Prof. Dr. Halit APAYDIN
1
Toplulaştırma projelerinde aşamalar

 1- TOPLULAŞTIRMA ALANIN TESPİTİ
 2- SABİT TESİSLERİN TESPİTİ
 3- MÜLKİYET BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI
 4- HARİTA VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI
 5- ARAZİ DERECELENDİRİLMESİ
 6- YENİ PARSELASYON İÇİN BLOKLARIN
OLUŞTURULMASI
2
Toplulaştırma projelerinde aşamalar

7- ÇİFTÇİ TERCİHLERİNİN ALINMASI
8-TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN
YAPILMASI VE İTİRAZLARIN
İNCELENMESİ
9- YENİ TOPLULAŞTIRMA PLANLARININ
ARAZİYE APLIKASYONU
10-TESCİL VE YER TESLİMİ
3
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 1. Toplulaştırma Alanının Tespiti ve Etüt Raporlarının
Hazırlanması:
-
Uygulama alanı ilan edilmiş yerlerde havza, yerleşim yeri veya yerleşim
yerinin bir kısmında yapılması düşünülen projeye göre toplulaştırma
alanı tespit edilir. Bu alanların detaylı etütleri yapılarak uygun görülen
yerler toplulaştırma alanı olarak ilan edilmesi için Bölge
Müdürlüklerince Genel Müdürlüğe teklif edilir.
- Toplulaştırmanın faydalarını anlatmak ve çiftçiden muvafakat alabilmek
adına tamamlanmış toplulaştırma proje alanlarına geziler düzenleyerek
bilgi verilebilir.
- Bu yolla çiftçilerimizin Arazi Toplulaştırma Projelerine bakış açılarının
değişmesi ve konuya daha istekli halde bakmaları hedeflenmiştir.
4
Projenin faydaları ve ekonomisi

Proje sahasına arazi toplulaştırmalı tarla içi geliştirme
hizmetlerinin uygulanması ile sağlayacağı faydalar,
toplulaştırmayı zorunlu kılan nedenler uygulama ve işletme
kolaylıkları, zaman, su kullanımı ve işgücünden yapılan
tasarruflar projenin toplulaştırmalı ve toplulaştırmasız
yapılmasındaki maliyet durumları, seçilen alternatiflerin
nedenleri, özellikleri ve yatırım, tesis ve işletme masrafları
hesaplanır. Projesiz ve projeli durumda yetiştirilen bitkilerin
verimleri, üretim masrafları, pazar durumları ve fiyatları
belirlenir, gerekli cetveller hazırlanır. Projenin ekonomik
analizleri yapılarak, iç karlılık oranları hesaplanır ve fizibilite
raporları hazırlanır.
5
 Toplulaştırma İsteğinin Tespiti:
 Tüm parsellerin yoldan ve sudan faydalanacağı,
 Toplulaştırma çalışmalarının yapılması halinde sulama
çalışmalarının başlayacağı,
 Ulaşım zamanı ve maliyetinin azalacağı,
 Ortak kullanım alanları için kesilen sulama sistemleri ve yol
için kendisi tarafından işgal edileceği,
 Sınır itilaflarını ortadan kalkacağı,
 Müşterek mülkiyetli arazilerin müstakil hale geleceği ve
getireceği faydaları,
 Arazi değişimlerinde kayıplarının olmayacağı,
 Araziler arasında çok farlılıklar olması halinde aynı yerleşim
yerinde bile alanın bölgelere ayrılarak kendi içinde
toplulaştırılmasının yapılabileceği,
 Yerleşim yerinin özeliğine göre maliklerin çoğunluğunun
katılabileceği özel günlerde (Pazar yeri kurulması, şenlik,
panayır, akşamlar vb.) dikkate alınarak yukarıda sayılan vb.6
gibi faydalar maliklere anlatılır, muvafakat istenir.

Proje alanındaki arazinin yarısından fazlasına malik
bulunan ve maliklerin sayıca üçte ikisininin muvafakat ile
isteğe bağlı toplulaştırma yapılır. Bu karar proje alanındaki
bütün malikleri bağlar.

Çiftçi çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise Bölge
Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu
toplulaştırma kararı alınabilir.

Toplulaştırma yapılmasına karar verilen yerlerin sınırları
ve mevkileri krokilerle belirlenerek Bölge Müdürlüğünce 15
günden az olmamak üzere alışılmış usullerle ilan edilir. İlanın
başlangıç ve bitim tarihleri birer tutanakla tespit edilir
mahallin en büyük mülki amirine de yazılı olarak bildirilir.
 Ön etüt çalışması yapılan ve Bakanlar Kurulu tarafından da
onanan saha “arazi toplulaştırma” alanı olarak ilan edilir.
7
 Tapu Siciline Şerh Verilmesi :

Proje alanında bulunan parsellere ait listeler ilgili
tapu sicil müdürlüğüne şerh verilmesi için gönderilir.
Şerh tarihinden sonra araziyi devralan veya üzerinde bir
hak
iddia
eden
kimselerin
eski
malikin
yükümlülüklerini aynen kabul etmiş sayılacakları
mahallinde alışılmış usullerle duyurulur.
8
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 2. Sabit Tesislerin Tespiti
Toplulaştırma alanı ilanı ile birlikte mahalline gidilerek,
alanda bulunan sabit tesisler (ev, ahır, bağ, bahçe, ruhsatlı
kuyu, Fabrika, benzinlik, dinlenme tesisi, park ve ayrıca
ağaçlar vb.) tutanakla belirlenir. Toplulaştırma alanı
ilanından sonra yapılan sabit tesislerin uygulamada
dikkate alınmayacağı, mal sahiplerinin ileride herhangi bir
zarar ziyan talebinde bulunamayacağı, bunların tazminata
konu olamayacağı alışılmış usullerle duyurulur. Gerek
görülmesi halinde sabit tesis tutanakları 15 gün süreyle
mahallinde askıya çıkarılıp eksiklikler ve itirazlar
değerlendirilir.
9
PROJELEME HAZIRLIĞI

 3. Mülkiyet ve Harita Bilgilerinin Temini:
Her türlü kadastral pafta ile tapu sicil
bilgileri örneği Tapu Kadastro G. M. veya
mahalli teşkilatından, indeks paftaları İl Özel
İdareleri ya da ilgili yerlerden temin edilir.
 Eski mülkiyet listesi (AT1), Soyadı sıralı liste
(AT2) oluşturulur.

10

11

12
4. HARİTA VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI:

 Proje alanına giren köylerin tapu bilgileri Mahalli Tapu Sicil
Müdürlüğünden temin edilerek bilgisayar ortamına girilir.
Alınan çıktılar tapu kütükleri ile karşılaştırılarak tespit edilen
hatalar bilgisayar girdilerinde düzeltilir. Tapu kayıtlarındaki
isim ve hisse hataları varsa nedenleri araştırılır ve
giderilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde girişimlerde
bulunulur. Gerek bu hataların giderilmesi, gerekse
verasetten intikallerin yaptırılması ve iştirak halindeki
mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi hususunda
malikler uyarılır. İsim ve baba adı benzerlikleri olan
maliklerin ayırt edilir.
13
ESKİ MÜLKİYET DURUMU

14
 5. Derecelendirme
Derecelendirme proje alanındaki arazilerinin değerlerinin bir katsayı ile ifade edilmesidir.

 5.1. Piyasa Fiyatına Göre
Tarım arazileri, şehirdeki kadar yoğun alınıp satılmadığı için rayiç
fiyatının belirlenmesi zor olmasına rağmen özellikle toplulaştırma yapılacak
alanda tarım dışı alan bulunması durumunda piyasa fiyatına göre derecelendirme
yapılır. Toplulaştırma alanı içinde bulunan yerleşim alanı, sanayi bölgesi ve diğer
tarım dışı kullanımların verim potansiyeli yerine piyasa fiyatı dikkate alınır.
 5.2. Verime Göre
Proje alanının tamamına yakın bölümü bitkisel üretim amacıyla
kullanıldığı durumlarda bu alanların değerlerinin belirlenmesinde başlıca faktör
arazinin verimliliğidir. Arazinin verimini belirleyen toprak profil oluşumu, bünyesi,
yapısı, ana materyal, su tutma kapasitesi, infiltrasyon hızı, organik madde ve bitki
besin maddesi içeriği gibi etmenler ayrıntılı kimyasal ve fiziksel analizler sonucu
belirlenmesiyle tespit edilir. Arazinin değerine ayrıca topografya, bölgesel koşullar
(pH, tuzluluk, taşlılık vb.) ve konum da etki etmektedir .
15
5. Derecelendirme

 5.3. Storie İndex
Ülkemizde yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklere göre
toplulaştırma alanındaki arazilerin değeri ilk olarak 1933 yılında R. E.
Storie tarafından ortaya konan ve daha sonra 1978 yılında yeniden
düzenlenen storie index kullanılarak belirlenmektedir. Bu yöntemde
parsel endeksi; toprak profil grubu, üst toprak bünyesi, eğimi ve diğer
faktörler (drenaj, tuzluluk, sodyumluluk, erozyon vb.) dikkate alınarak
hesaplanan toprak endeksine; verimlilik endeksi ile konum endeksinin
eklenmesi ile bulunur.
16
5. Derecelendirme

 Derecelendirme Komisyonu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur:
 2 üye ziraat mühendisi, ayrıca 2 üyede arazi maliklerinin kendi aralarında
yaptıkları seçim ile (2 kişide yedek) komisyona girmektedir.
 Köy ise muhtar, belde ise belediye başkanı komisyonun doğal üyesi olarak
çalışmaya katılmaktadır.
 Komisyon, toprak, topografya, verim, drenaj, taşlılık, tuzluluk, parselin
pazar, yol, sulama, ulaşım vb. dikkate alarak belirlene en yüksek değere
100 puan vererek parselleri oransal olarak puanlandırır. Parselin büyük ve
değişik toprak özellikleri göstermesi durumunda parseli bölümleyerek ayrı
ayrı puan verebilir.
 Oluşturulan derecelendirme haritası, mülkiyet listeleri, derecelendirme
listesi ve denklik tablosu alınarak mahallinde 15 gün süre ile asılır.
17
 5. Derecelendirme

Storie İndex

PE = 0.7 TE+VE+KE
= 0.7(AxBxCxX)+VE+KE
PE:
A:
B:
C:
X:
TE:
VE:
KE:
Parsel endeksi
Toprak derinliği ve profil grubu
Üst toprak bünyesi
Eğim
Diğer faktörler
A, B, C ve X in çarpımı ile hesaplanan toprak endeksi
Verimlilik indeksi (0-10)
Konum indeksi (0-20)
18
Toprak derinliği ve profil grubu (A)

Parselin ortalama toprak derinliğine göre derecelendirme
işleminde dikkate alınacak değerler
Toprak Derinliği
(cm)
121-
Puanı
91-100
91-120
71-90
61-90
51-70
31-60
31-50
0-30
5-30
19
Üst toprak bünyesi (B)

Yapılan analizler sonucu belirlenen parsel bünye sınıfına göre
derecelendirme işleminde dikkate alınacak değerler
Arazi yüzeyinin çakıllı veya taşlı olması durumunda verilen
puanlardan 5-20 puan düşürülmelidir.
Bünye Sınıfı
Puanı
Orta bünyeli (tınlı)
90-100
İnce veya ağır bünyeli (killi)
80
Kaba veya hafif bünyeli (kumlu)
65-75
Çok kaba bünyeli
50
20
Arazinin eğimi (C)

Topografik harita veya arazide yapılan ölçümlerinden saptanan arazi eğimine
göre derecelendirme işleminde dikkate alınacak
Eğim durumu
Puan
Düz
Eğim (%)
0-2
Hafif eğimli
3-8
95-100
Orta eğimli
Çok eğimli
Dik
Çok dik
9-15
16-30
30-45
80-95
70-80
30-50
10-30
46-
100
21
Diğer faktörler (X)

Drenaj durumuna göre araziye verilecek puanlar
Erozyon durumuna göre araziye verilecek puanlar
Drenaj durumu
Puanı
Erozyon derecesi
Puanı
İyi
100
Yok veya hafif
100
Yetersiz
80
Orta
90
Kötü
60
Şiddetli
80
Orta şiddetli
50
22
Diğer faktörler (X)

Değişebilir sodyum durumuna göre araziye verilecek puanlar
Tuzluluk durumuna göre araziye verilecek puanlar
Değişebilir
sodyum (%)
Puan
0-15 ve pH>8.5
80
20-30
65-75
30-35
45-55
40-45
30-40
Tuzluluk
Eriyebilir
(%)
Tuzsuz
Hafif
Orta
Şiddetli
0-0.15
0.16-0.35
0.36-0.65
0.66-
tuz Puan
100
80-90
50-70
5-30
23
İlk yedi derecedeki araziler tarıma uygun (işlenebilir) olarak sınıflandırılırken, sekiz
ve sonraki dereceye sahip arazilerde tarım yapılması tavsiye edilmemektedir.
Toplulaştırma işlemi sırasında ilk yedi derece kendi arasında, son üç derece kendi
arasında arazi değişimi yapılabilir.
Parsel Derecesi

Parsel Endeksi
1
91-100
2
81-90
3
71-80
4
61-70
5
51-60
6
41-50
7
31-40
8
21-30
9
11-20
10
0-10
24
 Parsel değer sayısı (PDS): Parsel alanı ile
derecelendirme işlemi sonrası belirlenen parsel
endeksinin çarpılıp 100’e bölünmesiyle parsel değer
sayısı (PDS) hesaplanır.
PE

PDS 
100
A
 İşletme değer sayısı (İDS) : Malikin sahip olduğu
tüm parsellerin toplam değer sayısı.
n
İDS  
i 1
PE i
Ai
100
 Blok içinde bulunan farklı derecelerdeki araziler
tespit edilerek alan ağırlıklı blok değer sayısı (BDS)
bulunur.
n
PE i
BDS  
Ai
i 1 100
25
 Kamu Hizmetlerine Katılma:

Proje alanında yol, kanal gibi ortak kullanılan alanları için
% 10’a kadar katılım payı kesilir. Kapanan yol ve yol fazlalıkları
aynı amaç için kullanılır. Katılım payı için herhangi bir bedel
ödenmez. Kesinti miktarının %10 u geçmesi durumunda varsa
hazine arazisinden fazlalık karşılanır yoksa kamulaştırılma
yapılır. Kamulaştırma bedeli yatırımı gerçekleştiren kurum
veya kuruluş tarafından karşılanır.
Tesisin kapladığı alanın toplam değeri
Ortak tesislere katılım oranı = ---------------------------------------------------- * 100
Proje alanının toplam değeri
Bulunan % değerler her parselden yada işletmeden düşülerek
ortak tesislerin toplam değeri elde edilir.
26
Derecelerin ortalama endeksleri

Parsel no
Parsel derecesi
Parsel endeksi
Parsel alanı (da)
Alan ağırlıklı
endeks değeri
1
1
93
530
2
2
86
375
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
80
77
69
62
58
55
53
47
45
34
180
410
640
110
565
540
470
770
320
590
93x530
 93
530
86x375
 86
375
80x180  77x410
 78
180  410
69x640  62x110
 68
640  110
58x565  55x540  53x470
 55
565  540  470
4
5
6
7
ortalama
47x770  45x320
 46
770  320
34x590
 34
590
27
Derece dönüşüm tablosu
Parsel
Derecesi
1
2
3
1
1.00
1.081395
2
0.924731
3

4
5
6
7
8
9
10
1.192308
1.367647
1.690909
2.021739
2.735294
--
--
--
1.00
1.102564
1.264706
1.563636
1.869565
2.529412
--
--
--
0.838710
0.906977
1.00
1.147059
1.418182
1.695652
2.294118
--
--
--
4
0.731183
0.790698
0.871795
1.00
1.236364
1.478261
2.000000
--
--
--
5
0.591398
0.639535
0.705128
0.808824
1.00
1.195652
1.617647
--
--
--
6
0.494624
0.534884
0.589744
0.676471
0.836364
1.00
1.352941
--
--
--
7
0.365591
0.395349
0.435897
0.500000
0.618182
0.739130
1.00
--
--
--
8
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-28
6. YENİ PARSELASYON İÇİN BLOKLARIN
OLUŞTURULMASI:

 Toplulaştırma proje alanında;
 Alternatif bitki deseni ve ETc
 Sulama ve drenaj şebekeleri projelenir,
 Tüm parsellere ulaşım sağlanır,
 Uygun yol uzunluk ve genişlikleri hesaplanıp
güzergahları tespit edilir ve
 Blok Planları hazırlanır.
29
BLOK

7. Çiftçi Tercihlerinin Alınması:
 Tercih alımı için gerekli altlıklar oluşturulduğunda tercih alınacağı gün ve
yer belirtilerek mahallinde duyurulur. Tercih alımı için;





Malik listeleri
Blok planları
Sabit tesis tutanakları
Derecelendirme haritaları
Büyük ve müşterek mülkiyetli parsellerde halihazır kulanım durumu hazır
bulundurulur.

Belirli bölgelerde taleplerin yoğunlaşmaması için alternatif tercihler
alınır. Ölü maliklerin yasal mirasçılarına, mahallinde bulunamayanlara
vekâleten tercih kullandırılır. Yasal vekaletçisinin olmadığı hallerde fiilen
kullanıcısı, köy muhtarı ve azaları tarafından da tercih kullandırılabilinir.
31
MÜLAKAT FORMU ÖRNEĞİ
Katılımcı
İsteklerinin
Belirlenmesi
SİNOP- BOYABAT- BAĞLICA KÖYÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA MÜLAKAT FORMU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÜLAKATI YAPAN :
TARİH :
MÜLAKAT NO:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AİLE REİSİNİN
:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOYADI ADI : BEKTAŞ DURU
BABA ADI : ALİ
KÖYÜ : BAĞLICA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OTURDUĞU YER :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AİLE FERTLERİ :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S
ADI SOYADI
BABA ADI
YAKINLIK
S
ADI SOYADI
BABA ADI
YAKINLIK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AİLENİN MALI OLAN ARAZİLER :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alf.No.
Köy Kodu
Adı Soyadı
Baba Adı
Alanı Payı Paya düşen Hakediş Sabit tes.
Kul.D.
Parsel No
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 / 864
Duru Bektaş
Ali
600 0.5
300
268
2 / 902
Duru Bektaş
Ali
640
0.5
320
286
2 / 972
Duru Bektaş
Ali
900
0.5
450
402
2 / 1045
Duru Bektaş
Ali
600
1.0
600
536
2 /1064
Duru Bektaş
Ali
700
1.0
700
625
2 / 1407
Duru Bektaş
Ali
2000
1.0
2000
1763
2 / 1263
Duru Bektaş
Ali
1320
1.0
1320
1179
2/ 1266
Duru Bektaş
Ali
2240
1.0
2240
2000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÜLAKAT BİLGİLERİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Tercih
2. Tercih
3. Tercih
Blok
Lamel
Hakediş
Blok
Lamel
Hakediş
Blok
Lamel
Hakediş
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Parsel için
201 Blok 11 Lamel
2. Parsel için
215 Blok 37. Lamel
3. Parsel için
4. Parsel için
5. Parsel İçin
6. Parsel İçin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAGLICA KÖYÜ MUHTARI
BEYAN SAHİBİ
8- TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN YAPILMASI
VE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ:

Arazinin topografyası,
işletme büyüklüğü,
çiftçi tercihleri,
sabit tesislerin durumu,
derecelendirme haritası ve
eski mülkiyet haritası dikkate alınarak optimizasyon
tekniklerine göre hangi işletmelerin hangi bloklara
yerleştirileceği belirlenmekte ve bilgisayarda
çizimleri yapılmaktadır.
33
Yeni parsel planları hazırlanırken…

 Öncelikle maliklerin tercih ve istekleri dikkate alınmakta,
 İşletme yapı ve tesisleri ile bağ, bahçe ve benzeri sabit
tesisler imkanlar ölçüsünde maliklerine verilmektedir.
 Parçalı, hisseli ve dağınık araziler birleştirilmektedir.
 Araziler büyük parselin etrafında toplanmaya çalışılır.
 Parseller dikdörtgen veya dikdörtgene yakın planlamaya
çalışılmalıdır. 1/4-1/5 optimum orandır.
 Derecesi düşük veya istenmeyen araziler eski sahibine
yerinde planlanmaya çalışılır.
 Davalı parseller tek bir malik gibi kabul edilerek mümkün
olduğunca eski yerinde planlanmaya çalışılır.
34
Yeni parsel planları hazırlanırken…

 Yan yana gelmek istemeyen ve beraber olmak isteyen
maliklerin talepleri imkan ölçüsünde yapılmaya çalışılır.
 Her parsel yol ve sudan faydalanacak şekilde
planlanmaktadır.
 Parsel şekillerinin makineli tarıma uygun olarak
dikdörtgen olmasına dikkat edilmektedir.
 Bu şekilde hazırlanan yeni parselasyon planları köy
mahallinde 15 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan
edilmekte, itirazlar alınmaktadır.
 Bu itirazlar Bölge Müdürlüğünde oluşturulan bir Komisyon
tarafından incelenmektedir.
35
Blok No
Bloklara 1. tercihlerinde
gelen işletmeler ve
hakedişleri
BDS
101
102
103
104
56000
150000
35400
45000
(5) - 5300 *
(15) - 52300
(130) - 13500
(1) - 7503
(2) - 12400
(31) - 24100
(81) - 6805 s
(3) - 35800
(42) - 2700
(152) - 5650
(4) - 13840
(65) - 16500
(62) - 1500
(64) - 3896
(4) - 2030
(32) - 14560
(26) - 13000
(10) - 6580
(6) - 2400 s
(12) - 1200
(8) - 15200
(68) - 15400
(25) - 5000
(16) - 6221
∑Hakediş
Blok
durumu
57205
+ 1205
•(İşletme numarası) – Toplam işletme hakedişi
• s = Sabit Tesis
138074
-11926
32630
55476
-2770
+ 10476

1. Tercihlere göre yapılan dağıtım sonunda
 Kimi bloklarda boşluklar,
 Kimi bloklarda fazla dağıtım yapılmış alanlar
bulunabilir.
Bu dağıtımı dengelemek için;
 İşletmelerin mülakatlarındaki 2. ve 3. tercihlerine
bakılır.
 Bloklardaki fazla dağıtımı azaltacak, az dağıtımı ise
dolduracak en iyi alternatifler bulunmaya çalışılır.
Blok No
Bloklara 1. tercihlerinde
gelen işletmeler ve
hakedişleri
BDS
101
102
103
104
56000
150000
35400
45000
(5) - 5300 *
(15) - 52300
(130) - 13500
(1) - 7503
(2) - 12400
(31) - 24100
(81) - 6805 s
(3) - 35800
(42) - 2700
(152) - 5650
(4) - 13840
(65) - 16500
(62) - 1500
(64) - 3896
(4) - 2030
(32) - 14560
(26) - 13000
(10) - 6580
(6) - 2400 s
(12) - 1200
(8) - 15200
(68) - 15400
(25) - 5000
(16) - 6221
∑Hakediş
54505
148550
35030
53076
Blok
durumu
-1495
-1450
-370
8076

Blok dengelemesi yapıldıktan sonra,
Her bir bloğa gelen işletmeler blok içine
yerleştirilir. Bu yerleştirme işlemi yapılırken ;
 İyi bir yer sıralamasının yapılması gerekir.
 Bunun için bazı öncelik sırasının belirlenmesi
uygun olabilir.
 Örneğin blokta önceden arazi olan işletmelere
arazi verilecekse eski arazisinin yerinde
verilmesi
dağıtımı
büyük
oranda
kolaylaştırabilir.
BLOK VE PARSELASYON

 Toplulaştırma oranının büyüklüğü, toplulaştırmanın başarısının
bir göstergesidir. Toplulaştırma oranı iki biçimde
tanımlanmaktadır. Ülkemiz toplulaştırma çalışmalarında
aşağıdaki eşitlik ile tanımlanmaktadır.

Toplulaştırma Oranı % 
Eski Parsel Sayısı - Yeni Parsel Sayısı
Eski Parsel Sayısı
 veya,
TO= Eski parsel sayısı / Yeni parsel sayısı
Sinop-Boyabat Karacaören-Bağlıca-Alibeyli Köyleri
Eski Mülkiyet ve Yeni Parselasyon Haritaları
43 nolu işletme Nurettin GökIrmak’ın Parselleri
Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

 Toprak Islahı ve Tarımsal Drenaj
 Arazi Tesviyesi
 Tarla içi Yollar
 Toprak koruma
44
9. YENİ TOPLULAŞTIRMA PLANLARININ
ARAZİYE APLİKASYONU

- Hazırlanan, yeni mülkiyet durumunu gösteren
parselasyon planlarının mahalline gidilerek
aplikasyonu ve ölçümleri yapılır.
- Her bir parselin köşe noktaları ve sınırları yerinde
belirlenip, köşe taşları ile parseller işaretlenmektedir.
- Bu arada köy sınırları da işaretlenmiş olmaktadır.
45
10. TESCİL VE YER TESLİMİ:

Yeni parsellerin yerinde aplikasyonu neticesinde çizimi
yapılan haritalar ve koordinat değerleri Kadastro
Müdürlüğünce onaylanmaktadır.
Tapu Sicil müdürlüğünce tescilleri yapıldıktan sonra,
Arazi maliki çiftçilere yeni yerleri teslim edilmektedir.
46
PROJE ÖNCESİ GÖRÜNÜM
47
YOL AÇMA ÇALIŞMALARI

48
YOL ÇALIŞMALARI

49
Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

Toprak Islahı ve Tarımsal Drenaj
 Arazi Tesviyesi
 Tarla içi Yollar
50
 Toprak koruma
Tesviye

Sulama projeleri;
Toplulaştırmasız, Toplulaştırma
projeleri ise TİGH olmaksızın
kesinlikle uygulanmamalıdır.
52
PROJE SONRASI GÖRÜNÜM
53
DENİZLİ ACIPAYAM DODURGA
Toplulaştırmadan Önce
Toplulaştırmadan Sonra

BY FTZ
Download