TC
Ar{rGRA irNivf, RsiTESi REKTOnT,UGU
Personel Daire Ba,pkanh[r
G6REVTANIMFORMU
BIRIM
:Personel Dairc BaskanllЁ l
:YazlI゛ eri sube Mid幽 型
ALT BIRIDII
BIRIM YETKILISI
ALT BIRIII YETKILISI
:Personcl Ddrc Ba,kanl
:Yazl l,leri subC Mid]血
Muammer Kocak YazIIsleri sube Midiri Gё rev Tal哩
Universiteler ile kamu kurum ve kuruluqlan ile bilgi ahgveriginde bulunmak
On市 ersicmttde gё rcvh akademik vc idari persondln pasapo“ 、Lmlc■ nc a■ onaylana
i$lemlerini yapmak
1
2
【RsekO煙
lu Ba,kanll=1,diger kalllu kurum ve kurulu,larl ilc Universltemiz
birimlcrinden
birimimizc
"tim
KШ c― bcyas sistcmindc havale olan cvrakl teslim alarak gerekli l,lcm
sttcOlcrinin bttlatilmasini sattlalnak
3
Yaz10ma cvraklni sorllmlu mcmura havalc cdcrek,gcrcklitakibi yapmak vc tst makama
4
hazirlanmasinl sagialnak
面而 両 面 sanlari
taraflndan c― bcyas sis∝ mmdc hazlrlanan yatthrln kon■ o‖ nt yaparak,
Personcl I)airc Baskanlna dtzenli bir,ckilde g6ndcrilmcsini saglamak
5
Un市 ersitemlz Y6neth Kurulunda veya lzleme ve DcEcrlendimle Komisyonunda karara
bttlanacak dosyalarm,Personel Dairc Ba"anlna ve ilgni Komisyonlara gOnderilmcsini
SaЁ lalnak
6
Birim 9all,anlari arasinda ve diこ er burOda,a11,an elemaniar arasinda gerekli koordinasyonu
Sttlamak
7
BOroda yapllan islcrde,gё ru,ilineSi gereken cvrak hakkinda Pcrsonel I〕 aire Baskanl lle
isti,arc halinde olinak
8
Yurtdl,lnda uZlln Sureli olarak gttvlendirilen(3 aydan tazlり
Universitemlz Ogrctim
elcmanlarlndan,mecburi hiznlet´ はlenlnesi"h Jhimalne ve senetimzalalmasinl
9
Sttlamak vc senedi onaylayarak,saklanmasl■
l sttlalnak
GOrev alailna giren konulara ai mcvzuatlarda yapllall dcttisiklikleri takip ctmck vc buro
pcrsonelini bu konuda bilgilcndLttnek
10
Ivcdi olarak Kurumlardan gclcn yazl,malann,Univcrsitcmiz Birimlerinden talcibini yaparak,
i,lcmin sonu91andirllmaslni satlalnak
BILGI
野in Cer9eШ
oa
"mesi
sirasI■
Kullanilan
Bilgiler
1
Havale Edilmig Evrak
Bilg]erin Temin Edildi=i
Yerler
Daire Bagkanr
Bilginin $ekli
e-belge
Daire Baqkam ve iist diizey
つ4
Talimat
amirler
Yazll1/S6zli/Tclcfon
ONAYLAYAN
11062014
Personel Daire Baska
TC
ANKARA lh哺 ⅣERSITESI REKTORLUGU
Personel Daire Baslonllこ 1
GOREV TANIM FORPIU
BIRIⅣ 【
:Personcl Daire Ba,kanll=1
ALT BIRIM
BIRIM YETKiLiSI
ALT BIRIM YETKILISI
:Yazl isleri subC MId■
1■
t
言
: Personel Daire Baqkant
:YazlislcH sube Mid前
iiknur Metin Yarl isleri $ubesi Sorumlu Memurun Giirev Tanrmr
Birim $ube Miidiirii tarafrndan e-beyas sisteminde havale edilen evrakr teslim
alarak,
Lasnifini yapmak
1)
Sube M劇 耐 tarafmdan havale edlen cvrakl,kcndishe b電
da薔 11lml
2)
1l pcrsonel araslndaヽ
yapmak
Birim 9a11,aniari taraflndan c― beyas sistcminde haz:rianan evrakln
kontro liinii yaparak,
dセ cnli bir,ckilde Birim sube Midurulle scvkini saЁ lalnak
3)
Onivcrsiemiz Y6nctim Kurulunda veya izlcme vc Dcttrlendinltc Komisyonunda karara
battlanacak dosyalarl incelcmck
4)
Birimdc kunan■ an ar"vc gere9 kullanlmaslnl takゎ ctmCk,ara9 vc gcrc9 iht″ a91arinin
kar,lallmasml sttlalnak・
_
Birimde bulunan dosyalarln yll bazinda saklallmasml stlamak,birim ar,市
inde bbroya ai
dosyalarin duzenli bir,ck‖ dqbulunmaslnl saglamak
6)
Birirn personeli arasinda uyum vc isb[ligi sattlanarak,is akl,lnl scri bir lckildc
ytrutlllmcsini saglamak
7)
Biiroda yaprlan iqlerde, gOriigtilmesi gereken evrak hakkrnda Birim $ube Miidtirii ile
8)
istigare halinde olmak
9)
Birim amirteri tarafindan verilen diper gdrevleri yapmak
Kullanilan Bilgil旺
1
2
11062014
___JI Bilgile」 n
Temin Edildiこ
Havale Edilmig Evrak ll$ube Miidiiru
iist diizey amirler
Talimat
i
‖
Bilginin seldi
e-belge
Yazll1/Sё zliノ Tclefon
鴇
Personel Dairc Baska
TC
ANKARA i]NiYERSiTESi REKT6RLt}GU
Personel Daire Bagkanl{r
GOREV TANIM FORⅣ W
BIRIM
ALT BIRIM
:Personcl Dairc Ba,kanh首
ALT BiRiM YETKiLiSi
:
1
:Yazl i51eri subC MidurliЁ
む
un,
Yazr isleri Sube Miidiirii
Avlin Berk Yazr isleri $ubesi Memurun Giirev Tammr
fniversitemizde gdrevli akademik ve idari personelin pasaport iqlemlerine ait onaylama
iqlemlerini yapmak igin evrakr incelemek.
つZ
Universitemiz birimlerinden geler, 2547 sayrh Kanunun 40/a ve/veya
g6revlendirme taleplerine ait yaztqmalan yapmak
3
l.madde ders
On市 crsitemiz b[hlcrinden 2547 say■ l Kanunun 39 maddesi uyarinca wii9indc vc/veya
yurtdl,lnda gё rcvlcndirilmesi talcp ednen Oま etim elcmanlarlna at yazl,malarl yapmak
4)
Yuksckoまctim Kurulu Ba,kanll言 lndan gclen hcr turli evrak hakkinda Onivcrsitemiz
biHmleri nc Olan yazttmalarin1 2apmak
Karnu kurum ve kurulu,larindan gclcn her ttriう
ovrak hakkinda Univcrsltemiz birimleri
ne。 lan yazl,malarlnl yapmak
6)
Oniversitemiz Y6neth Kurulunda veya izleme Detterlelldi..lle Komisyonunda karara
baglanal1 0n市 ersitcmiz Oま ctim tyclcrinh g6rcvlendirilmclcri haklndaki yazl,malari
yapmak
7)
e-beyas sisteminde gelip, rslak imza ile teslim edilen evrakt konulanna gdre dosyalara
8)
takrlmast.
9)
Kamu kurum ve kuruluglanndan gelen yazl$malara ait evrakm e-beyasta bulunmayan
ilgilerini bulmak ve sisteme aktarllmasmt sa!lamak
Ymd15mda uzun smeli olarak g6revlendirilon(3 aydan faz10 Un市 ersitemiz Oま etim
clcmaniarindan,inccburi hiι lllet ytklcnmcsi i9in tahhutllalne vc kcfalct sencdinin
doldurulinasi ve kaldlrllmasinl yapmak
10)
□日m amirleritaraflndan vcrilen dttCr g6revleri yapmak
BiLGi
l
Kullanilan Bilgiler
‖Bilgilerin Temin Edildtti
t{avae Ed-tlmI Eva4lDaire Bagkanr
2
11062014
Talimat
l卜 e■ 説
yamirler
““
‖
Bilginin sekli
e-belge
lFaZl175悦
lwTclofon
ONAYLAYAN
孟冨」
為
Personel Daire Baska
ANKARA師
TC
電 RSiTESI REKTORLiiこ ●
Personel Daire Ba,kanllひ
GOREV TANM FORIIIU
BIRIM
:PCrSOnel Dairc Ba,kanllこ
ALT BIRIM
函RbI YETKiLiSi
ALT BIRIM YETKILISI
1
:Yazl isicri subeヽ
:PcrsOnel DJre
1■ dtrl■
帥
Ёaskanl
:Yazllslcri sube Mid」 血
Ca"rn CeaiLyaz igteri $ubesi Memurun Giirev Tammr
@onelin
pasaport iglemlerine ait onaylama
iglemlerini yapmak igin evrakt incelemek.
2)
Universitemiz birimlerinden gelen 2547 sayrlt Kanunun 40la velveya 3l.madde ders
gdrevlendirme taleplerine ait yazrgmalafl yapmak
4)
Univcrsitemiz birimlerindcn 2547 saylll Kanunun 39 maddcJ uyarinca yurti9indc vc/veya
yurtd191nda gOrcvlcnd■ ilmesi talep edilcn Oま etim elemanl年 lna at yazl,malarl yapmak
Y■ sckOま etim Kurulu Baskanllこ indan
ЫHmに H‖ c。 lan yazl,malarlnl yapmak
gelen her l静 li evrak hakkindaウ niversitemiz
evrak hakkrnda Universitemiz birimleri
@
ile olan yazrgmalarlnr Yapmak
6)
Onivcrsitemiz Yё nctim Kurulunda veya izleme Degerlcndirlne Komisyonunda karara
baこ lanan Onivcrsltemiz 6Ё rctim uyclcrinin gOrevlcndirilmclcri hakkindaki yazlsmalan
yapmak
7)
e-beyas sisteminde gelip, rslak imza ile teslim edilen evrakt konularma gdre dosyalara
takrlmast.
8)
Kb〔nu
kurum ve kurulu,larmdan gelen yazl,malara a■
cvrakm c― bcyasta bululmayan
lgilerini bulmak vc sistemqaktarilmasml sattlalnak
9)
Yurtd191nda uzun streli olarak g6rcvlendirilen(3 aydan fazla)Universitcmiz 6yctim
clemaniarindan,mecburi hizlnet ytklcnmesH9in tahhitname vc kcfalet sencdinin
10)
doldurulinasl vc kaldlrllmasinl yaplnak
Kullanilan Bilgiler
l
つ‘
11062014
Havde Edhn、 EvraldpaireBaskanl
ilifi;-------lE
Bilginin $ekli
BilgileHn Temin EdJditti
iistTiizey-amrrter
e-belge
llYazrl/Sozlilflelefon
ONAYLAYAN
誌
:鳳
Personel Daire Baskar
TC
ANKARA● NIVERSiTESi REKTORLUGU
Personel Daire Ba,hnllこ
1
GOREV TANIM FORMU
BiRiM
ALT BiRiM
:Pcrsonel Daire Ba,kanllこ 1
ALT BiRiM YETKiLiSi
:Yazl isicri sube Mbduri
:Yazli,lcri subq
■
Ⅳnd■ 1■ こ
N,I,r.trf" Tii"k"o Yazr hleri $ubesi Memurun Giirev Tanlml
ve idari personelin pasaport iglemlerine ait onaylama
0rtt-.tt"rrrd" go.""tl
iglemlerini yapmak
igit "kademik
"r.
うん
Universitemiz birimlerinden gelen 2547 sayrh Kanunu n 40lavelveya3l.madde ders
gilrevlendirme taleplerine ait yazlfmalan yapmak
Oniversitcmiz birimlcrindcn 2547 saylll Kanunun 39 maddcsi uyarinca yurti9inde vc/vcya
4)
yurtdttmda gO"vb
Y]ksckottrctim Kurulu Ba§ kanllこ lndan gelen her tiJt cvrak hakkmda Oniversltcmiz
birimleri llc olan yazl,malarinl yapmak_____― ―――一―――===― ========
Kamu kurum vc kumlu,larndan gelen her範 rhi eVrak hakkinda Un市 ersitemiz bbiml昴
6)
ic。 lan yazl,malarml yapmak
Onivcrsltcmiz Y6netim Kurulunda veya izlcmc DetterlCndil..lc lCOmisyonunda karara
battlanan Onivcrsltemiz Oこ rCtim"elerinin gOrcvlendirilmeleH hakkindaki yazlsmalari
7)
yapmak
e-beyas sisteminde gelip, rslak imza ile teslim edilen evrakt konulanna g6re dosyalara
8)
takrlmasr.
Kamu kurum vc kurulu91arindan gclen yazl,malara ait evrakin e― bcyasta buluntltayan
9)
lgilcrini bulmak vc siStcme aktarllmasini sattlarnak
Yurtdl,lnda uZlm strcli olarak g6rcvlendirilen(3 aydan fazla)UnivCrsitemiz Oま etim
elcmaniarindan,rnecburi hia..et yuklcnlnesi i9in tahhOtnalnc vc kefalet scnedinin
10)
doldurulmasl vc kaldinimasml yapmak
Birim amirlcri tarallndan verilen ditter g6rcvleri yapm屯
BLGI
Bil●
ledn Temin Edildtti_JI
Bilginin seⅡ
l「
Ku■ anJ3■ BIIgiler
e-belge
百詩 Je Edim、 EvrakllDJreBa,kanl
l
YazJノ SOzl■ /Tclefon
Tdimat
l卜 C ist dセ cy alnirlcr
‖
2
11062014
輌
i
Pcrsonel Dairc Baskan
TC
ANKARA IJNMRSITESI REKTORLUGU
蜀
Personel Daire Ba,kanllこ 1
GOREV TANIⅣ IFORⅣⅢ
島 hこ 1
:Yazli,lcrl subeヽ 1田 trlt♪
ALT BiRiM
TKiLiSi
:Yazlislcri subC Mid前
…
SubEJ Memurun G6rev Tanlml
ilay B51ek Yazlヽ le」
lin pasapolt iqlemlerine ait onaylama
islemlerini yapmak igin evrakr
in""I"."k.
Onivcrsれ miz birimlerinden gelen 2547 saylll Kanunun 40/a vc/veya 31 maddc dcrs
つ´
gttevlcndirlllc taleplcrinc ait yaz15malarl yapm
じnivcrsltcmiz birimlcrindcn 2547 saylll Kanllnun 39 maddcsi uyarinca yurti9inde vc/veya
yu■ dl,inda g6revlcn
4)
YOksebttretim Kurulu Ba,kanh=lndan gclen hcr turl■
5)
birimle五
鵬 olan
yazttmalarml yapm型
cvrak hakkinda Oniversitcmiz
L_________― 一――===― ======
tiirlii evrak hakkrnda Universitemiz birimleri
@r
ile olan yaztgmalarlnl Yapmak
6)
Oniversitemiz YOnetim Kurulunda veya izleme De=erlendi..1le Komisyonunda karara
bttlanan univcrsitcmiz
ёまetim welerinin g6rcvlendirnmelcri hakkindaki yazl,malan
つ′
yapmak
e-beyas sisteminde gelip, rslak imza ile teslim edilen evrakr konulanna gore dosyalara
takrlmast.
8)
Kamu kurum vc kuruluslarlndan gclcn yazl,malara alt evrakin e― beyasta bulunmayan
ilgilerini bulmak vc Sisteme aktarllmasini sattlamak
9)
rcvlendir■ cn(3 aydan fazL)ウ nivcrsitem屹 0まctim
Yurtdlsinda uzun stteli olarak gё rcvlendir
Yurtd191nda
elcmanlarindan,rnecburi hizmet ytklcnlnesi i9in tahhimalne vc kefalct scnedinin
10)
doldurullnasl vc kaldlrllmasinl yapmak
副雨r轟 而面面面覆面面 両]Icn
BILGi
「
T
Ku]Lnllan Bilgiler
‖
ditter gOrCVleri yapmak
百11[:iこ 百五 Temin
1
Havale Edilml EvraHIDalre Baskanl
2
Tati--"t-ll"e
iistdiizey
Edildi=i
‖
Bilginin seldi
e-belge
a-itler
lY*rl/Stizliiy'Telefon
ONAYLAYAN
11062014
Seving
TC
ANKARA UNIVERSI「 ESI REKTORLUGU
Personel Daire Bttkanll曽 1
GOREV TANIM FORIIU
BIRIII
:Personel Daire BaskanllЁ l
ALT BIRIM
BIRIM YETKILISI
ALT BIRIM YETKILISI
:Yazl lsle● subCヽ 1“ tJI」
: Personel Daire Bagkanr
:
Derva Karabryrk Yazr
Yazr i$leri $ube Miidiirii
hleri
$ubesi Memurun Giirev Tanlmr
Universitemizde gdrevli akademik ve idari personelin pasaport iSlemlerine ait onaylama
iqlemlerini yapmak igin evrakl incelemek.
う乙
Oniversitemiz birimlerinden gelen 2547 sayrh Kanunu n 40/a ve/veya 3l.madde ders
gdrevlendirme taleplerine ait yazrgmalan yapmak
Universitemiz birimlerinden 2547 sayh Kanunun 39.maddesi uyarrnca yurtiginde velveya
yurtdrqrnda gtirevlendirilmesi talep edilen dfretim elemanlarma ait yazrgmalan yapmak
4)
Yttsck6彦 eth Kurulu Bttkanllgindan gclcn hcr■ ■lt cvrak hakklnda Un市 crsttnniz
birimleri ilc olan yazl,malannl yapmak
Kamu kurum ve kuruluglarrndan gelen her ttirlii evrak hakkrnda Universitemiz birimleri
ile olan yazrqmalarmt yapmak
6)
Univcrsicmiz Y6nctim Kumlunda veya izleme Degerlendil...e Komisyonunda karara
battlananウ niversicmiz 6ま ctim tyelerinin g6revlendirilmeleri hakkindaki yaz10malarl
yapmak
7)
e-beyas sisteminde gelip,
8)
slak imza ile teslim edilen elrakr konularrna gdre dosyalara
takrlmasr.
bcyasta bulunmayan
Kalnu kurum vc kurulusiarindan gclcn yazismalara ait cvrakln c―
9)
lgilerini bulmak vc sistcmc aktarllmaslnl saglalnak
10)
Yurtdrgrnda uzun siireli olarak gdrevlendirilen (3 aydan fazla) Universitemiz Olretim
elemanlarrndan, mecburi hizmet yiiklenmesi igin tahhiitname ve kefalet senedinin
doldurulmasr ve kaldrnlmasrnr yapmak
Birm aln■ len taralmdan venlen dller gorcvlcrl yapmak
BiLё F
1
Kullanilan Bilgiler
‖Bilgilerin Temin Edildiこ
Havale Edilmiq Evra(lDaire Baqkanr
2
TJimat
ve
‖
t"dOZCy alnILr
i ‖
pilginin sekli
e-belge
Yaz■ ノS6zIWTclcfOn
‖
ONAYLAYAN
11062014
轟
釣
Personel Daire Baska
ANKARA IJ―
TC
RSITESI REKTORLUGU
Personel Daire Bttkanllこ 1
GOuVTANIM FOM
BIRIM
:Pcrsoncl Dairc Ba,kal111言
ALT BIRIDI
:Yazl I ,lcri sube Mudtrlu誠
BIRIM YETKILiSi
: Personel Daire Ba$kanl
ALT BIRIM YETKILISI
:YazlI gleri $ube Miidiirti
l
1)
Igleri
$ubesi Memurun Gdrev Tanlmr
Universitemizde gdrevli akademik ve idari personelin pasaport iglemlerine ait onaylarna
iglemlerini yapmak igin evrakr incelemek.
Fatma Karata.g Yazr
つ4
Universitemiz birimlerinden gelen 2547 sayrh Kanunun 40la velveya 3l.madde ders
giirevlendirme taleplerine ait yazr$malan yapmak
Universitcmiz birimlerindcn 2547 saylll Kanunun 39 maddcsi uyarinca yurti9indc vc/veya
4)
yurtdlsinda gorevlendirilmesi talcp edilen 6ま cth elemanlarina ait yazl,malarl yapmak
Ytksckё き磁 m Kumlu Baskanll薔 lndan gelen hcr ttrl■ cvrak hakklnda Univcrsicmiz
birimleri ilc 01an yazlsmalarml yapmak
6)
Kamu kurum ve kuruluglanndan gelon her tiirlti
ile olan yazr;malannr yapmak
evrakffi
Univcrsitcmiz Yё nclm Kurulunda veya izleme Detterlendilule Komisyonunda karara
baЁ lanan Oniversitemlz ё
まetim"elCrinin gё rcvlendirilmclcri hakkindaki yazl,malarl
7)
yapmak
e-beyas sisteminde gelip, rslak imza ile teslim edilen evrakr konuranna g6re dosyarara
8)
lakrlmasr.
9)
Kamu kurum ve kuruluglanndan gelen yazrgmalara ait evrakrn e_beyasta bulunmayan
ilgilerini bulmak ve sisteme aktanknasrnr sallamak
Yurtdlり nda uzun雨 にI olarak gOrevlendHlcn(3 aydan fazla)Oniversitcmiz
ёま。
tim
olcmanlarindan,mccburi hizmct yttklcnlncsi i9in tal■ utnalne vc kcfalct scncdinin
10)
BMm alnHeri
BILCI
1
Kullanilan Bilgiler
lL Bilgnerin Temin Edldi口
Havale Edilmig Evra{lDaire Baqkanr
2
11062014
Talimat
llve iist diizey
I
B■
nin sekli
e-belge
amillffimorrT"te6; “
琳ガ
Pcrsoncl Dairc Baska
●
Download

yazı işleri şube müdürlüğü görev tanımları