AYDINLATIVIA KOMiSYONU TOPLANTI BiLGi FORMU
Karar
No
:5
Toplantr Tarihi :09.09.2014
Toplantr Saati :10:00
:Manisa Valiligi Brifing Salonu
Toplantr
Toplantr Bagkam :Mehmet yUCe (Vali Yardrmcrst)
Yeri
iLCi(a)
:
ilC(U)
:
t Z .O7
.2014 tarrh 225 sayilr Salihli Belediyesi Yazrsr.
.06.2014 tarih I 057 sayrh Saruhanh Belediyesi Yazrsl
iI-Ci(c):Zg .05.2014 tanh 1405290735 sayrh Gediz Elektrik Dalrtrm A.gti Yazrsr
tZ
toplantrsr 09.09.2014 tarihinde Vali Yardrmcrsr Mehmet yUCn
bagkanhfirnda aga$rda imzalan bulunan komisyon iiyelerinin katrhmryla yaprldr.
2- itgi(c) yazr ekinde planlama krokileri olan Alagehir,DM-12,TR 12-11 (TR12-1),TR12-l2,TRl21-
il Aydrnlatma Komisyon
l3,TR8-ll,TR8-12(TR80),TR8-13(TR-7),TR8-15(TR-3),TR3-6(TR-6),TR3-7(TR16-A),TR3-5(TRl6),TR7-8(TR6-5A), Demirci,TR-12,TR-13(TR4-A),TR-14,TR-3,TR-38,TR-4,TR-9,TR-11, olan
Akhisar,TRI2l02,TRl2l03,TR8/47(TR2l24),SomaTR2124 trafo btilgelerinin aydrnlatma
tesislerinin 2014 yh aydrnlatma yatrrmlan igerisinde deferlendirilmesine.
3- Salihli belediyesinin ilgi(a)yazrsr ve ekinde onayh imar planlarr,projeleri (v.b 6 adet) olan Fevzi
Paga caddesinin bir ksmt,Ust Fevzi Paga Caddesinin bir krsmr,Giimiiggay caddesinin bir krsmr ile
san pmar mah.l266 sokaprmn bir krsmr aydrnlatmasr belediye tarafindan yaprlan cadde ve
sokaklann genel aydrnlatma kapsamma alrlmasr komisyonumuzca incelenmig olup, Genel
aydrnlatma y0netmeliginin madde 5 (2) bendine gcire dekoratif amagh oldulundan genel aydrnlatma
kapsamrnda deperlendirilemeyecelinden kabul edilmemigtir
Saruhanh Belediyesinin ilgi(b) yazrsmda ve ekinde fotolraflr(6 adet)7 Eyltil caddesinin istasyon
ve Atattirk mahallerinde bulunan krsmrna,Cengiz Topel mahallesi Atattirk caddesi ile Cumhuriyet
mahallesi Hi.ikiimet caddelerindeki galvanizli direklerin yerine belediyece yaprlan dekoratif
aydrnlatma direkleri ile de$igimi yaprlan cadde ve sokaklann genel aydrnlatma kapsamrna almmasr
komisyonumuzca incelenmig olup, Genel aydrnlatma ytinetmeli[inin madde 5 (2) bendine gcire
dekoratif amagh oldulundan genel aydrnlatma kapsamrnda deperlendirilemeyecepinden kabul
edilmemigtir.
et
YUCE
Yardrmcmr
isyon Bagkam)
(
J
Akliisar Belediyesi
Uye Mehmet YILDIR
Uve Kemal PO
Saruhanh Bel
Uye Serhat
Soma
Uye
ft4'1, dzn
Download

Aydınlatma Komisyon Kararları Eylül 2014 İçin Tıklayınız