ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
GİRİŞ
Cihaz çevre, jeokimyasal, nükleer, klinik ve gıda numunelerinde eser element tayininde
kullanılacak masaüstü ICP-MS sistemi olmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
ICP-MS sistemi aşağıdaki kısım ve parçalardan oluşmalıdır. Sistem yazılım/donanım ve ara
yüzleriyle komple uyum içerisinde çalışır durumda olmalıdır.
KONFİGÜRASYON:
ICP-MS sistemi konfigürasyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Numune giriş bölmesi,
ICP İyon Kaynağı ve ICP-MS İnterfazı
Quadropol Kütle Analizörü ve İyon Odaklama Sistemi
İnterferans Giderme Ünitesi
Vakum sistemi,
MS-dedektör sistemi,
Oto örnekleyici,
Soğutma sistemi,
ICP-MS Bilgi işlem ünitesi
Sarf ve Yedek Malzemeler
a) Numune Giriş Bölmesi:
1. Cihaz örnek giriş ünitesi, hızlı erişim ve kolay bakım için açık mimari yapısına sahip
olmalıdır. Örnek giriş ünitesinde, nebulizör,sprey odası, torch kutusu bulunmalıdır.
2. Cihaz üzerinde bir adet tek parça,düşük pulslu 12 silindirli ve 4 kanallı peristaltik
pompaya sahip olmalıdır. Silindirlerin yapı malzemesinde metal bulunmamalıdır.
Pompa kanallarından bir tanesi online olarak internal standart girişine olanak
sağlamalıdır. Pompa hızı kontrolü tamamen bilgisayar kontrollü olmalıdır. Pompa,
cihaz kapatıldığında otomatik olarak kapanabilmelidir.
3. Optimum kararlılık,hızlı yıkama ve minumum çapraz kirlilik için sprey odası peltier
soğutmaya sahip olmalıdır. Sıcaklık sistem yazılımı üzerinden – 10 dereceden ( eksi
on derece) oda sıcaklığına ( en az 20oC ) kontrol edilebilmelidir.
4. Spray chamberin çıkarılması torch pozisyonunun ayarını bozmamalıdır.
5. Kolay optimizasyon sağlanabilmesi için torch pozisyonu tüm eksenlerde (x,y,z)
bilgisayar kontrollü olarak ayarlanabilmelidir.
6. Torch ünitesi kuvars malzemeden yapılmış ve sökülüp takılabilir olmalıdır. Rutin
torch temizliği ardından minimum hizalama süresi için torch ünitesi tek bir hamlede
takılabilmeli self-locating özellikte olmalıdır. Torch ünitesi,tüm torch gazları için
serbest bağlantı (connection-free) özellikte olmalıdır.
7. Kullanılan torch’un enjektör iç çapı plazma içerisinde bulunma süresinin artması ve
yüksek matriksli örneklerin parçalanmasının daha etkin olması için 2,5 mm olmalıdır.
8. Sistem üzerinde yazılımdan plasmayı gözlemlemek için Plasma TV (Dahili Kamera)
bulunmalıdır.
9. Soğuk plazma ve normal operasyon modları arasındaki tüm ayarlamalar (RF
gücü,argon gaz akışı,plazma pozisyonu) bilgisayar kontrollü olmalıdır. Tek bir
numune için soğuk plazma sıcak plazma şartları arasında geçiş mümkün olmalıdır.
10. Sprey odası atıkları için sistee entegre drain sensor bulunmalıdır.
11. Cihaz üzerindeki tüm havalandırma sistemi baca ile sağlanmalıdır. Uygun baca firma
tarafından kurulmalıdır. Bunun için gerekli olan malzemeler firma tarafından
karşılanmalıdır.
12. Cihaz, opsiyonel olarak, LC ve/veya GC konfigürasyonlarıyla çalışmaya uygun
olmalıdır.
b) ICP İyon Kaynağı ve ICP-MS İnterfazı
1. RF jeneratörü frekansı en az 27 MHz olmalıdır ve çıkış gücü en az 500 (beş yüz)-1600
(bin altıyüz) Watt aralığında çalışabilmeli veya bu aralığı kapsayacak şekilde daha
geniş aralıkta çalışabilir olmalıdır.
2. RF jenaratörü belli aralıklarla değişim ve bakım gerektirmeyen dijital solid state (katı
hal) bilgisayar kontrollü olmalı ve çıkış gücü alt limit ve üst limit arasında
ayarlanabilir olmalıdır. RF bobini su soğutmalı olmalıdır.
3. Sistem otomatik olarak plazma parametrelerini (plazma gaz akışları, plazma RF gücü)
değiştirebilmeli ve yapılan bu değişiklikler plazmanın sönmesine neden olmamalıdır.
4. Sistemde CeO+/Ce+ oranı en fazla %2 olmalıdır.
5. Sistemin ön panelinde kolayca açılabilen bir interfaz kapağı bulunmalıdır ve bu sayede
konlara ve ekstraksiyon lenslerine rahatlıkla ulaşılabilmelidir. Konlar manyetik bir alet
ile hızlıca değiştirilebilmelidir.
6. İnterfazda, sampler,skimmer ve gerektiğinde ekstraksiyon lensleri bakımında analizör
odasının vakum kaybetmemesi için otomatik izolasyon slayt valfi bulunmalıdır.
7. Sampler ve skimmer konileri yüksek saflıkta Nikelden yapılmış olmalı ve çapları
sırasıyla 1.1mm ve 0.5 mm olmalıdır.
8. Skimmer kon ağzında, örnek matriksinin yoğunlaşmaması için, skimmer kon
operasyon sıcaklığında olmalıdır. Skimmer konu insert teknolojisinde dizayn edilmiş
olmalıdır bu sayede aplikasyonlarda yüksek matriks tolerası ve yüksek hassasiyet elde
edilebilmelidir.
c) Quadropol Kütle Analizörü ve İyon Odaklama Sistemi
1. Kütle analizörü minimum cihaz arkaplan gürültüsü için ICP torch ve iyon lens’ine offaxis tasarımda olmalıdır.
2. Kütle aralığı 4 amu – 290 amu arasını ölçebilir özellikte olmalıdır.
3. Kütle analizörü quadropol tipte olup, RF frekansı 2.0 MHz olmalıdır.
4. Quadropolün tarama hızı en az 90.000 (doksan bin) amu/saniye olmalıdır.
5. Kuadrupol, iyi pik ayrışımı ve yüksek iyon geçişi için hiperbolik potansiyel alan
yaratabilmelidir ve bunun için Molibden yapıda olmalıdır.
6. Kuadrupol çözünürlüğü standart çalışma koşullarında 0.8 amu’dan küçük olmalıdır.
Sistem kullanıcıya alternatif olarak 0.2-1.0 amu arasında çözünürlük ayarlama imkanı
vermelidir.
7. Standart çalışma koşullarında abundance sensitivity 0.5 ppm olmalıdır.
8. Kuadrupol elektronikleri hava soğutmalı olmalı ve 8 saateki kütle kalibrasyon
hassasiyeti
±25 ppm olmalıdır.
9. Güvenlik kilitleri, kuadrupole veya detektöre zarar verebilecek bir hata olduğunda,
kuadrupol gücünü kesmelidir.
10. İyon yönlendirici,kütle analizörü ve dedektör tek bir vakum odası içerinde
bulunmalıdır.
11. İyon optik sistemi tüm kütle aralığında yüksek iyon geçişi için 3D fokuslama
özelliğine ve sabit voltaj lense sahip olmalıdır.
12. Cihaz 90 açılı RAPID lens ( Right Angular Positive Ion Deflection) iyon optik
sistemine sahip olmalıdır. Bu sayede iyon demetinden, nötral ve fotonlar
uzaklaştırılarak çarpışma ünitesinde sadece pozitif yüklenmiş iyonların girişi mümkün
olmalıdır.
13. İyon fokuslama ünitesi Flatapole iyon yönlendirici özelliğinde olmalı ve bu sayede
yüksek iyon geçişi elde edilmeli ve arkaplan gürültü seviyesi ( background noise) 1
cps’in altına düşürülebilmelidir.
14. İyon fokuslama ünitesi low-mass cut off özelliğinde olmalıdır. Bu sayede interferans
giderme ünitesinde,öncü ve bileşenlerin yeni interferans oluşturulması
engellenmelidir.
d) İnterferans Giderme Ünitesi:
1. Girişimlerin giderilebilmesi için QCell sistemine sahip olmalıdır.
2. QCell en az bir adet bilgisayar kontrüllü Kütle Akış Kontrol (MFC) ünitesine sahip
olmalıdır. Bu sayede hücre içerisindeki gaz akışları hassas bir şekilde kontrol
edilebilmelidir. Modlar arası geçiş (QCell mod ve QCell’siz mod) en fazla 10
saniyede yapılabilmelidir.
3. Cihaz; interferansı gidermek için Helyum gazının yanında H2 veya O2 veya CH4 veya
NH3 veya He/H2 mix gazlarından herhangi birini kullanmaya izin vermelidir. Bu
gazların kullanımı için cihaz üzerinde en az iki ayrı gaz girişi olmalı ve bağlantıları
bulunmalıdır.
4. KED (Kinetic Energy Discrimination) özelliği bulunmalıdır. Bu sayede,hücre
içerisinde plazmadan,interfazdan, reaksiyon yan ürünlerinden veya küme(cluster)
moleküllerinden gelen poliatomik spesyallerin oluşturduğu interferanslar
giderilebilmelidir.
e) Vakum Sistemi:
1. Sistem turbo moleküler vakum ünitesine sahip olacaktır. Vakum düzeyleri software
üzerinden gözlenebilmelidir. Vakum sistemi bakım kolaylığı açısından en az 3 bölgeli
tek bir turbo moleküler pompadan meydana gelmiş olmalı,bu pompaya ön vakum
sağlayan tekli rotary pompa yer almalıdır. Rotary pompa gürültü düzeyini ve
atmosferik kontaminasyonu düşürmek için cihazdan ayrı bir noktada
konumlandırılabilmelidir.
2. Vakuma gelme süresi 20 dakikadan az olmalıdır.
3. Pompa sisteminin kapasitesi 10-6mbar düzeyinde vakum sağlayacak ve QCell dışı
operasyonu, yüksek kaliteli, iyi pik şekillerine sahip ve yüksek abundans hassasiyetine
sahip kütle spektrumlarını sağlayacak şekilde olmalıdır.
4. Vakum sistemi otomatik bir gaz purge sistemine sahip olmaldıır. Böylece rotary
pompa yağının planlanmış sistem bakımları veya acil sistem kapatmalarında geri akışı
önlenmelidir. Ayrıca analizör sistemi argon gazı ile doldurularak normal operasyona
geçildiğinde hızlı vakum düşüşüne olanak sağlamalıdır.
f) MS-Dedektör Sistemi:
1. Sistem, iyon tespiti için hassas elektron multiplier tipte bir dedektöre sahip olmalıdır.
Dedektör eş zamanlı (simultane) analog/pulse sayım yapabilmelidir. Her iki
dedeksiyon tipi için dwell time değeri 100 µs olmalıdır.
2. Dedektör yüksek iyon akışına karşı kendini koruyabilmelidir. Sistem, hem çok düşük
hemde yüksek konsantrasyonda numunelerin seyreltilmeden analizlerinin
yapılabilmesi için dedektörün dinamik ölçüm aralığı 109 (on üzeri dokuz) cps’e kadar
çıkabilmelidir.
g) Oto Örnekleyici:
1. Oto örnekleyici tamamen bilgisayar kontrollü olup, ardışık ve karışık olarak numune
örnekleyebilmeli ve kapaklı olmalıdır.
2. Otoörnekleyici en az 180 örnek kapasiteli olmalıdır.
h) Soğutma Sistemi:
1. Sistem, chiller kapalı devre ve dijital sıcaklık görüntülü soğutma sistemine sahip
olmalıdır.
2. Sistem ICP-MS cihazı ile aynı marka veya ICP-MS üretici firmasının kullanım
kataloğunda belirtilen marka veya üretici firmanın onayladığı bir marka olmalıdır.
i) ICP-MS Bilgi İşlem Ünitesi:
1. Sistemle birlikte gelen orijinal bilgisayar sistemi, lazer yazıcı ve orijinal yazılım
verilmelidir.
j) Sarf ve Yedek Parça Listesi
Kurulumu yapılmış çalışır vaziyette olan ICP-MS Sistemi ile beraber gelen parcaların
haricinde ayrıca aşağıdaki sarf ve yedek parcalar verilmelidir.
1. 24 adet peristaltik pompa tubing, numune girişi için
2. 24 adet peristaltik pompa tubing, drain için
3. 24 adet peristaltik pompa tubing, internal standard için
4. 3 adet yedek quartz torch, (Enjektörü takılabilir/çıkarılabilir olanlar ayrıca 3 adet enjektör
vermelidir)
5. 2 adet yedek nebulizer
6. 2 adet yedek spraychamber, (cyclonic veya impact-bead designs)
7. 3 adet nikel sample ve 2 adet yedek nikel skimmer koni, ayrıca başka bir cone’a sahip olan
sistemler var ise (Hyper cone gibi) 2 adet verecektir.
8. Cihaz meydana gelebilecek havalandırma yetersizliği ve ortam sıcaklığındaki aşırı artış gibi
sisteme zararlı durumları algılayıp kendisini otomatik olarak kapatacaktır. Cihaz üzerinde
uygun havalandırma sistemi bulunacaktır
9. Sistem kontrol standartları, Sertifikaları ile birlikte 100 mL’lik 10 ppm %5’lik HNO3
içinde Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb,
Rb, Se, Sr, Tl, V, Zn içeren çoklu (mix) kalibrasyon standardı, 1 adet verilecektir.
10. Sertifikaları ile birlikte 100 mL’lik 1000 ppm HNO3 içinde Sn, P, Ca, Mg, K içeren ve
100 mL’lik 10 ppm HNO3 içinde B, Si, Sb, Hg, As içeren tekli kalibrasyon standardı, 1 adet
verilecektir.
11. 2 adet 100 ml 1000 ppm Li, Sc, Ge, In, Tb, Bi içeren internal standart
12. Sertifikalı 2 adet 500 ml’lik Tune solüsyonu
13. Cihazla beraber havalandırma/baca sistemi ve aspiratör verilmeli ve firma tarafından
ücretsiz kurulmalıdır.
14. Otomatik örnekleyicide kullanılacak tek kullanımlık kapaklı numune kaplarından en az
3000 adet verilmelidir.
15. En az 1 lt rotary pompa yağı verilmelidir.
16. Cihazla birlikte 2 adet dolu Argon gaz tüpü (en az %99,999 saflıkta, en az 9 m3 gaz) çift
manometreli regülâtörleriyle birlikte verilmelidir. Ayrıca firmalar argon tüplerini 10 sefer
doldurmayı taahhüt etmelidir. 1 adet Helyum tüpü minimum % 99.999 saflıkta çift
manometreli regülâtörleri ile birlikte en az 9 metreküp verilmelidir. Gerekiyorsa cihaz
kataloğunda belirtilen saflıkta 1 adet amonyak ve/veya metan ve/veya oksijen gaz tüpü çift
manometreli regülâtörleriyle birlikte verilmelidir. Kullanılacak gazlar için gaz filtreleme
sistemi verilmelidir.
17. Sistemin kurulduğu oda için 1 adet en az 18000 btu antibakteriyel klima verilmelidir.
(montaj ve kurulum firmaya aittir).
18. Cihaz ile birlikte standart çözeltilerin hazırlanmasında kullanılmak üzere 2 şer adet 10100 L, 100-1000 L, 500-5000 L, 1000-10000 L, kalibrasyon sertifikalı, otoklavlanabilir,
A-kalite otomatik pipet verilecektir. Her bir pipet için uç ayrıca (en az 1000 er adet)
verilecektir.
19. Sertifikaları ile birlikte 100 mL 100 ppm HNO3 içinde As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li,
Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn içeren QC standart, 1 adet verilecektir.
20. Sertifikaları ile birlikte 100 mL 100 ppm HNO3 içinde internal standart, 1 adet
verilecektir.
21. Sertifikaları ile birlikte 5 litre ultra pure HNO3, HCl verilecektir.
22. 1 adet 500 ml Suprapur HNO3 (5%’lik) ve 1 Adet 1 lt Ultrapur HCl verilmelidir.
23. Cihazın hassasiyetine uygun kalitede en az 20 kW (20dk) UPS verilmelidir.
24. Cihazla birlikte standart çözeltilerin hazırlanmasında kullanılmak üzere Kalibrasyon
sertifikaları ile birlikte; 2 adet 100 ml, 5 adet 50 ml, 2 adet 500 ml balon joje.
25. En az 12 adet kapasiteli vakum manifold sistemi verilmelidir.
26. PAH analizleri için uygun 150 adet 47mm disk filtre ve solvent süzme aparatı
verilmelidir.
27. Pestisit analizleri için uygun 150 adet C18 katı faz ekstraksiyon kartuşları verilmelidir.
28. Akrilamid analizlerinin EPA 8316 standardına uygun analizleri için uygun HPLC kolonu
ve akrilamid standardı verilmelidir.
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ
1. Üretici firma ,yüklenici firma,muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren
her türlü arıza,onarım, parça ve parça değişimine karşı en az iki (2) yıl garantili olacaktır.
2. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arıza vb. durumlarda kendilerine tebliğ
edilmesine müteakip en geç üç (3) iş günü içerisinde arızaya müdahale edilecek ve beş (5)
gün içerisinde (yedek parça gerektirmeyen durumlarda) Onarım için yedek parça ihtiyacının
gerekli olduğu durumlarda on (10) iş günü içerisinde ilgili yedek malzemeler temin edilerek
onarım işlemi tamamlanacaktır .
3. Sorun/Arızanın çözülememesi durumunda tamir edilemeyen sistem bir başka yenisi ile
ücretsiz olarak değiştirilecek ve bu değişiklik işlemi ile ilgili olarak gerekli olabilecek tüm
(nakliyat, montaj, eğitim vb.) organizasyonlar firma tarafından karşılanacaktır.
4. Firma arızanın giderilmesinin süre olarak uzaması durumunda laboratuarımızın
mağduriyetini giderecek şekilde yedek cihazla karşılamalıdır.
5. Herhangi bir arıza sebebi ile çalışılamadan geçen süre garanti sürecine eklenecek ve süresi
içerisinde giderilemeyen arızalardan doğacak kurum zararları yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.
6. Firmalar garanti sürecinden sonraki en az on (10) yıl boyunca, ücreti karşılığında yedek
parça, aksesuar ve sarf malzemelerini temin etmeli ve yetkili teknik personel tarafından bakım
ve onarımı yapılmalıdır.
7. Firma teknik personel ya da personellerinin sistemin teknik eğitimlerini aldığına dair ilgili
sertifika vb. dokümanları kuruma beyan edecektir. Firma eğitim verdikleri personelimize,
konuyla ilgili eğitim aldıklarına dair eğitim sertifikası verecektir. Bu eğitim cihazın
kurulumundan sonra 2 kez en az 5 gün boyunca tekrar edilecektir.
8. Firma satın alınan sistem ile birlikte kullanılacak olan sarf malzeme, yedek parçalar ve
teknik/aplikasyon hizmet bedellerinin fiyat bilgilerini ilgili döviz bazında verecek ve bu
fiyatları en az on (10) yıl için geçerli olacaktır.
9. Firma ile kurum arasında istenildiği takdirde yapılacak bir bakım onarım sözleşmesi
gereğince belirli zaman aralıkları ile teknik servis hizmetlerinin yerine getirilmesi
istenebilecektir.
10. Cihazın tesliminden sonra olabilecek (software update, firmware update vb.)
güncellemeler ve yazılım değişikliklerinin tümü garanti süresinden sonrada daima ücretsiz
olarak verilmeli, gerektiğinde yetkili teknik ekip tarafından sisteme ücretsiz olarak
uygulanmalıdır.
11. Cihazın yıllık bakımı ve onarımıyla ilgili sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek
parça ve sarf malzemelere ilişkin fiyat teklifleri ile ilgili döviz bazında en az on (10) yıl
geçerli olacak liste verilmelidir.
12. Türkiye yetkili distribütörünün değişmesi veya firmanın el değiştirmesi veya kapanması
vb. durumlarda sistem ile ilgili hizmetlerin kesintisiz ve belirlenen şartlarda devam
ettirileceğine dair üretici firma tarafından belgelendirilecektir.
13. Tedarikçi firmanın sanayi bakanlığından almış olduğu satış sonrası hizmet yeterlilik
belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır.
TESLİMAT VE MONTAJ
1. Cihaz ve aksesuarları kuruma orijinal ambalajları ile getirilecek ve orijinal ambalaj
muayene komisyonu huzurunda açılacaktır .
2. Muayene sırasında sistemin üretim tarihi ve seri numarasının teyidi amaçlı olarak yurtdışı
giriş (gümrük) belgeleri muayene komisyona ibraz edilecektir.
3. Cihazın ilgili birime sevki, üniversitemizce tahsis edilen birime montajı ve teslimi ücretsiz
olarak firma tarafından yapılacaktır. Cihaz, sevkiyat esnasında hasar görmesini önleyecek
şekilde ambalajlanacak, sevk ve montaj sırasında doğabilecek hasarlardan ve bunların
giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.
4. İhaleyi kazanan firma, montaj aşamasında, cihazın kurulacağı laboratuvarda cihaz için
gerekebilecek banko ve bağlantı elemanlarını, tesisat işlerini (su, elektrik, gaz, vb.) çalıştırma,
bakım ve işçilik işlerini de ücretsiz olarak üstlenecektir. Bu aşamada banko ve büyük inşaat
tadilatı gerekirse bu değişiklik üniversitemize konu ile ilgili olarak bildirilmesini müteakip
yazılı onay ile gerçekleştirilecektir.
5.Cihazın, firma tarafından montajına müteakip PQ (PV)/OQ testleri ve diğer tüm ayarları
yapılıp belgelendirildikten sonra işler durumda ilgili elemanlara teslim edilecektir. İlgili birim
tarafından belirlenecek yeterli süre içerisinde, cihazın çalışma testleri yapıldıktan sonra
muayene ve kabul işlemlerine geçilecektir.
6. Cihazın bakım onarım konusundaki teknik özelliklerini ayrıntılı arıza bulma yöntemlerini
periyodik bakım ve kalibrasyonlarını içeren Türkçe ve İngilizce bfakım onarım
kılavuzlarından iki takım muayene komisyonuna verilmelidir.
7. Cihazın fabrikada yapılan en son testlerine ait raporlar (kalite kontrol belgeleri) muayene
komisyonuna teslim edilecektir.
8. Cihazın kullanımı prosedürleri Türkçe/İngilizce olarak istenen formatta hazırlanacaktır.
EĞİTİM VE APLİKASYON DESTEĞİ
1- EĞİTİM :
İhaleyi kazanan firma, cihazı kullanacak laboratuvar personeline cihazın teknik özelliklerini
çalışma prensiplerini, onarım ve cihaz validasyon konularını içeren bir kurs (yerinde eğitim)
vermelidir. Firma eğitim verdikleri personelimize, konuyla ilgili eğitim aldıklarına dair eğitim
sertifikası verecektir. Bu eğitim cihazın kurulumundan sonra en az 5 gün boyunca 2 defa
tekrar edilecektir. Firmalar bu kursu, konusunda uzman elamanlara verdirmeyi, ayrıca, kursa
katılan üniversitemiz personelinin (kursun üniversitemiz dışında verilmesinin gerektiği
hallerde) tüm giderlerini karşılayacaktır. İhale dosyasında bu konuyu ayrıntılı olarak
belirteceklerdir. Eğitim sonunda katılan personele sertifika verilecektir. Ayrıca firmalar
cihazın, eğitimler sırasında yapılacak olan su analizlerinde Yönetmelik ve standartlarda
belirtilen parametre limit değerlerini sağladığını göstermelidir.
2- APLİKASYON/UYGULAMA:
Kaplıca suları, içme ve kullanma suları, Hemodializ suları ile ilgili eser ve mikroelementlerin
analizlerinin eğitimleri ve aplikasyonları firma tarafından sağlanmadır. Dayandığı standart
metotlar verilmelidir.
CİHAZ VALİDASYONU
1. Cihaz kurulumundan sonra validasyonu için Oparational Qualification (OQ) ve
Performance Qualification/Verifacition (PQ/V) testleri yapılıp, test sonuçlarının uygunlugu
rapor edilecektir.
2. Operational Qualification (OQ) ve Performance Qualification/ Verifacation (PQ/V) testleri
garanti kapsamı içinde yılda bir defa olmak üzere iki kez daha yapılacaktır.
KONTROL VE MUAYENE
1) Cihazın, yedek parça ve aksesuarlarının, düzenek ve tertibatının ve cihazı oluşturan her
türlü donanım malzemelerinin montaj ve dizaynı ile firmanın yetkili elemanları tarafından test
prosedürüne ve kullanım amacına uygun olarak çalıştırılmalarından sonra üniversitemizce
oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan, teknik şartnameye göre kontrol ve
muayeneleri yapılacak, ayrıca imalat ve malzeme hatalarından yoksun olması, kırık-çatlakdeforme olmamış halde bulunması fiziksel olarak kontrol edilecektir.
2) Kontrol ve muayenede, cihazın üzerinde seri numarası bulunacaktır ,Cihazı oluşturacak
parçalardan her hangi birinin kullanılmış olduğu tespit edildiği takdirde cihaz reddedilecektir.
3) Cihazın, dizayn, test, kontrol ve muayenelerinde gerekli tüm araç-gereç, sarf malzemesi
giderleri ile kullanılacak personel giderleri garanti süresince firma tarafından ücretsiz
karşılanacaktır.
4) Kontrol ve muayene esnasında, dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek
kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır. Eksik veya hatalı sevk edildiği tespit
edilen cihaz, teçhizat, yedek parça ve sarf malzemeleri ihaleyi kazanan firma tarafından en
geç otuz (30) gün içinde gerçek malzemesi ile ek bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir.
5) Herhangi bir uyumsuzluk durumunda, firma uyumsuzluğu Muayene Komisyonunun
belirleyeceği süre içinde düzeltmek zorunda olacak ve düzeltilmesi imkansız ise cihaz
reddedilecektir. Yerine firma ücretsiz olarak yeni cihazı idarece belirlenecek süre içinde
teslim etmelidir.
6) Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenin yapılış tarzına
ve sonucuna itiraz edemezler.
7) Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde üç (3) gün içinde ikinci muayene,
üniversitemizce (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz komisyonu
tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz komisyonunun kararı kesindir.
8) Cihaz peryodik olarak 6 ayda bir, firma tarafından ücretsiz performans testleri cihaz bakımı
garanti süresince yapılacaktır.
Download

TEKNİK ŞARTNAME