Frorn: Ar-Ge Projeter Daire tsagkanlr$r lmailtot
geil& Wednesday, January 21, ?01S 4:50
Pl4
i
Cc:
f'
L'
iF
.\L/
y,ft
6,
Subject: Bu Benirn Eserim proje yarrgnrasr {ACIL)
Imponance: High
Sayrn Yetkili,
ll Milli Egitirn Miidi.lrlti$0niizde bulunan su Benirn Es*rim Cal;$masrndan sonurnlu il Koordinatorii ve
ll $altSma Grubuna bu maitin ve ekinin acilen iletitmesi gerekrnektedir.
Ternel Efritim Genel MUdiirtfigli
Ar-Ge ve Frojeler.Daire BagkanL$r
.
BU BEt{iM
tuILlts
t--*[fff$$ri".$*ffifi1;fnrs*
vn tt'
'ALI$MA
EEitirn Cenel
tul
iigii ile
ltgitaK
Ogrencilerin lik X.lv{aternalik en Bilimteri-Bu
tq t')irliginde yririittilen..Ortaakul
Benin: Eserim Froje yarr;ma$r,nrR
2CI14-2015 e$itirn tl$retim
1'rtrr pr"uje bEvunrlan 08 Arahk 2014 Sapt 8.00'da ba;layrp 09
Ocak ?015 tarihincle saat 2:3"59"da sona ennigtir. Sagvuru sal,rlalr
ile ilgili olarak henn BHH
prclje sai'f-bsrnln duyurular ksnrurda henr de Temel E{itim
Genel Mtidiirlitgiinun ana
sayfasnda *oduyurular krsmrnda bi lgiier rerilnrektedir.
Bagvurularr sonuglln :
5Cn
01.{ l
ut3h.
adresindel gcirtilebi lmekredir.
Bilirtdifi gibi 9 Ocak 2015 tarihi ile 09 gubat 2015 tarihleri arasrnda Bt ilden roplam
26'725 adet ka,vlth projenir: okul kurum ona)" iglenrlerinin yapllmnsr gerekraekredir.
sistemden inceledigimizdc halen (2I ocak ?015 tarihi iribanyla)
5300 axter projenin heritiz
okul yonetimleri taraflnclan onal'lannradr$r gcirtilnrektedir" I:ler ne kador
siire var ise de
buhmduSunuz ilde projeleri onayktmal,an okullarm 09 gublrtr20l5
tarihine kudar
okullatrndan .vaprlart proje bagr,'urulafrnr einavlanralannr aksi takdjlde
sisterrrden nurnitra almr;
o Jsalor dahi prr:j el eri n geqersiz sayrracagru
hatr rlatrlnral rtj rr.
G,
Di$er bir husus da cenel \{{idilrlii{iimiize geien nraitr ve telefonlardan
okullfuurum
ona),mt yapacak olanlann "kullanr*r rldl" \'e qifreleri taraflmzdan
istenilmektedir" glfrq yq
kull
le ilsiili
duRunuz ildeki
IS va
ilci I
ilme
fi*iirnitrle i
Oneelilde iliniz-deki okul ydnetimle.rinin Uygulama k:lavueumuzun
lT. gayfasrnda
"okttlrikurur onay" iqlernleri ile alakah biitrimiin dikkatlice okrurnrasrnr
sa*lavrnrz.
Aynca y*eni proje giriglerinin olmadr$rm
Sdz konusu [rttn:/
.lne
saelece t
iml
ar olan pro.|elerin r:lnaylanabildigini
uz.ndf adresindeki Krlar,uzuu I 7.
SaS,fasurda agagrdaki bi lgi I er veri I mektedir,
Okul Yiineticilcrinin .Dikkafirre!
r Okul m{idiirltikleri. stt son pmje giripiniR tamamlanmasrndan sonra 0g {gubat Z1trl5
r
r
tarihine kaclar onaylayacaklardlr.
ogrenci projeleri sisterne ka-l'rt edilmiS olsa dahi okul,liuxum oneyr
olrnadrgr mtiddetge
geqerli s*1'rhuayacaktlr,Bu clururndan okul ytinetin:leri
sorumlu glacaktg. Bu nedenle
orral'laruo siiresi ipinde murlaka projeler incelenmrXj varsa eksiklikler
{resimler. kirntik
bitgi eksiklikleri gtbi) danrqman tigretnrene derhal haber verilip
dtrzeltilmelidir.
Kurum/(Jkul ontr,v iglenrleri igin qifie T€n:rel Egirim Genel Miidrirliigiinden
yc da
ba;ka bir yerclen verilmenrek{edir. Bu. Sifieyi okul yonetimi ilsis.
len kendileri
tanmrlatnaktadrlar.
' I I0 karakterden
r
t
ikzra ise ve iginde +, - gibi iEeretleri banndmyor ise BBE projelerini
nnay,lamak igi n kul lamlanraz"
Bu durumda itsls birini ile irribata gegilip en fazla
l0 karakterelen
ve iginde
sayl veya hartlerden oluqan. + - vb,$ee} i$aretleri
olmayau ye*i bir gilie ahnn:asr
gerehr:rektedir,
olu
Kurunf0kul Onay iglenrle.ri sayfasrnda kurum kodu r,e pi&esini (okulun
kendisinin
belirledifi ve bulundu$u ilin MEBBI$ biriminden alrnan en lhzla
l0
karakreri
geq{neysn "5ifre) girerek proje baglurul$r$rn
listesine uta;abile*eklerdir. Ba$vuru
tbnnlaundaki bilgilerde h
i bir eksiklilvdeSigiklik olnrasr durumunda gerekli
dtlzeltmeleri yaptrrdrktcn sonra $na)' iglenrlerini geigekle;tireceklerdir.
Bu ba$lamda ilinizdeki projelerin OkuhKurum Onayr ile
ilgili ig ve i;lemlerin zanramnda
1'cplrna'st
igin okuflann- osretmenledn bilgilendirilm*i ye gerekli tedbirlErin
gerekrnektedir.
Bilgileriniee.
aluunasr
rt
Terael $girinr 6enel
Mtdiirtii!il
Ar-fie Daire Bagkank[r
Download

Ek-2