T.C.HARRAN ONiVERSiTESi DONER SERMAYEisLETME MODORL001
TEKL:F:STEME FORMU
istem No: 20512:14/6979
YOCUN BAKIM IANESTEZIYOLO」 iVE REANIMASYON)SERVIS
Talep Eden BI‖ m:
Fiyatlar KDV Harig Olarak Verilmelidir.Malzemelerin Markasr veye Ozeli$i Mutlaka Belirtilmelidir.
UBB sorgulamastna gore en dUgUk 3 teklif baz ahnacaKrr. Hastanenin orjinal teklif formu dtgtndaki teklifler
deoerlendirme drgr brrakrlacaktrr.SGK 6denir/ddenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme drsr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadtgr teklifte
belirtilecektir, belirtilmeyen teklifler de6erlendirme drgr brrakrlacaktrr.SUT fiyatrnr agan teklifler
delerlendirme drsr brrakrlacakttr.Odemeler muayene kabul sonrast 10-18 ay arastndadtr.
-TEKLIFDE BULUNAN FIRMALAR VERGi NO/ T.C.
-SGK TARAFINDAN UBB'DEN DOLAYI KESINTi YA$ANMASI DURUMUNDA YUKLENICIYE ODEME
YAPILMAYACAK VE YUKLENiCi BiR HAK TALEBiNDE BULUNMAYACAKTIR.
$artnamesi Ektedir.
Son Teklif
Tarihi&Saati: 21.
Son Teslim Tarih & Saat
t.1..1
..tzott4
:
:HT:YAc LiSTES:
Srra
l
No
lalzgme Cinsi
Acik:ama
TRAKEOSTOMITUTUCU
Miktarl Bi‖ mi
150
ADET
Bi‖
mF″ ati TOpiam Tutan
EKAP kavdlicin XML dosvas:kav:til olunan CDl vi fatura ile beraber ve百 1inelidir.Manuel EKAP
TEKLiF VEREN FiRMA YUKARUDA BELiRTiLEN TUM MADDELERi KABUL ETMIS SAYILACAKTIR.
Adres:Arasunna ve uygulama Hastanes Meteoroioli Cad sANLIURFA
Tel:
0 414 318 33 55
Fax: 04143183391
EMail: [email protected]
Sayfa l
TEKN:K sARTNAME
TRAKEOSTOMI TUTUcu
TRAKEOSTOMi KANOLO SAB!TLEME BANDI
l-ORON?KOTON VE FOAM?DAN ORETILMis OLACAK
BIR YOZO PAMUKLU OLACAK
2‐
3-VELKRO SABiTLEYICIS1 0LACAK
4-ERlsKIN VE EKSTRA UZUN 355 MM BOY/35 MM EN OLACAK
5-TEKLi PAKETLERDE KULLANIMA HAZ!R OLACAK
6‐ BiR KUTUDA 10 ADET OLACAK
7-ISO VE TORKAK BELGELi VE CE!sARETLi OLACAK
8-URUN NUMUNEYE GORE DEOERLENDIRILECEKTIR
ヽ・
/
い
に
一
/
″
∼
,
・︶
ヽ
ハ/1
やヽ
ヾ さ
//͡
`
`
や `い ■ :
“ 'イ
Sayfa
1
Download

detay