MKK Yat mc Bilgilendirme
Hizmetleri Tan m Kitapç
26.08.2014
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
NDEK LER
1.
Merkezi Kay t Kurulu u ..............................................................................................5
2.
Merkezi Kaydi Sistem ve Yat
mc .......................................................................6
3.
MKK Yat mc Hizmetleri çin Sicil ifre Gönderimi ve e-DEVLET
ifresinin Kullan
.................................................................................................................8
3.1.
Sicil ve
3.2.
e-DEVLET
4.
MKK Yat
ifre Temini .............................................................................................8
ifresinin Kullan
........................................................................8
mc Bilgilendirme Hizmetleri .......................................................... 10
4.1.
Sesli Yan t Sistemi / Ça
4.2.
Mobil Uygulamalar (CepBlokaj) ...................................................................13
4.3.
e-CAS (Yat
4.4.
e-CAS A amalar .................................................................................................. 15
a.
Merkezi (AloMKK 444 0 655) ............... 12
mc Uyar Sistemi)................................................................... 14
e-CAS Bilgilendirme.................................................................................................... 16
b. e-CAS Engelleme ......................................................................................................... 16
c.
e-CAS Onay A amas ................................................................................................. 16
4.5.
e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yat
mc
li kileri Portal ........... 17
4.6.
[email protected] - Elektronik Rapor Gönderim Sistemi ......................................18
4.7.
Rassal Rapor Gönderimi .................................................................................. 19
4.8.
Yat
4.9.
Otomatik Blokaj ................................................................................................... 21
mc Blokaj ................................................................................................... 19
2 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
TABLOLAR
Tablo 1: Yat
mc lar n MKK Hizmetlerine Eri im Yöntemleri
12
Tablo 2: AloMKK Sesli Yan t Sistemi Hizmetleri
13
Tablo 3: MKK Mobil Uygulamalar
14
Tablo 4: e-CAS Uyar Sistemi
15
Tablo 5: [email protected] Elektronik Rapor Gönderim Sistemi
20
Tablo 6: Yat
mc Blokaj Uygulamalar ve Bunlara Eri im Yöntemleri
22
EK LLER
ekil 1: Merkezi Kaydi Sistem ve Yat
ekil 2: e-Devlet ve MKK Sicil
ekil 3: MKK Yat
mc Hesap Açma Süreci
ifre Entegrasyonu
mc Bilgilendirme Hizmetleri
ekil 4: Kurumsal Yönetim ve Yat
mc
li kileri Portal e-YÖNET
7
9
11
19
3 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
KISALTMALAR
SPK: Sermaye Piyasas Kurulu
ST: Borsa stanbul
TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas
TAKASBANK: stanbul Takas ve Saklama Bankas
KAP: Kamuyu Ayd nlatma Platformu
FEAS: Avrasya Borsalar Federasyonu
MKK: Merkezi Kay t Kurulu u
MKS: Merkezi Kaydi Sistem (Kaydi Sistem)
e-YÖNET: MKK Kurumsal Yönetim ve Yat mc
li kileri Portal
e-Genel Kurul: MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi
e-CAS: MKK Yat mc Uyar Sistemi
e-Ürün: MKK Elektronik Ürün Senetleri Merkezi
e-Veri: MKK Sermaye Piyasalar Veri Bankas
e- irket: MKK
irketler Bilgi Portal
YÖNETMEL K: Merkezi Kay t Kurulu u'nun Kurulu , Faaliyet, Çal ma ve
Denetim Esaslar Hakk nda Yönetmelik
TEBL
: Kaydile tirilen Sermaye Piyasas Araçlar na li kin Kay tlar n
Tutulmas
n Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli
TÜB TAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara
rma Kurumu
TTGV: Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakf
TÜS AD: Türk Sanayicileri ve
adamlar Derne i
BS: Devlet ç Borçlanma Senetleri
MERS S: Merkezi Sicil Kay t Sistemi
UYAP: Ulusal Yarg A
Sistemi
PTT: Türkiye Posta Telgraf Te kilat
GSM: Mobil leti im Sistemi (Cep Telefonu)
SMS: K sa Mesaj Servisi
4 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
1. Merkezi Kay t Kurulu u
2012 y
itibariyle pay senetleri, yat m fonlar , borsa yat m fonlar , özel sektör
borçlanma araçlar , devlet iç borçlanma senetleri, di er menkul k ymetler ve
yap land lm
ürünler MKK taraf ndan kaydile tirilmi bulunmaktad r.
Ülkemizde sermaye piyasas nda menkul k ymetlerin saklanmas 2005 y na kadar
Takasbank taraf ndan fiziken yürütülmü tür. Bu dönemde Takasbank fiziken
bas
senetlerin immobilizasyonunu sa lam , fiziki senetleri kendi kasas nda
toplam
ve mü teri baz nda saklama sistemine geçmi tir. Mü teri baz nda
saklama sistemi daha sonra yerini mü teri ismine saklama sistemine b rakm
Sermaye piyasalar için kaydile tirme reformunun ilk ad
r.
ise 1999 y nda
Sermaye Piyasas Kanunu’na eklenen 10/A maddesi ile birlikte at lm
r. Bu
reformun ana ö esi olarak menkul k ymetlerin ve bunlara ili kin haklar n
elektronik ortamda kayden izlenmesi ile görevlendirilen MKK, 2001 y nda
kurulmu tur. MKK’ya ili kin hukuki altyap yine 2001 y nda Bakanlar Kurulu
taraf ndan ç kar lan “Merkezi Kay t Kurulu u'nun Kurulu , Faaliyet, Çal ma ve
Denetim Esaslar Hakk nda Yönetmelik” ve 22 Aral k 2002 tarih, 24971 say
Resmi Gazete’de yay mlanan “Kaydile tirilen Sermaye Piyasas Araçlar na li kin
Kay tlar n Tutulmas
tamamlanm
uygulamalar
r.
n Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli ” (Seri: IV, No: 28) ile
MKK’n n
temel
amac
uluslararas
sermaye
piyasalar
da takip ederek, piyasalar n etkinli inin art lmas ba lam nda
üzerine dü en sorumluluklar tam anlam yla yerine getirmek ve kar la labilecek
riskleri minimize etmektir. MKK’n n idari yap lanmas 2002 y nda ba lam
Kaydile tirme sürecine öncelikle yat m fonlar ile ba lanm
tarihinde
MKB’de i lem gören pay
r.
28 Kas m 2005
senetlerinin topluca kaydile tirilmesi ile
devam edilmi tir. Bu a amadan sonra yeni sermaye piyasas araçlar
n ihrac
tamamen kaydi olarak yap r hale gelmi tir.
Yürütülen çal malar sonucunda MKK’n n yaz
ve kurulumu kendisine ait olan
ve i lemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sa layan Merkezi Kaydi Sistem-
5 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
MKS Projesi, TÜB TAK taraf ndan “maliyet dü ürücü ve standart yükseltici yeni
tekniklerin uygulanmas ” niteli i ile Ar-Ge projesi olarak benimsenerek ekonomik
olarak desteklenirken, TÜB TAK, TTGV ve TÜS AD taraf ndan 11 Aral k 2007’de
düzenlenen 7. Teknoloji Kongresi Ödül Töreninde de “Ba ar Ödülü” alm
stanbul
altyap
Finans
Merkezi
Projesi
çerçevesinde,
ülkemiz
n geli mi piyasa altyap lar seviyesine ula
finansal
r.
piyasalar
lmas amac yla yürütülen
çal malarda Kurulu umuz önemli katk larda bulunmaktad r. MKK, 2009 y nda
yürürlü e giren
stanbul Uluslararas Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Plan
kapsam nda olu turulan
Ortamda Kullan
eylemlerden
“Kaydi Ortakl k
Haklar
n
Elektronik
” (Eylem No.49) eyleminde tek sorumlu kurum ve “Türkiye
Elektronik Fon Al m-Sat m Platformunun Olu turulmas ” (Eylem No.48) eyleminde
Takasbank ile birlikte sorumlu kurum, 22 eylemde ise ilgili kurum olarak
çal malar
sürdürmektedir.
2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat
mc
MKK’da i lemler kural olarak üyeler arac
ile yap lmaktad r ancak sermaye
piyasas
nezdinde
araçlar na
ili kin
kay tlar
MKK
hak
sahibi
baz nda
tutulmaktad r.
Yat mc MKK üyesi arac
bir
sicil
numaras
ile ilk kez i lem yapt
olu turmakta
ve
hesaplar na ili kin bilgileri tek bir
yat mc
ayn
sicil
nda, MKK her yat mc ya özel
yat mc
numaras yla
n
farkl
bir
kurumlardaki
araya getirerek,
n portföyüne ili kin hizmetler sunmaktad r.
MKK’n n Yat mc Bilgilendirme Hizmetlerinden faydalanmak isteyen yat mc lar n
öncelikle sicil ve ifre bilgilerine sahip olmalar gerekmektedir.
Gerçek ki i ya da tüzel ki i yat mc lar n, MKK üyesi ihraçç
kurumlarda veya bankalarda hesap açmas
operasyonel süreç, a
irketlerde, arac
ve bu i lem sonras na ili kin
daki ekilde detayl olarak yer almaktad r.
6 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
ekil 1: Merkezi Kaydi Sistem ve Yat
Ayn yat mc
yard
mc Hesap Açma Süreci
n farkl kurumlardaki hesaplar na ili kin bilgileri bu sicil numaras
yla bir araya getirilerek, yat mc
sunulmaktad r. Yat mc
n portföyüne ili kin hizmetler bir arada
n farkl kurumlarda birden fazla hesab bulunsa dahi,
mü terek-ortak bulunan hesaplar da dahil olmak üzere, sicil numaras bir tanedir.
Yat mc bu sicil ile birlikte MKK taraf ndan kendisine iletilen ifre arac
ile MKK
hizmetlerinden faydalan r.
7 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
3. MKK Yat
mc Hizmetleri çin Sicil
ve e-DEVLET
3.1.
Sicil ve
MKK üyeleri arac
ifre Gönderimi
ifresinin Kullan
ifre Temini
ile yat mc lar için MKK nezdinde hesap aç lmas
takiben
sicil numaras olu turulduktan sonra,
Pay senedi, özel sektör borçlanma arac , devlet iç borçlanma senedi, di er
menkul k ymet ya da yap land lm
ürün i lemi gerçekle tiren,
Hesab nda bulunan yat m fonu kat lma belgelerinin portföy de eri 10.000
TL’nin üzerinde olan,
yat mc lar için otomatik olarak
ifre üretilir ve MKK’da kay tl adreslerine sicil-
ifre bilgisi MKK taraf ndan postayla gönderilir.
Bu ko ullar gerçekle mese dahi yat mc
n hesab
n oldu u arac kurulu a
ba vurarak sicil- ifre talebinde bulunmas durumunda sicil- ifre bilgisi postayla
yat mc
n adresine gönderilir.
ifresini unutan yat mc lar n hesab
n bulundu u üyeye ba vurarak yeni
ifre
talebinde bulunmalar gerekmektedir.
ifrenin bloke edilmesi halinde 444 0 655 numaral ça
merkezinden
ifrenin
tekrar kullan r hale getirilmesi mümkündür.
3.2.
e-DEVLET
ifresinin Kullan
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri e-DEVLET uygulamas taraf ndan sa lanan
hizmetler aras ndad r. e-DEVLET
ifresi PTT Merkez Müdürlüklerinden,
ba vuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaras
edilmektedir. e-DEVLET Kap
seviyesi
gerektirdi inden,
bulunan kimlik ibraz
ahsen
ile temin
üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik
ifreler
ba vuru
sahipleri
için
özel
olarak
olu turulmaktad r. Bu nedenle ancak kimlik ibraz ve ahsen ba vuru ile ifreler
verilmektedir. e-DEVLET ifresine sahip olan yat mc lar, bu ifrelerini kullanarak
8 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
e-MKK Bilgi Portal üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilirler. e-DEVLET
uygulamas ile MKK aras ndaki entegrasyona ili kin bilgi a
olarak yer almaktad r.
lemleri kitapç
ekilde yer alan “Yat mc
daki ekilde detayl
Bilgilendirme Hizmetleri”
n ilerleyen bölümünde daha detayl olarak aç klanmaktad r.
ekil 2: e-Devlet ve MKK Sicil
ifre Entegrasyonu
9 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
4. MKK Yat
Yat mc lar,
mc Bilgilendirme Hizmetleri
sicil ve bu sicile ba
olarak MKK
taraf ndan olu turularak
yat mc lara iletilen ifreleri ile,
Bilgi Alma
Yat mc Blokaj
Anl k Bilgilendirme
Periyodik Bilgilendirme
Rassal Bilgilendirme
kapsam ndaki hizmetlerden faydalanabilmektedir.
Yat mc
blokaj ,
tasarrufunu s
yat mc
rlamas
n
menkul
k ymetleri
üzerinde
üye
kurulu un
sonucunu do urmakta olup, tüm yat mc lar n söz
konusu hizmetten yararlanma imkan mevcuttur.
MKK’n n Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri, a
daki ekilde de yer ald
üzere,
www.mkk.com.tr web adresinden, AloMKK Sesli Yan t Sistemi olan ça
merkezinden, mobil uygulamalardan, elektronik uyar
üzerinden, e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yat mc
sistemi olan e-CAS
li kileri Portal arac
yla,
elektronik rapor gönderimi olan [email protected] ve her ay rassal olarak seçilen on bin
yat mc ya posta ile gönderilen hesap bakiyesi ile sa lanmaktad r.
10 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
ekil 3: MKK Yat
mc Bilgilendirme Hizmetleri
daki tabloda, MKK’n n do rudan yat mc ya yönelik olan hizmet türleri,
bunlara ili kin uygulamalar ve söz konusu uygulamalara eri im araçlar özet
olarak yer almaktad r:
11 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
Tablo 1: Yat
mc lar n MKK Hizmetlerine Eri im Yöntemleri
Yukar da yer alan genel çerçeve
hizmetleri a
4.1.
nda MKK’da yat mc ya yönelik bilgilendirme
da maddeler halinde detayl olarak yer almaktad r.
Sesli Yan t Sistemi / Ça
Merkezi (AloMKK 444 0 655)
Yat mc lar, Türkiye’nin her yerinden alan kodu çevirmeden, 444 0 655 (444 0
MKK) numaral
telefonu arayarak MKK’n n Sesli Yan t Sistemi olan Ça
Merkezi’ne ula abilirler. Sesli Yan t Sistemi’ne sicil ve ifre ile giri yap lmaktad r.
stenilen raporlar n e-posta veya faks ile al nmas sa lanmaktad r.
12 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
AloMKK 444 0 655
Bilgi Alma
• Portföy Hesap Durumu
• Hesap Da
• Hesaba Göre Ekstre
• Hareket nceleme
• Teminattaki Bakiyeler
• Hesap Özellik Bilgileri
• Adres Bilgileri
Yat
mc Blokaj
Tablo 2: AloMKK Sesli Yan t Sistemi Hizmetleri
AloMKK Sesli Yan t Sisteminin kullan
na ili kin ayr nt
bilgiye www.mkk.com.tr
web sitemizin Bilgi Merkezi K lavuzlar alan nda yer alan “AloMKK Sesli Yan t
Sistemi” dosyas ndan ula labilir.
4.2.
e-YÖNET
Mobil Uygulamalar (CepBlokaj)
portal ndan
gerekli
tercihlerin
yap lmas
ko uluyla,
tüm
operatörlerinden 2655 mesaj numaras na SMS göndererek yat mc
GSM
blokaj
yap labilir veya kald labilir.
13 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
Mobil Uygulamalar 2655
Yat
mc Blokaj
Tablo 3: MKK Mobil Uygulamalar
Mobil Uygulamalar n kullan
na ili kin ayr nt
sitemizin Bilgi Merkezi K lavuzlar alan
bilgiye www.mkk.com.tr web
nda yer alan ‘‘e-YÖNET Kullan m
lavuzu’’dosyas ndan ula labilir.
4.3.
e-CAS (Yat
mc Uyar Sistemi)
e-CAS MKK’n n yat mc lar anl k bilgilendirme hizmetleri kapsam nda devreye
ald
sistemdir. Bu sistem yat mc lar n, hesaplar nda bulunan pay senetlerine
ili kin olas hata ya da suistimalleri, MKK’da kay t olu tu u anda fark etmelerini
sa layarak, olu abilecek münferit ya da sistemik risklerin azalt lmas veya yok
edilmesini hedeflemi tir.
Yerli
gerçek
ki i
yat mc lar n
geçerli
bir
cep
telefonu
numaras ,
di er
yat mc lar n ise e-posta adresi ile e-YÖNET Portal üzerinden e-CAS sistemine
kay t olmalar yla, hesaplar ndan herhangi bir pay senedi ç
hareketinde an nda
SMS veya e-posta ile haberdar olma imkanlar sa lanm
r. Yat mc lar n söz
konusu bilgilendirmeyi di er sermaye piyasas araçlar na ve hesaplar na giri
hareketlerine ili kin olarak talep etme opsiyonlar da bulunmaktad r.
14 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
e-CAS
Hesap Hareketleri
• SMS
• e-posta
Hak Kullan m Bilgileri
• SMS
• e-posta
Tablo 4: e-CAS Yat
mc Uyar Sistemi
Yat mc lar n e-CAS sistemini kullanabilmeleri için e-YÖNET Portal na üye
olmalar gerekmektedir. e-YÖNET Portal uygulamas na ba lanarak geçerli bir cep
telefonu numaras
ve/veya e-posta adresi girilerek e-CAS sistemine kay t
olunabilir. Kay t yapacak yerli gerçek ki iler için cep telefonu numaras zorunlu
alan olup, e-posta adresi tercihli, yerli gerçek ki i d
ndaki di er yat mc lar için
ise e-posta adresi zorunlu, cep telefonu numaras tercihli olmaktad r.
4.4.
e-CAS A amalar
a. Bilgilendirme A amas : Bu a amada yat mc lara yukar da sözü edilen
lemlerle ilgili bildirim gönderilir.
b. Engelleme A amas : e-CAS sistemine kaydolmam
rehin tesisi veya teminat amaçl
olarak pay
yat mc hesaplar ndan
senedi ç
i lemleri
engellenir.
c. Onay A amas : Bu a amada, baz i lemlerin ancak yat mc lar n elektronik
olarak verece i onaydan sonra gerçekle tirilmesi planlanmaktad r.
15 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
a.
e-CAS Bilgilendirme
e-CAS üyesi olan yat mc lar;
yönlü tüm pay senedi i lemlerine (sat , k ymet transferi, ödünç pay
senedi piyasas i lemi, artl virman),
Pay senedi rehin ve teminat i lemlerine,
Hesab ndaki sermaye piyasas araçlar üzerine tesis edilen haciz ve tedbir
lemlerine,
Rehin ald klar ve kendi hesaplar nda saklanmakta olan sermaye piyasas
araçlar üzerinde tesis edilen haciz ve tedbir i lemlerine,
ili kin SMS ve/veya e-posta kanallar ndan bilgilendirme alabileceklerdir.
Yat mc lar dilerlerse Hak Kullan m bilgilerini de bu uygulama üzerinden SMS
ve/veya e-posta ile alabilmektedirler.
b.
e-CAS Engelleme
Sermaye Piyasas
Kurulu karar yla, 3 Ekim 2011 itibariyle e-CAS sistemine
kaydolmayan yat mc lar n hesaplar ndan rehin tesisi veya teminat amaçl olarak
pay senedi ç
i lemlerinin engellenmesi uygulamas na geçilmi tir.
Bu nedenle rehin tesisi veya teminat amaçl olarak pay senedi ç
i lemlerinde
bulunan ya da bulunma durumu söz konusu olabilecek yat mc lar n, e-CAS
sistemine
kaydolmalar
ma duriyet
ya amamalar
aç
ndan
büyük
önem
ta maktad r.
c.
e-CAS Onay A amas
Onay a amas , MKK taraf ndan belirlenen ve SPK taraf ndan onaylanan yat mc
bilgilendirme
uygulamalar
çerçevesinde;
yat mc lar n
MKK’n n
yat mc
16 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
bilgilendirme
uygulamas
hizmetlerine
kay t
yapt rmamas
ve/veya
bilgilendirmenin yat mc dan kaynaklanan nedenlerle yap lamamas hallerinde,
SPK’n n onay ile MKK taraf ndan belirlenecek baz i lemlerin gerçekle tirilmesi
yat mc taraf ndan elektronik yöntemle verilecek onaya tabi k nmas
e-CAS Uygulamas
Onay A amas
n
r.
Bilgilendirme ve Engelleme A amalar devrededir. Ancak
yukar da ifade edilen çerçevede gerekli görülmesi halinde
uygulamaya konulacakt r.
e-CAS Uygulamas
sitemizin
Bilgi
n kullan
na ili kin detayl bilgiye www.mkk.com.tr web
Merkezibölümü
K lavuzlar
alan
nda
yer
alan
“e-CAS
Bilgilendirme” dosyas ndan ula labilir.
4.5.
e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yat
mc
li kileri Portal
MKK taraf ndan olu turulan e-YÖNET portal nda ortaklar ile ihraçç
irketler
aras nda internet, e-posta ve mobil ileti im tabanl sürekli ve standart bilgi
al veri i sa lamaya yönelik hizmetler sunulmaktad r. Portal sayesinde
ortaklar na do rudan ula abilmekte, ayn
irketler
ekilde ortaklar, ortak olduklar
irketleri ile ilgili pek çok bilgiye kolayl kla bütüncül bir yakla m içinde
ula abilmektedirler.
irketlerin, ortaklar na özel anketler düzenleyerek bilgi
al veri ini de sa lamas mümkündür.
e-YÖNET Portal arac
ile sa lanan hizmetler ve bunlar n sa lanmas na arac k
eden araçlar ve i levler a
Portal kullan
daki ekilde ayr nt
olarak yer almaktad r. e-YÖNET
na ili kin detayl bilgiye www.mkk.com.tr web sitemizin Bilgi
Merkezi K lavuzlar alan nda yer alan “e-YÖNET Kullan m K lavuzu” dosyas ndan
ula labilir.
17 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
ekil 4: Kurumsal Yönetim ve Yat
mc
li kileri Portal e-YÖNET
Yukar da da de inildi i üzere, e-YÖNET Portal üyeli inde yat mc lar, e-YÖNET
Portal na sicil numaralar
ve
ifreleriyle ya da e-DEVLET
ifreleri ile üyelik
yapabilmektedir.
4.6.
[email protected] - Elektronik Rapor Gönderim Sistemi
e-YÖNET portal ndan yap lacak tercihler do rultusunda, MKK sisteminde yat mc
ad na aç lm
tüm yat m hesaplar nda bulunan k ymet bilgileri (PORTFÖY) ve
hesaplar nda gerçekle en i lemlere ili kin hareketleri (EKSTRE) düzenli olarak her
ay e-posta kanal ndan gönderimini sa layan uygulamad r.
Yat mc lar n, [email protected] menüsünden yapm
oldu u “Portföy Hesap Durumu”
ve/veya “Hesap Ekstresi” tercih tan mlamalar neticesinde her ay düzenli olarak
e-posta kanal ndan hesaplar hakk nda bilgilendirilmeleri sa lanmaktad r.
18 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
Periyodik Bilgilendirme
Portföy Hesap Durumu
Hesap Ekstresi
Tablo 5: [email protected] - Elektronik Rapor Gönderim Sistemi
[email protected] sisteminin kullan
na ili kin ayr nt
sitemizin Bilgi Merkezi bölümü K lavuzlar alan
bilgiye www.mkk.com.tr web
nda yer alan ‘‘e-YÖNET Kullan m
lavuzu’’ dosyas ndan ula labilir.
4.7.
Rassal Rapor Gönderimi
Kaydile tirme Tebli i’nin 25. Maddesi hükümleri ve Yönetim Kurulumuzun alm
oldu u karar çerçevesinde, istatistiksel yöntemlerle her ay maksimum 10.000
yat mc ya, Kurulu umuz kay tlar nda yer alan ay sonu hesap bilgisi posta ile
gönderilmektedir. Söz konusu gönderilere ili kin yat mc dan veya üyelerimizden
ücret al nmamaktad r.
4.8.
Yat
Yukar da ayr nt
mc Blokaj
olarak ifade edilen bilgilendirme hizmetleri içeri inde yat mc
blokaj da yer almaktad r. Bu uygulamaya ili kin daha detayl bilgiye a
da yer
verilmi tir:
Yat mc Blokaj , yat mc
n, MKK’daki serbest alt hesaplar nda bulunan menkul
ymetlerini bloke ederek, hesab
bir sistemin uygulanmas
n kendi iradesi d
nda kullan lmas
önleyen
r. Bloke i lemine konu olan alt hesaptaki k ymetler
19 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
blokaj çözülmeden hesab n bulundu u üye taraf ndan hesaptan ç kart lamaz.
Blokaj i lemi, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yat mc blokaj uygulamas
nda tutulanlar hariç tüm k ymetler üzerine uygulanabilece i gibi, seçilen
ymetler üzerine ve adet baz nda da yap labilmektedir. Yat mc
n, blokeli
hesab ndaki k ymetleri satmak istemesi durumunda; arac kurulu a sat
vermeden önce blokaj
çözmesi gerekmektedir.
Sermaye art
emri
na konu
ymetler bloke edilmi se, hesaba eklenen yeni paylar da blokajl olarak hesaba
geçmektedir.
Blokaj koyma i lemi hafta içi 21:00 – 08:00 saatleri aras nda hafta sonu ise saat
rlamas olmaks
n gerçekle mektedir. Ayr ca hafta içi blokaj koyma saatleri
nda yat mc blokaj emri veren yat mc
n i lemi 21:00 - 08:00 saatleri
aras nda gerçekle tirilmek üzere sisteme kaydedilmektedir.
Blokaj çözme i lemi ise günün herhangi bir an nda saat s
rlamas olmaks
n
yap labilmektedir.
MKK’n n yat mc
araçlar a
blokaj na ili kin uygulamalar
ve bu uygulamalara eri im
da tabloda da görüldü ü üzere telefon, internet veya SMS arac
ile yap labilmektedir.
Yat
mc Blokaj Uygulama
Kanallar
AloMKK Sesli Yan t Sistemi
• Telefon
e-YÖNET Portal
• nternet
MKK Mobil Uygulamalar
• SMS
20 / 21
MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç
Tablo 6: Yat
Yat mc
mc Blokaj Uygulamalar ve Bunlara Eri im Yöntemleri
Blokaj Sisteminin kullan
na ili kin bilgiye www.mkk.com.tr web
sitemizin Bilgi Merkezi bölümü K lavuzlar alan
nda yer alan ‘‘
ve Bili im
Uygulama lke ve Kurallar ’’ dosyas ndan ula labilir.
4.9.
Otomatik
amaçlanm
Otomatik Blokaj
Blokaj
ile
yat mc
r. Otomatik
blokaj
sisteminin
daha
etkin
kullan
blokaj sistemi yat mc lar n günün herhangi bir
saatinde gerek mevcut k ymetlerine gerekse gelecekte hesab nda bulunacak
ymetlere yönelik k ymet ve adet baz nda bloke alt na alma talimat vermelerine
imkan sa lamaktad r.
Blokaj koyma i lemi hafta içi 21:00 – 08:00 saatleri aras nda hafta sonu ise saat
rlamas
olmaks
n uygulanmaktad r. Otomatik blokaj n fark ; yat mc
n
blokaj koymak üzere sisteme belirtilen zaman diliminde girme zorunlulu unu
ortadan kald rmak ve yaln zca hesab nda bulunan de il, hesab na gelecek
ymetleri de kapsayacak
ekilde i lem yapacak olmas
r. Böylece Otomatik
Blokaj Sistemi sayesinde günün herhangi bir saatinde; belirtilen tarih aral
nda
gerçekle mek üzere talimat iletilmesi mümkündür.
21 / 21
Download

MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı