DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU
TCDD 3.BOLGE MODORLON MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLI6INA
Alsancak/IZMIR
Teklif Sahibinin Adi Soyadi/Ticaret Onvani :
Acik Tebligat Adresi
.•
Bagli Bulundugu Vergi Dairesi ye Numarasi:
.
T.C.Kimlik numarasi
.Telefon ye Faks Numarasi
Kurulu§unuzca kapali zarf usult1 Dogrudan Temin Yontemiyle gercekle§tirilecek olan TCDD
3. Bolge 32.Yol Bakim Onarim Miidfirliigii Mintikasi Kock-Denizli istasyonlari arasi Om ye
cayirlarin bicilerek,demiryolu sahasindaki her tfirlfi cop vb. malzemelerin toplanarak nakledilmesi
isi'ne ili§kin dosya kapsamindaki blittin §artname ye ekleri ile diger belgeleri okuyup inceledim.
Herhangi bir itirazim olmayip pe§inen kabul ediyorum ye teklifimi buna gore veriyorum.
P (rakamla),
1) Soz konusu i§i
(yaziyla) yapmayi kabul ye taahhut ederim/ederiz.
Dirk Liras]
2) Teklifime (KDV haric) biltun vergi ye masraflar dahildir.
3) Teklif tutannm en az %YU kadar gecici teminat yatirdigima dair beige ekte sunulmu§tur.
4) Teklifimiz 30 (otuz) On sure ile gecerlidir
5) Verilen tekliflerin en dii§tik olani bile avantajli teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu
pe§inen kabulleniriz.
6) Yukarida belirtilen is lizerimde kalirsa, teklif bedelinin %6'si kadar kesin teminat vermeyi ye
sozle§me imzalamayi kabul ye taahhilt ederim /ederiz.
/201 4
Ad Soya di'l icare.t (JrIvani
Kase
1 ITIZa
Not :
*Teklif mektuplari 13/05/2014 tarihi ye saat 17:00' a kadar, yukarida belirtilen adrese teslim
edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.
**Teklif zarfmin Uzerine i§in adi yazilacaktir.
***Gecici teminat yatirmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alinmaz.
****Yapilan tercih sonunda, Mal/Hizmet alum Uzerinde kalan isteklinin mucbir sebep halleri di§inda
usultine gore sozle§me yapmamasi ye ye yiikUmlultigUnil yerine getrimemesi durumunda gecici
teminatlari irat kaydedilir.
BIRIM MAT TEKLIF CETVELI
Tekl if Edilen
Birim Fiyat
Sira No
1
Mal Kaleminin Ad' ve K ► sa Aciklamasi
Demiryolu istimlak sahasi icindeki (Alarm
bicilmesi cop ye molozlarm toplamp istimlak
sahasi chstna ctkanlmast
Birimi Miktari
Dekar
(Para birimi
belirtilerek)
Tutart
(Para birimi
belirtilerek)
593
Toplam Tutar (K.D.V Haric)
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Makine veya benzeri el aletleri ile cim ve cayirlarm bicilmesi,bicilen cim ye cayirlarm tirmikla toplanmasOhata icinde
veya TCDD istimlak smulart icindeki her tt1r10 cop vb. malzemelerin uygun bicimde toplanmasi,TCDD
istimlak sahasi disma tasmmasi,istif edilmesi,gerelctiginde tasttlara ytiklenmesi,Belediye tarafindan uygun gortilen
yere bosaltamas ► icin gerekli her Vida iscilik,malzeme,makine,alet ve edevat masraflari ile muteahhit kari ye genel
masraflar
Adt - SOY AM 1 carct unv
Kae
linza
OZEL TEKNiK $ARTNAME
1-Bu ozel teknik 5artname sozlemenin tabii bir eki olup yuklenici bu 5artname htikiimlerine uymayi taahhilt eder.
2-Hicbir malzeme icin, fiyat farkt, nakliye, ytikleme, bo5altma ve istif vb. odenmeyecektir. Istekliler fiyat
tekliflerinde bunu dikkate alacaklardtr.
3- SOzleme imzalantp Emniyet Flamm onaylanmasma milteakip calt5malara ba5lanacak olup en gec 30 giin
icerisinde bahse konu calr5ma tamamlanacaktir.
4-Demiryolu sahast icerisindeki temizlik
bitmesi ve Belediye tarafindan uygun gortilen yere ta5mmast
neticesinde hak edi5 raporu tanzim edilecektir.
5- Demiryolu sahasma girecek ki5ilerde goz, kulak ve akil sagligt baktmmdan her hangi bir &Lir bulunmayacak olup
calt5an personellerin emniyetinin ye sthhi 5artlanntn tarn olarak temin edilmesinden yiiklenici sorumlu olacakfir.
6- Ytiklenici kendi ihmal ve hatast nedeniyle tesise herhangi bir zarar verirse bu hasar ye zarardan dolayt tamamen
kendisi sorumludur. calt5ma silresince meydana gelebilecek her ttirlii olumlu ya da olumsuz zararlardan yilklenici
sorumludur.
7-Bu sozleme eki ke5finde yapilan 151er hizmet i5leri genel teknik 5artnamesi kurallarma gore yapthr.
8-Ytiklenici seyrusefer giivenligi ye devamIthgt actsmdan TCDD yetkililerince verilecek direktiflere ve call5ma
saatlerine uymakla ytiktimItidtin
9- Demiryolu sahast icinde calt5acak i5ciler fosforlu ikaz yelekleri ile
calt5ma klyafetlerini giydikten sonra
calt5malara ba5layacakfir. Kiyafeti giymeyen
calt5ma sahasina girmeyecektir.
10- Demiryolu sahast icerisinde yaptlacak turn calt5malar, 15 miktarlan ve yeri Kontrollilk Te5kilatinca belirlenecek
olup, Kontrolliik te5kilattnin onayi ahnmadan hicbir i5e . ba5lan1Imayacaktir.
11- Yiiklenici inpatin yerini gormi.15 ve incelemi5fir. 15Ie ilgili her tuna trafik(demiryolu, karayolu, yaya) is ye i5ci
giivenliginden yuklenici sorumludur.
12- YLiklenici yapilacak olan i5lerde "Demiryolu Uzerinde, Kenarinda ve Yakininda Ucuncu $ahislar Tarafindan
Yaptlacak, Yol Bakim ye Inpat Calt5malannda Uyulacak Emniyet KuraHanna Dair 2701 Numaralt Genel Emire"
gore gerekli emniyet tedbirlerini altp emniyet plat= onaylattiktan sonra calt5malara ba5layacakttr.
13-Demiryolu sahast icinde calt5acak olan
listesi ve gorevleri i5e ba5lamadan Once 32 YBO Miidurlugune
verilecek, refakat memuru altinda i5e ba5lanacaktin Liste dt5indaki i5gilerin demiryolu sahastna girmesine kesinlikle
izin verilmeyecektir.
14-Cop vb. malzemelerin nakliyesi esnasmda olu5abilecek her turlu trafik cezast vs. ytiklenici tarafindan
kar5tlanacak olup, kamyonlann trafige ctki5ina ili5kin her WHO izin ytiklenici tarafindan alinacaktir.
15-Yiiklenici calt5malan sirasinda demiryolu trafigini tehlikeye dii5tirmeyecek, can ye mal gtivenligi actsmdan her
Ulna onlemi alacak olup, calt5malar esnastnda ve de sonrastnda TCDD gabarisi dahilinde herhangi bir engel
(malzeme, alet ye edevat) birakmayacaktir. Calimalar esnasmda meydana gelebilecek her tiirlii kaza vb. olaylarin
sorumlulugu yukleniciye aittir.
16- Yilklenici firma calt5ma yerine i5cilerin nakli ye 15 emniyeti ile ilgili her turlil onlem ye tedbiri almakla
sorumludur. Dogabilecek herhangi bir 15 kazast veya adli olay ile ilgili kururn ve kurulu5lara kar5tdirekt sorumludur.
TCDD'nin bu konuda herhangi bir yukiimlulugu yoktur.
17- Birim Fiyatlara(Temizleme i5i); Makine veya benzeri el aletleri ile cim, caytr, sazlik, funda vb. malzemelerin
bicilmesi, bicilen malzemelerin firmikla toplanmasi, ihata icinde veya TCDD istimlak smirlart icindeki her turlii cop
vb malzemelerin uygun bicimde toplanmast, TCDD istimlak sahast di5ina ta5mmast, istif edilmesi, gerektiginde
ta5ttlara yilklenmesi, Belediye tarafindan uygun gortilen yere bo5altilmast icin gerekli her tarlii i5cilik, malzeme,
makine, alet ye edevat masraflan ile milteahhit kart ve genel masraflar.
18- Ot temizligi traversten ba5lanndan itibaren 2(iki) metre geni5likte demiryolu hattinin saginda ve solunda
yapilacaktir. Gerekli gonildtigtinde hattm ici de temizlenecektir. Bu belirtilen alan icinde kalan kopru, menfez giri5
ye cik151art da temizlenecektir.
19- Hemzemin gecitlerde kamula5firma stntrina dogru karayolu ve karayolunun 1 sags ye solu da temizlenecektir.
Temizleme geni5ligi hemzemin gecitlerde hattm 15 metre sag' ye 15 metre soludur.
rlilgiin gerekli gordilga
Istasyon yollarimn temizligi de yapilacaktir.
Hibr
AKKAYA
arimMudiiru
iviivibt an WSUI\I
Mucktr
a.
Download

DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE