ZM R L SA LIK MÜDÜRLÜ Ü
M VE LET
M ARAÇLARI KULLANIM TAL MATI
NC BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu talimat n amac Müdürlü ümüz bünyesindeki ube, birim, v.b. ile birinci basamak sa k
kurumlar nda bili im ve ileti im araçlar n (elektronik posta, a , kablosuz a , bilgisayarlar, görüntü sistemleri
vb.), her türlü faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli teknolojik araç ve hizmetlerin etkili, verimli ve usulüne uygun
olarak kullan
sa lamak için gerekli ilkeleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu talimat, Müdürlük bünyesindeki ube, birim v.b. birinci basamak sa k kurumlar nda çal an
kamu personeli ve ta eron firma elemanlar ve bu elemanlar n kulland klar her türlü bili im ve ileti im araçlar
ile gerçekle tirdikleri faaliyetleri kapsar. Di er kurum ve kurulu lar aras nda yürütülen mü terek çal malarda
görev alan di er kamu görevlileri ve ta eron firma elemanlar ve kendilerine herhangi bir nedenle bili im
kaynaklar
kullanma yetkileri verilen misafirler de bu talimat hükümlerine uymas zorunludur.
Dayanak
Madde 3 – Talimat, dayana
; 657 Say devlet memurlar kanunu, 5237 say Türk Ceza Kanunu’nun , kinci
m(Ki ilere Kar Suçlar), Dokuzuncu Bölüm,Özel Hayata ve Hayat n Gizli Alan na Kar Suçlar (132, 133,
135, 135, 136, 137, 138,139,140) Üçüncü K m (Topluma Kar Suçlar ), Onuncu Bölümünde (Bili im
Alan nda Suçlar ) 243, 244, 245, 246 maddeleri, 5070 say “Elektronik mza Kanunu ve 5651 say “Internet
Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakk nda Kanun”dan al r.
Tan mlar
Madde 4 – Talimatta geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Bakanl k : Sa k Bakanl
Müdürlük : zmir l Sa k Müdürlü ü
dare : l Sa k Müdürü, Müdür Yard mc lar , ube Müdürleri ve Birim Amirleri
: Bilgi lem Ve Sa k statistikleri ube Müdürlü ü
ubeler : Ta ra te kilat emas nda tan mlanm ube Müdürlükleri
Birimler : Ta ra te kilat emas nda tan mlanm birimler
Birinci basamak sa k kurumlar : Ta ra te kilat emas nda tan mlanm kurumlar. (Toplum Sa
Merkezleri, Halk Sa
Laboratuar , S tma Sava Dispanseri, Verem Sava Dispanseri, AÇSAP
Merkezleri v.b.)
h) Kullan : Hizmet ve idari kadrolarda görevli Kadrolu, geçici, sözle meli personel ile ta eron firma
elemanlar
i) IP : nternet protokol numaras ‘ n ifade eder.
Tedarik Prensipleri
Madde 5 - Bili im siteminin her türlü altyap , donan m ve yaz m ihtiyaçlar bir üst yaz yla B ’den talep edilir.
Sat n al nmas gerekiyorsa B yönetiminin uygun görü ü veya oluru ile sat n alma süreci ba lat r.
Bili im ve leti im Araçlar
n Kullan m Prensipleri
Madde 6 - Kullan lar kendilerine sa lanan bili im ve ileti im araçlar ile haberle me araçlar ve benzeri di er
vas talar Sa k Müdürlü ü hedeflerine ayk olmayacak ekilde kullanmakla yükümlüdürler.
Madde 7 – Bili im kaynaklar Türkiye Cumhuriyeti yasalar na, Bakanl
bulunmak amac yla kullan lamaz.
z Mevzuatlar na ayk
faaliyetlerde
Madde 8 – Kullan lar, bili im kaynaklar n kullan nda altyap , donan
ve yaz
zarara u rat ,
tahrip edici, zedeleyici, bilgi ve ileti im hizmetlerini kesintiye u ratacak, verimsiz çal mas na yol açacak hiç
bir giri imde bulunamaz.
Madde 9 – Bili im kaynaklar n kullan ma sunumu ve kullan , bu kaynaklar n kullan m amaçlar
çerçevesinde yap r. Kaynaklar n kullan m yeri ve konumu B yöneticilerinden yetki ve olur al nmadan
de tirilemez.
Madde 10- Bili im kaynaklar , sistem ya da a üzerindeki data/bilgi ve/veya trafi in izlenmesi, saklanmas ,
transferi ve da
; ba kalar na hat kullan m olana vermeyecek oranda a
bant geni li i kullan ; ba ar
olsun veya olmas n kar taraf n izni olmadan bir ba ka bilgisayara, a a veya kullan
n bilgilerine/verilerine
ula maya çal mak, bu bilgileri izlemek, ara rmak ve tahrip etmek, kullan lara ait giri kodlar elde etmeye
veya yaymaya çal mak; Müdürlük Sistemine ya da farkl bir sisteme, a kayna na veya servisine sald
amac yla kullan lamaz.
Madde 11- Bili im kaynaklar , genel ahlak ilkelerine ayk veya müstehcen materyal üretmek, bar nd rmak,
iletmek; gerçek d , s nt ve rahats zl k verici, gereksiz korku yaratacak, iftira ve karalama mahiyetinde
materyalin üretimi ve da
; ba kalar n fikri haklar
ihlal edici mahiyette materyalin da
,
bulundurulmas ve ülkenin birlik ve beraberli ine bölünmez bütünlü üne ayk siyasi, dini, etnik propaganda
amac yla kullan lamaz.
Madde 12- Kullan lar, bilgisayar a içerisindeki uçlara, B ' in bilgisi d nda anahtarlama ve a
cihaz /cihazlar tak p uç çoklama i lemi yapamazlar. Herhangi bir kullan a ve kablolama i lemleri tesisi ve
bak nda mutlaka B ’den görü ve onay almak zorundad r. Söz konusu i lemler için üstlenici yüklenici veya
ta eron firmalar ve görevlilerinin, B
yetkililerine dan madan i e ba lamamalar na ili kin kontrol ve
sorumluluk ihaleye ç kan birim yönetiminindir.
Madde 13- Kullan lar bilgisayarlar nda; hukuki aç dan suç te kil edecek belgeler , bilgisayar ve a güvenli ini
yok edebilen, zarar verebilen belge ve yaz mlar kamu kurum veya kurulu lar ile gerçek/tüzel ki iler hakk nda
karalama belgeleri, iftira mahiyetinde olan, gerçek d , s nt ve rahats zl k verici hiçbir materyali
bar nd ramazlar.
Madde 14 - Kullan lar, elektronik ileti (e-posta) hesaplar na ait kullan ad ve ifresinin sadece kendisinde
olmas gerekti ini, bu türden özel gizlilik ve güvenlik bilgilerini ba kas ile payla mayaca
veya ifresinin
üçüncü ki ilerce ele geçirilmesi durumunda kendisi taraf ndan ifre de ikli i yap labilece ini bildi ini ve
önlemini almak zorunda oldu unu kabul eder.
Madde 15 - Kullan lar, e-posta hesab ticari, siyasi, dini, etnik ve kar amaçl olarak kullanamaz. Çok say da
kullan ya, izinsiz olarak toplu halde reklam, tan m, duyuru v.b amaçl e-posta gönderemez. Yap lan le ilgili
ve idari süreçlerine uygun toplu duyurular ise B yönetiminin iznine tabidir.
Yaz m, Telif Hakk ve Lisans Politikas
Madde 16 - Kullan lar, Müdürlük mülkiyetindeki her türlü bili im kaynaklar
kanunlar n ekline ve ruhuna uymay ve böylelikle de fikri haklar koruyaca
kullanacaklar kabul ederler.
telif hakk ve patentlerle ilgili
ve bu kanunlar çerçevesinde
Madde 17 , Müdürlü ümüz bünyesindeki bilgisayarlara, lisans olmayan herhangi bir yaz m
yüklememektedir. Müdürlük bünyesinde kullan lan yaz mlar lisans anla malar çerçevesinde edinilir.
Madde 18 ’den habersiz olarak kullan lan yada sat n al nan di er yaz mlar n lisans sorumlulu u
kendilerine aittir.
Madde 19 - Aksi ifade edilmedi i müddetçe, kullan lar bütün yaz mlar n telif haklar nca korundu unu bilir
ve kabul ederler.
Madde 20 - Kullan mda olan yaz mlar ortadan kald lamaz, koruma amac yla yedekleme uygulamas d nda
kullan lar lisansl yaz
n kopyalar alamazlar.
NC BÖLÜM
Bili im Kaynaklar Kullan
na li kin Yetki ve Sorumluluklar
Kullan , ube ve Birim Sorumluluklar
Madde 21 – Resmi olan her türlü bilgi ve belgelerin elektronik da
nda Müdürlü ümüzün e-posta
sunucular (……………….@ism.gov.tr) haricindeki e-posta sunucular kullan lamaz.
Madde 22 - Kullan lar, bilgisayar/a hesab
kullanarak eri tikleri, sunduklar ya da da tt klar bütün
bilgilerden ve a a ba lant yapt klar cihazlardan ve bu cihazlarla yap lan her türlü kural d
i lem ve
eylemlerden kendileri sorumludur.
Madde 23 - Kullan lar, bu kaynaklar n kullan m amac d nda üçüncü ki ilere kulland lmas durumunda
ortaya ç kabilecek idari ve yasal sonuçlardan sorumludur.
Madde 24 – Kullan lar, kulland
bilgisayar n güvenli ini sa lamaktan, güvenlik eksikli inden
kaynaklanacak zararlardan , bu zararlar azaltmak için koruyucu yaz mlar yüklemek, güncelli ini takip etmek
ve B taraf ndan sunulan güvenlik yaz mlar yüklemek veya yükletmekten de sorumludur.
Madde 25 , kullan lar n kurallara uygun hareket etmemeleri ve hukuki artlar n olu mas durumunda
kullan
n mahremiyeti ve ki ilik haklar sakl kalmak ko ulu ile Sistem üzerindeki sunucular n ilgili
kay tlar na girme ve raporlama yetkisine sahiptir.
Madde 26 - Kullan lar öncelikle konuyla ilgili tüm Kanun,Yönetmelik ve talimatlarda belirtilen yasal
yapt mlara tabi olduklar
kabul ederler. Kullan lar, talimat maddelerinin herhangi bir ekilde ihlal
edilmesinden veya maddeler halinde aç klanmam olsa bile, konuya ili kin mevcut ve ç kacak yasalar
kapsam nda belirtilen tüm k tlama ve yapt mlardan, etik kurallar içindeki tüm ki isel haklar ve fiillerden
sorumludur. nternet etik kurallar içerisindeki tüm evrensel kurallara da uymay kabul ederler. Kullan an lan
kurallara uymad takdirde; Uygulama ve Yapt m maddesinde belirtilen hükümler uygulan r.
Madde 27 - Bili im kaynaklar n kullan
ile ilgili olarak, sorunlar belirlemek, çözmek veya esaslara ayk
davran lar tespit etmek l Sa k Müdürü ad na B 'in sorumlulu undad r.
Madde 28 – Hiçbir ube, birim v.b. birinci basamak sa k kurumlar Sa
almadan alan ad sat n al p internet sayfas yay nlayamaz.
k Müdürlü ü idaresinden izin
Kullan ma Sunan Birimlerin Yetki, K t ve Sorumluluklar
Madde 29 , gerekli ko ullar olu tu unda A hatlar
amac ta mayan uygulamalar engelleyebilir.
n kullan
nda kesinti ve s
nt olu turan hizmet
Madde 30 – Müdürlü ümüze ba bulunan tüm ube, birim v.b. birinci basamak sa k kurumlar yetkilileri
kendi kullan lar n bu kurallara uygun davranmas ndan sorumlu olup gerekli önlemleri almak zorundad rlar.
Madde 31 - Müdürlü ümüz a
kullanan ube veya birimler kendi kaynaklar n kullan
ile ilgili giri ve
trafi inden sorumludurlar. Bu amaçla gerekli her türlü bilgilendirme, esaslara uyulmayan durumlar ve
esaslara uymayan kullan lar ve ki ileri belirleme, ilgili yapt mlar uygulama i lerini B ’in teknik deste i ve
birli ini de alarak yürütme sorumlulu unu ta rlar.
Madde 32 , bilgisayar a nda olu abilecek güvenlik aç klar asgari düzeye indirebilmek için, kullan lara
güvenlik yaz mlar temin eder ve i letim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini yapar kullan lar
bilgilendirir.
Madde 33 'in bilgisi d nda hiçbir ube, birim v.b. birinci basamak sa k kurumlar , kendi bünyesinde tek
bir bilgisayar arkas nda IP ço altma i lemi yaparak, birçok makineyi bu bilgisayar üzerinden internete ç karamaz
ve bilgisayarlar na B 'in belirledi i IP gruplar d nda IP atayamaz.
Madde 34 - Kullan lar; B ’in binalar nda kurdu u kablolama sistemi, a eri im cihazlar ve di er teçhizat
üzerinde yaz m veya donan m düzeyinde de iklikler yapamazlar. Gereklilik durumunda B ile irtibata
geçilir. Aksi durumda sorumluluk kullan ya aittir.
Madde 35 , bili im güvenli ini korumak amac yla kendisine ba
uygun olarak k tlay ve engelleyici önlemler alabilir.
tüm bilgisayarlar üzerinde yasalara
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çe itli Hükümler
Uygulama ve Yapt m
Madde 36 - Talimat esaslar na uyulmad
nB
taraf ndan da tespit edilmesi halinde,
a) Kullan hakk nda tutanak düzenlenir.
b) Düzenlenen tutanak B yönetimine sunulur.
c)
yönetiminin oluruyla tutanak bir üst yaz yla ilgili ube, birim v.b. birinci basamak sa k
kurumlar na gönderilir.
d) Gerekli tedbirler al nana kadar kullan engellenir.
e) Uygulanacak yapt mlar n düzeyi veya s ras belirtilen esaslara uyulmayan durumlar n tekrar na,
verilen zarar n büyüklü üne ve internet ile bili im kaynaklar bütününde yarat lan olumsuz etki ve
tahribat n fazlal na ba olarak belirlenir.
Download

Bilişim ve İletişim Araçları Kullanım Talimatı