K U L L A N M A I A L İ M ATI
(İLİN l'ACJUT* göz vc k u l a k d a m l a s ı
Cîiiz vc k u l ağ a u y g u l a n ı r .
• Etkin madtle:
İler 1 m İ / d e 5 mg gcntamisin sülfat (3 mg genlamisin'e eşdeğer; içermektedir.
• Yardımcı maddeler:
Disodyum foslat dihidrat. sodyum dihidmjen foslat dihidrat, benzalkonyum ktoriir. sodyum
kloriir, sodyum metabisülltt, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.
liu ilacı k u l l a n m a y a
h a ş l a m a d a n ö nc e hu
KULLANMA
TALİMATINI
dikkatlice
o k u y u n u z , ç ünki i s i / i n için ö n e m l i bilgiler i ç e r m e k t e d i r .
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daim sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
« Eyer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzu veya eczacınıza danışınız.
•
liu ilaç kişise! olcırak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
•
liu ilacın kullanımı sırasında doktora veya lıas/ancye gittiğinizde, doktorunuza hu ilcıcı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz ilaç hakkında size öner ilen dozun dışım la yüksek
veya diişiık daz kullanmayınız
b u ku lla n m a talim atında:
1.
2.
3.
4.
5.
GEıXTAGl!T nedir ve ne için kullanılır?
GENTAGVT' ’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
GENTAGUT* nasıl kullanılır?
Olası yatı etkiler nelerdir?
GENTA GİîTL'‘un saklanması
Ba şl ı kl ar ı y e r a l m a k t a d ı r .
1. G E N T A G U T 1* n e d i r vc niçin k u l l a n ı l ı r ?
G E N ! ACrU'Ü'. aminoglikozit antibiyotik grubundan olan gentamisin adlı etkin maddeyi
içermek ted ir.
GEN I AGU i ‘ , bazı organizmaların neden olduğu göz vc kulak enfeksiyonlarının tedavisinde ve
göz y a d a kulak travmasında enfeksiyon oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.
GEN t’AGl-'f *, renksiz veya hafit sarı berrak bir çözeltidir.
Kendinden damlalıktı, şeffaf şişede b mİ. çözelti içcrnıekiediı
GENTAGU1 '. topikal (bölgesel) olarak kuliamian bir ilaçtır.
2. GIENTAGI T v >ı k u l l a n m a d a n ö n c e d i k k a t e di lmesi g e r e k e n l e r
G E N T A G U T "’u a ş a ğ ı d a k i d u r u m l a r d a KULLANMAYINIZ
Eğer:
• Etkm madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
Kulak zarınızda delinme vatsa ya da bundan şüpheleniliyorsa, GENTAGU
•
f v
kullanmayınız.
( İ E N İ AGİ. ’T ’u a ş a ğ ı d a k i d u r u m l a r d a DİKKATLİ KULLANINIZ
• Ağır bir enfeksiyon geçiriyorsanız., doktorunuz, topikal genLamisiıı kullanımına uygun bir
sistemik (kan dolaşımına katılan) antibiyotik tedav isi ekleyecektir.
• Diğer aminoglikoz.it antibiynliklcrden birini kullanıyorsanız doktorunuzu bu konuda
bilgilendiriniz.
• Uzuıı süreli GENTAGU f ”' tedavisinden kaçınınız.
• Gentamisin, sistemik olarak verildiğinde ya da açık yaraya ya da hasarlı deriye topikal olarak
uygulandığında geri dönüşümsftz. kısmi ya da tam bir sağırlığa neden olabilir ve bu etkisi doza
bağlıdır. Böbrek ve/ve ya karaciğer yetmezliğiniz var ise bu etki artar ve yaşlı iseniz görülmesi
dalla muhtemeldir.
• G E N İA G l.1: si/e reçetelenmeden önce doktorunuz, kulak zarınızın durumunu mutlaka
kontrol etmelidir. Kulak /arının sağlamlığı garanti eJilemivorsa G E N T A G U T 1
kullanmamalısınız
• Ocnlaınisinin orta ve iç kulakta direkt temasından dolayı geri dönüşüm süz toksik etkiler
meydana gelebilir. Doktorunuz, işitme kaybına neden olan enfeksiyon riskine karşılık
gentamisin tedavisinin yararım dikkate alıp Cil.N ı AGU E“ tedavisine başlamalıdır.
• Göz. enfeksiyonlarının tedavi siiresi boyunca kontakt lesnlerinizi çıkartmalısınız.
• Doktor tarafından belirtilmediği sürece diğer nei’r oloksik {böbreğe zararlı) ya da ototoksik
(kulağa zararlı) ilaçlarca birlikle kullanımından kaçınılmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsu sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
GENTAGUT
u u y i y e c e k v e içecek ile k u l l a n ı l m a s ı
Kullanım yolu (topikal) nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hami lel ik
Hacı kullanmadan tmce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gebelik döneminde, ancak potansiyel riskleri ve yararlan dikkatli bir şekilde değerlendirilip,
kullanımı doktor tarafından gerekli görüldüğünde kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuza fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız
Emzirme
tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hmzİrme döneminde, ancak potansiyel riskleri ve yararlan dikkatli bir şekilde değerlendirilip,
kullanımı doktor tarafından gerekli görüldüğünde kullanılmalıdır.
A r a ç vc m a k i n e k u l l a n ı m ı
GENTAGUT* kullanımı gözde geçici bulanık görmeye neden olabilir. Eğer bu belirti sizde
varsa araç ya da makine kullanmadan önce bu belirtinin yok olmasını beklemelisiniz.
G E N T A G U T ' hin i çe r i ğ in d e b u l u n a n b a z ı y a r d ı m c ı m a d d e l e r h a k k ı n d a ö n e m l i bilgiler
G E M T A G U T '^un içerdiği benzalkonyum klorür, gözde iritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak
kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız vc lensi
takmak için en azından U> dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin
bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Banzalkonyum klorür tahriş edici bir maddedir, deri
reaksiyonlarına sebep olabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda I mmo! (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, kullanım yolu
nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Di ğer il açl ar ile b i r l i k t e k u l l a n ı m ı
Doktor tarafından belirtilmediği .sürece diğer nefrotok.sik ya da ototoksik ilaçlarla birlikte
kullanımından kaçınılmalıdır.
Etakrinik asil ve frusemid gibi güçlii diüretiklerin kulak üzerine olan zararlı etkilerini artırabilir.
Amfoterisin B, sispiatin ve siklosporin, böbrek üzerine olan zararlı etkileri artırır.
Küırar tipi kas gevşeticilerden sonra uygulanması sonucu nöroımtsküler blokaj vc solunum felci
gelişebilir.
Eğer reçeieli y a da reçetesiz herhangi bir Hacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız İse lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3.
C f a Y l A G IİT
n a sı l k u l l a n ı l ı r ?
Her zaman doktoronıı/.un söylediği şekilde kullanınız.
eczacınıza danışınız.
Emin değilseniz doktorunuz veya
Uygun k u l l a n ı m vc dı ız/ uygulamıı sıklığı içiıı t a l i m a t l a r ;
Göz: Etkilenmiş göze günde on fazla 6 kere ya da gerektiğinde daha sık olmak üzere her
defasında 1 ila 2 damla şeklinde uygulanmalıdır (Ağır enfeksiyonlarda başlangıç olarak her 15­
20 dakikada 1 ila 2 damla uygulanır, enfeksiyon konırol altına alındıkça uygulama sıklığı yavaş
yavaş azaltılır).
Kıılak: Etkilenmiş kulaktaki bölge temizlenmeli, günde 3-4 kez ve gece olmak itzere her
defasında 2-3 damla şeklinde uygulanmalıdır, (içrekliğinde daha sık dam [atılabilir.
U y gu l am a yol u v c m e t o d u :
Göze ya da kulağa damlatılarak uygulanır.
Uygulamadan önce daima d ic rin i/i yıkamalısınız.
Y u m u şa k
k o n ta k ;
le n s le r le
t e m a s ın d a n
k a ç ır a n ız
U y g u la m a d a n
Önce
kontakt
v a r sa
le n s i
ç ık a r u n ız v e tek ra r ta k m a k iç i n e n m a n d a n 15 d a k ik a b e k le y in iz .
G F N T A G L T H steril bir ilaç olduğundan damlalığın ucu göz ya da kulak çevresine temas
ettirilmeme! idir.
Şişedeki çözelti ilk açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.
Kullanım ıçtn aşağıdaki şekilde hareket ediniz:
- Kaptığı açım/(Şekil I).
-
İik u y g u la m a d a k a p a ğ ın a lt ın d a k i h a lk a y ı a l u ı : / ( Ş e k il 2 )
- Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız (Şekil 3). Böylece damlalıktaki zar delin ir vc
damlalık akmaya huşlar.
- -Şişeyi baş ve orta parmaklarım/ aı asında tutarak ters çeviriniz.
- Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kerede uygulayacağınız, hafif basınç ile
GENTAGUT*"un bir damlası akacaktır (Şekil 4).
i/
\ \ /
•
/ / ;1 i
S e k i] 2
¥?-/j
■>
* # > •* •
!A
i
'
Ş e k il 3
v '
Jy
Ş e k il i
a
: * V
\Â
/
n
tf\
Ü<
A'—u
> .'"'V
1%/., - ,
U:p-'
.Ch
•;‘
V f ö U ,
U/
1
- - - 'i
A A
\ . . 'i
j
S:H
1
ı
Ş e k il 4
Gözde kullanımlı <<:!a;
- Kafanızı hafifçe geriye doğru yatırınız. Göz kapağı ve gü/iüıü/ arasında bir kese oluşacak
kadar parmağınızla alt göz kapağınızı aşağı doğru çekiniz. Damlanın oluşan kese içine
damlatılması gerekmektedir (Şekil 5)
- Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kullanınız.
- Damlalığı gözünüze, göz kapağınıza, gözünüzün etrafındaki yüzeylere veya diğer yüzeylere
değdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığa mikroorganizmalar bulaşabilir.
- GENTAGU I ’ u damlattıktan soııru ati göz kapağınızı yavaşça serbest bırakınız, gözünüzü
kapatınız, ve göz-burun arası bölgeye bu parmağınız ile hafitçe bastırınız (Şekil 6). Bu önlem
GENTAGUT A n vücudun diğer bölgelerine vavılımını önleyecektir.
Şekil 6
Kıilakla kul Ianımı ada.
m
Değişik yilş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda dozaj ayarlaması gerekme/.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda dikkatli kullanılmalı ve doz ayarı yapılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
ttöbrek/karaciğcr yetmezliği:
Gr.NTAGUT". böbrck/kaıaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Eğer (JENT.AGUT* u» etkisinin çok g.uçtu veya zayıf olduğum dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.
Kullanmanız gerekenden datıa fazla CKIN1 A C I’ * kullandıysanız
GliNTAOUT* ile doz aşımı beklenmez.
OiKTAGUT* tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz
G E N T A G U T ' ’u k u l l a n m a y ı u n u t u r s a n ı z
Eğer bir d o /u almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz damlatınız. Ancak bir sonraki dozun
uygulamasına çok yakın bir zamanda hatırlanırsa, atlanan dozu tamamen göz ardı edip normal
rutin uygulamayı İzleyiniz.
Unutulun dozlun dengelemek için çift doz almayınız.
G E V T A G l T * ile t e d a v i s o n l a m l ı n k l ı g ı n d u k i o l u ş ab i le ce k e t ki l er
GENTAGUT*‘in etkili olması için her gün kullanılması gerekir. Doktorunuz size söyleyene
kadar GENTAGUT" tedavisini sonlandırmaymız.
Eğer ilaç ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
4. Olası y an e t ki l er n e l e r d i r ?
(Tim ilaçlar gibi. CENTAGU I " un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etki ier olabilir.
Yaygın olm ayan:
Gözde yanma
Gözde batma
Gözde tahriş.
S e y r e k :
Cilt iltihabı
Tahriş, duyarlılık kazanma vu da süperenleksiyon (mevcut bir enfeksiyonun seyrinde görülen
ikinci bir enfeksiyon) durumlarında derhal doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz
GENTAGUT'*' kullanımını durduracak ve uygun tedaviyi başlatacaktır.
Eğer hu kullanma tultmattnda halisi geçmeyen herhangi hir yon etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacının bilgilendiriniz.
5. G E N TA G U Y Tı» saklanm ası
(jb.NTAGUi" iı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30cC ’nin altındaki oda sıcaklığında saklayın:/.
GENTAGU I", ambalaj açıldıktan sonra i 5 gün içinde kullanılmalıdır.
Açılıncaya kadar sterildir
S on k u l l a n m a t a r i h i ile u y u m l u o l a r a k k u l l a n ı n ı z
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CıESTAGUİ
u kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark etlerseniz GEb I AGU I ' u kullanmayın!/,.
Ruhsat sahihi:
BİLİM İL A Ç S A N ve TİC. A.Ş.
34398 Şiştî/ İSTANBUL
Üretim yeri:
MKl-'AR İLAÇ SAN. A.Ş.
34906 Kurllu'iy-Pcndik/tSTANBUL.
Bu kullanma talimau
tarihinde onaylanmıştır.
Download

05032014_cdn/gentagut-goz-ve-kulak-damlasi