T.C. MEZtTLİ KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
: 8190 II 77.82 1.05 1713~
f28 ACU 2014
Konu "'Hayalimdeki TUrkiye"
Konulu Resim ve Atış Yarışması
TELEFON ZiNCİıü
.............................MÜDÜRLÜGÜNE MEZİTLi
ilgi:
İl Milli Eğitim MlidUrlUğUnUn 25.08.2014 tarih ve 3512485 sayılı yazısı.
Bakanlığımız
ve 3280066
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlUğUnlin 07.08.2014 tarih
ile Ankara Çözüm Yayınlarınca resmi/özel tüm ilkokulortaokul
"Hayalimdeki TUrkiye" konulu resim yarışması ile lise ve dengi okul
afış tasarım yarışması düzenlenmesi ile ilgili yazı ve şartname ekte
sayılı yazıları
öğrencileri arasında
öğrencileri arasında
gönderilmiştir.
Söz konusu yarışmanın okulunuz öğrencilerine duyurulması ve katılacak olan
eserlerinin doğrudan şartnamede belirtilen adrese gönderilmesi hususunda;
öğrencilerin
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
Müdüra.
Müdürü
Şube
EKLER: L~ İlgi Yazı ve Ekleri (8 Sayfa) DAGITIM: i ~ TUm Okul Müdürlükleri ~ıEZJTLi ILÇE MiLLi EGITIM MÜDÜRLÜGO Yeııi
Mah.G.M.K.Bulvill'1 Mez!!!)
Sanayiı Siu;-s.ı Girişi Çelik Apt.Katı MEZiTLt/MERSIN Telcfon(3 24)3 585464 Fah;(0324)3 597444 c-pü"ıa:[email protected] web:hltp:flmeziıli meb.govJr Ayrıntılı
bilgi için irtibat OrtaOgretim! lizmetleri (KüllUn H.0RANI ,i
T.C.
''',
t:l•.
MEI-tSlN VALlLlG[
İlMiUi
Miidürliiğü
\i::
:'11
,1/
25108120i4
Sayı; 9352SiJJlIRıUJ5/3512485
Kumı: "J!<ı)'.tI;mdcki TGıkl)\~" konuıu
Arı~ YHn~m,ısl
Re.\;im ve
............................ KAYMAKAMI.IÖINA
(İlçe MiJli Eğilim Müdürıuğü)
ilgi: lhhnlığımı/'; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Mudürlükunlın 07.08.2014 tarıh
ve J2!W066 sayılı yazısı.
Bnkanlığımıi': Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Gencl MüdürlUğünün ilgi yazılan ilc
Ankani Çözüm Yayınlarınca resmi !Öl,c! tüm ilkokul ortaDkul ()ğrendkri arasında
i' Hayl)! ımueki Türkiye" konulu resim yarıı"ması "ile lise ve dengi Dkul öğrencileri arasında
aflji ta~anmi )'urı~Ulasl düzcıücndıği belirtilmektedir.
.s~iı
Ydflı~ma
küllURU
Hkokul,(),tuokul ye b;:
eserkrinin
dO~I'Htl:1l1
iLC ilgili
dcngı
şartname
okullanı
cktc
gÖl1dcıilmi~
duyurularıık
olup,
yurı~maya
ynrı~mnl1lll ıI~'~)1i?,
k<1tıl~lc,lk
iiL~r...:l;u:,:I::ı
;;Hrtmunedc bdirtilcn adrese gönderilmesini riea ederim,
r
MLZ:"
.. .
Ah;"eı AYDOGA!\
,iLÇE MiLLi ECiff,b ht I'I"IJJ/. I1fl!:VaU ll.
T<ıritı
i
'--T-'~I""'OfJ- '~r l'flrdultcısı
• (-;:----k-f!H.-t-I-~ _ _ _ _
• . rL"JV' ~.tll
~,rı 1;;::-:---- -"-'---"'-jifI'.'___
!' ( -~--_.
'1'
{~ .~.,
"
i
.
J.
: fı) ~~.. (f{' -J'ıı
'"'I,'....
o<--<-y ~.,:
d ',
IcKI
'.
l-IlgiYu7.il.kl:ıt
(gEl
.!OL/\e rı ,I"M'-_ _ _ _~
Ttli11 Hı,:ı! k,ıym,ıkamhklanmı
2'l.
O~,
\
(ı
.tR, ...,
.
ilu hdge. 501fl ~ayıli Elrk!rmıik 1ııll;\ Kanııımııun 5 inCi mBdılcsı gereğioce
Ewll~
.
teyidi llltp.lievwbmgu,m~b.gn"Jr
-----
adresirıden ~ı;ı.:n,4h40
-- - - - - - - - - - - - - - - - - ---------­
]6Q a295
dd.;koııı;'; ımıa ilı:- Hıntılanm'şlır
\;;ııdıı
ile yapıl:ıoıhr
Ao:.Il'e,' Mcr$in iı Mılli Egitim Miıo:.liirhijii. Dıımlııpmnr Man. GMK. !lu~~arı ]1)30 YcnışdIJ(JMER!)J;.I Tel; O(12-1.) :129 ı~ ~ i -84
Dahili: 309
Fax: 0024; 127 .H iS: 19 [ı'pos1a ıru(mr:[email protected]_IlY",!,
nılgi içın : Aıı!,\ ŞiMŞEK (->c!) T.C.
""r..
L~~ '\
\/
I
"
",,31!
ıvıiui E{~jTiM RAr<ANu{;ı
Y('ııilil,
\1('
Eğitim Tclmolojrlr:ri Genel Miit!i!l'~',i~tj
,~'/ S"yı
: SRIl13117!H,I.05!32Sü066
l':,:'m~
07/[J<\/201,1
H.::~im 'lı.: Atı~ Yarı~mnsı
HAYALıKlt[)EKI .. {Il Mi\J; r::ğitim ML'ldürlüğü)
L~~ i
: ~,';i/i:i:1ı Y:ryıııbn'nm 07.0R.2ü!4 tırihliya7.j~ı.
T'
!• l....
~ 'C~
.•.'
("lı
A:ıkıtr:ı'dn fııaliyette
Yayınla.rı'mn "IIayalimdd;:i Türkiye" konulu
Tiirklyc geneli resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik rc-sim ynnşınası
ilc lise ve dcngi okul öğrencHerine yönelik afıı; tasarımı yan~ması düzenlemek istediklerine
bulunan Çözüm
ili,sldn ilgi yazı incelcnmi <;tir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temd KanılTlu ilc Türk Milli
Eğıtiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgilı yasal tlüzenlemelerde belinilen ılke, esas ve
Jml'lçlaf:\ aykırılık tc,kil etmeyecek ve denetimi il milli egitim müdürlükleri tarafındon
gcrçckle;\lirilmek üzere, söz konusu yarışmaya ilişkin Çözüm Yayınları tarafınd.ın okul
mı!dtirlüklerine ululitınlacak ve ekte örneği bulunan yand'ına alil'lerinin i\ğrcı)cilcnn
gürcbilecekleri yerlere asılarak duyurulmasının sağlanması uygun gıhiilmü;>lilr.
Biigilerinizi ve gereğini rica ederim.
j
r-I i'ı
,... , ~ C'
r~(i ,~-1
, '\) i
,
,
,".i
4014
'i02f:l
,2058 . ,.H 'i ,
,
.,,,,,,, 4:" no",
,',,+1 ..
c
"
Ci· 1U\ l'U \.\ '
., n» l-')"''''''''
.,,;~
!,""t' /
"
~
f;'l"'l']','11, -'" - ,j,
.. "'~, 'i,'j i
.
'! ii' ...
'\i' .i~:.~~ LJ: ~d
...
a
"" 2062".
"~tl,J
~:L..z23..
',,',,''''
~Of." ıo??
',"
:", ..
~ı~'t>' 'p
ij,,'J"l'ü'" ?(..
\.' , )
,.;.>.
;,,;.'
.""''I)" .'"r f'~'i
ııı,:! N7'I 101;"(" ~1:'_ •
L,
. ,~""
,,;'"
j
"
,: :":) 4':) f~
eLi
II
!
,,-~~
i
",<~
..
'-ı ! '
..;.. CI,' O,"
,_
_
1\1'/1 "".'
:ır{":., "~Jnl2" , ,
ı
i
i\IS~ Dinçer ATES
B:ıkan
Genel
FK:
)':1Z\
a.
Mııdür V"
,_,~:';::>:;;::ı:;);::,;:; >'-e' "ı,:"'ı·ı",,,'ı(
~"""c"'", .,
ve yarışmn nfi:ü (lOsayfa)
"_~",",.ı"
"t",,"
,,""."
1 tl.';!:;']
I" "',,,
J
...;.. ~,, "')0'
,f
'<'
'". ,. ~
(krcği:
!Jılgi:
n Phmı
Genel MüdürlilL~ii
Ortaöğretim Gl'nt:! Miicti.1r1ügü
Meslekı ve Teknik Eğiıim Cerıd r.,'iudür!ü.0i"ı
Din Ogrctimi G:.'nc1 Mi.ldürlhfÖi
Oğrcıını Kurtınd,ıTi Gı're! Y.t·H~~·i)"!\1~i.i
1,:
rı <ı'.'
.ım"
Tcmd
"
.. "e
ı"",n
,,' ",,:i;~~I;';;;: C,.... _,.~ L".t~·,""'f'.f
Eğitim
51) C', <:y,i: Eid:h 'i: i~ im.,." K/tlmllUı11JII 5 il\l~i maGdCll' gcl('ii!)~O! güvenli clc:;[n.:n;} ıno;: .k a"ı,ılinııııı~tır
'In '"b<ll'gl1 :ııcı..il"y.lff«\r~~jrı(l~ıı ~d7ı-l(O~·35dn.lld!>çcCf hlc!'j .:" y,lrı:"Li:ic
.(,ı,~y:ı Y'I:lI/~,ı)k,~llm/ANK:\ltA
Aynnııh
Ud,u);\i~ A~, www.!lIl...bg\1V.ır
Tel:
Y:Slb.:k~~md) ıWII tı'
f:ı.kJ,
hil!>i ı\'in; 'ı':ı:r,- ŞA !ıiN (lJy (:ıı,)":,,,,,;;) {OJI2l2%94~() (üJll}11Ji'i7% ., ..___ .~
7."'"
,___ ' __ -""""""""~ "~J~·li",-",_.
HI\YA['Itv1>DER" , KONLI,
YA~jŞtv'iAtJUt
07,08.2014
T,C MILLI E~ıTlM BAKANL1~1
R
YENiLIK vE f~ıiiM TfKNOLOJIlE~1 GENEL MÜOURıuı:!ıÜNE
Yarışması
nc-ı
\ r:....
,:::;ı
Durmak'l1Wl gelişM d4nya-da ii:!kemlı de bu gelf$imdtn Beri kıılmamIHlr.
olarak. gef.teRlml:!" sOvenceti olan «ı(;\Jldarımırı durUnmeyr,
,H<ışıırmaya VI!' tU!t ü'etmpyl'. te1vik etmek amac.yla "Hayalinıdeki Türkıye" komJlu
1lJH!
",<;;:'" . ~"'-',
IOjqO;-}
~c., ,~ıt -'.f!ıf,,;r, ;h/'", '~"'2~;";M'''''',- .,,' 4.,:",'1).
.
""05"l
".v"""
'}i')'J8
i ' t...-:no
~, "
:"
19 ''''1'1Ii:...,
:'." i , , 'i'~ "",I';"
l2042
,O"",
""
.• r.'
/i't!~,',""
~lJl'f ~,
,_IJi!.""',ı~o nı_ ,[LS,
,..",,' ','
ıızrC'('
,(if'" iiJr" '" "li'J ~'C,i:
._,\..o.ı..
p
ı
Çbli.lm
Yı.ıYlOlıır-
es,etllUın
yer .:ıldlJ!l. ı.ılke ç;ıpında tüm rt>1m!1f4I önl Jfıeleıi k~psllıyarı 3di.lIIı.ı bır afı, tasarım
!Üm re,.,,") ve tiıel ort1;lOkolla" bP$Iy;ıfl ödtıttO bir uısJm yarl'O't;1lsı 'It H.ım resmi
van~rY'lııSJ,
.(,? ._, , "
~ :'",ı.i,, ~:~,~,'\,,-"Oi";~:'~'
':if ,lÜi.:J~~);:
'ıl
r_'
: ~ -11!-1',\l,\L,ı~·, ''','
'';
\ii! oıel ilkokul!,)'ı kapılIlYim
:,;' 'ii (\\
"c / '
.'~
{J 62rıt
tcb ,
L
..)",.~"
',~~
:.~::::;W :~"
'w,
,~ı::,.,., r;.
. !::
ıo 56" :)320lf~'
.: ,?!;,;::;,~<,.~;n,ı"~ ','oJ'
S61 kCIHltlJ
,,!,{.';\;.~,
ödUlIÇ
yarı'Jtı1ltnın
bır
resim
y.mJması
düunlemek
u!lI,tmilgentljndekl tUm
(fı$mi
h:tiyoruı.
ye öul ilkokul, ortaokul
\Le Iı ..dt;rdc- dIJyurulmilslna. ô!yl'ıta yarışma i(ın hnırlanım ilJhlerln ilgili okuJlarda ,1aymevi
.""'6'"
I~mç!ltııari tilulıf\ı:hlr) .:iI$.llmasıml
onay 'I('rltmesl kın ,ereğinın
yapılmulI'li arı
ederim,
'r 'o'
~""'",,..,.,,.""
. ",r","
'<'"
Osmah Öztürk
ÇözUm Yayınlıın Yônttlm Kt.ırvlu Başkanı
,-,(ll /-­
:1
"
'ı"".
i ı':
: y..?'.,­
.
~~~"'
:!
'-~:t, i~'~
~,:,
1./IDl1\. '~4~"~
,
",t>1"{T_~ , ' "!\:""~-
.
rfjZ!j' ';"
.""'1::"'.
'J
l\'
",CC
,1\ ..~,
T'j.,H'J'J:'
JIf'
lKLfR:
list'lı!'
z·
OrtaokuUarl,ln Resim varlfınası .artnamesi
:(m
,. Ilkokullar
Afj~ Ta~nm Varııması
IiiTtnarnesi ve di" örn,,!! 1·
ıçın
Re!lm
ve "f!, ome!' Vlilrıfm351 Jıırtrıame1i vf! atıJ
örneli ,1·-"\
RI'~lnıler,
gGnll
~a;ıt
f'lden, pom1veya k;ıq:ıo vc!ıyla en son 30 Ekim 2014 Per~enıbe
17.QO'yf' kadar;
Çözüm Y.. yıntatl~ hlı:ekuf ÖdüllG Resim Yanıması SekreteriilIne.
YARıŞMA ŞARTNAMESI
Alıntf!fl
Ad.
ÇolUm Yayını,ın ödOl!u Ari} Tinarım '(~rr~mw;ı
Kcmtlsu
Türü
"Hayallmdckj Türkiye"
Afjş. Tas3nm Yo)t(~ma,!
Amacı
U~{'
adresine tescflm edilml$ veya
ı;a~ınd.tkl ii~(enrilı~rimjıin
kişi,el
vi' ~t')\y;ıl ge!işiml12-rlne !:athla
1ütlriy! ıçin
çıhrm.tk, p.ırlnk h<.Cyinij~riJl(fı
hayaı kurmasına
hayalleri
kurdukl.ıın
rayr~I~lmılanıHl ve:!!ı:> olo\ık,
Yhnflln HI/kiye'sinin Jpuçl,wnı görmek ii"! g.J~te-m'~k 1!.!iyOl\'1
Use O~rendlf"fi
I1rt!ef Kitıe
ı.
YiI"şma
Yarışmay,) katılarak eu~rler
,
Ilse 9, 10, 11 \le 12. sınıflar k;ıı~gcris1I1rlt' y.tpıtacak t 1r.
dalu onre hiçhi! YNd~ yaYimiarım~ııl'.:lJ
Yarışmada dc-receye giren adaYlilrdiln Anknfn dışında o!ilnl;ırın
otobü .. bıletleri ve kDn,ıklam!,} gıderir" i Çözüm Yayı,,!ar. tarafındul1
,.
kıır$llanac3ktır.
en farla 1 eserle vanşmaya
Afi}leı,
ka~jt ölı;wünf'
adre!irıde yay:mlarıacaktır,
hiılilMir,
!O
Yarıtma Koıullan
tasarımı
dikey darak çalı}dııcdktır. Afi}lenıe gotsel
destekleyen sözel bir meuj ibajlik, siog~rı vb,) rul!,toıla(akİır
öoğaci'lk
h.:l,\af!Jırdan
Milli
,<
serbesttir. Yarışmacılar afişi lii~l!d,Hken fuıCl~r3f. resim, kolaj, esldt
vb, kullanabIıir, Va~m$cılar. löı kWHISl' lekf\;ıdı:ı~ C1JI!"1 :')<1-',-, rlııJ,1rda
gmflk tasarım programlan kullamHeık dJ uyrııhiyacüir.
Yarışmacılır kendileri }çın 6 ka~dk!enlen tı!ı;jan bir r\Jftl\n b<:lIrlpmeli ve
Yatı,maya btıı"n afışt~r
(.llerinde var'}me::mn klmnğ)n~
\tb. işaretler bulunamaz. Abi ukdlrde ,1~;}i<:r '1;1 [I:ima dı~,
4.
ver
.ılI1lJ'IOIr.
nciın!:!!': ;ıd, :mıı
b:fJkıl.!tJft,r,
bederın gonderıldıtl zarf içerisinde olit!!nCilıın adı, rumuıu, ch:!u. iii Ile
öıgeçmişınl:ı
S.
yer aldlAı bilgılı:![llı;eren bır y:ııı uJha kiıçuk bir Hrf ı~ıııdc yrr
almalıdır Küçvk tadln uıe~inde sadece nJllıuı bl:t::"iycr alnukl,r',
De!er\endlrme
Kriterlefi
Oıkk,d
7.
Yarışmaya katılan
Sııç:r1
~ :ı:O.H't2ü!4
: 31.10.2014
: 18_H 7014
: 28.1U01tl· 31,:'2,2';1(
Kum!
Orlı:ı,ı Öıturk
';'J,,:\ :;~ı!"ı
ÇaAı:,f Ömirk
r.nhilt St'rııal öm1r1ı
;;'</1$ VeretkIsi! rı,,~lm ti~r('tf!\(:'nı
G"ne; Sanat Ydr:elır,t'"i J Rewf' (j~'d:", ,ıi
Ar ~ Ge Müdürü· Kurum Tt'm5;:ci.~i
Reklam ve Tanıtım MtlrlGru !;\Irl.:rn TNtHil:I~;
D~ğerlendirrrıt!
11,.,1jam
f.ACD,\:~:,'
('1>;("11 'rJ,'uı!ilrı
Ç6ı~n, V~YH1larl
UIMa!"!!
l'I<~lırl L~ltım rr"J.:alı1ı~!
Dd~Nı~ndirme Uımanı
Mi:!! f,~lt!m B~kJnlıtl
ödüller
%"
Blrlndllk Öd/.lIU
Mesaj· imge Bilttinlü~ii
Mesai Iletme Seı:eri-lii
Hedef Kltleve Uygunluk
%'0
Itirıdllködü!il
"'O
O,üncii!ük Ödülü
1. Manıfyon ödülli
l. Mal'\Siyoo ödülQ
afiŞler
%10
%'0
bedelsiz ve sılrt'slz cıank Çöıflm Yaym!arı'na
aıt olacilkllf. Yarı~mava katı/atı aru;~er iade edilmeyecektir. Çöıum YaYUllan
yiJfI~ma yolu Ile elde ettı~ı bu afişlerı, televiıyorı, intenH't Ile d:i~cr her
tUri!) ortamdayayımlama; katalog, brO$ür, ;tfjş, kitap, cn, vidpc iit' ı:tı~e(
ortamla;d alarak yayınını ve d3~rtım.nı yapma, aynı::a yurt ıçı ve yurt
dı~ındakl .. Altını lie killtur kurumlilflna gö"d~rm~ hakkına sa/ıip Dlaı::Jktlf.
Yanimaya !Il'çid kurulda yer alan /.lyelerın y.ıkınlan katılamayacaktır.
tum
: 07.{)lt2Cl4
: 15,09.2014 ~ 30,10.2014
~{jill TeTenj
Çekidlik
Y;ır;ılu::,hk
6<
Baj"l/l1!u
Son Uaşvuru Tarıh!
f,erlerin $eçki KU1'lıta Teslımi
Son'j/;Iarm YaYj!"\raI"Hn~~1
Tı;knlk
1:'1(>(11'(1(\ yer aklıA! .a~ılfarın a,k;ı';.ında bu runıııı!ar
(~;1im Bak3nlll!I'ı;a
Yanı maya Haşwru Sureel
çaıtlm Y'ı)'(ınlan
sorumlu de~ilrllr.
1.
Vanşma 'Seçlci K\,ITı.ılkarar!arı kesindirve it\r~ı edilemın.
Yarışma Takviml
Varışmaya katılacak ittişler iki mukawa ~tasında yollaniicıık vcytt te:.lirrı
ediletektir, PGsta ve kargoda
Kaıa:ıanlar 28,ıı.ro14 tarl~lrıde,
tl tt rı:/!www.retvrnyayırılarl.tom.tr
nı1.·:ııı
eserler (llm.,ıtdlf,
Yarı~ma(;dar
fd
Belirlenen tarih ve
8.
K;;tı!;m Koşuııarı
2.
ulaitınlmı~ olmalıdır.
saatler! ,.OMa getirilen/gtıll1:n resimler yarıımaya dAhil ~diımeyP.cf'lctir.
bulunmak, uretkenliklednl ortaya
ve
Butvan NO:l1 Ostim ! Ankara
3,000 n
: 2.000 Tl
: 1.000 TL
; Tablet Bılgısayar
: Tablet BII€j~aY,H
IHer!' Yapılac3k
Yarı~mil Şartname,!
Dvyuru
Mlidürlükler!ne göndl'ri!ctd, onaylıatWer
ve O!'\~'il ÇÖ10m Yayınları !.arafından Ir r"\d~1 feitim
ÇöıOm Yayınları
tilraLndan ırgll! oku!lara asılacaktır
iletişim
Çbıüm Yayınran
A[ınteri nu/ııan No
bttp;! Jwww.c01ornyayinlarLmm.tr
Tel: 41$.1J04.()7
ıl OsHm!ANI(AfI)~.
bayilerI
B. YARıŞMA ŞARTNAMESI
Arı~ler,
elden, postaveya kargo yoluyla en son 30 Eldm 2014
Per~embe
cüniJ saat 11,OO'yc kadar;
Adı
ÇQıüm Yayınlan
Koou$u
TIJrll
Am",
"Haya!imdeki Tllrldye"
ÖdOl!ii Re$lm Yarışması
Ç"Öıl.im Yayınlan· UU~
Resim Yatl,ma51
Ilkokul çaiındaki tiArencller!müin k~i~eı lIV: .'\osyal geli~imlerine kalkıda
ht.1Iumnilfr, Uretkenliklerini ortay~ çık.armak, parlak beylnlcrtnın Türkiye Için
AlıMlı'tl
hava i kurminma ve 6\urdukUuı hayalleri paylatmalafına vesile olmak,
Tutklyc'.inin Ilıu{lamH cörmek ve gôstermek Inlyöruı,
yarının
ilkokul Ö~(encl!erl
Hedef Kitle
9. Odlllli.i An, Yanıma)t SekrG"h'rljğ}ne.
Burva" No. 27 05tim! Ankıra
adresine teslim edilmiş veya ulaştınımı, oJm.alıdır, Belirlenen tarih ve
5aatten lionra getirilen/gelen afişler yanfrııayil djhll edıımeyecektır,
Kazananlar 28.11.2014 tarihinde,
Katılım. j(~ullırın
Ilkokul 1. 2, 3 Ile 4. 5mıllar kategorislrıd~ yapılacaktır.
eserler daha once hiçbır yt'!'rrle yayımlanmarnı},
ı. Yatııma
2. Yan~ın3ya katılacak
3. eserler olnulldır.
Yarışmacılar i!n fazla 1 Ct$ede van~m<lYa katılabilir.
ı. Rı!sımle-r, fı3
htlp:llwww.cozumyayin!ari.tom.tr
öıgiin
adresinde Yilyımlaııacakiır.
Yanima KOf,ullan
10. 2. ,. 4. (29,S cm x42 cm] resim INI~tdırıa paçtel boya, sulu boya, kutu
boya, gua) boya ya da karakalem teknill He yapılaca~ır. Yarışmaya
katılacak resimiet iki mııkawa arasında yollaracak veya teslim edilecekti!.
Posta ve kargoda doA;ru:ak huarlarda., çözüm Yayınlım sorumlu degildir.
Yarll'm3Cılar kımdilen ıçin li karakterden olIJ~n bır rumı.ıl belirlemeli ve
eserlerin yer aldıgı katıllann arkuında bu rumuılar yer alm~lıdıf,
Yanımaya katılan rıı$imk'r vıetinde 'tarl~maCjrHrı kimligini be~iıten ad,
imıa vb, ~ar1!tler burunamaı. Aksi takdirde (e$imler yarışma dı}ı
btrakll&Olktu,
E:~ede(in gönderildiAI zari lçerl5inde öitendnin adı, rum.u7U, oku11,1, ili Ile
öıgeçmit>lnin yer aıdıgı bilgiler! ıçıuen bir 'tım d"ha io;üçük bır ıari Içinde yet
almalıdır.l(üçökıariırı üzerınde ~"dece rumuı: bılgl;1 yer almalıdır.
DeRedendlrme
((Iterlerı
,. G. Yanşmada
dereceye giren adaylardan Ankara dı~ında olanlarm
otobüs blleııeri ve konaklama gldetleri Çözüm y"yınları tarafından
karşılanacaktır.
11. Y"tlfma Takvlml
Yarı~m3 5eçid Kurul kararları
Mmi
Eiıtim BakaniıAini!
YarışmaY3 Başvuru
Ba,vuru
.süreci
SAn Başvuru Tarihi
r'!erlerln Seçltl Kurula
TesJlm~
Sonuçların Y!lyımlanma51
Ödöl Töreni
SetıCı Kurul
Seçil Toros
Orh,...ı Öılürl!.
öısünlilk %30
Va~in Dt'deş
HedeflGtlcye u'lgIJnılı~
Kompozisyon ve htetik f\Utllrılük.
%15
%20
Çaiilar özıürk
Mithat ~erhat Öıtürk
Araç· Gef*ç IWllanımı
"20
Renk Kutıantmı %:1$
tesinairve ıtı~at edilernet.
: 07.0S.2014
; lS,09.20j4 ·30.10.2014
: StLlO,2014
: 31.10.2014
: 28.11.2.014
: 28.11.1014·31,12,2014
1/~llda ilişkiler ve Reklamcılık Bölürni,i Olretim ÜY1Hi
Atılım Üniver,~ıtesi
Ajan! YMetkiJl!RHlm ö~rt'tl'neni
Genel Sanat Yonetmtnll MeSim OğrHmenl
/ir - Ge MllcÜlro ~ I4lrum Temsilcisi
R AjGlns
MeDAjanS
Reklam Vi! T"nrtım Müdürü - Kvrvm Temsilcisi
Oıı!ierijOndirme UUN",
oegerlernlirme UımMı
Çöıüm Yayınl<ıf1
çôıilm Yayınları
Milli
Eğitim Bakıınıılı
Milli ECitim Bakanlı.!lı
Ödöller
Yan.;maya katılan tOm resImler bedel~iı ve .~i.ireı;;it clarak Çözüm
YaYifilan'na alt olacaktır. 'fanjmaya katılan r~'$imıet Iade edilmeyecektir.
Çöıüm Yayınları yntışma yolu i!e elde ettiği bu reiimler~
tel~iıyon, Internet ~ dller her türlü ortamda yayımlama; katalog. bro~(ir,
afiş;, kitap, CO, video ve diAer ortamlara ",larak. yayının. ve dallİlmlf\!
yapma, ayrıca yurt ıçı Vf! yurt dl~ıtıdaki .~itlm ve kültür lurumtlrına
göhderme hakkına sahip olacaklır,
Y<ırı$maV3 seÇlci kunJlda yer alan (jyel.. rID yakmlan katllamayaclIktır.
Bir.indlik Ödülti
Iklndli.k.Ödilll}
O,ünc::ülUk ÖdGlIl
1. Mınııyon öd010
2. Mansiyon ödDıa
; 5.000 Tl ; 3,000 Tl : 2.000 Tl : Tablet eilgl~aYilr
: Tab!et BilgIsayar
Illete Y.ııpıfauk
Duyum
vaoşma Sartnamesive onayı ÇöıOm Y!lyınlan tarafından iı MılfI teilim
MtidürtilkIerlne gönderilecek,. onaylı afiiler Çöıtım Yayınları baviJerl
tarafından Halli okullara ;ı:sılacal(tlf.
ilcli~im
Çözüm YaYifjlan ~Ahnleri Ilutvıırı NO.21 Olt~rn/ANKARA hHp ://wwW..c.oıumyôlylrıı.m.com.tr 444 O 401 ıel;
Reshnler, erden, posta Ifp'!a kargo yofvylil en son
gunu $aa1 17 ,000ye kad.ilr;
YARıŞMA ŞARTNAMFSI
Ad,
Çoıum YayıııhHIödüllü Re~im Yanjması
Konuıu
"HayaHmdi!ki TOrtiye"
TOrU
Resim Yarışmatı
Ortaokul çaltındaki
1101.1'1
Çöıvm YayıNan· Ortaokul Öd\lllü RMim Varışması ~ekreterırııl'jl':.
ö!trencifefimiıin kJ~;se;
ve '!osyal
gelışımıerine katkıda
Almteri
bulunmak, ijretkenlilderini ortaya pk6H!ıak. pufla*: Myırılerinifl ri.akıye L\.H'L
hayal kurmasına wl! kurduılları hayalleri payhljmilarm:! w!>lIe QlmHk,
yannıl"; TDtklYe',lnln ıpuçlarını g6rmek ve gÔS:lt>.rrıf'1: btlycruı.
Hı-df'fKillt'
ro (kim 1014 Pel'iembe
Bulvarı NO,ı7
Ost,m i
.MMrlı
ildre~if\'" te'~lIm edUmiş veya u!aştırılmış olmalıdır, Belirlenen tarih \tiL
s,,~!I(.'n \QIlr"a
Ortaokul Ö~renclleti
P..
ge!lrllen/gelen
re$lml~r ynn~may;! d;\hll
edilmeyecektir.
Yilr:~m;)(la dereceye giren adaylMda" Ankara d'}trıd:.ı olan!;ırm
otobfl~ bllf!II<'r! ve kon:ıkbma giderleri ÇiiıütYl Yayının! t;ır"f:nı:!;ın
K"tl!lI;! KI>Ju:11I'N
L.
J
3.
Yarışma
OrtaOkur 5,6,7
ve B. sınıflar bteRori~inr!ı: y,ıpl!'lcaHır.
V.a(I$m~y~ kııtjllltak e~erle(
eserler o!m~ ıldır
Varı~macılar en fazla
ı
ki'lr~ır,m~cdk'ır,
daha ilııc~ b, lıir \'flHj~ y"yın~1 ,I :ı~','m I~. hJ[!U n
1..
e$erle yarışma','.~ kal ıI.ı:,!!iL
boy.ı, whı
1.
ilesimler, fI3 (29,5 tm lt 42 tm} resim
ı
boya. gu,,! boya ~ da karakalem tekniği ile yııpl!.tI':afttır. 'i.ı::)maya
kcı111..ıcıık resimler lki mukawa arasında yaHandcnk v'"Ya le\lim edi\ecekı:iT
Paua v~ hrgada ;'ıoAatak hasarlardan ÇOıum Y.ıyınldfl1;owm!u degildir,
Yan}macılar kendHer! için 6 Ir:lIrnltterdl''f'l olu~"n blr rıım!!! belirlplT'!pli 'if'
eserlerin yer aldıAı kajıtların arb~ında Lı..: rumUJ},., ycr ..lmalıdır.
Yan~mayil kaMan te$lınler üıerinde yarı'Şmatmm k!mıı~it\! bellrten Dd,
imıa vb, ijaretlcr buluıtarnın, Ak$i lakdlrde reıimler V,mşm~ dı~)
pa.:.iel
bc1f,J, kuro
lCfesinde yayımlanacaktır.
10,
4.
Krııederi
öıgünlük
%10
Hedef Kltley~ Uygunfıı~
ji;:5
I{ompoıir.yon
\Le fsı~!ik B:ıt l!ıWI(
Araç * Gereç Kurhınıtm
Renk
5.
YilnşmilY. katılan
Yayınları'na
Kullanımı
.."
%2:)
ve l!iru edl1emel.
Mill; Enitını Bakanll~l'na Ba~vuru
: 07.08.2014
Yarışmaya
; 15.09,2014 ·30.10.}014
Ba}vuru SUred
Sonuçlımı) Yavırrıl"nma~ı
: 10.10,20)4
: 31,10,2014
:2IUUQl4
ÖdOI Tören!
: 28.11.2014·
n.n.ı014
Sf'çirl Kuru!
O(lı~n Öıtijfk:
Yinın
Ded"'i
ÇatlarÖıtürk
~,:ıı1IaI5er1ıat ÖıtU~k
%15
Gene! S(!fl;.\l Yönetmenl! Resim öiln:~ml!'111
Ar· Gr ML:dilrO· Kurum Temsıki51
Reklam 'le Tıı:nı1lm Mkiı:J[irü . KUt\!m Temt-.iki;i
Degerlendlrme ıırmOlnl
RAjl\l1t
f"l(t) }\]~m
ÇuıOm Y~YI<1ları
ço/um
Yayınları
!ıI.ılli E~illn: !lakal1llAı
Milli
Dt'~erl~ndlrme Uıınanı
ı::~!tlın B~~anIIRI
Hlm re$lmler hedeı.!ıvl! ,üres]ı olaral( Çölum
ait o!acaktw. Yıuışma'li3 htıl;!o re~lmler jade edilmeyecektir.
ÖdiJller
yolu He elde eUi~i bu resimleri,
televızyon, Irlti!rrıet ve dl1er her tGrlu ortamd.il yayıınıama; li1:ıı!t11t, i:ıro~ür.
ilr~, kitap, CO, video ve dil'" ortamlara alilnk yolvımnı ve dacıtınıırıı
yapma, ayrıca yurt Içi ve yurt dışmdakl et,itim W! kulılJr kurIJnllan rı;)
&Irlndllk Ödüfü
Iklntııık Ödülü
Üt!.lıv:Cı!UIt Ödülü
1. Mansıyon ÖdUlO
Eönd~rme I'ıakkma s~hlp ol,}'cak~ır,
1. Mantiynn ÖdOıo
Y~rışmaya
kesındir
Eserlerin SeçIclKurula Teslitrıl
Çôıüm Yavınları yarı~ınil
G.
Kutul kanıtları
$ı>n Başvuru Tarıhı
8erferfn gönderlkligı tari' içerisinde öArencinin adı, rumuUı, !ıkulu, Ili ve
Olgeçmi1inin yer aıdıA~ bilgiıeri Içeren bir yaıı d~lıJ küçıJk bir lilMlçirırk' yer
almalıdır, Küçuk ıarfırı (lıednde sadece runıuı tıi!gi.~i LiN ,ılırı~ hdır.
Delerlendil"1"ne
Yarışma ~e"çid
Yanima Takvim!
bırakılacaktır.
3.
JlULI014 Mri'\ft\di!,
hı ~p:1Iwww.coıurny;ıytnlarl.con...tr
Y.ın~mu Kn/olliln
bAıdm3
l':l1ilr"':;ınl,c
.seçid ku,ulda
y;ır aıan ıJvftl>ırin yakı"bn k"tililm:ıYilCilNttr.
: 4 OO!HL
; 3 000 Tl
: 2.000
n.
: Tablet Rilgi",)!ar
: Tahı?! 811gl$ayaf
Il'N!' Vdj'ılacak
Yapşma $artnAmf'si ve oni!yı Çüıillr. Yayınları tarafmd",/'! Iı MılF Hılim
!Jvı'.:ru
f...~;ldı.,rlıjjJI'rjrıe ghndell!ccf'.K. onayı: alış/N' Çoııirl' Y.ı'r'lIIiMı1ıIlV'I!O'j [
j;;ır;ı{,,-;dan ılgıli ııkuHilf;> .ı511~ı:~kt:r.
'l"l(',1>1·
\" A
1:.J 1'1 Y0'!l!'Il;ırl ,A:ın~('rıııu~v~! i N,~ ''ı :hl '11'/I\'J K', i ~<
hll:1:j !ww"".cP1U;"'"l\,l!vjl\l~ı r ."001".· ~
"t1'1: 1144 '::140"
Download

f28 ACU 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü