Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2Oo7 tarih ve 26545 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan
s675
- Kanun'un
sayrh
3.maddesi gereoi, 03.07.2005 tarih ve 5393 siyrrr
′ Berediye
′ xanunu,nun
20 maddesine eklenen flkra uyarinca:
nem olaganustu tOplant:s1l oturumunuヽ Л
う
eclis
11-FURKAN YILMAZ,12-MEHMET NACi PEKCAl
ЛUS,9-MUSTAFA
fi:lre
AYDIN,10-FATMA GUL,
l滋
‖
僣弊
:メ:L篇 鶯
Nょ営
ミ
MERCAN,28-MUSTAFA EROL,29-HALiLiBRAHi
‖e yaptl
000unluOun bulunduounu be‖ rten Mec‖
1zin d‖
ek9esi olduounu belirten Mechs Ba§ kanl,Mec‖ s Oyelettnden Ahmet ULUCA'nln zin
「
慇 』 J』 用謂
日随 寵
s Ba§ kan1 0turumu a91
ndan sonra鰤 mⅢ pSay mamas m wa
Slraslyla gundem maddelerine ge9‖
Ш
ttu Ю 國 酬 say mttmり
di vel
GUNDEM:N l MADDES:NIN:
‖miz merkez Turgutlar Koyo,129 ada,237 nolu parsel alanlnda imar planl duzenlenmesi
konusunun muzakeresi,olduounu bellrten Mecl s Ba§ kani bu konudakl yaz!nln okunmaslndan ve
yapllan puzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:
‖irniz merkez Turgutlar KOyし , 129 ada,237 nolu parsel alaninda imar planl dlzenlenmesi,
dosyaslincelenmi§ olup;
s∬驚仏
ζ
:脂 雄し
脇‖
:γ ttlκ
i′
)ba§ ′υrυ da bυ /47η συk ハ77Cak ρarse′ Jzerr77de
g077derrlere々 bυ ρarse″ e
rlgrll
ν
′σ
′
〃 σ
′
dt7rl」
e yaρ :′
a77′ arl Sο rt7′ dt7 Ge
ρ′
m′ Z gσ rt7§ mede
li甜 鍬″
枷
′鞣 :焦 呪:』ο
′
腕霊∫
1黒
耀魁tettσ
器詣■
ndedir
=mli溜
k Sa″ aノ
:夕
bυ
a′ aη
KJgt/k saη ayI Sfres′
lz
araた Kο operallFrmlze
§ek‖
[l:#酬 1∬ itti:鵜1酔
し
1′
4
∬
爾
勲
a
Kutahva,
Durum MUdUrlUoU Ktrtahya, 17 -Qinigaz Dooalgaz DaOrtrm A $ Kutahya-$ube Muduili.rgy
ve
Su.lgleri
ie-i"r1 S"Or,S,-Miiatrriuflul gevie vi Qa1gln Saglgr Birimi Kutahya, 19-Orman
imar plantna
BakanlrQr tiSZOet) Kurr-rm ve Kuruluglirdin imaiplanrna esas gor1slerin altnmastna,
yaptrrrlmasrna,
esas
--- jeololik-jeoteknik
' Z3i nolu parselinetud
Belediye Alan Srnrrr drgrnda kalan krsmtnda; il Genel Meclisinden Ktlqilk
ll Ozel
Sanayi Sitesi Alanr mevzii imar planr yaprmrna esas on.izin altnmast amactyla, konunun
iO"r"6in" iletilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 2.MAODES|NiN:
planr deoigiklioi
llimiz merkez inkciy Mahallesi,23.M.4 pafta, 167 ada, 1 nolu parselde imar
ve
yazlnln
okunmaslndan
bu
konudaki
Bagkanr
konusunun mi.izakeresi, oidugunu belirten Meclis
vel
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu
vaDllan
'-' - lri."
,"rkez lnk6y Mahallesi zs.M.a pafta 167 ada,1 nolu parselde imar plan degigikligi
konusunun daha detaylr incelenmek Uzere imar ve Baylndlrllk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi'
GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
parsel alan lnda imar
ilimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 42 pafla, 2250 ada, 1 0 nolu
yazlnln
bu
konudaki
Bagkanl
planr degigikli!i konusunun mUzakereai, oldugunu belirten Meclis
ve;
sundu
ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
btunmai'naan
parsel alan rnda imar
itimiz merkez Lala Hiiseyin Paga Mahallesi, 42 palla, 2250 ada, 10 nolu
planr degigiklioi, dosyast incelenmig olup;
'
iiririz irerfel Lata Htjseyin Paga (Osmangazi) Mahallesi'nde bulunan mevcut Kentsel
10- nolu parsel
D6n0giLm ve Geligim Alanrnda; Lala HUseyin Paga Mahallesi, 42 pafta,2250 ada,
2 00, Hmax: 967 m'
E:
TAKS:
0.35,
Nizam,
imar planrnda Otel ve Ticari TesiilerAlinr, Serbest
uf
alan
lejandll
dahil)
yaprlacak
imalatlar
tum
"niriO.
hava mania kotunu geqmeyecektir (qatl ve Eatlda
yoounluk), E:
(yuksek
planrnda
KonutAlanlarr
Meskun
butunmaktadlr. Soz-konusu alanda nazrm imar
2.00 lejandh alan bulunmaktadlr.
Komisyonumuz un 05.12.2014 tarihli toplanttsrnda soz konusu sahaya Ozel E0itim Tesisleri
allnmasl
leiandr eklenmesine yonelik imar planr degigikiigine iligkin il Milli Egitim MtrdUrlU0ii'nden 961119
plant
yazrsrnda
imar
sayrlr
6259730
tarih
0.12.2014
,igr" giiur;u9iti. ir ivtirri egirim uuot,rti;gu'ntin-t
J!6G*iginin uygun gorutdJ6u betirtitmekledir. imar planr revizyonu aragtrrmalan !"p:1T,19"
A"i"if iy"-ri. S,i ie Kinatizaiyon lgleri Mtrdurltrgu, Osmangazi Elektrik Da0rtrm A.9.(OEDA$) ve
ve Ticari Tesisler Alantn rn bulundugu
0i;,g;r,d4 goruqler alrnmrgtrr. Soz konusu goruglerde Otel gorulmuqtur
projeleri
bulunmadrol
sanJda meviut veya 6neri altyapr vb.
nolu parsel
Bu nedenterle, itimiz meikez Lala-Hiiseyin Paga Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10
E0itim Tesisleri
alantnda imar planrnda bulunan Otel ve Ticari TesasleiAlanr leJandll sahaya Ozel
plan
diizenlenmesine
notlarlnln
ilgili
duzenlenmesi,
metre
olarak
r"ru"Jiuti"nni"ai, Hmax: 30.50
Ticari
vonelik uvqulama imar plant degigiklioi ile: Meskun KonutAlanlarl lejandll sahada otel.Ve
plant
i"iiir"r drin Ozet Egiiim Tesisleri leiandl alan di.izenlenmesine yonelik.nazrm_ imar
Kanunu'nun 8/b
O"O,giriiOi"in ipiN r.r5, UiP-7854.1), iPiN. NO: NiP-7856.1) 3194 Sayrl imar
ile karar verildi
birligi
oy
yaprlan
sonucunda
oylama
midies'i urairnca onavlan-""'n" igaretle
GUNDEMiN 4.MADDESiNiN:
'1739 ada bolgesinde imar plant deoigiklioi
ilimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta,
yaztntn okunmastndan ve
konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
mi.lzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
vaDrlan
'-" - ifir" ,"ireiCavUi efendi Mahittesi, 37 pafta, 1739 ada bolgesinde imar planr degigikligi,
oluP;
dosyasr
---' incelenmig
planrnda
ltimiz merkLz Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 adada (eski 223 ada) imar
3
00 TAKS
KAKS:
Nizam,
H;ei;Lnr liiariricarisosyo-KultUrei vb. Tesisle4, Serbest imar planr degigikliginden
e.reoiv"
-ranmlyacaftrr,
Once
nolu
Hmax: Serbest le.iandli alan bulunmaktadrr. 2403
saha
1gandl
istasyonu
Satrg
42 nolu parsel alanrnda Akaryakrt ve LPG Otogaz
iZag
yerinde
",ir,
Akaryakrt ve LPG Otogaz Satlg istasyonu lejandll Sahanln daha <inceki
bulr,rnmaktaydr.
Park
sahada
lejandl
TesisleQ
vb
b"tnl"n.""ir" Belediye HizmetAlanr (idari-Ticari-Sosyo-KUltiirel
ile
birlikte
HizmetAlanl
OU."nf"nresi; "imar planrnda g6riilen Park alant; Belediye
Hizmet
"Lni
proielendirilecektir. Bu kapsamda Pa-rk alanlnln zemin kotu altlnda kalan bolUmleri Belediye
plan
notu
eklenmesine
kullanrlabilecektir.''
ht"h, it" OUtfintt t olugturacak gekilde ingaat alant olarak
(PlN No: NiP-7858'1)
vdnelik nazrm ve uvoulama,.ii ftrn, oigigixtiginin (PiN No: ulP-4765 2)
yapllan oylama
(a-nunu'nun
igaretle
8ib maddesi uvarrnca onavlanmastna
ii94 Savrlr imar
sonucunda oy birli0i ile karar verildi.
2′
4
∠
GUNDEMiN 5.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada,677 parsel alantnda imar plant
degigikligi konusunun mi.rzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yaztntn
okunmasrndan ve yaprian mirzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada,677 parsel alanrnda imar plant
degigikli0i, mUracaat dosyasr incelenmig olup;
Defterdarlrk Milli Emlak N4odurluou'nun 08.09.2014 tarih, 8484 sayrlr, 15.10.2014 tarih, 9808
sayrlr yazrsr ile Dumluprnar Universitesi Rektorlu0u'nun 24.11.2014 tarih, 9805 saytlt yaztlart etud
edilmigtir.
llimiz, Merkez, Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada,677 parsel nolu mulkiyeti Hazineye
ait tagrnmazrn imar planrnda Universite Geligme Alanr olarak ayrtlan krsmtna Genglik ve Spor
Bakanhgr'nca (YUksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MLidilrlirgu) o0renci yurdu yaptlmak
ijzere tahsis talebinde bulunduQu belirtilerek; Universite Geli$me Alanl le.iandll sahanrn imar
durumunun "Ogrenci Yurdu Alanr" olarak degigtirilmesine yonelik imar planr de$igikli0i talep edilmigtir.
ilimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada,677 parselde yazr eki harita l.izerinde
igaretlenen sahada imar planrnda Universite GeligmeAlani, E: 1.50, Hmax: Serbest le.iandll alan
bulunmaktadtr. SOz konusu alanrn girneybatr bolumiiniin Orman sahasrnda kaldt$t tespit edilmigtir.
Universite Geligme Alanr lejandh sahanrn bir bolirmil orman sahastnda kaldr0rndan, alantn tamamtnln
Ogrenci Yurdu Alantna donugturulmesi halinde ileride hukuki problemlerin grkmasrna yol aqabilecektir.
Bu nedenle orman sahastntn oldugu giineybatr bolUmU drgarrda tutularak; Civli Mahallesi, J23b03b3b
pafta, 3808 ada,677 parselde imar plantnda bulunan Universite Geligme Alanl, E: '1.50, Hmax: Serbest
lejandh sahanrn O!renci Yurdu Alanrna donugtiirulmesine yonelik nazrm ve uygulama imar planl
Oegigirtiginin; (PiN. NO: UiP-7s59.1), (PiN. NO: NiP-7860.1) 3194 sayrlr imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 6.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanryla ilgili, Eskigehir 1.
idare Mahkemesinin 2014123 esas nolu, 201411150 Karannrn muzakeresi, oldugunu belirten Meclis
Bagkant bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mi]zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz merkez Alipaga lVlahallesi,5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanryla ilgili, Eskisehir
f . idare Mahkemesi'nin 2014123 esas nolu, 201411150 Kararrnrn daha detayh incelenmek i.izere imar
ve Bavtndtrltk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.
GUNDEMiN T.MADDESiNiN:
"KUtahya Belediyesi Qinigar $ehirler arasr Otobus Terminali Yonetmelik Taslagr" ve "Ktitahya
Belediyesi Ulaqrm Hizmetleri Mtidurliioir Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma Yonetmeli0inde
DeOigiklik Yaptlmastna Dair Yonetmelik Tasla0r konulannrn mUzakeresi, oldu0unu belirten Meclis
Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmaslndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) flkrasl uyarlncal
-Kutahya Belediyesi Qinigar $ehirlerarasr Otobils Terminali Yonetmelik TaslaSt'ntn ve;
-04.01.2011 tarih ve 8 sayrlr meclis kararryla kabul edilen Ulagtm Hizmetleri Mudurlugu
Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qahgma Yonetmeli0inde De$igiklik Yaptlmaslna Dair Yonetmelik
Taslaot'ntn ekte sundu!u gekliyle aynen kabuliine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar
verildi.
GUNDEMiN S.MADDESiNiN:
ilimiz merkez "Yrldrrrm Beyazrt, Cumhuriyet Mahalleleri ve Gaybi Efendi Mahallesini
kapsayacak gekilde Kutahya (Merkez) Krsmi Yagmursuyu Projesi" nin JICA kredisi ile uygulanmast
konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Finansmanl Japonya Uluslararast igbirligi Ajansr (JICA) tarafrndan kargrlanan ve lller Bankasl
A.g. (bundan sonra "iller Bankasl" olarak anrlacaktlr) tarafrndan yurutirlen "Belediye Kanalizasyon
gebeke ve Atlksu Afltma Tesislerinin Gelistirilmesi Projesi" kapsamlnda, "Yoncall-lllca (Kutahya)
Kanalizasyon gebeke ve Paket Attksu Antma Tesisi Projesi" nin yUriitiilmesi iqin 01 .06.2012 latih 272
sayrlr, 04.09.2012 tarih 356 saytll, 02.04.2013 tarih ve 154 saytlr Meclis Kararlart ile 21 Mart 20'13
tarihinde lller Bankasr ve Belediyemiz arasrnda 950.000.000 Japon Yeni tutartnda I nolu Alt Kredi
Anlagmasr imzalanmrgtrr.
27.06.2014 tarih ve 209 saytlt altnan Meclis Kararr ile ilimiz "Ytldtnm Beyazrt, Cumhuriyet
Mahalteleri ve Gaybi Efendi Mahallesini kapsayacak gekilde Ki.ltahya (Merkez) Krsmi Yaomursuyu
Projesi" nin JICA kredisi ile uygulanmaslndan vazgeqilmigtir'
れ
K0tahya (Merkez) Krsmi. yaomursuyu projesi' si igin dioer projeden
karan kredi mikrarnr
kullanrm tarebimize y6nerik her turr,,ig v9 io]9mi yrprayie"reoiye
Bagkanr Kamir sARACoGLU,nun
veva.Beredive Baskanrnrn sorevrendiimis orougti aagxjn v"ii["i^
v"tr]ri
ire karar
verildi.
r,j;;;li;;;by;oi
GUNDEMiN g.MADDES|NiN:
ilimiz merkez lllca otel Harlek konusunun muzakeresi olduounu
belirten Meclis Baskanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprtan muzakereteroen
sonia"ri;U;';;;;;:;,;
Qevre ve orman BakanrrQrnrn 14.02.1966 taih ve 2o72r7.ry,r, o'rrrr'iL, seiJorylmize _rs_
yrt
surelioine tahsis edilen ve tahsis suresi 74.9ubat. 2015lariinde
sona erecek olan Ihca otel Harlek
Tesisleri (24.250,00 m,) ite ilgiti olarak;
soz konusu yeri kiracr o]11?k iqrelen "Kutahya seramik porseren Tuizm
A.g.,nin.rurizn
rsretme Belsesine "1e6 vataktt 5 yttd;tt ratit Kayu"
viii":zoo
or",ux
orman ve su lgleri Bakinlrgrndan ahnan t^u iyitn'iuuiii^if tetme aetgesi
atmasrndan kaynaklanan
ve orman ve.su igleri-Bakanlrgrnca geQmi$e donaik talep ediien
bede er 12.Arattk.2o14 tatihinde
tamamr itizari kayrfla Orman ve Su igleri Bikanhgr hesaplarrna
ddenmig olup:
soz konusu lllca otel Harlek resisleri (2i.250,00 m')'nin, Belediyemizce
tahsis sirresinin gg yrla
kadar uzatrlmasrna. Berediyemizce igretmek ve/veya igtettrmet<
rizere gerekri orun turn ,rinLi,n
alrnmasrna, binanrn mevcut hari ire d-evamr veya yit,t,i teiraiyap-i9let-"devret
,oo"ii ii" vrJi,nrrr.,
ve/veya Belediyemiz finans durumuna gore dz kaynaklan ile yaptrnlmasr
izni igin orman ve Su lgleri
Bakanh0r nezdinde buti.rn ig/igremrerin
!aprrmasrnL,ger"itigirio" anra$ma. .0.[qru r" piJtoxor
hazrrtanmasr, imzaranmasr. vb..ttim hulusraroa BetJdiye e"ajtanr
xamit sARAbbCLU;;irJ e"t"ciyu
Enctlmeni'ne yetki verirmesine igarefle yaprran oytama sonuJunoa
oy birrigi ire xliai reriiJi.'-
,;"'
yziiiidii'xirzir#r'r"llr
Giindem maddelerinin tamamlandtOlnr belirten Meclis Bagkanr alrnan
kararlaln havrrlr olmasrnr
temenni ederek, ttyelere ve misafirlere tegelkUr edip oturumu kapattr.
BAsKANI
Kamil
KATIP
ibrah m YACAN
4ノ
4
Download

16.12.2014 tarihli olağanüstü toplantı karar özetleri