yazrnrn
yalink6mrna,
korkusodur.
Gelelim
rijmbunla.a
ragmen
TA$.GONEF
Ht,sEYiN
ozXAN
Sevgili Kadr, grler yLzlu, ten gdhrak,hayol dolJ btr Insansrn
Seniasrk yajzliigitrilnce, relegakapLmamakelde degil. Qiinkil
asrkyrjz seni yakErklrqdslermez.Sendelzmanlrktezin kisazam a n d a v e r e m e z s n . O y s a b i z o g i i n n s a b r 6 L 2 [ k ] a b 6 k l iB
y onr ! 2 .
6zelli0i.de aniden yok olmak Haberlni Bnseyinden a[rz.
''AbdUl Adapazan'nda.
G3li9gidig bu kadar koay olduqu hald6 nitin bi2i dav€tohiyo.sun anlamryo.um.Oysa h€men gelirdik. Yakla9Lkdok!zsenedi Hilseyind6n kun!hanrn l6k 9ans'
srlgrn oldug! biliyorln Tren yolculuklannrzray( ayn yapmanrz kalanrdinlemekicin yetiyormu? Ever sevgliKadn inandErn
yolda€min adrmlanaverdi0inqayrelinve sabnnrnsonucwa en
yakrnzananda ula9manidihyorumlakal saol0rnrdiig0nijyo6an
lnllonc€rahiveo opedioinyakrnlr0rnrqdzeal,hemdehasla
bnbninizessvklenyolda lelel etme2sini2.Ttm 9ijzelliklerseninle olsu, Sevgrlido6t!m.
GUNAY SEL
2892ABDULKAD|R
CAN|K
19.12.1964/Adaoaz.rl
All OilmenLls€8l
SakaryaCad.Y6z.r Sok. No:t
SevgiliAbdiil,
tamallryrlaynrokllda,dijn yrldaaynrevdekader
birligiyaptrk.B! birliksminimLkimizd€
d€ unutulmasr
imkansrz
biidosllukyaratr.Seninl€berabsr
deE
Qokgeyleryaplrk.Birlikte
yem6kpi9ndik,qiildiik,601€ndik.
Heleosohbetlerimizi
Qalr$nk,
Aksaraydakio evinhakkr6denmoz.
Gelgc€k
9okarayacaorn.
yollarmEayfllacakve
goqerken
birgln oevinrjnnnden
eskig0.lerimizihatr ayacaorm
ve inanryorumki
iQinbu.kulacak,
Elb€lt€
ilsridebnbirimi2i
arayaca0rz,
Bnlikr6QayrmEr
deml6.ken,
Aksagururduyarak
raydakio evindenve oskigijnl€rd€n
bahs€debiliyo.sak,diyobilirim
ki o gijnleryaFdqrmrzadoynisln.Gdniil
don mutluluklardil6rim
HALUKOEMiRO6LU
V€ Kadn,bna. tombel,btaz Cal6kan,biraziapkLn,[email protected] mdbul,bnazcesur,birazko.kak,birazsal,birazrilki,bira2modern
bira?sotuama her zamandiiriist,her zamansaygrh,he. zamanolgun,herzamanal9akgdnilil!,her zamanarkada$,h6r
zamaninsan.Saolamkayagibibirka.akte.,sallemiz,ptrrlptrrl
bn inanQmiiksmfielbi. afkadaghk
d!ygusuve r!tkus!. Seninle
yapmakbljyokbi. zevk,mutlllukveonur.Dahauzun
arkada9lrk
yllar a.kada9olmakiimidiile hayattabaSanlar
ve mltluluklar
K d d nd g i m l eb n i . . i s r n , l r ai r i b a r € n
unr9rahkd ra9-en sdmimLvelrmizin
ancakson seneL6rde
anmasrnrn6n boviik n€denih6r
haldearkadFrmrzrn
biz erkekadadaqlanndandahaqokkarfl cln$
l€ arkada9hkku.mak isremesrv€kurmasrdtr.n6nklereoLandiiFkijnlijot il€ tan nan arkada$,mrz,n
lavod rsnklorimavi.b€yazvo
psmb€ dn. Ksndisin€niye b! renkl€risovdiginisorduoumuzda
bryrkaltrndansnlarakbu alinitesininbeiall yLldnce bndon ba9.
laddinr, son sen€lordeise mavive pomb€yieskisikadarsevm€dioinr Fimdikilavori rengininsad6c€bsyaz olduounuilade ediyor. Kadir'leson ikiyldn deni2 kenanndakanp yapma imkan!
na en$lim, Kadi.le kamp yapma bdr isrisnaisebepler(gnnde
onb€g-ynrnid€la ellmizi,yedi-sekizdela ayaklanm2 ve bnde sabahleyinzorla uyandrarak bizi ko9maya2orlamas4drindageF
98kten biiyijk bn zovk. Bol renkli blr dmiir dileqi ile.
CEVOETESSOY
Uzeind€ki yagmu lanesin s€ven ilk baharyapraOrqibi kard69liklekisaliyer, ku$ai oman€lgibi tatryano latil noda yrkanana.
kadasrmAbdulkadir.can ru$lanndakainarmusikrsinidinroyerek
co9an,b! anlamlrmanadanbairnrkaldnp Cnkelliklekar9rka19f
ya kalrncadandrnalarkoparmaki9ln savurduou9i9€l g bid r€nen lakal kdklne bao| kopmayanyigir d€likanlr.
r.AHirET BEgtgtK
arkadadafin
lqind€kigilioinbodim€€n
9u anakad lan,9t6rm
yakn bllduolm kiti, oh bunusiylodikrsnsonrahakkrnda
kdrii
bt 9eys6ylemem6
imkanvarmr.Oturmu9ki9itioirt€iy,niy6tidiirnsllilgilve insanlara
kargrduydlousovgiyilakdnelmen€kel.
d6 degil.o yaplr0r
milrhls€spril6.lin6r€d€n
boluyoranramak
rm,
giiqlii
kanez,626lbiry6len6k.
Oz€llikl€rin€
anlarrk€n
edebiyannrn
getm€kbiiyijkbn haksrzlrk
oldugundan
bahs6tm€den
olu. ho.
harde.Ne muradrnvarsagdr 6oi.
MUFATOZMEN
Eniyivs mijkemmel
d!rumdaolsabil€yansde
kendinia0lamak.
gnmeden
lanalane. lm hanlara
onc€,imlihanladan
sonraveya
sosyarkonllardavolhasrl
h€.nsnh€m6ntiimolaylarda
Kadk'iiat"
min olmlS olarakgdrm€kba.a nasipolmamEhr.
Gdr6nvarsa
OZHANTUFAN
kendinibahtiyd
saysrn.
Olaylann
bnl iCinde
olmayid6gilda k6''BanaKadt'de
nardan
seyrermeyr
r€rcih
edor.
Miitgvazi
krgiloini
btrrsrrsna
ota.
genillikrs
Abdiil
b6yt6
sdyter,
lanrsrr0l
90zelim".
rakHiiseyinsd2kosu.u
oiuncabozar.h€rnedens€kavgalannrn
qok u2unstirsli1610rlarla
krzlara.
do.endi0imiz
bo iligkiden
en'
is€riimiionakargdtr.Kadiranrks6nimurl!,
r a o k r z l a l a n D r r sK
aa
k d i rd
" i y e s d z 6 n i q i n d e kbpar snk a b i r € r 9o0utezgahlannin
ne$slive hayaldoluola,akgitrmekisliyorum.Ba$anmi ? Son
qilnkii, ktrkyrllk Abdnl, Kadn ol'
kskls9rklrornr
zannederiz.
multur.Bn 9okkEroldulu qibi,o kErdabir silresonraterke!
DEFVigEFSOY
mistu.G€rskCs
uzmanl*snavdr. Amakendisininde,
bi2imds
inanmad4,mE
bn g€rekg€dir
bu. H6kimli6ini
ic.aederkenyaF
drmc'po6eneiijlo gosle.didikordin€ilj9kilorindeki
bagansr
biz
arkada$rannr
kskanchkkizr€ri.esiikl€mi$rir.
siirekliolaiakduy.
gusalambivalans
iqind€dir.
Depresyon
ddnomlerindelijm
eng€ll€i a9a.ak{dooalalstler,ekonomik
ko$ullar,
zaman)
Adapaanna ula$tr,v€ ailesine$a9kina
€n b!eevirir.Bizarkada9rannm
yukkaygreuzahaykende
budiirr! ilehareket
ed6cs0ind€n
€min
oldu0unuzarkadrt'mEhba9rna
bir iSqelmesdn.Kraldaniazta
kralo yaniku.aldantdla kuralcr,kurallantign€moksn btiyiik
Download

2892 ABDULKAD|R CAN|K