DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU
TCDD 3.BOLGE MODORLO011 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLI6INA
Alsancak/IZMIR
Teklif Sahibinin Adi Soyadi/Ticaret envani :
Acik Tebligat Adresi
.-
Bagli Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarasi:
T.C.Kimlik numarasi
Telefon ve Faks Numarasi
Kurulusunuzca kapali zarf usulti Dogrudan Temin Yontemiyle gerceklestirilecek olan TODD
3. Balge Cer Miithirlfigtine Bagli hyerlerinde Kullanilmak Uzere 240 Ton Patinaj Kumu Alimi
iene iliskin dosya kapsamindaki biltiin sartname ye ekleri ile diger belgeleri okuyup inceledim.
Herhangi bir itirazim olmayip pesinen kabul ediyorum ye teklifimi buna gore veriyorum.
.
.•
1) Soz konusu isi
t (rakamla),
(yaziyla) yapmayi kabul ye taahhtit ederim/ederiz.
Turk Lirasi
2) Teklifime (KDV haric) biltiln vergi ye masraflar dahildir.
3) Teklif tutannin en az %YU kadar gecici teminat yatirdigtma dair beige ekte sunulmustur.
4) Teklifimiz 30 (otuz) gun sure ile gecerlidir
5) Verilen tekliflerin en dilstik olant bile avantajli teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu
pesinen kabulleniriz.
6) Yukarida belirtilen is ilzerimde kalirsa, teklif bedelinin %6'si kadar kesin teminat vermeyi ye
sozlesme imzalamayi kabul ye taahhilt ederim /ederiz.
Not :
*Teklif mektuplan 02/06/2014 tarihi ye saat 17:00' a kadar, yukarida belirtilen adrese teslim
edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.
**Teklif zarfinin Uzerine isin adi yazilacaktir.
***Gecici teminat yatirmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alinmaz.
****Yapilan tercih sonunda, Mal/Hizmet alimi Uzerinde kalan isteklinin mUcbir sebep halleri disinda
usultine gore sozlesme yapmamasi ye ye yuktimliilUgUnil yerine getrimemesi durumunda gecici
teminatlari irat kaydedilir.
BIRIM FIYAT TEKLIF CETVELi
S ► ra No
1
Mal Kaleminin Adi ye Kisa AO(lamas'
Patinaj Kumu
Birimi
Miktan
Ton.
240
Teklif Edilen
Birim Fiyat (Para
birimi belirtilerek)
Tutan
(Para birimi
belirtilerek)
Toplam Tutar (K.D.V Harig)
Ad! ti()YAD . ''Ficaret Linvani
Inva •
TCDD
CER DAtRESI BASKANLIGI
Ankara
TTY 183
PATINA) KUMU
TEKNIK SARTNAMESI
ONAY
II-B§k.Yrd.
Murat SAFA
II-$b.Md.
Omer cA6ATAY
II-Sb.Md.V. Murat SIRMAGUL
II Ba§kam
Mehmet AKSO\C---
1
DUZENLEME VE DEdiSiKLIK
TARIHLERI
26.02.2014
1.0- KAPSAM
Bu Teknik Sartname Teebblisiimuzde gali§an Turn Lokomotif, motorlu ve eiektrikli trenlerde
patinaji onlemek amaciyla kullanilan kumun kimyasal ye fiziksel ozellikleri ile diger niteliklerini
ambaiajlanmasini muayene, kalite kontrol ye teselliim §artlanni kapsar.
2.0-TEKNIK OZELLIKLER VE ISTEKLER
2.1- Kimyasal Ozellikler ( Agirlik itibariyle )
Si0 2 = Min. %90
Ca0 = Max. %2
Fe 20 3 = Max.%1,5
Kil = Max. %1
Not: Kloriir cinsinden korozyon yapici tuzlarin 1 Kilogram kumda en gok 50 miligram olacaktir.
2.2- Fiziksel ozellikler:
2.2.1- Tane Boyutu
En Cok : 2 mm
En Az : 0,5 mm
2.2.2- Kumun agirlik olarak % dagilimi a§agidaki gibi olacaktir.
Elek Olcusu ( DIN 4188 )
Agirlikga % Dagilimi
0.50-080 mm.
Max. %5
0.80-1.5 mm.
Min. %90
1.5-2.0 mm.
Max. %5
2.2.3- Tane 5ekli:
Satin alinacak patinaj kumu Lokomotif ye Trenlerde basingli havayla bir borudan ray Ozerine
puskurtiilerek kullanilacaktir. Piiskurtme esnasinda kum tanelerinin ray iizerinden yuvarlanarak ray
yiizeyinin cli4memesi bakimindan kumlarin tane §ekli mumkiin oldugu kadar ko§eli olacaktir.
2.3- Patinaj kumu toz, toprak v.s. yabanci maddeler ihtiva etmeyecektir.
2.4- Patinaj kumunun nem miktari agirlik itibariyie en gok % 1.5 olacaktir.
2.5- Kullanilmaya ham durumda satin alinacak kumda nem ve kil miktariarinin toplam agirlik
itibariyle en gok % 2.5 olmasi gerektiginden kum ocaktan gikartildiktan sonra yikanacak ve
kurutulacaktir.
3.0- MUAYENE VE KABULI5LEMLERI
3.1- Patinaj kumunun muayene ve kabul i§lemleri yuklenici tarafindan her parti kum
Te5ebbLisiimuz teslim yerine getirildikten sonra Teebbiislimuzce kuruiacak Muayene ye Kabul
Komisyonu tarafindan yapilacaktir.
3.2- Sozlevne imzalandiktan sonra alinacak patinaj kumu tesiimat programinda belirtilen zaman
dilimleri igerisinde teslim edilecektir.
3.3- Te§ebbtislimilz tesellam heyeti teslim yerinde patinaj kumu ambalajiarini ye etiketlerini
inceleyecektir. Ambalaji 4. Maddede belirtilen hmuslara uymayan torba sayisi toplam partinin %
10'undan fazla ise o parti reddedilecektir. istege aykiri ambalajli torba sayisi % 10 ve daha alt
duzeyde ise sadece bu torbalar reddedilecek ye yiiklenici reddedilen bu torbalari uygun ambalajli
yenisi ile degi§tirecektir.
3.4- Te§ebblisumuz tesellum heyeti ambalaj muayenesinden sonra sondaj usulu tartar yaparak
torbalardaki kum miktanni tespit edecek ve partideki toplam kum miktanni belirleyecektir.
3.5- Te5ebbusumilz tesellUm heyeti ambalaj ve miktar kontrolunden sonra a§agiclaki tabioda
belirtildigi
ekilde 2 adet 3 kg.'lik analiz numunesi alacaktir. Numuneler numune kabina alindiktan
sonra ag'zi heyet huzurunda maiirlenecektir. Numunelerden birisi analize gonderilecek digeri
teselkim sonuglanmcaya kadar saklanacaktir.
Numune Alinacak
Torba Saws'
Parti Agit-11'4i
Her Torbadan
Alinacak Numune Miktari
1 Tona kadar
4 Torba
2 Kg.
1-5 Ton
8 Torba
1 Kg.
5 Tondan fazla
10 Torba
1 Kg.
Alinan numuneler harmanlandiktan sonra 2 adet 3 kilogramlik analiz numunesi bu harmandan
alinacakty.
3.6- Yuklenici teselliime sunulan patinaj kumunun kolay incelenmesini ve numune almmasini temin
edecek bir duzende kum ambalajlanni istifleyecektir.
3.6.1- Yijklenici numune alinacak aparat ye malzemeler ile numune kaplarini temiz olarak teselliim
mahallinde hazer bulunduracaktir.
3.6.2- Alinan numuneler bir tutanakla tespit edilecektir. Tutanakta numunelerin muhtir numarasi
teselltim heyeti ve Yuklenici yetkilisinin imzalari olacaktir. Ayrica numune kabi
Ozerindeki etiket to parti numarasi, numune alma tarihi ye firma ismi belirtilecektir.
3.7- Laboratuvar Muayenesi:
3.7.1- Patinaj kumunun muayenesi 3.5 maddesinde belirtilen numune uzerinde 2.0 maddesindeki
teknik ozelliklere gore yapilacaktir. Muayene i§lemi UDH Bakanligi alt yap yatirimlari Genel
Mudurlugu
Laboratuvarinda yapilacaktir. Laboratuvar ucreti Yuklenici tarafindan odenecektir.
3.7.2- Tesellume sunulan parti patinaj kumu laboratuvar muayeneleri uygun gikmazsa en geg 15
takvim giinu igerisinde YOklenici 5artnameye uygun yeni parti patinaj kumunu Te5ebbuslimuz
teselliimune sunmakta veya bu sureyi beklemeden hakem laboratuvara gitmekte serbesttir.
Yliklenici yeni parti patinaj kumu getirmesi halinde bunun iginde muayene ye kabul i5lemleri
maddesinde belirtildigi §ekilde i§lem yapilir.
3.8- Hakem Laboratuvar Muayenesi:
3.8.1- Hakem Laboratuvar muayenesi YLiklenicinin talebi dogrultusunda o partiye ait 3.5
maddesinde alinan 2. Numune iizerinde yapilacaktir.
3.8.2- Hakem Laboratuvarin verecegi rapor kesindir. Hakem Laboratuvan Kum analizi yapabilen
U niversite Laboratuvarlan veya Kamu Laboratuvarlarindan herhangi birisi segilecektir. Bu
laboratuvarin segimi Muayene Kabul Heyeti tarafindan yapilacaktir.
3.8.3- Hakem laboratuvarda yaptinlacak analiz Cicreti yuklenici tarafindan karsilanacaktir.
3.8.4- itiraz muayenesi yalniz ilk muayenede olumsuz gikan ye itiraz edilen noktalar iizerinde
yapilacaktir.
3.9- Muayene Raporunun Diizenlenmesi:
3.9.1- Tesebbusiimuz tesellum heyeti tesellume sunulan partideki patinaj kumunun 3.3 ve 3.4
maddelerine gore kontroltinC, yaptiktan sonra bu hususu raporla belirleyecektir.
3.9.2- Laboratuvar analiz raporu uygun gikan partideki patinaj kumunun muayene raporu da uygun
ise tesellum heyeti nitelikierine uygundur " veya uygun degil ise " nitelikierine uygun degildir "
seklinde kesin olarak belirtecek ye komisyon iiyeleri tarafindan imza edilecektir.
"
4.0- AMBALAJ VE ETIKETLEME
4.1- Kullanmaya hazer durumda teslim edilecek patinaj kumu 25 kilogramlik torbalar halinde
ambalajlanmis olacaktir. Tolerans +,- %5 dir.
4.2- Ambalaj torbalari delik ve yirtik olmayacak jut naylon veya Kraft torba kullanilacaktir. Torbalar
igindeki kumun stokta nem kapmamasi igin nem gegirmeyecek ve dikis yerleriyle agiz bblumleri
kuma su gecmeyecek sekilde izole edilecektir.
4.3- Her torbaya rahatga okunacak sekilde TCDD rumuzu, Firmanin ismi, ambalajiama tarihi ye parti
numarasini iceren bir etiket konacaktir.
5.0- DICER HUSUSLAR
Bu teknik Sartnamede hukCim bulunmayan hallerde ihale dokiimanina ye 4734 ile 4735 sayili kanun
hukunnlerine ye bunlara iliskin Kamu ihale Kurumu tarafindan yayimlanan mevzuat ve emredici
hukuk kurallari gegerlidin
EK-1: ihale yetkilisi ekte verilen listedeki hususlari idari sartnameye kendi istekieri dogrultusunda
yerlestirecektir.
Ek:1
1.PATiNAJ KUMU DA6ITIM LiSTESI
(IZMIR) HALKAPINAR LOKO BAKIM ATOLYE MODORLOGT : 130 TON
BALIKESIR DEPO MODORLTOO
: 75 TON
DENIZLI DEPO SEFLICI
: 35 TON
imzalayan firma patinaj kumunu yukarida adi gecen tiim
iuerlerine ayri ayri ye tek partide teslim edecektir.
3.Patinaj kumu muhafaza edilecegi yere paletler tizerinde konulacaktir.
4.Teslim stiresi sozle§menin imzalanmasnm milteakip 20 gandar.
Ogg
Download

DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE