2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6.Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Cevap Anahtarıdır
Adı soyadı:
Sınıfı:
1- Rabbimizin Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed
(SAV)’e vahyolunan Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri
hangi yılda ve ayda inmeye başlamıştır?
a) 610-Ramazan
b) 622-Muharrem
c) 625-Şaban
d) 630-Recep
2- 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara ne isim verilmektedir?
a) Muhacir
b)Mülteci
c) Müslüman
d) Ensar
3- Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra yaşanan
olaylardan birisi değildir?
a) İslam Devletinin temelleri atıldı.
b) Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları yapıldı.
c) İslam Dini daha hızlı yayılmaya başladı.
d) Kur’an’ın ilk ayetleri inmeye başladı.
4- Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde önemle
üzerinde durduğu konuların bazıları şunlardır;
-Can ve mal güvenliği esastır
-Bütün insanlar eşittir
-Kadın haklarına önem verilmelidir
Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Kadınlara değer verildiği
b) Can ve mal güvenliğine önem verilmesi
c) Kadınların erkeklerden üstün tutulduğu
d) Herkesin eşit olduğu
5- “Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında,
Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir
konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında
düşman var, size saldıracak desem, bana inanır
mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye
karşılık vermişlerdi. “
Bu sözleriyle peygamberimiz hangi yönüne vurgu
yaparak insanların ona inanmalarını sağlamak
istiyordu?
a) Akıllı ve zeki olduğuna
b) Günahsız olduğuna
c) Doğru sözlülüğüne ve güvenilirliğine
d) Peygamberlik yönüne
Nu:
Aldığı not:
6- Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem) hangi savaşta alınan esirleri, 10
Müslüman’a okuma yazma öğretme şartıyla serbest
bırakmıştır?
a) Bedir
b) Uhud
c) Hendek
d) Mekke’nin Fethi
7. Yüce Rabbimiz’in bir emir, buyruk veya düşünceyi
peygamber aracılığıyla insanlara bildirmesine ne
denir?
a) Vahiy
b) Ayet
c) Sure
d) Hadis
8. Müslümanlar İslam’ı daha rahat yaşamak için, 622
yılındaki Medine’ye yapılan hicretten önce ilk olarak
nereye gittiler?
a) Suriye
b) Habeşistan c) Irak
d) İran
9. Peygamberimizi hayatındayken görüp, sohbetine
katılan ve Müslüman olanlara ne isim verilmektedir?
a) Muhacir b) Ensar
c) Sadık Dost d)Sahabi
10. Aşağıda Nasr Suresinin okunuşu karışık olarak
verilmiştir.
I. Veraytennase Yedhulune Fidinillahi Efvace
II. İza Cae Nasrullahi Velfeth
III. İnnehu Kane Tevvabe
IV. Fesebbih Bihamdi Vesteğfirh.
Buna göre Nasr Suresinin doğru sıralanışı hangi
seçenekte belirtilmiştir?
a) II-I-IV-III
b) II-I-III-IV
c) II-IV-I-III
d) I-II-III-IV
11. I - Kur’an’da kıssalar, insanlara doğruyu ve güzeli
göstermek için aktarılmıştır.
II - Kur’an’daki kıssalar insanların bu olaylardan
ders, ibret almaları için anlatılmıştır.
III - Peygamberlerin günlük yaşantılarında nelerle
uğraştıklarını anlatmak için aktarılmıştır.
Yukarıda verilen maddelerden hangileri Kur’an
kıssalarının anlatılma amacıyla ilgilidir?
a) I
b) II, III
c) I, III
d) I, II
12. Kuran’da, geçmişte yaşamış peygamberler ve
topluluklar hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve
tarihi olaylara ne ad verilir?
a) Vahiy
b) Sure
c) Cüz
d) Kıssa
13. Aşağıdakilerden hangisi kıssaların amacına uygun
değildir?
a) Kıssadan ders çıkarmak
b) İyi doğru ve güzeli aktarmak
c) İnsanlara güzel hikaye anlatmak
d) Allah’ın varlığını ve birliğini anlatmak
14. Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde
imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların
düştüğü bu hastalık sonunda Allah (c.c.)’ın “Biz onu
sabır üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan ayağı
yere vur emri sonucu çıkan su ile yıkanıp
yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın
çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu
peygamber kimdir?
a) Hz. İbrahim
b) Hz. Yunus
c) Hz. Yahya
d) Hz. Eyüp
15. Aşağıdakilerin hangisinde Allah’a ibadet eden
insanlarda bulunması gereken özelliklerden birisi yer
almamaktadır?
a) Namazda tam saygı ve tevazu içindedirler
b) Boş ve yararsız işlerden uzak dururlar
c) Zekat ve sadaka verirler
d) Çevresine karşı duyarsız davranırlar
16. Hazreti Aişe annemize Peygamberimiz’ in
ahlakının nasıl olduğu sorulduğunda nasıl bir cevap
vermiştir?
a) O’nun ahlakı yaşantısıdır.
b) O’nun ahlakı Kuran’dı.
c) Ahlakını ailesinden almıştır.
d) Ahlakını okuyarak elde etmiştir.
19. Hazreti Musa kıssasında Allah’a inanmayanların
ve kötülük yapanların nasıl cezalandırıldıkları
anlatılmaktadır. Bu kıssada cezalandırılan kişiye ne
isim verilmektedir?
a) Firavun
b) Nemrut
c) Ebu Cehil
d) Ebu Lehep
20. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın temel
konularından birisi değildir?
a)Adalet
b) İnanç
c) İbadet
d)Ahlak
21. Kuran’da kaç peygamberin ismi yer almaktadır?
a) 66
b) 114
c) 15
d) 25
22. Kureyş Suresinin eksik kısımlarını doldurunuz?
Bismillahirrahmanirrahim,
Lİ İLAFİ kureyş
İlafihim RIHLETEŞŞİTAİ Vessayf
FELYABUDU Rabbe HAZEL
Beytillezi ET AMEHUM. min CUİN
ve AMENEHUM min HAVF
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
Başarılar Dilerim. 22. soru 16Puan (Her boşluk 2 puan
değerindedir) , diğer sorular 4 puandır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri
17. Peygamber olmadığı halde Kuran-ı Kerim’de
kıssası bulunan insanlardan birisidir?
a) Hazreti İsa
b) Hazreti Musa
c) Hazreti Lokman
d) Hazreti Eyüp
18. Benzer yanlışlıklara düşmemek için tarihte
yaşanmış olaylardan sonuçlar çıkararak ibret almak
anlamında bir deyimdir?
a) Kıssadan yorum çıkarmak b) Kısasa kısas yapmak
c) İbreti Alem
d) Kıssadan hisse almak
İlyas CEYLAN
Şakir OKÇU
Ali KÜÇÜKDAĞLI
Bilal YAŞAR
Mürsel ODABAŞ
Bahri YILDIZBAŞ
Okul Müdürü
Download

6.sınıf