o
T.c SaEl$(
8d(anl6t
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Ydnetim Hizmetleri Genel Miidtirltigii
('
t
Sayr :76219013
Konu : Arahk 2014 dOnemi
ek Odeme iglemleri hk.
c. sadr,rx gexANLIGr . YONETTM
IIIZMETLn,RI GENEL MUDORI,I}6T . EK dDEME
I$LEMLERI
ilililrilrillilrlll[ilullffir llllilllt
000069E9236
it
Sagtrt Miidiirliikleri ve bagh birimlerinin Arahk 2014 ddnemi ddner sermaye ek
iligkin olarak;
it Sagtrt Mtidiirliikleri ve bagh birimlerinde gahgan personele Arahk 2014 ddnemi igin
yaprlacak ddner sennaye ek ddemeleri2014 yrh gider biitgesi iginde yer almast gerektiginden,
Aralrk 2014 diinemi d6ner serrnaye ek ddemesine iligkin verilerin en geg 02/0I/2015 Cuma
giinii mesai bitimine kadar bildirilmesi hususunda;
Odemesine
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim
DAGITIM:
Gerepi;
8l il valiliEine (il sa[hk Miidurlti$i)
ffilitikalarrvePerformansOl9titleriGeliqtirmeDaireBaqkanlr!l,Ekodemel5lemleriBirimi
Mithatpata Cad. No:3 Yenigehir 06640 ANKARA Telefon: (0 312) 585 l1 73
Download

Bakanlık Yazısı