Sayfa 1 /2
ortaogretim36
Kimclen:
rCA
okul [okukosymgov.tr]
Gänderme Tarihi: Pazartesi 16 Haziran 2014 20:40
Kime:
okul
Konu:
2014-OSYS Okul IlemIeri Hakkinda
vz.
IL MILLI EITIM MUDURLUUNE
OSYS yerletirme puanlarini önemli ölcude etkilediginden, diploma
notlarinin doru ye zamaninda toplanmasi son derece önemlidir. 2014 Ogrenci Secme ye Yerletirme Sisteminde (öSYS)
Ortaögretim Baari Puani hesaplamasinda kullanilacak diploma notu, Merkezimiz tarafindan KKTC Okullari hariç MEB E2014-OSYS'de Ortaogretim Baari Puanlari,
Okul sisteminden alinacaktir. Diploma notunun yani sira okul birincilii bilgisi de MEB E-Okul sisteminden alinacaktir.
Milli Eitim Bakanligi tarafindan, valiliklere gonderilen 4 Kasim 2003 tarih ye 2003/89 Sayili Genelgede belirtildii üzere,
diploma notlarinin toplanmasi He ilgili olarak, 2014-OSYS'ye bavuran son sinif duzeyindeki adaylarin, T.C. Kimlik
Numaralari, ad soyadlari, okul türleri, alan/kol/bölüm kodlari okul bazinda http://okul.osym.gov.tr internet adresinde
okullarin ye ii Milli Eitim Müdürlüklerinin kullanimina açilacaktir.
17 Haziran 2014 tarihinden itibaren E-OkuI Sisteminden temin edilen diploma notlar, ye okul birinciIii bilgisi:
•
/,ltp://ohuI.os',n.'oi'.tr sitemizden okullara yansitilacak, okullarin ye Ii Milli Egitim Muduriuklerinin kontrolUne
aciiacaktir.
•
Iztlp://ais. o.s'rm.gol'. Ir uzerinden adaylara kontrol amacli yansiti iacaktir.
Adaylar 17-20 Haziran 2014 tarihleri arasinda diploma notu düzeltme ilemleri için kendi okullarina bu tarihler
arasinda bavuru yapacaklardir. Diploma notu bilgilerinde degiiklik yapilmasi gereken adaylar için okul
müdürlükleri E-OkuI üzerinden degiikIiklerin yapilmasini en geç 20 Haziran 2014 mesai bitimine kadar
saglayacaklardir. Adaylarin bireysel olarak veya ortaöretim kurumlarinin dogrudan Merkezimize yapacakiari
degiikiik istekieri kabul edilmeyecektir.
Düzletme iIemIerinin bitmesi ardindan, Merkezimiz tarafindan diploma notlari ye okul birinciligi bilgisi MEB EOkul'dan 21 Haziran 2014 tarihinde son defa alinacaktir. Bu yuzden okullarin degiiklik isteklerini 20 Haziran 2014
mesai bitimine kadar MEB E-Okula bildirmesi önemlidir.
17-19 Haziran 2014 tarihieri arasinda diploma notu ye okul birinciIii bilgisi haric dier bilgiler 1cm:
•
I,llp://okuLosynt.gov.tr sitemiz okuliarin kulianimina açilacaktir. Okuilar bilgi giriini tamamiadiktan sonra
http://okuLosynLgm'.lr internet adresi uzerinden aidikiari iki adet listeyi ii Milli Egitim MuduriUkierine en geç 19
Haziran 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edecekierdir.
Son sinif durumundaki adaylar, bilgilerini 20-22 Haziran 2014 tarihleri arasinda http://ais.osym.gov.tr adresinden veya
kendi okullarinin astigi listelerden kontrol edebilecekledir. Okul Müdürlükleri, diploma notu ye okul birinciligi bilgisi
diindaki diger bilgilerinde düzeltme gereken adaylar icin 23-24 Haziran 2014 tarihleri arasinda ek guricelleme
yapacaklardir. Bu taleplerini II Milli Egitim Müdürlükleri üzerinden gerçekletireceklerdir. 23-24 Haziran 2014 tarihleri
arasindaki bilgi düzeltmelerine diploma notu ye okul birincisi bilgisi dahil degildir.
Il
Milli Egitim Müdürlüklerinin okullardan gelen listelerin bir nüshasini en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar
Merkezimize ulatirmalari gerekmektedir.
II Milli Egitim Müdürlükleri ye Okul Müdürlükleri, http://okul.osym.gov.tr kullanici bilgilerini hatirlamayan okullar
bilgilerini bagli bulunduklari II Milli Egitim Mbdürlüklerinden veya OSYM'den bgrenebileceklerdir.
Internet ortaminda gerçekletirilecek olan bilgi düzenleme ilemleri için, Milli Egitim Bakanligi tarafindan Merkezimize
biIdirilmi olan MUdurlugUnuzun yetkili kiinin Merkezimizle baglanti kurmasi gerekmektedir.
II Milli Egitim
Müdürlüklerinin ye Okul Müdürlbklerinin kullanici kodlari ye 5ifreleri, 2013 yilinda kullandiklari kod ye ifreler He
aynidir. 2014 yili itibari ile sisteme giri5 yapmi5 olan okullarin kullanici adi ye 5ifre bilgileri §u an kullandiklari ile aynidir.
Bilgi ye destek için 444 6796 (OSYM) (cagri Merkezi) He irtibata geçilebilir. Yukaridaki aciklamalar uyarinca turn
ilemlerin sUresi icinde gerçekletirilmesinin saglanmasini rica eder, teekkbrlerimi
sunarim.
Sayfa2/2
Saygi aiim I a,
Prof. Dr. Ali DEMIR
OSYM Bakani
UYARI:
Bu e-posta sadece yukarida isimleri belirtilen kiiIer arasinda Ozel haberIeme amacini taimaktadir. Size
yanhiIikla ulamisa lUtfen sisteminizden siliniz. T.C.Olçme Seçme ye Yerletirme Merkezi (OSYM) bu
mesajin icerii lIe ilgili hiç bir hukuksal sorumIuIuu kabul etmez.
DISCLAIMER:
This e-mail communication is intended for the private use of the people named above. If you received this
message in error please immediately delete it from your system. OSYM does not accept legal responsibility
for the contents of this message.
Download

Sayfa 1 /2