kula
Usta
www.slovce.com
Tekst i dizajn/Text and design:
Dragana Mijatović-Jovanović
© 2011 Dragana Mijatović-Jovanović, the Netherlands
Ilustracije/ Illustrations:
Microsoft ® Office PowerPoint ®2007 (12.0.6557.5001)SP2
MSO (12.0.6562.5003)
Part of Microsoft Office Enterpise 2007
© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Komercijalna distribucija ovog materijala ili bilo kog njegovog
dela nije dozvoljena.
Use of this study material or any part of it for commercial
purposes is not allowed.
Aa
Dopiši slova
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Aa
Aa
A , a kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
Akvarijum akvarijum
_jkul_
_n_n_s
_jkul_
_n_n_s
Dopiši pisano slovo A u nazivima kontinenanta.
Pazi: Imena kontinenata počinju velikim slovom.
Severna Amerika
Evropa
Severn_ _merik_ Evrop_
Azija
_zij_
Australija
_ustr_lij_
Južna Amerika
Južn_ _merik_
Afrika
_frik_
3
Mm
Dopiši slova
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Mm
Mm
M , m kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
Mama
mama
_ara_a
_aj_un
_ara_a
_aj_un
Zaokruži sva muška imena.
Primeti: Imena ljudi (vlastita imena) počinju velikim
slovom.
Milivoj
Milenko
Miodrag
Milena
Marina
Marija
Milan
Marko
Miloje
Mileva
4
Ii
Dopiši slova
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Ii
Ii
I, i kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Igla
Započni reč
malim slovom
igla
_rvas
_rvas
_nd_janac _nd_janac
Da li znaš kad se kaže:
“… kao igla u plastu sena”?
a) Kad je nešto teško da se nađe.
b) Kad izgubiš iglu.
c) Kad sediš na senu.
5
Tt
Dopiši slova
T, t
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Tt
Tt
kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
Truba
truba
_or_a
_ro_ine_
_or_a
_ro_ine_
Pročitaj rečenice:
Upitao se tata gde mu je kravata.
Pita se i mama gde joj je marama.
Šta traže tata i mama? Napiši.
-----------------------------------------------------------------Gornje rečenice su prepisane pisanim slovima, ali im
nedostaju slova a, m, i, t. Dopuni rečenicu.
Up___o se ____ gde _u je kr_v_t_.
P___ se _ ____ gde joj je __r___.
Primeti: I rečenice počinju velikim slovom.
6
Ll
Dopiši slova
L ,l
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Ii
Ll
i ostala koja vec znas kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
Leptir
leptir
_op__
___p_
_op__
___p_
Poveži reči sa leve strane sa ogovarajućim
objašnjenjem sa desne strane.
Mila
draga
mila
žensko ime
7
Oo
Dopiši slova
O ,o
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Oo
Oo
i ostala koja vec znas kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
Oko
oko
___vk_
_s_rv_
___vk_
_s_rv_
Poruka je prepisana
pisanim slovima. Dopiši
slova O koja nedostaju:
Sveže _b_jen_!
Kada se piše ova poruka:
a) Kad želis da neko sedne ne kupu.
b) Da upozoriš ljude da ne sedaju na klupu.
8
Jj
Dopiši slova
J, j
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Jj
Jj
i ostala koja vec znas kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
Jabuka
jabuka
_e_k_
__g_d_
_e_k_
__g_d_
Juče je Jelena jela jabuku, a Jovan jagode.
Rečenica je prepisana pisanim slovima, ali joj nedostaju neka
slova. Dopiši ih.
_uçe _e _e _en_ _e__ __buku , _
__v_n __g_de.
Odgovori na sledeća pitanja:
Kad je Jovan jeo jagode? Šta je jela Jelena?
9
Ee
Dopiši slova
E, e
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Ee
Ee
i ostala koja vec znas kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
Elipsa
elipsa
_ks_r
_kr_n
_ks_r
_kr_n
Dopuni rečenice sa Eto, Evo, Eno
_____, tamo je ta kancelarija.
_____, izvoli.
_____, to je školjka.
Prepiši reči pisanim slovima:
Eto ___
Evo
v
_ _
10
n
Eno _ _
Pp
Dopiši slova
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Pp
Pp
P,p i ostala koja vec znas kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Papagaj
Započni reč
malim slovom
papagaj
___r_k_ ___r_k_
____ç_ ____ç_
Da li se kaže?
Mila je lep.
____________________________________________
Mile je lepa.
____________________________________________
Napiši pisanim slovima na linijama ispravljene
rečenice.
11
Uu
Dopiši slova
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Uu
Uu
U, u i ostala koja vec znas kao na primeru:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
Usta
usta
_d_c_
_v_
_d_c_
_v_
Prepiši pisanim slovima ove uzvike.
Ura!
___________
Au!
___________
Ua!
___________
12
Kk
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Kk
Kk
Prepiši reči pisanim slovima i docrtaj sliku tamo gde
nedostaje:
Započni reč
Započni reč
velikim slovom malim slovom
Kit
kit
___________
___________
Kola
kola
___________
___________
Kutija
kutija
___________
___________
Spoj reči sa odgovarajućim slikama.
katapult
kula
luka
pauk
13
Bb
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Bb
Bb
Prepiši reči pisanim slovima i docrtaj sliku tamo gde
nedostaje:
Započni reč
Započni reč
velikim slovom malim slovom
Buba
buba
___________
___________
Bokal
bokal
___________
___________
Beba
beba
___________
___________
Od sledećih slova napravi reči.
Savet: sve reči počinju slovom b.
b
a a
k
b
b a
k a
14
t
a
o
j
Nn
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Nn
Nn
Prepiši reči pisanim slovima i docrtaj sliku tamo gde
nedostaje:
Započni reč
Započni reč
velikim slovom malim slovom
Note
note
___________
___________
Nokat
nokat
___________
___________
Planina
planina
___________
___________
Mita je obuo bele patike.
Jelena nije obula bele patike. (to je negacija)
Napravi i ti negaciju od sledeće rečenice. Dopiši
odgovarajuću reč na liniju.
Mima ima maramu.
Ana____ maramu.
15
Rr
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Rr
Rr
Prepiši reči pisanim slovima i docrtaj sliku tamo gde
nedostaje:
Započni reč
Započni reč
velikim slovom malim slovom
Riba
riba
___________
___________
Kruna
kruna
___________
___________
Rak
rak
___________
___________
Dopuni rečenice rečima iz crvenog pravougaonika.
Primeti: Ove rečenice se završavaju tačkom (.).
Krava ima ________.
Bumbar ima _________.
Riba ima __________.
16
peraja
rep
krila
Vv
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Vv
Vv
Prepiši reči pisanim slovima i docrtaj sliku tamo gde
nedostaje:
Započni reč
Započni reč
velikim slovom malim slovom
Volan
volan
___________
___________
Vatra
vatra
___________
___________
Vila
vila
___________
___________
U pravougaonik sa desne strane poređaj reči od toplog
ka najtoplijem.
vrelo
mlako
toplo
_____
_____
_____
17
Pronađi ove reči u tabeli i precrtaj ih kao na primeru.
meta
more
rupa
oko
top
nar
bar
m
e
t
a
o
k
o
b
r
u
p
a
e
n
a
r
Od datih reči napravi rečenice.
Savet: Započni rečenicu velikim slovom, a završi je
tačkom (.).
more
je
mala
je
veliko
bara
18
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja.
Petar i Nikola vole maline i kupine , ali ne vole
banane.
Petar ne jede kivi.
Vera ne voli jabuke i banane, ali voli kivi.
Koje voće ne vole Petar, Nikola i Vera?
________________________________
Ko jede rado kivi?
________________________________
Da li Nikola voli kupine?
________________________________
Koje voće ti voliš da jedeš?
________________________________
19
Cc
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Cc
Cc
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Prepiši ovu recenicu pisanim slovima.
Mira je ubrala crveni cvet, koji cveta u vrtu.
_____________________________________
_____________________________________
Odgovori na pitanja. Napiši odgovore pisanim slovima.
Koje boje je cvet koji je Mira ubrala? ________________
Gde cveta taj cvet? _____________________________
20
ßç
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Čč
ßç
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Spoj rečenice sa odgovrajućom slikom.
Krojaç kroji odelo.
Pekar peçe pecivo.
Lekar leçi pacijenta.
Podvuci u tim rečenicama reči koje označavaju radnju
(ono što ljudi rade) kao na primeru.
21
Ύ
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Ćć
Ύ
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Napravi umanjene reči kao na primeru:
slon – slonié
cvet - _______
put - _______
torba- _______
lupa- _______
22
Zz
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Zz
Zz
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Dopuni rečenice ponuđenim rečima:
zelen , zelena , zeleno.
Trava je _____________________.
List je______________________.
Voée je _______________.
23
Žž
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Žž
Žž
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Radnje su izmešane u ovim rečenicama. Popravi tako
što ćeš dopisati tačnu reč na liniju.
Žabe lete.
Žabe ________.
Ptice plivaju. Ptice ________.
Ribe krekeéu. Ribe ________.
24
Precrtaj reč koja je suvišna:
Potok ne može da…
Vetar ne može da…
éarlija
piri
duva
udara
zeva
žubori
teçe
viçe
Poveži rečenice sa odgovarajućim sa slikama.
Vozaç vozi auto.
Krojaç kroji odelo.
Kuvar pravi palaçinke.
Pekar peçe pecivo.
25
Od date reči napravi manju i veću, kao na primeru.
veće
manje
kuéica kuéa kuéerina
________bara __________
________krava__________
________žaba__________
________patka__________
________torba__________
26
Dd
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Dd
Dd
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Poveži pozdrave sa odgovarajućom slikom.
Dobro jutro!
Dobar dan!
Dobro veçe!
Laku noé!
Primeti: Pozdravi se završavaju znakom usklika(!).
27
М
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Đđ
М
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Poveži reči što isto znače.
œak
œubre
œeram
œinœuve
œakonije
minđuše
učenik
bunar
raznovrsna hrana
smeće
28
Štampano
slovo
Dž dž
Pisano
slovo
Dž dž Dž dž
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Dopuni reči koje nedostaju u rečenicama.
džudo, odžačar, odžake
ßika Marko je _______.
On çisti _________.
A kada doœe kuéi on trenira _____.
29
Ss
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Ss
Ss
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Popuni prazne linije ponuđenim rečima:
juçe , prekjuçe , prekosutra , sutra.
danas
(dan ranije)
(dan kasnije)
(dva dana ranije)
(dva dana kasnije)
30
Šš
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Šš
Šš
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Siniša je ušao u pozorište. U pozorištu se daje
predstava. Siniša je izvadio bombonu iz džepa.
Šuškao je papiriéem dok je otvarao bombonu.
Redar ga je opomenuo da ne šuška. Siniša je
vratio bombonu u džep.
Šta misliš zašto je redar opomenuo Sinišu?
a) Zato što nije lepo šuškati i jesti bombonu za vreme
predstave.
b) Zato što nije pratio predstavu.
31
Vremenska prognoza
Kakvo će vreme biti sutra? Napiši na linije. Iskoristi ove
reči: kišovito, sunčano, delimično oblačno.
jutro
22_______________________
podne
23_______________________
veče
18_______________________
Ivana želi da ide ujutru u zoološki vrt.
Da li ée sutra ujutru biti lepo vreme za
posetu zoološkom vrtu?
_______________________
Primeti: Pitanje se završava znakom pitanja (?).
32
Ispravi greške u rečenicama.
Savet: Rečenice se započinju velikim slovom.
Imena ljudi se pišu velikim slovom.
Ilija je prilazio svojoj kuéi.
iz kuée se širio prijatan miris.
Miriše na kolaçe koje najviše volim , pomislio je
ilija.
ko to peçe kolaçe ? - zapitao se.
ušao je u kuéu i video da ga baka çeka sa sveže
ispeçenom pitom.
kakvo iznenaœenje ! baš sam sreéan što si došla! ,
uzviknuo je.
33
Ff
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Ff
Ff
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Frizerka radi u frizerskom salonu.
Ona mušterijama pere kosu , šiša ih i fenira.
Ona im pravi frizure.
Šta radi frizerka?
a) Pravi frizure.
b) Peče kolače.
Gde radi ona?
a) U fotografskoj radnji.
b) U frizerskom salonu.
34
Hh
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Hh
Hh
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Mini asocijacije
Kako zovemo zajedničkim imenom pojmove u istoj koloni?
s______i
m _ _o
To je sve: _ _ _ _ _
35
v_ _ e
Gg
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Gg
Gg
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Napiši na liniju reči što suprotno znače.
gore - ____
gusto - _____
______- rapavo
glupo - _______
_____ - nežno
______ - tiho
36
Lj lj
Štampano
slovo
Pisano
slovo
Lj lj
Lj lj
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Ljuba je zaljubljen u Ljilju , a i Ljilja je
zaljubljena u Ljubu.
Kako je lepo kad je ljubav uzvraéena !
Da li znaš kad se kaže da je ljubav uzvraćena?
a) Kad i Ljilja voli Ljubu.
b) Kad Ljilja voli nekog drugog.
37
Štampano
slovo
Nj nj
Pisano
slovo
Nj nj Nj nj
Napiši reči pisanim slovima:
Započni reč
velikim slovom
Započni reč
malim slovom
___________
___________
___________
___________
Zaokruži sve ono što
pas može da radi:
Zaokruži sve ono što
sa listom može da se desi:
a) njuši
b) laje
c) ujeda
d) trçi
e) skaçe
f) leti
a) njiše
b) pada
c) plovi
d) trçi
e) njaçe
f) njišti
38
Da li znaš strane sveta?
Strane sveta su napisane na kompasu štampanim slovima.
Prepiši ih pisanim na liniju ispod.
sever
______
zapad
______
istok
______
jug
______
Nadimak (skraćeno ime)
Poveži imena sa odgovarajućim nadimcima.
Milica
Aleksandar
Dimitrije
Dušan
Nenad
Branislava
Saša
Mita
Dule
Brana
Neša
Mica
39
Da li i ti imaš nadimak?
Napiši ga.
____________________
Lična karta.
Napiši nešto o sebi tako što ćeš dopuniti rečenice.
Zovem se ___________________.
(
ime i prezime)
Stanujem u __________________
(
ulica i broj)
u ________________________.
(
grad i država)
Idem u ____________________.
(ime
škole)
Volim _____________________.
Ne volim ___________________.
Najbolji drugovi /drugarice su mi
__________________________.
40
Utvrđen redosled slova u latinici se zove Abeceda.
Štampano slovo
Aa
Bb
Cc
Čč
Ćć
Dd
Dž dž
Đđ
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Pisano slovo
Štampano slovo
Pisano slovo
Aa
Bb
Cc
ßç
Ύ
Dd
Dž dž
Ll
Ll
Lj lj
Mm
Nn
Nj nj
Oo
Pp
Rr
Ss
Šš
Tt
Uu
Vv
Zz
Žž
М
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Lj lj
Mm
Nn
Nj nj
Oo
Pp
Rr
Ss
Šš
Tt
Uu
Vv
Zz
41
Žž
Download

Započni reč velikim slovom Započni reč malim slovom