ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Modern bir arazi toplulaştırması
çalışmalarında ön etütlerin büyük rolü vardır.
• Arazi toplulaştırma bölgelerinde projelerin
hazırlanmasına geçilmeden önce yörenin
kapsamlı şekilde araştırılması, projeyi yöneten
kurumlara, planlamaların önemlilik ve
gereklilik dereceleri hakkında amaca uygun
karar vermelerinde yardımcı olacaktır.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Toplulaştırmayı yönetecek kişi ise ön
çalışmalarla toplulaştırmanın yöntem ve
kapsamı konusunda fikir sahibi olacak, bu ise
ilerdeki çalışmalarına ışık tutacaktır.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Uygulama alanı ilan edilmesi istenilen yerlere
yönelik olarak yapılacak etüt çalışmalarında;
1. Sulanan ve sulamaya açılacak araziler
2. Hazine arazisi varlığı
3. Kadastrosu tamamlanmış alanlar
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
4. Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde
küçülmüş ve parçalanan alanlar
5. Toprağın verimli şekilde işletilmesini
engelleyen problemli lanlar
6. Uygulama alanı ilan edilmesinde kamu yararı
sağlayacak alanlar;
Kriterlerine göre değerlendirilerek etüt
çalışmaları yürütülmektedir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Ön etüt raporunda; etüt alanının tanıtımı (yeri,
ulaşım durumu, mülkiyet ve kadastro durumu,
topografya ve toprak durumu, tarımsal bünye ve
arazi kullanım durumu, çiftçi sayısı, arazi parçalılık
durum ve şekilleri) kültür teknik hizmetlerine olan
gereksinimler ve alınması gereken tedbirler,
hazırlanacak projenin alternatiflere göre tahmini
maliyeti, arazi toplulaştırma yapılmasının
nedenleri, avan projenin umumi vaziyet planı
üzerinde gösterilmesi, mülkiyet haritası ve karar
belgesi bulunur.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Bir toprak muhafaza veya zirai sulama
projesinin ele alındığı sahada arazi
toplulaştırma yapılması kararlaştırıldığı zaman
ön etütlere başlanır.
• İlk olarak proje sahasındaki çiftçilere önce
ferdi ve sonra toplu olarak arazi toplulaştırma
konusunda konuşulur ve yapılacak işler bütün
ayrıntılarıyla izah edilir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Bu temaslar neticesinde müsbet kanaat hasıl
olduğu takdirde sırayla aşağıdaki işler yapılır.
• Çiftçilerden müşterek imzalı müracaat
dilekçesi alınır.
• Proje sahasının kadastrosunun yapılıp
yapılmadığı araştırılır.
• Mahalli Tapu Sicil Muhafızlığındaki tapu
kütükleri ve paftalardan parsel karakteristikleri
genel olarak çıkarılır.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Proje sahasının sulama, drenaj ve toprak
muhafaza yönünden evvelce tespit edilmiş
problemlere ilave herhangi bir husus olup
olmadığı tetkik edilir.
• Arazi tevhidi ihtiyacı ve sebeplerini de içine
alan bir “Ön Etüt Raporu” hazırlanarak
bakanlığa gönderilir. Bu rapora proje sahasının
kadastro haritası da eklenir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Ön etütlerle diğer kurumların bölgede yapacakları
tesisler ve bunların getireceği yararlar ve
sakıncalar belirlenebilir.
• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü arazi
toplulaştırma çalışmalarında Bakanlar Kurulunda
toplulaştırma projesinin gerekliliği konusunda
karar alınabilmesi için Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü toplulaştırma projesinin etüt
raporunu hazırlaması gerekmektedir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Bu raporla proje alanına mülkiyet ve işletme
durumları ve arazi sahiplerinin toplulaştırmayı
uygun gördüklerine dair karar ve belgeleri ile
mülkiyet haritaları bulunmaktadır.
• Tarım reformu yasasına göre ön etütlerin ilişki
yapılması Arazi toplulaştırmasına teknik
talimata göre ön etüt raporu hazırlanır.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
•
Arazi özelliklerinin belirlenmesi;
Arazi özellikleri; kullanım şekli, arazi sınıfı,
toprak ve tarımsal özellikleri ve çevre arazilerle
tarımsal kullanım bütünlüğü, herhangi bir zirai
geliştirme projesi içerisinde olup olmadığı göz
önüne alınarak Bakanlık tarafından belirlenen
standartlara uygun olarak hazırlanacak etüt
raporu ile belirlenir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Etüt raporları il müdürlüğü tarafından onanır.
•
Etüt raporlarının değerlendirilmesi;
Etüt raporunda belirtilen tarım arazi
sınıfları, kullanım şekilleri, herhangi bir sulama
ve tarımsal geliştirme projesi içerisinde yer alıp
almadığına dair ilgili kuruluşlardan alınacak
belgeler ve arazinin diğer tarımsal özellikleri esas
alınarak kurul, valilik ve Bakanlıkça
değerlendirilir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Yapılan değerlendirme sonucunda; arazinin
mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili
tarım arazisi ve sulu tarım arazisi ile özellikleri
itibariyle marjinal tarım arazisi olmakla birlikte
sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri
planlama veya uygulama projeleri
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
kapsamında yer alan ve tarım dışı maksatlı
kullanımlara tahsisleri halinde proje
bütünlüğünü veya çevre arazilerindeki tarımsal
kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olan
araziler için valilikler tarafından tarım dışı
kullanım izni verilmez.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Etüt raporu ile arazinin doğal durumunun kazı, dolgu
ve benzeri fiillerle bozulduğunun tespit edilmesi
halinde Valilik tarafından kanunun 21. maddesine
göre işlem yapılır.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Etüt raporunda belirtilen alternatif alanların;
etüt raporu, teknik, ekolojik ve ekonomik
kriterler ile tarım dışı amaçla arazi kullanım
talebini yapanın yazılı görüşü dikkate alınarak
kurul tarafından alternatif olup olmayacağı
değerlendirilerek karara bağlanır.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Etüt sonrası uygulama alanı ilan süreci
Hazırlanan etüt raporları, Destekleme Daire
Başkanlığınca incelenir. 3083 sayılı Kanun
kapsamında yapılacak hizmetlerin yürütülmesi
amacıyla Kararname taslağı hazırlanarak
Bakanlar Kurulu kararı alınması için Tarım
Bakanlığına gönderilir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bakanlıktan, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğüne gönderilen Kararname,
Bakanlar Kurulu Kararının alınmasının akabinde
Resmi Gazetede yayınlanmasıyla bu alanlardaki
çalışmalar başlatılır.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Projelerin yürütülmesinde ortaya çıkan
problemleri çözüp, projeyi düzenli bir şekilde
devam ettirip boşa zaman geçirmeden en kısa
sürede sonuca ulaşmayı sağlayan bu raporlar
sayesinde projenin uygulaması süresinde
etkilidir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
• Raporlardan öyle bir şekilde faydalanmalıyız ki
proje hayata geçmesinden sonra da oluşan
etkiler hem çiftçilerin gelirini artırmaya yönelik
olsun hem de ülke ekonomisine hizmet etsin.
Böylece kırsal kalkınma sağlanır ve ülke
ekonomisinde de olumlu etkiler görülür.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ
HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
HAZIRLAYAN
AHMET ŞAHİN AYYILDIZ
081205021
Download

081205021