrzlrgrmdan
Beni rahatsr;rklartmdand'o-iayt,
ben
olmayrnca
Jngajjah
Ez
o,suh
baglglayacagrnaimit ediyorum.Allah sizd€Rebeden
size dogruyukonu$acakbiflnrbulurd'nlersintz
".
Canhlrai feryatlaraltlndaFetullah, Allah ebedensizden razr olsun".dryorcami
de bulunan lngilii ve-Amerikangizli seruisininuzmanlaflnrnydnetimindesaf insa'lanmrz
yenidengabyina getiriliyordu.S6zdegenglikadrnaferyat edenlersalya somuk a0lamada
hiq de hocalaflndanalagr kalmryorlardl:
"Hocam,bu genqlika$klnahocaml. Brrakmayrnhocaml ArkanlzdagenQhkvar
Dlzloagl9layln
gengliksiziarzuluyor...
Hocanyapmayln.
Hocamyapmaytn
gu gtllktar'r', adndan Felrllah, zafer kazanmrs bir komulan edasryla sdzLi
ahyordu:
:
".. Sevgilikardellerim,s'temimnefsimedir.Kimseyedegil Sizihep azrztuttum i9m
degil ded;mise bagladrm.Kalp yumusatmak
Acaba hef Seye raomen sabredemezmiydir
saygrfiolamazmrydrmAma orashl da bana \
degilim.Degilimki yuz defa elli defa,elli defa
sarsrlmadankalKr ayaklannrnlizerinedikildi.
Yine anlattl. Haya abidesiydi.Canlm Qlksln Dini meselele'i cemaatinkar9rsrna
derin.idiki belki
Srkllmasr
getirmesimevzuundakim bilirne kadarstkrlryordu.
.o kadar yljzune
bakarak
kadlnrn
bir
iavatrnoa oii f.ere,ama bir kerecikolsun kendisineharam olan
konuqmamrstr.Bu onu anlattrkenO'na Soyk
gofmerhig,evlenmemigbir genek|z gibiydi.E
hayadaniki buklilmolurdu.Kadrntgdnllncehic
defa yoz defa, yuz elli defa degigiktaleplerle(
makesbulmadr.
gorseydi'kim billf
Hatta gok defa husnu kabll de gdrmedi SizrnteveccLihlerinizr
Yalancl
diyorlardr
ona
srhirbaz
ifiihartablosu'
zirao' insanl-lgln
Niastlcogardr
nasllsevinirdi.
diyorlardr Haga haga o benim. kahin
Zorluyordukendisini.G6n0lk
degigtirmiyordu.
iSte ben onu yapamadrm.Yapamtyotum.ya
tak'lrp yolda kalryorum.Sizi belki goounuzrj
aQrksrnrz.Sizi bdyle brrakrp gitrnenin dag
)\y
.
qrkarmakiu Ama tahamm0lstizliiEebakln ki, ben sai brrakrp gitmeye karar verdrm
Ramaz.
samimi hrqkrnklannlz,
Qr0lrklainrz,
bunlar beni tuhaf bir atmosferinigine gekti
kulaklanmQoktuhaf duyuyor Ve gozlenmI
degigti.9u anda ben de her Sey aritmik.Ta
sdyleyecek,bir Sey diyecek gu9te ve iktidar
gelecekteiyr giinleri idrakert€inizzamangeri
Qok kimselertatlr gilnleri ileridearayacak F
Alrnlarnda Nur tenewu eden gehreleri,d
Eme0inizre
kurduouhuzyurllarlalzlnQehrek
bakacaksrnrz Ve camileri leba leb doldu'
edeceksiniz.
Ve bir gi.rnsahabinindedigigibi
o g0nlermigdiyeceksiniz.Belki, ben de 6yle
iislilnde.Ben de 6yle diyeceoim.Hey gidi g0
gecelerindekogulacakg0nler. Hig durmadan
koqulacakgiinler'
Kogun, CoFUnKurban DerilerineKadar Verin
vermeyeimam
kurbanlannl
igininsanlarl
G0len,amaqlarlna
ulasmalarr
Fetullah
bunuyaparken
edryor,
tegvik
okul
agmaya
yurtve pansiyonyaprp,
halipagmayagaorflyor,
kullanlyordu:
onlafi
igin
emelleri
kendi
ardrnisrgrnryor,
OelstarirOUvuflerinin
Oavranrgtannrn
"...Himmettoplantrsl
ne olu' Allah
deyiputahautana,hicapedeede,terleyelerleye
yapln,
yun yapln'
hatrp
lmam
verin,
agkrnago$un...Gelengilnler,bursverin,kurbanlarlnlzl
pansiyon
yaptn,okulaqrn,agrndeyipie.jntab
Bug0nbelki bu giinle. hicranl
diyeceksiniz.
gelecek,6zlenen
gl]nlerolacak.Nesibeyetil
ve gillilyorduSll
Uhud'udlgiinrlnceseviniyor
oluyoftlu
yarafyl
gdsterdikleri
zaman fiesutve bahtiyar
t
G0l devrini yagarkendi, Abdullah
g0nledhatrrl,yofheygidi gunlerdi
sokulduou
giinlei du9lnuyorhey gidi gtlnler diyordu
ve heyg
dUqun0yor
ateQlerin
sdndor0lduguno
hey gidi g0
sanlrpyakldrgrgiinlerihatrrlryor
s0rekliolaraktrrmantyorlardrgi.lnledemuminlef
tlrmanmageridinde
bal
HiQbirgeye gdni]l kapttrmadan
ijncedengirmigolmanrnhakktntara trmadal
Hey !
sadecehizmetdiyor ve ytiroyorlardl.
gunlerine.
o rzd|fapgunlerine..
9unkr]o gi
mulahazayoktu.Sunkii o giinlerdebuyilklU
Q0nkuo gilnlerdeherkesneferdi.8i1nk0o g0r
yapmayoktu.
hesablnl
evvelgirmigolmanrn
Ah nankdrnefsim,sendesen de hey gldl gi.inlerdiyecekslnKaiafldahigo lu'lii
de allnmlyordunSek'zsaatderse
de dlnlemeseler
duyguve diisunceleryoktu.Dinleseler
girdiktensonraiki yerdede derseakqami9trr.
Simavsenin,oIasl Gedizbenim,guraslda t
gdnill koymuyord
senin Ama altnmtyordun,
diye miiteesirolmuyordunHeygi(
etmryorum
Bizne kadarbilyudiikhey(
kadaruzaklastrnE.
g0n
ah Peygamber
kaldrnrz?Ah heyyamulla,
l4t2
sizler arkada kilgok kaldrnlz Benlm
gdremiyoruzB
kr. eqilipde sizi tanlyamlyor'
oln-rJiiizfer Lilt Goro.qibltemindenik' yiiz metreasacrdakaldrnrz
ylkrlasl
sevgisi.'-Ah
ah yrkllaslmakam.m-anslr
Ah ylkllaslabilik,ah ylkllastsaltanat,
haqahaseveDela
ettim'eyledim"
grrt<
ifadeed'en:yaptrm,ettrm,Qattlm'kurdum,verdim,
'
gidr
gunlerr'
oydu hey
iaoan edenoydu..Eyleyen
Himmet ToplantllanndaYolunanlar
alrnttyaparaKorr
Omer Ongut'Kifru HoSGdrenNarclal adftkitablnda'Tirmjzideninsanla'lnba9lna
dolandlrrlan
naOisnaf-tinOaoifil veriyorardindanHimmettoplantllarrnda
gelenlerianlatlYordu:
dUnyalroa
'Resulullah
- sallalahu
E endimizahirzamandadinlerini
aleyhivesellemalei edent0remelerdenhaberveriyof Baklnlzne guzela9lkhyor:
'Ahir zamanda dyle kimseler tureyecektirki' bunlar dinlerini dilnyall0a alet
yumugak ve giizel huylu
edeceklerdir.Insanlara kargt royun po"tunj b0riinmiig gibi
'
kurtgdnliigibidir'
amakalpleri
g"rerden
biletatirdrr'
iiiunu.r"i dirre|.l
anlaftl
' Buyazlllanisa
ErtanbeylKardegimiz
oturuyordum
dagtnda
Bir gtln tanldlglmiki kigi geldive dedilerki;
ai sebebinisordumnlclnsallyorsunuz.
t
i
'Ertan beyl Bu arabayral' kaca alr|San
ettiler' Sirns
Beni bir yemege davet
'Sen ne kadar
geldiler.
yantma
derken,benim
tahsildarlargeld
de su kadar dedim. Hemen
'Neyinvai diye sorduk
yok.
param
geld-i,fakat
dediler..
dusen
'Ka(degim!Niqin satlyorsun,verememde geql' diyerek
Ertan bey
-tuzaoa
nettir:
tavn
gahsln
senei rmzalatan
adamruyarmakister,ancakH,mmettoplantllaanda
"Haylr!lmza etti veaecek"
Aclkdevis|edt|enmetop|ant||a||ndakuzupostugiyiPsenediimza|atan|albu
safnadansbnradislirini gdsterengakallaradoniiyorlardl
Ve adamcaorzarabaslnlsatlp oaraylddemekzorundakallyordu
aclsrnr sdyleyecegim
Yazar kitablnda KadarEfendlninsdze girerek ben daha
acrklamaslnayer venyoruu:
seklindeki
'
'Sii adaml kurtlar yine bu gekilde
benden Su kadar" bend
simsarlarbagltyor.'senden
ne kada/?' adem
dusiirmek;
tuzaOa
-ytiz
milyon..."Utanryor,az bir $ey de
bes
,al'8'
"Bendende
geliyor,imzaytatlyor Gun gelryor'parayl
9u kada/ diyor,hemenmakbuzlar
oturuyor
parayokdiyor.Neyinvar Birtekevimvaf,golukgocugum
istiyorlar,
"
cevabrnettir;"Sat,eviver
Simsarlafln
Fetullah Aile ve gocuk
adryla
Fetullah Giilen, 6nce Abdulfettahgahrn daha sonra IVl Felhullah Gtilen "oleii
glkanve priantakilap serisiolarak srnrflandrnlan
yazdrorve T.O.Vyaytnianndan
kadlnlarl09 grubaaylnyorou:
yoldaki
lglklar"
adlr
kitablnda
veya
"Ue gegit kadln vardrr. Sokak kadlnl, zevk kadlnl, ev ve hizmet kadrnr' Hafif
gdzbaocr
rrg.tp sokak-k"d'nl camura daigmiig bir c€vhere benzer' .Zevk kadr
Ev ve hizmetkadrntise sonsuzluksoluklayancennelhun|€rlne'
iblislere...
yanslyan'kadln, gocuk ve evlilik hakkrndaki
Giilen'in kitaplaflna konferanslanna
gOsteriyordu:
gdrusleriburadada kendini
".. Nesibegibi aydrndlgunlerimiz.
I
'Qok gilkur Resulullah?
kovulduguzaman,
mesuttu Hamza'nrn gunleri kadar fUtursu,
fehavettenuzaktln.Ne gabukdegigiyorgtlnk
gilnlerinyerinibirkaqodalrevleraldr Ogonl€
yemekleiatdr o gunlerinyerinievladriiyalaldl Solukgocukaldr'
iki
Cumartesive Pazar haftanrnbirkaqg0nu belki hafta iQi ilini yaptlktansonra'
gunum 09 gunih de cihad da geqsindiyen i;sanlarrn yerini haftadabrrka9giinliik cihad
kryafetler'baQKa
ionterinin yirini batka duygulaab;$kadugiinceler,balka krlrklar,baqke
Qekiller,balka sevdalaraldr.Heygidi gilnler .
I
istemiglimki onu anlalaylm.Eba f
onlerinekadar geldi.Eski gunledanyordu Hl
bu igten kurtulacaotzdiyordu Omuzlaylnbel
"Peygamberdenigittim.I
mtilahazasriuydu.
ederken mezaflmdakrlrQsesi duyaylm.Qiir
mrilahazasrbuydu. O uzerinehakimofangut
yemeklerden intikarnlnrbdyle allyordu Etr
"
ilryordu Makammanslpsewisindenintikamlnlbajylealryordu
glglrklan
kahramanllk
HalidBinVelid'inardrnasaklanarak
Gtilen,islamkumandanl
ahyordu:
"Hey gidi g0nler,hey gidi Yermilk! hey gidi Mute, Hey gidi Sasanilerbnunde
savagma...K-oiakla-nngozit uykugormesin Hayrr'okorkaklargdzleriniaqtllar" uyurnadrlar
QilnkUlslamln Halid'iyoktua.trk.
Kahramanlar
mezarlankazlnlrkendahi kl,lgsesindenhollanlrla' Kahramanlar
kr||9 sesinden hoglanlrlar..-D69d<tekiseslen nefestendegil Sofralannbaglndatiiketilen
bzaflm
sesien nefesten degil. Biarlm kendimden, bizarlm duygularlmdan'
bdyle
kerecrk
bir.
Zira
aiigonceterimOen,bizairm anlayrgrmdan,bizanm
-olsun size
gibr
dlmesini
Halid
yaiamasrnr'
gibi
yajayamadrm. dize misal olam;dim. Halid
dolartyotgibtbir dlhya yagadrlarlerndeyalanrn
ioiteremeai.. Ontarahrctinyamagtartnda
yagadrlar-G6sieriginzerresininbile bulunmadlorbrr
bh hayat
)erresinin bile bulunmadlOr
'
lstamai tratr' teti.ttil ",aman,n zerresihin bulunmadr0rbir havat
;;;;i-t;9ad'1";
l\t+1maa9
edefkende yirrnibessenedevletten
ya$adrtaroysaki
benvaaz-ilnasihatediyorum,
aldrm.'
Fetullah'rnAllah ve PeygamberSevgiside Yalanm19
yalansol
Allah''mrsize anlahrken,
sevdigimiiddiaettigimHaz.etjMuhal
soyleyip
sanakurbanolayrm,sanakargtda yalansdyk
edem(
edemedirn,
Temsiledemedim,
fidadrydr.
Allah'tan,
edemedim
utanlyorum
kelamullahtan,
Otedeve beride'14asrrdtedeve bel
istiyordum Elinizdentutup bir Hamza'nln
Bir de ramazanhimmetlerinde
dolashrayrm.
nerdenbulurumul'
hi9
dus0nmeden
ortaya
. kainatlr
ve
Ali'lerini(RA)
Osman
Omer'lerini,
o bijyijkzatlar0zenneolsun
milcenet
saydldlm
isimlerini
ndvanrbenim
Bir 6tededolalaylmbir de beri de dolalaylm Bir baklnEbubekrrolmakozere'
Omerolmak0iere, diribnlerebakrndiyeyimYa neiulullansen de.bakdiyeyim$u kann
sende bir bakdlyeylm
gibibasrnlalkaranlara
yerde:kargigekleri
buzunaqridrgr
allp
- Hayrr€0zrma
alaytmelimetagryaylm
Sonramekimitlglmlbinbirihtimamla
bif
Ammarla
Ali'ninirkasrna gdtiirilptakayrm
Digleiimlesrklgtrrayrm
agzrmlatagryayrm.
vetanrza
Uhud'u;eteoindeMusab'rnmezannau0ravayrm
olii" i.riili, 6ftunteqtireyim.
geldik
diyeyim.H
huzurunuza
denkvefahlatla
ger9ekleltirmeye
namz
zamaninsallahonu
bir
kar
ilzerine
dyle
duyguve d0goncelerim
cern
gdrmek
o
sevdioim
lstedigim,
Qehreledni
ben yalnrzdeoilim.Zannediyoruhona gdft
o cevh€rve arazolm
zamansrz
ve mekanslz,
sizebaklyor
belka
aynrmanadaigtiyakla
Fetullah'tan Bir ltiraf Daha; Kur'an-l Sattlm
o
iti|aflarlbitmiyoradeta sadanakhalindeyaoryordu
Gulen'inbu konusmaslnda
ve
yollarlnr€radrornl
kazanmanrn
vaizlik yaptld;ddnemlerigindeKur'anrnsrrtlndan'para
ancak
GUlen
sdyleyen
inanabileceoini
herkesrn
krrtn, iriCrf iti,"t "diyorduAnlaltrklanna
vurguluyordu.
inanmadGlnl
kendisOzlerine
kendisinin
".. BenyalnEdegilimbelki9u mot
ummetinden
Qokarmaoanbekleyenruhu sl
takdirlerini
levecclihediyor,belkihakklnlzda
indidi
bakryor.Ezanameleklerin
9u dakikall
bir
dakikalarda,
amabir benvarlm benvanm
Kufan-lsaln
senelikvaizlikhayatmboyunca;
Dini
anlatamamlglm
size
askrve heyecanrnr
yapm
Memuriyet
Bunu,memuriyet
sanmlglm.
siz6ylesanrn Ben
deni$lm.
Sizajylesanrn,
inanmadrm.
Ben I
ben
Alem inanabilirama
bir
Beni
inanmayacakslnlz
zannrnrzla
bana
yardo
ve
dogUniirdil
dor
sdylemeye
QaltQhgrm
kalbimdursun,ben 6leyim.Allah'ainananbe
-'-;\
\--7
lanesidlsth, ben de diyeyimben ne yapayrmben misalolamadrmAma 9u mjsalierebakrn
ve saddanhizayagelin Onu ben yaptlrlamazdlm
Ey nankdr nefisl. O c€maat 9ok I
samimiyetsergiledi Sen aztclksamimiolsayd
Kur'andeseydin,onlar yilz defa onu diyecekll
$ahitoldun.Ka9 defa kalbindurupcamininigr
glrmedl
6bu amasen kaya idin.Granitidin.TunQgibiydindedioingeylerseninruhuna
Qeylen
Vaka dedin, zafian, zaman,Kur'andiyor,yahuayrpdeEilmr, yapmadr0rnJz
Allih'a kargrsrkrlmayok mu? dedlm NeJsinadrnayer yer belki
ne gilne soyluyorsunuz.
camininminteiinde de dedim.Minb;r gahitbuna. kursi:ldede dedimo da gahitbuna ama
nerdeo samimiyet,nerde o sadakat?. Yigitlr
ayn ayfl sdz vermemiqlerdi.8ir kele sdz v
ynr0moglerdi.Bir kere sdz vermig, isin bas
cennetlere ula$mrglardr.Bade vefada tamd
vahidlerihig olmamrstrOyle anlaitltyorki, bu
Fengei neye dayanryorgabllemeyeceurm.
yaptrrdrklangibi gunde bu ili elli defa yapsan
takrllp kalacagrm Yine pazaB taklllp kalaci
bedenimetakrhp kalacaorm Vo yine d6ne
ama,ama ne olul blr kerej
Inanmayacaksrnrz
saksaganbu kadarsizi rahatsrzedecekti. Siz
besteslolsun deyin isterseniz.." Bagrqlamanl:
sizi rencideettim.
gdz Qrkardrm,
Fetullah'lnbu sdzlerinjnardlndancamidetoplananve bu il iQindzel olarakeoitilen
"Hocam blrakmayln geklinde 9r0|klar almaya ba9lryor'
aglama grubu feryatlar iginde
ardrndanFetullahkonusuyordu:
"8akln aziz kardeglerim,anlatamlyorum Ben ya'arh olamedlm dUqLrnces;yle
ayrrlyorum.'
o
Feryatlaruzerinecamiyeyenl gelensaf insanlanetkilemesenaryosudevamediyor'
'B;na gok bask yaplyorsunuz.lnancrmo ki siz layrkinsanlanbulacaksrnrzonlar
Fetullah;
rahalstzoluyorum Size blr tey veremeolm
sizeg0zelgeyleianlatacak.Ben anlattlkla,lmdan
kanaatrndayrm
yagdlnr orye
Birisi beni yoldan gevirdi Hlqklrrklarlnadayanamadtm Allah baglma taS
perdesi
sahnelenlyor'
senaryonun-son
iizerine
io*uyorum.'.."diyorilu. Gulen'inbu sozleri
"Geleyim,geleyim geleyim'
bizi btrakmayrngrglrklarraltrnda;Fetuilah,
l"rn"itt"n'n*#
geleyim bir su.e daha bairnlzl krr;ylm, bir sUre daha sizi rencide edeyim" sdzleri rle
kendindengeqiyordu
- Be^
- nirL
KAnDE0LIK
vElgnlnridi runurrerr
20 - 22 mart 1998 / BIJRSA
,-T"ttffiu\a-,
l"uur
Lt'tu Or"der /tlq-h,-rL.'ri-'"
L
uadqlt
o&r.o,[-\.a-tada ggrtrf
* E-.\iirt, or+oJ"LsFolritc
lir,a.,rne:ivr,un tjrrr.aultlu
\t\a &r^a.]gL|.c.r^
d.
<d..(.t-l.f (
6,Jei.r d.r-, odn"^L at^-,o
TAd.cngoUi.
- Nit!" U^to"r" iz-.t,. to.robo-so L.r,..."go?,,.Jdur.'
% lr^ cYi t'S.Irt, ,6a7argA;
6lsa, taiti^ eorunLcnrrnr,
d;.Ll-r"ra'e Srt t^.!"Ga.>i\{*
- ttolhuL,^ biz TurL:\"r- Sboog,r,tArr +o.rit so.\.\^e.\L& v-orQr.asrnvec
a;rd;Uwrellic.qi? Bk oL der\rlt.r.'"rlpor"$5\d.l-r
uurrnr.r+,vede \e{r$ir\e-
VI,Ti}RKDEYLETvE ToPLULUKIARIDoSTLUK.
KAXDE$LiKvE I$BIRTiGIKURULTAYI
20 - 22 Mft
lOOt / RITnSA
Aa\et Vo$ehy\^e
derei o.-Oa-,-qo.flh1oa."u,31dL{r
t-a b-',eLLo^^r.o brn"l. o(n^n,rEu"t.
t' -8"$i^'*ifrr^nze
&s^
t"o.1o-t^
>...u-rAr,f.
\aolggct.n L
C.r-0o,rh.o.r,r-ren
detM \rurono!.,sorr,[ ldd€J
ta 9cl ouLawtor3 Souro\Lh/
-^^ k -[X^.r.!.u^o-uAor\
.\,".mrr.r- AeQjtth.met .
'!q\u^, nder denrneL{edrr:
L
)4,
VI.TURKDEWETYETOPLULUKLARI
DOSTLUK,
KARDE$LiK
I'E I$BIRTIGIKURULTAYI
- O ttftL i-e'f&t,"nlv.^al)r
^9-.,, "lll
ufihrrd^,7,ad^.o 4n^ {o.tuLlrslt^^
l- .I1.6.f. drr( d-a,w4,^a ofp^/,\ fu&)
. ^*&l
. uojaf iU;
?\o.^ d'-'-'*^;;
/ -\l
VI.TORKDEVLETW TOPLULUKII\RIDOSTLUK,
KAnDE$LIK
w tg8lRrlct KURULTAYT
20 - 22 M^tt 1998 / BURSA
r {-0'' e"leh'mi2^,orturumuz
WWWWWWWW
Ru^.n
a4d/,le^ a-l),.^a a-!.'nw,il-tadi.:Ub;J
io*
-%':;L-;"tu
to*su'dttr'
seref'tniz-
bulona,''Ae'Lin'-iz' Tnlhzf ,Un). 4h*) "h'n| d'"dA'ft;
/t. 0)^U &-att"--U^
t swLt:%:ssli?4
,'b;nauaLPt+L rAa i-hH;-l
b1\nL 6"dci ktXlir/,,i1- L
-
l Uf'L
I l,\1\J12J1tuJ^ b^€4-t
16t2
b6h'"n
tl
nth"r'
t-Len*, bOtunn
onu
l-, .loruua."'
{_'
Ti
,.
I.
,
[y+734o ry
;k l""q:;,'iyaruizd.L,
.:*1-1
ttrrlt' dtr,al,'"'T#ffir5:
'tBfau/:e
.h.aL
t%
^
6;"tr-d"'b"^,t
o-LLe.rab4oJ^ tju<- hileri z*qo! e
Je" aa-0A^rt[a'4r^^ oryh,ra.oLUA
1e", nuq vetle.tkn f.t/. tlqt )diL
tlg
VI.TIJRKDIVLETVETOPLULUKI,/TRI
DOSTIUK,
KARDESLIK
vEl$ninridi runurren
'frI"a^AE&Eetuaru7d
URSA
t" Arr.
l
t
.
isc,o,'d d'dar'.q J
h-[-<.^,171) fu nlJob'd, Lurut aaMitz"4la^d^
.sayl'a b-LCrLa'L n;rA
5orgu loa., aa.-1 o ba4 la
,v Laatnt dcV's t;ri1bih" u<
t ga.nh.l,a.a.
t Juir"'a-^ . he'- ;4i J/L
- 4q% 66.r,p ginlL.udou
4t-tedVeh;
|eni
4h
3aOiUard ,#. nern--!fu 68by- dLt-lu.,tt^tor1
aonlh -&;u tsi zt.6aaL t
s&-ey oyil.ztt'z.t' cALprlm e*
< sad'ocz e>. ;i
--2.y,na,6
L;dt
0
_
,
,d.r
E6,ni.rl2
o-Aq,",
\rll !i;
"l)Stb a --
I
/l+
VI.TIJRKDEVI,ETvE T0PLULUKIIIRID0$TLUK,
KARDE$IIKVEi$Binfidl KURULTAYI
;/^2O - 22 M^tt 1998 / BURSA
LL- X" k- h' I A
Paln't ho^.t"b le eli) me-+,
't4're)?
dzpl slarp. . ..,ts.
a-zu L)( ko.ltouna
dzqinmel
,Hl',.torzun
t^blz!^!dto.^.-bu, 'f
"lA,u X.' Tirt- /lr'W.
\V-rLm"n bL aalbona
. u
'tr7mah t'burada
*1ura!
a?'u,Lt Laa/.cLe1or' Lrr". n".nu. k.el;rneabrcrt
z.@Iu,tAtulue! tL La"trar-drr Yo.-; b.dr+qlq
/h?vttuLu
Lu^d^ r.t"-'U"t'rt-' o-!-.7a]rna .-h-t*"l
[u kDhuda roL kAe,*"L' Li\.
HalbuL,'luroo.blq*,
p%," Aa'5<rla.mcl*,... 6ete^^ yta yonu crSda
Oanqh, L^ t^rr* +J*a,
uLano)
qt
.6;4d.2., VoLo.
"Je_enu''Luaoap*l' Bu Ea
qcaLaL. f&'/u 6ztt!;lL f,
V4rnLrlo4 aqn1
htl"ln^
.t-\6
DOSTLUK,
VI.TURKDEWETYETOPLULUKLARI
VEi$BIRtiGIKURULTAYI
KARDE9LIK
w.flo-h:-.lvin'1t+a
Hr middcJ sdnrc. b:
- tann
burun
bunlnra
rwrlttndo. qc&cu r 6g!
/nue-!c ts^).t"|-*r"^ a^\cbu zanL
k*;'6ou4
'roAW4-"*L-
m?ae!a.Ab: b;zlerc q.
@ian^'t2 nkda,u
rbl^ aSii,,
ho.uned-tue,nhhtn L-4!e,,-kL,r. 6"zL-;^
dprme,x"t doot^Aedrt A-
tad".
f^F,
_-"*l
bfrYre^i'
t-'r
fta4a-al
>ouh.ftnu
A
J'1 \
1.)',
VI.TURKDEVLET
V[ TOPTIJLUKIIIRI
DOSTLUK,
KARDE$LIK
vE i$BiRridi KURUTTAYT
20 - 22 Mart 1998 / BUI6A
,
Erryeru
WYYYYYYY-
lvee-pp,
zeroru ua-rdtr. fuurr,la-- -7;s,
7,
i LaLu aLuakA, k n,- ,>;aa
o., d)ur"LVorta^4, .
pukeu ohLa.t a.tut{a"d-rr
Jct.
*:*.,,
q
q4 @Ildo\
/a,,t-lctunu pe-ryk;.
l.auto,.,,ta-l te,e.^ E,,u,.,:
f
f
i
K
Q
n
,
(
a
n
!rrtlt,l.uLa^€L1l.
, D,^Lo^d- Li,
< Q-c.oh aUt4
Zot l-e-tt.t" anl
y,nA k'\< 5zr)r&Y"u,-.Li6
[or1rrd,,r""r-".1L, i,:6
',rnal{o. &Aa-@ "rrrr.e^-tO!
tt ts'^A-,^ aouuo.P"il Ua uc vr,rrl0ehh
la:.hr. (c.rt h{4,
:ttl
1- \l a
VI.TIJRK
DEVLET
VETOPLULUKIANI
DOSTLUK,
KARDE0LIK
vE l$BiBr.idi KURULTAYT
t/ 20 - 22 L[^tt 1998 / AURSA
'lervr19i
l4r^ sr"\o^
| \ I \
k-or^4riwd-!^ . \)t^!,t,r Lv^re!^ ta,r
l^i,I*)F#p.fiilAil\|i{".f,.,J*;.
r.*r"^"y;u -
'L,-., J'.atd.
^
:?: **
W:,"*
Po?
i-^Y ,+u*1"a1a troJ."r' J
;rn..I-d-^t"t tr.rd"rut,t ..
ouuo4dr
Qr-rrd.r.
; dg r-l-t-r,, q"t U.t-
p1^it td,u [,.f^. >.f Lr,...r,ko*&o.rnnur^^ 4ztr6*<o^L
a^.r.L"]g.^^L..r,
Kanabq{ ,
J-, c^),{le^^da
b/"
n',,n' 1+6>^cJJr"t tutioi
Otu^u^;kg.l;do
.
O
-
I Z^tctA
L.Onqr€a"
(,
N*l-c-r.L'f,i flotrirL- r.1t
-.---._
&'1.r
ljl
vEropLULUKtAxr
DosrLUK,
Yr:sTK
?EvrET
KARDE$r.IK
w l$Blru,ldiKURUrrAyr
20 - 22 Llafl t99g / BtnSA
T"rL r-nilehnin harauet&
-l-'1:''
.--,nY6t^*
,,e
?e,c+C,
1","'ynr..tlef
ul^-^t-
?ru.,, w lzala.'bugli.".J,
|o+oa",.ollaa=ct n .o'! Lts,rn
"\"'.6-
i"tiLtA.O,
p'otii"il
3a-qr.,r^Uo}i,
scrlt-
bdtd-'ne b&., zatl*"
64.
sal+tter.&$'9. barrn rhefllul
Hfr&_fr_
!"t
VI.TURKDEWETVETOPLUtUKliftI
DOSTLI]K.Ls^
KAIDE$LIKvE IgBiRLiGIKURUI,TAYI
20 - 22 Mart 1998 / BURSA
)lz
- B* drrr.t ^
"a
nlv*+ttV
P^td"Pe 6,itr H" uotJoro ,ra.^A
a,ar(r,etuK yE I$BIRiIGI KURULTAYI
-il$
ArLr*lie 1,f
Loi..*sin. &'*is..ot .
t"ie Tlri.ilrr"sooo y^tdrr {o,ril.sol.-,-rw.dAa4 z, lr,Urplr-d"rrt4,t_
7, 20 - 22 ttrarr 1998 / aURSA ,
- tJ.-lt*t-
; rqr
o
dErW\,O\ Viz-d..,^
z^ol.,.r.
Uudo
...r*p
t"dt
b- drtRlrh_
v€reL{lre[ dc;
lar=razTirrl"ere ThmeL{e 4o^1d- urerd.^r.
- To1.t Jsoo y.u"r Bof\\^Lo^ct" TirL,k^i^
vy\nca&\€h'ne
so-I^rar.t^-S{*g.fYa^^i
Cc.te..zrUascrrrq+rrnq[,q^Arr.
'. f,lci ftfr[}.h'n,_ \t,q.ca^,Lhr-,t,.
orn_
qe%^ a^4r h+l.,,*,q, d-a,^-a
{l
za[e,.,itrr
o
deoattt "_l,r"b.F.ht
Cu0lt:*
r'ulau-0'u
{<ifu 'et ototut- u"c[]rrr,r^a
tonvnrgt r.
- B,rru.'''i.ircrin. Od,.'Ut" frirj.
tl,.d",. b^rfuj^a"^rr^
'dtuttta,&\aa
ir
!?^^
[o^ otr... t$no,^L
1q-t r,\,,rr.$
{L b<^ &rrcJ,
6lt-ola,4a*,
w%a^L;(et_oqJ,J
te Turt'b.j
tr-alld{ cata.t4 t4;
z-anv, e} ^, i ltl.
,t^r,-
{3af,&
o&oAo^^
F-}-f
l^..'.q
lrdj 6ca ePrruA, L"t it,rsLa]o Vr-rel
lt*uv^oAL\o'^^
orlra.,-ra-!ftqr,r* * $;o^L fU{["H $-rct' Bol^'trlo^a l<-o,cr
zol".i^i iea^" "lt^qlir .lJe but,'Ao,^ I/rro, b;
VI.TURKDnwET
DnvT"ET
VET0PI.ULUKIARIDOSTIUK, I, ?
\ VI.TtJRK
"
KARDE$LIK
I'BIRLIGI
KURUTTAYI
VE
f,/ 20 - 22 Lt^tr 1998 / BUf,sA
"naaaa
..
t ottto Turtr.'frrlclr-rcr
Obrts wl4
I Haru-Lah "t" gaJ.l*la"- JL*'r; lDi"ds"lrz n"cllwiq\\
- gtqf€ULic b*k ordutor*,-Tur{. ordr'^t^ V-.^'aw^do
u4{v. Talr.i b.ug
l,nqe"r,"-
u-^, lauvu,rn foua.4^$t {
:f Sa.rroy b;*im(,.& Joa-
o biz qu-Ai z''u lat, verdileznrniz; cAd*;**
b1u_
Yor,r3. Arv,a bL i.tt^
^"j%lr--
larr^|,D", ztz-d'.^
U €- p.-1.U-sI6' Lozo-,,"^
ri5rlan1r.r"' alr-aJ.taA^rLq^ . QiuLL ey taAo bid.
+L wu$}.r .T&lc' ter.- .la
Y\r.a*+n
d,o.t^
Ae.,,,,.ra\
dr re .ld^U.Lzrr'o-1.1CI"{
TLirL'Ledln;.A.qhrcu-lec"L
il $c tirlat4 U^I,rn,yl;4
Ovw.t'. itt,tn
k -A]twraa.t
ULIJKI,I\RIDOSTLUK,
KARDE$LIKVBIOBIRLIdIKURULTAYI
20 - 22 M.rt 1998 / BURSA
?5.7ffi
r5.r^f,,0-tropt"'ro-d^LUo"r^^
t\c,t
or&.J,o,r.^
" 1 " I
! ,
r - l t - o
I
U"Jj- ia*qa" .,l.^if.Wbti^V'J-WJ"' to,.?"t
,
l)t*Sv^r+ln^dtt.
"tr\n+*ota;ta1.{v" ,-t" ulru
uirf.-utusu drle b-t"+a1
yot
*ur, mozailc
aonirl-is'd^dg l.t W""^ uo/\dJ/\,)A.,
o* edtiuuiv;
l*L a^^la*,t
jc;
ft!.s\.a+.. V-ott'i)'L
)h;dc
kr.trmr.ge{d&g',^
utrs d€^r\el b.hi-
di;
Crw'a!^ Foia, Uielhaa,^'dr
CEta4flr 2 d.tl,r"qor^.- hr^
Tdrt t-rt-[rs
j,oro., ,,
k urta4v*aL Wuy,A.^ l.(lA; bru"J;sl t^o,.rUe,
Jo[-sor
Sclhdnit.
krrro^^
q^ biiqilc d.isvno-^r.,ul-uso-l b.r'1u!4
_
.
t
l
r
\
tauvaitrr"b- opt:tr,eti.1&.toa'
fi\i,iiJ;-;e"-r
*-r"",%
Ulrl.'tr+ho"'iritj^r^;
DOSTLUK.
\ YI.TTJRKDEVLETVE TOPf,ULT,KII\RIDOSTLUK,
KARDE$LIK
w I$BIRLidi KURUITAYI
20 - 22 M.rt 1998 / BURSA
tU ai".7-l*'"J TyL-.-i:,a6,1.ll.
ld"L
Aer'ehr^ o[f"^a". {Lf..\ *ot r"ld, w& +u}*J&.
( lqtg - t13s r4tQ{6,,^^
d*rt^&)
\pt"l.Tirrlc.1"
u*I
eY^:
t R&
*?.gsa-Q
tu^r,tt1,\\ r" [rtLU
lz.o,lrrr-Wy6.-, Ar+^bat'^L
qzhntA;.
atf*);Awi+ l,n^ufut l^a0,t.,""
- tI& Lu;Ae-l^jl^r,|inU L^t,u[l€a
dul ""e*.{o.
k^'",rll,sa 6u.l
[aruusoi
1n.t +fi.
\oba,*c,t ttZr-r.a,,.Lar,
- 4q?5'k ft6$, Ame"ito-. tland-"^^TaaliG-h;-- Tu/a'
^ 7icyra,,AP'A,yY4.lr' c-alr4v^aL
odl,. uzura- UJo
iifL-'u-ry4
At4tty
b",.La^^L.1a
do tuhsaA'
k,-,;..,],u|ul^;^6prr^e^ ha_!V\^a,v^q+Lr.
f-Liisltpa"[tar,u
V^d t^i^d;-liL wroil^.
y**,
T1 ^ Au;
y
tu-u,3a*o^^L
#*br*
*"*
b)Jp,^^u^
Nz dtt . ff1X [;;^
rgl"jo^u^ t^
bn
ha,t f 6to1|n ?at"stn !)
.^ d-sDLalei*,lrqq t-"rrp"" nL dnL
II 2I n q5 l-o";l^i^M a66;[o,.*.,2o.0oi.,.
A"dz ftr1Dtr!iL 1
vv1a4imzab^^d' - ('toi .a,l'azld" 2
ell42/-tqlg lanlu-d' 1Bb & Ti,
LtLacta6'
b\X
/J;'-
@t+
L4'
4oto
7t1t^'-{-P
+'|''t'b\k)
- VA, $*:-":.""^vLF-/"{-. SFlr&il- Nk-*-1
Lrl^."+
I"<L
!.^^1,-,,...,,"G6L
k-d6'*4^
ffi69
l,'tt" .lrn*rl-,u ,).,..
-y".-'r*".!'t*Y."\ lp-"
t-
f i""'u'
J1.-'e"
4/;\A:/ 6, -U"n-^
d^'--
Qz;r^
l&^atr-,yf*€, L*L,E,;-&H|"F-'
+u-4$-
f"
br*
lu"'*
t
ltvu-n'r ---
la
B$iF
re
T:^:::
)^^"*rl*,
''''^
T_
L*
P.,[ tu
#eat*
l 1 ' 7 ' t ' oc
a*-Ab-4
/t/r,
\"
I
t
,.
o.
1 - {. - . u " L
U,- ko^,ua,,T*
t'-'',^_
fu
,F;'
uL
d'\:'a'AA
tq ,1q
"rk
t4 td,
Oilv
ln -n"{"tz';w- nY
ttot, '/rt^* €tl/,teL
a-e
-----------::-
vv"U,,a*Jk
\{.dtr u)'
\rd,
t . l*''\l'!-t
(
T
R-^-17/k+fi;e
v*''&,
{,. L
'1
l-.!,\ C tI C_
.0,
o"7.o
Jb-','hio'
i'
J,-s-,V,bafu
lE c/vw
'"r'\ra
t\\
...-A'tu"1
&
2Z-7v"*
'J'r'frrn-,
lzl ,t*t7t4.-M:
*---K-
-1Pw\
4.^Lf'!"4Jd
--[
Q
l.-
O/z/
)
*;*
+t-^" 1d--L^, *".**
" -,/
/.
--/ ",.,1":.lvic'rel-a''/"+
6"4^?*
i|b*--
(-l
o
a
t
D
l't(whlt'1pwq
4
1
i-
-
n/o n
,
,
/
lL;L )r2
h n- k"*f
*";r-9=+:
-
|
t ^ \
h*,Q*'^
az-
--
,/
t^ |
pztwh'!"2_
oGn
JLIA
,
.l€4't ' ,
l^u"l "t,,,
g^','e
rff;-
;4: -6*r'l
d"i
';;,y" *',=-rt
t ,
(
r
luow-/',"
^*T^'TIW
I
L,=.
r'-{
/ oa 1
,--
aA4*/, LL.G".' '
L"r{"'4.''G' '
u \P'1
A
,l
lA:
Vett
\@L \-aLuF-
@
175
-n- .J-c'i;'Js''"-''v
l"
r'
.
- kA-**{:' T*\7
r
:a'w!.@r
K'-tt/e*
(, ('
t-'-lr^' y'-2 "
/4"
)
t t
1,. ,-, l---4'^"-'"{i^
rt--'4 L\" 4*'|J^
tt
')^
^'-i).,^
o,;4
o ( , - , ": ? f * , . : 2 \ . " ' - X : ' -VM"''
[*,
,
.
A
:
"
,,1-U"*.^f
?-:
Vr*^*:\"-,
Q-z-
frr
nu-^^;
hRiii^,
l,jJ" h,^'
-M
'-1,
e,&
L)f,^c^l\-.'
S*^d.i1.
-
? v-^ e,
h.!-
t /2/4"/'-'/
l-A*
lrr.^,1-,"--
'l0 lre! '
9 t
/o
,
i . u-.*crr-1-F-w'
- -
, J e-l^.1^lt"-1"*
6"j-"";
a
c--q
(=r,-.-
$,",
s
V"'*"-'*-'
Qavr.,,*,
a/. h
re
uA
t ?p4
\
k;^:"1
, .^L
,
it,.e.d-c'w
A,e.a.J-t
I
?<
Lz:1
[email protected].
]z]
r[)
\.'7./
uk
I
a),,.
t()
LtAtyjlcr
(G4 ,-
? *-
(
9r.(
l+t
lgtd l]t6!-
149)
rt=i "' .
/
i,.-<f/^ 4ll'-t)-^-
i,ll.fi r z --^
''^ t^-,
| o.t-2.,;
-L/
o-
*,:!;:
,",;l r#-
- )i,l^ b-t-,--)'-Ll*-V*l
t -
'U*-+,"r
"
ftvrpa--
)
v44'
"'
y" J*
*j:j"'
YW
t
l"-'T-''.-SL/w-42 *'
a
'(*-'/"*"'
l'*"-..'"-1eu
,
l1,l'^)u'Ap''t'U"*
h*^-
lA
#
lc)t\
o oL 415
t / . , ,1 l
\.,.lcNt
pL
L;L '/"e"/"n
t''
v n, 'Lil. '/t' ";
l
cb.'Q.*t^-
lc;, ar^.::44y*',-4
o
&A*t':-'*:
!
lr;, A'a^'
lr-J,-^n //r'4 fu.
l.
,.1,2L
/ (
|
' /
t ,
LQt-t"t-'^ tc
-
{Vlz tlu,*;t
J
;1+
at,
-1.'-
'\}.i::
at,.!.'l;i,*;
y'""*-'"
$'1-'t'v'r*a''o'u-;.
o**a$'
t-lJ\
{4',ryYt(,
1?t
(,*.-. ;'Ffi^v;a-,'o-.,, *T
^,I*Ya;{*
[email protected],'4
') j-
tr(*- -/t+'"1ra"*"-
io
/e-f
.d5\
.6
-g
{,
lqlt*r r, ri
'''-
(,PJ;u\it')| n--
Jt-*Y.'--
++f,
o
-
t^-t''-,dt"'d-
\O*^'
\^''
A't"-'4,.-
!-f
qV
'(i l, t:J'4< (tt
i\
lf,)
\-)
r--t
lt vertv u '
, - l
l(nv
urs'*^ 6T*
,1 -
o- KA ,..---
'1
",
^LWg;at-
'c-t"
\
*
.
+o'-U.
t^?
q - lc'"-'-e;";
-
Pr''
"..t' di|*''^
_ Cj"J^
j-!-e--^
lr"nJ*-,
'"^
l@*^
''
L"^"n
lrSL
i'vr,.'^-*'Y "-l*l
rrl
TURK VCTURKLUK
-GergeklerYazanve Derlelen:J6nTtlrK
nsoz
ragmenTurk milletinininsanlik
Subir gercektitki hat*indakiasagilikiftiralara,kasitlisuclamalara
biridir Bu
tarihi icindepeksereflibir yerivardir Turklerdunyaninen eskive enbuyukmilletlerinden
enbuyuktokadidunyaninve insanliginhafizasi
gercegisaptirmak
amacinigudenkor,taraflivicdansizlara
tumtarihive
glan
bu
sapikzihniyetlilerutanmazca
atmaktadir.
Ancak
ile
acikca
bilim
;lan farih belai
Turklugun
ki
Gunesgibi
Subilinsin
ragmenasilsiziddialarinisurdurmektedirler
bilimselgerceklere
"Gunes
balciklasivanmazl"
Cunku;
nafilekurekcekmektedirlet
parlaktarihinekatacalmakisteyenler
Bu siyasethoklobMlarininyapamadigini
dusmektedir
Buradaenbu;'ukgorevbiz Turkgenclerine
ihtiyacimizolanseyr
maskelerini
alasagietmeliyiz.Bunuyaparken
a ' bizleryapmali,Ttrrkdusmanlarinin
ve aci olanT C
Anlasilmaz
\- yuzdeyuzlukbir Turklukbihncinesahipolmakseklindeozetliyebilirirnhemen
hemenolmayan
yondeki
yetersiz,
hatta
bu
vetozdemilli olanegitimsistemimizin
hukumetlerinin
yetistirdigi
uygulamalaridir
Sozdemilli olanegitimsistemininnedenlimilli bilinc sahibigenclet
"Milli Kultur","Milli
donemiharicomakkaydiyla)
bugune(Ataturk
kurulusundan
or6dadir Cumhuriyetin
sozetmekmumkunmudur?KibrisBafls
Aile Yapisi",'willi lktisat","Milli Ideoloji"gibi kavramlardan
kenetlendigi
baskabir donemolmus
Harekatidisindatoplumsalbilincinulkecikarlarininetraftnda
ve
babarnizin;
amcamizin
benim;
Sizin;
Bununvebalikimin bolaunda?
mudur?Kimdir bununsuclusu?
ettirenlerin.
yapilmisserumlari
kanimizaenjekteedenlerin
en onemlisibizeoitolmalandegerlerle
arkadaslar!
Uyanalim
...Iakin, hani milyonlari orten suyiginddn
Tekkoda "yapissam..."deniyor bir tarqftatt!
sahipLizal44 Lilkl! bs!_&;l
Sensahip olursa bu ralan batrnqyacaktir.
Feryadi birak, kendinegel, cunkuzamandar...
LIgraski: Telafi edecekbuncazarcr van
Feryadile l rtulmasine'mul isehayht!
Yok,yok! hele aznindekizi cirleri bir kitl
"ls bilti...sebatinsonxyohur!" demeyilma
Ey millet-i nelhnkul*,sakinye\e kapil d!
MehmetAlif
icin bir ornekvereyimUlu onderimizindahao zamanlardan
Bu konunundahaiyi anlasilmasi
sozu
soyledigiasagidaki
milli politikilaiin- kurumlarin(TT K ve T D K gibi) paralelinde
olusturdugu
politikicalari
tarafindan
zamanimiz
arti
kadargecensurede,
soyledigitarihtendediginincikmasina
yapilanlaridegerlendirmeniziistiyorum "BugunS.Bi igi bizi dostutttuzdur,kotfisu uzdur'
nittefkimizdir. Bu dostlxgaihtiyacimizvardir. Fakatyarin ne olacagtni kimsebuguhdenkestiemez'
Tipki Osntaligibi, Avuslurya'Macaistak Imparata ug gibi p.rrcalanabilir' Ufalanabilirler' Bugun
elindesimsiki tuttugumilletler aracundankacabilir. Dunyateni birduzenekawsabilil. Iste o mma,t
Turkiyeneyapacafini cok iyi bilnelidir. Bizim bu dostlugunaltinda dili bir, i anci bir, ofl bir
farai"teriiii u"rir. Onlaia sahip cikntayahazir ()lmdliyiz.Hazil olmakdemekyalniz susupbeklemek
demekdegildir,Ilazilannak lazimdit.lviilletlel buna nasilhazirlanir? Manevikopruleini sagla'k
tutarak Dil bir koprudar,taih bir kopntdur' Kokleimize inneli ve olaylain boldugutaih icinde
0 30 t t 9 9 81 84 6
butu lesmelilz. Onlarin(Dis Tu*te,
gercklidir."
^
lt.
dr8
bize yakinld'tmalarini bekleye eyiz Bizin onlara yaklasnaniz
gerekgormuyorumLakinbugunT T K ve T D K gibi kurumlarinkimlerim
Baskabirseyeklemeye
olan(kibenifi atnla'imdir)AzeiPetolennl
elindeolduguortadadirBununyanindaOzkardeslerimizin
teslimettik.Istediklerigibi at oynatiyor,mudurleratiyor'hlsse
devpetrolkartellerine
bile somurgecilere;
Rusya
buyuk),BagimsizDevletlerTopluluguna
devirteslirii lapiyorlar.Acabadevletbu)'uklerimiz(sozde
nehis ediyorlar?
korkusuile uyeoimakzorundakalanyalnizbiraktilariTurk Devletlerinigorudukce
Ya
Emenistanhamisr
Pasa
ounku
Yureklerisiziamiyormu?Hic sanmiyirumHepsibirerDamatFerit
Bati
destegiile hergunAzerikoylerinibaiarten,Cin DoguTu'kistat'daTutkletikatlederken'
Rusya'nin
geribiraktirilirken,
ini- ini- inlerken,KibrisTurklerigozgoregore
TrakyaTurkleribaskialti-nda
"InsanHaklari
"Doviz
gurbetcilerimiz
Makinesi"olarakgordukleri
yasayan,
iktidarlarinyalniz
Avrupa'da
turlu
ve enacisiyurdumuzustunde
insanyerinekonulmazken
Cigiritantarinin'memleketlerinde
yat
koleksiyonu'
casusluk'
ihanel'
usaklik.
nelapiyorlar?Soyleyeyrm;
entrikalar
acikaciko)'nanirken
batidalkavuklugu,
hrrsizlik-arsizlik-serefsizlik,
herturlu
spekriatorlugr;
iovir-borsa
ciftlik duzenlemesi,
Bagrindan
turistikgeziler,karaparaaklama lstebizi yonetenler!
bedevicadirlarina
arapdalkaruklugu,
ordusu
serefsizler
bu
coouklarini
V"i" rf*tu., ,tl"p^f-br, Yildirimlar,Ataturklercikarmisbir milletin
da suphe
de insanligindan
adaminTurklugunden
yuregisizlamayan
yonetmekteBu manzara
karsisinda
edetm!
\
hicbirTurk
Yakindon€miktidarinabir bakalimHemRefah-YolhemdeYol-Refahdoneminde
bile
aylik olagangorusmeler
diplomatikkurallarhicesayilarak
Cumhuriyetielcisikabuledilmemis,
ittifaklar
ulkelerle
demokrasi.yoksulu
duruken;medeniyet,
yapilmamitir.
Yanibasimizda;
ozkardesierimiz
gururu
ile
o]'nanmasrna
gidilmis,gitmeklekalmayipTurkmilletinin
yapilmis,kabileteisle.ininayaklarina
cotlerindesehitolDusvatanevlatlarininkemiklerininsizlattirlmasina
io, yurnuttut, Trablusgarp
Tanri'nin
iuyulir* u" ."."rrir"e iessizkalinmistirBu alcakliklarelbetteki cezasizkalmayacaktir
sehadet
Yine Tanri;I'urduicin gozunukirpmadan
odullerigibi cezalarive zulmude elbetteki sonsuzdur'
havale
eri.Tanri'ya
kadaryucedir'Bu serefsizl
ulasmiskullarininahiniyerdebirakmayacak
mertebes]ne
yalvarlyorum'
yasatmasr
lcrn
kendilerine
enbuyugunu
ve ahiretieazaplario
ediyor,bu dunyada
"BATI CalismaGrubu"diger
Arkadaslar;bugunkudurumgercektencok korkunctur Bi' taraftabir
temelilkelerinive
Derr'letin
yandaadi konmamis
temelindeAap milliyetciligiolanillegalbir yapilanma
"BA'II"
olmali Evetrejimtehlikededir'
iluu.iitigini to.u.ut amaciile kumlanbir gru6unadi nedenille
bu tehlikeyibertarafetmekamaciyla
nunaUi.iirazim yot. Devletinresmi,sivil,askeribirimlerinin
"BATI"
Blnun adi "TURK CalismaGrubu"'
yaptigicalismalara
da€llbetteki bir sozumyok Amaneden
ic'ugi* uvg-tit c-bu" olamazmiydi?Benimgozumdebatidalkavuklugu
ile Arapusakligiarasinda
hiobirfarkyoktur.
edindigimbilgilenve
Be[im bu satirlarikalemealmaminnedeniyitlardiryaptigimarastirmalardan
payiasmak;
enazi danoflarin zihinlerindebirersorursareti
birikimi kendimgibi gencarkdaslarla
Apacikbir gercektirki bir milletingeleciginigormekicin onun
yonelmektir.
arastilrmaya
olusturarak
ki Turkgencligibir buhranicindedir'Bu
lencliginebakmakyeteilidir.Bugunnetbi. sekildeortadadir
dedigi
bir batili ogretmenin
Cagdasimiz
duygusudur'
iuhrariinsebebihictiryereait olmama- olamama
toplulugudur'"
gibi:"Turklerbatiyagidenbir treninicindedoguyakosaninsanlar
ziNeyetasimakBizim icin
tekbir ulkumuzvatdir:Tulklugu;Turk illerini hemlanda
Dostalarim;
ve zayif
yrkselmeninhududuyoktur.Tekihtiyacimizilan seycalismakve kendimizitanimaktir(guclu
yonlerimizle).
Benburadasizlerebu konudakaynakteskiledecekbilgi ve birikimleriaktarmaya
Umarimbu konudabasariliolurum.
calisacasim.
2ofl
0303 199818:41
trtrp,u,quq.ii
!iPlg
!v-,
r--*
1T
gibi:-[y TirrkMilleti!
Yuzyillaroncebuyrk hakanBilgeHan'inOrhunHitabeleriile olumsuzlestirdigi
Titre w kendinedon! Nicinyaniliyorstm?Rfiun bttnldr kendinden'ke di ozbenliginden zaklasip
dusmanadonukyasadigitl icitl oldu
Sevgive Saygilarimla
JonTurK
S.[rd!y. augusi02 199?l:05:'lt,4I{
l:i,.L:x
i L.'l
o
I
o
e
03 0l lt98 l8:4
I ol3
hnPl/DrenD€rs ur|uu !!nr
r{
#
rilnr xr oelrtrtint
TiiRKADrNtrlEsKitici nqrrrnua eir-iusnr,cnncrrr'nn
-Bdltim l-
turemis,yaratilmis,
Tnrk kelimesigenelanlaminda
ResirR AratIcin,Ank.
kalpdemektir.(l.Kafesoglu,
ve Erk esanlamli
olmustur.Turkadiflineskiliginei
Birincisinego.e;Turk adr
yogunlasmistir
etrafinda
Gris) Ancakbu goruseTurkadinatarihtedahaonce
Turk-Tarihine
gec.istiriziveli Togan,Umumi
pekkabulgormemistrr'
msttandigiicln yerli ve yabancibilim adamlarinca
gercektirTurkadi
BununyanindaM.O XIV 1y'daadtbilinenbir milletindahaonoevaroldugudaayribir
ve milletinininsanliktarihikadareskioldugunahict
kanitlanabilir.
Soyleki Tel'rat,Kuranve Incil de sc
Avestasinda
daEbul Be$ervardir'lkisi ayniLisidir
da 3 ogluvardirki ulkesi
dansozedilir Feridun'un
^ Turak(Turk)idi. kak'a,bugunkuImk ve sakinleri,!
! ' ve Cin ile sakinleridusmustuFeridinunolumuile
Oyle
;' fetheder.Ancakkak ve Turakyenisemezler'
Tunga)Iral
'Goruldugu
Sonunda
Turak'inoglu A.frasyap(Alp-Er
soz
"tdn-A}|t",
gibi dahao donemdeTumk(TtlRK)'den
deni
batisinJrran
.rze.edogus,rna
Turk
bir
kumcusuve ilahlasmis
edilmek;dir.Yine adi gecenAlp-ErTungaSakaImparatorlugu'nun
dahasonrabahsedecegtm
ki kendisinden
kahramanidir
"Dunya'yr3 ogluarasinda
bolusturduYasefeOrtaAsyave
sonraNuhPeygamber
Yine Nuh Tufanindan
brrinrnaii "Turk" idr' Olurkentahtinibu oglunabiraktlve
Cin ulkeleridustu.Yasefinise8 ogiu-vardi,
guhuairHan'Secere-i
Turk-i) Anlasildigigibi
diger7 oglunaTurk'ebagliolmatanJbu-r',,iiu(rlu-t cu'i
oncedesonradavardi'
T;rk adiNuh Tufanindan
bu M O l0bin - Tbinyillariarasidir
ak uerekirse
:n b-iriolanAnarDevleti,Turklerinkurdugubir
o
c
selenekvb. sahibinebinleroeTurk kolonisi(uz,astret
kurmuslardr
Loyderlerlerr
izsu birersivastsistemle
icindebir silasibrrlikolusturan
vaidiancakbunlarin
hukumsurmus,Al
devletM-O 4000ile 625arasinda
IMPARATORLUGU idi. SAKA IMPARATORLUG
IMPARATORLUGUve bilindigigibi M O 220- M
kurulmusturgerigittiginikabul.
Busunen taraflitarihcilerbile TurklerintarihininM O 2750yillarinakadar
ve
kudret
;,;i;ffi;6il;;;1606:v
azim,
bilerurkmillerinin
cikar)Bu
i,r.uii t . , ailimiortaya
yeter.Soruyorum:
yuceliginikanitlamaya
"DUIIYADA KAC MILLET TARIH SAHNESI
Bundan1500yil onceAlmanmilleti,Fransizrr
milletyapanfakorlerTurklerinkinden
saydiklarimi
ortayakoyuyor;Turklerindahasekizinciasirdag
hafizasivardi.Batidave dogudacogumilletinkendl
gibi Ci
deginecegim
vardi Turk dili bolurnunde
vr
W
Kophers
tarrhcilerinden
enmeshur
dunyanin
veCin medeniyet
ogrendigini
Turkler'den
nizamini
0 r 0 . 11 9 9 8 1 8 . 4
nnp:,ime!'6'r
urP!!
!!i'
r'-''_
'
i
belirtmislerdir
"Yabancilar tamamen inanmalidirlar ki, Turkiye'de yasayanmitlet',badibasinab tun dunya
milletleri icinde etkili bir vartiga sahiptir' BU GIDERILEMEZ'"
M KemalATATURK
( r.'r
ir,:le.:
o
1.'
o
-
0 30 3 1 9 9 8I 8 : l
wtNDi)wS Dcs\lop,l)lL
)\
Turk Dili TurkDilinir OnemiveTurk DilininYarini
Bolu Il
dildir Dil kendiicindebulunan
Kulturlerive milletleribirbirindenayiranen onemliunsurtartismasiz
ifadeta{zi, grame(,kelime hazinesivb. ile ait oldugutoplumundusunceve dusunceyiifadetarzinin
temelunsLrrdur
temelidir.Yanidigerbir deyislebir milletindili o milletinfertlerinibirbirinebaglayan
temelidir
ortakdegerle.in
Milletin ortakhafizasili.bu hafizayiteskitedenhatiralarin,
"lmparatorluk
dili" vardir Bunlar;Arapca,Latince'
Dunyadadit bilimcilerininkabulettigidorttane
dillerininortakozlligi bunlarinbir ozdii olmamasidirBu
Ingilizceve TurkcedirImparatorluk
bir ozelliktir.Dunyadakacmillete
gibi
yu-ksunulecek
bencetamtersineovunulucek
birseyolmadigi
dili olmakzordur,hatta
lmparatorluk
kumak nasibolmustur?
impamtorluklar
kitalaGhukmedecek
vardir Bu1'ukbir devletin
bir milletve devletolmazorunlulugLr
imkansizdirBununicin debu1,uk
topraklarine kadarfazlaolursaicindebarindirdigimilletlerve dillerde o kadarfazlaolur Milletimizce
feahedilentopraklarbizenasiulvatanolmusise,fethettigimizkeiimelerde bizimolmustur
ct
dillerindenayiranck onemlive kendinehasbir ozelligivardir
AncakTurkceyidigerimparatorluk
TurkcemizhenuzatayurdumuzOrta Asyada dahadogarkenbir imparatorlukdili idi ve dahao zamanlar
dil bilimciler
dilbilimcilersankiTurkcenindahabaslangicta
bile edebibir dil idi ki Turkceyiinceleyen
soylemislerdir
tertipve tanzimedilerektoplumasunuldugunu
tarafindan
"Milli his ile dil arasinda
acisindan
cokonemlibir bagvardir*,' Milli birliginve varliginkorunmasi
rahatca
anlarsiniz
guzellurkcemizinnasilbir onemtasidigini
oynadigirolu iyicebir dusunurseniz,
temelunsurlardandir
iisaca, dil milli varligintemelbelirtisioldugugibi devaminidasaglayan
da
dillerindegisimeugfamasr
milletlerindegismesi,
insanlarin,
Dunyamiznasilki hergundegismekedir,
de cagdisilikve nafilekurek
normaldir.Bununaks;i iddiaetmekahmaklikoldugugibi, bun' engellemek
cekmektir.Buradamtrhimolandilin temelyapisini,iskeletini,gramerini,sintaksinivb.'nikorumaktir.
cunku degisimnasilbir tabiatkanunuise,dilini yitirenbir milletinyok olmasidabir tarihkanunudur.
o
A
uydurmakelimeleryaratmaninne bilimsel ne de toplumsd bir
ilmi gercekleredayanma)an,
Sacmasapan,
gibi tamtersinezariri vardir'Elbette
herturludis ve sunimudahale
yarari
rrardirBanasorarsaniz
'ozturkcenin
"oturgacligoturgec"
diyecekkadarembesilde
da
karsisinda
degilimamakirk yillik arabaya
Cin'e,Urallar'dan
Balkanlardan
ugrasacagimiza
degilim.Boylegereksizve sonucuolayanmeselelerle
'ya
Turkmilli
kulturlerinin
ve
onlarin
kalab;likTurk topluluklarinin
Afiik
u*nui g"nissahalarda
asla
resmi
hudutlanmtz
aslave
hedefalinmalidircunku Turkcemeselesi
bir canlilikkatmasini
bunyesine
icindekalan,yalnizTurkiyeTurklerininilgilendirenbir meseledegildir Zamanbazindatarihin
goregelistirmek,
kulturicapJarina
gelen,cograla bazindagenisolandilimizincagdas
derinliklerind'en
diganozel
milli ve tarihigecmisinden
dasadelestirmek'
itmek,hatta=daha
halkdili ozelligiii muhafaza
sozsahibiyapmakyonunde
felsefe,ilim, alanlarinda
tutarakfikir, edebiyat,
fonksiyonlarinigozonunde
yapilmalidir
calismalar
ATATURKenhakikimursitinbilimo|duguyonundekiinanciileTurktarhiniaydinlatmakicinTT.K'yt
- canliltutmakicindeT D Kyi (TurkDil
(TurkTarihKurunu) ve Turk suurunucanliuyandirmak
ve bizlerinde bunlari
hedeflemisti
elbetteki ilmiyollardanrrlasmayi
iurumu) kurmusturBu saydiklarima
vefatiustun€
ki
kendisinin
ne
acidir
gelistirmemiz
icin bu kurumarikurmustuAncak
ilmi yoniemlere
calistigrm
ve onunyukaridabelirtmeye
orellikleT,p.K -"nsuplari Turk dilinegprekliozenigostermemis
-bence
ihaneteBu yuceinsanintespitettigidavaihmale
gozonuniebulundurmamistir
fonksiyonlari
bir kurumolanT D.K bu kimligindenhizlauzaklastive siradanbir devletkurumuna
ugradiOyleka,,ilrni,,
amakurumun
birine Inanmayacaksiniz
dinustu yani o 'rzlerce "salla basial maasi" kurumlarindan
,'ilmi,'
yasalhale
disi
davranmak
ve
ilim
yeralan
kelimesibir koongrekarariile kaldirildi
tuzugunde
kimt
sayisi
gercekdilbilimcilerinin
getirildi Kurumoylebir halaldi ki 35 kisilikyonetimkurulunda
I ol2
0l03 1998
httpThembers lnpod con/-le
VINDOWS\Desktop\DlL
,GYr)
zamqn3'ekadardusuruldu
Boylesineonemiolanmilli bir davaninbu trazbir ke
biliyorumdaterbi
diyecegimibilemiyorum(A'slinda
temelsiz,uydurm
uz4klasmis,
halin{gozbenliginden
bir TUILI
Kulturu,dqnyasi,m4zisiile yabancilasmis
"Acabiprvreclaribu olabilir mi?" dive dusunuyorum
bir emanetverdigiinsa
bu milletindili gibi mukq4gs
da degiliz'
karsil;smis,"gaflet, dalalet Yehiyan€11€!!!€fernamis
boyle
durumlarla
"trniyoi. ,An"nt-tu.iht"
giUi kan*itilan sadecelin-dti"vatanintopraklaridegildi velalaiegiL Bu milletin dili'
ugtJJu i;-ru.
ku-ituru,mazisidirvehickimlenlnhfllrramansehitlerimizinkemilderinisiztdmayahakkiyoktur:..
olA]r.raz_uuNq IdFr VFn{pplr,
siksik
butursoysuzlarla
Tarihboyunca
vnRMEyEcEGrz!!!
yoktur'
karsilasan
luce Turi r4iiletionlari enguzelcezayivermesinibilir ve bundankacis
Bu hesapbaslamistirefendiler;
GoitreFmilliyetciler'gercekliderleri
Gercek kalem ve fikir adamlari
mutlakave*utlaka
BU KABUSU YIRTACAKLARDIR! ! !
o
a Bir zamanlarmilletlerq{gsibir kulturdili otanTurkcehelFdu olumsuzlugaragmenbu ozelliginihalen
yasanan
olaganustrolfttyirr-ts S C Bhin yikilmasigibi) Dunya
yitirmemistirve sorlCoJlelplerde
Turk drltnin
yal*larnlstrr'Bu finalin kacmamasi'
yerrnialma,saosinr
capindakigelismeler
ngdBnile esk-r
baglidir
edrlmesine
geiecegibu kupqup eminve-b4iadjellere.teslim
Trrrk demek;
Turkcedemektir.
M Kemal ATATIJRK
Lirr
o
!
2of2
ller
lndex
0303 l99E18:52
rillp:, nen'oes qruu!u!!
-re
It.,
,/a\rt c-
.v
MiLLi KT]LTTJRUNONEMI
B6lLtmIII
"topraErverimlettirmekicin Cal$ma"anlamrnagelir' zamanla
Kiiltiir kelim€silatincedirve
ile "yiiksek genel
Avrupa dillerineve bizim dilimizebigiinkii anlamrile girmi$tir-'Genelanlamda
gerfek manasrnt
bilgi'; anlamrndakullanrlanbu siizasiindadilimizdekullanrhgibaktmrndan
Begerikiiltiir'
kulla,ndmaktadrr'
yaisrtmamaktadrr.Kiilfir kelimesiniiqeren4etirlitanrmla.r.solca
kolavlaqtrran
ieknik kiiltiir, yerlegikkiiltiir gibi. Bunlar bir anlamdada kiiltiiriin analizini
kelimesininbire bir
olarak algrlanabilir'
srnrllandtrrlmalar
-kullanrlr ancakbu ifadelerinhicbiri kiiltiir
olgusu
ve.medeniyet
kii-ltiir
ile
ve algrlanrtritibarr
karqr}frnrvermez.Qiinkii,
olgulatl
civilization)
iratr'da ve bizdekimi zamankiiltirr !e medeniyet(Culture
t arrqt,;rlmaLtaarr.
-tiali"i".itit
ikisi
y".i"i "lmakta, aym anlamdakullanrlmaktAiselerdahi' bilimsetaqrdanbu
cokderin-biiyiikfarldrhkarvardrr'
arastnda
getitli tanrmlaflvar isede
Kiitliir kelimesininsosyoloiive psikolojibakrmrndanifadetarzr olarak
iirnek vermekgerekirse;
bunlarsonucitibari ileaynr noktayaiqaretederler'Bunlardanbirkaq
. "Kiiltiir. atalardandevir allnanmaddive manevideEerlerintoplamrdrrr" f,'Sapir
^
pesin
. "fiiifU", ".r-i
"larak inanqlarr.defer hiikiimlerini.itrfve adelleri,zerkleri'
O
'
LKoh"n
. "Kiilfir, bir topluluEunyaqamaterzrdlr"' - C'Wissler
. "Kiiltir, insanrn,tarih boyuncatabiatrve kendisiniidareusuliiniiiifrcnmek suretiile' bizzat
meydanagetirdiEieseridir".- A'Young
Bu tariflerdegiiziikenortak payda'kiiltiiriin' h(
tarzr olmasrve tarihilik iizelligitattmasrdrr'Nit(
kiiltiiriin bu temelkarakteristikiizelliklerinedil
hukuki,muk.tevi, bedii' lislni, iktisadive fenni
mevcutdegildir'Kultiiriinbir milleteait olmasrve
Kiiltiiriin sahipoldulu millilik iizelliEimedeniyette
bu qanaranmaz(iinkii' bir medeniyctinDiinya milletleri
t rit itutun.usl g"r"L:rkenmedeniyette
igin onunmilletlerarasrortak deEerlerkon.ma viikselmc:19:t:1:
;;;;;;il;tid"mesi
6rne!in, Batr mJenivetini olu$turanveDiinva milletterinekabut"t'illl.1 T1!{],i11"t1,3t;i
meydana
setidr.yad.
o ffi:ffi;ruffi;;diH;;il;;il;;;or,am,drr.Ktsaca.b.":rl!lll"llllli:-.:'^.T,o,.pl;;"ai vetekn,kkurumlar.medeniyeti
i#ilff#ffi;il"1iilJ;;;"",
o ;i
. ":-r r,,,r.'*',-"*^,
kiiltri
olusturan
,,. in,a<i;ir
Rrh medeniyetini
medenivetini olu$turan
i4 Bah
urmakladrr'-Ancakherbiri avn bir
sanatli:'.:-0":TlLtSt'
xiiitiii" ,niipti", "v"r iileii konuiu a", iirfve ad€leri,ahlakanlaxrilat,giizel
yaFyrrlan
ffiil;ffiil;ffi;;;;;il;ir;;ens,,p
algrlaytr,
dinterini
"agmen,
ormaiar,na
vc dine kar$rtutum ve dtvranDlarl farkhdrr' [$teb
bakt$veanlaylttarzlaflhermiletlerinkr:iltiil
clavrants,
birdenbirev{rolmug' ortayactkmr$deEildir'Gccrn
kiiltiiriin diler bir iizelliEini'kiiltiiriin medeniyette
ve etkilidir.Ciinkii, kiltiir nesildennesileintikal ed
sonrakinesilereaktarrr'
t ilttilt:iir,igittC"CoEor,onl{rl. biyiir, onlarlayogn ur ve kendinden
orraya
c,-n$:i",ilr;ll,Tli:l,T
dzeiligi
de-,,amrilik
kiiitnnin
s,,raoa
LTi[-"i#l]Jil|1iffj,;
milli
dolayryiizyrllardankopupgelen,atayadigarr
, Anc;k bu tip iddialarave bunuamaglayanlara
r. Qiinkii, bunubagarmakigin bir milleti oluituran
koymak gerekmektedir'Nasrl
biitiin fertlerin topyekiinyok edilmelerive yerlerine]crine bir millet
koymakda imkansrzdtr'
ki bu imkans|za,varolanbir kiiltiirtn yerineyeni uii ttiittiir yaranp
0 30 ' l 1 9 9 8 1 8 : 5 '
LTLl'IJR
hnp
menrbersLnpoo rom
iru'!nii!
t.!i'i!'
" i
@trr
Kiiltiir herne kadardevamlve eskiisededeliime
biridir.BazreevreletindiitiindiiEil
rizelliklerinden
bir kiiltiiriin devaml rgrmsaElaml
yenilenmeyen
gcliqmelerin'toplumlsY{sr ili$kilerin toplumlar ii
tidcekibiiliimdedeEindiEimmilletlerintemelunl
bunatimek verebilirim'Hergiinyeni ketifler' frl'
red edilen'cezalandrrrlan'
degiqinmlerindrgrntlakalabitir?Birkag yiizy hattayrl iincetoplumlarca
i$tekiiltiiriin deEitmeye
nei"etve tit sinti'iteta.Srlanandav"aniqiarln'nbugiinnornralka$ anmasr
an unsurlaflbu
afrt oldufumrnen gnzei6me$dir.Tabii t<ifoplurilara zorla-kabulettiritmeyefrhf
afrksada' bu deEi$imler
riil"alEiiir a,l"a-" tutuvoru;. Kiiltiirler hei ne kadar deEi$ime
Yfzyrllsr icindemeydana
kiilfirlerin temelprensip,kurum ve kurallarmaniiliiz etmezler-edemezler'
olsalaridi kiiltiiriin deYamlrk ve eskilik
i,f.un t" tiiitii"f"; "tkileyenbu deligirnlero de li etkili
ya$ayryltnndaniimek vermek
izelliklerindenbahsetmeimiimkfm olmazdr'Toplumlanndinsel
HirisliyanlErn
cerekirserbircok refo"- d"n""., g"li."n, protestan'anglikanvb' kiliselere!yrrlan
ktilr rlerdegi5ime
r,u"u.,r"?ininOg"",iterinedayinmasrreritebitir.Krsaca.
iil;il;;;;;n
ve degi;mezdir'
sarsrlmaz
airksada,milli kiiltiirlerintemelprensipleri
O Bu p"errsipleribir insanmviiciidunumeydanag
f- insanviiciidu kendi biinyesineuygunolmayano
iiyledir.Bunlarro viiciidazorla kabul ettirmek!
hasbir otokontrolve savun
kitltiirlerinkendilerine
din&miklerinesll(rsrloyabaEhbir millet,bu tar
Bununen giizeliirenlini birbirleri ile i9i9egegm
muhafazaedeneskiYunenve Romakiiltiirlerid
yunan da ileri olduguteisere'salar a
eskiYunanrbu yiindenetkisialtrneallrkeneski
isteverek
"*ff",if*f". Ancakkendilerinehasiizelliklerindennezorla'ne
ii.-"lt
hatamE "
Bizim Tiirk lrkr olarak tarihtengelenen biiyiik ve belki de tek
trrg""."-"-it""air.
nedeniiie drgetkilerefazlasrile actk olmamzdrr' Oyle
negatifyiiniimiiz' a$r. rroggo"ii"" iv;t";iz
varolan€tkilerin qekiminetarih
ki yiineftiEimiztoplu-fu"ro, "ru g"fi"algi*iz topraklar iistunde
".Cin'rn
ipeEine'AJap\ndinine*,(6'tz'
boyuncagirmehataslnaher diinemded-iigmii$izdiir'Geqmi$te
say,
' ,1fi::TXr"T',''#tl.fililTilftT;l'il$
Gazeteii
rrirketi
kithkxianstiner,
hl*.-
rlagmakigin fasonbattl olmayagerekvardrr'Kendinehas
Atr'mrzrn
parcasr
olabilir'ki hedetledidmiz
nedeniretin
'. Ancai bu mitletimizinkiiltiiriiniin yok olmasr'yok
eli giiren,en giizelis6yleven'Ulu Onderimiz'BtlviikTiirk
'dkliryitih yapstrm tliye truyoruz;Ondaiyi olatak
iumiz igin,'Diinya medeniyetseviyesiiginde .
deli
metUltinciiginaetendinesrrtddnmii$uyulanbir
"&4big
koydu:
noktayr
yarattlve son
m mitli bir d-evlet
".
c umhuri veti'hin temeIi ktiItii rdiif
yilzlercekezar'd
ve Ata'mrza
Bizlernasrlbu iilkeninsnlrlannl korumakigin bu milletinhuzurunda'-ona
da'
neferiz'
Stnrrlanntn
birer
iqii isek,a',nrgetrldebu mittetinkiltttitiintitorumakve yaFtmakigin
akllna
Af l"fti"f it S'n''lt'nanat'lel silrd!imezrsekyureginesra
v!reeinin de,aklrnrndu.O"a"n,n,n
manioluruzBubilinsln
sokulmasrna
hastalrL
nifak-bedeninde
Bir kerekiiltiir ve millel iciee
Peki bu kadar iinemliolaDmilli kiiltiiriin giicii nereyekadardrr?
miimkiin olmayacaEigibi iloeininayn ayn
*.i-it if.i Xtt-.atr. Biri olmadandilerinin varolrnasr
Ja varolmasrmiimkiin degildir.Milletler kiiltiirleri yt
milletlerinhayatrnayitn vereceEigibi milletler
kiittir de bilimselve toplumselalflndayenilikl(
ekonomikve psikdlojikeJkilerdoEurur'Denile
0 3o l 1 9 9 8l 8 : :
2 of4
htipj/mehbefs htp@ conr_lc
@ttc
alandada kiiltiirel etkileiimlerde top
I-Iluslarasr
giiglii
olan kiiltiir, kartrsrndal kiiltiir gi
Burada
deligimdenyanaolmak lazrmisede' kuwett drr
edcbilmekiSinmilli kiiltiirii giiflii ve uyanlktutl
kendisavunmavc otokontrolmekanizmalarlvardrr' Ancakherzamanaynrmukavemeti
laztmdrr.Eler uyanrkolunmasa,giiglii d$ tesirleregeni$etki alanrverilirse'kiiltiirler
beklememek
goktur'Her
temsilettikleri milletlebiraradayok olmsyamahiumdurlar'Tarihte bunlanniirnekleri
ekonomik
alandagiiglii olmak,milli kiiltiirc ve milleiedayananbir hukuk sistemi'sanat'edebiyat'
zatenf(endikarakterineuygunolamdeEitimi
Jaqa- ib. ot.,qtr"-ak lazrmdrr.Bunu yapanmilletler
her birr bu
ienimsemelquymayamred etmekliiksiineve iizelliEinesahiptirler"Batryabakarsanrz
ve tahripler
a"aiEi-i Vup-it, "" a$ tesirlerkendibiinyelerindekaydadelcr deEitildikler
f'rkl
rklarrnrve srnrrlarrnl
gibi'
kiiltiirel
y.priu-r9t,.. Voi.u, iktisadive asketibiriik olugtutduklarl
ortadankaldrnr tek topluluk-tekiilke halinegelirlerdi'
Tarihtekidiiniimnokta|arlvesesgetirenhadise|erintiimiiniinteme|faktiiriimil|ikii|tiirdegizlidir.
Kurtulus s&va$rmvbizden' FransE Ihiileli ise d
Tiirk Ocaklan'ln
ilanlan ve Tiirk [email protected]
ihlilali'ninvi
FransE
Digeryandan
gallfmalardrr
cahtnralsrr lonucund!
ifousseaugili ihtilAicilerin ve Danton,Robespierregibi kiiltiir a'lsmlarrnrn
Tii* milli
Cun
lturiJteli'
olmugtur. i{atta rahathkfa ve kesinolarak diiebitit irn ki; Tiirkite
kiiltiiriniin en sorreeen ,todidegige4idir.
hak anlaytgt,adaletve insansevg'sr'
Ttrk milli kiiltiirii, bozkrrlardanbugiinedegin tarihin her safhasrnda,
;;;;;t;iik;fi;;;ime
ndan
lrktan
uzakdrli' varatana,savsrsr-o
sairimi-vipmacrk
utkusu,
i?Il
||
sayr
dmekolmuS""..'.
ileDinyamilletlerrne
\ b vasrflarr
yoneticilik
. uiutrlunu
runi,.,..-arr, hamlecrruhu,
Bi'ittin
ve dtiimanltkduygulanuvandtrmrgtrr'
"uy,","otig*ont""naokrskaoghk
ffiil;ff;;;;n,
gelen
kumm-ve
kuracalrmrz
dolrultusunda
u-uglur,.,r,r" u.uglarimrz
$ruhuPt:'-llll
l:]'iiriimiizden
tanrmarr'
ktiltiirimtiziiyakrndan
a
tt
iqindemilli
;u;ihi dzellikletimiziistiineiigaaetmelive bLrnun
uyantk
gallmall,en onemlisideherzaman
iQin
yasamasl
degin
tanrtmallve }?raalmadansonsuza
olmallylz
k€sinbir eizgiile ayrrrr' Tiirk
Tiirk kiilfiriiniir diEerbir dzelliEide onu diler kiiltiirelerdenkahnve
ddrtbir yanrnda
vasltaslileDnnya'nrn
sallanlariave hitta gurbetqilerimiz
litfttlrii trgii. ci" SJadi'nden
Tiirk
Tiirkive
Kiiltiiriimiizii iyi kavrayabilmekigin bu biifinii ele-almaklaztmdrr'
yagamakuJrr.
Culturel)bir alt
kiitiiiu, ceqitticoE.afibiilgeierevavrlmr;biiviik Tiirk kiiltiir daircsinin(cvcl€
igin
tant-mlar bkL G'Monla'lon&
Culturels]tlBu
bir tiiltiir cepiesidi;(Facies
kategorisi(Sub-Culturel
'itlili
itlili riittii"ii' ,lr"rbavcan,Krbrrs'Bslkanlar'ural' rdil vb' kiiltiir
i.liin"O.rii"t
ancakparcalarr
cephelerinintoilamrdrr. Parqalardanyolt baLrak bir sonucavarrlamayacaEr'
mznhk
gerektigiAristo'danberi gelenl€rnel
uti"r'uu "ta, iiin uiitiiniin anlagrlmasi
biiyiik Tirk kiiltiirii dairesini
kaidelerindendir.Yani kendimizitanrm?lqkiil-tiitii-ii"ii tt"'*tk i{in
akrl ve bilim yolunl terk
Uit-eti anta-atr, toiimsemeliyiz. Bunu bagaran,milli kiiltiiriine ininan'
bencillik,ataErhk,ezilmiflik,meddiyatcrhkgibi
'e ilahi giiQite,vatanr,milleti' soydaflarrve insanhk
zamandahaiyiyi' dahayararh olantbulmakigin
Ulusu'
lanarkaplanaatacak,krsacaUlularrn
'n;(zc i r AxsrteN rii nx otqc'axtt nt'
oi 03 1998l8:5:
!rtrP,,nL!r,u!'r
!!P
!!!.!
r--.
-
o
sahipcrkrnrz'
Evlatlannrza
Gorevsizindireyanalar,babalar!
ilim ve irlanadamlan!
krsacasr
dilbilimcileri'toplumbilicileri'
C0."" .itinJi, tatiflqiler,arkeologlar,
aYdrnlattnrz
Brzlerire Dunvavr
asilkanrhissettinnrz
Ctit"" ,iri.Oi. iv ogi"tmenlerlOlrencilerinizedamarlarrndaki
Girev bizimdir,hepimizindir!UYANALIM
)
de sahipolmultur
medeniyetlere
bLiyukre kapsamlr
Briwk der'letlerkuranecdadrmrz,
borctur
Bunuaramak,tetkrl etmek.Turkluge\ e crhanabildrrmekbtzlert{ln
kll:: b-ulacaktlr
ecdadinttanrdrkqadahabiiFik iglervapmakigin kendilge
til.k gocug,,
'
bgrenece[ler
adamlarl
halllalarvaralan
O-btryrikba5anlarrnldir$iinecek
\ e bulablllyelle
dlt5dnecekler
kendilenninalnr kandanoldLrklarrnl
niqrivsEw novuN*EGMEYECEKLERDTRI
Vustdfa Kemdl ATATARK
o Jjsir
f
! !di:!-di:!!:res.1!r:li:r.:,l!T
r!i!s! 1*':i$r'5t!.1'1!ll :-iir'-!i!uq'
o
!t
O l 0 3 1 9 9 8l 8 : 5
n,rnb.ot
n$
"n)'rsr'iPdc'
bD'
enn0rn gu'!'ootrrfr'rNr!'
r.trfctrf.
iL':)
i'';'shtl ;;*. i; Li'i.:Qi-ils[r:f :i( i:i:
- , 1 : " : '
From:serkan([email protected])
o
194543613a
Hosvcomputer
1997
Date:ThuNov27 02:14:12
Tebriks
T\irk
sevgili
seyrerr
savfava a dan t Ye oruoum. B e n c e , r o c r e
c
u
s
u
n
n
L
s
sundu! brsaa'er
s
e
n
G
e
r
q
i
l
a
z
r
n
.
r
r
n
e
r
aeBerrenor
aina ytne de br hatarlataam
.e balrrn bl ass nan ana
caze'!e1ere gonderllebrl|rr,
rnErna
Yanr r s r n . z u d a h a f a z l a
sayfasana konulabalar
Lrlastrrmak lazan
sana r,uck seyttf, raYotum
he1a111r11lLll r
From:KaPLaN([email protected]*sigortacom tr)
a
.-
2@ 751962
Host/compuier
Date:Fri Nov 28 00:23:02 1997
KaPLaN
dan
sana
destek
Larih
Merhaba riir:k 9u anda saat 9:13
27 kasin
1991 hen
Y$r'rqra
hemde sana ma:' 1 aiarorum
i"""i"v".".
b
r
r
a
z
a
m
o
.ercekten.oS
' r b - n'
s . n r v ' - a l 1 '
" . '
; - " . .
gazetele.e versen 90K rYa
oLur h'n
uLrlnrq
it,.rr bovrece daha aok insanlarii
bence gazeteLe:
bi"lere
reddetnes benim i:':m'a
y.".r".t
loyr"
sonunna kada:
A j i K j D J . I D A Y IhMa C r r r l r e . -
net}
From:Kutluk [email protected]
Hosvcompuler:15323o79
Date:Fri Nov 28 05:54:321997
avrrca
lcunltur!
htlp:rlncnberstdtod com/bnr/Pr€dlulngu€slbookrmember,ruin€
n
\:,v
shaman Derki
dawasana geqen emeklerimizin
Buyuk Turk nllliyetqlriqi
anlaFalnasrna
d
avanlo daha ivi
g
e
r
e
c
e
k
n
e
s
i
l
l
e
r
:
d
e
hepsi
b1r
bestenen asaLakl..rln
ve bu giin davanln srrtrnda!
olmasana vesile olacaktar.
bir berlaraf
Yol Lrzun yuk aq1r.
olacaqaz. Biliyo!uz
Hep birlikte
Yorgun du!enler olacak, menzile ulaeamavanlar olacak,
ddDenl,e olac:.k. Eakat hergun yeniden dcgacagrz
dirileceqiz.
Ki]llerimizden
kaybolan veya kaybolmava vuz tutan britLin
Irklmrzln
sahip aakacaqlzdeqerleline
Yol.$Ruz Mukaddes bir
Yol.
ustu
deqll adeolojiler
bir ideolojl
Turk milliyetgiliqi
v
a
k
ti
a
n
l
a
m
a
m
i
l
l
i
y
e
t
q
i
l
i
g
i
Batl tarza
bir seciyedir.
sura aqtaqlruz gediklerden sazan lFlklarla
bizlerin
Yilzde Yilz Turk
a
Tengri
Biz
oldugun
Gun cihan
l" t-
senlncur
Bi!]en
TTK KKS TT 2T
FromrBIROY([email protected]|
H6ucomputer1$ 141173250
DateiFri Nov 28 07:21:131997
OI.AN KTJDRET. .
IIITIYACIMIZ
Bu sayfanin adresini,tilm okuyanlar okumavanlara
bu sekilde gercekte sdvlecek sdzii
iletmeli,
olanlar, inanacak yijregl otanlarf yorulscak bilegi
tekrar hatirlarlar'
olanlar zaman zanan unutulanlari
eLine diline saqlik.
,reuneturcne diyebilirim,
a
A
From:[email protected])
Hosvcomputer:194.5433 214
Date:wed Dec 3 17:,|4:391997
KAHRA},I}NT,IR
Kahlamanlik ne yalnizca bir yiikselis deinektir
gibi parlavip sbnnenektir
Ne de ylldizlar
diisiinnek bosuna bir emeklir
dlnezligi
Kahramanlik saldiriP bir daha ddnnemektir'
H.N.ATSIZ
Tebrikler,
basarila!,
kendine
iyi
bak
From:CengizSahin([email protected]_lab.fh-furtwangen.de)
Hasvco.nwte(
14129224.C3
1997
Dec1019:55:46
Date:Wed
2of6
0:l 0.11998
hnp /rncmbcrs lfll)od lodbtr,
Hazirlami$
oldugunuz
Meihaba,feuneTurC
pGnnum gucstboK'demoer
rkx'v]cutrEu!
wEB-Si te
her
ne demei
' errlt qe!s-\''^
Basaralaranlzrn devamlna diler
rse
:
lD'L
)
lo:
selan ederin.
r"
o "1.
([email protected])
From:'SpawN
Hostcmpller: 1S4242 76 1:o
Date:MonOec15'15:06:101997
JeuneTurc the most TurC person
+h6
?
h^af
I ^116l
in universe
also
\r
<JeuneTurC>Y1ram
'bel .ldgil r.a.-r
topaxlanma zamanr
<JeuneTu!c> yeni bilti
<JeuneTurC> Vistt
- 6 , 6
o.o. -"m ..oar "
/
ik
d F ^ . h ( m l
<JeuneTurc> 122:011 Lag from serverr ,r sec{s)bak tan senllk
<JeuneTurc> cam amca kacirna civir
,reuneTurc -sphere0195.33.220-164 * :hit alt+F4
JeuneTurc : G*Tr chat
JeuneTurc i rc2 , msn. com : MSN Bela Test Chat Network
JeuneTurc :End of /ifHols last
Error: 9Tr chat you're not a channel owner. . unable to
kick,JeuneTurC
reuneTurc [-spheree195.33.220.164] has qui! rRc lNeveR
uNdEiEsTiMaTe ThE powEr Of l,oveli I)
zaten...tebrlk
Kisacasi jeun'dan da bu beklenirdi
ehue
ederim....yirin
From:GaryB([email protected])
Hosvcompuler:194 54 50 34
Date:ThuDec1816:54:451997
Tanrl.
Tiirkii
Korusun
Iyi sayfa abi.
chatte goruiuruz I
<a href=,'http:
//GaryBarloo.
Solo Years</a>
bira zda rektem yapalln
home.n1. org">Gary
Baxlow The
From:Amokachilskoknar.seryice.raksnet.com.S)
Hosvcomputer:19,154 50 1I
DalerThu Dec18 19:48:091997
DAVAMIZ KUTSAI. . .
0 l 0 3 1 9 9 8l 8 : 5 ?
httprrneDben trpod con'ortuPrenrur'luestuuun,r,rl'*i
cesaretan ve vuregan;
yurekliligin,
Bu Davaya inancln,
davanln kutsalllqlndan
Herseyclen de Yucesi Inandlgln
gurut duyuyorum'
ediyor ve seninle
dolayl
seni taldir
Yolun Aclk Ofsun, Buyuk Turk...
l1-"_j
From:HAKO([email protected])
l-losvcofilPlter: 19:l 27 2@ 1:!1
1997
Date:Fri Dec'1909:19:04
basar]-Lar...
sonana kadar yanlndayaz..
bizi
kimse vrfdttanazl
From:WhiSKy(WtllSKY)
H o s V C o f i O U t1$$ 1 7 4 9 2 1 1
1997
Date:WedOec2415:22:24
dlElncta--_fanatikler
E d E R s E N B U K o N u r , a R A t - qK A f r L r Y o R s A N . s E N l M r L l ' E T r N r
SEVEN BIR VATAIiIDA9 OI,AFAK TEBRIK EDIYORLM
o
lg
From:GokcenBiket ([email protected])
19454509
HosucomPuler:
Date:Wed Dec31 17:45t351997
Turkluk
ve Turkiyelilik
buraYa nesal
kadaxiyla
Anladigim
yakrn'vani
ausunceren birbirine
br r'kan herkesan
herkesin icinde tazla
([email protected])
From:BehrcUNLUER
H6t/comlltei 1s6174 1231
0 30 l 1 9 9 8l 8 : 5 t
'D
I .t1
Date:FriJan9 07:30i56
1998
rrsnix
basanda yayrnlananl
kadar yanlndayln
asterdln. her
From:Otis ([email protected])
Nosucompller:194.2427a 70
DaterSat Jan 24 08:5'l:291998
FAYDAII
1 ESER
abi vatla ne diin cok gLrsel olmus- corbada_
t u z u n o l s r r . B r E u n1 P - c h A l - ' _ e . . n e n a y ' i
o l s u n . T a r i h 2 4 - 4 1 . L 9 97
?
From:KUZU([email protected],com)
1963 22058
Hosucomputs:
1998
Date:SatJen 3l 09:39:40
Hsst
, evsayfam. ..
: )
From:DILMAC([email protected])
HGucomputer19517435117
D a t e : l V l o nF e b 9 0 4 : 4 9 : 1 4 1 9 9 8
YASESIN
BIITUK
TTJRKL{JK DUNYASI
! ! !
TURKI,ERIN TURKUSU
olmaz tasa,
Dilek yolunda olmek Turklere
yasa;
yalniz
tureyle
Turke boyun eqdirir
p
a
r
l
a
s
a
k
a
r
s
i
m
i
z
d
a
o
r
d
u
b
i
r
l
e
s
i
p
Yedi
yenerrz
onu kanla sondurup parcalariz,
yaraltik
uyku uyurken batl,
Blz Turfani
ara
ordularinizin
Nuh cloqmadan kisnedi
sorsan soyle diyecek gok denilen su cati:
bir denlz.
Turk bilgisi
Turk gucu bir yildirim,
Delinse yer, cokse gok' yansa, kul olsa dor!
Yuce dilege clogru yine yuluruz yayan.
tipiden'
kasirgadan yirmayan,
Ylldlrrmdan,
eqlenen tunc yurekli aurklerrz. . .
olmlerfe
yan'
S A Y F A N I C O K B E G E N D I M . G E R C E K T E NG U Z E I , O L M J S. ' .
N E M U T L U T U R K L ' MD I Y E N E . . . .
5of6
0 l 0 l 1 9 9 81 8 . 5 ?
-ANP-
6
TIJRKL KORJSUN VE YUCFLTSTN
\:/
lD\
From:hasanmuratserl [email protected])
Hosvoomplter:15 3220 1€3
Date:
FriFeb201l:34:21
1998
tebrik
selam 9anf1 Mazinize ... selanr Yarrna...
Selan Zafer oldusunun silahlarana...
interner
gibi
Tanrrral, iCin
bir sanal ortana $anll Tijirk Milletini
Kur.Lanaa\onusunoa ba9.rr1I
size Bagaralar dilerim.. ...
'Ianrr
TLiku Kolusun ve Yiceltsin
?.
From:serbulent([email protected])
Hosl./comp'rler:
1S 255.144.72
1998
Date:sun
MarI 1l:25:12
TANRI riiRKi
KoRUsuN
intexnette
boyle bir syfa qdmek beni gelgekten
sevindirda. sayfamdan (sana link verecegrm)
olarak
talmadan devam et butun TURK milleti
'far harig) arkanclayrz!l!ll! l!
( bazr p...
qok
l_dl[!!E!Cr-!!S-g!e3&9 qk 1Sl!!ela dYl
03 03 1998t8:5?
htQl,lilIoit(s.ErPo6l4fl
\tarlt
:J.le
/\
HK)
I o')
1
-
JlmolllK...
|
.
'
.
.
.
'
'
.
'
"
'
.
:
.
-
.
'
.
.
.
G
wetwired.comKalite Odiilii
o
I-
The
Chfllk one ut
Award
s|tr Tlc
o
I{ousemanOdiilti
a
Aile'veUyqunlukOdiilii
oo
\ (1o\)
t Lro I ?crf
l9:5
03.01.199t
[email protected]{rll.qJ&-J|,rlF
,-...10\
a9
comDizaw Odirlii
matket-tek.
af
GraohixKinqdom Segilmi?Site Odiilii
o
Orkide SavfaMiikemmellik Oduln
o
Kitle Kdtik odnlt
m.ffi.rttc r95:
.\VARD
o
(
nAvlElir siteodtlii
W.SOdrilln
Jndexegeridon
x
@
-Sizde kapilariniz
vrupa msli almayin-
t,
03.03199819,0.1
1V
{r!
NEDENBOYKOT?
Qii{&ii:
- TtukiyeCurnhuriyeti,
vela uydrsude?ildir.
sdmnrgesi
AvrupaToplulu?uhun
- Tiirki!€ Cunrhuriyeti,
kaprsiderilrigeknekzonmda
Yunanistan'in
AvrupaToplulufunun?imarikgocu?u
de?ildir.
vazge9me$ni
- Eg€denizibir Yuan i9 de zi de?ildir.KimseTii*iye CumlNriyeti'nin
ulusl gikadadndan
talep
etmekgiiciin€ve ye&isinesahipde?ildjr.
- Kibdsiiirk toplunuadadaazinlk de?ildir.Kuz€yKibrisTiirk Cumhuriyeti'
kendiulusaljasam4,'iiriitne
t
yargiorganlarina
sahipba?imsizbir devletti(Ti kiyeCunhuriyetibudevletinErli?inin ve bu rli?ir
Bu engellenemez
devanlili?iri, gararrlatriditr- Bo?azlardihya halkindanilnceTiirk milletininmalidir Sdzsahibidevin€Tii* milletidir
- TiirkiyeCunitudyetihinbir Kiilt sorunuyollur. Giineydo?u
ve di?destekliP K.K lerdrlisorunuvardir'
-AvrupaToplulu?u'nun
tuomu iyi niyetile izahedilemez.
kabuledilemez.
- Giineydo?u
di?miidahaleler
meselesi
bizimi9 mes€lemizdir,
ve
haricizorlamalat
btuyemizdedir,
k€ndi
meselemezdir
Qitiinii
- lnsanluklai konusubrzimvicdani
baskilar
ar amsizdir.
de?il,ulusalmeclisirniz;Ttukiy€Biq/ukMillet
-TIrkiye Cunhuriy€tihinydnetildi?iyerAraupaFarlamentosu
-M€clisi'dir.
'Ttuki]€ Cunhudyeti'ninhakimikayitsizve ?artsizyuceTijrk milletidir,somiirg€cive haeliziniyedn&n bir
Avrupanilletleri de?il.
tiirlii vazge9emeyen
ve
-rii*ire dun*ruiveti, ,qvmlaToplulu?udkelerindend'ia adl ve insancildir'Bosna- Hersek'Ceaenislan
ortadadi..
herfi ttrafin tutumve icraatlari
Aze$aycanolaylarinda
- rtkiyi Curnhuriyeti'nin
€konomikve sosyalko?ullariadayli?ioiaylanandk€lerdenolumsuzde?ildirlemotrasisi lartiinaya a9& ekonomisignqdurumdaolanBulgarista4Ronanya,Lelonyagbi tilkelerile
300
bile mun rtui
sahipTii*iye Cufihuiiyetinin kiyaslanmasi
milyardolarlikcanli- iedeyenbL ekonomiye
de?ildir.
-Adayiillkelerden
mevcuide?ildir.Bu
slovalryadanedemokasi,nehalkiniradesiniyansiunbir parlarn€nto
geliftinin izahiniyapmakmiimkiinmtdiir?
- alrupa devtetteriunutnrarnatidi.ki
lbtkas veOflado?ueneii hadarininlamiizerinde'
Ttirkil'eCum.huriyeli,
ve
bfit'iik poara tecrUbesi
Ona
Alrupa'ninenSenQ
ve endinamikniifiisuna,Balkanla-r, AsyaveRusya'da
gucu
bir ordt? sahipolanbalgesinjnenguclur€ islihadi "lk9lidit . ^
ile hayranlikuyandiran
- Tii*iie Cun6riyeti sa&kaaeiit, fezb ginaa riittlve Cumhuriyeti
ile Alrupa Topluiu?uarasrnda
imzalanan
'Kaina Protokolii"ile do?anbaklarinitalepetmeldedtu.
ve 86'da
(l sstest dola?im1976daba?lalecak
ima
atti?i
gelecek)
Aftina
giindeme
ve lr€lik
tamanaiacaL Glmnik Birli?i t996'akad;r tantananacak
de?ildirdahilinde
d[rlsdnftne ina brt fun]ar
resmibelg€yebile sahipgihnayanbir toplulu?un
Delores
- AvrupaTililulu?ubir HiristiyanmnUiir:ir Bmu dile getirenenyiiksckkonumdaki,Kol , Jacques
yoksun,
insanidzellikler&n,ho?gdritden
edecek
Jrmckergibi yetkili a?izla.dirBu zihniyelbizemndahate
bir
zihnivettir
dflarcili veikiviizhi
- njmrvr
currcruruverr, BAzl ULKELERGIBI A\RUPA SA\TSINDEDEGIL;TAM TERSINE
SIIRDURDCEK
.AIRIJPIIYA RAGMENOOCT'IU
DA AVRUPA'YARAGT"IEN
TTUN..VANT-ICTM
GUCIEDTR
JeuneTuC
)T-
l1 ocak 1998'deoberi tutqlan saYfaistalistikleriicin tlklayrnlz
Anrsevfamaula?lnil igin butavatiklaYtn
0l0l lt98 19:04
,\o
RUMEti YAKAS! VE ADALdIRVAKSFE
xlllsrsivaKa
3^v^rr^rN^LiPsis
4
:
vlkr'ni0hrrnre
a
I
I Aislivs ids +
2-varArvdoNu +
r vi! vNnJ.
r YJi Nri,Dtu
oRroDo$[(
L.! L l R.]llol!L$
+
al
*.PANAYL\lriD^ (ilsrlrki
lorKAPr^Y^ NlxorAKiri9rsiv^Kfl
I
YON$iM xuRur! AoaYraRr
K9'
M!(roarr
u^L^rM^rKf{'tA'r cAo r'!Nl /t
..
/
YoN!l|^l(!R!||']^D^YlARl:
M16r$ !c (^r!(r!N{
t o N r r M n ! r ! r u A D ^ Y L ^ t:r l
Yril(dY ^ra srtrANosKiris€sl.
rrxohrrLLr.
Mrz^4Lrcr
v^rf I
l)
I i:tfi'tx,l"'*'d"
r fr ito.epri
no idr Yuvriidr
v,ill,ri,!ru,rr;,,
l.
ri,r srrlnrqrfi]
lAraDa.Y,r {rou rw } L.b$lv{H
\o\EllM rLRLr,uao{LA{,
'+,r' i.il,|in|ii'4"
sAR^ra)LK
^ya oidLrRrr !58 lnrfl
l- fi
r _
i l
v:lrvr
l
DEi ,?6
jJ!.LN\].lLol
+
te Kerdo\
l.Al,Lrni,LlnD^JJ N nldpu 0)
sari^ry^ayaYoRclNp^RrsA
Ki!l5tsl )
|Jd[l''i'*** -*". ,
flAN\r{ir^N^ylA
R l J |Kr l i s L s l v ^ $ r i ,
n)Nr riNr u[!L! ^ir$r^(]i
r l r L s r r R lr{t r r 1 o r i
YONrfrM
ftr(Lrlr ^D^Yr
^kL:
BA!^r^vA$R rl ruM KillslslvAXfl f
YONEIlM
{Ua!t! AoArhRr,
!dM n$ (uiiuru nrAl'LA(r:
r^hsY^ ^r^ r^t\s(!vlild
r.1N6r
^r^ 1oro, |{66l or ur) !rr. ,,
l,
l 6 N 0 i NKr r l d r r A
u r r ^ Y L:v
Y,[email protected]&it
ilNUrot^vA Yukcl r(r\sl
AvtusuNri^)
0,A1*lr0tANI
i
ivtrl,,ir L
l
)l
rtlrrl
vikah.ud
n!,3
cluArlAy^NlxoLAxl!lst. Mlxl[$1.
.{9H^NL
vcAYAtr^NAr.^Msos
YONETIMXIJRUTlJAO^YIARI i
ruxuL!rr)rr! ) i
J
0^u|ilIRt.rMH^|I^|1I!|v^(11
roNt fl'i KL]RUI
u ^DAf.^ r :
tolrr^i'| htr(rr ^N^ Kr!r5fyvA(f
r o N r L i N( u t ! r u ^ D ^ r t ^ n '
[trrriL.
. \:)
I YONETIMKURULUADAYLAR!
xlRlcrtMr ^tA DrMrrlls^Y^ YANI
rONErrM
Kur.r'(u^o4YrAftr
:
r.le(urczrdiof
l)
vir'ii,.,nqtrnsLr3s'.rL
(tr66r !e!^(r
YtNiKOYPANAYTA
)
\
(trRIurr,9(u^, crM^A'I v^(f I
YrNikoY
^Y^Nlxoi^ KlusrslvaKh / I
tiINIIIM
K!RUIU AOAYIARI1
^tN^wrroy r^$LARniruN
r t lr n s i i :
3)
!oY^cr(dYP NAYi^r!ANCtrrSr{l^
2l
(iiis€ ir(
h0Y0rDfRray^ PAr{^srrvi
2tr
sL,Y!K^DA
ruNrtrKrtrrrsr trt
,J,
1\" v^'r'
lili${tiil*YN^N^\
urYoalu YL!L)trft rv^Nc|lrsrRi^
{
TONIIIM(UTUL!^D^YIAIL:
)
yrNihali'^rrah hNi *uM ^lnst'i 2Y
K!RIJL!AOAYIAR1
I
YONIIIM
Dqrxrai/Ata rlAhA(retr' iil aNtr
((l5rlr v^Nl
AY^rAIl^SkrVr
H^SKOy
(r.[{UrUAOAYtAfi
YON(rlM
|
'
.
'
'
'
'
.
1
6.Y.'icrl'Li
!r!rx ^YA tlAR^lAioos xi!istli Y.
) a
r$tr Ar^Y NrMrz^(rcrvA(n
loN|tl^tl(lJr!tU^D^Y|'^R|1
: Nliki rdod$
()\
iol tr
rllrxoYr?^0noro5
rulxa\Y
r1^'onoros {!r$ |Killst$ l l
ADAnAR|:
lM
loNH k!.rRrlr,u
c A r A t N . r A 7 {r \ r ^ | | . \rr\ir1 1 1 (^(1
rurc4?nDn4vr vc{tr,(\!r1
d;,,,.,,,.,,.,,..,,,,
) \
S
1
g
o
;iE
:
:n
4 <
F
.
z 4
v- 'a
€
=
N
v?
n
\
E
e*
=
-
a
.)
rtJ
\
F
:3
- o
s
.a
t
<i
"e
=.4
:E:-i,n
A =-;
s
rr.^aulJ
:
\
=
a
-
E
j
a
t
z
F
Nn'lndn)'ItN30
€to
z
o
z
p
I
I
F
j
:)
B.
;
. =
o
z
E
E
a,
E
i
a
'94a
t
€
z
J
9 €
z
-E
E
o
1*
=
e i
E
? :
v:
e
o
c
,
!
I
e
o
Nr0lN}]Sd
5
P
E
o
$z*
{ i
g E
=
;q
>
" "-:
E:ia
i.!
*2
3 :
{.r
; a
E9<
:*
i .-:
z a
=
3 e
! d
9 A
O ; 4
g
.!^
-:
:,3
3=
E : j
o
o
E '
;
e
?,
rqi
aA.
:
: -
l *
=2
N
I
:
E
e
€:,
,o
t t
I
/
F
E
F
!
: -..
? =
9
s
E
E
E
I
i
I
b
: :
2
E
E
E
!
c
E
! z
o
I
z
E
E
F
E
! E i
3t
TUTANAGI
DIVAN(KONGRE)
tarihindeHocativeyzmah
Ayasofyademegiolagangenelkurulun18.04.2007
demekmerkezinde
SokCtlGrap.No:4fat:2 Fatil/lstanbuladresindeki
AlbayCemilSai<arya
gdriildii,y6netim
kutulubaikanr
haziruncetvelinden
saati6:00'da ekseiiyetbulundu$undan
SevgiEreneroltarafindanyaprldr.
soffa divanheyetiseqiminegegildi
Agtltgkonuqmastndan
Cancan
Yardlmcrhgma
DivanheyetiBaqkanhltnaSevgiErenerol,Bafkan
KatipligineBurakGiinel segildiler.
Erenerol,Divan
sonragiindeme-.ge!ildi
DivanBagkanllrncasaygtduruguyapttrtldrktan
hesapokundumijzakereedildioybirligiyleibra
Yitnetimkurul;faaliyetraporu,kesin
edildi.
agtldtve oy
giindemeahnarakokundumi'izakereye
Tahminibiitqegoriigmesi
Kurulunafastllararastaktarmayetkisiverildi'
birligiylekabuledildi.Yonetim
kuruluasil-yedekseqiminegegildi
Ydnetimkuruluasil-yedek,denetleme
Yiinetim Yedek
Yitnetim Asil
1-Sabri
2-Gdkhan
3-Ramazan
4-HacrEyiip
5-Necip
l-Sevgi Erenerol
2-Burak Giineq
3-Ergiin Poyraz
4- Cancan Erenerol
5-Recep Akku$
Aygun
Sel9uk
GUltek
Yenigan
Denetimkurulu Yedek
DeuetimKurulu Asil
1-MehmetDemirlek
2-Turgay T fekgio1'Iu
3-HiiseyinMiimtazBeyazrtoglu
I -Muammer Karabulut
Akbulut
2-Erkan
3-Erol
$ahingil
oluFn listesegildi.
Divan
tamamlandlglndan
sonragtjndemmaddeleri
Dilek ve temennilerden
Olagangenelkurultoplantlslsonaerdi
Baskanrnca
DiVANBA$KANI
SEVGIERENEROL
BA$KAN YARDIMCISI
CANCAN ERENEROL
/*7 ?.,*r,*(+---'^- [
KATiP{JYE
BURAKGINE$
1A
)o
DIVAN (KONGRE)TUTANAdI
Ayasofyadernegiolagangenelkurulun18 04 2007ta hindeHocativeyzmah.
AlbayCemilSakaryaSok.GiilerAp.No:4Kat:2Falih/lstanbul
adresindeki
demekmerkezinde
gdrtildii,ydnetim
saatl6:00'da ekseriyetbulundugundan
haziruncetvelinden
kurulubagkanr
yaprldr.
SevgiEreneroltarafrndan
Agrhqkonuqmasrndan
somadivanheyetisegiminegegildi.
DivanheyetiBagkanhglna
SevgiErenerol,Ba$kan
YardlmclhglnaCancan
Erenerol,Divan
KatipligineBurakGi.ine$
se9ildjler
DivanBa$kanhgrnca
saygldurufuyaptlnldlktansonragiindemegegildi.
Ydretim kurulufaaliyetraporu,kesin
hesapokundumiizakereedildi.oybirliliyleibra
edildi.
Tahminibiitgegdrtiimesigtindemeahnarakokundumiizakereye
agrldlve oy
birliliyle kabuledildi.YdnetimKurulunaf'aslllararasraktarmayetkisivedldi.
Ydnetimkuruluasil-yedek,denetleme
kuruluasil-yedeksegiminegegildi.
Yiinetim Asil
Yiinetim Yedek
1-Sevgi Erenerol
2-Burak Giineg
3-Ergtin Poyrz
4- Cancan Erenerol
5-Recep Akkug
l-Sabri
2-Gdkhan
3-Ramazan
4-HacrEyiip
5-Necip
DenetimKurulu Asil
Aygun
Selguk
Giiltek
Yenigan
Detretimkurulu Yedek
1-MehmetDemirlek
2-Turgay Tiifekgioglu
3-HiiseyinMiimtazBeyazltoglu
1-Muammer Karabulut
2-Erkan
Akbulut
3-Erol
$ahingil
oluganlistesegildr
Divan
Dilek ve temennilerden
sonragiindemmaddele tamamlandlgrndan
Baqkanrnca
Olagangenelkurul toplantlsrsonaerdi.
DIVAN BA$KANI
SEVGIERENEROL
KATIP UYE
BA$KAN YARDIMCISI
CANCANERTNEROL
/*e h*wf . a::,f i^^.'tb
\
AYASOFYADERNE6i
AdrSoyadr
RecepAkkug
T . C .K i m l i kN u m a r a s r 3 1 3 1 9 0 1 7 9 6 0
BabaAdl
Mehmet
A n n eA d l
Nazmiye
Yrlrve Yeri
Dogum
1 9 / 1 0 / 1 9 6 7I s t a n b Iu
okul Orta okuI
EnSonBitirdigi
Meslek
Serbest
Adres
EV
A y t a gM a h . P e m b e gSUolk :N o . 7 7
lrlistanbul
Halka
rs
V a t a nC a d . E m l aBka n k a sBl l o k l a rHt 1
B l o kK a t . 4D . 9
Fatih/istanbul
CEP
0s32 606 0168-0s43266 57 74
EV
0 2 l z 6 9 63 2 2 4
Telefon
0 2 1 25 2 3 1 8 1 8
ElektronikPosta
Uyeoldu!u
dernek/kurulug
receo [email protected]
hotmail.com
serdengecti34@
B U y UH
k u k uk g u l a rB i r l i 0 i
AYASOFYADERNEGi'NE
konusundakisamimive
AyasofyaDerneii'neTtirk f4illetive Devletininhassasiyetleri
olan inanclmdandolayl
sUrdiireceklerine
yiirekligkrslanile bu yoldakimiicadelelerini
sunarlm.
bilgilerinize
destekledigimi
felt02l2 635 28 27
SokCijlerAp No:4K:2 D:4 Falih/htanbul
MahAlbayCemilSakarya
AdresrHoca0lelz
. ... /. . ../2007
AYASOFYADERNE6i
AdrSoyadl
E r k a nA k b u l u t
T . C .K i m l i kNu m a r a s l 2873868s726
B a b aA d l
A b du l k a di r
A n n eA d l
0zden
DogumYrllve Yeri
29/0L/1984 Gaziantep
EnSon BitirdidiOkul
MimarSinanLisesi
lvleslek
Ogrenci
Adres
Yurt
Rrhtrm
C a d d e sKi .e m an k e gM h , N o : 2 0 5
i. Bilgi Universitesi
OrgenciYurdu
Karakoy/ ISTANBUL
Telefon
CEP
0 s05 275 70 69
EV
r5
ElektronikPosta
a n a y a sm
a @h o t m a i l . c o m
ata [email protected]
BriyLikHukukgularBirlidi
AYASOFYADERNEGi'NE
konusundaki
samimive
Ayasofya
Dernegi'ne
Tr.irk!lilletive Devletinin
hassasiyetleri
yrireklierkrglarr
yoldaki
inancrmdan
dolayl
srlrdUreceklerine
olan
ile bu
m0cadelelerini
desteklediqimi
bilgilerinize
sunaflm.
fel:021263528 27
/ a i A l b a )C e n i l S a k a qd S o k6 0 l e rA p N o 4 K 2 D 4 F d L i h
lshbul
A d ' e sH o c a d r e )M
'''' l
/2007
ErkanAKBULUT
F&t-J,+
DERNEGi
OLAGAN GENEL KT]RUL TOPLANTI TUTANAGI
'f)
DemepiOlapanGenel Kurulunun..........
tarihinde...........
adresindeki
demekmerkezinde
saat.......
da ekseriyetbulundufundanhaziruncetve]inden
gdrUldt,agrhgyiinetimkurulu
bagkam
............
yaprldr.
tarafindan
Agrhgkonugmasrndan
sonradivanheyetisegiminegegildi.
Divanheyetibagkanhlrna
, BagkanYardrmcrhlrna
segildi.
, Divan Katipligine
Divanbaqkanhlrnca
saygrduruquyaptrrrldrkansonragiindemegegildi.
YcinetimKurulu faaliyetraporu,kesin hesap,okundu,miizakereedildi.
Oybirliliyle ibra edildi.
Tahminibiitgegdriigmesigiindemeahnarakokundumtizakereye
agtldrve
oybirligiylekabuledildi.YdnetimKurulunafasrllararasraktarmayetkisiverildi.
git
Kanununa--+tyarlangasr-
@qlfrernekler
j/e.gyhndl.
oybiFlili jffi€dild;.--.yetki-v=drilmesi
@eni-segiteeek-yiioetime
gdrii$il1dri ve kabuledildlY6netimKurulu asil-yedek,
Denetimkuruluasrl-yedeksegiminegegildi;
YiinetimAsrl
l2-
Y<inetimYedek
l1
/l
DenetimKuruluAstl
z-
DenetimKuruluYedek
l2-
J-
a
l-
o
danoluganliste segildi.
Dilek ve temennilerdensonra giindem maddeleri tamamlandrlrndan
Divanbaqkamnca
Olalan GenelKurul toplantrsr
sonaerdi.
DivanBagkam
BagkanYrd.
Katip iiye
^LT
tZ.A
2-
a'
I
I
E
DLR\EGIN
SmNo
=
! 3
o
a
! 9
I
:!t
s
3
f
:EU
=
3
a
ts
o
:=
a 5
+:
?
2
63
c_<
3
a
z
:
g
& i
;
a
-l
-l
c
z
GENELKURULUN
q,
b
g
c
-t
a
ai
..1
-l
B
z
T a b i ie
) li
CinsiYetl
q
3-tY-
$
,='zr>
3
9
N
1
i
)
"!3
>^
qr
?L'
i+e
.-
t
R
(
(/\
3
;
=
a €
! E
; t
E *
6
4.,
.9' t
;t
3
a
;
T
a
a
z
9 : :
7
-
=
=
z
a
:
J
-
a
i
3
i,
=
2-
6
=
e
a !
f!r
E ;
E
:
-
L
a
-
t
3
;
3
:-
!
z
;
=E
i+ts
a
a
I
1
E
R
I
c
^.=
^ 3
^ 9
22.
g !
,:a
tiE
A E
-
>?.
=
- 7
?
a !
i9:
a
,4,'
9 -
rB
{€
a z
5
2 <
t02
:,
t,
q<"
'-/ I
HAZiRLIN LISTESI
I. SEVGI
ERENEROL
2- CANCAN
ERENEROL
3- ERGUN
POYRAZ
4-KEMAL
KERINqSIZ
5.MUAMMER
KARABULUT
6-TURGAY
TUFEK9iOGLU
7.EROL
$AHiNGIL
8.GOKHAN
AYGUN
9.BURAK
cthrEs
1O-HUSEYiN
MUMTAZ BEYAZIToGLU
I1-RAMAZAN
SELqUK
I2-RECEP
AKKU$
l3-sABRi
AVCI
14-MEHMET
DEMIRLEK
I5-HACIEYUP
GULTEK
I6-NECIP
YENI$AN
r'+-ER(nNAKEUL\If
E jt\*\,t
HAZIRIJN LiSTESI
1. SEVGi
ERENEROL
2- CANCAN
ERENEROL
3- ERGLIN
POYRAZ
4-KEMAL
KERTNCSTZ
5-MUAMMER
KARABULUT
6-TURGAY
TUFEKCiOGLU
7-EROL
$AHINGIL
8-GOKHAN
AYGI]N
9-BURAK
GIJNE$
- L : q.. \ r . B . 1 L - #)-. . .
3)
1O-HUSEYiNMUMTAZBEYAZTTo6LU
I I.RAMAZAN
SELqUK
I2.RECEP
AKKU$
13-SABRI
AVCI
I4.MEHMET
DEMIRLEK
15-HACIEYUP
GULTEK
I6.NECIP
YENI$AN
I? ERKRN AKBUL\JT
...
GENELKURUL TUTANAGI
@
Tarihindesaat14.00'dedernekgenelmerkeziolan
18.4.2007
HocaiiveyzMah.Albay Cemil SakaryaSk.GiilerApt. N:4 K:2 D:4
toplanrldr.
FatiMist adresinde
o
Demekkurucuiiyelerininhazrroldupugdriildii.
GiindemuyanncaAtatiirk ve $ehitlerimizigin bir dakikahksaygt
bulunuldu.
duruqunda
Istiklalmargrokundu.
Divanbagkanrve tiyelerininsegiminegegildi.
DivanbagkanhlmaSevgiErenerol,katip iiyeliklereCancan
Erenerolile BurakGiinegsegildiler.
Ydnetimkurulununseqiminegeqildi.Ydnetimkurulu
SevgiErenerol,bagkanyardrmcrhlrna(asiliiye) Burak
bagkanhlrna
Giineg,asiliiyelipeErgiinPoyraz, yedekiiyeliklereCancanRrenerol
ile GdkhanAygiin oybirlili ile seqildiler.
geqildi.
Denetimkurulununs-egimine
Asil iiyeliklereHtiseyinMiimtazBeyazrtoplu,Turgay
Tiifekgiollu,yedekiiyelile MuammerKarabulutseqildiler.
Dilek ve temennilerbdliimiinegegildi.
Sdzalaniiyelerhayrrhulurlu olsundediler.
gegildi.
Kapamgmaddesine
Toplantrbitirildi. 18.4.2007
Divan
Bagkant
SevgiErenerol
( Zr r,.'tt i |.
Uye
Erenerol
Cancan
f.\,----C
\;Ez-f,\<\
GENELKURUL TUTANACI
18.4.2007Tarihindesaat14.00'dedernekgenelmerkeziolan
HocatveyzMah. Albay CemilSakaryaSk.GiilerApt. N:4 K2 D'.4
la n/lst aoresrnde
toplanllor.
t
Demekkurucuiiyelerininhazrroldu[u gdriildii.
GiindemuyanncaAtatiirk ve gehitlerimizigin bir dakikahksaygt
durugunda
bulunuldu.
Istiklal margrokundu.
Divan bagkamve iiyelerininsegiminegeqildi.
SevgiErenerol,katip iiyeliklereCancan
Divan baqkanhgrna
Erenerolile BurakGtineqsegildiler.
Ydnetimkurulununsegiminegegildi.Ydnetimkurulu
(asiliiye) Burak
bagkanhlrnaSevgiErenerol,baqkanyardtmcrhgrna
Gtneq,asil iiyelile ErgiinPoyraz, yedekiiyeliklereCancanErenerol
ile GdkhanAygiin oybirlili ile segildiler.
Denetimkurulununsegiminegegildi.
Asil iiyeliklereHiiseyinMiimtazBeyazrto[lu,Turgay
Tiifekgioflu,yedekiiyelile MuammerKarabulutsegildiler.
Dilek ve temennilerbdiiimiinegegildi.
56z alaniiyelerhayrrhulurlu olsundediler.
gegildi.
Kapanrqmaddesine
Toolanttbitirildi. 18.4.2007
Divan
Bagkanr
SevgiErenerol
uy.
BurakGiineg
n.\
t{fr-
\Je4/1.
hr-".J
Uvt
CancanErenerol
T.C
iSTANBULVALiLIGi
il DemeklerM0diirliiEii
Sayr: 8.05.4.VLK.4.34.08.00.(02)
34-132t090
Konu:Tiizilk
\
j | ...n0D006
9.3tb
AYASOFYADERNEGi
YONETiMKURULUBASKANLIdINA
-
Id1ry
iizercyenikuulan demeginizin
... .., ..
T"lk"ri ilimiz FatihilgesindefaaliyetgOstermek
ttlzilgii, Mtldiirlugtimi.izcetetkik edilerek 5253 sayrh Demeller Kanunu,na uygun
gdri[dtEiindentasdikedilmi$tir.
bildirimi izleyen (6) ay igersindeilk Genel Kurul toplantrsrrunyuprt-i", u" ,o*r,fu
olganlaffi olufturulmasrgerekmektedir.
Aksi taktirdedemekhakkrnda4721sayft yasann
87.maddesi
gerelifesihiqlemiyaprlacalrnm
bilinmesini
tebliginiricaederim.
EKIER
:
-Adet
I
Ttiziik.
BankalarCad.No:48Karakdy/ Beyoglu
Tel.021224344 66- 29223 97I 98- 24380 4s-46
Dahili | 124-125-139
Aynntrl Bilgi : R.BITNEL
idm.istanbul.sov.tr
Faks:021224344 6
i)
.r\
AYASOFYADERNEGITOZUGU
-DERNEGiT.INNT
MADDEl
AYASOFYADemelidir.
-DERNEG|NMERKEZi
MADDE2
Demelinmerkezi,Istanbul'dadrr.
MADDE3- DERNECiNAMBLEMI
YiinetimKuruluKaranile belirlenecektir.
MADDE 4-DERNEGiN AMACI
Ayasofua'yrTiirk kiiltiiriinrin bir pargasrolarak kabul edip'
yabancrkiiltiir etkilerinden uzaklagtrrmak,istanbul ile birlikte Tiirk
medeniyetininvazgegilmezbir ikilisi oldu[unu hatrlatmak' bu
nedenleAyasofl,'a'yrTtirkiye'ninkriltiirel deleri olarakkorumak,
nesillere
uluslararastalandagok y6nhi tanltrmlrusaglayarak,gelecek
intikal ettirmek,Tiirk egemenlilinin, Ayasofua'mnbugiturekadar
ayaktakalmasrnlsaglayanetkilerin anlatlmml sallamak. Tiirkliigii
Ayaso$a'ya vurdulu damganmbiitiin ydnlerini anlaftnak.BaqtaRum
OrtodoksPatrikhanesiolmak iizere, hristiyanhlrn biittin
mezheplerininAyasorya'yr dini merkezgdstermekamactile yapfiklan
faaliyetve gakqmalarakargrfaaliyetlerve dnlemlergeligtirmek,
ile
Ayaso$a'yrBizanskiilhiriiniin merkeziolarakgdsterengaltgmalar
etkili mticadeledebulunmak.Yapryr kilise olarak gdsteripbu maksatla
propagandafaaliyetlerindebulunanlarakarqtmukabil tedbirler alarak,
hukrki mflracaatlardabulunmak.Ayasoffa'run, Tiirk Istanbul'un
deligmezbir kiiltiir pargasloldulunu, siyasi,politik ve dini emellere
aletedilmemesiigin,hertiirlii dnleminalnmasrntsaglamak.
gelenbazrdin adamlanmn,eserikilise olarakgodp,
Yurtdrqrndan
hukukdrgrhgrnltespittespitve belirlemek.
ayinyapmalanmn
Ayasofira'yrinsanhkmedeniyetineTrirk yurdununbir parqaslolarak
tamtrpsevdirmek,korumak,bu yolda her tiirlii panel,konferans,
serninerqahgrnalanyapmak,sergileragmak,tamtrmlardabulunmak,
yurtiqi ve yurtdrgrfaaliyetlerdebulunmak,yerli ve yabancrbilim
Ayasofua
Demelininamacrmn
dal
vrl 28-30Kasrmtarihlerinde
Istanbul'da
Yinr
itkiolik Gtinl..inigergekleqtirmek.
kezAYASOFYAMIisirnliuluslararast
MADDE 5-DERNE6iNAMACINI GERqEKLE$TiNNTNTiqiN
YAPACAGI QALI$MALAR VE METODLAR
igin;
Dernekamagve hizmetkonulannlgergekle$tirmek
1- ikametgahrile amagve hizmetkonulanigin gereklitagrmrve
mallarsatrnalabilir,satabilirveyakiralayabilir.
tagrnmaz
Taqrnr ve tagrnmazmallar i.izerindeher tiirlii hak ve
miikellefiyetleri koydurabilir,igletebilirve her ttirlii ingaatryaptrabilir.
2- Uyelerinive kamuoyunubilgilendirmekigin amagve hizmet
konulanile ilgili her tiirlii kapahsalonve aglkhavatoplanhlan,
seminer,konferans,temsil ve lurtigi ve yurtdrgr geziler
diizenleyebilir.
3- Uyeleriveya uzmankigileraracrllr ile yurtigindeve
lurtdrqrndaher tiirlii aragtrrma,inceleme,geligtirmegah$malanyapar,
6neri ve dilekleri belirler ve bunlan her trirlii yayrn araglandulurur ve
yayrnlar,siirekli yadastirekli yaynlar yapar.
ve yurt
4- Her seviyedee$itim ve dlretim kurumu,dershane,kurs
agrpi$letebilirveyabunlarakatkldabulunabilir.
5- ihtiyag duydulu gelirleri temin etmekamacrylaiktisadi, ficari
ve smaii$letrneler,ortakhklar, vakrflar ve yardrnla$masandlklan
kurabilir.
6- YardrmToplamaKanunuve ilgili mevzuathiiki.imleriyle
tiiziik hiikiirnlerineuygun olarak yardrmve bagl$toplar, ahr,
verir,garthveyagartsrzvasiyetlerikabuledebilir,gerekliizinleri almak
suretiylepiyangolartertipleyebilir.
7- Mevzuatrnizin verdili lokal ve kiittiphanegibi sosyalve
illisadi mriessese
ve igletrneleragabilirve gerekli diler kiiltiir
faaliyetlerive sosyal9ah$malandiizenleyebilirve bagkakuruluglann
faaliyetlerinekatrlabilir.
8- Demeli tanrtlcrrozet,bayrak,flama,brogiir ve dergi gibi
yazlhve baslhyayn faaliyetlerinde
bulunabilir.
9- Ulkenin sosyal,kiilttfel ve hulcukiher tiirlii meselelerinde
Tiirk milletinin bir biitiin halindehassasiyetgdstermesinisallamak
tizeretoplantr,gdsterive yiiriiyiiqler ile imza kampanyalantertip
edebilir' I
11-
rr-,,,/ril,ek)erSP
?vJ V*r-LJ
'l
l0- iirk millctininmilli vetarihihr
tiyeleriu
gcrcktijzclkigilikadrnagerekse
;ikaycttt
mcrcilcrnczdindctlavaaqabilir,
bulunabilir'
miiracaatlarda
igbirlifiyapabilir,ortak
I l - Dilcr dernekve kurumlarla
oluqturabilir'
iisl yaprplatlbrmlan
laaliyctlcrdiizcnlcycbilir,
verccelikararile uygungiiriilecek
l2- Dernekgcnelkurulunun
gubclcrigcrcklidurumlarda
il vc ilgelerdegubeagabilirve agrlmrq
kapatabilir.
MADDE6-DERNEGEOYNOIUI,UYELiKTEN CIKMA VE
CTKARILMANIN $ART Vtr $EKiLLERi
1- DemeklerKanunununaradrlrtiyelik gartlannrhaiz,Medeni
haklarrkullanmaehliyetinesahipherkesdernektiyelifine kabul
edilebilir.
iiyelik girig
2- Uyelile miiracaat,demekgehazrrlanmrg
bildirgesinidoldurupimzalamaksuretiyleve dernekiiyesiiki kiginin
takdimiile olur.
3- Uyelik miiracaatliizerine,DernekYdnetimitarafindangerekli
incelemeyaprlrr.DemekYdnetimKurulu30 giin igindekabulveya
red yOntindekaranntverir' Demekydnetimkurulunun,iiyeligi
reddedilenkiginin red gerekqesiniaqrklamamecburiyetiyottur'
4- Hig kimsedemepetiye olmayave dernekteuy9 k{maya
zorlatama. Her tiye yaziltolarakverecelidilekgeile istifa hakkrna
sahiPtir.
heriiyeninbir oy kullanmahakkr
5- GenelKurul toplantrsrnda
katllanheriiye oyunubizzat
vardtrve genelkurul toplantlslna
kullanmayamecburdur.
6- Iiemelin tiiziik ve amaglannaaykrrrhareketedenler,demek
ydnetimkurulu kararlarrnauymamayrahgkanhkhalinegetirenler'
olarak
mazeretsiz
iaahhtitettikleriaidatlannto yrl igerisinde
demeleiiye olmagartlannr
DerneklerKanunundaki
ddemeyenler,
tayb"dettle., yOnetimkurulu karan ile iiyelikten grkarrlrr'-Qrkarrlma
vardr'
kaiannakarqiiiyeninyapllacakilk genelkuruldaitirazhakkr
tiye kayrtdefterinden
7- Demektengrkanlarveyagrkanlanlar,
larriizerindehigbirhakiddia edemezler
JJ\-
8- Aidat borcubulunaniiYeler(
kattlamazla4segneve segilmehakkt
olan iiye, ola[an ve olalaniistii genelkurullardaoy kullanamaz'Bu
haziruncetvelihalenve gegmi9yrllaraait borcuolmayan
sebeple
iiyelerdentegekkiil eder.Genelkurul toplanttsrsraslnda borcunu
ddemeksuretiyleoy kullamlamaz.Aidat borcunun,Hazirun cetvelinin
dnceddenmiqolmasr
tanzimive yetkili mercilereverilmesinden
$amlr.
9- Fahri iiyelik:
Dernelin amaglando!rultusunda,iilkemiz ve milletimiz igin
fedakaranegahgmalarve hiznetler yaptrlr mrigahedeedilen ki5iler
arasmdanen az iki ydnetim kurulu iiyesinin dnerisi ve Ydnetim
Kurulununkaran ile segilerekhtikiim ifade edeceknitelikli iiyeliktir.
Fahri riyeler segmeve segilmehakkrnasahiptir.
MADDE 7- GENEL KURUL
1- GenelKurul, dernelin en yiiksekorgamdr.Dernekgenel
kurulu olalan veya olapaniistiitoplantrlaryapabilir.
2- DemekGenelKurulu en gegiki yrldabir olalan olarakEU.'1Je
toplamr.Ydnetim Kurulunun ve denetimkurulunun gerekli gdrdiilti
hallerdeveyademekiiyelerindenbegtebirinin yazrh isteli iizerine
olalaniistii toplantlr.
3- Qaln usulii
YdnetimKurulu, dernektiiziiltine gdreGenelKurula kafilma
hakkrbulunaaiiyelerin listesini diizenler.GenelKurula katrlacak
iiyeler; en az 15gtin dncedengtinii, saati,yeri ve grindemimahalli bir
gazetedeilan edilmek suretiyletoplantryagagnlrr' Aynca GenelKurul
tarihindeniig ay dncesinekadar aidatborglanmddemigolan iiyelere'
toplantrtarihi ve grindemitaahhrithimektuplabildiilir. Bu ga|nda
golunluk sallanmamastsebebiyletoplanhyaprlamzsa,ikincr
toplantrmnhangi giin yaprlacalr da belirtilir.ilk toplanfi giinii ile ikinci
toplantrgiinii arastndakizamanbir haftadanaz olamaz.Toplantmtn
yaprlacalrgiin,saatve yeri ile toplantrgiindemi,toplantl gtiniindenen
az 15giin 6ncemahallin en btiyiik millki amirli[ine yazr ile bildirilir
vebu yanya toplantryakatrlacakiiyeleri g6sterenliste de eklenir.
A
I
fazlagcri brraktlamaz.
dcfadan
'l'oplantr
demekmerkczinin
yeri : GenelKurultoplantrlarr
4KurucularKurulu
yerdenbaqkabir yerdeyaptlamaz.Ancak
bulundupu
kurulcakararaltnmaslhalindc,
miilcqckkil
vc ydnctimkurulundan
mtimkiindiir'
bir yerdeyaptlmasr
bar;ka
tcspitolunacak
'l'oplantr
yetersayrsl: GenelKurul, liiziigegdre(ienelKurula
5'
katrlmastyla
bir lazlastnrn
katrlmahakkrbulunaniiyclcrinyarrsrndan
vc kararalabilir.
toplanabilir
'l'oplantrnln
yctcrsa]l
Yaprhg[Jsulii: Ilk toplanttda
6' Ancakbtr ikinci
go[unlukaranmaT
ikincitoplanlrda
sallanmazsa,
kurullart
toilantryakatrlaniiye saytstdernckyiinctimvc denctlcmc'
iiyc tamsaylsttoplamtntniki kalrndanaz olamaz'GenelKurul
'ioolanttst
ilundabclittilcnve mahallincn biiyiikmiilki amirli!inc
yaprllr'
gtinve saatle
bildirilen
Genclkurulakatrlacakiiyeler,ytinetimkuruluncadilzenlencn
imzakoyaraktoplantlycrinegircrlcr'
lislcdckiaillartkarqtstna
(icnelkurulakatrlmahakklnasahipilyelerinbir lazlasr
lcspitcdilirve toplantr
i$tirakelmi$se
, durumbir tutanakla
roplantrya
kurulu
y<inctim
veyagdrcvlcndircocli
ytinctimkuiulubagkanr
aqrlrrbiri tarafindan
iiyclcrindcn
sonra,toplantlylyonctmcktizcrcbir Divanllaqkantvc
AgrlrEtan
iki katipiiyoscAilir.
aittir' Katipler'toplantr
fopiununrttydnetimi,DivanBagkamna
diizenlerve baqkanlabirlikte imzalarlar'
tutanalrnr
----'ioplantr sonundabitiin tutanakve belgeleryeniydnetim
kurulunaverilir'
rnular : GenelKurul roplantrsrnda
)r gdrt$iiliir.Ancaktoplantrdahazr
rafindan g6rii;iilmesi istenen
konulanngiindemealtnmastgenelkurulun oyunasunulabilir'
MADDE 8. GENEL KURULUN GOREV VE YETKiLERi
$UNLARDIR:
l-Derneko
lanmnsegilmeqi
J.
2-Dernektiiztigi.iniindeligririlmesi,
giiriigiilmcsi,
kurullarrraporlartntn
3-Ydnetimve denetlcme
ydnctimkurulununibracdilmcsi,
gdriigiiliipaynenveya
biitqenin
4-YdnctimKuruluncahaztrlanan
kabuledilmesi,
dcgir;tirilcrck
5- I)ernckiqingercklitatmmatmallartnsattnaltnmastvcya
yiinelimkurulunayctki
hususunda
mallarrnsaulmasl
mevcuttalilnmaz
vcrilmcsi,
vcyaayrtlmast,
katrJmast
6- I)crncfinlcdcrasyona
faaliycttcbulunmast,
7- Derne!inuluslararast
lmcsi.
fcshedi
tl- Dcmcg,in
9- Mcvzuallavc dffnck tiiziigiindcbclirtilcnvc genclkurulca
yerinegelirilmesi,
di[er gdrevlerin
yaprlmasr
kararlagttrtlan
MADDE 9- GNNEL KUIIULUN OY KUI,LANMA VE KAIIAR
A L M A U S U LV E $ E K i L L E R i
(icnclKuruldaheriiyeninbir oyuvardrr'.Oylar
cqittir.I ler iiyc
(icncl
kararlarda,
kcndioyunubizzalkullanrr.(ienclkuruldaaltnacak
usulbclirlcmehakkrsakhkalmakkaydrilc aqrk
Kurulunba;kaoa
oylamacvctyadahayrrdemeksuretiylckararaltntr.Ancakdernek
gizli oy, agtksaytmusuliiuygulanrr.
segiminde
organlarrntn
MADDE1O-YONETiM KURULUTE$KiLi VN'GOITEVLERi
YdnctimKuruluGenelKurulcagizli oy ve agrksaytmusuliincc
(5) asilvc (5) ycdckiiycdcnoluqur.Asil tiycliklcrdcboqalma
scailcn
oldu[u takdirdeyedekiiyeleringrirevegalrrlmasrgerekir.Ydnetim
olusturur.
Kurulu,ihtiyag gdrdiiln gahqmakomisyonlanm
yerinegetirir.
Y6netimKurulu agalrdakihususlarr
kendiiiyelerindenbir
l- Derne[i temsiletmekveyabu hususta
veyabirkagrnayetki vermek,
iligkin iglemleriyapmak
2- Demepingelir ve giderhesaplarrna
genelkurulasunmak,
ve gelecekddnemeait biitgeyihaztrlayarak
3- Demekkayrt defterini usuliineuygunolarak tutmak,
4- Demekamagve hizmetkonulann
D.4)
l:
-,/
71
yiikledi!
kendisine
6- I)ernekf iiziifiiniinve mevzuatrn
i;lcri yapmakve yetkilerikullanmakgerekligdrdiifiidiler huS'tf
kurmak,
qahgma
komisyonlart
MADDE 1I. YONETiM KURULU TOPLANTILARI
Gcnclkurulcagizli oy agrksaytmusuliincgtircscailcnydnctim
gdrev
toplanarak
kuruluiiyeleri,seqimimilteakipdernckmerkezindc
iiye
muhasip
sckretcr,
BaqkanYardtmctst,
taksimiyapar.Bagkan,
galrtst
kuruluclcrnckmcrkczindcbagkantn
scaimiy'aprlrr.Y<lnctim
'I'oplantr
yarlslnln
y6netimkuruluiiyc tamsaylslnln
iizcrinetoplantr.
oy
YdnetimKurulukararlarr
baglar.
hazrrolmasryla
bir fazlasrnrn
oy vcrdigitaraf
goklu[uile altntr.Oylarrncqitlipihalindcbagkanrn
sallamrgsayrlrr.Mazcretsizolarakiist fistsiig kers
iogun-iugu
ycinelimkuruluiiyesininmiistafisayrlmasrna
katilmayan
top"lantry:a
kararvcrilcbilir.
MADDE,12.YONETiM KURULUNUNYF]DEKUYNINRIN
TAMAMLANAMAMASI
de
yedeklerin
sebebiyle
boqalmalar
krrruluiiye sayrsr,
Ycinctim
azolursagencl
yartstndan
sonraiiyemmsaylslnln
cas.rrlmastndan
kurulu
kuiul; ..u.rt ybnctimkuruluiiyclcrivcyadenetleme
tarafindanbir ay igindetoplantryagafrtlrr' Qalnnrn yaptlmamast
halindcmahallinSulh
birininbaqvurmasr
halindc,dernekiiyelerinden
scacoclitiE
yaparakdcrnckiiyclcriarasrndan
I lukLrkilakimi durugma
gdrevlendirilir'
kigiyi,bir ay iEindeGenelI(urulutoplamakla
M A r ) r ) El 3 - D E N E T L E M EK U I { U L UT E $ K i L i v E
GORtrVLERi
kurulu,gizli oy agrksayrmusuliiylciig asilvo iig
Denelleme
vcdckiivcdcnaz olmamakirzcrc(icncl Kurulcascailir'I)cnctlcmc
scqcr'
bir bagkan
kendiaralarrnda
Luruluiiyesiseqilenler
iq ncurrinai
MADDBl4- DERNEdiN
kurulutaranndanmcvzuat
l)erneflini9 denetimidenetlcmc
yaptlrr.f)cnetlcmckurulu,en gcaallt ayt gcqmcycn
gcrgcvcsindc
arairklarladerneAiniQdenetiminiyapar.Deme$ingelir,gider,hesap
ve iglemleriile faaliyetlerininmevzuatve fiiziik hiikiimlerine
Kararlanmnyerinegetirilip
,,.ro,rnhrErrnu
denetler.
er. GenelKurul Karar
e-)
getirilmedi[ini tespiteder,YdnetimKurulu iqlemlerininmev
kurulu
tiiziik htikiimlerineuygunlulunudenetlerdenetleme
ydnetimkuruluile istigare
ederekbelirler.
usulve esaslanm
Frir''t-".,1t
Denetlemesonuglanmdenetlemekurulu karar defterineyazat ve bir
raporhalinegetirereky<lnetimkurulunave toplandrlrndada genel
kendisineverdili diler gdrevleri
mevzaatrn
kurulasunar.A.prr,ca
yaparve yetkileri kullantr.
?
MADDE 15- $UBELERiN KURULU$U
GenelKurul Karan ile ydnetimkurulu gerekli gdriilen yerlerde
gubeagabilir.$ubeagmayayetkili krhnanlar;kuruculann ad ve
soyadlannr,babaadlanm, dolum yeri ve tarihlerini, meslekve
sanatlanm,ikametgahve uynrklann, gubemerkeziile adresini,
gubeninagrlacalryerin enbiiytik miilki amirliline bildirirler' Bu
bildirime demekanahiztiliinden iki 6mek ile kuruculuk yetki
olur.
belgesinieklerler.Bu bildirim ile gubekurulugutamamlanmrq
demele baph; dernek
$ubeler,kanunlarve ttiziik hiikiimleri gerepince
"Demek
Genel Kurulunca
merkeziile iligkileri ve karar yetkiled ;
kabuledilecekqubelerydnetrneli$"hiilcimleriile belirlenmig;varhpt
ve haklan demekbiinyesinedahil, dernekamagve hizmet konulan
dogultusundaydnetim kurulu karan ile ozerkfaaliyetlerde
bulunmaklagdrevli ve yetkili, tiim iglemlerindenkendi ydnetim
kurulunrm sorumluoldufu, demeki9 orgamdr.
$ubeler,dernekgenelkurulunda,segilmigdelegelerletemsil
edilir.$ubelerinyonetimve denetimkurulubaqkanlangenelkurul
gubegenelkurullanndaheryirmi iiyeyi temsilen
delegesidir.Aynca
bir delege,dernekbiiyi.ikgenelkurulunakatrlmahakkma
segilecek
sahiptir.
Bu t[ziifiin demektiizel kigililine iligkin diper hiikiimleri de
ve qubeyeiliqkin olarakgegerliolup ktyasen
gubekapsamrnda
ve merkez-;ubeiligkilerine dair htikiimler,
uygulamr.Uygulamaya
demekycinetimkuruluncamevzuatve tiiziik hrikiimlerine uygun
"gubeler
olarakhaztflannakgonelkurulca kabul edilecek
f---'..
-----D
\P$-\
/Lj*.A
MADDE,16-SUBELERiNOIIGANL,,
YETKiLERi
A
I
'"1o1t--2r
"''
I - $ubeGenelKurulu: $ubeyckayrth,aidatlarrnr
ridcmii;
iiyclcrinkatrlmasryla
iki yrldabir Agustosayrndaolafanolarak
toplanrrvc mcrkczinkongrcsindcn
cn aziki ay dnccbitirilir. $ubc
genclkurulunun
toplantrilkeleri,gagrrydntemleri,
olaganiistii
toplanrr
qubekapsamrnda
ile gdrevveyetkilerihakkrnda
ve gubeye
iliqkin
olarakbu tiiziiliingcnelkurullailgili maddelcri
kryascnuygulanrr.
2- $ubeYiinetimKurulu : $ubegenelkurulundagizli oyla
scgilen5 asilve 5 yedekiiyedenolugur.Gdrevbriliimiive galgma
gubckapsamrnda
usullcriilc gcircvvc yetkilerihakkrnda
vc Aubcyo
ydnelimkuruluile ilgili maddeleri
kryasen
iligkinolarakbuliiziigi.in
rr.
uygulaur
3- I)cnctlcmc
Kurulu: $ubcgcnclKurulundascailcn3 asilvc 3
ycdckdcnctgidcn
olugur.Ilu kurul,analijziigiindcncllcmckuruluna
g0reviniyapar.
iliqkinhiiktimlcridolrultusunda
MADDtr I7- DtrRNEKOI{GANLARINA SECiLENLERiN
innnnvn BiLDiRiLMESi
o
(ienelkurulcayaprlansegimleri
miitcakipotuzgiin igindc,
ydnclimvc dcnctlcmc
ydnetimkurulubagkanr
laraltndan;
kurullarrilc
diler organlarrna
segilen
asilveyedekiiyelerininadvc
dernegin
babaadlart,do!umycri vc tarihleri,meslcklcrivc
soyadlan,
dcrnckmcrkczinin
ikamctgahlarr
bulunduluycrincn biiyiikrniilki
yazrholarakbildirilir.
amirligine
MADDE I8. UYELiK AiDATI VB BOI{CLANMA USULU
gcrgcklcAlirmck
halindc
I)crnckamacrnr
iginihtiyagduyulmasr
yapabilir.Ilu borqlanma
ydnetimkurulukaranylaborqlanma
malvc
hizmctkonusunda
borglanma
olabilcccligibi nakittcolabilir.Ancak
gcliriilc kargrlanamayacak
vcyadcrnc!i(idcmcgiiqli.iiiinc
dorncgin
20.00diiEiirecek
nitelikteyapimaz.Dernektiyeli[inekabuledilenler,
Y'l'I. ayhkolmakiizcrcyrlhktoplam240.00-YTLtiyc aidatr
Aidalrntespitigenelkurrl yctkisiigcrisindcdir.
6dcycccklerdir.
MADDEI9.DERNEGiNGELiRLERi
1- Uyeaidatlan,
piyango,
2- Demekgeyaprlanyayrnlar,tertiplenen
konferansgibi faaliyetlerd
konsgr,sporyangmast,
eElence,temsil,
fzr.)
'-.
tz'
3- Deme!inmalvarh!rndancldecdilcngelirler,
4- Ilalrglarve yardtmlar,
mcvzuat
hiikiimlcrinc
5- Yardrmtoplamahakkrndaki
ibarcllir.
olaraktoplanacakbafrgve yardrmlardan
A
D
1
MADDE,20-I}ERNEGiN GELiR VE,GiDF]RUSULU
toplantrvc gidcrlerharcama
I)crnckgelirleriahndrbclgcsiylc
yaptlrr.Gelirgidcrdcfterinciglcnir.
bctgclcriyle
altndt
diizcnlcnon
l)crnckgclirlcriiirnegiyttnctmcliktc
bastlrtllarak,
malbaalarda
anla:;mah
MaliyeBakanhIryla
bclgolcrinin,
adrnabafir9ve aidat
bu makbuzlarkargrhlrndatoplanrr.l)ernek
kurulubir kararilc
kigi vcyakiqileri,dcrnckycinctim
loplayacak
belirtirve bu kararo yerinenbtiyiikmtllkiamirincbildirilir.Ilu
surcllcgdrevlileriqinyetkibelgesialrnrr.Yetkibclgesiolmakstztn
gclirtoplanamaz.
belgcsiile yaptlmaslSartttr.
harcama
Dcrnekgidcrlerinin
vc tutanak
Ilarcamabclgeleriolarak;fatura,kasafigi,giderpusulasr
vb.bclgclcrkullantltr.
MADDE2I-DERNEKGELiRLERiNiNMUHAFAZASI
cdilir'
muhafaza
bankahcsabrnda
agtlacak
l)ornc!inparalart
fat'la nakilpara
asgariiicretiniki katrtutarrndan
I)crnckkasastnda
bulundurulamaz,.
Bagkan,Ilagkan
vc paragckilmesi;
hesapagtlmasr
Ilankalara
ve Muhasiptiyedenhcr hangiikisininmiigterekimzastilc
Yardrmctsr
yaprltr.
MADDE 22. DEFTER VE KAYITLAR
Demekaqalrdayazrhdefterleritutar.
1- Uye kayrtdefteri;dernelegirenlerinkimlikleri, demelegirig
tarihleri,ayhk ve yrlhk aidatlarrbu deftereyaztltr.
kurulununkararlarltadh ve numara
2- Karardefteri;ydnetim
bu deftereyazrlrrve kararlannaltrbagkanve iiyelerce
srrasryla
imzalanr.
3- Gelenve gidenevrakdefteri;gelenve gidenevrak,tarihve
4- Gelirve giderdefteri;demetr
paralannveri
ahndlklanve harcanan
olarakbu defterdegdsterilir.
5- Biitge, kesin hesapve bilangodefteri ; genelkurul dtinemi
biitge, kesinhesapve bilangolarrbu deftereiqlenir.
6- Demirbagdefteri;demele ait demirbagegyalarbu deftere
iglenir.
7- Ahndrbelgesive kayt defteri; ahndrbelgesiciltleri srasryla
bu defterekaydedilir. Bu defterlerinnoterdentasdikli olmasrgarttrr.
Ydnetim Kurulu bu defterlerinusuliineuygun olarak tutulmasmdan
sorumludur.
-4,
-
o
o
MADDE23-TiiziiK DEGiSixr,iGi
Tiiziik deliqiklifi, genelkurul kararrylayapir. Olalan ve
ola[aniistii toplantrgiindeminekonulmak qartrylattiziik
deEiqtirilebilir.Tiiziik deliqiklifi, genelkurul toplanttsrnakafilanlann
iigte iki golunlulunun kabulUyleyaptlr.
MADDE 24-DERNEGiN FESHI
Demekgenelkuruh, her zamandemesinfeshinekarar vercbilil
Genelkurulun dernelin feshinekarar verebilmesiigin, ttizi.ile g6re
genelkurula katrlmahakkrnasahipbulunandernekiiyelerindenen az
iigte ikisinin sinin toplanhdabulunmastgarftrr.Ilk toplantrdabu
golunlulun sa$anmamasrhalinde,Demeklerkanununun
2l.maddesinegdre ikinci topTantlyaga$rnlrr.Ikinci toplantryakat an
tiye sayrsrne olursaolsun fesih konusugdrii$tilebilir. Ancak, feshe
iligkin karann,toplantrdahazrrbulunantiyelerin iigte iki goiunlulu ile
verilmesipartfir.
Demelin feshi, ydnetim kurulu tarafindanbeqgtiLniqinde
mahallinen biiyiik mtilki amirliline yazrile bildirilir.
MADDE 25- TASFIyE $EKLi
Dernekmallanmn tasfiye qekli ve demekmallannm kime
verileceli genelkurul karanyla tespit edilir. Baqkacausul ve gekil
iiq kiqilik tasfiyekurulu
ise,genelkurulcasegilecek
benimsenmez
olugturulur.Bu kurul mevzuatauygun olarakdemelin mal, parave
haklanmntasfiyesiiqlemlerini bagtansonunakadartamamlamakla
gdrevli ve yetkilidir. Mahkemecetasfiyekaran verildipinde ise mal
varllr Milli Egitir1Vakfinavelili
MADDE 26-TU ZUKTE HUKUM BULUNMAYAN
Demektuziigiindehiikiim bulunmayan
hallerde,Demekler
Kanunuile Tiirk MedeniKanunuveDemeklerle
ilgili diler
mevzuatmdemeklerhakkrndakihiiktimleriuygulanrr.
MADDE 27-DERNEK KURUCULARININAD SOYADLARI,
MESLEKVE SANATLARI.iKAMETGAHLARIVE
TABIYETLERi
Demefin kuruculanlmtamamrT.C.tabiyetinden
isim ve adresleri
olup,a9agrda
kisilerden
bildirilen
ibarettir.
SevgiErenerol
CancanErenerol
Ttilk Ortodoks
Adah Sk N:5 Amavutkciy/ist
PatrikhanesiSiizciisii
Adah Sk N:5 Amawtkdy/Ist
E.gUnPoyBz
Yazat
Bayndu 2.Sk3?111
Klzrlay/Ankara
KemalKeringsiz
Avukat
Vatar Cad.Emlak Bankasr
BloktanHl Blok K:4 D:9 Fatihrst
MuammerKarabulut
\azar
qaghyanMah. 201?Sk Bakgiir
SitesiB Blok K:2 N:6 Antalya
TurgayTiifekioglu
Yazax-Saniyici
Ercl $ahingil
Ticaret
HanifiAltaq
Alukat
Piyorlotti Cad 45/5 Emintinii/Ist
GdkhanAygiin
Ydnetici
Giiltepe Mah.Ulkti Sk N:3
K.9ekmece/lst
Buak Gunet
Avukat
Kavakh ma.h.Marmara Cad.
No:41CtlnegAp.
Beylikdiiz[ts.Qekmece/ist
HiiseyinMlirntazBayazttoglu
Yezan
Indnil Yar.uz Selim Bulvan
DeflgeSitesiK:6 B Blok D:12
Trabzon
G"-s?
$ii:)
kuruculit$iif1E"'ir
kadaragagrdaki
cECiCiMADDE: ilk demekgenelkuruluyaprhncaya
y6netimkuruiuiiyeleridir
l) SevgiErenerol
2) ErgiinPoyraz
3) MuammerKarabulut
4) HanifiAlta$
5) KemalKeringsiz
(Gegiciydnetimkuruluiiyesi)
( Gegiciydretim kuruluiiyesi)
( Gegiciydnetimkuruluiiyesi)
(Gegiciydnetimkuruluiiyesi)
( Gegiciydnetimkuruluiiyesi)
@t
6r
(EK-1)
ALINDI BELGESI
bD
T.C,
iSTANBULvAl,il,lel
ll D€rneklerMiidiirliigii
Sayr
:
34-132/090
Konu
:
DemekKuruluSu
l0lt0/2006
ALINDIBELGESi
BagvuruTarihi
10/10D006
Saat
14,00
DemeginAdr
AYASoFYADERNECi
Demelin Adresi
HocaiiveyzMah.AlbayCemilSakaryaSokakGiilerApt. No: 4 Kat
2/4FA'tlH
Yukandaisim ve yerlegimyeri yazrhdemelinkurulugbildirimi ve ekleri4721sayL Tiak
MedeniKanununun59 uncumaddesigerefincealmmlttrr.
Ahndr BeleesiniVeren
rLK)
Ahndl BelgesiniAlan
Burak GUNE$
ue9rcl YoneomKuruluuyesl
@
6S
AYASOFYA DERNEGI TUZUCU
- DERNEGiN.q,DI
MADDE 1
AYASOFYA Demelidir.
-DERNEGiI.,IiUBNXNZi
MADDE2
Demeginmerkezi,Istanbul'dadr.
MADDE 3- DERNECiN AMBLEMi
YcinetimKurulu Kararrile belirlenecektir.
I
t
MADDE 4.DERNEGIN AMACI
Ayasoflia'yr Tiirk kiiltiiriiniin bir pargasrolarak kabul edip,
yabancrkiiltiir etkilerinden uzaklagtrrmak,istanbul ile birlikte Tiirk
medeniyetininvazgegilmezbir ikilisi oldulunu hatrrlafnak, bu
nedenleAyasofi,a'yr Trirkiye'nin kiilttirel deleri olarak korumak,
uluslararasralandagok y6nlii tanltrmrnrsallayarak,gelecek
nesillere
intikal ettirmek,Tiirkegemenlifinin,Ayasofua'nlnbugiinekadar
ayaktakalmasrmsallayan etkilerin anlatrmrmsallamak. Tiirkliigii
Ayasoffa'ya vurdupu damgamnbiitiin ydnlerini anlatmak.BagtaRum
OrtodoksPatrikhanesiolmak iizere, hristiyanhlrn biitiin
mezheplerininAyasoffa'yr dini merkezgdstermekamao ile yaptrklan
faaliyet ve gahgmalarakarqrfaaliyetler ve dnlemlergeligtirmek,
Ayasoffa'yrBizanskiiltiiriintin merkeziolarakg6sterengahgmalar
ile
etkili mticadeledebulunmak.Yaprlr kilise olarak gdsteripbu maksatla
propagandafaaliyetlerindebulunanlarakargrmukabil tedbirler alarak,
hukuki miiracaatlardabulunmak.Ayaso$ra'run,Trirk Istanbul'un
deligmezbir kiiltiir pargasroldufunu,siyasi,politik ve dini emellere
alet edilmemesiigin, her tiirlti rinlemin ahnmasmrsallamak.
Yurtdrqrndangelenbazrdin adamlannm,eserikilise olarak gdriip,
ayinyapmalanmn
hukukdrgrh[rnrtespittespitve belirlemek.
Ayasofua'yrinsanhkmedeniyetineTiirk yurdununbir pargasrolarak
tanltlp sevdirmek,korumak,bu yolda her tiirlii panel,konferans,
seminergahgmalanyapmak,sergileragmak,tanltrmlardabulunmak,
yurtigi ve yurtdrgrfaaliyetlerdebulunmak,yerli ve yabanctbilim
adamlarrile
iligkin bilimselve kiiltiirel etkinlikleryapmak.
n
At^
V/\-su
t^,(*9*A
o
t
AyasofuaDeme[inin amacrnrn
iginde,her
dahaiyi anlaqrlmasr
yrl 28-30KasrmtarihlerindeIstanbul'daUluslararasrAyasofia
Etkinlik Gunlerini gergeklegtirmek.Yine bu amacayrinelik yrlda iki
kezAYASOFYAMI isirnli uluslararasryayrmyapmaktr.
MADDE s-DERNEciN AMACTNTGERqEKLE$TiRMEK iQiN
YAPACAGI qALI$MALAR VE METODLAR
Demekamagve hizmetkonulanmgergeklegtirmek
igin;
1-Ikametgahlile amagve hizmetkonulanigin gereklitaglnr ve
mallarsatrnalabilir,satabilirveyakiralayabilir.
tagrnmaz
Ta$1nrve ta$lnmazmallar iizerindeher ttirlii hak ve
miikellefiyetlerikoydurabilir,iqletebilir
ve herttirlii inqaahyaptrrabilir.
2- rJyeleini ve kamuoyunubilgilendirmek igin amagve hizmet
konulan i1eilgili her tiirlii kapah salonve agrkhavatoplantrlan,
seminer,konferans,temsilve yurtigive 1'urtdrgrgeziler
diizenleyebilir.
3- Uyeleriveya uzmankiqileraracrhlrile yurtigindeve
lurtdrgrndaher tiirlii ara$trma,inceleme,geliqtirmegahgmalanyapar,
6neri ve dilekleri belirler ve bunlarrher tiirlii ya1'rnaraqlanduyurur ve
yaynlr, siirekli yada stirekli yayrnlaryapar.
4- Her seviyedeegitim ve dlretim kurumu,dershane,kursve yurt
agtpigletebilir veya bunlarakatkrdabulunabilir.
5- Ihtiyag duydulu gelirleri temin etmekamacrylaiktisadi, ticari
ve smaiiglehneler,ortakhklar, vakrflar ve yardrmlagmasandrklan
kurabilir.
6- YardrmToplamaKanunuve ilgili mevzuathiiktimleriyle
tiiztik hiikiimlerine uygun olarak yardrmve balrq toplar, alrr,
verir,gartlrveya $artsrzvasiyetlerikabul edebilir, gerekli izinlei almak
suretiylepiyangolartertipleyebilir.
7- Mevntatn izin verdili lokal ve ktitiiphanegibi sosyalve
ve iglefineleragabilirve gereklidiler kdlhir
iktisadimflessese
faaliyetlerive sosyalgahgmalan
diizenleyebilirve bagkakuruluplann
faaliyetlednekatrlabilir.
8- Demefi tanrtrq tozet,bayrak,flama,
brogiirve dergigibi
yaztltve basthyayn faaliyetlerinde
bulunabilir.
9- Ulkenin sosyal,lailti.irel ve hukuki her tiirlti meselelerinde
gdstermesini
Tiirk milletininbir bi.itiinhalindehassasiyet
sallamak
iizerc toplanfi,gcisterive yiiriiyiigler ile imzakampanyalantertip
edebirir. t
n_
rL,ilril,,ak) G.SP
4vJJ\
y<iniinde,
l0- l iirk milletininmilli vc tarihihaklanntnkorunmast
gcrcktiizclkigilikadrnagerekse
iiyeleriadtnahertiirlii hukukive idari
bulunabilir
vc rcsmr
mcrcilcrnczdindc
davaagabilir,
$ikaycttc
mi-iracaatlarda
bulunabilir.
I l - Di[cr dcrnekve kurumlarla
iqbirlili yapabilir,ortak
iistyaptplatformlan
olugturabilir.
laaliyctlcrdiizcnlcycbilir,
kararile uygung<iriilecek
12-Dernekgcnelkurulununverecepi
gubclcri
gcrcklidurumlarda
il vc ilgclcrdegubeagabilirvc agrlmrq
kapatabilir.
c
a
MADI)II 6.DERNEGEUYR OIUA.UYELiKTEN CIKMA VE
C I K A R I L M A N I N$ A R TV I i $ E K i L L E I { i
haiz,Medeni
I - DemeklerKanunununaradrlrtiyelik gartlarrnr
haklan kullanmaehliyetinesahipherkesdemektiyeliline kabul
edilebilir.
hazrrlanmrg
iiyelik giriq
2- Uyelipemiiracaat,dernekge
bildirgesinidoldurupimzalamaksuretiyleve dernekiiyesiiki kiginin
takdimiile olur.
3- Uyelik miiracaatr0zerine,DemekY6netimi tarafrndangerekli
incelemeyaprlrr.DemekYdnetimKurulu30 giin igindekabulveya
redydniindekarannrverir.Demekydnetimkurulunun,0yelili
mecburiyetiyoktur.
agrklama
reddedilen
kigininredgerekgesini
4- Hig kimsedemeleiiye olmayave demekteiiye kalmaya
zorlanamaz.Her iiye yazrholarakverece[i dilekgeile istifa hakkrna
sahiptir.
herflyeninbir oy kullanmahakkr
5- GenelKurul toplanfisrnda
kattlanheri.iyeoyunubizzat
vardrrve genelkurul toplanfistna
kullanmayamecburdur.
6- Demelin tiiziik ve amaglannaayktr hareketedenler,demek
ydnetimkurulukararlannauymamayrahqkanhkhalinegetirenler,
o yrl igerisindemazeretsiz
olarak
taahhiitettikleriaidatlarrnr
DemeklerKanunundaki
derneletiye olmagartlannt
ddemeyenler,
y6netimkurulukaranile iiyeliktengrkanltr.Qrkanlma
kaybedenler,
kararrnakarEriiyenin yaprlacakilk genelkurulda itiraz hakkr vardr.
iiye kayrtdefterinden
7- Demektengtkanlarveyagrkanlanlar,
k r4allaniizerindehigbirhak iddiaedemezler.
6t
8- Aidat borcubulunaniiyelerGenelKurul Toplantrsrna
katiamazlar,segmeve seqilmehakkrnasahipolamazlar.Aidat borcu
olaniiye, olalan ve olafaniisttigenelkurullardaoy kullanamaz.Bu
sebeple
haziruncetvelihalenve gegmigyrllaraait borcuolmayan
iiyelerdentegekkiileder.Genelkurul toplantrsrsrraslndaborcunu
ddemeksuretiyleoy kullamlamaz.Aidat borcunun,Haziruncetvelinin
tanzimive yetkili mercilereverilmesinden
dnceddenmigolmasr
qarttr.
9- Fahri iiyelik :
DerneSinamaglando!rultusunda,iilkemiz ve milletimiz igin
fedakaranegahgmalarve hizmetleryaptrlr miiqahedeedilen kigiler
arasmdanen az iki ydnetim kurulu iiyesinin dnerisi ve Ydnetim
Kurulununkaran ile segilerekhiikiim ifade edeceknitelikli iiyeliktir.
Fahriiiyelersegmeve segilme
hakkrnasahiptir.
.
I-
^/
IA
?
MADDET-GENELKURUL
1- GenelKurul, dernelin enyiiksekorgamdr.Demekgenel
kuruluolalan veyaolalani.istiitoplantrlaryapabilir.
2- DemekGenelKurulu en gegiki yrldabir olalan olarak fr)v'J4toplanr. Ydnetim Kurulunun ve denetimkurulumrngerekli g<irdiilii
hallerdeveya demekilyelerindenbegtebirinin yazrh isteSiiizerine
olalaniistii toplamlrr.
3- Qaln usulii
Y6netim Kurulu, demektiiziiliine gdre GenelKurula katrlma
hakkrbulunaniiyelerin listesini dilzenler.GenelKurula katrlacak
iiyeler; en az 15 giin rincedengtinri, saati,yeri ve giindemi mahalli bir
gazetede
ilan edilmek suretiyletoplantryagalnlrr. Ay.ncaGenelKurul
tarihindeniig ay 6ncesinekadaraidatborglanmddemigolan iiyelere,
toplantrtarihi ve g0ndemitaahhiitlii mektuplabildirilir. Bu galnda
gogunluksallanmamasr
sebebiyletoplanhyaprlamazsa,ikinci
toplantrmnhangigiin yaprlaca$r
dabelirtilir.Ilk toplantrgiinii ile ikinci
toplanhgi.iniiarasrndakizamanbir haftalan az olamaz.Toplantrmn
yaprlacalrgiin,saatve yeri ile toplantrgiindemi,toplaatr giiniindenen
az 15giin 6ncemahallin en biiytik miilki amirliline yazr ile bildirilir
ve bt yazryatoplanttyakattlacaktiyeleri g6sterenliste de eklenir.
Toplantrbaqka\ir sebeplegeri brrakrlusa,bu dururn,geri brakma
o
6 l
gazeLcye
loplanttilanrntnyaprldrpr
dc belirlilmeksuretiylc
scbcplcri
bir
GenclKurultoplanttst
ikincibir ilanverilerekiiyelereduyurulur.
fazlageribtraktlamaz
dcfadan
'l
demekmerkczinin
4- oplantryeri : GenelKurultoplantrlart
KurucularKurulu
yerdenbagkabir yerdeyapllamaz.Ancak
bulundugu
halindc,
kurulcakararaltnmasl
miilcgckkil
vc ydnctimkurulundan
miimkiindiir.
bagkabir yerdeyaptlmasr
tcspitolunacak
'l
5- oplantryetersaylsl: (ienelKurul, tiiziigegdreGenelKurula
kaltlmastyla
bir fazlastnrn
katrlmahakkrbulunaniiyclcrinyarrsrndan
ve kararalabilir.
tonlanabilir
yctcrsayl
YaprhglJsulii: Ilk toplanttda
6- l'oplantlnln
golunlukaranm:d/'.
Ancakbu ikinci
ikinciloplantrda
sa[lanmazsa,
kurullarr
katrlaniiye saylsldcrnckydnctimvc dcnctlemc
toplantrya
iiyc tamsaytsrtoplamtntniki katrndanaz olamaz.GenelKurul
'l'oplanlrsr
ilandabclirtilcnve mahallinen biiyi.ikmiilki amirliginc
yaplllr.
gtinve saatte
bildirilen
i.iyeler,ydnelimkuruluncadiizenlenen
Genclkurulakattlaczrk
yerincgirerlcr.
imzakoyaraktoplanLr
listcdckiadlartkargtstna
sahipiiyelcrinbir lazlast
Gcnelkurulakatrlmahakkrna
tcspitcdilirve toplantt
igtiraketmiqse,durumbir lulanakla
toplanuya
yiinctimkurulu
vcyagdrcvlcndircoc!i
yiinctimkurulubagkanr
agtltr.
biri tarafrndan
iiyclcrindcn
sonra,toplantlylydnctmckiizcrcbir Divanllagkantvc
n qlh$tan
iki katipiiyoscailir.
aittir' Katipler'toplantt
Toplanttnrnydnetimi,DivanBaqkamna
tutanagrnrdiizenlerve bagkanlabirlikte imzalarlar'
ioplantr sonundabiitiin tutanakve belgeleryeniydnetim
kurulunaverilir.
konular: GenelKurul Toplantlslnda
6- Toplantrdagdriigiilecek
yalmz$indemdeyei alanmaddelergdriigiiliir' Ancak toplantrdahazrr
6ulunantiyelerin en az ondabiri tarafindangdriiqiilmesiistenen
konulanngiindemealtnmastgenelkurulunoyunasunulabilir'
MADDE8- GENEL KURULUNGOREVVE YETKiLERI
$UNLARDIR:
annrnsegilme
l-Demeko
@
2-Demektiiztigiini.indegiqtirilmesi,
gdriigiilmesi,
kurullarrraporlartntn
3-Ydnetimve denetleme
ibracdilmcsi.
ldnctimkurulunun
4-YdnetimKuruluncahaztrlananbiitqeningbrii$iiliipaynenveya
kabuledilmesi,
dcgigtirilcrck
5- I)emck igin gercklitaqtnmazmallartnsattnaltnmastvcya
yrinetimkurulunayclki
hususunda
mallartnsattlmast
mevcutta$lnmaz
vcrilmcsi,
vcyaayrtlmast'
kattlmasr
6- I)ornc!infcdcrasyona
faaliycttebulunmast,
7- Derne[inuluslararast
Imcsi.
8- Dcrnclinfcshedi
9- Mcvzuatlavc dcrncktiiziigiindcbclirtilcnvc genclkurulca
yerinegetirilmesi,
diler g6revlerin
kararlagtrrrlan
yaprlmasr
MADDE g- GENEL KUIIULUN OY KULLANMA VE KARAR
A L M A U s U LV E $ E K i L L l i R i
caittir.Iler iiyc
GcnclKuruldaheriiyeninbir oyuvardrr.Oylar
(iencl
kararlarda,
kcndioyunubizzatkullanrr.Genelkuruldaahnacak
usulbclirlcmchakkrsakhkalmakkaydrilc agtk
Kurulunbagkaca
oylamacvctyadahayrrdemeksureliylekararaltntr.Ancakdernek
organlirrntnsegimindegizli oy, agrksaytmusuliiuygulantr.
MADDEl0- YoNETiMKURULUrE$KiLi VE GoREvLERi
t
YdnctimKuruluGenelKurulcagizli oy vc aqrksaytmusuliincc
(5) asilvc (5) yedckiiycdcnolugur.Asil iiycliklcrdcboqalma
scqilcn
oldulu takdirdeyedekiiyeleringdrevegalrrlmasrgerekir.Ydnetim
oluqturur.
Kurulu,ihtiyag gdrdiilii gahgmakomisyonlannt
YdnetimKurulu aqalrdakihususlanyerinegetirir.
1- Demeli temsiletmekveyabu husustakendiiiyelerindenbir
veyabirkagmayetki vermek,
iligkin iglemleriyapmak
2- Demelin gelir ve giderhesaplanna
ve gelecekddnemeait biitgeyi h azrlayarak gertelkurula sunmak,
3- Demekkaylt defteriniusuliineuygunolaraktutrnak,
4- Demekamagve hizmetkonular
ao
rjt )
'l
yiiklcdigidigcr
kendisine
6- I)ernck iiziiliintinve mcvzualrn
gcreklig6rdiilii dilcr hususlarda
ir;lcriyapmakve yetkilerikullanmak
kurmak,
qahSma
komisyonlan
MADDE II- YONETiM KURULUTOPLANTILARI
(icnclkurulcagizli oy agrksaytmusuliincgorcscailcnyiinclim
giircv
toplanarak
kuruluiiyeleri,seqimimiiteakipdernekmcrkezindc
muhasipi.iyc
sekreter,
BagkanYardtmctst,
taksimiyapar.Ilagkan,
gagrrsr
baqkantn
scAimiyaprlrr.Ytinctimkuruludcrnckmcrkczindc
'l'oplantr
yarlslnln
y6netimkuruluiiyc tamsaylslnln
tizcrinctoplantr.
oy
Y0nctimKurulukararlart
baglar.
hazrrolmasryla
bir iazlasrntn
oy vcrdili taral'
qokluguilc ahntr.Oylartneqitli[ihalindcbagkanrn
olarakiistiistciig kere
gofunlulusallamrgsaytltr.Mazcretsiz
ydnetimkuruluiiycsininmiistafisayllmasrna
katrlmayan
toplantrya
kararvcrilcbilir.
MADDE 12-YONETiM KURULUNUNYEDEK UYELERLE
TAMAMLANAMAMASI
de
ycdeklerin
sebebiyle
boqalmalar
Y6nctimkuruluiiye saytsr,
yartstndan
azolursagencl
galnlmastndan
sonraiiyetamsaylslnln
kurulu
kurul;mcvculydnctimkuruluiiyclerivcyadcnctleme
yaprlmamast
ga[rrlrr.Qaprrnrn
bir ay igindetoplantrya
taralrndan
halindcmahallinSulh
birininbagvurmasr
halindc,dcrnckiiyelerinden
ii9
scacccgi
yaparak
dcrncki.iyclcriiuastndan
I lukukIlakimidurugma
g<irevlendirilir.
kigiyi,bir ay igindcGenelKurululoplamakla
M A r ) r ) El 3 - D E N E T L I I M EK U I t U L UT l l $ K i L i V n
GOREVLERi
kurulu,gizli oy aqtksayrmusuliiylctiqasilvc tiq
f)cnetleme
ycdckiiycdcnazolmamakiizcrc(icnclKurulcascailir.I)cnctlcmc
seqer.
bir baqkan
kendiaralartnda
kuruluiiyesisegilenler
iC nnNnriiui
MADDD14-DERNEGiN
mevzual
kurulutarafindan
I)erne!inig denetimidenellcme
kurulu,cn gcqallt aytgcamcycn
yaprlrr.Dencllcmc
gcrgcvcsindc
aralklarladernepini9 denetiminiyapar.Demelin gelir,gider,hesap
ve iglemleriile faaliyetlerininmevzuatve ttiztik hiikiimleline
getirilmedilini tespit eder,Ydnetim Krirulu iglemlerinin mevzuatve
kurulu denetim
tiiziik hiiktimlerine uygunlulunu denetler,denetleme
usulve esaslanmydnetimkurulu ile istigareederekbelirler.
Denetlemesonuglannrdenetlemekurulu karat defteine yazarve bir
raporhalinegetirerekydnetimkurulunave toplandrlrndada genel
kurula sunar.Aynca mevzuatrnkendisineverdili diler giirevleri
yaparve yetkilerikullanrr.
o
MADDE 15- $UBELERIN KURULU$U
GenelKurul Karan ile ydnetimkurulu gerekli gdriilen yerlerde
gubeagabilir.$ubeagmayayetkili kthnanlar;kuruculann ad ve
babaadlannr,dolum yeri vo tarihlerini,meslekve
soyadlanm,
sanatlannr,ikametgahve uynrklannr, gubemerkezi ile adresini,
gubeninaqrlacalryerin en btiy0k miilki amirliline bildirirler. Bu
bildirime dernekanatiiziipiinden iki dmek ile kuruculuk yetki
belgesinieklerler.Bu bildirim ile qubekurulugutamamlanmrqolur.
deme$eba!h; dernek
$ubeler,kanunlaf,ve tiiziik hiikiimleri gereSince
"Demek GenelKurulunca
merkeziile iligkileri ve karar yetkileri ;
kabuledilecekgubelerydnetrnelifi"hiikiimleriile belirlenmig;varltlt
ve haklan dernekbtinyesinedahil, dernekamagve hizmet konulan
do[rultusunday<inetimkurulu karan ile <lzerkfaaliyetlerde
bulunmaklagdrevli ve yetkili, tiim iglemlerindenkendi ydnetim
kurulunun sorumluoldufu, demekig organtdr.
temsil
$ubeler,demekgenelkurulunda,seqilmiqdelegelerle
edilir.$ubelerinydnetim ve denetimkurulu bagkanlangenelkurul
delegesidir.Ayncagubegenelkurullanndaher yirmi iiyeyi temsilen
bir delege,demekbiiyiik genelkurulunakatrlmahakkma
segilecek
sahiptir.
Bu tiiz[giin demekttizel kigililine iligkin diler hiiktimleri de
gubekapsamrndave gubeyeiligkin olarakgegerliolup ktyasen
uygulanr.Uygulamayave merkez-qubeiliqkilerine dair hiiktimler'
derneky6netimkuruluncamevzuatve niziik hiikiimlerine uygun
"qubeler
olarakhazulanarakgenelkuru1cakabul edilecek
gd
ycinetmelilinde'l
r_-__r_o
\P\!-
\
/L/*.4
d
:;2
/11 )
ORGANLARIGOREVVE
MADDE16-$UBELf,RiN
YETKILERI
)
cidcmig
I - $ubeGene
I Kurulu: $ubcyckayrtlr,aidatlannr
iki yrldabir Agustosayrndaola!,anolarak
Lryclerinkatrlmasryla
cn az.iki ay dnccbitirilir. $ubc
rr vc mcrkczinkongrcsindcn
topfan
toplanlr
olaganLlstii
toplantrilkeleri,gagrlydntemleri,
genclkurulunun
gubekapsamtnda
ve gubeyeiligkin
ile giircvveyetkilerihakkrnda
olarakbu liiztiliingcnelkurullailgili maddclcriktyascnuygulantr.
Kurulu: $ubcgenclkurulundagizli oyla
2- $ubeYcinetim
scgilen5 asilve 5 yedekiiyedenolugur.Gtirevbtiltimtive gahqma
gubekapsamtnda
vc gubcyc
ile g0rcvvc yetkilerihakkrnda
r.rsullcri
kryascn
iligkinolarakbutiiziigiinydnetimkuruluile ilgili maddeleri
uygulanlr.
Kurulu: $ubcgcnclKurulundascailcn3 asilvc 3
3- I)cnctlcmc
ycdckdcnctgidcn
olugur.Ilu kurul,analiiziigiindcncllcmckuruluna
gtirevini yapar.
dolrultusunda
i Iiqkinht.ikiimlcri
MADDtr I7- DEI{NEKORGANLARINASECiLBNLERIN
BiLDiRiLMESi
iDAREYE
(ienelkurulcayaprlanscAimlcri
mtitcakipoluzgiin igindc,
yonclimvc dcnctlcmc
kurullanilc
tzLraftndan;
ytinclimkurulubagkant
asilvc yedekiiyclcrininadvc
segilen
difer organlanna
dernegin
babaadlarr,dolum ycri vc tarihlcri,meslcklcrivc
soyadlarr,
bulundu[uycrincn bilyiikmiilki
dcrnckmcrkczinin
ikamctgahlarr
olarakbildirilir.
amirli[inevaz,rlt
?
usu|.iJ
MADin,r8-Uvnlir liDArI v[, BORCLANMA
halindc
gcrgcklc;tirmck
iginihtiyagduyulmasr
l)crnckama<.:tnt
malvc
yapabilir.Ilu borglanma
borglanma
yrinetimkurulukararryla
gibi nakittcolabilir.Ancak
borglanma
olabilcccgi
hizmctkonusunda
giigliiftinc
vcyadcrnc!i<idcmc
dcrncgingcliriilc kargtlanamayacak
20.00nitelikteyaplmaz.Dernekiiycli!inekabuledilenler'
diigiirecek
Y'l'L ayhk olmakiizercyrlhk toplam240.00-Y'fl,iiyc aidatt
Aidatrntcspitigenelkurulyctkisiigcrisindcdir.
tidcycccklerdir.
MADDE I9I)ERNEdiN GELiRLEITi
@
3- Dernelinmal varh!rndaneldeedilcngelirler,
4- Balrglarve yardtmlar,
mevzualhiikiimlcrincuygun
5- Yardrmtoplamahakkrndaki
ibarcttir.
bagrgvc yardrmlardan
olarakloplanacak
\
o
MADDE20-DERNE6iN GELiR VE GiDBR USULU
toplanrrvc gidcrlcrharcama
I)ernckgelirleriahndrbelgcsiylc
yaprtrr.GelirgiderdcfterinciElcnir.
bclgclcriyle
ahndr
diizcnlcncn
I)crnckgclirleri6rne!i ydnctmcliklc
bastlrtllarak,
matbaalarda
anlagmah
MaliyeBakanhgryla
bclgclcrinin,
adrnabalrqve aidat
toplanrr.Dernek
karqrtrlrnda
bu makbuzlar
kurulubir kararile
kigi vcyakigileri,dcrneky<inctim
toplayacak
belirtirve bu kararo yerinen biiyiikmiilkiamirincbildirilir.Bu
suretlcg6revlileriginyetkibelgesiahnrr.Yetkibclgesiolmakstztn
golirtoplanamaz.
belgcsiiteyaptlmast
harcama
9ar1ttr.
Dernekgiderlerinin
llarcamabelgeleriolarak;fatura,kasafigi,giderpusulaslvc lutanak
vb.bclgclcrkullantltr.
MADDE2I-DERNEKGELiRLN'RiNiNMUHAFAZASI
edilir'
muhafaza
bankahcsabrnda
I)crnc!inparalartagtlacak
fazlanakitpara
asgariiicretiniki katrtutarrndan
Dcmekkasasrnda
bulundurulamaz.
Ilankalarahesapagtlmastvc paragckilmesi;Ilagkan,Baqkan
Yardrmctstve Muhasipiiyedenhcr hangiikisinin miigterekimzastile
yaptltr.
MADDE 22- DEFTERVE KAYITLAR
Demekagalrdayazrhdefterleritutar.
1- Uye kayrtdefteri;demelegirenlerinkimlikleri, demepegirig
tarihleri,ayhkve ylhk aidatlanbu deftereyazir.
kurulununkararlantarih ve numara
2- Karardefteri;ydnetim
bu deftereyazthrve kararlannaltrbaqkanve iiyelerce
srrasryla
imzalanr.
3- Gelenve gidenewak defteri;gelenve gidenevrak,tarihve
56
4- Gelir ve gider defteri; derneknamrnaahnanbiitiin paralann
ahndrklanve harcanaaparalannverildikleri yerler, agrkve diizenli
olarakbu defterdegdsterilir.
5- Biitge,kesinhesapve bilangodefteri; genelkurul d6nemi
biitge, kesinhesapve bilangolanbu deftereiglenir.
6- Demirbaqdeftefi; demepeait dem)rbaqeqyalarbu deftere
iglenir.
7- Ahndr belgesive kayrtdefteri; ahndrbelgesiciltleri srrastyla
bu defterekaydedilir. Bu defterlerinnoterdentasdikli olmastgartttr.
Ydnetim Kurulu bu defterlerinusuliineuygun olarak tutulmasmdan
sorumludur.
MADDEn -TAzijK DEGiSiruiGi
K
I
TUztikdeAi$ikligi,genelkurul karanylayaptlrr.Olalan ve
olalaniisfii toplanfi giindeminekonulmakgarhylatiiztik
defigtirilebilir. Tiiziik defiqiklifi, genelkurul toplanfisrnakatrlanlann
iigte iki gofunlulunun kabuliiyle yaprlrr.
MADDE 24.DERNEGIN F'ESHI
Demekgenelkurulu, her zamandemelin feshinekarar verebilir.
Genelkurulun deme$infeshinekarar verebilmesiigin, tiiziile g<ire
genelkurula katrlmahaktrna sahipbulunandemekiiyelerindenen az
iigteikisinin sinintoplantrdabulunmasr$arthr.ilk toplantrdabu
gofunlupun sallanmamasthalinde,Demeklerkanununun
g6reikinci toplantryagalrnlrr. Ikinci toplanttyakafilan
2l.maddesine
iiye sayrsrne olursaolsun fesih konusugdr0piilebilir. Ancak, feshe
iliqkin karann,toplantrdahazrrbulunaniiyelerin iigte iki qoEunluEuile
verilmesigarttr.
Demepinfeshi,ydnetimkurulutarafindanbeggiiLniginde
mahallinen biiyiik millki amirliline yazr ile bildirilir.
MADDE 25- TASF1YE$EKLi
Dernekmallanmn tasfiye gekli ve dernekmallanmn kime
verileceligenelkurul karanylatespitedilir. Bagkacausulve gekil
ise,genelkurulcasegilecek
iig kigilik tasfiyekurulu
benimsenmez
olugturulur.Bu kurul mevzuatauygun olarak demelin mal, parave
haklanmntasfiyesiiglemleriniba$tansonunakadartamamlamakla
g6revli ve yetkilidir. Mahkemecetasfiyekaran verildipinde ise mal
varhlt Milli E
(-(),.)
..\
t(^o)
MADDE 26-TVZAKT[. HUKUM BULUNMAYANHALLER
Demektiiziiliinde hiikiim bulunmayan
hallerde,Dernekler
Kanunuile Tiirk MedeniKanunuveDemeklerle
ilgili diler
mevzuatm
demeklerhalkrndakihiikiimleriuygulamr.
MADDE27. DERNEK KURUCULARININAD SOYADLARJ.
MESLEKVE SANATLARI,IKAMETGAHLARIVE
TABIYETLERi
Demegin kwuculan n tamaml T.C.tabiyetindenolup, agalrdaisim ve adresleri
bildirilen kgilerden ibarettir.
SevgiErenerol
I
O
Tiirk Onodoks
AdahSkN:5 Amawtkdy/ist
PatrikhanesiStizciistt
Adal SkN:5 Arnavutkdy/ist
Canca[ Eren€rol
Elgiin Pofaz
\azar
Baymdr2.Sk37111
Klz aylA-nkaxa
Kemal Keringsiz
Anrkat
Vatar Cad.EmlakBankasr
BloktanHl BlokK:4 D:9 Fatih./lst
MuammerKarabulut
Yazat
Moh.2017SkBatgtir
Qa9layerL
SitesiB BlokK:2 N:6 Antalya
TurgayTiifekgiollu
Yazar-Saniyici
Erol $ahingil
Ticaret
Hanifi Alta{
A!rukat
Piyorlotti CaA45/5 Eminliniilst
GokhanAygiin
Ydnetici
GiiltepeMah.UlkU Sk N:3
K.!eKmece/$t
Burak Giineg
A!'ukat
Kavakh mah.Marmara Cad.
No:41GiinefAp.
Beylikdtlzilts.Qekmece/Ist
HiiseyinMtlrntaz Bayazltoglu
lnonu Ia!1rz JeIm ljuvtm
DengeSitesiK:6 B Blok D:12
Tftbzorr
/'-\
r'\
Vfz\-ss
\
a\
( (l )
(-1
kadaratagrdakikuruculargeQici
(i|.lCiCl MADDE : ilk dernekgenelkuruluyaprltncaya
ydretimkuruluiiYeleridir:
I ) Sevgiltrenerol
2) ErgiinPoyraz
3) MuammerKarabulut
4) llanifiAlla$
5) KemalKeringsiz
I
(Gegiciydnetimkurulutiycsi)
( Cegiciydnetimkuruluiiyesi)
( GegiciydDetimkuruluiiyesi)
(Ge!iciydnetimkuruluiiyesi)
( GegiciydnetiDkuruluiiy€si)
.)",
F
E
ll,l
a
,4
\
\
<\
,E
z
EN
>
t;,
e
a
+
j
F
$
e s
E
g
It
Ia
,.
=
' t\
?
?
:
t
e
:
J
# 9
E!o
o
E
f, ?
t\
d:
!
z
I
9!?
i
|<,
i
E
>
;
E
- t
=
,a
E
j
z
=
a
I
I
F
t
a '-
{J
?
!
D
o
;
3
D
-
P
rt.,trsurJ
o
-
rtr[0qrl
z
I
I P I
cc
z
o
zr
e
-=
a
E
E
c
E
*
z
z
e
E
E
N *
.E
22
F
ff
_d
i
I
e
\a
o
7
z
i
., . l1
P
E
:
k
E
e
ae
@
\q
r>
€
F .-.
R
b
I
! 8
aE
E
S
a
e o
=
o
E
€
+
o
5
i
E
e
o
t'
b
4 Z
z
3
a
!
E
e
a
6
t
e
st
AYASOFYA DERNEGI TUZUCU
- DERNEGiN,q,DI
MADDE 1
AYASOFYA Demefidir.
-DERNEGII'.IN4BRKEZi
MADDE2
Dernelinmerkezi,Istanbul'dadrr.
MADDE 3- DERNEGIN AMBLEMi
YdnetimKurulu Karan ile belirlenecektir.
o
MADDE 4-DERNEGiN AMACI
Ayasofua'yrTiirk ktiltiiriiniin bir parqasrolarak kabul edip,
yabancrkiiltiir etkilerinden uzaklaghrmak,Istanbulile birlikte Tiirk
medeniyetininv azgegilmezbirikilisi oldulunu hatulatmak,bu
nedenleAyasofua'yrTiirkiye'nin kiiltiirel de[eri olarak korumak,
nesillere
uluslararaslalandagok ydnlii tanltlmrnlsaflayarak,gelecek
intikal ettrrmek,Tiirkegemenlifinin, Ayasof'a'nm bugiine kadar
ayaktakalmasrmsaplayanetkilerin anlatrmrmsallamak. Tiirkltgii
Ayasofua'yavurdulu damganrnbiitiin ydnlerini anlatmak.BagtaRum
OrtodoksPatrikhanesiolmak iizere,hristiyanhlrn biitiin
amacrile yaptlklan
Ayasoffa'yr dini merkezg6stermek
mezheplerinin
faaliyetve gahgmalarakargtfaaliyetlerve dnlemlergeligtirmek,
Ayaso$'a'yrBizans kiilhiriiniin merkeziolarakgtisterengahgmalari1e
etkili miioadeledebulunmak.Yapryrkilise olarak g<isteripbu maksatla
propagandafaaliyetlerindebulunanlarakargrmukabil tedbirler alarak,
hukuki miiracaatlardabulunmak.Ayasoffa'mn, Tiirk Istanbul'un
deliqmezbir kiilti.ir pargasroldufunu, siyasi,politik ve dini emellere
alet edilmemesiigin, her ttirlii dnleminahnmasrntsa[lamak.
gelenbazrdin adamlannm,
eserikilise olarakgdrtip,
Yurtdrqmdan
ayin yapmalarrmnhukuk drgrhlrm tespittespitve belirlemek.
Ayasofua'yl insanhkmedeniyetineTiirk 1'urdununbir pargasrolarak
tamtrpsevdirmek,korumak,bu yolda her tiirlii panel,konferans,
seminergaltgmalanyapmak,sergileragmak,tamtrmlardabulunmak,
yurtigi ve l,urtdrgrfaaliyetlerdebulunmak,yerli ve yabanctbilim
iligkin bilimselve ktiltiirel etkinlikleryapmak.
adamlan ile_bunp
iginde,her
AyasofuaDeme[ininamacrmndahaiyi anlagrlmast
yrl28-30Kasrmtarihlerinde
UluslararasrAyasoffa
istanbul'da
Yinebu amacaydnelikyrldaiki
EtkinlikGiinlerinigergeklegtirmek.
kezAYASOFYAMI isirnli uluslararastyayrmyapmakhr.
iCiN
MADDEs.DERNEdiNAMACINI GERCEKLE$TiRMEK
YAPACAdICALI$MALARVE METODLAR
igin;
Dernekamagve hizmetkonulannrgergekleqtirmek
1- ikametgahrile amagve hizmetkonulanigin gereklitaqmr ve
tagmmazmallar salrnalabilir, satabilir veyakiralayabilir.
Taqrnrrve tagrnmazmallar rizerindeher ttirlii hak ve
miikellefiyetleri koydurabilir,igletebilirve her tiirli.i ingaatryaptuabilir'
2- Uyelerinive kamuolunubilgilendirmekiEinamagve hizmet
konulanile ilgili hertiirlii kapahsalonve agrkhavatoplantrlan,
seminer,konferans,temsil ve lurtigi ve lurtdrqr geziler
diizenleyebilir.
3- Uyeleri veya uzmankiqiler aracrhlr ile yurtiginde ve
yurtdrqrndaher tiirlt ara$hrma,inceleme,geligtirmegahqmalanyapar'
tineri ve dilekleri belirler ve bunlan her tiirhi yayrn araglandulurur ve
yayrnla4siirekli yadastirekli yaymlar yapar.
4- Her seviyedeelitim ve dgretimkurumu, dershane,kursve yurt
agrpigletebilir veyabunlarakatkrdabulunabilir.
5- ihtiyag duydulu gelirleri temin etrnekamacrylaiktisadi, ticari
ve srnaiigletmeler,ortaktklar, vakrflar ve yardlmlagmasandlklan
kurabilir.
6- YardrmToplamaKanunuve ilgili mevzuathiikiimleriyle
ttiziik hiik0mlerineuygun olarak yardrmve balrg toplar, alr,
verir,garthveya gartsrzvasiyetlerikabul edebilir, gerekli izinleri almak
suretiylepiyangolartertipleyebilir.
7- Mevzratn izin verdili lokal ve kiitiiphane gibi sosyalve
iktisadi miiesseseve igletrneleragabilirve gerekli diler kiiltiir
faaliyetlerive sosyalgahqmaland0zenleyebilirve bagkakuruluqlarrn
faaliyetlerinekatrlabilir.
8- Demeli tanltrcrrozet,bayrak flama,brogiir ve dergi gibi
bulunabilir.
yaz r ve basrhyayrnfaaliyetlerinde
9- Ulkenin sosyal,kiiltiirel ve hukuki her tiirlii meselelerinde
Tiirk milletinin bir biittin halindehassasiyetgdstemesini sallamak
iizeretoplantr,gdsterive yiiriiyiigler ile imza kampanyalantertip
edebirir.
^ I _J1lilAbA",-f
d7.^nJ
)
10-Trirk milletinin milli ve tarihihaklanntnkorunmastydniinde,
gerektiizel kigilik admagereksei.iyeleriadrnaher tLirlii hukuki ve idari
mercilernezdindedava agabilir,qikayettebulunabilir ve resmi
bulunabilir.
miiracaatlarda
11-Diler demekve kurumlarlaiqbirlili yapabilir,ortak
faaliyetlerdtzenleyebilir, iist yapr platformlmr olugturabilir.
12-Dernek kuruculanve y<inetimkurulundanmi.itegekkil
kurulcauygun gtir0lecekil ve ilgelerde qubeagabilir ve agrlmrg
gubelerigereklidurumlardakapatabilir.
MADDE 6-DERNEGE T\T, OLMA,UYUiKTEN
CIKARILMAJ\IN $ART VE $EK|LLEN
.3
CIKMA VE
1- Demekler Kanunununaradrlr iyelik gartlannthaiz,Medeni
haklankullanmaehliyetinesahipherkesdemekiiyeli[ine kabul
edilebilir.
2- Uyelile mtracaat,demekgehazrrlanmrq
iiyelik girig
bildirgesini doldurup imzalanak suretiyleve demekflyesi iki kiginin
takdimiile olur.
3- Uyelik miracaatt itzeine, DemekYdnetimi tarafindangerekli
incelemeyaprlr. Demek Ydnetim Kurulu 30 giin iginde kabul veya
red ydniindekaranm verir. Demek yrinetimkurulunun,iiyeliEi
reddedilenkiginin red gerekgesiniagrklamamecburiyetiyoktur.
4- Hig kimse demele riye olmayave demekteiiye kalmaya
zorlanarnaz.
Her uye yazir olarakvereceli dilekgeile istifa hakkna
sahiptir.
5- GenelKurul toplantrsrndaher iiyenin bir oy kullanmahakkr
vardrrve genelkurul toplanfisrnakahlanher iiye oyunubizzat
kullanmayamecburdur.
6- Deme$intiiziik ve amaglannaaykrn hareketedenlerodernek
ydnetimkurulu kararlannauymamay ahgkanhkhaline getirenler,
taahhiitettikleri aidatlannl o yrl igerisindemazeretsizolank
ddemeyenler,Demeklet Kanunundakidernele iiye olma gartlannr
kaybedenler,ydnetim kurulu kararrile iiyelikten grkanln. Qrkanlma
karannakargrtiyenin yaprlacakilk genelkurulda itiraz hakkr vardr.
7- Dernektengrkanlarveya grkanlanlar,i.iyekayrt defterinden
rLerindehigbirhak iddia edemezler.
4Y
,4:\
((r)
8- Aidat borcubulunaniiyelerGenelKurul Toplannsrna
katrlamazlar,segmeve segilmehakkrnasahipolamazlar.Aidat borcu
olan iiye, olalan ve olaEantistt genelkurullardaoy kullanamaz.Bu
sebeplehaziruncetvelihalenve gegmi;yrllaraait borcuolmayan
iiyelerdentegekkiil eder.Genelkurul toplantrsrsrasrndaborcunu
Aidat borcunun,Haziruncetvelinin
iidemeksuretiyleoy kullanrlamaz.
dnceddenmigolmast
tanzimive yetkili mercilereverilmesinden
gafiur.
9- Fahri iiyelik :
Deme[in amaglando!rultusunda,iilkemiz ve milletimiz igin
fedakaranegahsmalarve hizmetler yaptrprmijgahedeedilen kigiler
arasmdanen az iki ydnetim kurulu iiyesinin dnerisi ve Ydnetim
Kurulununkaran ile seqilerekhiikiim ifade edeceknitelikli iiyeliktir.
Fahriiiyelersegmeve segilmehakkrnasahiptir.
MADDE 7- GENEL KURUL
'3
1- GenelKurul, dernelin en yiiksek orgamdr. Demek genel
kurulu olaganveyaolalaniistii toplanhlaryapabilir.
2- DemekGenelKurulu engegiki yrldabir olalan olarak
toplamr.Y6netim Kurulunun ve denetimkurulunun gerekli gdrdiilii
hallerdeveyademekiiyelerindenbegtebirinin yazh isteli izerine
olalanflstii toplantlr.
3- Qaln usulii
Ydnetim Kurulu, demektiiziiliine gdre GenelKurula kafllma
hakkrbulunaniiyelerin listesini diizenler.GenelKurula katrlacak
iiyeler; en az 15 gin oncedengiimi, saati,yeri ve gtindemi mahalli bir
gazetedeilan edilmek suretiyletoplanhyagalnlrr. Aynca GenelKurul
tarihindeniig ay dncesinekadaraidatborglanmddemigolan tiyelere,
toplantrtarihi ve giindemi taahhiithimektuplabildirilir. Bu galnda
qoSunluksa$anmamastsebebiyletoplanhyaprlamazsa,ikilci
da belirtilir.Ilk toplarfi giinii ile ikinci
toplantrmnhangigiin yaprlaca$r
toplantrgiinii arasrndakizamanbirhaftadanaz olamaz.Toplaatmm
yaprlaca[rgiin,saatve yeri ile toplantrgiindemi,toplantr giiniindenen
az 15grin 6ncemahallin en biiyiik miilki amirliline yaz ile bildirilir
ve bu yazryatoplantryakattlacakiiyeleri gdsterenliste de eklenir'
Toplantrbaqkalir sebeplegeri brraktlrrsa,bu durum, geri buakma
qT
@
E6
3
sebepleride belirtilmeksuretiyletoplantrilammnyaprldrfr gueteye
ikinci bir ilan verilerekiiyelereduyurulur.GenelKurul toplantrsrbir
defadanfazla geribrakiamaz.
4- Toplanhyeri : GenelKurul toplantrlandemekmerkezinin
bulundulu yerdenbagkabir yerde yapiamaz.AncakKurucular Kurulu
ve ydnetimkurulundanmiitegekkilkurulcakararahnmasrhalinde,
tespitolunacakbagkabir yerdeyaprlmasrmiimkiindiir.
5- Toplantryeter saytsl : GenelKurul, tiiziile gdre GenelKurula
kattlmahakkrbulunaniiyelerinyarrsrndan
bir fazlasrmnkatrlmastyla
toplanabilirve knar alabilir.
6- ToplantrmnYaprhgUsulii : Ilk toplantrdayetersayt
sallanmazsa,ikinci toplantrdagolunluk aranmaz.Ancak bu ikinci
toplantlyakat an iiye sayrsrdemekydnetimve denetlemekurullan
tiye tamsayrsrtoplamrmniki kahndanaz olamaz.GenelKurul
Toplantrsr
ilandabelirtilenve mahallinenbiiyiik mrilki amirliline
bildirilen giin ve saatteyaprlr.
Genelkurula katrlacakiiyeler, ydnetimkuruluncadiizenlenen
listedekiadlan kargrsnaimza koyaraktoplantryerine girerler.
Genelkurula katrlmahakkrnasahipiiyelerin bir fazlast
toplanhyaigtirak etmigse, durumbir tutanaklatespit edilir ve toplantr
ydnetimkurulu bagkanrveya gcirevlendireceliydnetim kurulu
iiyelerindenbiri tarafindanagrlr.
Hiikiimet komiserinin toplantryagelmemigolmasrtoplantmm
ertelenmesinigerektirmez.
Agrhgtansonra,toplantryrydnetmekiizerebir Divan Bagkanrve
iki katipiiye segilir.
Toplantmmydnetimi, Divan Bagkamnaaittir. Katipler, toplantr
tutanagmrdiizenlerve bagkanlabirlikte imzalarlar.
Toplantrsonundabiittin tutanakve belgeleryeni yrinetim
kurulunaverilir.
6- Toplantrdag6riigiilecekkonular: GenelKurul Toplantrsrnda
yalnz giindemdeyer alan maddelergdriigiiliir. Ancak toplantrdahazrr
bulunaniiyelerin en az ondabiri tarafindangdriigiilmesiistenen
konulannglindemealnmasr genelkurulun oyunasunulabilir.
MADDE 8- GENEL KURULUNGOREVVE YETKiLERi
SUNLARDIR:
1-Derneko
i\e)
2-Demekt0ziiliiniin defigtirilmesi,
3-Ydnetimve denetlemekurullarl rapodannn gdriigtilmesi,
ydnetimkurulununibra edilmesi,
4-Ytinetim Kuruluncahazlrlananbtitqeningdnigiilup aynenveya
deligtirilerekkabuledilmesi,
mallamnsatlnahnrnaslveya
5- Demekigin gereklitagrnmaz
mevcutta$mmazmallann sattlmasthususundaydnetim kuruluna yefki
verilmesi,
6- Demelin federasyonakatrlmasrveya aynlmasr,
7- Demepinuluslararasrfaaliyettebulunmast,
8- Demefinfeshedilmesi,
9- Mevzualtave dernekttizriliinde belirtilen ve genelkurulca
yaprlmasr
kararlagtrnlandiler g6revlerinyerinegetirilmesi,
MADDE 9- GENEL KURULUN OY KULLANMA vE KARAR
ALMA USUL\,'E $EKiLLER|
GenelKuruldahertiyeninbir oyu vardrr.Oylareqittir.Heriiye
kendioyunubizzatkullamr.Genelkuruldaalnacakkararlarda,Genel
usulbelirlemehakkrsakhkalmakkaydrile agtk
Kurulunbagkaca
oylamaevetyadahayrrdemeksuretiylekararaltnrr.Alcak demek
gizli oy, agrksayrmusulil uygularur.
organlannmsegirninde
?
MADDE 10.YONETIM KURULU TE$T<iIi VN GOREVLERi
YdnetimKurulu GenelKurulcagizli oy ve aqrksayrmusuliince
bogalma
(3)asilve (2) yedekiiyedenolugur.Asil riyeliklerde
segilen
oldulutakdirdeyedekiiyeleringdreveqalnlmasrgerekir.Ydnetim
komisyonlanntolufturur.
Kurulu,ihtiyag gdrdiilti gahgma
yerinegetirir.
hususlan
YiinetimKuruluagalrdaki
1-Demefi temsiletmekveyabu husustakendiiiyelerindenbir
veyabirkagrnayetki vermek,
iliqkin iglemleriyapmak
2- Deme[in gelir ve giderhesaplarrna
ve gelecekddnemeait britgeyihanrlayarakgenelkurulasunmak,
3- Demekkayt defteriniusuliineuygunolaraktufrnak'
4- Dernekamagve hizmetkonulanr
uygulam
Krruf Kararlannr
!:-.Genel
4
A-[--:*NrpLo
ar5
6. - _ Demek Tr.iziiltiniin ve mevzuatrnkendisineyiikledipi diler
igleri yapmakve yetkileri kullanmakgerekli gdrdiigti diger hususlarda
gatgmakomisyonlarrkurmak,
MADDE 11- YONETiM KURULU TOPLA}ITILARI
Gene_l
kyrulca gizli oy agrksayrmusuliineg6resegilenydnefim
,
.
kurulu iiyeleri, segimimflteakip demekmerkezindetopianarakgdrev
taksimiyapar.Bagkan,
Bagkanyardrmcrsr,sekreter,muhasrpLiye
segimiyapllrr.Ydnetimkurulu dernekmerkezinde
bagkanrngagnsr
iizerinetoplann. Toplanh yOnetimkurulu riye tam sayrsmrnyansmrn
bir fazlasrnrn
hazr olmasrylabaglar.y6netimKurulu kararlanov
goklulu ile ahnrr.Oylarrnegitlili halindebagkamnoy verdili taiaf
golunlulu sallamrgsaytlr. Mazeretsizolaraki.istristeiiq kere
toplantlyakatrlmayanydnetimkurului.iyesininmiistafi sayrlmasrna
kararverilebilir.
3
MADDE 12- YONETIM KURULUNUN YEDEK UYELERLE
TAMAMLANAMAMASI
sebebiyleyedeklerinde
,Y6netimkurulu riye sayrsr,bogalmalar
galnlmasrndan sonraiiye tam saylsnln yarrctndanaz olursa genel
kurul; mevcutydnetim kurulu tiyeleri veyadenetlemekurulu
larafindanbir ay igindetoplantryagalnlrr. ealnmn yaprlmamasr
halinde,derneki.iyelerinden
birinin baqwrmas-r
halindemahallinSulh
HulcukHakimr durugmayaparakdernekiiyeleri arasrndansegecegliig
kigiyi,bir ay igindeGenelKurulu toplamaklagdrevlendirilir.
MADDE T3- DENETLEME KURULU TE$KiLi VE
GOREvLERi
kurulu,gizlioy agrksayrm
usuhiyle
iki asilvebir
, _Denetleme
yedekriyedenaz olmamaktizereGenelKurulca sipilir. Denetleme
kuruluiiyesisegilenler
kendiaralannda
bir bagkan
seger.
MADDE14-DERNEGiN
iq onNnritri
Dernelin ig denetimidenetlemekurulu tarafindan mevzuat
gergevesinde
yaprlr. Denetlemekurulu, en gegaltr ayl gegmeyen
aralftlarla demelin ig denetiminiyapar.Dernepingelir, gider, hesap
ve iqlemleriile faaliyetlerinin mevzuatve trlziik ntitiinlerine
/-].'/7^
,@
getirilmedilini tespiteder,YcjnetimKurulu iglemlerininmevznatve
kurulu denetim
tiiztik hiikiinrlerine uygunlulunu denetler,denetleme
usul ve esaslanmydnetim kurulu ile istiqareederekbelirler.
Denetlemesonuqlanntdenetlemekurulu karar defterineyazarve bir
raporhaline getirerekydnetimkuruluna ve toplandrlrnda da genel
kendisineverdili diler gdrevleri
kurula sunar.Aynca mevz:uattn
yaparve yetkileri kullamr.
MADDE 15- $UBELERiN KURULU$U
GenelKurul Karan ile ydnetim kurulu gerekli gdriilen yerlerde
qubeagabilir.$ubeagmayayetkili ktlmanlar; kuruculann ad ve
soyadlanm,babaadlanru,dolum yeri ve tarihlerini,meslekve
sanatlannt,ikametgahve uyruklanm, qubemerkeziile adreshi'
gubeninagrlacafryerin en btiyiik miilki amirlipine bildirirler. Bu
bildirime demekanattiziisiinden iki dmek ile kuruculuk yetki
olur.
belgesinieklerler.Bu bildirim ile qubekuruluqutarnamlanmrg
deme[e ba!h; demek
$ubeler,kanunlarve tiiziik hiikiimleri gerelince
"Demek GenelKurulunca
merkeziile iligkileri ve karar yetkileri ;
kabul edilecekgubelery6netneli[i" hiikiimleri ile belirlenmig;varh[t
ve haklarrdemekbiinyesinedahil, dernekamagve hizmet konulan
do!rultusundayOnetimkurulu karan ile 6zerkfaaliyetlerde
bulunmaklagdrevli ve yetkili, tiim iglemlerindenkendi ydnetim
kurulunun sorumluoldulu, demekig orgamdrr.
$ubeler,demekgenelkurulunda,segilmigdelegelerletemsil
edilir.$ubelerinydnetim ve denetimkurulu bagkanlangenelkurul
delegesidir.Ayncagubegenelkurullanndaher yirmi iiyeyi temsilen
seqilecekbir delege,demekbuyiik genelkurulunakatrlmahakkma
sahiptir.
Bu tiiziipiin demektiiael kigili[ine iligkin diter hiiktunled de
gubekapsamrnda
ve gubeyeiligkin olarakgegerliolup kryasen
uygulamr.Uygulamayave merkez-gubeiligkilerine dair hiikiimler'
dernekydnetimkuruluncamevzuatve tiiztk hiikiimlerine uygun
"gubeler
olarakhanrlanarakgenelkurulca kabul edilecek
r^r
.-----P
\Pr>.-.\
/LL.A
+
\
MADDE 16-SUBELERiNORGANLARI G6REV VE
YETKILERI
tidemig
l- $ubcGenelKurulu: $ubeyckayrth,aidatlannr
iki yrldabir Aluslosayrndaolalanolarak
iiyelerinkatrlmasryla
cn az.rkiay 6nccbitirilir. $ubc
topfanrrvc mcrkczinkongrcsindcn
olagantistii
toplantr
genelkurulununtoplantrilkeleri,gagnydntemleri,
ve gubeyeiligkin
ile gorevve yetkilerihakkrndagubekapsamtnda
kryasenuygulanrr.
genelkurullailgili maddelcri
olarakbu tiizi.igiin
2- $ubeYdnetimKurulu: $ubegcnelkurulundagizli oyla
scgilen5 asilve 5 yedekiiyedenoluqur.Gcirevbciltimiive galtqma
gubekapsamrnda
vc Aubcyc
usullcriile gdrcvve yetkilerihakkrnda
iligkin olarr* bu tiiz-iiliinybnetimkuruluile ilgili maddelerikryasen
uygulantr.
Kurulu: $ubcgenclKurulundascailcn3 asilvc 3
3- I)enctlcmc
ycdckdcnctgidcnoluqur.Bu kurul,analiiziigiin dcnctlcmckuruluna
gdreviniyapar.
iligkinhiikiimleridolrultusunda
MADDE 1?-DERNEK ORGANLARINA SECILENLERIN
i u a n R v nB i L D i R i L M E S i
(ienelkurulcayaprlansegimleri
miitcakipotuzgiin iqindc,
ydnctimvc dcnctlemckurullanilc
ydnctimkurulubagkanrtarafrndan;
segilen
asilve yedekiiyelerininad vc
derne!indi[er organlarrna
soyadlarr,
babaadlarr,dolum yeri vc tarihleri,mesleklcrivc
dcrnckmerkezininbulunduluycrin cn biiyiik miilki
ikamctgahlarr
amirliEine
vaztltolarakbildirilir.
usuLU
MADbEr's-Uvnl,ir AiDATIvE BORqLANMA
halindc
gergeklcAtirmck
iginihliyaqduyulmasr
I)crnckamactnt
yapabilir.
malve
Ilu borglanma
borglanma
yiinetimkurulukararryla
borqlanma
olabilcccligibi nakittcolabilir.Ancak
hizmctkonusunda
vcyadcrncgiiidcmcgtiglii$iinc
dcrnc!ingcliri ilc kargtlanamayacak
diir;iirecek
nitelikteyaprlmaz.Dernekiiyeliline kabuledilenler,20.00' iiyc aidatt
Y'I'I.ayhkolmaktizercyrlhktoplam240.00-YTI
Aidatrntcspitigenelkurulyetkisiigerisindedir.
ddcycceklerdir.
MADDB,I9-DF]RNEGiNGELiRLERi
qL
3- Demelin mal varhlrndaneldeedilengelirler,
4- Balrglarve yardrmlar,
. -5- Yardrmtoplamahakkrndakimevzuathiikiimlerine uygun
olaraktoplanacakbalrq ve yardrmlardanibarettir.
MADDE 20- DERNEdiN GELiR VE GiDER USULU
Demekgelirlerialrrrdrbelgesiyletoplanrrve giderler
,
harcama
belgeleriyleyaprlrr.Gelir giderdeftLrineiglenir.
Dernekgelirlerimaliyedenahnacakahndrbelgeleriile
toplamr.
Almdr belgeleriresmimakamlardansallanamadrlrTakdirde
usuliine
uygun olarakdemekgebashnlrr, mahaliinen btiylk mulki
amirine
onaylattrnldlktansonrakullanrlrr.
pelek
balrg veaidat toplayacakkigi veyakigileri,demek
..
-a{na
ydnetimkurulubir kararile belirtir ve bu kararo yerin
enbtyfik
mrilki amirinebildirilir. Bu suretlegdrevlilerigin yetki
belgesiahmr.
Yetki belgesiolmakszrn gelir toplinamaz,
Demekgiderlerininharcamabelgesiile yaprlmasr
$arfiir.
H,ar.ca1a-Ue!ee]9ri
olarak; fatura,kasa-fiqi,gij"ipu."fur, "e tutanak
vb. belgelerkullamlrr.
MADDE 2I-DERNEK GELiRLERiNiN MUHAFAZASI
Demefin paralanagrlacakbankahesabrndamuhafaza
edllir.
*
Demek kasasrndaasgariiicretin iki katr tutanndanfa"la
naht para
bulundurulamaz.
Bankalarahesapagrlmasrve paragekilmesi;Bagkan,Bagkan
_- .
Yardrmcrsrve Muhasipriyedenhei hangi ikisinin miiqd"il
ir_u., it"
yap rr.
MADDE 22- DEF'TERVE KAYITLAR
Demekagalrdayazdr defterleri tutar.
1:
.- _ Uyr kayrtdefteri;dernelegirenlerinkimlikleri, demelegirig
tarihleri, ayhk ve yllhk aidaflarrbu deftereyazrlr.
2- Karar defteri;yrinetimkurulununkararlan tarih ve numara
srrasrylabu deftereyazir ve kararlannaltr bagkanve riyelerce
imzalan:lr,
o
q
4- Gelir ve gider defteri; demeknamrnaahnanbiitiin paralann
ahndrklarrve harcananparalannverildikleri yerler, agrk ve diizenli
olarakbu defterdegosterilir.
5- Britge,kesinhesapve bilangodefteri; genelkurul dcinemi
biitge , kesin hesapve bilangolmrbu doftereiqlenir.
6- Demirbagdefteri;demeleait demirbagegyalarbu deftere
iglenir.
7- Ahndr belgesive kayrt defteri ; ahndrbelgesi ciltleri suasryla
bu defterekaydedilir, Bu defterlerinnoterdentasdikli olmasr$arttr.
Ytinetim Kurulu bu defterlerinusuliineuygun olarak tutulmasmdan
sorumludur.
MADDE23-TUzuKDEGi$iKLiei
Tiiziit deEiqiklili, genelkurul karanyla yaptlrr. Olalan ve
olapanristtitoplantr giindeminekonulmakgartrylattiziik
desiqtirilebilir. Tiiziik de[igiklili, genelkurul toplantrsrnakatrlanlann
iigteiki gofunlulununkabuliiyleyaprlr.
FESHi
MADDE24-DERNEGiN
Dernekgenelkurulu, her zamandeme[in feshinekarar verebilir.
Genelkurulun demelin feshinekarar verebilmesiigin, tiiziile g6re
genelkurula katrlmahakkmasahipbulunandemeki.iyelerindenen az
iigte ikisinin sinin toplantrdabulunmast$arttr. ilk toplantldabu
go[unlugun sallanmamasrhalinde,Demeklerkanununun
2l.maddesinegdre ikinci toplantryagalrnlr. ikinci toplantryakatrlan
iiye sayrsrne olursaolsunfesihkonusugdriigiilebilir.Ancak, feshe
iligkin karann,toplantrdahazrrbulunaniiyelerin iigte iki golunlulu ile
verilmesiqarttr.
Dernelin feshi, y6netim kurulu tarafindanbeggiin iginde
mahallinenbiiytik miilki amirlipine yazrile bildirilir.
MADDE 25. TASFIYE SEKLi
Dernekmallannrntasfiye gekli ve dernekmallanmn kime
verilecefigenelkurul karanylatespitedilir.Bagkacausul ve gekil
iig kigilik tasfiyekurulu
ise,genelkurulcasegilecek
benimsenmez
olugturulur.Bu kurul mevzuatauygun olarak demelin mal, parave
haklannmtasliyesi iglemlerini bagtansonunakadartamamlamakla
gdrevlive yetkilidir.Mahkemece
tasfiyekaranverildifinde isemal
varlrlrMilli Egitir4Vakfrnavefli
?o
.?
)
MADDE 26-"IUZUKTEHUKUM BULUNMAYAN HALLER
hallerde,Demekler
DemektiiziiEiindehtikiim bulunmavan
Kanunuile Tiirk MedeniKanunuve Demeklerleilgili diler
mevzuatmdemeklerhakkrndakihiikiimleriuygulanrr.
MADDE 27-DERNEKKURUCULARININAD SOYADLARI,
MESLEK VE SANATLARI.iKAMETGAHLARI VE
TABiYETLERi
olup,a$agldaisim ve adresleri
Demelin kuruculannntamamlT.C.tabiyetinden
bildirilenkisilerdenibarettir.
SevgiErenerol
CancanErenerol
-
Adah Sk N:5 Amavutkdy/ist
Tti* Ortodoks
PatrikhanesiSozciisii
Adah Sk N:5 Amavutkitynst
Ergiin PolTaz
\azar
Bayndr 2.Sk37111
Krzrlay/Ankara
KemalKeringsiz
Avukat
Vatan Cad.Emlak Bankast
Bloklan Hl Blok K:4 D:9 FatiMst
MuammgrKarabulut
Yazax
Qag.layarLMah. 2017 Sk Bakgttr
SitesiB Blok K:2 N:6 Antalya
Tugay Tiifekgioglu
Yazar-Saniyici
Erol $ahingil
Ticaret
Hanifi Alta$
Avukat
Piyorlotti Cad45i5 Emindnii/jst
GdkhanAygiin
Ydnetici
Giilt€peMah.UlktiSk N:3
K.QekmeceAst
Burak Giineg
Avukat
I(avakh mah.MamraraCad.
No:41GiinetAp.
Beylikdtizii/B. Qekrnece/ist
HiiseyinMtkntazBayazltoglu
yazar
Indnli Ya\uz Selim Bulvaxr
DengeSitesiK:6 B Blok D:12
Trabzon
l\
W2h-)s
\
)
/-^
l, .-/
|
2D
\,
kadaralagrdakikurucularge$ici
CltClCi MADDE : ilk dernekgenelk rulu yaptltncaya
ydnctimkuruluiiYeleridir:
l) Sevgiljrenerol
2) Ergi.inPoyraz
3) MuammerKarabulut
4) llanifi Altat
5) KemalKerinqsiz
(Cegiciydnetimkuruluiiycsi)
( cefici yiinetimkuruluiiyesi)
( ceqiciydnetimkuruluiiyesi)
(GcAiciyijnetimkuruluiiyesi)
( Getici yiinetimkuruluiiyesi)
?,-1
/.1\
a,
runr ousuNcsHansrBri
10.06.2003
o
De$erli Arkadaguruz
Ulkemiz iiaerindeki tertipledni arhk gok iyi bildi$miz ger odaklanmn sahneye
planlardanbiri de IdSYoNERIiK faaliye endi.
koyduiu
Vitti tinrtit< konusunu tartgrlr hale getirerek istiklalimizi, milli bidik ve
biitiibliiB0miizu yok etmek isteyenbaa siasi gtig odaklan ile $anatve iq gernelerimedya
deste$inide sallarnaksretiyle milli direnciyok etmeyegallgmaktadrdar.
Bizler neride ve hangi konumdaolursak olahm her zamanuyarukve donarumholrnak
zorundayz.MiSYONEN:iK konusundaki tespit ve gttriidedmizi sidede paylaflrk€n
kathlannrz bekledi$mizide belidmekisteriz
Selamve Sayg a nds
o
Ttirk DiqiinceHareketi
Adma
Hayr€ttinNUHOGLU
HabedesmeAdresi :
l- Suleymaniye,$ifahaneSok. Nu : 6
34430Eminodi - ISTANBUL
2- Belgegeg.er
: (0212)526 1891
3- F- Posta:[email protected]
\--2 '
Qz
)
Degerli Arkada ruz,
Hayat nasd devam ediyona,vata[severlerin btitrin lkaz ve gayrctledne ftFnen
Tiirkiye'mizin meseleleride artarakdevamediyor
Bir gok meselerrinsiyasi kadrolarca ve mevcut aydmla a goztlemeyecegibelliydi
Bugiiq gdznlrnek g6yle dursuq gittike miizminleierL azgrtlagan bir meselemizden,
TijLrkiye'mizdeki MISYONER fa-aliyetlerinden s\tz a9mak istiyoruz. Bugtinkii
melrlubumuzu, bzel br aJanagevirmemizinsebebi, elbette dnen i gttrdiiEiimit i9indir.
Bazr meseleler,iginde yaqarkenfarhna vanlmaz veya ktigtmsenir, kendimizegtiven gibi
golu zaman yanlg psikolojilerie hareket edilir, fakat bb giin gelit ki it itter gegniftir
Bugin bob4maya bile takatimizinyetmedili dev problemlerhepbdyleba$amrttu.
Bah bizleri Anadolu'dangrkanpOrta Asya'ya srim€yi, 9ok ciddi gekildeprogranru
alnuft! amabalaramadr.Qanakkaleve Istiklal Savaglanbu plao yrknaya yetmigi
Istanbul ve Anadolu'dan siikiip atmayl bagaramayurlar,qimdi bagka bir plarun
pegindeler.Orta Asya Tiirk Cumhuriyetl€rindekilerdahil, ozellikl€ Tnddye'deki Tiirkleri
Ituistiyanlagtumak.Bu faaliyet, Turklere yonelik dzet bh faaliyet midir ? Protestararu!
Katoliklerin ditryala ele gogirme, Ortodokslannokiimenik (errensel) olma planlannn bir
pargau mrdu{ Bunu tartllmarun ve anlamayagahgmannne faydagrvar ki.Gergek bir
faaliyetle, silah$z hagl seferleriylekar6r karEyayrz.Aslnda silah da terkedilrnigde$ldir.
Irak'a ve Afganistan'a Bahl gticiifl silal anyla yerlegmesi,misyonerlik igin bir kale
niteli$nde olmugw. Tabiatryla her zaman oldu$u gibi maskeler hazrdr Demokrasi,
medeniyetvs. Bu bizim ttliim kalm savagrmrzolabilir. Gaflete devam edersek vahirn
sonuglanbeklemelifz. '"Tiirkler Ituisliyan olmut, dinsiz olrnug,bana ne! .. ben kdnm4
kazancrora,refaluma bakanr4 Tiirkiye kalkrnnugbir toplum olsun yeteC' diyenlerebile
sdyleyecekgok s,oznmiizvardr. Eger kin igimizi muhafazaetmek istiyor, torur anman
ve onlann torunladfln llristiyan olDas,fl istemiyorsak,bu ipi ciddiye almalyrz. Aync4
unutmayalm ki, dun Hun Tthkii olan ve hrisliyanlaqan Macarlar, hAli Avnrpa'da ikinci
smrftoplumdtll.
Dinsiz bir toplumunvarolnas mumkiin degildir. Di4 tarihi, sosyolojil antropolojik
v,epsikolojik bir gergekliktir. Her dinin mahiyeti kadar, aralanndakiiligkiler de onemlidir
Ozelikle bn$ik dinler arasmdakidurum 6qem arz eder Mocadelelerzamanzamansrcak
gatgmalar,zarnarzarlan da soguksatalmalarteklfudeohnugur
YajDdilik miicadelesini,do!rudan din adr altrndave dini ihe gkararak yapmanakta,
baqkaalanlanmiicadeleva$tasr olarak kullanmakadrr.Ihristiyanltk bu miicadeleyiagkga
dh igia yapmakt4 Eristiyan topluntanr yitnetirted is€, kultiiLrelve iktisad sitmiirmeigin
bundanistifade etmetledirler. Her zamanoldulu gibi insantl demokrasi,sevgi,medenilik
istismarlanmeksik etmemeltedirler. Islamiyet i$€, bugrin pasif durumd4 sawnmada ve
maltk0miyet alhrdadfi. Buna ralmen yayrlmayadevom ediyors4 dinin yapturda4 ferdi
ve sosyal giicnnden, maneli niteliEind€n dolaldu. Bugnn islam'm yalmaslru
desteHeyeqorganize€denhigbil d€vletyoktur.
Ifuistiyanlar her mezhebiyle atak durumdadular. Anadolu, odara g6re
Ituistiyanfilrn ikinci vata dr. Miislimanlafln iggaline son verilnelidir. Anadolu onlara
vadedilmigtoprallrr On asrrdr Avmpa'mn Anadolu iizerine gullanmaslbundandr. Se\r
ile sonuglandrdrnakistenenbu qdlarunaitleni Atatiirk'iiLnondedilinde milh rnticadeleile
bir kere dahageri itilnigtir.
Batutrnmiicadeiesidevam edecektir.Trirkleri An8dolu'dankovnak rnilrd<iin olrnasa
da onlaragfte, Ttirk Dwleti'ni pargalamakve Tiirkleri Hristiyan yapmakmiimktindiir.
1{
.1
v
Bilindili gibi hastalft viicudur en zayf aorda girer. Bugiln Tiirk toplumu, milli, dini
ve iktisain reflekslerininen zayf oldu$u zamaruyagamaktadr.Mlli miicadeledeiktisadi
refleksi zayftq am4 milll ve dini refleksi gnql0ydti Bugiin maalesefoldukga zayrftrr ve
her tiirlii propagandaya
agrkdurumdadrr.
Turkiye'de ilk hedef istaflbul, Karadenizve Giineydogudur Her birinin kendinehas
sebepleribulunmaktadu.
Ortodokslar kirnlik (RuII! Ermeni) yoluyl4 Katolikler diyalog maskesi altnd4
Protestanlar laikligi, ferdi din tercihini istismar ederek faaliy€t icla etmektedirler
Devletimizle miltetinizi4 ordumuda dindar hallqfltzn ara$fl agmalg iinernli
taktiklerindendir.
Msyonedik, Trirk toplummun yaJna dinini de$l, onurda birle$nit olat hilriirel
kimligini, tarihini deligtirmek istiyor. D€vlet eger o toplumur tabii devleti ise, ktiltiirel
kimlik ve soryal ur iQio tarafsE olamaz. Muhatabm igini kotaylagmcr politikaladan
kagrnrnakgerekir. Bunlardan biri gahsiyetsizve haysiyetsizturizm polrtikasl dzelliHe
inang turizmi 8dr altndaki politikadr. Vatarunxz! milli kirnlik ve degerledmizi,tadhi
mira$nuzl ahrl $at rr meta haline getirmekten,reklama ve kazancakurban amekten
sakmmahdrr. At'n kazanqn daha fadasr qahsiyedi ve haysiyetli politikalarla elde
edilebilir.
AB gibi bir yerlere girmek i9ir1 karurnve nizannmzr uyumlu hale getirecegz diye
misyonederinve sttmiirgecil€riniqini kolaylaqlracakyolar gok tel ikelidir- Hele bir takm
kigi ve guruplan, devletin ve ordunun baslq$ndankurtarmak niyetiyle AB'ne, egemenlik
haklannq devri anlanlna gelecek gayretler afedilernez bir politikadu Aync4
misyonerlikfaaliyederinide azdrmaktanbagkabir ipe yaramaz.Bunun addr da son derece
girkin ve tehlikeli olur. Dinden kurtulmak igin bat asma s€vda$nakaprlmsk ahlhca bir
harek* defildir. Qafda$alma sadecebshl afma anlanunagelrnez.
AsLndaortada gidi kapakll bir geyyoktur.Her 9ey agrktave herkesingdzii oniinde
cereyanetmektedir.
yapalm.$6yl€ki:
$imdi isters€nizyahn gegmiqinhsa bir muhasebesini
l-Tlirkiye'de milli manevi delerlerin ypratrlmadrll iddia edileb n mi ?Bugtin kendi
dinini, kendi milli varl$ igin tehlike gdren ve bir tehdit unsuru olarak algrlayanaydnlar
nasd yetiftiler ? Kedi tadhine yabancr ve kendi mili kiilturiine diifmao aydhlsr
yAiEirebilrnig,bizdenbagkaka9UlkegOsterilebilir?
2-Mesele yalmzca cami ile klise arasndfi
bir gahsi tercih olaxak
gdrulrnemelidir.MisyonerlikQraliyetlerinas hedefi tek tek kifiler de6l, bir millstin
topyekiin sosyalve hiltiirel hayahiizerindetarn bir hakimiyetkuflnaktr.Bunu sallad tan
sonraonunekonomikve siyasiyaprsuukendi gkarlama gitr€ iekillendirmektir.
a- Fran$zla. sadecegirnento fabrikalanru satn almyorlar.Efes Meryem Ana
kilisesi oivanndaaraziler, krydaflrnrzdatatil katyledde alyorlar.
b- Fener Rum Patrikhanesi, gwredeki binalan satn almskla kalnuyor,Vaiikan
gibi cihflDiinul bir devlet olrnarnnhazrrlklanm stirdiirilyor.Bunun igin b0yiik devletler
rczdinde stireklitemaslardabulunuyorlar
c- Ermeniler, Van'dao Gaziantep'€ kadar kendilerinin oldulunu iddia ediyor
Kapadokya ve Krlikya hayallerikuruyoriar.
d- Yunanh misyonerlerTrabzon ve gew€sinde'?ontus"u hortlatmak igin sinsi
sinsi faaliyetgostedyorve gok yitnlu tetebbislere girigiyorlar.
Biltlh bu olup bitenleri salt birer dini hareka, masumbirer kilise ayini mi saymak
ger€kiyor?
)
s7
Yine bilti.iLnbur ar gitstedyor ki, Hrristiyan dtinyasrndadin yalmzcakiliselerde ayin
icra etmeklekak yor, dihyarun her yerinde kol geziyor v€ kendi faaliyet alanfl siirekli
olank genilletmeyeqah5ryor.Siireklifetil er pegindekoguyor.
Batft devleder ganeldelaik gatri.initlodiir ve bu dofrudw.Bau'da Hristiyanl$rL
zatea devletir desteline ihtiyacr yoktur.Qiinkti kiliseler, ozellikle Vatikar zaten
devlettir.Yukafldanberi saydr$mz bu gibi misyonerlik faaliyetleri her biri devlet kadar
zerlginve tetkilatl olar kiliselerve kilise vaLiflantarafindanyffnti ia.
3- Bursa Amerikar Krz Kolejfnde (1928) baz Tiirk lqrsnfln Hrisliyar olduklan
miifettit raporlafl ile kesinlik kazarxic4 Atat.irk'in emriyle 'Cumhuriy*' in ali
menfaaderi' gerekgesiylehemenkapahlu.Yabanctdin mensuplan n 'urt iginde bu gibi
din propagandalaruu
onlemekamacrylameghur163.maddeyiiLdiLti6e konulur
Burada asrl lizerinde durulmaslve dikkat edilrnesigereken nokta tudur: Bir ozel
okulda birkag tane otsencinir din deligirmesini Atatiid<,bir kigi hakh ve segmehiirriyeti
olarak de$l, " Curnhuriyet' in ali menfaatlerineters" olarak gormuttih.Bu gergektende
dahice bir gitrugtir.qiinkti bunun arkasnda , men eketin ve Tiirk gengliAinintiimu
iizerind€oynanacakolan oyunlanngizli hesaplanyatmaktadr.
+ Ndlli hiltii( bir bntiindiir.Uz€rindeyatadrFrffz toFak eger bu kiiltiiriin damgauru
ta yorsa vatandr.Vatan
Selimiye ve Stlleynaniye'dir.Sebiller, kervansaraylar,
tarihimiz,minarhdz,
medreseler, gehitlikler, titbeler ve Afltkabirl€rdir.Diliniz,
musikimiu,mutfa$mrz, folklorumuz, 6rfve adetlerimiz,lqsacasl topyekin killtainimiiz ve
biittin bunlarm gng ve kuwet kayna$rolan dinimizdir.Yol kenannadti$miit kmk mezar
tagrnakadarbizim olaq bizin e ilgili olan her qeyimizdirvatan.
Eadat yadigan olan tarih mirasrnrzr ve kiilttir degerlerimizibirer mukaddesemanet
gibi koruyamazmlq milli var$rma da koruyamayz.Vatan dedi$miz toprak da
aya9r',I[zrnalbndan kayar gide.r.Qiinkii o da canlrdr ve kendinden olmayaru iistiinde
tutmaz,firlahratar.
Yaan z Atattirk'iiLn sdznyle bitidyorulManeviyatuu kaybeden bir mill*
hayatiyetiniidame ettirernez!"
Saygdanmd!.
o '9
: "
s
T U R K D U S U N C EH A R E K E T I
28.02.2003
Degerli tukadattmz
bildilimiz |er odaklanmnsrraylasahneye
tlkemiz tiLzedndelitertiplerindel hi9 vazgeqmeyeceklerini
koyduEu
oyunlsrdanve sinsipladardanbiri de KIBRIS'ta cereyanetmektedir.
"
Tiirk Milletinin Kbns'taki varl$m yok etmek istey€n ANNAN pla ve referandum dayatmasr
karll$nda biitiin Mlli kurulugtarKahramanDENKTA$'a destekvermek suretiyleitnemli bir imtihandan
g€gmektedirler.
Bu nolctadanhareketle Kbns konusunda ANNAN plaruyla ilgili yaprlan ve iki gtin siiren bir
toplannya Tiifk Dti$tnce Hafeketi adma kat an ve olumlu ka.rarlannsonugbildirgesinde y"t 4l"rytn1
buviik kath saElayan merkez heyetimizden Sayn ibrahim OKLIR ve Tffk DiiiiiLnce Hareketi
mensuplanndanSayn uehrner BILGIN'in sunugkonugmalan sizlerlepaylagmakistiyoruz'
Selamve Sayg amnrzla.
Tiirk Du$iince}lareketi
Adrna
HayrettinNUHOGLU
HaberlelmeAdresi :
1- Stileymaniye,$ifahaneSok. Nu : 6
34430Emhonii - ISTANBTJL
2- Belgeg€ger: (0212) 526 18 9l
com
3- E- Posta:[email protected]
\!../
7 z
katlIamcalat,
Saygldeqer
yeryuzrindeki
Giininnuzde,
olaqan
istik:rar1n
yanl1s
bile
ekonomik
dengelerr./
bugiinlerde,
modeli
da
istikrarsrzfrqan
ilginq
yanl
ba'ka
bir
goru.ll:yor
ola-rak
asikar
yeni
ybneLik
oysa'
onune
Baekalarlnln
qLkarlallna
gereekterin
yer:ine
kotrakla
amactna
nitelikli
bilgiye
ihtiyaq
mekanizmafara,
dutunun
esastan
ise,
engetler
Qrkarmaktadlr'
kliresel
habeileri,
tertiptenmig
uygun
qok
aq]'Larl
biQinde
bir
yani'
bak19
Bunun iqln
sistemfi
kavranmasrnrn
iSin
ka1n1$tlr'
yeni
parametreler,
maDiplilasyon
kUresel
'
nitetikleri
tanlmlama
sorunu
dedilse
hic
yeni
aletler:,
gerekmektedir.
geligtirnek
varclar-
ki.
vs gibi
yetersiz
durumu aqrkLamakta
bugunku
sdylemter,
siyasi
gelen
kavramlar,
siyasi
muhafazakar
demokrat,
Dilnya
bu mahiyettedir:
nedenfer
Geleneksel
da $udur:
sosyal
sosyalist.
liberal,
yatan
alkaslnda
sonuClar
bllytik
haline
6zelfik
oladan
de,
kazanml$t1r'
qr-kmaFtlr:.
ortaya
ortam
bir
gerilenenin
ekonomisindeki
qok
dik
tizeiinde
ucu
6zeLlik
bir
dunya
b-1rakrlan
siwri
hatalarrn
ufak
da
olduqu
nuktedir
dodurmaya
olan
ya
degi$iklikferin
br't anlaytsln
dLqude
maluz
kalemi
kursun
siyasi'
DUnyadaki
buyuk
aqlklanabilecek
ancak
ite
qok
llnsanl/
uzmanlarl,
ameliyatlara
bii
kavuFarak
'\biLe
en buynk engel'
gormektedir'
kargaga,
estetik
Dulmadan
yaptya
i;in
Bu
ofarak
toplumsaL
ve
UrUnUdUi.
Kuqrik
gelmesine
haline
bilgifendirme"dir.
nesne
blr
kararll
Qok
6ze11ik
bir
ydntendirifebilir
tutmak
az
dolaylsryla
bulmaslna,
dengesini
doqal
hayatln
top-lumsa-1
allnma$
altlna
kontrol
daha baglarkeh
ofuyonrz.
getigtirerek
stratejiler
geqmekte
bugtln
ofaDlarfn
incelemjF
boyuna
ong6rebilen
ve
getirmeyi
basarabi-len
herhangi
Bize
y1f
g6re,
zenginler
BUyilk Guqler,
deqistirmeyi
biqimde
kulub{ne
bir
hor
sureq
sureg
yapmadan
Esasta
+eyi
b\rna uygun hale
isten
Lil kenrn
bile
sonunda ortaya
deqisiklik
deBiFtirmek
yaianmaktadrr'
Bu
olarak
siireq,
on-
deqildix'
siirdurebiLnek
bir
biaim
bir
nas1l
zolfanan
katllmasa
dunyanan'
9ibi,
refor:mfarlna
yltllk
yuz elli
edeceqi
geliFmekte
bir
yeqleniglerdir.
.,affr;ri
edilebilecek
yaplsal
deqigikljk
bi.r
esasll
statukoyLl
dunyayl
sonra
kendi
enine
katlldtgrnl
qlktlq1m1zda
darboqazdan
olduqu
nitelikli
6zqtin
araslnda
kabuL
ko-Iayca
alacaqrna
on be$
Lifkeler
zengin
gibi
ne
ylflarda
attml911
,fapon1arln,
qtKan
adana'
yapnamak
lfade
hi-tech
1n
?)
insanlara
silahlarla
saldrrmak
sUrddrLilme kted ir.
Seklinde
y6ntemlerini
yeryuzunde
biziln,
sergiliyor.
oysa
edeceqimizi
ve hangi
alanlarda
gerektiqini
iyi
tayin
etmemlz
du.Flinme
sanatrna
qlkarmak
ve
dayanan
saq11k11
getqeqi
olaD
saklanm-ls
bulr'rp
Ne var
6ziidijr'
tarafrndan
hackerler
isinlendirilen
yctntemli
de,
doqru
kuLLanmak yontemln
diye
manipulat6t
zlncir,
gefistirmemiz
kendilerini
6lQmeye
ve
ia.lerinde
planlamaslnda
gelecek
dnce
taklit
afanda
hanqi
Bunun iqin
insanfarlmlzln
bunlaran
derlemek,
bitqileri
htinerlerini
6zgun g6ztmfer
gerekmektedir.
G6zleme
bilgilendiine
britiin
orneii
hangi
mutLaka
gerekmektedir.
drgiitlemeleri
bll
vakaf
iqin
geQirmek
ayardan
ince
yanlts
bile
bile
uzmanlarr,
sekt6run
Bu
ki,
saldarmak
?ihinlere
deqil,
Feklinde
klrllmaktadlr.
Br'1mesfeqin
nedenl,
kehdilerini
kendi
yapr.larad1r.
"seqkinler"
etmek
kasaca
6zetlenebi-f
1. 362
konusu
^l:rek
biri,
yarayan
o
qereeklerini
Bdyte
endllstriyel,
olarak
geliqmiglik
kolayca
Ulkelerin
qa119mak,
we
ulkemizde
hatasacllr.
Bu
ijlkemiz
ise,
taraflndan
tesis
sanmayl
6zetfenebilir'
kUltUrel'
siyasl,
sonuglara
o
yapalarl,
olarak
kastediyoruz'
yafdrr
ulkelerin
afglLamak
ettiqindzde,
tartlgmaya
onlarca
tilkemizln
kendl
sureglerlnin
erini
.tzetlenebilir.
dUsintliler
$eklinde
tarihi
nedeni
dllzeyLeiinin
aqaklamaya
Ulkelerin
kurumsal
9a91rmak"
yapllarlna
baqlayarak
bel
teknoloiik
gerqe kfes ecedini
yapan
gdzlem
baFka
grkan
hata,
Bu
toplumsal
etmekle,
kendi
kurun-larl
o1an1arr,
ba$ka
kavramfara
ortaya
iEbir:1ikqi
genellenebillr
hatadrr.
aglkfamaya
ifade
lsrar
veri-lmesi
Ulkelerde
atafml$
ortaya
tutr'lnl arda
gizti
katarak
dnem
en
fazla
araslnda
"yaFadlqlhrz
coqrafyayr
bizin,
kultUrlerini,
ve
hatall
olmadan
hatafardan
nitele.'li;imiz
tarihlerini,
de
ir:
hatalarrn
gerekenlerden
zenginleri
bu zUmre, bazl
Bu
zihin
bulanlk
niteleyenlerin
bile
en 6nem1i
davrannaslnrn
igine
farklnda
kendisini
indirgeme kt edi r .
s6vle
olarak
aydrn
nitelediqi
ofarak
cesur
derece
6uqler'in.
BUytik
yrizunden,
konumuna
son
erbablnan
bu
bu
kalkr.nlnanrn
Son tahlilde
Saqrr!1a!
kapala
we
bir
hatafa
o.larak
mantr k
yolda
6
ve
yiirumektedir
olara k
h a t a m ] . zt ,
diqer
2. Bir
mesellerine
clayanarak
6r.neklerini
eski
bu
yolun
q1k1lacak
takalap
kalnak
en9'e1
teFkiL
ne hayallertmiz
hayallerimizi,
terk
olan
qelecek
gayet
biqmek,
4 . sorun
alanlarda
ofhavan
da,
sorun
qdzulmeden
bir
dofaylslyla
sorun
o.lmazsa da gelitme
5, sorunlarr
bilinsel
taslmadan
g6sterdiqimiz
6, Dar
konularln
dagarclklarlndaki
veya
entelekttiel
k,
harcadlglmlz
enerii
sorun
tatminsizliqimiz
ama,
geliFmenin
olmaz'
geligme
konu
bir
aylrmaktlr'
birbirindeh
bizzat
tatminsizlik
yerr
uzman.la9nlg
yijzyllfar
kaLkasmak,
tutmuF
tanlmlana,
ba$lnda
tanlmLama gayreti
9ok y6nlii
iqinde
Uretmeye
sotunfarl
alanlarda
yaz1lar1n1n
dne s iirdr'ikler imi z '
dfqurer
q6zum
onin{idur.
olmaktan
ihtiyaq
o.lnaz,
kri ltr.irumtiz un derinlerinde
brr
baqka
Batl
deierlendiieceBimiz
S6zrjlmezse
gore
okunabilnektedir'
kolayca
varrlmaz
olalak
sorun
kaynaqldar.
qrin
fazla
yere
bir'
evrenselcifik'
9ggg449l9-3qf}}
tatminsizliqi
iIe
gereken
kimseler'in
Bu qer€evede
biridir.
kal1plara
ideolojik
bir
bazl
eserL
Sartlaranan
incelememi'z
alaslnda
faaliyetlerimiz
alanlardan
klilttirel
aralaranda
satlr
konusmalarrnlb
eqri
alarnalayrz'
devletlerin
inanQ,
olan
qlkacaqana
siyasetin
(ba$s1zc11rk),
evrirncitik,
merkezLl
ofarak'
dikkaile
Anarsizm
hatanazdlr.
yerde
qlkan
kitapladndan
felsefe
6qrettiklerini
titkeLerin
baFka
yurdumuza,
3. Kendi
tarihin
yollar
L,iz de kestirme
uzayrnda,
uqruna
daina
ayak]ar:lnlz
etmeden,
dayanaraK
gerqeklere
talihi
Ne
eder.
esaslr
6ntinde
kurmaruzln
baq
gerqekfe
da
kathadan
diizleminde
tarih
ama'
vardlr;
serap
sonunda
oa
savunmik
hesaba
gerqeklef,j
Tarihi
hatadlr.
bir
turden
dzetlenebilir'
olarak
eylensizliqi
dayanalak
model
ilgili
Q6zumle
vermek
caqlaidan
gerqeklere
tarihl
ve
aqlklamak
qaEfarln
eski
gUniimiiz gerceklerini
Bu hata,
niteleyebiliriz.
sadece
Yerine
q1l<mI$l1r '
b6y1e ortaya
yapasr
devlet
hantaf
getiiemeyen
i$Ievini
oldudumuz,
sahip
simdi
g6re,
ok
PeK
bir
en
az
gayret
'
gelmektedir
a-LeL ve edevatr n ryl
kofaycafaqamazan
olan
bize
lroyu
k1$1,
gelecek
in5a
kendr
J*)
o
yeterli
icin
da hastatr11drr.
niteliktedir.
bulduysa,
Bu bir
ofduqunu sanmaktadlr.
oysa,
bagka
deyi9le,
unsurlarl
iIe
Bir
butun
dayattlql
hayatrn
hayat,
bakrma'
qaqrmlz!n
solunfar
bUtUncul
doqr!r
iizerimize
birfikte
ne
olarak
sorun
atmaktadr,r.
f.
En gefj-$kin
edebiyat
asagrlanak
qok
yuzden, zjhnjrnize o kada- sis
fl rs at larl
bad.lamtnda
kaprhazdan
8, Konusmalarr.ndan
Linaoreri^
e+-rr-ii
crimleter
ifade
edecek
L6na r
eiicii
oynanlrken
pek
ilqilendiqi
yaptr
bizi
kurmak
bir
ne
ve
olmayan
vesileyle
ofmadlga
olup
strateji
iQinde
yeie
gdtUrmez.
yazdrdlmaz
strateji,
olursak,
s6zctigU
gekild€
Bagka
kornpozisyonlarln
Aaxir.rir
6pl:nde yapmak/
kameaalar
evden
profesyonel
erkmamak,
cepheye
Yirminci
yuzyrlan
eLti,
fasizmi
buna
maq
kargllak
z in
dlisrjnuileiiml
birqok
slk
osnanll
kavga etci
de,
kavga etmeye cesaret
"ayd1n"lar1,
ne
ltalyan
kogup dUqnanla
baslaranda
halLrna
s,raslnda
edilmesi
geliyor
her
kesilmesi,
ofnadan,
sahibi
geldiginde
edenedi.
sorunlar
belli
gibi,
Bilindiqi
sergilediqi
bir
manzaradlr.
"aydrn", her glin L6 Yord oKuyarak bjrb'ri
ile
sarasl
de
farsat:Lar
duiLrmdur. stratejinin
jimnasti4ini
9. Beyin
oysa,
,,?mant
bir
vizyon
geqen
yiizden
gj diyo-r .
natematikle
karSrLastaqlmaz
flrsatlar
sorunfarr
BLr
.
rirrjyor.
ayrllmadan
durak lamadan geqip
konusunda
I iyoruz
dederlendirebi
hi9
de
Bu
ne ortayd qrkan
basryor ki,
ne
96tebiliyorltz,
alan.
bir
uzman yeti$tirdiqiniz
fazla
Kendimizi
edebiyatldar.
turiir$iiz Fikayet
benimsetrj,'
cepl^eye
ama,
kotacaqr
ta$i7min
yerdF
jcra
Tsviqre'ye
yerlegti,
gerqeqi
ML:mklin ile
1o.
ofaya
akfa
F r ^ l r L l r X l
yakrn
elkardlklarlnln,
Herkesin
uzlagma
olarak
yazanlar,
senaryo
ve
kavramamtzan
i r A
sorumlulukfarlmr2l
11,
bir
elkarmanlzan
ya
da
dodrusundan
nit€1emek,
6nilne
gerqeqi
bir:
tutam
dzel]ikle
her
karlstlr.arak
birbirine
ne
hastl
a]arak
siyisi
duyduqu
gerqeqi
i -i
kadar
butUn
n^Fn
Vanrl i
bilyuk
engel
per.de led i kler:i nj. n
hazlrlanan
qorbayl
part.lferilnizin
oy
-z <')
{^
\3
kayglsl
iIe
hesaba
katarak
akla
surmek,
72
qekinnemek.
adeta
ile
geee
bir
Fransa'n1n
konu$ma'<tan
altadda
Almanya
olariak,
vermeslnl
karara
birlesme
anslzln
Her' ttirlu
hastaflktlr'
karg1-6rnek
Bu hataya
allyoruz.
zevk
bit
lstklarl
kamera
sorununu
ragmen'
konu olmaslna
itirazlara
s1k
g6riinmediqiriiz
niyetfi
politika
d1s
s1k
etmekten
alet
ofitikava
i
konularlnl
nedense
vazgeqmeye
olduqunlr one
ayklrldlr.
oLitika
D1
"fikir"
s6yfemlerin
atafan
ortaya
dengeleri
Akttiel
araqttr.
blr
kullandlklara
96ste!iYoruz.
gore,
Bjze
klsaca
sebepleri
da
gtn
ki,
korkaraz
eqei
bile,
olsa
ak11
yeni
yeni
dnemli
fevkalade
fikir
ayrlllkfarr
ieimizden
biri
giin
Yine
gore,
bu
yuzclen'
g6sterecek
gibi
Krbrls
fazlasryla
nasibini
arazalarlmlzdan
her
y'lziJnden,
doqruyu
bize
KaDaatimize
bu
konrl,
bir
'
rjretiyoruz
bir
ya
getirnediqiniz
dife
hususlar
benzer
edemedigimiz
duyamayacai rz.
onlt
Burada
6zetlenebilir.
olmasanln
fazla
tahtasandan
talasanrn
aydlnlnan
b6yle
getirmeyi
dile
geqen
Turk
a1mr9 g6runmektedir.
Hata
insanaz.
gdsterdiginiz
titizlidi,
yanlarl1
ve hatalt
takrm
istemiyorsak
sayede,
ik-irlci
tilkemizln
el
oto
son]nlarlna
qlinkti biz
Val;
var.
kararlarrn
iqine
qal]gmasrna
terclh
verdiqlmiz
eksiklerinizin
ve
Anca]< bu
etmeiiyiz.
pazaranda
gezinirken
da g6stermemiz
milmkiin
-
Biltun
bu mrilahaza.larla,
fevkalade
6nemli
farsatr-
verdi-kLeri
top-1art:.1ar1nda
nuddetqe
eksik
slrltmaslna
saklanarak
olabilit
ayrl
ayra
Hepimizin
iqeriden
bir
da.
at1lrm
icin
qaqrr']a
Bahqe5ehir
olarak
g6ruyoruz.
tesekkur
olsak
ya da dasaradan
girigimini
Unlvet'sitesi'nin
ediyoruz.
da ofmasak
bize
Onlara,
da,
b6yle
sonraki
Bundan
haberLi
daima deste kleyeceqi
bir
olduqumuz
z'
Saygr-faramla
Ibrahim
OKUR
7:r
ANNANPLANI'NIOKUMAYABA9LARKEN
MehmetBilgin
bi
ideali.Boyle
kahctbir barrghepimizin
Krbfls'ta
genel
seKeter
GenelSekreterininhazlrladrglve
durumabu plan esas alrnaral
6num0zdg.Mevcut
ya (
esaslardan,kahclbangaengelgord0oirmirz
paylagarakbir sonucaula9mayagaftgacaglz
ilgiligoruqlerimizi
kaltd bir 96ziim
sonugkallcrbrr banggetirme-yecekse
ulag,labilecek
Edsr taslakgergevesinde
iqi" Crbl ;* "it"Uitmekitzereyeni dnerilerd; Uretmekgerektiginive alternatifinhazrr
olmasrnrnqdzilmeyararholacagrntndugunijyorum
m0zak€reedilerekdeoigtirilmesini
Bu planrnon gordiiklerinivebizimpozisyonumuz€.gdre
bulunmak
bazrtespitlerde
[Liioi|1ri,voir"riniortayakoyabitmliiiin,in""rir,riarrumhakkrnda
istiyorum.
isterdimamazamantmtz
konuyutarihselsUreciigindeelealarakagrklamak
Buoiintartfstr6rmrz
bu siirecinbize
nedenletarihisiirecinide hatrrlayarak'konuyu
[r.Elli"t'f i'OJOit.e,
igaretederekaqtklamak
olacakbazrhusustara
ogr"ttikl"ii"i"gi"d birdeoerlendirmesi
istiyorum.
hissetmiglerdir.
:
Bugergegivurgularken
Ada'yrlETSytltndaRuslartaraflndanfenahatdesrklgtlnlmlgolanOsmanll'dan'Rus
kiraladt!tadayt
geqicibir sureiginkiralayaningilizlerin,anlagma.gereli
vaaOi'ite
Oest6k
haldeterkelmeolgrnr'
terketmesiiginttjlmgartlarolu$tuou
Osmanh'ya
adayl
olusangartlarldegerlendirerek
hemsnoncesinde
1914yrlrndaBirinciDilnyaSavaglnrn
gor0gmeleri
Lozan
ilhak;tt'dini,osmanlinrnkabulett"oiti uu itnur'turkiye.iumhuriyetine
'
ya?r
vardtt
hallrlamakta
esnasrnd'a
nastlve hangigartlarlaonaylattrgrnr
garantor
iginJ960da kurulanKlbrlsdevletinin
anlayabilmemiz
BuorinKrbrrs'ta
vasananlarr
neanlama
meselenin
seldiOine
uerurkiveigrsrndan
i#i;r;.Jta; i;s1ldl,Vrnanet"ti
laztmdtr.
bakmamrz
problemleri
olan
Krbnssorunu,adaiizerindeyagayanhembirbirleriile hemde kendiiglerinde
durumunkiyle olmadrlragikardlr
sorunugibigdrunsede gerqekte
iki toplumun
toplumsal
devraldl0r
a Ada'daOsmanlr'dan
tur.Turkleriadaylterkelmeyezorlayarak
dolaylslyla
yerlssmesini
sa0lamlg'
nenlerin
l
-> /,
l'A)
elinegeqmeihtimalir
Ada'nrntekar Osmanlfnln
yaymlgtlr.
kanaatini
olarakalgrlandror
ilhak.ettiKen
dugtinmemigtir'Adayl
adaylhigbirzamaneldenglkartmayl
FakatIngilteregergekte
oyalal'p
basitrrlmrgtrr'Silrekli
uvgulanarak
tii'i harsk€tler
sonraRimlarrribuisteOi
3l*t'ld,'-!91'
da dostegille InglllzereKargl
Yunanistan'rn
Rumlarr
Ada
kinduymayabaglayan
iginlngilizlere
iiaerindeoynadldloyunlarailaveolarak'azlnllda
Rumtodtumu
e'vtemiere
oiristi6inO6,
adadakidilzenini
kargrku anmayagatrgarak
oiisiirJuoiiikioptumunu da Rumtara
sUrdurmeye
9ah9ml9tlr.
amasUzerindeki
gergektir.Biitiin
bunlardan
90ft
tutmakttr'
hazrrbirvaziye{te
g0ne
elde
edilmeye
kadar
dolacalr
iiinegin
tastiyeedsnlngiltereKlbrsl da I
Somiirgelerini
onemliorandatopraorkendiaskeri0slerihalin€
garantorlilgiin0n
sozkonusuoldulu,ikitoplum(
bir baklmas
teminetmi$irB6ylece
kurulmasrnl
garantor.
dahilolmamtzve bu devletinkuruluguna
agamasrna
kurulmasl
Ktb,ns
devletinin
buri$ftiJ:"t"Tjfffiffif{,:lf
deieinde
6irlikte
lnsirizlerin
ot'"''z' yot"ganhaklada
bu90nde adanrn
Ingilizler
ini higgekmeyen
gergelibugijn
yeter.Bu
4ebii adayabakmanlz
sriginvurguluyorum.
oradanbaktlomtzzamanAda'da
bir deYunan- Rumtaraflvardlr.soruna
Ada'dakiProblsmin
bubilyilkid€aliilkkezRigasFerreros
Yunanlllarln
bi;ide;l degindekoganYunantaraflgdrurirz.
ve bir
bir haritaileortayakonmug
Viyana'dayaytnlanan
1796yrlrnda
adlrbir iuni tarafrndan
olarakkabuledile;Bizam'lntekar ihyaedilmesiigingallgma
i-ten lmparatortugu
hedeflenmigtir.
dahagokbu konuya
1enve dini hizmet,erden
1821
dodrultusunda
lrligindekibu gahqmalar
ortaya
drmslzbir dsvletolarak
5 anahedef
idilen hedeflerden
BatlAnadolu'istanbulve Dogu
eriaraslndaki
Karadeniz
le ilgiliBirinciDilnyaSavaglsonrastl
)n olayda degildir.
konuEnosisolarakadlandrrllan
bakttdtmtzzamanKtbrts'ta.bu
Megaloldeaydnonden
Meseleya
bu
yunaniitaniti oirtegmj"m"liol"tai o'i'"yagrkar'Buulurda Krbrls'ta1821Moraisyanrndan
biitonlelen
goruruzBu idealgergevesinde
s0rdii6unu
yanadinmekbilmeyen
birgabanrn
g0numuzde
gibi'
gegmigta
oldulu
gengix
orgtrtteri
ie
adamlarr
fiiise,yclneticiter,potitikaclt;r,i9
@
de blokhalindebu hedefeulagmakigin hareketetmektedirter.
Aralanndakitek ihtilafkonusu 7:)
bununzamanlamasrdtr.
Nitekimzamanlamasr
iyi yaprlamayaa
bir hamle1974de f&rk
qtkmast
ordusununAda'ya
sonucunudodurmugtur
Ada ingilizlerinelindeiken Rumlar,pek gok kereAda'nrnYunanistan'a
badlanmastlgin
Ingilizleremuracaatetmiglerdif.Ingiltere'ye
gidenheyetleriginagagtdakisahnelerdedigmeden
oynanfrdr.Gefenheyet gok iyi bir gekilde ad)rlan.fl.arKulaklartnaing izlerin Ada'y Yunanistan'a
brrakmayahazrroldulu frsrldanarak
iyicegevgetilirler.Temaslar
iyi baglarve bir noktayageldi6i
zamanSOmUrge
Bakanl!r'nrnAda'yrYunanistan'avermeyehaztroldudufakatordu ve
bahriyeninstratejik6neminedeniile adaytterk etmekistemedigiagrklantr.Eoeruygunzamanl
uslu bir gekildebekleyerekgegirirlerseAda'ntnYunanistan'a
verilecegigUnlerinyaktnoldugu
soylenerekheyetAda'yageri gOnderiliryadaAda'ytziyaretedeningilizbuyukleriRumlann
gdnltinilalmakve IngilizydnetiminestcakbakmalanntsaglamakiginAda'yrYunanhlaravermek
gerektiginden
dem vurarak,Rumlan,
ingilizlerinadaylbrrakacagtgnngbeklemskya da lngilizleri
adayrterk etmeyemecburetmekgeklindeozetlenecekbir gekildebolerekategikontrolalttnda
tutmayagalryrlar
Bu geneldsoerlendirme
gergevesinde
gegmigebaktrgtmrz
zaman,bir iki defaAda'ntn
Yunanistan'averilmesiiginciddi tegebbr]sler
oldugunugdftlnlz.ltkinde
Ada'ytYunanistan'a
vermekteklifiniIngiltoreyapmtgtrr.'16
yaprtan
Ekim 1915tarihinde
ve bir haftaigindecevap
ved,mesiistenenbu teklifintek garttYunanistan'rn
lngiltere'ninyanrndasavagagirmesiydi.O
zamankiYunanKrraltl.KostantinAlmanasrllrve ll.KayzerWilhelm'inkuzeniolduounu
hatrrlarsak.bu
durumdakiYunanistan'rn
Almanya'yasavagagmasrnrn
veyabir haftaigindekarar
vermesininkolayolmad16rnt
goritrirz.Nitekim
de Oyleoldu.Yunanistan
ingiltere'ninistedi0i
siiredekaranntveremedi
Megaloldea'ntnonemlibir ayaotntger9eklegtirmek
ftrsattkagmtgtt.Yunan
tarihgileri,bu olaydan
1917yrlrndaVenizelos'uniktidaragelipingilizlerinyanrndasavagagirmesinekadargegen
siiredekiolaylanincelerkeningilizlerinKrbrrs'rvermeteklifindesamimiolup
olmadrgrnr,Yunanistan'da
bir klnlmanoktasryarattpAlmanyanltsrKrahdevirmeyebahane
olsundiye mi bdyledavrandtklansorusunacevaparayadursunlarRssmiingilizpolitikasther
zamanEnosis'inkargtsrnda
olmugtur.Ada Rumlaflda 1931de olduougibi zamanzamanIngiliz
ydnetimineisyanederekbu politikaytdedigtirmeye
galtgmrglard|r
Krbns'takitarihinakgrnrgevirmeyeydnelikikincihamleyido Yunanistanyapmrgttr.ingiltere'nin
stratejikdurumundan&layt aday terketmek istemedidimazeretinekargt Yunanistan1947
yrhndaAda'yakargrltkIngiltere'yeddrt yerde99 ytlltSrnaUsvermeyitektifetmigtir.Tabi
ingiltere
bu teklifide kabuletmemigtir
YunanistanKtbns'rilhakigin bir yandandiplomatiktaarruzagegerkendioeryandanda Enosis'i
gerpkfegtirmek amac'yla EOKA isimli gizli bir terct 'lgotu kumugtu. Orgiitiin kurulug sitrecj
1952'dan1954'ekadarsiirmugve bu tarihtenitibarenAda'yaYunanistan'dan
sitahsevkiyatl
ballamigtr.DUn
oldugugibi bugiinde KrbnsRumtaraftntntemsilcisiolarak,siyasikimlikleriite
kargrmrzda
duranlarbir zamanlar
EOKA'ntn
kurucukadrolannt
olugturanlardrr.
Kurulugunulamamlay,psilahlananEOKA,Enosisigergeklegtjrmek
igin ingilizlereve ingiliz
yanhsrRumlarasaldrrmaya
baglamtg,bu
olaylarda
100kadarIngilizve IngilizyanlrsrRum
dldurmoqtii.EOKA'crlar
bir muddetsonrada TUrkleresaldrrmayabagladtlaringilizleresaldrrrlar
azalrrkenmudafaasrz
Turklereyaptlankanlrsaldtnlarartarak'1974yrlrnakadarsurmugttir.
Ada'ntn'l974 den oncekiyirmi begyrlhktarihi Enosis'igergeklegtirmek
iginkurulmugEOKA'nrn
igledigicinayetlerledolu.Saldrrrlar
sonucuolen Tilrklerve saldtnlarsonucubogaltllankdylerin
listesinivermeyecegim.qunkii
gunom0zdeKrbns'takiTiirkgenglerininbu saldrnlardakatledilen
T0rklerleve bogaltrlank6ylerlepek ilgisiyok.Onlarbu gdnlerdesadeceuzattlanhavugfa
ilgileniyorlar.Havucu
uzatantnamacrile de6il.
2<
€Dgdrmekigingok gayretsarf
masanrnuzerindeT0rkiye'ninalabileceoihi9 bir geyinolmadlOlnr
etmeyegerekyok.
Turkiye'ninbu konudabir ideali
Ttlrkiye'ninKrbrtspolitikaslda hatalarzincidile doludur'EOer
Torklerin
of""vii naa;n'nfti*iys iginst€teiik onemi,hemKrbrE'tekihemde anavatandaki
gekildekazlnlr'
zihninehigbirzamansilinmeyecek
bu yanaTiirkiye'yiyonetl
ile yakla9trdr.l980'den
haklarlhigbirkargltk almadan'
dncekazanrlmrg
sirre9te
tekertekerkarfl tarafaterk edemezdi.Bu
ay sonraiktidarageldi0indebenzerlerini
bi*a;
elegtirenler
bunlarr
yapitmiS,muhatetette
yapmayadevametmiglerdit.
otabitir.ontarari*"?:iilllXtj?flI$i^liJ,3:ff:?]},jl
slztenmi
wd(sayantar
ilHlf#,l
uyguladrkgimdi
(a'nrntavsiyeettiOipolitikalarl
retlersadece1963-74atasndakion ylda deg,il
!ntavsiyeler
ilehareketediyor'
uygulatmak
sirrentartrlmalarda bir y6nuile butavsiyeleri
Turkiveve Krbns'tabuqunletde
inananve
alacaglna
etindekileri
higbirgeyvermeden
Tnrkiye'ye
i"i"Gnl.rt" Uutau"iyeierin
ge9mekiedir'
kullanalmdiyenlerarasrnda
kendiinisiyatitimizi
Planl'nrsadece
uzereortayabirAnnanPlanlgelmigtir'Annan
Buortamdagdztimtisadlamak
Gali
de var'Ozetlersek, Fikirlerdizisi
yanhgolur.Buplanrn<tncesi
igeriliiie oeierfenairmik
I
var.Daha
6ncede CuellarPlanlvardl.Hepsinin
tarafdiyeD
uzlaqmaz
gegersiz
sayrhyor.Herkes
gelenyardrmlart
iek tarafllolaraktasarrufediyo
razl
nedenleanlagmaya
zorundakalacaklar.Bu
gibi
davranllryor.
dagilmig
bunlansoyleyenDenktag
konduou
lstilede dikkatigekiyotPlandnumoze
Tilrkiys'deisesegimler
suri:lyor'
lig,tedavisi
Bizdenislenen9okkrsabir
d'egigtiriyordu.
)reelmemlz
AnnanP|aninInbirdiderboyutudaRaufDenktag,ayonetti|ensa|d|r|tar.Bun|ardyle
lleridebudonemin
kargrlandrbiiegigkrntrkla
;i;;r,,bi6;;h"J;r yitanoiti Rumkesiminde
zorunda
kalacaklar'
pargasr
olarakbu geligm;leride kaydetmek
tarihiniyazanlarplanrn-bir
srnlrgizgilerinin
olduguharitaHaritadaki
AnnanPlanintnilk dikkatigekenbir ydnude igermig
tuttuklarlhakimarazidenmahkum
Ttirkiirlikleriniellerinde
sksteiiknoKalaramevzilenmis
ile su kaynaklannl
k,;i-Giia ool, orma"rve Tiirkterinetindekitaflmaraziteri
;;;ii;;r;;k
gizilmig
general
taraflndan
birYunanll
vermesiharitanlnbolgedegorevyaPmlg
Rumiarafrna
gtrphebrrakmlYordu.
olduguna
lgln
hemenimzalanmasl
ve KKTC'debir grupplanrnbu gekildetartrgllmadan
Turkiya'de
qeken
dikkati
Burada
edi.ldi
plan
revize
itikere
aevamedeiken
uaslii'p,O"nttag" satdrrmiya
olan
araslndameslegimuzakerecilik
diyenlerin
hemenimzalansrn
nrs,j"l'pla" i"ttigirmadan
da olmastdlrdiDlomatlann
emeflrsatrbulmakbirazzamanaldlAma
degilAda'nlnkuzeyinde
aslrndaTiirktoplumuna
bazthaklarrn
zannedilen
oldudunu.verildidi
gorilyoruz'
yenitoplumaverilmisoldugunu
ptan-uyarinca
olugacak
zamandilimleriiginde
Taslakmetindebelirtilen
Rumlar,bagll
Kuzeyeyerlegecek
degigtirecektir.
kur
baglanglgta
sivasiternsilde,
or6i devletteki
deC
anayasayl
1963'de
bozacakve Makarios'un
galrStl6r
durumun'birbagkadeyigleazlnlll
gergeklestirmeye
goreceksiniz'
olugtu$unu
tenditi$inden
ioplumunun
Ada'dakimevcut
addelerdikkatleinceleniP
kalantopraklarrn
9o0uel
Turkkesiminde
raslnda
legenekadarortadakalacakBukonuda
bileuzunylllar
dogilnsek
)kiideigleyeceoini
duracaglgibi
tamamen
yirzunden
elirsizli-kle;
yenisorunlarortayaQlkacaktlr'
cidenemeyecek
tazminatlar
olugacak
si gerekenen onemlison/('ur-
yapanlar,
Tiirktoplumunu
, planlnigerd'oidioer. - ..
farkrndabiledeoiller'
igingallltrklarlntn
tizlrineoturtmat<
suregletopraklanr
baglatac€o1
AnnanPlanr'ntn
terlidir.
dikkatealarak,1960da
n stratejikOnemini
ki
da bir gerqektir'Kaldr
taranti;ftlna atmadrOr
hiq
sahiptir'Bir
biravantaia
iardredilemeyecek
Ll
TURK DU
HAREKETI
26.10.2001
salan
Daha 6nce g6nderdi$miz mekhrba g6sterdiginiz yakn ilgiden dola''r teqekkrir
ederiz.Olke genelinde dokuz yirzden fazla arkadagrmtza ulaqtEoaya eall$UBla1z bu
mektuptan soffa elrteki ikiuci mektuLtu sunuyoruz,
Bu arada 1\irk dilinin korunmasnda gerekli duyarL$ g6stenniq ola-rr Aryon
Belediye BaQkaru Hayrettin Barut'u(Tfirkge olmayan iqyeri isilderine ruhsat verme!1e
kararErdan dolaJn) tebrik etmi$ oldugumuzu bu konuda sizlerin de gerekli deete$
g6sterecadflizi qddugumuzu belirtdek iste.iz.
Sevgi r"e sayglalmzla...
Tfirk Dfiqince Hareketi
Adrna
Habeilesme Adiesi:
1 - Sfiletdaniye, gifaftane Sok.Nur6
3443O Eain6nt-iSIANBUL
2 - Belgegeeet:O.27z.526
7a 91
3 - E-Posta;[email protected]
Not : 1 Bu gahqmaJDbaqlatan heyet nyebrini alfaberik slIayla y,rarken bntin alkadaqlaruna bu haie ketin tabii lye3i kabul eftiEirnizi bilsilerinize sunarE.
Abdulah qlFlQl,Abdunah KEDEROGLU,DiIaVeTCEBECi,Emin lqtK,Hasatr ALBAY.Hasan KULONfi,Harettid NUHOeLU,IbE-him OKUR,Xemal ATA,Mehrnet cOZAY,Ordcmii OZsOY,RerDzi
YILMAz,Sedat OZALTIN,Yaqar.SARI ve Ynmfli SEZEN
2 Afyoit Bel€diye Bagk&r Saym HaFeftin Barut\rfl haberletme fludaralan :
'tet |
Bebeseser. lo272l 212 09 74
10272121s22s3
T U R K D U S U N C EH A R E K E T i
Degedi Arkada$iatle1....
Condermb bulunduBumuzbirinci mektupta potresini gkarmaya CalrghFmrzgjbi iilkemiz birbirini izleyen hatalarm sonucunda,yetmitli dlann ba$langcuda tah$in edilemeyen"yeni gerleklel'le
'.(tz yitze geldi. Sttzkonusu yeni gergeklel,birkac on tdda gelenekselbigini alan gefidi siyasi kamplann
rollerini ve s6ylemlerinibriyiik Olqtidebola Akardr Heyetimiz taraf|Irdanyapdan durum degerlendirmesine gdre,tlkerhiz yeni bir "iki kutuplu" dbnemegiiiyor ve kutuplann hilbiri daha dncekilerebe.zemiyo..
Siiz konusu kutuplardan biri eskiden olduBu gibi Batsdan gelen ruzgarlann tafrdrF dtiittnce
tohurnlanndan ilham aftyor. Bu kutbun i kemizin 6zgiin sartlanndandoganbn yaru yine yok. lddialan,
b0tuniiyle, yabano ulkelerde ya)nnlanankitaplann sayfalanndaniqkrflyor. Kendlni bu gurubaait hiegede4ler,gegn4te de, Batr dan gelenfikirleiin dogrulugundanfophe etmezler,bizim tarihimizibafka ti.lkelede oitaya qkan ideoloiilerin dar kalplanna 96r€ degedendiirlerdi Bunt r, kendi kulturlerine rcngini
veterv onu zenginleqtilen torihe mal olmug eserlerinh-iebiriniokumaz, Eski Yuran'dan" Frar|srzll.rtilalihderv Boleev&ihtilali'nden orneHer getir-irlef,bo bnel<Le*bizien yalrn ilgi bekleyenkendi gergekterimizin listiinu brtmekte kull,anrrlar, hallq hiCesayar,ona tepedenbakarlardr.AsLnda,hiCde yabanqsr
olmadlglm|z bu zrlmiyet, gimdi de, ku.u iktisat bilgilerine yaslanarakk{ires€llegrheFaEklamayaCnlfL
yos tl-lkehizin geleceginive hutr*i 0st yaprs(u "uytm yxalanna", i*eaizin zengirdegneideolotbini
de Avrupa BnUFfne girme 6n gartna b.ghyor, Cokkitttorc0lttkten, postnodernlikteD Al.lupa vatandatr
ohak istemekte&ulrlslaramslcamiaya"entegre' olnranrnkagrnrlmazoldugundan s6z ediyor.
ikinci gurup/ tarihin ortaya qkardrF 4lek yoldai, zorur u hallerde dahi birkaEadundan fazla
uzaklagmayaniyedi olmayanlannmeydanagetirdiEi guruptur. Ne mudu ki, hangi "mekan"da bulunurlarsa bulur$unla., esti arkada$lanntzn hemenhepsi bu gurupta bulunuyor. Ne var ki bu gurup, yeterince teqhizarrldegil giindemi ele geeime gibi btu hedefi yot<,birinci gurubun lumlelerine tepki g6stermeHe sllrlrh bir rol{i yeterli gbrth gibi btuhali var.
Halbuki, karq gurup, dr$ desteliti!€ tanr tedhizath.Bu gurubun sitzculeri,bildik kipiler. Kendilerine gore ideoloiik arka plar an bile var. Bunlar,Bolt€\ridt,iry Karl Matks'h e!.dtlci tarih geriastfl zora
daytu olatak degittimek yiiziinder batarstz oldugurr. bu hatarunMarks'l halse gkarma& igin hlarulmasmrndotsu olllradrgru soyluyorlar ve M.rks'rn Batfya ent€greolup birlikte elaimletme ideolqisini
guduyodar. Bunlann yeni ortats ise boyok sermayeCev4leri Onl,arda mirstakbelkazanglaflmdtigihe.ek esli d{igmardand€ aW kampta yet alryo+ on)ara l€poflar taaiabyot,
buttin imkanla ile onlan destekliyorlar.
arathrmalar yaphryor ve
l^,
t )
iKtNCIMEt<rUP/-.\
(t
De*prli arkadaflmrz I....
Ulkemiz herkesinonltnde cer€yanedenbir takrm geligmelerneticesinde, kuEtik alaaklklarda bile
olaganiistfl boyutlarda etkilenebilenhassasbir ditnemegirm4tir. Ne var ki, ikinci guiuba destekveren
insanlararasmdasiyasi otoritelerckar$ gitvensizlikortayagkm4ttr. Bunun yarunda,getigrnehrekay'rtsrz
kalma, umtrrsamazLlggilrdelik luyatrn hay hnyu ifinde kaybolna, sugr,rba5kalannayrkarak kendi sorumlduklanm g6rmezdengelmegibi tehlikeli egilimler belirmtftii.
Politika, halkrn oyunu 'air yolunu bulara(" alnal( ya da parlameatoyagirerek dnerdi adam olmanm 'Air yolunu bulnak" degfldb bilakis, son derece6nedrlidft ve toptu{$at ftayat igin vazgeqtmezdir. Cbzletrlenen politilad tipinden hareketle politika n klie{imsenmesidogardan dogdrya topluaun
geleceBinezarar r€tneltedn. U[@dizin kaderi ?otitlka]a do6ru bir kanalaoturbnalla dogrudan ilitkilidir. Bunun {in de politikaya dalzeme temin ede& zihin aErcrqalsmalafln yaptdrF lnutfaHara ihtiyae
var&r, l$te, T$RK DUf{INCE EAREKE-fl'nin kendisineyakfhrdrF rol bural,ardabir yerlerdedir- Yerimizi ta.m tanunt tayin edebilnek 4in Anadolu'dan bize ydnelensesleridir erieye deva$ ediyoruz.
Bizi'r, lrlkefiiz lqindyapagmE dege.lendirmeler,aslmd4 diiryanm b0t0n tilkeled 4n gegerlidir.
Dtlnyarlrrulciltairel sosyalve siyasa.lfardan bnyill itlStde degi$r|itt'r, Biiyr* Cttlelin
ekonomileri sdz
tonusu degitikliklere olurtlu tepktet verecekDrekaniznalardantrrahrnmdur. Boyuk Guder, nant ve
etal{' kawambrr.nn ottayasaldrg tozpeirbe bulutlafln ieinesaklanank degitime ayak sfuliyor. Kendilerinde de$iSiklit yaprnt nlu g€lektiren biittin diinya ge4eklerini gdz ardr etmeyiErarla surd{iruyorlar.
Gil*inL
d$ign* igin deiil, deiigiui$ dqyatandtuya tntlann defuthng* icil/ haftloiaL Halboki' tetn,pl
konularda gOztlmara)n$land0nyafln her yanDl sarm4, geligmelerkargrkonulmazboyudara varm$hr.
Sonytllarda cereyaneden ol^yl^i, YeniDiinya D zeri olgusununtarbtma gbtunneyecektek iizelliginin,
"ilk ba*ryta kugiik
ve onemsiz gibi gorilnen olaylardan vmulmadrk der€cedebttytlk sonuClar9ldu6r
egiliml' ta$masr"oldugunu aergeC*aItr|l't!. Sbzkonusu olguyu"kuresel dengesizl-ili+ durumunu her
firsatta aqga vurmasmdanbagkabir geyeyormak mitmkirn degildir. Ozellikle dtnya ekonomisisttz konusu oldugunda, durun, lijzo[rti uzman gegineilerebuakamayacaFmu, kadar vahitrrdir. Bunabilar
bunaltmlan kovaftyor. Bir krizden qkp bir digerinegiriyoruz. iki kriz arasrndageqensut€lei lssahyot ve
dogurdugu sonuglsrn giddeti giderek artryor.
Bu balomdarvt{kemize iyi bir gelecekhaarlamak iqin dtlnyanm durwiunu aiilamanr{ onemi
daha da attmqtr. Bu husus,netede "uyurn" sa$arna$E gerektigine,neredeise "dfuenmed/' gerektigine karar vennek balommdan (hetrrlidir. Oyle gornnuyor ki ditnya, BOfUkcoclelin haddini 6grenerek geri gekilecegibafta gtielerc yer agnrakzorunda kalacagl yeni olutumlara gebedfu.Bundan sonra,
dthyafln yeni gartla.maaldhca ve stratle yaklalabilen iilkeler, ortaya glkan boglugudoldurmaya aday
olacakhr. Ne yazk li t kemiz, dllnyarun ymi gerlekleri ile yiiz yize getdigiit
9u giinlere, iginden
qlslflaz haldeki bir iC gitndemle girmqtir. le gfindem, dibyadati uc1l g6rtlnen b€klerti ve egtliriler€
"8ereken" tepkiyi vermemizin
ontln0 tapabraltadu.
/t
9
Bir randa olagariistii agdaQansorunlar, digef yandan buyilk kureselfusadarla kar$rkargryabulunuyoruz. Btit{ln olup bit€nleri degerlendirmelgtaSlanyeniden dogru yerine y€rleltirmek gerekftektedir. Ukemizifi 4t7rsotunlaflnlnCaj,znfitei
olhryi CtkafiVekifrsatlann i€hdesalhdr. Zatensoru{ar da, frsatlan kollama( yerine, sorunlan dmoklayan, hatta sorun olmayan alar arda "qdziim" Ur€tenenteletttie)
yaklaflm yuzijnden aznr$tlr ve aziaya da devamede(ek gibi gbrunnrektedir.Ote yaAdanentelektdellerin, dttiincelerini hog eagd$rmlanolan tek bir kelime ile dzetle(eye galllarak tamftar toplama qabalar!
geryekleriniqinde yok olacaF, bir karadelili Uretmektenba9kabir ite yaramaml{trr.
Dfuiyanm yeni Frtlart toptano Cozitmleri,pergelve cetvelledunyayaduzenverebilecegrnisanan
sosyalmtihendisleri tasfiye etmittii. Egeryeni bir diinya kurulacaka bu, kuEuktenbiiyuge biihin sorunlarn tek tek elden geqirilm€sive k€ndi 6zgun ganlad iqinde degerlendirilmesiile miimkun olacak gibi
gOrainnektedir.Bu yiizdel, yeni ditNurde gel\& katirma jhtiyac vafdr. TtRK D0gUNCE HAREKE"II,
bu amaca hiznet edecek genit kabnmL bir yaprlanmayr arzulamakadrr. Bu yapdanmanmI€deE
ONIJNDE SoNI.'NDA GI}NDEI\,d BELK,LEMEI(TIR.
".
BlRiNci MEt<ruP
rjRK Du$iJNcEHARExEfi
T U R K D U S U N C EH A R E K E T i
11.08.200r
Sayrn
Ttrrkiye'de giderek trrmanan
aErr srkrntrlar dolayrsryla, istanbul ve
qevresindeki arkada9lanmvla yapmls oldug'umuzdurum degerlendirmesi
sonucunda a$a&daki mektubu sizlereiletmeyi uygun bulduk.
Elinizdeki mektubu yakn eevrenizdekiarkadaqlannzla birlikte genig
bir $ekilde degerlendirerek,ortaya qrkan goriq ya da g6rfiqleri bize iletmenizi
rica ederiz,
Saygrla.rrmzla.....,
Ttirk Drigrince Hareketi
Haberlesme adresi :
1- Sileymaniye, Sifahane Sok.Nu:6
34430 Emin6nri - istanbul
2- Belgege9er
:0.212.52618 9l
3- E-posta: hayrettinnuhoglu@ ixir.com
l]-
'
fORX DiJ'ONCE HAREKETi
aiRivcittExruP
l6
h
()
Degetli atkadaflmrz;
kadar 6nce'
Kokenled 'tz eUiy oncesinekadar uzanmaktabtlikte, bundan otuz vrl
butiin tarafilniversite geneliginin genit qapl iftinkiyle bailayan siyasi mncadeleyekat an
siyasi guruP bir
lar, kendi dugoncelerininegemenligindenba9kabir geydogtinmederdi Her
farkh renk
ya da iki kelime yatdrmryla bzetleniveradi.Conelin yedi rengi gibi, sahnedeyedi
Avvar&. Bunlardan btu ktsmt erken yol,aq*arak siyasetmeydanm doldunmultu; ancak'
sureqlerdenilrupa tarihini aeillamaya yanyan ve Avmpa'daki sosya! koltituel ve siyasal
durumunu bu
ham alan felsefi teordere yashnyorlat, kendi olkem'izin tarihini ve halihazr
motifleri de
felsefeteorilerinin dar katrplarma gdr€ delierlendiriyorlaldr KulaBaho9 gelerr
seslercfazla
olmasuralagmen, halk kendi sorunlal n tercumesiniilinde Soremedigibu
fark edildi' Bukulak asnradr"btusiire soffa da bu celeyanlannbolilco emellerealet oldu$u
varllFru surna ragmen bu ddnemde ortaya at an birqok sdylerL farkl arna(lada da olsa
en fada
ddrdii. Kendi inqa€ttikleri c€pheleriterk ed€nbu topluluklar, modernist sbylemleri
onerili
benimsemif parti iqinde yumland ar. Trirkiye Cumhuriyetinin kurulut agaEraslnda
silindi'
roller oynayan bu parti, beklenmedikbir gekildehalk talafindan siyas€tarenasmdan
destekten
Ne var ki T{trkiye siyasetini renklendiren gurupladan bil kaemrnhalk kafinda
qayoksun kalmast ka.Iglcepheyi oluituran diigonceyezaJergetitmedi' Yetnrigli 1'tllarclaki
tqrnalann en onefi i dzeligi bir magubu olmasmalagnen, bir galibinin olnramasldrr'
aBunun yanmda, yePyeii tarhlma konulannm ortaya gikmasrbu diinemin dikkate
bo!s|a&Et cotnfyayt 9aym4 i^sanlarm
lrnmasrgerekenikinci 6nem1iozelligidn- :;Jsaca9n,
ya?a'
gafttrlr alana, cnmhuriyet oncesihatalann Pek (ogunu degerlealdirmeyebil€ almayan
mi iyetqilik
aE, iE, Soat-ts filozoflar doldurdu Dinl sdylemlerin perdesi arkasmdaetnik
Daha oncekeidi cephesiniteik etmb ve baska cePheleresrzimt olan
J".y"iru", ut--at.
etmemek
guruplar, durumdan vazife C*artarak, olup bitenledn aslma astarmahiq dikkat
ge{ici
geteneginlsuraurerek ithal soyleE eriyle yeniden uste q*ma)'r dettedilet bunda ise
kawalt\Jar'
J" of"u, Uuyul olcude bafar l oldular. Turkye, Sergekhayltta kargtltit olrysn
Kelirne
deyirnler ve s6ylemlerarac rgaile siyasetyapma kusurundan bir torlo kurtulamadl
strateiilg
oyunlalna dayanan bh siyasi tarttsmaofiamr iyice semirdi Bilim, bilimset' strateii
kompozisba$, demokrasi enflasyon, devaliiasyon,evrensel aydm ve benzeri kelimeler'
kaldr' YaFyon itdevlerni gttzelegtirdreyeqal$an dgrencilerinkulandrts kenat susleri g14bi
yltzeyislev ta1tmokstz'tl
a1F coggTafyayr
saqrranlarlaya9adti eaF gaaranlarm,gergelibulna
yetrnedi'
ae ulp rcfitn oy,rnlall ile itin kolayna kalmasr, onlarrn sahnedensilinmelerine
tstelik-Tttrkiydde siyasi ortamda kirlilik sonhaddine vardr, ltlke kimin ne s6ylediginin Pek
surokbnemli oltnadgt botun tarallarm kendi tribunlerine oynadlF b kargala ortaln]na
iqin her
lendi. Gtindelik ddqilndiilq gihdelik taihgbk algama sabahabir qdziim bulmak
batkalan
alanda alabitdif,ine acelecidawandrl<,$aliz yapma6*' bize sunulafl tePsideki
ve kuacatarafindan Pitirilip kotanlmrt fiknbtden itimize geleni dilimize doladrk A{rkqas
gecerlyedi
st Torhyehin staset tarbtmalarlndakr botun tonlan beltuleyenyut<andabahsi
toprenktm hiq biri gimdiye kadar baFar r olamadl Giinum{iz Torkiye'sinin hiqbir gereegi
f U R K D A g i J N C EH A R E K E f i
BiRiNCi MEKTUP
plan ve program paketini
lumun yuksek menfaatleriadmagimdiye kadar orlaya ahlan hicbir
teyit etqfyor.
paleti ve kars$hda
Ulkemizdeki siyasi mekaniznayl bir elinde frrqasr bir elindeboya
yer alan yedi renkten
tuvali ile h{ikml bir ressamabenzetecekolulsal, ressamrmrzPaletinde
tuvalin dnunde' boya
ne letrt bir kantm elde edeceginebn fllrlo kaiar veremedi ydlarca
Her tarafi bilput",inA.n ,o,fl"A UrUtlr," kaittrdr dtrdrt tuvale hiqbir 9eyyansfamadl
eller gellp kendi Ei^e
Li.ir," t^.,'-rg fit paletle oyala$ken, bu de baktr ki tuvale Sotliflmez
Hiebir kdgesini
gelen resmi yapmrg.qimdi, heP btutikte,iasktn lalkm bu re6mebaloyoruz
ofialarda gddhmuyor'
iifaif. o"os^i-^
Dgmda yorumlayamryoruz Eserin sahibi
o
da ortalarda g6rtnmuyor, elegtiriierecevap bil€ vefitnyot
sonuglarrndan
bel gin bir qizgi ve renk
sadecekendi 4ine baklyor, bize mazideki tarh'malan habrlatan
yatu da yok
yok, bizim kulaFn tasarla&Fndan farkl da olsa belu bir d{tzeni hafirlatan
bum "iyuae s,rya aokulen nazarkurtr'munun alabildigi bicisderi andmyor'
qkarddg yaklnBir gurup arkadafmzla btulikte, s6z konusu nazar kuriununu sudan
"es€lirL agagldakisfatlara sahip kimseler taraf'ndan"konu ile ilgilenen
dan inceledikve bu
gereekle$irildiger tamflarm bnbirleriyle meggul olrnasmrfirsat bilerck tazla zodannadan
sahiPleridir
ai! Unaatine varart A$a$rdakisrfatlarasahip kisiler bu eserin
1- Riizgaragdrc yelken aeanlaJ,
oltnayanlar'
Aft0el dengeler&inde konumunu muhafazaetmektenbagkabn gyreti
Eskidensavundugufikirle'iterketmediginionesitebitrnekieirLtevilyoluyla'elde ettikleri yeni koflumhnyla uyunlu hale getimeye gahtanlar'
Fikulerini,kerrdileritarafmdanozenles€dln4ayelerindenbalkakimseyedu}.urmaya qalryInayancemiyedednmensuPl'afl.
olan d$ glicfurUy"'ae sutranat"ilrmenin en kolay yolunun, bblgemizdeerne[eri
ler€ giiven vemekten geqtigi4i dut{lnenler,
zihirselfaaliyetgitstedleyenler'
G f"nai Itfa", iio.in" fupanflaktanbagkah4bn konuda
durum olarak
K€ndi msfaatine uygun olan durumu Turkiydnin menfaatineuygun
pazarfamayaqal$anlar,
ve gelittimeye
ii" f.." oEfa*,€'t sonra, elde ettikleri yed konumu muhafazaya
vermeym unutkanlar'
eatqrEktan batka bii felsefesioldugu intibaml
qok 9ey soylendi Hig
Devletirniz, onun gelecegive gorevleri ozerine gimdiye kadar
diye dug0nmedi'
kimse hangi gorevlei devlete,hangr gorevler vatanda$ daha uygun duq€r
ortaya s&ardtF geqici
Sadece,Avrupa kultur, siyasetve sosyaltarihini olugturan sorecterin
ediknig olmasrndan
kurumsal orguderi i kemize ithal ederek,kalkmma bu kururnlann tesis
ettigimiz tuqba kurum kalibaretrn4 grbi, sonu(lafln dntlmiize dulmesni bekledik lthal
AvruPa tarihinin ben'
tmrrrarnrz aarna tetlmetr sonucubize getirmedi. Gettmedi siinko,
tarihinin ge{icisanu|Itzer sileqlerinin bizde de ortaya !*masma yetmedi' Krsacasr'Avrupa
t>
BiR'NCi TTEKTUP
roRK oot'iittcE HAREKEfi
I
rnr, Arrupa kalkrnmagns sebebizanrettk Akl edebrldigimiz her gdrevi devleteytikledik'
Bu g&evled yerine getiecek yasal kurumtrantesis ettik. Bu kurumlarm, iqinde 4 gdr€cegl
devasayap an Ankara'nm olta yerine diktik. Sonuqlarmdansadecebu yaP an inqaedenler
ve bu kurumlarda i$e kabul edilenler yararlandr. Bu kurumlar, Tiirkiydye gelm Dlgl emdi'
hiq yansrtnadt bilakis, sorunlalna yeni sorunlar kath Cok sdylendi arna' devlet kurumlannm hacmi hiC"kU$ .rne"di,hep biiyUdo. Demokrasidensdz edilmeyen gUn olnadr ama'
demokrasinin finan$nan sorunlan hiq tarh$lmadl Birileri htttometleri kurabildi; amasade
ce, "finansman soflrnlama katkrda bulunanlar/' unutmadt. Kuqultmek iddiaslyla biiy0yen
devletin kalnaklan, demokrasininfinansmansorirnlanna katkrda bulunanlarm dzel hi-dre'
"uzrnan"lada dolduruldu'
tine tahsisedildi dzelleqtirme idaresi kuruldu, binalar s&ls tePit
birqok dzellegtime yaP dL Bn stre sonra, itzellegtirilenler katrilyonlar mertebesinevaran
borelan da ustelenilerektekar ged geldi gimdilik geri gelmemt olanlann sah$geliri de
ozelleltirme idaresinin masraflannabile yetmedi.
Goruyoruz k, b{ititn bu manipiilasyonlarda siyasi otoritenin sorudulugu hiq tarhf
mryor- Ustelik bu soreqteagu kusutlarl olrnayan,dolayFlyla arka$na tak lp siyasi ot'onte
"kitle partisi" de kalmadr Kitnin merkezinedemokratjk oleoler iqinde yoklenebilecef,imiz
lelegmeyeqal$an paitilerle kitle partileri arasmdagizli bt koalisyon bile kuruldu' Bu koalisyo4 -Jo$u dttzenlenmit sorularm" kamuoyunun giindemine dolmesini onlemek gibi bir
misyonu ,,ura$yor. Patlammter demokrasi ve modem devlet b{iton kurumlan ile ayakta
arna,halk, buton bu kurumlann iqi bo$ zarfa donugtiignnu idrak etti'
Bugtin, siyasl ya da bttrokmt, devletin iist kademelerini 4gal eden ka&olar' yehnilti
y lardaki kavgalaraucundan kenarmdan bul,qm$ ka&olaldf. son aylarda gi'ruyoruz ki,
ashnda yeni sorunlar orctmekten bagkabir sonuq ortaya koyamayan sdz konusu kadrolar
"sosyal demoka{, ithal
yeteisiz gortildo ve devleteqeki dttzen vermek tizere Amerika'dan
editdi. igareti alan medya,yeni kurtarrcryrhalka bir gozel tanlttr ve halklmlz, bu kigi hakkm"kurtancf'
daki gitr{itleri itibariyle aralarmdabir kez daha ikiye boliindii. Kimine g6re o bi
kiminl gore "tahsildal'. Olkenifl uzun y laldr biriken sorunlanm boylesinebasit yeni bir
"6vltcu" hocalarumz'kdtti gitekseneindirgemeyi yine baqardrt. iglerin iyi gittigi gdnlerde,
tiBi g0nlerde de "yerici" hocalaflruz medyadaboy gdsterebil$ek iein saadercernakyaioda"ekonomisfl'er olustu-ruyorve sdylerilerinde kulsmaa Oettiyor. Son gunterin giindefirini
lamlan kenar drsleri gdyle oftaya Ekh: Kttesellefmq lMF, Dunya Bank$t Telekon' kriz'
moral, faiz, borq,doviz, konsolidasyon,qrpa,borsa'indeks, rant' Tarb$ an sorulain ba9mda
ise gu soruyer alyor: ABD bui\efle diYor? Olacatbu ya ! ABD balkaru,her g{rnmedyamrz aracdrtsfu kendGineyoneltilm soruya bu kez kayrtslz kaldradr Kendi halkma yaphgl
"bdeditittiz oeqilei, Arisntin oeTiirba konu9nrayttusat bilerek cevablaraya stkshr&€rdi:
izin oetmeyeceliz"'s6zitnde durur mu durmaz mr bilinki\e gibiilketerdehtllzlnn yernesine
mez-alna,Ilstltkap^ ola.ra&gitndiye kadar dltnyayl denetim albnda tuknak iCinkin erden
ve nas yararlamldrgmrda itnaf etrn\ otdu. Bizim aCutuzdanis€, dogru ve goniin Sardafltta
lygn blr siyasetht zt taruru yaParak ite baglamaktafayda var gdrilnuyor' Uzuny lardan
beri hlls|zm kurtancl olarak Paurlanmasmur dniine gegmekbayaF itnery i bn adrm sa)'rh'
4
lq
l1
'
T(IRKDogjNcE HAREKETi
BIRiNC] MEKTUP
Degerli arkadaSffrz !...-..
BizJer,otuz y dan fazla bir sttredir, 9u veya bu $ekilde,yeterli ya da yetetsiz' ba$ard*
g6stere
ya da bagramad& kenanndanya da ortasmdahTflrkiye'nin meselelerineyakm ilgi
az balaflh olduk Arna hepimiz' (ok 9€ylelen kigileriz. Hayatta kimimiz gok, kimimiz daha
taier gordak gecudi& bir{ok deriemeyan Jna yaphb birgok tecriibe yatadrk Cunhuriyet
ve tarih
"it:iin ,on oto, y,lt" pasif konumda brle olsak, bizim yalm takibimiz alhfldaydl
gdzdmiiziin dn[nde yaFandl HepimizirL kendi ydresinde mgin tecriibelel yaSam$ hayah
ve
fartcl farktr yonlerindm yollam$ kimselerdm oluqandegerli btu(euesi oldugunu biliyor
@rryorrr-'Bizler, istanbul'da etinize yeni boyalar' yeni bir pa'let,yeni ba fi4a ve tur'alle'
yaprlan hatalarm zerresinibile degerlendirmedrfl buak{amaya gaharak yeni bir
gegnLigte
yeni bir
resim yapnrak azere yola {*ak Arna, sizlerjn katima&gnE sizlerin rol almadgl
oyunda basanganslgdmuYoruz.
Bildi$iniz ve g6rd gantz tArc, Tiirkiye'de dogan siyasi boElugu'birileri yeni olugumlarla delerbndimeye qal$ryor. RozgarmgetiriP bn kdteye FgdrgakuruyaPraklar gibi'
siyaset hayatmn daha dnceki ddnernletinde tutuntnayr bagaiamamr!kimselel CegidiPotalarda toplamyor. Kureselciler,mozaikiler, etnik milliyetgiler, mezhepgihr,Avmpa Toplulugu vatanda{hgBm harar€di adaYWLsqreti haktan goiunen bluctiler' entemasyonalisder'
'Turkiyeli' ideologla4 hepsi btbirine fazla zoduk q&amradan
ikinci cunrhuriyetqder,
her
aym potada eriyerek bn gdg olrnaya Calr'lyor. Devletin aydlaz ve umursarnaztutumu'
kageqengun bu zumrclerin ekmegineyag surdyor. Bizlei, geliqrreleredaha fazla kayrtsE
hmayrz. Brkmaya,vazgeqne'€, uzaklafErayahiChakk!trDzyok Bu 1'llzderr'kmdi eevreniz'
her
de topl'adrgmz ve degerverdighlz arkada$lannrzlauge i belerli ya da onarh yirmiSerli
hafta dtzenli olarak bir araya gelerek antrenmanlarabaglamalrsrns Bizler' yaPtrgrrruzeal$malan sizlere gfhii gtln{ne elekhonik posta baita oknak $zerebUton haberlelmeimkanlarlnr kuflanarak bildi€cegiz Sizteri ftal(ltt oylonntcal'nanmbir yohttrt bulmakfP.lsefemdef.t
gormek
tamamen uzak once kendimizi inandrabilecegimiz degerli fikirlerin arayt$riCinde
istiyoruz. Olabildigince gent temas,olabildiBincekaPsaml dtlgitnceler'gegmigtekihatalam
arasmda
olal dqince degeltendimeye ahnmasr,rart$malara dahil edilecekarkadaglarmrz
padi ayrrlmr yaP
namast dncelikle baqkalaflnm yafadlg tecrabe ve delierlendirmelere
'otaUitdigince
etkin haberlelme,bu sUreetebatlrca ilkeleri{riz olacakbr' Elit rtat .,e.rrr.k
nizdeki bu mektupta kabacagefekeleriyle birlikte aEkhdgmE eylem Plaru' onumlizdeki
gitrultt
gilnlerde sizlede yapacaFmz mahali ya da genigkapsaml toPlant arda sizlerin de
eUalmarak daha tuta r btu yaPya lq!'ulturulacak aqrk uelu bir eylem pl'anldll.' Ktsacasr'
ve kapsanh
nizdeki mektup gel€nekselsiyasi iavElarm tamamenuze'inde kalmaya kaErh
bir hareketin itk hamlesidir.
Sayg arrflzla ..........
l2-
TURK DU$UNCE HAREKETI
21.12.2001
sa}1n
Ugiincii meldubumuzugiinderirkenbundan ttncekilereilgi gdstQripcevapgaindercn,
telefonla arayarakveya bizzatgelerekg6rut belirtenarkadaglanmzagiiktanla a runanz
katkrlanmzlagok olumlubil yola girmigtir Elbetteki uzun siae meldup
Qahgmalanrmz
1a devametmeyidii$inmiiyoruz.Enkiigtlk hatayapmahakkrmrznolmadrlrnainanyoruz.Bu
nedenle ortayakoydulumuz giirtil ve oneril€rtitiz bir qekildearagtrnlrnalve sa$amtemellere dayanmaldr.
Sayg affruzla .
llaxeketi
Tiirk DiigiiLnce
Adna
llaberlesmeAdregi:
I - Sitleymaniye,$ifahaneSok Nu : 6
34430Emindnii - ISTANBUL
2 Belgegeger
: (0.212)526 189l
3 - E - Postai [email protected]
I
9
D€gedi Arkada$r zl..
imparatorluEumuzuDgdkii$inden sonra yeni devletimizin kuruculanrun nlhileri
bugiinkii maozarade$ldi. Siz delerli arkada5lanmr.an
Cogununbize iletti$i gibi, ikisadi'
ktiitttrel, siyasi, hulqrki sdqnt{ar gittikge artnakta&r. Tilrkiye uzun lrllardrr gok k6tii
ydnetilmektedir. Ktitti yonetim sonucu y6netilemez hale gelrnigtir 19 ve drg ihanetleri
gdremeyen"gOrsede batedemeyen
bir ydnetimlekargtkarqtyayz.
igsizlik ve yete$iz ihetim beraberindebirgok psikolojit biyolojil sosya'I,ahlaki
problernigetimektedir. En kattristigiderekdii:zeffizlik v€ kuralslzltkortarD olugrnaldadtr.
Ulkernizi saran kiiltti'rel k ik had salhayavalml$r. Diinyadn en biiyiik, zengin,
gtiael dillohden olan Tirkqemiz, kendi vata nda ikinci srmf dil olma tet ikesiyle ka$r
karEyadr. Bu yetnnyormugEibi, btgok bahweyle yn:lr,z ortak diller katrlmayagalSrltyor.
Tiirfq€yle bilim yaprlamaz diyebilen iiniversite yiineticilerimizin bulundulu talihsiz
donemleri yaqryoruz. Caddelerimiziq igyerlerimiziq bazr mamul etya ve yiyecek
paketlerinizin foto$sfi, '$ua$ hangitilke" dedirteoekdurumageldi.
Devlet ve millet u)Dmu, grttikge yedni gergirdi$e brrakryor. Ozellikle dindar
kesh ede devlet yetkilileri arasmda gergiDlik, .atlatrn4 giivensizlik artmaktadr. Her
kesimden sardmi dindar miisliimanlar, iimitsizlige kaprlnuglar, kendilerini ikinci smf
vatandaggrbi gdrmeyebailarutlardr. Her dindar insamdevtetve lejim diitmaru grbi g6rmek
ve gtistennek de, ufruna can verdifi devletini dine ve dindarLla karyymrggibi olgdamakda
son dereceyanlqhr. Ancak bu olup bitenler kargrsrndaDwlet ve Tiirkliik diitmaflr bir kl$m
insarqten .le haksu olduklan haldg hakl lk kazanrrutgoriinmekiedi er. Obiir taraftan, yine
yap an hatalaryiiziindeq yobazlft ve cehalet,hemdini hemtoplunmyaralamakt4geleceEi-
)D
.6)
| -.,'
en iinell i
mizi tehlikeye atnahadu. Mlli ve insani varhgrmErr kiiltiir ve kimligimizin
laik sistemdeburN
tf- ylce dininia layrk olrtulu yere oturtularnarrugur'Oysa
,*rbaFrmanmzorluguyoktul.
pani
sebebi,elbettetek batrnasu kesimveya bu kesir\ $ veya bu
Olumsuzlukjann
bir.sosyal
deiildir. Sorumsuduk oldukga yaygnlaymEr' Siyasi partilerin veya.-herhangi
-o?"**i.
"arrtr ,"b"-ti "ti"Oi"'iani""i
;sa' bu gruplardiizensizlilinve haksrzftklann
akqrrrakapdanbirer grup halinegelmenelidir.
DeEerliArkadat!..
galtma guplan kurarak,6nemliqo.riilenTon:rlarlsils ernneyel
Biz, sizlerinde kat acaF
-g.yr.t'
.aur$r'. Fakat simdilib sizlerinde tespit ve dnerileri
^
araffi sonuglandrmay
aqyoruz.
doErultusunda
tu konulangahgmaya
.} Ekonomiyidilzliige gkar'nak igin bitgi ve metotlanevrensel,fakat yapls ve gayesi
mili ve ahlakibir iktisatFogramruhayatageqirmek'
bunun igin de
Din-Devlet ilitkisini il diiaenlemek,dindar-devletbangru sallamal
uygulamak'
egitin-itgretimi: doFq milli ve her kesimiaydurlaucrtekilde
T0rk diline,Tork toresine, Tiirk-islam atrla*lra ve Tti* kiiltifiine zarar -vermeye
bilim
viiDetnis her ti.lrlii faalivae kar$rmiicadeleballatmak Kiiltif milesseseledmizi'
saqtanrtasirrmayollaruu tespit etmek Demirbas ve dlilnsiiz
".'nni
"ottfoi"ade katarak'egitLn-otsedrnde ve basn-yavn
eserlerimizi, yeni iiretinleri
kuduelanada etkili ve faydalanirrhalegetirmeyegall'mak'
@
1
TURK DU
04.06.2002
De$erli Arkadaqrmrz,
Sonmektubumuzdanbugonebiraz zamange(ti Bu silre zarfinda bir takm ha rhklar
yaptk.Bu hazul*tardan birl istanbulda bulunan aym dr:iflince eksenindeki krJ ve
demeklerin yetkililerini bir aftya getiterck yaptlgmz istisarc toplannsrydl.Digeri ise ,
"mn, iqinde eski arkadaglanmran bulundugu
sayrlan giderek artan "dugitnce guruplan
"igbirtigi ydntemi" konulu toplantrladr.Bu toplantdar, halen
bazlan ile yaphglms
tanamlanm$ degifdir.
Vakf ve demek yetkilileri ite yaPtrgmE genel toplantda birgok dererli g3fiJi ortaya
q*mqfir.Bunfardan ikisi itzellikle kayda degerdt.sonuq niteligi de taqryanbu g6r0glerden
bi4"dnenli konularda eggild0mlU faaliyetlerin drgutlenmesf konusudur.ikinci konu,
'kitap kulubu" konusudur.Buna giire; dnemli konulan aynnhh incelemek iiz€re tahm
"onceden" belirlemelt gflncet
gahgmalan ba$lafnak ve ortaya Srkaneserlerin dagrtrmmr
konutarda etlin ve tutarh gdros olugtu.mafirza yardrncr olacak yaymlanmrs es€tleri
Iiyelerimize ulaqarrnak ve yaylnianmatrris olanlann britndeki maddi re manevi engelleri
kaldlrmak istenmekdir.
Ozellikle bu konuda, sizlelden, nasll katkrda bulunabileceginiz hakkmda gbros
bitdirmmizi beklemekteyiz.Faaliyeflerimizin etkin bir alt yaplya kavu$turulmasr iCin
sordorUlenqah$malarakatrlacagFra ummaktaytz
Saygnatnz)a.
Ttirk Dtigitnce Hareketi
Adma
Haberle$meAdiesi:
1- Suleymaniye,9ifahaneSok. Nu: 6
Emindntl- ISTANBUL
34,130
2- Belgege{er: (O2l'2)5267891
3- E- Posta: [email protected]
I
ttiiRDa\ca \tEIircP
TURK DU
Degerli Arkada$lmrz!....
Tlirkiye, toplum tafttindan yaygm olaral paylagrlanyanl$lar itzerine in{a edilen siyasetin
"yanlrtlann getsek sahibine
kurbanr olrna nokta$na gel,m&tir.kinde bulundlliumuz d6n€m,
d&uesi sorcci,, olarak nitelendirilebilir.Belirsizliklerh cevr€ledigi bil t[nelde yol almaktayz.obul
sttzgecten
actati r'rF gdr€bilnek 4in'ortak a!. gelittinnemrz Seiekiyor'Yaqan$t{b0tiin tecritbeleri
geCir€cekgeli€kiAbir afu]aihtiyacunE [email protected] akrl bizi farkh freLanslardas6ylenmekten
ar'
kutarmal.Bu konuda ilk g&evin aydrnlaradugtngtinohelkesinkabul edeceginiunluyotuz.Aydu
koyutmah'
kendi duunlarmr, bilgi ve tecrubeleriruyeni'len deEerlendfterelgadetayenibaftan 4e
ldeolojiler lapnm ba$lrngcrndar bu yana, aydrn faallyetleri gbzden geetuilecekotursa' eesidi
sergiledigini
dlkelercle ve dttnemlerdc ortaya glkan Cabalann,iki u{ nolda arasmdabir da$t|tn
ortaye
gbrtlriiz.Btinci ug Rusya'da, Sovyet ihlilali' nin ger{ekleg4resinimtimtun klan ayd&dafln
qkardrF tecr{rbedir.Bunlar,ihtilalden sorva gerceuegmesin€katlqda bultmdnklan yeni di'ende'
yeni egemenlerin
oncrligi lcndi konumlarrfi gi4lendirmeye vermitler !€ gu'ti ele gedren
dizl'lmit kimi
otoritete.indefl pay isdikleri icin tama|trryla tasfiye edimigle4 kimi kurguna
verilerek toglama
zindanda 6lqi(4, kimi de solyet kaltftnasr adrtu ktz[ra_tiltek itlerinde gorev
aydrnlann
kamplalma gbnderilntledit.Oyle ya da bityle, yeni egemettler,gok t€y borqlu oldullan
grkar aydm
gogleritreortak olfiasxu lrbule ya,na$maru$hr,lkinciu9, Mussolini ltalydsrnda ortaya
"ur€tmbl€1' Italya bn
tecr{lbe6idir.Bunlar. seslendndikleri dugunceleri rle Mussolini gibi birini
hiq
mi(crddan digerine siirullenmjt buna kar$ tl9 ortayd qkan zatar ziyandan aydrnlar
gkan yeni durumurr
etkilenmefi4tir.Aksin€, Mussolini ortadan kalkhktan sonra,hep birlflde, oitaya
yed soylenrlere
saghdrg imkanlar.lan faydalanarak kerdi kolrua antu gudendifllek adrna
konuda daha gen4
sanlmElar, maalerini hattrlamaz olmuglatdrr.Elinizdekimektubun cer{evesi bu
noktasrndan
degerhndime yapllramrza imkan veaiyor.Bunun yerine, verdigimiz iL'r referans
"
hareketle,"Titrkiye ay<tmlan ile ilgili gen4 degerl€ndirmeyisizlerdenbekliyoruz'
i'noelille ihtiyag
B toptumsal uzlaqmadansitz edilecelseeger,bu konuda bft itn urutabalata
aydrilar
olduluna inamyoruz.Ulkernizde, cumhuriyet kurulat beri hatta Cok daha ttnc€'lnden
birbirini
konuttukga olaylar da konu$mustur.Olaylam anlatt*lan ile aydtrlann anlatt*lan
doBrulamamqhr.Buna raggren/ aydrilar
inad[dan vazgeFlemit'
yeni gddeolere ve yeni
soylehlerde
tecrobelereitibar etmek J€rine, grdaslnl Itizim gergelilelitrizle bagr kurullll'm$ felsefi
tonun afiu
aramaF s{lialormllgt0r.Eger,gbzlemve tecritbelerdogrulanm$ olsaydt aydtilann kendi
ndiTorkiye'
gdclendirecekyeni yolar arama tabalarru davalannrnbir geregisaymakfi mkdn olab
@
t iRDi'\a'i
Ill:K / r:P
bil yaPr j!'inde
hayallerimizle uyumlu bir alilzen yerine, mahiyetini a9llklalrakta giiClaikEeldigir?t,iz
yrvarlamyorsa; bu, yeni fikirlerin gergekadtna degil de sahibininkonumunu P€kttirmek ve gucline
gtiE katmak adtnd ortalga fulattlor{ olFasl ytlzlindendi..Bu sureqte,Tttt aydr& kavgar'l kesecek
glma
6t erin pe$nde olmamq, ortak akrl ge\tirme kaygbr ta$maml5, raldbini tadiye ederekgalip
sevda*u kapdm4 ve lulrazl,&ta biiyiil ltiner sergilemittir.Neticede,ne Tilrkydnin konumu ne de
aydmm konunu gtielenebilmttir.H€r geyin Oncedtigitncede balladrFn idrak edebilen herkes'
gergegesaygr gitsteEn dqUncelerln gelittilil$esinin 21. yiizyia devredilmesininsebebininburada
oldugunu kabul edecektir.
Bjr diltiincenin degeti sa.hftininkendisini gerqegene blsodeadadrgrile gok yakhdan ilgilidir'
Ne var ti , tll<emizdeli drndemin bulan* rcngi bu gergegegtivenmemizeimkan btakmryor'Gitncel
dengele? iqinde konumunu muhalaza etmek a&na egiltp biikiilml8 sdzler, hakh ele*irileii
savuqturmak igin sdylenen s6zler, kar$smdakinin duqhrcesini saemayaindirgeyer€k sahrbine yol
aemayayarayatr sdzler, malamnu borelu oldugu kitilerin ayrb, b*mek lqin ger{e&leri qarprtan
sdzler, kameramantnyakaladtF ilginq gbrunt{ilele uygt'n dil$5tin diye riretilmig haberler' medya
gorunlart
pakonunun qkanna uygun diigen konularta bezenm4iaberler, caflbaabakuj|an sbzler'
qozoyormui gibi bir sahte izlenim doguran sdzler, igine bit miktar gersek yerleqtirjlmb ddzdlece
haberler, sugu bagkasmayll$ak iqin tasarlanm{ deft€gler, oylan {atdtal igin sarftdilen vaatkar
sitzler, kaqak gliEFnlerin merkezi kms€lere Lapb$ramak iCinba'vurduf,u Cerreoyunlar; ortak akf
geliqtiraremizi alabildigire engeueyenve utlemizin giindeftini aguhF olan her tiirlu fikri kolayca
yutan blr batakhgaGevir€neneiik tavrlardr.
Ulkemi& ydlarca iince,
ortak ak
geU€tirmemizi kolaylaqtuacak tutarl bir giindeme
dr$ $rtlar bunu burnumuzun dibine kadar dayatm$ti'Bunu
vazgeqilmez olnaktan g*aran bodanma pokikalafl ollnuttursoguk Sava$ boyunca sernilen
VatansE Para Plyasasr,doksanh yrllarda degbimin dayarultuz bashsmdan kurtulmak istey€nlerin
kavuqmahydl.Hem & hem de
can sinridi olmustur.soguk Savaf doneminin kemiklegttudigitoplum6al ve endustriyel yaprlanmantn
merkeze yerlegtirdigi egemenler,deg4imin sagn br&S beltsizliklerden keldi geleceLJeriadtna
kugku duymu' ve siyasi otodteyi is ve fu borgla-nmaistikametinde ydnlendtuerek konumunu
muhafazaedebilmi^ttir.Busur€Cte,medya ?atronlan tam desteksaglam4 ve genebazentelektuelleri
istihdam ederek zihinleri bulandfmrqtu.([kemizde, sorualarur yudluEak tedltid,edeEozlllmesinin
mitmkltn oldugu koskocabir on Fl bbyle harcann$, siyasetsahne6ininbildik 6imaLn fti yitz milyar
dolan agan&q borgmutabili sahnedekiye erini kidlselerekaphi'lafllglaidrr'
Onomitzdeki ydlar, lestin t69eli siyasi ve ekonomik kararl'aragebe y lardf'Gereegi blttiin
qplakhF ite kavramq siyasi kadrolara ve fulsek diizeyde kariznaya, gncono bilgi ve tecrubedefl
alrn cesatete ihtiyag vardrr.Kaybolacak her 1'rl daha daha keskin k69eh kararlara davehye
7-
r&
@
6
HAREKETI
2 1. 1 1 . 2 0 0 2
SaYn
bulunclerin yetkilileri, iginde arkadaglanmrzrn
ile
ydneticileri
kuruluglaruun
ve iinemli kamu
Mahkemeerimize (uyum yasalanrunAnayasa
r ederkenUlkemizin gundeminiitgal eden seli deEedendirmemiiekte bilSilerinizesuruyo'
t\tz.
ve mutluluklar teBu vesileyleRatnazanBayramo1zltebrik eder, size ve ailenizesaELk
menni ederiz.
Sayg anmrda
Tiirk DiigiinceHareketi
Adua
HaberlesmeAdrcsi :
1 - Siileymaniye, $ifahaneSokak.No : 6
34430 Eminatnii- ISTANBUL
: o2l2 5261891
2- Belgegeg€t
3 E-Posta:[email protected]
( t R)
\ | -,,'
DU
HAREKETI
Degerli arkada$rmtzI..,
Birdonbiro ortaya glkalr segim atmosferinde yaPtrErdrz g6zlemlori, se9im siireoi ve sonuglarr ize trdoki deEorlendirmelerimizikrsa notlar hali4de, bu mektupla,
sizlere ilotmoyi uygul bulduk. Herkesin farktnda oldulu gibi, segim sonuglarr allndrktan sonra, ortaya qlkan yeni giice yatrafma ya da yeni durum kargrsrnda vaziyet
aim.k iqin gabalamasireci bagladr. Bunun yatrrnda,6zellikle sogim kaybedengov'
relorde sugu bagkalarraa yrkatak i$in igitrdon sryrllmak iizeriro siiylomler allrhk
kazandr. Ortada duran bagarrsrzhklar karqlsrrda, siyasi partilgrde aaemli g6tevlare
gelmek iqin firsat kollayan bir takrh gevreler, olup bitenlori sagllkh bii delerlendirmeye tabi tutmadaD, kotgrelere hazrrlalmaya girittiler. Biitiin bullara kartrhk
bizler, durumu dolru delerlondirmek ya da yeni durumun, hi9 olmazsa terngl unsurlarrnr giizdet kagrrmamakigin sizlerle g<irii9altqverigindebulunmayl uygun bulduk.
Toplantrlarrmrzda kayda geqen birgok not arasrndan a5alrdaki hususlarl 6zot
halinde sunuyoruz:
"iretod" filmal- Gog€tr on yrl boyunoa, bugiinkii garprk sosyal gergoli
partilor, kahor olarak t.sfiye olmuglardrr.Nadasa blrakllmrl olduklarl ya!hf bir deEotl€ndirmedir.Gelocek segimde bai.jr yeniden agmalarr bir anlam ifadg 6tm9z. Mazilori ile orantrh olmayal higbir sonucu balarl olarak
niteleyemozlEr.
2- Ulkenin hayati faaliyetlorindo roli olmayan, SergeEi bir biititr halindo kavr.yarn.mr6, ktsmi gorgoklerefazla yaslanmrl, toplumla organik ballarl zayrf kalan pattiler de biiynk bir baSarrsrzhla uEramrttrr
3- Bugdnkii meclis yaptsrnt ortaya glkarad bazl dtremli etkeol€r gunlardrr.
cumhuriyet tarihi boyunca, iktidarhr ay.kta tutmak adrnt 9€qitli iktrdarlar tarafindan 3t kez r6tuq yapllan sogimsistemi.
Hukukun siyasallaitlfllmaslnln kamu vicdanlnr yaralayacak boyutlara
vardrnlmasr,
Medya pat.onlairnrn korumlartnr deEerlondirolel Tiirkiyo'ttitr patronluluna kalkrgmalarr yiizindon medyanrn inandrrrcrhlrar iyiden iyiye kaybetmesi.
Ekonomi ile ilgili ta.trtmalarrn bo5a-faiz'doviz ve borg-IMF tartttrnalafina hapsedilmesi yii2iinden yoksullagaa insanlarrl kaderitre t€rk edilmesi.
.
Bir takrrn esvtelo.iD, kabul edilebitir lerhangi bir isatet ortaya koyma-
goEtermesine raqmen_ken_
tersini
dan, -hatta iEaretferin
dilorini Tirkiyo'nin koruyucusu olarak tasarlamalarl ve siyasot miiben_
disliEinesoyunmalarr
4- Giinlimiznn aktif sol s6ylemlerinin, hayatrn tadrlr grkarrnaya gahtan varhklr govrelerin konumlannl ve tutumlarmr aklarna aracl olatat klllanllmakta oldulu lslk tarafrtdan g6riilDiiFtiit. Sol oylardaki gorileme bunu
g6st€rmektedir.
7i.\
/(q\
v/
5- Seqimi kaybeden siyasi partilerin ydnetici kadrosu, 'hadasa brrakrtma" {
bonzgtmesinogiivenerok konumlarlnr muhafazaya gahtacaklarr anlaSllmaktailt.
6- Kaybedenlerdesugu bagkalarrnayrkma egilimi kuvvetlidir. Bu elilim, gelecektekiyeni ba6arrsrzhklarroda iinemli bir iSaretidir
?- Milliyetgi 6rg[tler, milliyetQi uyarr$l sdndfirmek igitr her yola batvuran
kiiresel giiglorden vo onlarrn igerideki igbirlikgiterinden daha faela gahsmr9trr.
8- Sokaktaki adam't giirdelik sorurrlannl diklate bile almayan kuru srkr siyasi sdylomlerlesiyasetyapma devri kapanmrltrr
9- Kondini geklon yenileyoa, fakat .ulen ay
sonraki segimdedaha hrzlr diiqecektir.
kalan siyasi partileria oylal
bir
lo-G€locekte Trirkiye'de siyasi alternatif olabilmek igin on g€litmit vizyonu
ortaya koymak garttrr.
Il-Siyasot, bundan bdylo, Ankara'da ikamet odenlerin, ahbap-gavugiligkisi i9itrd6 birbiilerini Anadolu'daki segmenepazarlamaslldan goQmiyor.Ahbap
gavuf iligkisi ile siy.set yiiriitm€ dev.i kspanrnrgtrr.
l2-Bozulan imajr makyajla yerine getirmek miimkiir degildir.
l3-Siyasotto, ort.mdaki kargaqadanistifado ile 'eskilorin" yorini alm.k mtimkiirtdiir; ancak, bunu hak ettiEinio dolillerini se.gilemodeakazanrlacak bir
zaferin gorgek hayatta bir geaerliligi yoktur.
l4-Siyasot, "parlam€ntoya girmenin bir yolunu bulmak" anlayrllnln iiriinu olmsktan grkmlttrr.
l5-Siyasi partilor, bu[dan bdyle, miitahede eden, hatrrlayNn,kryaslayan, muhakemeeden, tecriibe eden ya da bunun igin gabalayanidsatlarrn bulu$ma
yeri olarak tasarlanmahdlr.
16-Y6netioilor, megruiyetlerini, yasalardan, ydnetmoliklerden, tiiziiftlorden
delil, 6ncolikle zihirsol faaliyetlerimizeyaptlEr katkrdatralmahdrr.
l7-En yiiksek oyu almrg olmak, hakh olmak, doEru olmak igin delil olarak
kullanrlamaz.
l8-Sogimler, gngln bir iktidar glkarmrstrr, anoak, muhalofet, kendi tabiriyle
"iltidarlrru
dbi'ne mayfD dittemg" kiiltiidyle pigmig govroler tarafindad
temsil odilmektedir.
lg-Siyasetid, tartrgrlrnakta olan konulara anlryormuf pozu tak]/'..aftk dalan, bu
yoll. kendin6y€r agmayagaltsallinsanlaratahammii16kalmamtstrr.
2O-Ttrkiye, kiigrik h.talarrn biiyaik olumsuzluklar dolurmaya egilimli oldudu
bir ortam halinde yoni iktidara teslim edilmiitir.
@.7.
T U R K D U S U N C EH A R E K E T I
30.'t2.2003
Deferli ArkadaErnrz,
Diinyada,6zelliHeTiiLrkiye'de
olaylannalogratylelnzlandrki her gtin yeni bir olay,yeni
bir yenisiekledyorSaElklt bir
bir problembirbirini kovatyor, ne oldu$unuanlayamadan
igintruh ve gokqalgmakgerekiyor.
bilgiye,saglkl bir goziimeulatabilrnek
hflrco hemen
Bu yiizdqr mellubunuz gecilaiOlupbiterneriqt de b1arahats,zetmEy€n
yok gibidir.Gergibizirn ilketerirnizve hedellerimiz betlid[ gitziim yollanmzda da bir
deligmeyoktur,fakatgiindenitakip€tmekelzemdir,t6 ki giindenibiz tsyh edirc€yekadar.
Bu melctupta da sizlede duygu ve dtitiincelerimii payla;mak umuduyla ve
sayglartmda.
HaberlesBe Adresi:
1 - Sfileymaraiye, Sifahane Sok,Nu:6
34430 Emin6nn-IStANBUL
la 9l
2 - Belgegeger:O.212.526
3 - E-Posta;[email protected]
Merkez geyeti : Bu Calr;dajn ba+latab heyet riyelerini alfabctik st €yla yarsikcn brittia
arkada.glafldr.a bu har€ketin tabii nyesi kabul ettigdmizi bilgilerinire sunarrz.
Abdullah 91FTQi, Abdurbh KEDERoGLU, Yard.Doe.Dr. Dilaver cEBEcI, Yrd.Dog.Dr. Emin
I9I4
Hasan Ar,BAY, Hasan xOt ONK, nalrettin
Mehbet
NUHoeLU, lbrahio
GOZAY, Ozdemir OZSoY, ReEzi YILMAZ, sedat
Prof,Dr.YnEni SEZEN ve Prof.Dr. Zeki ARSLANTORK.
OKUR,Kcmat ATA,
OZAITIN,
Yaaar SARI,
\'j ",1)
\t-"'
.}
L-,
DeEerliA*ada$tmrzl...
sost'alhayata
Ilayatragerqeliro bilimsolkuml; insanlannbirhks ]a$Inalannltrternel.bilesk€si'
kaldfma(
belli bir
veya
ortadatr
azaltrnak
ilitkilerine iaEldr.Catr;malan
uttf""fir. nlfi.ia*i
daha
tlPlumdan
b-ir
slrec€.ber
Millai
b6yle
deageleulagma(belirli ro zaruri siirecigerekirir'Tiirk
geg€a
g[4
her
g6relim
ki
yaqannt$
Gel
w zateiali#at
cok-salb olrnugrr, buaunta.fti toor,nbesid
k€ddini
olrnayadaroa'
kalbea,fiken, vicdanenuo gitaautoplu a* fou
iui, d*inrf*'ytiiiioa-;
d€og€
oylehissetmey€dlorce, lo i9 banqbozulmakta,
D€ogEmin
boa 6as! uda$naon bozuhnasma
gibi bazrtrplum.lardab6ylobir sitregya$atrmrttr
rnilla saynakdoFu deEildit.AJnayin€ de bir de
boarldr' da$ldt .,
grlonrgbnyrk Tiitt Mildi igin
A; hit i..t giiqlii, ki trir !€ rned€ait€fr.an ileri morbalelore
b6lesi
endiFl€rt tryac.khalogolrnek,cokacl a'Tp i€ utan aoakbir teldn.
Alt gnrplar,F" ttiUitf"., "lt kiiltii.t*, adinan€ d€rsenizdeyin,Tiitk taPlumuw @ltd yiiksok
Idftmi iiinie fuflurnataao,birlike yagamakanancakteref duy$rasrgerekaor, balmsrz bir kiihir
ofar., Uait "t Olt topfu- olto" tu*.itt" kap mrrla$a, ortadavahin biJ &rum var demekir'Daha
bu duruma'
Aetf vo?ci olanailai&rlano w [email protected],bir losm aydrnrrbilerekroya bilrneyorok
kiireseletmginsanhaklanadlanahrndaganakhrtrnalandr'
hukulgovrens€Uih
da gafldleriae,ibmallefie s@
Atr" fifrt:"iat merkczit!*il etliEi mili hiltlir savunuculannm
olnuthf.
wmlelgrikagnulmaz
Hukuk vo hsal WL aUae iinen idir ve muladdestir.Kim ir*ar ediyor ki Fsktt bunt.[
"lGryllHr trnkmi
istiflnrn 9ok tdrlitelidir
tahsi,
igin kullantl
birliEi !o miitterBkhaystlpargalamak
ilgdi deEdn. O zatna!miletid hakldleredokallr
delil kaoslaklrt aflnz ve hak yErinode anargig
yeoida vazoyapmakakl i$i midir?Art diyttliler va
Ttuk milli birlik ve beraberliF '"barcr
is&nmeld€dir."Dahin ve harici bedhahlar"1
vorenruh
q.lqmaldadrla..Tiit* Mill€aidnrnili ve diai rend{slerizaytralnl' istiHal miicadelesini
kdr€hilmitdurumdadr.
insaflaw vicdanlagurayabakrnrz:
' Hogi
ru, Karya mr'
Enlelto fapnrat i"tut ioirt Trakyanu, Bitinya m, Misila fl' -Lidya
ru, [email protected] mu'
PaflagoolB
r
Lif.Vat"r, ia,nftfya mr, frigfa mt, f ik,a mr, lGpadokyan|l- Galttla .
Meropcratnfamr? Bu isi6le' bizin uydurduklannu de&l aled€a
eroenila mr, &d"y" *i
sevler'vavmlanmr
i9 AnadoluBilgesi Tiirkle.eaynlrt'ft'. Yai dutmda bu da yok Sonuqa
Sew Arttlarmasmda
oha&!r'
Ttuhisq z eylitahizi supi* tul'loou ."1+ dolilsinizle 62 lqtanrlrzdaparyasorzTnLrkna
parqalaru$9
' 'f*ngi bir Tiirki]€...
aina* on"t isErsinizvola Tiirk kin iEinizitho t*armadan srf Mnslilnatrkin iEbizle
m! diEerleri
tafartak-isteffnt h'gi oyala sizeyagma hnrriy*i wr'6ilir? Ermaiya rnq Kapadokla
mi?
liizumunabtz
Yerelythetir eri dahaverirui olacakSekildedtz€olomain,oolangtigl€niirm€oin
!'ERMEYECEK
IT
IMKAN.
FruAT
a in-r1",-. Anc€kblmunah vo tist yairsr, DUSMANA
ana kirlaiLrii'yatrl MiLLi KULTURU ZAAFA
sEKiLIiE haurlannaltdf. Bilerekvera biLrneverok
aslazorde$ldir'
uGnerr*aerrLlr,r, siPJiK HARchIi BoZMiMALIDIR Brmuvapabilrnek
Mis)&ediHo ;bili &hlike'€ <tit'katgeknektmbrlok. AQ atrbinlercekiliseevler,sayfalarmarast
dolarhiiciller, bethi "taksad; ve belfuliyiirelerdesatmal$an evler,cemaatkal$a&b bahanesiylo
sdn altup hliso yaprlnrakisteneooamiler, neler neler... Krsacasrmodem.haqlla' AB uyum
sa6{a&bavddtajlankulalrarakTnrk yurdtTu i8al €finEkt€dirl€r'
lasalannm-kardilerilo
Biz ]rdi iktidarm vo lori yiinetimlerin,pegin
w hala istiyoruz, bekliyoruz. Fakat no yazk ki hi
m? Mixiyelcl y€rli ve halkQrbir iktrsat mr. mi
ekonomimi? Bir tiirli anlalamryoruz Her iksmi
Tezatlar igindi olal bir tavr sergileomelcedir-Pindarl* Tl.A!:nin insafina Grk
Lrg, ka4,yay,r.
'Oiotu.
i6 *tt TPkr aik mozaili gibi Mnsliiman nill*imizin inani htk vo
*
Jiiu""t iit
hulokunu savunfiak mr, baslo guphrma 1a! geknek mi? Obfrr taraftad,.oolara samimi olunp
goruniyoruz Dolrqu
olunad*r tarhalabiloc€i
-ottta.rn gttz lojpnalar mri Sis perdesiarkasudan-gergsfrni
ge.!.6i"i goremiyoruz-Galiba kendilori do bilrniyorlar w bir miiddet sonra
s6ylemeljiz U
@!ar da keddilerinit yamayacaH.r.
Aziz Arkadagmu!-Duygu r€ dutiircelerimizi pa)'tathEmEa hand
itcidar vo yoetici me*iinde olanlar, tenl'it
ideki bash gruplannm baslolarmdan kurtulrnal
ETMELiDIR Crireceksekkeodi kinlj4i'IJa bavsj
taviz v€rorekdolil
Turistik b;lgelerde yabancrlann miilk saon alnasma imkaa vermek thlikelidir' Mukabelei
bilnisil, daimamrEdurr€ zayrfdurumdsolanlarmI
Medya k ndine q€kidnzon vQrmeli, icind
temizlemelidir. G€nglerekotn 6mek olacak ki!
MedF [email protected] 9ok aor qeyler sdlemek zo
qelan€yigoEukoz balaran MEDYA'nD, TIJRK
DURUMA DU$URI\G gabalan, ihanet odaklanrt
y5olendirmevo modol
ADETA ME${IJLA$TIiUCI rol oyuarEktadr. M€dyaDmhor tlrlii rBHarnla
t4hlikesidikkatbo kaqmaIl|aldadrr.
olugrnna
'
j€zan
Ara sua milli taur talonan, baqlklannr btle atan, makalelerinido zaman zaman Sylg
aa bari9
sazdeler vo TV kanallan, gaotde Tnrk milletinin her Soyinesavagaqrnrqdunlndadtlar' Cok
ri augn,kureselhi.dn€t l€nnekte, b€Edi (rofing) w mtdd m€nfrattdr
d"$1."r^".rk",'i
.d;
batka bir teyi g6deri g6rmemekpdir.
Milildqilil, yakn gaInitt! bunu saumanlarlr
Tii* bayralmur ve At tirk poEtorlerininark
Biiyle yapan partilori ve Devledn makamlarmri
utanrnadauyalan sdyl€tnsJp ds!€m ediyorlar.
homoseksiieltik,firhu$ uyuttrtucu al4kanhlr, sr
Misyonerlik faaliletleri do ed C.k bu bitlgelerd€dir'
Bazr ditf oedastlor bunlarla miicsdele edo(
yapmak istemelt€dirler.Hi.analerini bazen sint
etrni'lordi. Qolu dini ceria.t vo tNrikat, bazr d
M
bilerelq DEWET.
hatalannr firsd
leri de j*lnbtrln
Bu dylesinetehlikeli bir yoldur ki, sayei bita yk rsa' k€ndiVeff"f^lXfrfpnf,AR.
do gok ryi
Siyasiler
ahm& kalaca( yiic€ dinirnizi yapyacak bir yer bulamay'caklardr'
duttnnolidirler. Y; aftr ve yor iistii kaynallan yabanotan kimlalm$ \€'a sanlmls,iizerbdo Parta
istemiyoruz
igqi
" oldulu bir T,nrkiye'deyasarnak
i'.nilLtin balrmsrzllurr yile milletin azim vekuderacaltu" He'
sr i"ttl"t cu#ooind"
!'ran
savunacatw
k€odisini
ta]€kiio
lsealineG mrdaiatesrnekar$r milet
6.h-y"t'*"i.Jy"hJs-tg
direneceltir.
gia Uo durur ara diitnredorden zamamgelinc€ mutlaka hesapsomak ve.Ync€ Tiirk Milletini
medoniya soviyesinin iistiino c*anrktn Milli Birlik v€ bmnnliiltimiizdeo ve
l"t .,ttiEl ^*rr
istiklalimizlen aslava2gegtttoyec{ie
Download

Ergenekon Ana Davası 61. Ek Delil Klasörü