Thelmmmonalplehmけ
理・
ple b税
"p・
rワ
腕ソ
ァ
;ザ
身
`,S`
′`しり
,"
Tarih :10.03.2015
Ref.No: ST/050
Konu : O$renci Bilgi Sistemi Duyuru Metni lzni
itgiti : Kocaeli Universitesi Bilgi iglem Daire Bagkanl!r
Kocaeli Universitesi Bilgi lglem Daire Bagkanh!r'na
'1996
AIESEC(TUrkiye lktisadi ve Ticari llimler Talebeleri Staj Komitesi Demegi) Kocaeli $ubesi
yrlndan beri faaliyetlerini silrdUrmektedir. TUrkiye lktisadi ve Ticari llimler Talebeleri Staj Komitesi
berneli'ne Bakanlar Kurulu'nun 4110213 sayr ve 15/4/1958 tarihli kararl ile uluslararast i9 birli0i
yapma; ZltOIOO sayr ve 4/8/'1975 tarihli kararr ile de Turkiye kelimesi kullanma izni verilmigtir.
AIESEC dUnyanrn 124 [tlkesinde bulunan ve Universite dlrencilerine uluslararast staj imkant
sunan Universite tabanl bir 6!renci organizasyonudur. AIESEC Kocaeli $ubesi olarak
uluslararast staj ftrsatlarlndan Kocaeli Universitesi 6!rencilerinin daha tazla faydalanabilmesi
adrna 6$renci bilgi sisteminde duyuru metninin yaytnlanmasr hususunu musaadelerinize arz
ederiz.
Saygrlartmtzla,
AIESEC Kocaeli
Yonetim Kurulu UYesi
AIESEC Kocaen
YOnelm Kurulu Ba,kanl
1 1 ble:!
.,,,,
619-3
. '--'
_Fr_.-_--*-=l
ATESEC
?0';
i
i
I
Hanr No:6 Kat:3 lzmit
Kocaeli I Tep€ctk Mahallesi Feridun 6zbay caddesl Merkez It
Tel: +90 262 33184 21 I Fax: +90 262 331 84 21 lwww'aiesec orS
tr
/
Ko€aeli lTurkiye
I [email protected]'or8'tr
Download

indir