6#ca#t
d)Enstiti.i:HacettepeUniversitesineFenBilimleriEnstittisti,nti,
e) Enstitri Kurulu: Enstitri mridtiriintin bagkanhfirnda, mtidtir yardrmcrlarr ve enstitii rdo
vt), s.. ,
- * eEitirn
programlan veya ortak lisansr.istti eEitim programlarr bulunan anabilim dalr ba5kanlanndan
olu5an kurulu,
.
f) Enstiti.i Ycinetim Kurulu:
g) ikinci Dant5man: Tezli gahgmasr yapan ci$rencinin tez veya uygulama konusunun ozellifii
gereBi enstitii yonetim kurulunca atanan, Hacettepe Universitesinde ya da ba5ka bir yUksek
o$retim kurumunda gcirevli bulunan ofrretim tjyesini,
h
) Rektdrhi k:
H
acettepe
Un
iversitesi Rekto rltj$ri n ri,
r)Senato:HacettepeUniversitesiSenatosunu,
i) Tez galt5masr: Tezli ytiksek lisans ve doktora efitiminin amactna yone,lik otarak hazrrlanan
bilimsel bir galrgmayr,
j)Tez izleme komitesi: Doktora programr o$rencisinin tez gahgmasr onerisini deferlendirmek,
tez gahSmalartna rehberlik etmek, y6nlendirmek gorevini ristlenen biri tez danrgmanr olmak
ilzere, anabilim dah bagkanh$rnrn onerisi ile enstitri ydnetim kurulu taraflndan uygun
bulunan en az tig 6pretim r.iyesinden olugan komiteyi,
k) Universite: Hacettepe Universitesini,
m) Yarryrl: Gtiz ve bahar yarryrllarrndan olugan, yarryrl sonu srnav gtlnleri harig, en az yetmis
gah5ma gtintjnti kapsayan, ba5langrg ve biti5 tarihleri her akademik yrl igin enstiti.i yonetim
kurullarr taraftndan onerilen ve Senato tarafrndan onaylanan epitim sr,iresini,
ifade eder.
irirucieoLUM
Tez $ahgmasr Orjinallik Raporu Allnmastna ve Kutlantlmastna
itigtin Esaslar
Tez Qahgmasr Orjinallik Raporunun Ahnmasr
MADDE 5 - (1) Tez Qahgmasr Orjinallik Raporu, Universite'de ofretim elemanr kadrosunda
galr5makta olan ve buna istinaden Hacettepe Universitesi Ki.ittiphaneleri'nden intihal Tespit
Programt kullantmr igin kigisel hesap alma hakkl bulunan lisansr.isttj rifrencilerinin kendileri
tarafrndan veya Universitemizde cifiretim elemanr kadrosunda galr5mayan lisanstistr.i
ofrencilerin Tez Qahgmasr Orjinallik Raporu, kendi kigisel hesaplarr tizerinden tez
danrgmanlarr tarafrndan allnrr.
:
(2) Tez Qalrgmasl Orjinallik Raporu, rifirenci veya tez danrgmanr tariflndan, tezin yalnrzca
-.n olugan krsmrnrn tek bir dosya
olarak intihal tespit programtna yiiklenmesi ile alrnlr. Programa ytikleme yaprlrrken Dosya
BaSlr$r (documenttitle) otarak tez baghfirnrn tama mr, Yazar Adr (author'sfirst name) olarak
ofrencinin adt, Yazar Soyadr fauthor'slast name) olarak ofirencinin soyadr biigisi yazrlr.
(3) intihal tespit fiogramrna ytiklenen dosyanrn srireglenmesinde, ilgili
programdaki
filtreleme segenekleri aga[rdaki gekilde ayarlanrr:
-
Kaynakga harig
(Bibliographyexcluded)
:
Ahntrlar harig/dahil (Quotesexcluded/included)
5 kelimeden daha az ortii5me igeren metin krsrmlarr harig (Limit match size to 5
words)
Program men[jstinde bulunan difer filtreleme segenekleri raporlamaya dahil edilmez.
(4) Raporlama i5lemi tamamlandrktan sonra, t-e7in tam baghfirnt ve ofrencinin ad soyad
bilgisini ve dosyanrn toplam sayfa sayrsrnr gosterecek gekilde Ek i.'de gortilen ekran
gdrtinttisti o$renci veya dantgmanr taraflndan elektronik olarak kaydedilerek grktrsr ahnrr.
Orjinallik raporu kutucufunda deferlendirme sonucu yiizde (%) olarak gciriintrilenir.
Tez Qaltgmasr Oriinallik Raporunun Tez Savunma Srnavl Oncesinde Kullanrlmasl
MADDE 6
- (1) intihal programt taraftndan yaprlan raporlama iglemi sonrasrnda kaydedilmig
olan ekrantn gtir{.inttistinri sa$ rist kogesinde ytizdelik sayr olarak belirtilen "benzerlik orant,"
raporlamaya tabi tutulmug olan dosyanrn "toplam sayfa sayrsr" ve raporlama igleminin
yaprldrfil "tarih" bilgisi, Enstitii web sitesindeki Formlar bohimrjnde bulunan "yriksek
Lisans/Doktora Tez Sahgmasr Orjinallik Raporu,, formuna iglenir.
(2) Tezin dantgman ve jtiri tiyeleri tarafrndan intihal kapsamr drgrnda de$erlendirilmesi igin
intihal programt taraftndan yaprlan raporlama iglemi sonrasrnda allnan raporda belirtilen
"benzerlik orant"ntn, defierlendirme "alrntrlar harig" yaprlryorsa en fazla %o1.O, "alntrlar dahil"
yaptlryorsa %o30'u gegmemelidir. Benzerlik oranrnda ttim sorumluluk 6[renci ve danrgmantna
aittir.
(3) Tez savunma slnavtna girecek ci$rencilerin, tezlerinin jriri riyelerine dafltacaklarr
ntishalarrntn ekinde, danl5manlarr tarafrndan onaylanml5 ve imzatanmrg "yUksek
Lisans/Doktora Tez Qahgmasl Orjinallik Raporu" formunu da teslim etmeleri zorunludur.
Tez $alrgmasr
MADDE 7
orjinallik Raporunun Mezuniyet iglemterinde Kuilanrlmasr
- (LlTez savunma stnavr sonrasrnda
ba5arrlr bulunan o$renci,
tezinin mezuniyet
i5lemleri igin Enstitti'ye teslim edecefi basrlr ve elektronik nrishalannrn ekinde, tez savunma
slnavl tarihi sonrastnda tezde yaprlmrg muhtemel depigiklikleri igeren dosya kullanrlarak
altnmtS ikinci bir intihal raporundaki bilgiler kullanrlarak hazrrtanmrg, bu Uygulama
Esaslart'nda belirtilen azami "benzerlik oranlarr"ntn altrndaki oranlarr sa$layan ve tez
dantgmanttaraftndan onaylanarak imzalanmr5 ikinci bir "Yriksek Lisans/Doktora Tez Qah5masr
Orj
i
na
IIi
k
Ra
poru" n u safl
a
m a kl a yti kti m I iid ti r.
(2) intihal programr tarafrndan yaprlan raporlama i5lemi sonrasrnda ahnan raporda benzerlik
oranrn yer atJrfr sayfanrn grktrsr 6firencinin dosyasrnda saklanmak iizere Enstitiiye teslim
edilir.
aa
aa
aa
al
aa
ueuNcu BoLUM
Yilriitme
,
MADDE
.!
M
r.i
d ri
8-
(1)
rti yti rtitri r.
Bu Uygulama Esaslal'nr Hacettepe Universites! Fen Bilimleri
Enstittisi.i
Gere$ini saygrlanmla arz ederim.
Tarih ve Imza
Adr Soyadr:
dgrenci No:
Anabilim Dah:
Programr:
Stattisti:
t]
Y.Lisans
I
nottora
I
erittinlegik Dr.
DANI$MAN ONAYI
UYGUNDUR.
fUnvan, Ad Soyad, ImzaJ
HACETTEPE UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING
THESIS/DISSERTATION ORIGINALITY REPORT
t
HACETTEPE UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING
TO THE DEPARTMENT OF,..rrrr!,r,rr..'.,rtrrr.r!.*h,rr.rr.rrr
Thesis Title
/ Topic:
According to the originality report obtained by myself/my thesis advisor by using the ................
plagiarism
detection software and by applying the filtering options stated below on ....../....../...... for the total of ................. pages
including the a) Title Page, b) Introduction, c) Main Chapters, and d) Conclusion sections of my thesis entitled as
above, the similarity index of my thesis is .........0/o.
Filtering options applied:
1. Bibliography/Works Cited excluded
2.
3.
Quotes excluded
Match size up to 5 words excluded
I declare that I have carefully read Hacettepe University
Graduate School of Sciene and Engineering Guidelines for
Obtaining and Using Thesis Originality Reports; that according to the maximum similarity index values specified in
the Guidelines, my thesis does not include any form of plagiarism; that in any future detection of possible
infringement of the regulations I accept all Iegal responsibility; and that all the information I have provided is correct
to the best of my knowledge.
I respectfully submit this for approval.
Date and Signature
Name Surname:
Student No:
Department:
Program:
Status:
n
Masters
I
prt.n.
I
lntegrated Ph.D.
ADVISORAPPROVAT
APPROVED.
[Title, Name Surname, SignatureJ
JI
ffi
Download

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması