"i. ',,'L
r.•
':\11~ ZiT!.. i i(,.<.. ~' tvf A KA MU(; i
Ilce Millı EgiIim Müdürlüğü
Yn';617
ı
11.109/20 ı 4 :121720:>2-8'+17705
"\/ıiına
ik Ödeneği
}<,O!lU
"',
, ',I,
~»<_
,~"
fL
.......... MÜnÜRLÜ(;(;l'iE YlEzİTLİ
!3ab"'ı~ıml'
Gelıriı11lc [j,'şLanl:ğı'l'llJ
Strateji
09,09::014 tarih ve 3825540
sayılı
"',:)gretiın Yı:l~18 t-i:.:l/]rlık Ö(~~neği" konuıu :;azı~ı ckt~ günderilmi~t]L
:' ı:ı;:~
"kıı
ha7lrlık ':ide"ekleri 16Jı:J.2u14 tarihıeden itibaren ödenecek olup, tüm
\C 1:l;f'Jn:"rm,ızll1 KBS ü7.~rindc!l bordrdarın: hazırlaması, bordrolan, banka listesi,
en: :"1 ,':: ;':r!::ı:. ;. :jgrc-n:tL'n lj~-.:·cs!
<;:--:k '< 1üdürlüğünıüzc tcslin"! etınelerİ hususunda;
bt f'.:-: ırı]
~.;dcrllT_
1
>iJfWffOP I".;:
.
-\(::-r
\'-
::;
I',
"'J'ı'ı~"
uA'J
"~~..:..
Resnü
r·,d ,.ldni'lü~!'_,rinı::
;':kuı
---_._-~,.
.
/
>,i;f_i
ii
~+'.ID,~
"~
1.('1"~'~3
,
,f f
'ı
',h/ı:
i
-----~
c::': "
i , _ C~,!
(,. \ 1 t_.::l>hJ"1
(-":" :,y
;'.t.
I,'
'AL_:ı __ • ·)~jn2.\ i
:.;.:~;
tıilsiuyarlictro:Jltıje;;te-~
'c' Il.,'.: 1':'1
) >7i l
-,;:s
-ı
(,_lı_~U
.}
:
~.i! ~ l'\fij{·,:i',
-~"L,:
L:"ı3~X::,i,~
:,-'\:'
i,,<tt
L\,'
.._---._----------===­
- '." r I,
':-, "i
"" mg
11/03/2014
08:99
He,sin i i HI
II i E.ltlm
~O.
3273518
760
'001
,
T.C.
:1L~
~
l'\11LLi EGİTL.'Id. BAKANLlGI
Strateji
Geliştinne Başkanlıi!
i
Sıyı
i
f 109034261R4L99i3lt2.'i540
09109120 ı 4
Kcııg.: Öğretim Y ,lınlı IIl1<Gırlık. Ödeneği
. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanımıınun ek 32 nci rruıddesinde.
"Eğitim ve öğretim hamelleri .mııfma diihil öğretmen urıvanh kat1mlO!l'da görevli olul';Jiilen
öğretmenlik yapan1ara (ilkiJğreJlm ve okul müdür/eri ile yardmıcı/arı. ceu..wi okullarmdil
çahru/ı öğrctmcnler, yönetici, eğilim tn:m",,,, ve eğilim uzma71 yardımcı/an dlihil) her 6ğrel.m
yllJndlı bir dıifaya mahslIs olmalc üzere ve öğretim yılınm başladığı try' içinde Milli Eğilim
Baka~ı tarafından belirlenecek tarihle Baktınlal' KurumTICa belirui7Iece1c ",iktarda. ijğretun
yilınalhazırlık ödeneği iidımir." hükmü yer almaktadır.
IDiğer taraflıuı, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve
Sasya) lIaklara ilişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapşayan 2. Dönem Toplu SÖzlcşmc·ııin
"CM;itiln, Ö~ıim ve Bilim Hi:z:met Koluna İlişlin Toplu SOıdcımıc" bölüınünün "Öğretim
'ı'ılına' Hıı=lık Ödeneği" bıışlıklı 12 nci maddesinde, "657 .ftry'ıiı Kanunun ek 32 nr.i
"'QddJ.~jnde
öngdrillen öğretim yılına Iıazırllk ödeneği; 1014 yılwJa 850 TL, 201 J yılında
,
950 TL olarak ödenir." hükmü. 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli
(K) Cbtvelinil1 "IV-Dşr Ödemeler" kısmının 6 ncı ms.ddcsiııdc de; "657 sayılı Kanunun ele
12
maddesi ilyarlıleQ wıri/ecek öğretim yıll1la hazırlık ödeneği; öğretim yı/mm başladığı
//)'dan! sonra ve birinci dönem den: yılınm "onundan önce görillit! baş/ayarı/ara %75 'I, biriııd
dönem der! yılından sonra ve Ikinci dönem den> yılmm ~mıo ermesinden iinf'.e gdreve
başlaAanlara ise %5/! 'sı oranında yapılır." ifadesi yer almaktadır.
nCi
: Buna göre, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı k:ırlrolarda
görevti, olup ~ öiin;!mcnlik yaNolan 850 TL öğretim yılına hazırlık ödenejiinin
16.09.!W 14 tarihi nden itibanm ödennıe.<i hususunda gereğini ricu ederim.
i
NabiAVCI
Eğitim Bakam
Milli
DAGı~IM A,B~lanı
,
i
iı
Ar.:ıtıitk hıv.
06648
K17:1bıy/ANK..'\ItA
AylıııUlı biJti ~in:
fi.lı::ktton)ır Al! W'WW.ıneb.g()vjr
Yunus n. SA kJ AVCI-Mltlll{i~,Uz. Yrd.
Teh(O 312)413 18ı\7
nu evmk.">Ü~çUlt-dektrunjk inn ilc iım,.maıuruşlır. bltp:JJCVTaI::~n;su.rnch~VJ'· ;ıdI't"Jolı:ıdeo S6bd~b4ıt3 ..3dlb.. H32c-4a[31ı:rıdu itı! ~yil e4i!p'filir.
,
i!
____________
~'
_________________________________________
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı