ToC.
UsAK VALILIGI
H Milli EEitim MuduJuЁ u
Sayl :52374337/300/5394016
17/11/2014
Konu:Mobbing Analiz Ettitimi・
KAYMAKAMLIGINA
(119C Milli Eこ itim Mudurluttu)
MUDURLUGUNE
Mobbing Analiz EttitimlCri ile ilgili Mobbing Mucadele Dernettinin 07/11/20 14 tarih
ve 2014/1 13 saylll yazl ve ekleriili§ ikte gё nderilnli§
Sё z
tir.
konusu yazinln i19eniz okul ve Kurumda 9ah,an personele duyurulinasinl rica
cderHn.
Bilent sAHIN
Vali a.
Milli Ettlim Muduru
EKLER:
EK¨ l Yazi vc ekle」 (3 sayfa)
DAGITIM:
Ttim Te§ kilata.
Kurtulug Mh. Enstitti Sk. Merkez/U$AK
web adres : http://usak.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Bllgi 19in iSltkl TEZCAN scf
Tcl :02762233990‐ 198
Faks:02762233989
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden05c0-295d-360b-aa2c-25ca*.odu ile teyit edilebilir
聯
MOBBING
ヽ
/
ltl MitAD[LE D[田 [Gi
KONUI Mobbing Ana:iZ Eこ ■imi
SAYI:2014/113-3o会
TARIH: 07.t1.20L4
,
び賀ε
刀ン /7υ ttυ々ム
∂ご
υヴ
ソ
′
バ /V/44/ど ご
B‖ indiЁ
i lzere derneЁ imレ Ce mobbing konusunda Mobbing Temel An31i2 Uzmanllk Ettitimleri
venlmektedir.8u egltimに r
slni‖
,saⅥ da ka● ::molara ve百 にbilmektedir.Daha ewelki verd屯 lmレ
etilmlere kontenian slnl‖ amaslndan doiavl kaむ lamayan ta‖ pllleFe"nelik。 larak lzmirde lkl gttnllk
bir eЁ ttim ve‖
nに a
lmesi programlanmtttlr.Ekte yer alan prOgram:m:21n tum calttania口
duyurulmast
hususundaF
GereЁ ini arz/rica ederiz.
EK:l adet egitim programl
.-/
,(^^'-
Hi.iseyin GUN
Mobbingder Genel Ba5kanr
1_ir
:`
‐・
`
`ら・
r. .!rt' :,'''i-"''r.'"'
_
亀)131勇
… ・ 一 _..`_1
輛2哩
. ) ta
' .'f'"tit': ''Mobbing ile Mbcadeic Dcmc二 i Genel Merkezi
Adres:1lkiz sOk NO:22お S:hhi、
c‐
AヽRυヽRA
www.mobbinA.ortt tr/www.理 obbin2.com`tr/www mobbin2.■
1■
obbingtllerkczchotmail_com.lr―
Tel1 0505‐
cn.tr/
5173846
一
●
り 曽晨 ⊆
1認
[!!‖
KONU:Mobbing Ana‖ 2 Egitimi
TARIH1 03 11 2014
SAⅥ :2014/113
M038iNG TEMEL ANALiZ UZMANL:K ECITIM卜 5
Eё
iTIMiN AMACI:
Katihmc:larl,mobbing konusunda egitim vereb‖
ecek duzeye ulastirmaktlr
E6iTiMiN SORESil
kigun(22‐ 23/11/2014)E」 Jmに r,her kigunde de 9_0018 00 saaden ara,nda vaphcaktr
[6:TIMiN YER:
Bavrakh Be ediveJ Osmangazi Hizmet Binatt Mec‖s sa:onu OsmangaJ Mahalle● 617/35ok No:3
BAYRAKU/IZMIR
KiMLER KATlLABILIR;
Mobbing konusunda b‖ gisahiЫ oimak tteyen,e」 tim vermek`teven′ herkes kanlab‖
Eё
r
iTIM SONUCUNDA ELDE EDILECEK KAZANIMtAR:
mobbing vakabnn andた edeb‖ r duzeve uh5maktadl‖ ar.Bu
Bu ettkimi abnlar mobbing kOnusunda′
eЁ time
kahiantar,mobbing konusunda etttim vereb‖ me becenJnikazanrn● olacaklardtr
KAT,LIM BELGESl
lk1 8an surecek Olan eこ れ
ime katlanlara katll:m belgesi ve“ lecekur.
KATILMAKlciN NE YAPILMAu:
Eこ
に
lme kl● :mak ヒ
teyenler, Mobbing "e MIcadele Dernettrnin l_w.mObbing orgir)web
s tesindekirnObbingmerke`(phOtmail com.tr adresirle ma‖
KATIL M OCRETI:
Mobbing‖ e Mlcadele Derneじ
l uves1 01●
yoluvla ba,vurabllirler
nlar icin 300"ra+KOV,Oye olmavan!ari゛ n lSe 350 1ra+KDV
Ocret Odeyeceklerdir.Kattllm lcretierinin yarls:ba,vuru tarihinden 6nce r101ya BAHSI Halkbank!BAN
TR 85003120013720 0001 1009 04 nolu hesaba vatir,lacakti「 Ba,vuru Ocretinin Yar15inl kay:t
tarihinden once yatlrmavanlarin kaydl yaptl!navacaktlr
KALACAK YER:
Ka acak yeristevenlere{uCretini kendiJ Odemek kavdivlo)kamu mlsanrhanele“ nden verav“ lacakur
:LET151M iCiN:
[email protected] com tr
Te lHusevin CON:0505‐ 5173846‐ Hι lva BAH5i0505 866 6967‐ Turgav OZTORK・ 0533/4352840
M08BING ANALiZ UZMANLlκ
Eむ iTIMi Eも ITIM icERiも
i
l.GENEL BAKls AciSiYLA MOBBiNG:
1 l Mobbingln tarih,esi,tanlml
1 2 Mobbingin parametre:eri
1 3 Mobbingin neden:eri
1 4 Mobbingin takt kleri
1 51Kurulusa′ maこ dura Ve a“ eye verdiЁ i 2aradar{Ornek。 :av:ar}
,
1 6 0rnek o:ay ana‖
zleri
1 7 Mobbing verim ilik ve psikosOsyalfakt6「
ler
1 8 Mobbing mattdurunun yapma,ve yapmamas 3erekenler
2M0031NGiN P5iκ OLOJiK BOYUTU:
21,Mobbing ruh saiI:こ :02erine etkisi
2 2 Mobbingin ca‖ ,ma p● k01oJii boyutu
2 3 Mobbing Oc:usunun bakl,a,ls'yla ki,‖ ikler
24 Ma:durda g021emlenen davran● hr
25 MobЫ
n」 n maldura′ Jに ve verd」 2a ra‖ ar(PJkO101k,Ekonomk,SosyeL FJkSd}
2 6 MaEduttvet surecinde mattdurda gO」 emlenen p● kol● llk rahat,」 lklar ve tedavl yontemle百
2.7 Tukenmi,ik Sendromu
3 MOBBINGIN NEDEN OLDUё U PS KosoMATiK HASTALIKLARI
3 1 Mobbingin neden olduttu psikOSOmatik rahatsizl:klar
3 2 Mattdura′
a‖
eJne,to口 uma lJksd ve ruhsa sa」 k ma‖ ye■
4M08BINGiN HUKUKSAL 80YUTU:
4 1 Mobbingin idare hukuku boYutu
4 2 1ptalve tam varg,davalari
4 3 personel mev2uatlarlnda,al,anlarin haklar!,vetki ve sorumluluklar",ikayet ve muracaat hakk,
disiplin htlkuku,perormans ve sicil ootu uygulamalar
4 4 Mobbingin kamu davas:boyutu
4 5 Turk ce2a hukuku boyutu
4 6 02elCe2a yaSalar)baklmindan hukuku boyutu
47,Mobbingin hukuk davalarl boyutu(時 hukuku ve tazminat davala口
)
48J,hukυ ku boyutu{alacak davalan′ kldem ta2mina● ,ihbar Oneh}
4 9 Bor9略
7 hukuku ve Medeni hukukta maddi ve manevi ta2minat davalan bOvutu(ku「
ra
uluぃ 。
o9,lacak davalar.bireytore a,‖ acak davalar)
4 10 Mobb ngvei,saEl:首 tVe COVen‖ 意i bOyutu
41■ Avrupa insan Haklarl Mahkemosrne bireySe:ba,vtlru YO‖
4.12 Kamu denetc‖ i輌 {Ombud5manlk)
arl
4 13 Anayasa′ ya b:reYSel ba,vuru hakk,ve usu‖ eri
4 14 Mobbing 2547 sayJl YOK kanunu ve 657 0rvIK kanunu ve yarg:sa:boYutu
S MOB31NG ILE MUCADELE YONTEMLERL
510「 nek
olav anali21eri
5 2 Mobbing fark ndank eё llmleanin onemi
5 3 Maldurlarin almo,gerek‖ tedblrler
alに ye veiwefene d15en eOre」 er
54 Maじ dura′
Not:Her ders 45 dakikadlr
6E6iT MCiLER:
l HOsevin GON{Mobbingder 6enel Ba,kanti
2‐
ProF Dr Vedat BULUT(Ca21 0niVersitesi Tlp FaklLeslMobbingder cenet Baskan Y●
3‐
PJkob3{Oaha"nra gm bl旧 たcekt「 〕
rdlmclsl
「
4 Av{Daha sonra isim b“ dr‖ eceklr)
MobbinEder Genel Merkezi
Mobbing ile Mllcadele Derneli Cenel Merke2'AdresJIk12 5ok No:22/3 Slhlliveム
[email protected] tr―
Tel` 0505‐
5173846
NKARA
Download

Mobbing Analiz Eğitimi