Soru 1. İnşaat mühendisliği anabilim dalları nelerdir, açıklayarak yazınız. Cevap 1. Yapı Anabilim Dalı: Yapı analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı konularında çalışan inşaat mühendisliği dalıdır. Çelik yapılar, betonarme yapılar, ahşap yapılar, yapı statiği ve yapı dinamiği başlıca uzmanlık alanlarıdır. Yapı mühendisliğinin temel amacı; yapıları belirli bir güvenlik, yeterli bir rijitlik ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. •
•
•
Belirli güvenlik, yönetmeliklerde belirtilen emniyetli yükleme sınırını; Yeterli rijitlik, farklı oturmaları önlemeyi, sehim şartlarını sağlamayı, hesaplarda yapılan mesnet kabullerine uygun imalat yapmayı; Ekonomiklik ise boyutları güvenli tarafta kalmak şartıyla, en az maliyetli bir biçimde belirlemeyi; ifade eder. Yapı mühendisiliğinde, öncelikli olarak, yapılacak yapının yapılış amacı hakkında bilgi edinilir, yapının inşasında kullanılacak malzemeler yapının türü ve cinsine göre seçilir. Daha sonra yapılacak yapı matematiksel modele dönüştürülür. Yapıda dış etkilerden oluşan kuvvetler matematiksel ve idealleştirilmiş model üzerinde, değişik yöntemlerle hesaplanır. Yapı mühendisi yapılacak yapıya etkiyen kuvvetleri hesapladıktan sonra yapı elemanlarını boyutlandırmaya başlar. Boyutlandırma sırasında fizik kurallarının yanında mevcut yönetmeliklere başvurulur. Mekanik Anabilim Dalı: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bir bilim dalıdır. Başlıca üç kısma ayrılır: •
•
•
Rijit Cisimler Mekaniği: Her türlü etki altında şekil değiştirmeyen cisimleri gözönüne alır. Statik ve Dinamik olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği: Her türlü etki altında şekil değiştirebilen cisimleri göz önüne alır. Mukavemet, Elastisite, Plastisite, Viskoelastisite vb. adlar alır. Akışkanlar Mekaniği: Sıkıştırılabilen ve sıkıştırılamayan akışkanlar (sıvılar ve gazlar) ve bunlarla ilgili problemlerle uğraşır. Ulaştırma Anabilim Dalı: Kara ve demir yolları vasıtası ile güvenli, verimli, hızlı, konforlu, kullanışlı, ekonomik ve çevreye duyarlı bir ulaşım sağlama amacıyla yolların planlama, fonksiyonel tasarım, yapım ve işletim süreçleri ile uğraşan inşaat mühendisliği anabilim dalıdır. Geoteknik Anabilim Dalı: Yapıların yer altında kalan kısımlarını inceler, zemin etüdü yapar, yapıların temellerinin sağlam zemine oturmasını sağlar. Yapı altındaki zemin sınıfının ve mekanik özelliklerinin incelemesine zemin etüdü denir. Geoteknik anabilim dalı, tüm yapıların (binalar, köprüler, istinat duvarları, tüneller, silolar, kara ve demir yolları, deniz ve hava limanları, barajlar, su yapıları, vb.) zemin üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgilenir. Zemin mekaniği ve temel inşaatı bilim dallarını içine alır. Zemin mekaniğinde zeminlerin fiziksel ve mühendislik özellikleri belirlenerek zeminlerin tanımlaması yapılmaktadır. Temel inşaatında ise belirlenen zemin özelliklerine bağlı olarak zemin ve temel etkileşimleri incelenmektedir. Hidrolik Anabilim Dalı: Hidrolik mühendisliği, başta su ve kanalizasyon olmak üzere, akışkanların akışı ve aktarılması ile ilgilenir. Barajlar, su kanalları, su arıtma tesisleri, limanlar, kıyı yapıları, içme suyu, kanalizasyon işleri, yeraltı suları, pompalama ve sulama işlemleri, nehir aşınmaları, drenaj çalışmaları gibi alanlar hidrolik mühendisliğinin başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Hidrolik mühendisliğinde, akışkanlar mekaniği prensipleri, suyun toplanması, depolanması, kontrolü, taşınması, akışının düzenlenmesi, ölçülmesi ve kullanılması konularına tatbik edilir. Yapı Malzemesi Anabilim Dalı: Beton, asfalt-­‐beton karışımı, alüminyum ve çelik gibi metaller, polimerler ve karbon fiberler gibi malzemeler ile uğraşırlar. Yapı İşletmesi Anabilim Dalı: Kara ve demir yolları, köprüler, havaalanları, binalar, barajlar vb. altyapıların tasarım, planlama, inşaat ve yönetimi ile uğraşırlar. Soru 2. İmar durum belgesi ( halk arasında imar çapı) hangi bilgiler bulunur. Cevap 2. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arsanın komşu parsellerle şuulu (ortak) olup olmadığını, Binanın arsaya temel oturum alanını (TAKS), Arsaya yapılabilecek toplam inşaat alanını (KAKS), Arsanın ayrık nizammı yoksa bitişik nizammı olduğunu, Arsanın ayrık nizamsa yan bahçe ve arka bahçe mesafe bilgilerini, Arsanın ticari veya konut arsası olup olmadığını, Tevhid (birleştirme )gerekip gerekmediğini Ayırma(ifraz) gerekip gerekmediğini Maksimum bina yüksekliğini Maksimum kat sayısını Bina inşaat cephesi büyüklüğünü Soru 3. Müteahhit kime denir? Müteahhitlik nedir? Cevap 3. Müteahhit, bir kişi veya kuruluş adına inşaat, ticaret vb. bir işi yapmayı üstlenen kişi veya kuruma denir. Kelime anlamıyla müteahhit, taahhüt eden (söz veren), yüklenici ve üstlenici anlamlarına gelir. Müteahhitlik, müteahhit niteliğine sahip kişi veya kurumların yaptığı işe denir. Soru 4. Bina inşaat projesi yapım aşamaları nelerdir? Cevap 4. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İlgili belediyeden imar durum belgesinin alınması. Seçilecek mimari proje bürosuna mimari proje taslağının çizdirilmesi. Üzerinde mutabakat sağlanan mimari projenin mimarlar odasından onayının alınması. Mimarlar odasından onaylanan projenin ilgili belediyeden ön onayının alınması. Tapu kadastro müdürlüğünün onayladığı bir harita bürosu tarafından ölçü krokisi çıkartılması ve arsa köşe noktalarının belirlenmesi. İnşaat yapılacak arsada eski bina ve gecekondu benzeri bir yapı varsa yıktırılması. Arsada zemin etüdü yapılması ve zemin etüt raporunun belediyeye onaylatılması. Zemin etüdü raporuna ve mimari proje ölçülerine göre inşaat mühendisi tarafından statik projenin çizilmesi ve inşaat mühendisleri odasının ilgili şubesine onaylatılması. Mekanik tesisat projesinin çizilmesi ve ilgili odadan ve şehrin su ve atık su müdürlüğünden onayının alınması. Elektrik projesinin çizilmesi ve elektrik mühendisleri odasından onayının alınması. Soru 5. Karayolları sanat yapıları nelerdir, tarif ederek yazınız. Cevap 5. Köprü, tünel, viyadük, dayanma yapıları, kazı destek sistemleri, menfez ve drenaj maksatlı yapılardır. Köprü: Su kütlesi, vadi veya yol gibi engellerin üzerinden geçiş sağlamak için inşa edilen yapılardır. Tünel: Giriş ve çıkışı dışında kapalı olan yeraltı veya su altı geçiş yoludur. Viyadük: Bir vadi veya boğazı geçmek için yapılmış birçok açıklığı veya kemeri olan köprüdür. İstinat duvarı: Ani seviye farklarının bulunduğu şevler arasında dikey geçişi sağlayan yapılara istinat duvarı adı verilir. İstinat duvarının yapım amacı duvarın arkasında bulunan malzemeden doğan itkiye karşı gerekli stabiliteyi sağlamasıdır. İstinat duvarları, ulaşım sistemlerinin yarma ve dolgularında, köprü kenar ayaklarında, bodrum kat duvarlarında, heyelan ve taşkın önleme bölgelerinde, rıhtım duvarlarında, kömür ve maden cevheri gibi malzemelerin tutulması gibi sahalarda kullanılmaktadırlar. Menfez: Karayolu, demiryolu vb. bir engelin altından suyun akışını sağlayan yapılardır. Genellikle toprak içine gömülü olarak imal edilirler. Betonarmeden, çeşitli kesit şekillerinde, tünele benzer bir şekilde imal edilebildikleri gibi kendi başına bir boru da menfez olabilir. Soru 6. Gövde Yapısına Göre Baraj Tiplerini yazınız. Cevap 6. •
•
•
•
•
Toprak Dolgu Baraj Kaya Dolgu Baraj Beton Ağırlık Barajı Beton Kemer Baraj Beton Payandalı Baraj Soru 7. Mansap ve memba tarafı ne demektir? Dip savak ve dolu savak nedir? Derivasyon tesisleri nelerdir? Batardo ne demektir? Cevap 7. Memba tarafı: Bir akarsuyun kaynak tarafı Mansap tarafı: Bir akarsuyun akış tarafı Dip savak: Gerektiğinde baraj gölünü tamamen boşaltmak, dolusavak kapasitesini azaltmak, akarsu mansabına bırakılacak suyu salmak amacına yönelik tesisler Dolusavak: Taşkın sularının baraj gövdesine zarar vermeden mansaba aktarılmasını sağlayan ve barajlarda emniyet görevini üstlenen yapı. Baraj inşaatının kuru ortamda yapılmasını sağlayan tesisler derivasyon tesisleridir. Derivasyon tüneli ve batardolardan oluşur. Baraj inşaatını kuru koşullar altında yapabilmek için, inşaatın yapılacağı kısmın memba ve mansap tarafları batardo denilen yüksekliği düşük bentler ile kapatılarak, gelen su derivasyon tüneli veya kanalı denilen yapay bir yatak vasıtası ile mansap tarafına akıtılır. Baraj yapılacak bölgeye gelen suyu derivasyon tüneline iletmesi için memba batardosu, derivasyon tünelinden çıkan suyun memba tarafına geri gitmemesi için yapılan batardoya ise mansap batardosu denir. 
Download

Hazırlık soru cevap