DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU
TCDD 3.BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIGINA
Alsancak/IZMIR
Teklif Sahibinin Adi Soyadi/Ticaret Onvani :
Acik Tebligat Adresi
.•
Bagli Bulundugu Vergi Dairesi ye Numarasi:
.
T.C.Kimlik numarasi
Telefon ye Faks Numarasi
Kurulu§unuzca kapali zarf usulii Dogrudan Temin Yontemiyle gercekle§tirilecek olan 75 Adet
PA4 V185 Tipi Dizel Motor Silindir BaOlgtnin Malzemeli Bakim Ve Onarimi hi'ne ili§kin dosya
kapsamindaki biltiln §artname ye ekleri ile diger belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazim
olmayip pe§inen kabul ediyorum ye teklifimi buna gore veriyorum.
.•
t (rakamla),
1) Soz konusu i§i
(yaziyla) yapmayi kabul ye taahhilt ederim/ederiz.
Turk Liras'
2) Teklifime (KDV haric) butlin vergi ye masraflar dahildir.
3) Teklif tutannin en az %3'il kadar gegici teminat yatirdigima dair beige ekte sunulmu§tur.
4) Teklifimiz 30 (otuz) gun Mire ile gecerlidir
5) Verilen tekliflerin en dii§iik olani bile avantajli teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu
pe§inen kabulleniriz.
6) Yukarida belirtilen i§ ilzerimde kalirsa, teklif bedelinin %6'si kadar kesin teminat vermeyi ye
sozle§me imzalamayi kabul ye taahhut ederim /ederiz.
Not :
*Teklif mektuplan 23/09/2014 tarihi ye saat 17:00' a kadar, yukarida belirtilen adrese teslim
edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler degerlendirmeye almmayacaktir.
**Teklif zarfinin ilzerine i§in adi yazilacaktir.
***Gecici teminat yatirmayan teklif sahibinin teklifi dikkate ahnmaz.
****Yapilan tercih sonunda, Mal/Hizmet alimi Uzerinde kalan isteklinin mticbir sebep halleri di§inda
usuliine gore sozle§me yapmamasi ye ye ytikumlultigtinti yerine getrimemesi durumunda gecici
teminatlan irat kaydedilir.
MUM FtYAT TEKLIF CETVELI
Sira
Mal Kaleminin Ad ► ye K ►sa Ac ►klamas ►
No
1
PA4 V185 Tipi Dizel Motor Silindir
Basl ► g ► nin Malzemeli Bakim Ve
Onar ► m ► hi.
Birimi Miktar ►
Adet
Teklif Edilen Birim
Fiyat (Para birimi
belirtilerek)
(Para birimi
T u tan
belirtilerek)
75
2
cn
Toplam Tutar (K.D.V Haric)
- SOYA [:)I
'icaret unva
Ka ;e vc imza
►
TCDD
LOKO BAKIM ATELYE MUDIJ
. RLCa
HALKAPINAR
DE 24000 TIPI PA4 V 185 TiPi
DIZEL MOTOR
SiLiNDiR BASLI61
BAKIM VE ONARIM TEKNiK SARTNAMESI
HAZIRLAYANLAR
ADI VE SOYADI
Hasan A.CAKIR
3/II Atl. Md. V.
ONAY
IMZA
ADI VE SOYADI
IMZA
Alpaslan KARA3/II
SER.Md. V
(.../ V
Erdal HAMUSCU
3/11 Depo Muci.v
ki
Arif GOCMCS
3/II Depo
SEFI
LOKO BAKIM ATELYE
-
TCDD 3. BOLGE
M fiDURIt6U
i)DURLI.Y6i) HALKAPINAR
SAYFA:9
1. KONU
Bu teknik §artname Halkapinar Loko Bakim Atelye Mi.idiirltigande bulunan DE 24000 tipi
dizel ana hat lokomotiflerine ait PA4-V-185 SEMT PIELSTICK tipi dizel motor Ozerinde
bulunan 75 adet silindir ba§liklannin donanim malzemesi yiikleniciye ait tamir ye bakimint
kapsar
2. GENEL HUSUSLAR
2.1- Firmalar tekliflerini , silindir ba§liklarmin tamir, bakimi + 4 adet emme/eksoz supapi+
4 adet subap oturagi+4 adet supap kilavuzu(gayti) ye §artnamede belirtilen malzeme ye
Monta§ yapilarak donatilmi§ ek 1 deki maddeler dahil 1 ba§lik fiyati verip degerlendirme
toplam adet uzerinden Yapilacaktir.
2.2- Teklif verecek firmalar 1 adet silindir ba§ligi icin, teknik §artname teklif
Listesindeki ilgili stitunlara tamir/bakimla i§cilik fiyatlan ile yeni parca fiyatlanni ayri ayri
verecek ye bunlann toplami 1 adet silindir ba§liginin bakim ye martin fiyatini olu§turacaktir.
Bir adet silindir ba§liginin bakim ye onanmim gercekle§tirmeyecek §ekilde teklif
listesinin bir boltimOne verilecek kismi teklifler degerlendirilmeyecek, demontaj
a§amasindan ,bakim,onanm,parca degi§imi,montaj ve gerekli testier yapilacak §ekilde bu
teknik §artnameye uygun olarak teslimi iceren fiyat teklifleri degerlendirmeye alinacaktir.
2.3- Anzali olarak bildirilen silindir ba§liklan,yaklenici firma elemanlan ye Loko Bakim
Atelye Miidurlugu yetkilileri ile birlikte incelenerek ekspertiz raporu doldurulacaktir.
Ekspertiz raporunda yer alan listede tamir ye bakimi yapilacak veya yeni kullanilacak
kalemler i§aretlenerek ye adetler yazilarak hazirlanacak ye bu rapor kar§iligi firma tarafindan
listesine gore verilen teklif kalemlerine uygun olarak ba§lik ba§ina tamir fiyati
belirlenecektir.
Ekspertiz a§amasinda yapilacak turn demontaj ye montaj i§lemleri yiiklenici firma elemanlan
Tarafindan yapilacaktir.
2.4- Yuklenici firma ekspertiz icin gorevlendirdigi elemana, yetkili olduguna dair beige
verecektir.
2.5- Firma silindir ba§ligi Ozerinde degi§tirdigi ttim parcalari Loko Bakim'a fade edecektir.
2.6- Loko Bakim Atelye MudiirlOgiinde yapilacak ekspertiz icin, yilklenici firma gerekli alet
ye edevati kendisi temin edecektir.
2.7- Ba§ligin bakim ve onartmt ile ilgili tam teknik ve hukuki sorumluluk YOklenici firmaya
ait olacaktir.
2.8- YOklenici firma bakim ve onanmi yapilacak silindir ba§liklanni partiler halinde teslim
alip, gerekli bakim ye tamirini tamamladiktan sonra yine partiler halinde i§yerimize teslim
edecektir.
0\
3
LOK1 AKIM
AT YE MIODURLMT HALKARINAR
SAYFA:2
2.9- Yaklenici firma, bakim ye onanmnu yapmak iizere teslim
oldugu 16 adet silindir
ba§ligindan olu§an her bir partiyi, teslim tarihinden itibaren en gec 15 giin icinde bakim ye
onanmnu tamamlarm ye faal olarak i§yerimize teslim edecektir.
Teslimat esnasmda goriilen her tiirlti eksiklik ye hatalar yine ytiklenici tarafindan en gec 3
gun icersinde giderilerek 4yerimize silindir baOiklan tekrar faal olarak teslim edilecektir.
Bu
teslimat esnasinda her bir ayri parti icin en fazla 2 kez ytiklenici firmaya eksiklik
ye hatalari gidermek icin yukarida belirtilen 3 giinhik Aire verilecek olup, herhangi bir parti
icin teslimat esnasinda 3. kez eksiklik ve hata cikmasi durumunda sozleme fesih edilecektir.
Yiiklenici firma bu
olupn fesih icin 4yerimizden herhangi bir bedel talep
etmeyecektir.
3. TEKNIK ISTEKLER
3.1- Silindir b4iklannin komple demontaji veya montaji esnasmda hassas cahilacak, baOik
govdesi ilzerindeki yfizeylerin zarar gormemesi icin gerekli onlemler ahnacak ye baOik
tizerine monte edilen turn parcalar hasarsiz ye dtizgiin bir §ekilde soktilecek ye takilacaktir.
3.2- Silindir ba§liklanmn komple yikama 41emi hassas bir
yapilacaktir. Ozellikle de
Supaplann cah§tigi yazeylerde ye hassasiyet derecesi yiiksek olan yiizeylerde cok hassas
Bir yikama ve temizlik
yapilacaktir.
3.3- Bakim ye onarimi tamamlanan silindir ba§liklan, teslimat oncesinde basmc testlerine tabi
tutulacak ye test raporlarini silindir ba§hklanyla birlikte Loko Bakim Atelye Mudurlugune
teslim edilecektir.
3.4- Motor silindir ba§hklannm, emme ye egzost manifolt baglanti civata delikleri ile yag
gir4 rekor deliklerinin dilerinde siyrilma ve bozulma olanlara helikoil monte edilecektir.
3.5- EMME VE EGZOST SUBAPLARI
3.5.1- MALZEME
Subap malzemesi
Emme Subaplari icin
: DIN X 45 CrSi 93 (1.4718)
Egzost Supaplari icin
: DIN X 53 CrMnNiN219 (1.4871)
Veya en az bu malzemelerin mekanik ozelliklerine haiz muadilleri olacaktir.
3.5.2- Sap Ucunun Kaplanmasi
Ekzost subaplarinin sap uclan istenen sertlik degerine
Malzemesi ile dolgu yapilacaktir.
icin " Stellit 1" kaynak
3.5.3- Oturma Yfizeylerinin Kaplanmas ►
Emme subaplarinin oturma ytizeylerine "Ni60", egzost subaplarinin oturma yazeylerine
"Stellit 6" kaynak malzemesi ile dolgu yapilacaktir.
LOKO BAKJM AWLYE MUDURLiYOU HALKAPINAR
QANTG'A
:3
3.5.4- IMALAT
Supap kafalari yalniz bir defa isitilarak ye elektro Extruzyon ye Elektro Uppsetting metodu
Ile §iirilecek ye sicak olarak preslenecektir.
3.5.5- MEKANIK OZELLIKLER
Supap malzemeleri a§agidaki Tablo-1 de belirtilen mekanik Ozelliklerde olacaktir.
MEKANIK
OZELLIK
EMME SUBAPI
(1.4718)
Akma dayammi
(Min N/mm2)
cekme dayanimi
(N/mm2 )
% Uzama (min)
700
EGZOST SUBAPI
(1-4871)
Oda
800 °C
sicakliginda
sicaklikta
580
900-1100
950-1200
14
8
300 (min)
3.5.6- GEOMETRIK KARAKTERISTIKLER
3.5.6-1.Boyut ye Toleranslar
Supaplann §ekil,olcu ve toleranslari artnameye ekli 01.263 ye 01.264 no'lu resimlerde
3.5.6-2.Subap Sam Dokruluku
Boyuna ekseni etrafinda supabin bir tam donWinde supap sapinda musaade edilebilecek
maksimum sapma 0,025 mm olacaktir.
3.5.6-3.Supap Tablasimn Dokrulub
Boyuna ekseni etrafinda supabin bir tam doni1Onde supap oturma yilzeyinde milsaade
edilecek maksimum sapma 0,025 mm olacaktir.
3.5.6-4.Supap Oturma Yilzeyinin Sudirmazlikt
Supap oturma yiizeyinin sap ile merkezligi kontrol edilecektir. Supap sap= maksimum
sapmasi 0,01-0,02 mm olacaktir.
3.5.7- GORUNUS KONTROLU
Teslim edilen supaplar goz muayenesine tabi tutulacaktir.Supaplarda kanncalama,catlak,
capak vb. malzeme ye
hatalan bulunmayacaktir.Ozellikle oturma yerlerinde,tabla ile
saps birlqtiren kisimda ye sapta capak,kanal ye kalem izleri kalmayacaktir.
3.5.8- OLCU KONTROLU
LOKO BAKIM ATELYJ4 MUD .. RL
HALKAPINAR
SAYFA:4
3.5.8-1.Supaplar 3.5.6-1. maddesine gore olcti kontrolithe tabi tutulacaktir.
3.5.8-2.Supaplar 3.5.6-2. ye 3.5.6-3 maddelerine gore'de belirtilen dtizenek ile supap sapinin
ye supap tablasmin dogrulugunun kontrolli yapilacaktir.
3.5.8-3.Supaplarda 3.5.6-4.maddesine gore supap oturma ytizeyinin sizdirmazligi kontrol
edilecektir.
3.5.9. CATLAK KONTROLU
catlak muayenesi, manyetik parcacik catlak kontrol, panentrant boya vb. gibi yontemlerle
yapilacaktir.
3.5.10. YUZEY PURUZLULUK KONTROLU
Supaplann teknik resimleri tizerinde belirtilen ytizey puruzluluk degerlerine uygunlugunun
kontrolti yapilacaktir.
3.5.11. IC YAPI KONTROLU
Supap boyuna iki edit parcaya mikro yaps' bozulmayacak §ekilde kesilir.Kesilen parcalardan
biri tizerine FRY daglamasi veya benzer bir metot uygulanarak malzeme elyaf dagilimina
bakilir.
Ayrica; 3.5.2, 3.5.3 maddelerinde belirtilen kaplamalar ile ana metal birlqme ara yUzeyleri
mikroskop ile incelenerek stireksizlikleri olup olmadigi ve mikro yapidaki ince taneli ve
homojen dagilimi kontrol edilir. Bu kontrol, imalati tamamlanan emme ve egzost supaplari
arasindan
olarak secilen en az birer en cok user numune tizerinde yapilacaktir.
3.6. Emme ve egzost supato oturma yuvalari
Emme ye egzost supap oturaklan malzeme kimyasal ozellikleri a§agida istenen deger
araliklarinda olacaktir.
Emme Supalm Oturma Yuvasi
A.D.M. dokme demirin kimyasal karakteristiklerini ihtiva eder.
Toplam karbon
•C = 2,99
Toplam silisyum
•Si = 2,37
Toplam mangan
Mn = 0,67
Toplam kiiktirt
•S = 0,025
Toplam nikel
= 0,96
Toplam krom
Cr = 0,75
Sertlik HB = 220 ile 240 arasinda
.
1.0K0 BAKIM ATELYE MCIDCRLD61) HALKAPINAR
SAYFA:5
Egzost Supabi Oturma Yuvasi
2198 (Aubert et duval ) celigin karakteristiklerini ihtiva eder
Toplam karbon
•C = 1,5 ila 1,6
Toplam Krom
. Cr = 13
Havada 975 ° C de su verilecek ye 550 ° C de tavlanacaktir.
Sertlestirilen malzemeler bir kez daha catlak kontroliine tabi tutulmalidir.
parcalann her iki ytiziinden exit olarak taslanarak resim olciistine getirildikten sonra
miknatis cihazi ile parcalann miknatisligi alinmalidir.
3.7. Donatilmis olarak tamiri yapilan silindir basliklannin supap kilavuzlan (gaydi) komple
degistirilecektir. Supap kilavuzlan, GG25 ( PL 106 EXT ) malzemeden imal edilecektir.
Supap kilavuzlannin matriksi perlitik yapida, Grafit yapisi Lamel A 4-6 ( %20-B'ye miisaade
Edilir.), mikro yapida karbin olmayacak ve dtizgtin dagilimli fosfit agi olacaktir.
(% 10 ferrite trnisaade edilir.)
Supap kilavuzlari, 245 N/mm 2 dayamminda ye 170-240 HB ( 187,5/2,5) sertlikteki
malzemeden yapilacaktir.
Supap kilavuzlannin malzeme kimyasal ozellikleri asagida belirtilen sekilde olacaktir.
Supap Kilavuzlarimn Kimyasal Ozellikleri
C — min % 3.10 max %3,50
Si — min % 1,70 max % 2,40
Mn — min % 0,55 max % 0,90
P — min % 0,20 max % 0,60
S — max % 0,12
Cu — max % 0,50
Cr — max % 0,35
Supap kilavuzlannin is ytizeyi raybalanacak, dis ytizeyi taslanmis olacaktir.
3.8. Supap kilavuzlannin yerine montaji, kesintisiz tek seferde olmak tizere bu amaca gore
ozel tasarlanmis hidrolik preslerde ye PA 4 V 185 tipi dizel motorlanna ait silindir bashklan
icin yapilmis kolayliklar vasitasiyla yapilacaktir.
0 20 mm borunun yerine montajindan sonra 3 bar basincta su ile sizdirmazlik testi
yapilacaktir.
Supap oturak yuvalari sivi azot gazinda sogutulmak suretiyle montaj yapildiktan sonra
Supap oturak isleme tezgahlannda kalemle islenerek,ekte yer alan cizimlerde ( Ek 2-2 ye
2-3 ) belirtilen olrulere gore son olciisiine getirilecektir.
LOKO BAKIM ATELYE MUDURLU6i) HALKAPINAR
SAYFA:6
Supap oturak yuvalari islendikten sonra silindir basligi talaslardan temizlenecek ye supaplar
zimpara macunu ile ahstmlarak yerlerine takilacaktir.
Supaplarm yuvalarina oturtulmasindan sonra silindir basligi emme ye egzost portlanndan
vakum testine tabi tutulacakfir.Vakum testinde minimum vakum degeri -0,7 bar'dir.-0,7
bar'in iizerinde vakum degeri veren silindir bashklan tekrar isleme ye vakum testine tabi
tutulacaktir.
3.8.1 Silindir basligma 10 bar basinch su ile sizdirmazhk kontrolu yaplacaktir.Kaciran basliklar
geri fade edilerek yerine yeni baslik teslim alinacakhr. Bu islem tutanakla kayit altina
ahnacaktir.
3.9.Silindir basliklanmn conta oturma ytizeyleri taslanacaktir.
3.10.Yilkleniciye bakim ye onarim icin teslim edilen silindir bashklan tizerindeki supap
klavuzlan ve supap yuvalari demonte edilecektincikan parcalar, donatilmis olan silindir
basliklan ile birlikte teslim edilecektir.
3.11.Emme ye egzost supap bagalari yenileri ile degistirilecektir. Supap bagalari azot gazinda
sogutulacak ye 80 ° C sicakliktaki sicak su havuzunda
silindir bashklarina monte
edilecektir. Ovalligi 0,02 mm'den fazla olan supap yuvalari yeniden tashiye edilecektir.
( silo gecme basmci takriben 1,5 metrik ton) Emme ye egzost supap bagalari, malzeme
kimyasal Ozellikleri ye spesifik degerlerle yuva ovalligine gore imal edilecek ve baga capi
aynca verilecektir.Emme supap bagasinin koni acisi 120 ° , egzost supap bagasinin koni
acist ise 90 o olacaktir.
3.12.YUzey taslama PA4 V 185 silindir bashklarini supap bagasi kesme gibi sebeplerle baslik
yiizeyinde olusan capaklann giderilmesi, icin silindir basliklan taslamaya tabi tutulacaktir.
taslamada baslik ytizeyinden azami 0,20 mm talas alinacakhr.
3.13.Tamir ye bakim icin yiiklenici firma tarafindan teslim alinan bashklarda bulunan,
cikanlamamis kink saplamalar sokiiltip yenileri ile degistirilecektir.
3.14.Enjektor fazla yakit geri donus borusu 5 kg/cm 2 basmcla kontrol edilecek, silindir
ytizeyine yakit indiren basliklarin yakit geri &Inas borusu degistirilecektir.
3.15.Emme ve egzost supap oturma yuvalan ye supap kilavuzlan ytiklenici firma tarafindan
temin edilecek ye malzeme analiz raporlari malzemelerle birlikte isyerimize gonderile
cektir.
3.16.Emme ye egzost supaplan, sartnamede belirtilen olcii ye ozelliklere haiz olarak, yuklenici
firma tarafindan temin edilecek ve silindir basliklanna monte edilecektir.
3.17.Silindir
ytizey ye kanallarmdaki kirec ve kurumlar tamamen temizlenecektir. Kaba
Temizlikten sonra silindir basliklan, %20-21 borne hidrolik asit konsantrasyonu ye tutkal
Ilaveli suyla temizlenmelidir.
LOKO BAKIM ATELYE MCDURLI:16i.:1 HALKAPINAR
I SAYFA:7
3.18.0n yanma odasi memesi hticresi stzdirmazhk kontrol0 yapihrken, on yanma odasi memesi
demonte edilerek On yanma hucresinde sizthrmazItk olup olmadigi 150 kg/cm 2 hidrolik
basmcla kontrol edilecek (Sizdirmazlik olan bashklara tamir yapilmayacaktir.)
3.19.Bakim ve onanmi yapilmis olan silindir baslik govdesi ve Uzerine monte
parcalan,
korozif etkilerden korumak icin yaglanacaktir.Bashk govdesi orijinal boyasi ile boyanacak
ye ambalajlama
yapilacakttr.
3.20.Bakim ye onanmi yapilmis olan silindir bashk govdesinin, goriilebilir uygun bir yerine
yOklenici firmanm rumuzu ye bakiminin yaptldtgt tarih silinmeyecek sekilde yazdacaktir.
3.21.Thm istekliler motor yenileme hizmetleri konusunda guncel ye gecerli ISO kalite sistem
belgesine sahip olduklanna dair belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.
3.22.Yukanda belirtilen ilemleri tamamlanan silindir bashklan Ytiklenici ye
atelyemiz tarafindan temin edilecek olan parcalarla donahlmis halde atelyemize teslim
edilecektir.
4. TESLIM SEKLi VE YERI
Yiiklenici firma tarafindan tamir ye bakimi yapilan silindir basliklan Loko Bakim Atelye
MudOrlOgOne teslim edilir.Teslim sirasinda yetkili firma elemani ye Loko Bakim Atelye
Madill- 10p yetkili elemanlan bulunacaktmOlusturulan bu komisyon, silindir bashklannm
ytiklenici firmaya teslimi sirasinda tespit edilen ve silindir
tamir kalemleri listesinde
belirtilen bakim ve onanm islemlerinin yamhp yapilmadigim gorsel olarak
kontrol edecek ve yapilan
uygun olarak listeden isaretleyecektir.Baslangicta
yapilan ekspertiz raporunda belirtilen turn islemlerin ytiklenici firma tarafindan sartnameye
uygun sekilde yapildigt komisyon gorevlileri tarafindan teyit edilen silindir bashklan,
yine bu komisyon tarafindan di zenlenecek bir tutanakla teslim ahnacaktir.
5. GARANTi VE BAKIM ONARIM
Yetkili firma, tamir ye bakimmi yaptigi silindir bashklanni, monte edildigi lokomotifin
tesellum tarihinden itibaren en az bir ytl sure ile garanti edecektir.
Bu sure icersinde ytiklenici tarafindan degistirilen veya iscilik hatalan nedeniyle
olusabilecek anzalardan dogan sorunlara, ytikleniciye bildirilmesini mOteakip en gec
7 is gnu icersinde mOdahale edilecek ye en gec 15 is &Ai icersinde yOklenici tarafindan
bedelsiz olarak giderilecektir. Yuklenici bu Mire icersinde anzaya mi.idahale etmedigi
taktirde tamirat TCDD'ce yaptlacak ( veya yaptinlacak ) ye tamir masrafi yukleniciden
almacakfir. Ytiklenici bu masrafi odemedigi taktirde TCDD bunlan yiiklenicinin
alacaklanndan veya teminatlanndan tahsil etme hakkma sahiptir.
Garanti suresi icersinde sistemin tumunde ya da sisteme ait parcalarda, kullarnlmasma
engel veya sistem omriinu kisaltacak bir hata tespit edilirse, sistem yada hatah parcalar
ret edilecektir.
LOKO BAKIM ATELYE MUDURLU6U HALKAPINAR
y2,
SAYFA:8
Ret edilen sistemin tami.1 yada hatali parcalar degistirilmek tizere imalatciya fade edilecektir.
Firma ret edilen parcalari yada sistemin tumllnu hicbir Licret talep etmeksizin, 15 is gnu
Icersinde yenileri ile degistirmek zorundadir. Bunun icin yapilacak silindir basliklarinin soktilme
Ve montaj islemleri yukleniei firma tarafindan yapilaeaktir.
LOKO BAKIM ATELYE Mi:JDURLUGU HALKAPINAR
cfr4.7N1
SAYFA:9
a
•
EK 1: 1 ADET SILINDIR BASLIOINA YAPILACAK ISLEMLER VE KULLANILACAK
MALZEMELER
SI RA
NO
MAL KALEMININ ADI VE AcIKLAMASI
BIRIMI
MIKTARI
1
DEMONTAJ /MONTAJ
ADET
ADET
1
2
HASSAS YIKAMA
1
ADET
3
BASING TESTLERI
1
ADET
4
HELIKOL
1
ADET
5
EMME SUPAPI(YENI)
2
ADET
6
EGSOZ SUPAPI(YENI)
2
ADET
7
SUPAP KAYDI(YENI)
4
ADET
8
EMME SUPAP YUVASI(YENI)
2
ADET
9
10
EGSOZ SUPAP YUVASI(YENI)
SUPAP YUVASI AZOT GAZI ILE
2
ADET
cAKILMASI
4
ADET
11
SUPAP YUVASI YERI I?LENMESI
4
ADET
12
YUZEY TASLAMA
1
ADET
13
KIRIK SAPLAMA cIKARILMASI
1
ADET
14
GERI DONU? BORUSU DE610M1
1
ADET
15
BOYA
1
ADET
16
AMBALA?LAMA
1
17
18
19
20
__Le
AN
TUTARI
Download

DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE