AYDEM ELEKTRiK DAGITIM A.S.
Aydrn it
Miidiirtii[ii
Kugadasr iqletmesi
Camikebir Mah.Sabucah Sok.Lntfli Suyolcu ig Merkezi
A Blok No:17ll0l KU$ADASI
Tel.256 614 70 21
Faks256 614 70 20
[email protected]
www.aydemedas.com
Sayr: AYD-KSD- 2-Ort<Konu: Elektrik kesintisi
t
3?l I Z,,9C+ Z
CDt tt.Z.61.1
T.C.
Kaymakamltk Makamrna
Kugadasr
Gedlz EDA$ Selguk igletmesi gebekesinden enerji alan GtimUgdagr hattrnda 0g.11 .2014
tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arastnda gebeke bakrm gahgmasi s-Oebiyte enerji kesintisi
yaprlacakttr.
Yaptlacak gallgmada kesintiden etkilenen bdlgeler yaztmz eki basrn duyurusunda verilmig olup
elektrik kesintisinin yerel, yaalt, s6zlU ve gorsel basrn vasttaslyla halkrmrza duyurulmast
konusunda;
ilgililere talimatlarrn Et
az
ederiz.
gletme Ydneticisi
Eki:
- Basrn duyurusu (lsayfa)
DAGITIM
Bilgi igin :
- Belediye Bagkanlrgr/KU$ADASI
- Emniyet MudurlUgu/KU $ADASI
- Ticaret Odasr/KUgADASI
- Esnaf ve Sanatkirlar Odasr/KUSADASI
- Sistem igletme ve Bakrm Ydneti;itigi/AyDtN
- Proje ve Tesis Y6neticilig|/AYDIN
- Arza Servisi/ SOKE-O1
BASIN DUYURUSU
AYDEM EDA$ Aydrn it ttltuOurtug0'nce agagrda belirtilen yerlerde programh elektrik kesintisi
yaprlacaktrr.
Elektrik kesintisinin halkrmrza duyurulmasr hususunu arz ederiz.
AYDEM EDA$
Aydrn ll Mtidtirli,igi.i
Ycineticisi
SIRA
NO
1
TARiH
08.1
1
.2014
PROGRAMLI KES|NTi I.iSrCSi
KESINTI
KESINTI
KESiNTi
BA9LAMA
Birig
NEDENi
SAATi
SAATi
09:00
$ebeke
17:00
bakrm
galrgmasr
KES|NTiDEN ETK|LENEN
BOLGE VE SEMTLER
GUmUg Da$rndaki TRT vericileri
trafosu ve GSM operatorleri
trafosu.
sAYtN RBOruemiZir.r;
1. Elektrikle gahgan cihazlarrn devreden grkartrlmasr,
2. Yaptlacak gahgmalann, programlr elektrik kesintisi igin belirtilen saatten once bitmesi halinde,
kesintiden etkilenen yerlere gahgma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitig saatinden
6nce enerji verilebilece$i,
3. Jenarator kullanan abonelerin kesinti esnasrnda gUvenlik agrsrndan gebeke aytnctsrnl
agmalarr,
4. Elektrik kesintisi hakkrnda daha genig bilgi igin 44 44186 AYDEM gdZUw MERKEZ; tetefon
hattrna bagvurmalarr, hususlarrnr dikkatinize sunarrz.
Download

Prof._Dr._Nevzat_Eren`in_ozgörevi_04.02.10_Ahmet_Saltık